Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska"

Transkriptas

1 Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansins atskaitomybs standartus

2 FINANSINS BKLS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena Paskutin prajusio ataskaitinio laikotarpio diena A ILGALAIKIS TURTAS , ,09 I Nematerialusis turtas I.1 Pltros darbai I.2 Programinranga ir jos licencijos I.3 Kitas nematerialusis turtas I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokjimai I.5 Prestižas II Ilgalaikis materialusis turtas P , ,76 II.1 Žem II.2 Pastatai , ,33 II.3 Infrastruktros ir kiti statiniai II.4 Nekilnojamosios kultros vertybs II.5 Mašinos ir renginiai II.6 Transporto priemons 0,00 0,00 II.7 Kilnojamosios kultros vertybs II.8 Baldai ir biuro ranga 1.007, ,43 II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokjimai III Ilgalaikis finansinis turtas P05, P , ,33 IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas B BIOLOGINIS TURTAS C TRUMPALAIKIS TURTAS , ,23 I Atsargos P08 263,80 185,53 I.1 Strategins ir nelieiamosios atsargos I.2 Medžiagos, žaliavos ir kinis inventorius 263,80 185,53 I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti II Išankstiniai apmokjimai P , ,99 III Per vienus metus gautinos sumos P , ,71 III.1 Gautinos trumpalaiks finansins sumos III.2 Gautini mokesiai ir socialins mokos III.3 Gautinos finansavimo sumos III.4 Gautinos sumos už turto naudojim, parduotas prekes, turt, paslaugas III.5 Sukauptos gautinos sumos , ,71 III.6 Kitos gautinos sumos IV Trumpalaiks investicijos V Pinigai ir pinig ekvivalentai IŠ VISO TURTO: , ,32 (tsinys kitame puslapyje) 1

3 FINANSINS BKLS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tsinys) Straipsniai Pastabos Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena Paskutin prajusio ataskaitinio laikotarpio diena D FINANSAVIMO SUMOS P , ,38 I Iš valstybs biudžeto , ,38 II Iš savivaldybs biudžeto III Iš Europos Sjungos, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij IV Iš kit šaltini E SIPAREIGOJIMAI , ,94 I Ilgalaikiai sipareigojimai 5.015, ,33 I.1 Ilgalaikiai finansiniai sipareigojimai I.2 Ilgalaikiai atidjiniai I.3 Kiti ilgalaikiai sipareigojimai 5.015, ,33 II Trumpalaikiai sipareigojimai , ,61 II.1 Ilgalaiki atidjini einamj met dalis ir trumpalaikiai atidjiniai II.2 Ilgalaiki sipareigojim einamj met dalis P13, P , ,51 II.3 Trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai II.4 Moktinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos II.5 Moktinos sumos Europos Sjungos biudžet II.6 Moktinos sumos biudžetus ir fondus II.6.1 Gržintinos finansavimo sumos II.6.2 Kitos moktinos sumos biudžetui II.7 Moktinos socialins išmokos II.8 Gržintini mokesiai, mokos ir j permokos II.9 Tiekjams moktinos sumos P17 59,93 105,50 II.10 Su darbo santykiais susijsipareigojimai II.11 Sukauptos moktinos sumos P , ,60 II.12 Kiti trumpalaikiai sipareigojimai F GRYNASIS TURTAS 0,00 0,00 I Dalinink kapitalas II Rezervai II.1 Tikrosios verts rezervas II.2 Kiti rezervai III Nuosavybs metodo taka IV Sukauptas perviršis ar deficitas 0,00 0,00 IV.1 Einamj met perviršis ar deficitas 0,00 0,00 IV.2 Ankstesni met perviršis ar deficitas G MAŽUMOS DALIS IŠ VISO FINANSAVIMO SUM, SIPAREIGOJIM, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: , ,32 Vyriausybs kanclerio pavaduotojas Alminas Maiulis (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavard) NBFC Buhalterins apskaitos departamento grups vadovas Irena Verboviien (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavard) 2

4 GRYNOJO TURTO POKYI ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Straipsniai Pastabos Dalinink kapitalas Tikrosios verts rezervas Kiti rezervai Nuosavybs metodo taka Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybs metodo tak Likutis užprajusio laikotarpio paskutin dien 2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto taka X X 3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui taka X X 4 Kitos rezerv padidjimo (sumažjimo) sumos X X 5 Kiti sudaryti rezervai X X X 6 Kiti panaudoti rezervai X X X 7 Dalinink (nuosavo) kapitalo padidjimo (sumažjimo) sumos X X 8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 0,00 0,00 9 Kiti pokyiai 10 Likutis prajusio laikotarpio paskutin dien 11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto taka X X 12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui taka X X 13 Kitos rezerv padidjimo (sumažjimo) sumos X X 14 Kiti sudaryti rezervai X X X 15 Kiti panaudoti rezervai X X X 16 Dalinink (nuosavo) kapitalo padidjimo (sumažjimo) sumos X X 17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 0,00 0,00 18 Kiti pokyiai 19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutin dien 0,00 0,00 X pažymti ataskaitos laukai nepildomi. Tenka kontroliuojaniajam subjektui Pateikimo valiuta ir tikslumas: Iš viso eurais Mažumos dalis Vyriausybs kanclerio pavaduotojas Alminas Maiulis (teiss aktais pareigoto pasirašyti asmens pareig pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavard) NBFC Buhalterins apskaitos departamento grups vadovas Irena Verboviien (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teiss aktus) (parašas) (vardas ir pavard) 3

5 PINIG SRAUT ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Straipsniai Pastabos Tiesioginiai pinig srautai Ataskaitinis Netiesioginiai pinig srautai Iš viso Tiesioginiai pinig srautai Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Netiesioginiai pinig srautai A PAGRINDINS VEIKLOS PINIG SRAUTAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I plaukos , , , , , ,97 I.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: , , , , , ,83 I.1.1 Iš valstybs biudžeto , , , , , ,83 I.1.2 Iš savivaldybs biudžeto I.1.3 Iš ES, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij lš I.1.4 Iš kit šaltini I.2 Iš mokesi I.3 Iš socialinimok I.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkj I.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto I.6 Gautos palkanos I.7 Kitos plaukos 3,14 0,00 3,14 II Pervestos lšos II.1 valstybs biudžet II.2 savivaldybi biudžetus II.3 ES, užsienio valstybms ir tarptautinms organizacijoms II.4 kitus ištekli fondus II.5 Viešojo sektoriaus subjektams II.6 Kitiems subjektams III Išmokos P , , , , , ,97 III.1 Darbo užmokesio ir socialinio draudimo , , , , , ,19 III.2 Komunalini paslaug ir ryši , , , ,15 III.3 Komandiruoi -84,41-84,41-47,80-90,20-138,00 III.4 Transporto -20,55-259,72-280,27-14,48-585,25-599,73 III.5 Kvalifikacijos klimo -171,80-171, , ,41 III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -35,09-35,09 III.7 Atsarg sigijimo -6,78-706,09-712, , ,28 III.8 Socialini išmok III.9 Nuomos -5,56-5,56 III.10 Kit paslaug sigijimo III.11 Sumoktos palkanos III.12 Kitos išmokos -251, , , , ,12 (tsinys kitame puslapyje) Iš viso 4

6 Straipsniai Pastabos Tiesioginiai pinig srautai Netiesioginiai pinig srautai Iš viso Tiesioginiai pinig srautai Netiesioginiai pinig srautai B INVESTICINS VEIKLOS PINIG SRAUTAI I Ilgalaikio turto (išskyrus finansin) ir biologinio turto sigijimas II Ilgalaikio turto (išskyrus finansin) ir biologinio turto perleidimas III Ilgalaikio finansinio turto sigijimas IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas V Terminuotj indli (padidjimas) sumažjimas VI Gauti dividendai VII Kiti investicins veiklos pinig srautai C FINANSINS VEIKLOS PINIG SRAUTAI I plaukos iš gaut paskol II Gaut paskol gržinimas III Finansins nuomos (lizingo) sipareigojim apmokjimas IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui sigyti IV.1 Iš valstybs biudžeto IV.2 Iš savivaldybs biudžeto IV.3 Iš ES, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij IV.4 Iš kit šaltini V Gržintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui sigyti PINIG SRAUT ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tsinys) Ataskaitinis VI Gauti dalininko našai VII Kiti finansins veiklos pinig srautai D VALIUTOS KURS PASIKEITIMO TAKA PINIG IR PINIG EKVIVALENT LIKUIUI I Pinig ir pinig ekvivalent padidjimas (sumažjimas) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II Pinigai ir pinig ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje III Pinigai ir pinig ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Iš viso Vyriausybs kanclerio pavaduotojas Alminas Maiulis (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavard) NBFC Buhalterins apskaitos departamento grups vadovas Irena Verboviien (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavard) 5

7 VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKT PRIVALOMASIS BENDRASIS SSKAIT PLANAS PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais S skaitos pavadinimas Ataskaitinis KL Nebalansins s skaitos 0,00 1KL Ilgalaikis turtas , , ,83 11 Nematerialusis turtas 0, Pltros darbai 0, Programin ranga ir jos licencijos 0, Patentai ir kitos licencijos 0, Literatros, mokslo ir meno kriniai 0, Kitas nematerialusis turtas 0, Nebaigti projektai 0, Išankstiniai mokjimai už nematerialj turt 0, Prestižas 0,00 12 Ilgalaikis materialusis turtas , , , Žem 0, Pastatai , , , Gyvenamieji pastatai 0, Negyvenamieji pastatai , , , Infrastruktros ir kiti statiniai 0, Infrastruktros statiniai 0, Kiti statiniai 0, Nekilnojamosios kultros vertybs 0, Kultros paveldo statiniai 0, Kitos nekilnojamosios kultros vertybs 0, Mašinos ir renginiai 0, Gamybos mašinos ir renginiai 0, Ginkluot ir karin technika 0, Medicinos ranga 0, Kitos mašinos ir renginiai 0, Transporto priemons 0, Kilnojamosios kultros vertybs 0, Muziejins vertybs 0, Antikvariniai ir meno kriniai 0, Kitos kilnojamosios kultros vertybs 0, Baldai ir biuro ranga 1.007, ,43-426, Baldai 814,24 985,66-171, Kompiuterin ranga 193,53 448,77-255, Kita biuro ranga 0, Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0, Scenos meno priemons 0, Bibliotek fondai 0, Kitos vertybs 0, Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0, Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokjimai 0, Nebaigta statyba 0, Išankstiniai mokjimai už ilgalaik materialj turt 0,00 16 Ilgalaikis finansinis turtas 5.015, , , Investicijos nuosavybs vertybinius popierius 0, Investicijos kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 0, Investicijos kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 0, Investicijos kitus subjektus 0, Investicijos ne nuosavybs vertybinius popierius 0, Investicijos iki išpirkimo termino laikom finansin turt 0, Investicijos parduoti laikom finansin turt 0, Po vien met gautinos sumos 5.015, , , Ilgalaiks paskolos 0, Kitos ilgalaiks gautinos sumos 5.015, , ,21 Pokytis 6

8 S skaitos pavadinimas Ataskaitinis Ilgalaikiai terminuotieji indliai 0, Kitas ilgalaikis finansinis turtas 0, Išankstiniai mokjimai už ilgalaik finansin turt 0,00 17 Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00 19 Biologinis turtas 0, Gyvnai 0, Medynai 0, Park ir skver želdiniai 0, Daugiameiai sodiniai 0, Pasliai 0, Kitas biologinis turtas 0, Išankstiniai mokjimai už biologin turt 0,00 2KL Trumpalaikis turtas , ,23-802,18 20 Atsargos 263,80 185,53 78, Strategins ir nelieiamosios atsargos 0, Medžiagos ir žaliavos 263,80 185,53 78, kinis inventorius 0, Nebaigta gaminti produkcija 0, Nebaigtos vykdyti sutartys 0, Pagaminta produkcija 0, Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0, Kitas turtas, skirtas parduoti 0,00 21 Išankstiniai apmokjimai 1.258, ,99-476, Išankstiniai apmokjimai 228,00 228,00 0, Ateinani laikotarpi snaudos 1.030, ,99-476,03 22 Per vienus metus gautinos sumos , ,71-404, Gautinos trumpalaiks finansins sumos 0, Po vien met gautin sum einamj met dalis 0, Gautinos trumpalaiks finansins sumos 0, Gautinos finansavimo sumos 0, Gautinos mokesi sumos 0, Gautinos socialins mokos 0, Gautinos sumos už turto naudojim 0, Gautinos sumos už parduotas prekes, turt, paslaugas 0, Gautinos sumos už konfiskuot turt, baudos ir kitos netesybos 0, Sukauptos gautinos sumos , ,71-404, Kitos gautinos sumos 0,00 23 Trumpalaiks investicijos 0, Trumpalaikiai vertybiniai popieriai 0, Trumpalaikiai terminuotieji indliai 0, Kitos trumpalaiks investicijos 0,00 24 Pinigai ir pinig ekvivalentai 0, Pinigai bank sskaitose 0, Grynieji pinigai 0, Pinigai šaldytose sskaitose 0, Pinigai kelyje 0, Piniginiai dokumentai 0, Trumpalaiks investicijos (iki 3 mnesi) 0,00 3KL Grynasis turtas 0,00 31 Sukauptas perviršis ar deficitas 0,00 32 Rezervai 0, Tikrosios verts rezervas 0, Kiti rezervai 0,00 33 Dalinink kapitalas 0,00 4KL Finansavimo sumos , , ,48 41 Finansavimo sumos (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš užsienio valstybi (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš tarptautini organizacij (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš Europos Sjungos (finansin parama) (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš valstybs biudžeto (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš savivaldybs biudžeto (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš kit šaltini (gautinos) 0,00 42 Finansavimo sumos (gautos) , , , Finansavimo sumos iš užsienio valstybi (gautos) 0, Finansavimo sumos iš užsienio valstybi nepiniginiam turtui sigyti (gautos) 0, Finansavimo sumos iš užsienio valstybi kitoms išlaidoms (gautos) 0,00 Pokytis 7

9 S skaitos pavadinimas Ataskaitinis Finansavimo sumos iš tarptautini organizacij (gautos) 0, Finansavimo sumos iš tarptautini organizacij nepiniginiam turtui sigyti (gautos) 0, Finansavimo sumos iš tarptautini organizacij kitoms išlaidoms (gautos) 0, Finansavimo sumos iš Europos Sjungos (finansin parama) (gautos) 0, Finansavimo sumos iš Europos Sjungos (finansin parama) nepiniginiam turtui sigyti (gautos) 0, Finansavimo sumos iš Europos Sjungos (finansin parama) kitoms išlaidoms (gautos) 0, Finansavimo sumos iš valstybs biudžeto (gautos) , , , Finansavimo sumos iš valstybs biudžeto nepiniginiam turtui sigyti (gautos) , , , Finansavimo sumos iš valstybs biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) , ,99 476, Finansavimo sumos iš savivaldybs biudžeto (gautos) 0, Finansavimo sumos iš savivaldybs biudžeto nepiniginiam turtui sigyti (gautos) 0, Finansavimo sumos iš savivaldybs biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 0, Finansavimo sumos iš kit šaltini (gautos) 0, Finansavimo sumos iš kit šaltini nepiniginiam turtui sigyti (gautos) 0, Finansavimo sumos iš kit šaltini kitoms išlaidoms (gautos) 0,00 5KL Ilgalaikiai sipareigojimai , , ,21 51 Ilgalaikiai atidjiniai 0,00 52 Ilgalaikiai sipareigojimai , , , Ilgalaikiai sipareigojimai pagal vyriausybs vertybinius popierius 0, Ilgalaiks užsienio paskolos 0, Ilgalaiks vidaus paskolos 0, Ilgalaikiai finansins nuomos (lizingo) sipareigojimai 0, Kiti ilgalaikiai sipareigojimai , , ,21 6KL Trumpalaikiai sipareigojimai , ,61 424,32 61 Trumpalaikiai atidjiniai 0, Ilgalaiki atidjini einamj met dalis 0, Trumpalaikiai atidjiniai 0,00 62 Ilgalaiki sipareigojim einamj met dalis , , , Ilgalaiki sipareigojim pagal vyriausybs vertybinius popierius einamj met dalis 0, Ilgalaiki užsienio paskol einamj met dalis 0, Ilgalaiki vidaus paskol einamj met dalis 0, Ilgalaiki finansins nuomos (lizingo) sipareigojim einamj met dalis 0, Kit ilgalaiki sipareigojim einamj met dalis , , ,29 63 Trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai 0, Trumpalaikiai sipareigojimai pagal vyriausybs vertybinius popierius 0, Trumpalaiks užsienio paskolos 0, Trumpalaiks vidaus paskolos 0, Trumpalaikiai finansins nuomos (lizingo) sipareigojimai 0, Kiti trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai 0,00 64 Moktinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0, Moktinos subsidijos 0, Moktinos dotacijos 0, Moktinos finansavimo sumos 0, Moktinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokjimus 0, Moktinos finansavimo sumos asignavim valdytoj program vykdytojams 0, Kitos moktinos finansavimo sumos 0,00 65 Moktinos sumos Europos Sjungos biudžet 0,00 66 Moktinos socialins išmokos 0, Moktinos valstybinio socialinio draudimo išmokos 0, Moktinos socialins išmokos iš valstybs biudžeto 0, Moktinos socialins išmokos iš savivaldybs biudžeto 0, Moktinos socialins išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 0, Moktinos sumos pensij fondams 0, Kitos moktinos socialins išmokos 0,00 67 Gržintini mokesiai ir mokos 0, Gržintini mokesiai 0, Gržintinos socialini mok permokos 0, Gržintinos sum už konfiskuot turt, baud ir netesyb permokos 0, Kitos gržintinos permokos 0,00 68 Pervestinos sumos 0, Pervestinos sumos valstybs biudžet 0, Pervestinos sumos savivaldybi biudžetus 0, Pervestinos sumos ištekli fondams 0, Pervestinos sumos pagal surinktas mokas užsienio valstybi organizacijoms 0, Kitos pervestinos sumos 0, Gržintinos finansavimo sumos 0,00 69 Moktinos sumos, susijusios su vykdoma veikla , , , Tiekjams moktinos sumos -59,93-105,50 45, Moktinos sumos darbuotojams 0, Moktini veiklos mokesiai 0, Gauti išankstiniai mokjimai 0, Kiti trumpalaikiai sipareigojimai , , ,04 7KL Pajamos , , ,06 70 Finansavimo pajamos , , , Panaudot finansavimo sum nepiniginiam turtui sigyti pajamos , , ,34 Pokytis 8

10 S skaitos pavadinimas Ataskaitinis Panaudot finansavimo sum kitoms išlaidoms pajamos , , ,72 71 Mokesi pajamos 0, Apskaiiuotos mokesi pajamos 0, Pervestinos mokesi sumos valstybs biudžet 0, Pervestinos mokesi sumos savivaldybi biudžetus 0, Pervestinos mokesi sumos ištekli fondams 0, Gržintinos mokesi sumos 0,00 72 Socialini mok pajamos 0, Apskaiiuotos socialini mok pajamos 0, Pervestinos socialins mokos 0,00 73 Turto naudojimo pajamos 0, Apskaiiuotos turto naudojimo pajamos 0, Pervestinos sumos už turto naudojim valstybs biudžet 0, Pervestinos sumos už turto naudojim savivaldybi biudžetus 0, Pervestinos sumos už turto naudojim kitiems viešojo sektoriaus subjektams 0,00 74 Preki, turto, paslaug pardavimo pajamos 0, Apskaiiuotos preki, turto ir paslaug pardavimo pajamos 0, Pervestinos sumos už parduotas prekes, turt, paslaugas valstybs biudžet 0, Pervestinos sumos už parduotas prekes, turt, paslaugas savivaldybi biudžetus 0,00 75 Sum už konfiskuot turt, baud ir kit netesyb, susijusi su kita nei finansin ar investicin veikla, pajamos 0,00 76 Finansins ir investicins veiklos pajamos 0, Palkan pajamos 0, Baud ir delspinigi pajamos 0, Pajamos dl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo takos 0, Vertybini popieri perkainojimo pelnas 0, Dividendai 0, Finansinio turto perleidimo pelnas 0, Kitos finansins ir investicins veiklos pajamos 0,00 77 Kitos pajamos 0, Rinkliav pajamos 0, Kitos pajamos 0,00 8KL S naudos , , ,06 81 Mokesi Europos Sjungai snaudos 0,00 82 Socialini išmok snaudos 0, Valstybinio socialinio draudimo išmok snaudos 0, Socialini išmok iš valstybs biudžeto snaudos 0, Socialini išmok iš savivaldybs biudžeto snaudos 0, Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialini išmok snaudos 0, Kit socialini išmok snaudos 0,00 83 Subsidij, dotacij, finansavimo snaudos 0, Subsidij snaudos 0, Dotacij snaudos 0, Finansavimo snaudos 0,00 87 Pagrindins veiklos snaudos , , , Darbo užmokesio snaudos , , , Socialinio draudimo snaudos , , , Ilgalaikio turto nusidvjimo ir amortizacijos snaudos 3.217, ,67-0, Komunalini paslaug ir ryši snaudos 3.339, ,34 782, Komandiruoi snaudos 58,80 158,51-99, Transporto snaudos 250,92 566,03-315, Kvalifikacijos klimo snaudos 171, , , Paprastojo remonto ir eksploatavimo snaudos 35,09-35, Nuvertjimo ir nurašyt sum snaudos 0, Sunaudot ir parduot atsarg savikaina 805, , , Nuomos snaudos 5,56 5, Kit paslaug snaudos 0, Pagrindins veiklos kitos snaudos 2.769, ,52 207,20 88 Kitos veiklos snaudos 0,00 89 Finansins ir investicins veiklos snaudos 0,52 0, Palkan snaudos 0, Baud ir delspinigi snaudos 0,52 0, Snaudos dl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo takos 0, Vertybini popieri perkainojimo nuostoliai 0, Finansinio turto perleidimo nuostoliai 0, Finansins ir investicins veiklos kitos snaudos 0,00 9KL Specialiosios s skaitos 0,00 91 Nuosavybs metodo taka 0, Kontroliuojam subjekt rezultatas 0, Asocijuotj subjekt rezultatas 0,00 92 Apskaitos politikos keitimo ir esmini klaid taisymo taka 0, Apskaitos politikos keitimo taka 0, Prajusi laikotarpi esmini klaid taisymo taka 0,00 93 Pelno mokestis 0,00 Pokytis 9

11 VEIKLOS REZULTAT ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Ataskaitinis A PAGRINDINS VEIKLOS PAJAMOS , ,71 I FINANSAVIMO PAJAMOS , ,71 I.1 Iš valstybs biudžeto , ,71 I.2 Iš savivaldybi biudžet I.3 Iš ES, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij lš I.4 Iš kit finansavimo šaltini II MOKESI IR SOCIALINI MOK PAJAMOS III PAGRINDINS VEIKLOS KITOS PAJAMOS III.1 Pagrindins veiklos kitos pajamos III.2 Pervestin biudžet pagrindins veiklos kit pajam suma B PAGRINDINS VEIKLOS SNAUDOS P , ,71 I DARBO UŽMOKESIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P , ,68 II NUSIDVJIMO IR AMORTIZACIJOS , ,67 III KOMUNALINI PASLAUG IR RYŠI , ,34 IV KOMANDIRUOI -58,80-158,51 V TRANSPORTO -250,92-566,03 VI KVALIFIKACIJOS KLIMO -171, ,41 VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -35,09 VIII NUVERTJIMO IR NURAŠYT SUM IX SUNAUDOT IR PARDUOT ATSARG SAVIKAINA -805, ,46 X SOCIALINI IŠMOK XI NUOMOS -5,56 XII FINANSAVIMO XIII KIT PASLAUG XIV KITOS , ,52 C PAGRINDINS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 0,52 0,00 D KITOS VEIKLOS REZULTATAS I KITOS VEIKLOS PAJAMOS II PERVESTINOS BIUDŽET KITOS VEIKLOS PAJAMOS III KITOS VEIKLOS SNAUDOS E FINANSINS IR INVESTICINS VEIKLOS REZULTATAS P23-0,52 F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI APSKAITOS KLAID TAISYMO TAKA G PELNO MOKESTIS H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBS METODO TAK 0,00 0,00 I NUOSAVYBS METODO TAKA J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 0,00 0,00 I TENKANTIS KONTROLIUOJANIAJAM SUBJEKTUI II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI Vyriausybs kanclerio pavaduotojas Alminas Maiulis (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavard) NBFC Buhalterins apskaitos departamento grups vadovas Irena Verboviien (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavard) 10

12 Finansinis ataskait aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba, , Biudžetin staiga Adresas: L. Sapiegos g. 4, Kauno m., Kauno m. sav. Subjektas užsiima bendrja viešojo valdymo veikla veikla Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktriniai padaliniai buvo šie: Filialas / struktrinis padalinys Buveins adresas Pagrindin veikla Vidutinis darbuotoj skaiius per ataskaitin laikotarp buvo: Ataskaitinis 7 7 Slygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesn veikl: Ataskaitinio laikotarpio trukm, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki): 11

13 2 Apskaitos politika 1 Finansini ataskait forma Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjekt, išskyrus mokesi fondus ir ištekli fondus.. 2 Finansini ataskait valiuta Eurai (EUR).. 3 Nematerialusis turtas Nra 4 Ilgalaikis materialusis turtas Ilgalaikis materialusis turtas, kuriuo disponuoja Vyriausybs atstovo tarnyba yra skirtas administraciniams tikslams, numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus, daugiau negu vien veiklos cikl ir jo sigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesn už Vyriausybs nustatyt minimali viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vert. Paskutinis kriterijus netaikomas kitoms vertybms ir transporto priemonms.. sigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas sigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus. Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kitas vertybes, finansinse ataskaitose rodomas sigijimo savikaina, atmus sukaupt nusidvjimo ir nuvertjimo, jei jis yra, sum. İlgalaikio turto nudvimoji vert yra nuosekliai paskirstoma per vis turto naudingo tarnavimo laik. Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidvjimas pradedamas skaiiuoti nuo kito mnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos. Nusidvjimas nebeskaiiuojamas nuo kito mnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutin vert sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaiiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertjimas, lygus jo likutins verts sumai, pirmos dienos. İlgalaikis materialusis turtas pagal pobd skirstomas pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS. Vyriausybs atstovo tarnyba apskaito ilgalaik materialj turt šiose turto grupse: - Pastatai - naudingo tarnavimo laikas 50 met. - Transporto priemons - naudingo tarnavimo laikas 5 metai. - Baldai ir biuro ranga - naudingo tarnavimo laikas 5-7 metai.. 5 Biologinis turtas Nra 6 Finansinis turtas ir finansiniai sipareigojimai Vyriausybs atstovo tarnybos finansin turt ir finansinius sipareigojimus sudaro kitos ilgalaiks gautinos sumos - vadovaujantis 2015 m. birželio 30 d. statymu XII-1927 Lietuvos Respublikos asmen, kuriems už darb apmokama iš valstybs ar savivaldybs biudžeto lš, dl ekonomikos krizs neproporcingai sumažinto darbo užmokesio (atlyginimo) dalies gržinimo priklausanti gržintina neišmokto darbo užmokesio dalis ir moktinos darbdavio socialinio draudimo mokos.. 7 Atsargos Atsargos, kuriomis disponuoja Vyriausybs atstovo tarnyba yra turtas, kuris per vienerius metus sunaudojamas viešosioms paslaugoms teikti bei kinis inventorius - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vien kart ir kurio sigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesn už Vyriausybs nustatyt minimali viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vert. Ṗirminio pripažinimo metu bei sudarant finansines ataskaitas atsargos vertinamos sigijimo savikaina. Atsarg sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatin atsarg rodymo apskaitoje bd, kai buhalterinje apskaitoje registruojama kiekviena su atsarg sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi kin operacija.. Prie atsarg priskiriamas neatiduotas naudoti kinis inventorius. Atiduoto naudoti kinio inventoriaus vert iš karto traukiama snaudas. Naudojamo inventoriaus kiekin ir vertin apskaita kontrols tikslais tvarkoma nebalansinse sskaitose.. 8 Finansavimo sumos Finansavimo sumas sudaro iš valstybs biudžeto gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti staigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms gyvendinti.. Finansavimo sumos nepiniginiam turtui sigyti apima ir nemokamai gaut arba už simbolin atlygsigyt nepinigin turt. Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti. Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba j dalis pripažstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios snaudos.. 9 Atidjiniai Nra 10 Nuoma, finansin nuoma (lizingas) Nra 11 Segmentai Vyriausybs atstovo tarnybos turtas, finansavimo sumos, sipareigojimai, pajamos, snaudos ir pinig srautai priskiriami prie bendrj valstybs paslaug.. 12 Mokesi ir socialini mok pajamos Nra 13 Kitos pajamos Kitos veiklos pajamas sudaro makulatros pridavimo pelnas ir pervestinos biudžet kitos veiklos pajamos.. 14 Snaudos 12

14 2 Apskaitos politika Snaudos apskaitoje pripažstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu kada buvo padarytos. Snaud dydis vertinamas sumokta arba moktina pinig arba j ekvivalent suma. Pagrindins veiklos snaud straipsniuose nurodytos per ataskaitin laikotarp patirtos Vyriausybs atstovo tarnybos išlaikymo snaudos. Ḋarbo užmokesio ir socialinio draudimo snaudas sudaro atlyginimai, priedai, priemokos, nedarbingumo pašalpos, išeitins išmokos, atostoginiai mokami darbuotojams ir su tuo susij socialinio draudimo mokesiai, mokami Valstybinio socialinio draudimo fondui.. Nusidvjimo ir amortizacijos snaudas sudaro ilgalaikio turto, naudojamo pagrindinje veikloje, kuriam vadovaujantis VSAFAS skaiiuojamas nusidvjimas ar amortizacija, nusidvjimo ir amortizacijos snaudos. Komunalini paslaug ir ryši snaudas sudaro komunalini paslaug, skaitant šildym, vandentiek ir kanalizacij, elektros energij, šiukšli išvežim, ir ryši telefonini pokalbi, interneto paslaug snaudos.. Komandiruoi snaudas sudaro Vyriausybs atstovo tarnybos darbuotoj komandiruoi ir su jomis susijusios kelioni, apgyvendinimo ir dienpinigi snaudos. Transporto snaudas sudaro nuosavybs, patikjimo teise valdom ir naudojam pagal nuomos sutartis automobili degal, nuomos, eksploatacijos, remonto, transporto draudimo ir kitos panašios snaudos, taip pat treij šali suteikt transporto paslaug snaudos, išskyrus vykimus komandiruotes. Kvalifikacijos klimo snaudas sudaro Vyriausybs atstovo tarnybos darbuotoj profesins kvalifikacijos, gdži, žini tobulinimo snaudos. Ṗaprastojo remonto ir eksploatacijos snaudas sudaro Vyriausybs atstovo tarnybos patalp, turimos rangos bei rengini ir kito ilgalaikio materialiojo turto, išskyrus transporto priemones, eksploatacijos, paprastojo remonto snaudos. Sunaudot ir parduot atsarg savikain sudaro atiduot naudoti atsarg nurašymo snaudos.. 15 Valstybs skolos ir kitos skolinimosi išlaidos Nra 16 Operacijos užsienio valiuta Nra 17 Straipsni tarpusavio užskaitos Nra 18 Kiti apskaitos principai Pagal 2005 m. birželio 14 d. LR Vyriausybs nutarim 637 "Vyriausybs atstovo tarnyba yra viešasis juridinis asmuo - biudžetinstaiga <...>, išlaikoma iš Vyriausybs kanceliarijai atitinkamiems metams patvirtint Lietuvos Respublikos valstybs biudžeto asignavim" ir apskaitoma priemonje "Atlikti išankstin savivaldybi administravimo subjekt parengt teiss akt projekt ir jau priimt teiss akt teistumo priežir". Vyriausybs atstovo tarnybos buhalterin apskaita vedama ir finansins ataskaitos sudaromos, vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais: 1. subjekto principu Vyriausybs atstovo tarnyba laikoma atskiru apskaitos vienetu. Apskaitoje registruojamas tik nuosavas ir patikjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybs turtas, finansavimo sumos ir sipareigojimai, pajamos ir snaudos; 2. veiklos tstinumo principu tvarkant apskait, daroma prielaida, kad Vyriausybs atstovo tarnybos veiklos yra neribotas ir jos nenumatoma likviduoti;.3. periodiškumo principu veikla tvarkant apskait suskirstoma finansinius metus arba kitos trukms ataskaitinius laikotarpius, kuriems pasibaigus sudaromos ataskaitos; 4. pastovumo principu Vyriausybs atstovo tarnyba pasirinkt apskaitos metod taiko nuolat. J galima keisti tik tuo atveju, jeigu taip siekiama tiksliau parodyti finansini met turt, finansavimo sumas ir sipareigojimus; 5. piniginio mato principu turtas, finansavimo sumos ir sipareigojimai ataskaitose rodomi pinigine išraiška;. 6. kaupimo principu kins operacijos ir kiniai vykiai apskaitoje registruojami tada, kai jie vyksta, ir pateikiami t ataskaitini laikotarpi finansinse ataskaitose. Pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o snaudos tada, kai jos patiriamos, neatsižvelgiant pinig gavim ar išmokjim; 7. palyginimo principu finansinse ataskaitose pateikiami ataskaitini ir prajusi mažiausiai vien finansini met duomenys. Pajamos, uždirbtos per ataskaitin laikotarp, siejamos su snaudomis, patirtomis uždirbant tas pajamas. Finansins ataskaitos parengtos taip, kad galima bt palyginti jose pateiktus duomenis su kit ataskaitini laikotarpi finansinse ataskaitose pateiktais duomenimis ir teisingai vertinti Vyriausybs atstovo tarnybos finansins bkls pokyius;. 8. atsargumo principu Vyriausybs atstovo tarnyba pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriuos taikant turto, finansavimo sum ir sipareigojim, pajam ir snaud vert negali bti nepagrstai padidinta arba nepagrstai sumažinta; 9. neutralumo principu apskaitos informacija pateikiama nešališkai. Jos pateikimas neturi daryti takos apskaitos informacijos vartotoj priimamiems sprendimams ir neturi bti siekiama iš anksto numatyto rezultato; 10. turinio viršenybs prieš form principu kins operacijos ir kiniai vykiai apskaitoje registruojami pagal j turin ir ekonomin prasm, o ne tik pagal j teisin form.. Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir prajusio ataskaitinio laikotarpio finansinse ataskaitose atitinkamos informacijos nra, t. y. finansini ataskait straipsni sumos lygios nuliui. 13

15 APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAID TAISYMO TAKA FINANSINS BKLS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS Apskaitos politikos keitimo ir klaid taisymo tak Paskutin prajusio Paskutin prajusio ataskaitinio laikotarpio Pastabos Straipsniai ataskaitinio laikotarpio diena, vertinus diena Padidjimas Sumažjimas (-) apskaitos politikos keitimo ir klaid taisymo tak =4+5+6 A ILGALAIKIS TURTAS , ,09 I Nematerialusis turtas 0,00 I.1 Pltros darbai 0,00 I.2 Programinranga ir jos licencijos 0,00 I.3 Kitas nematerialusis turtas 0,00 I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokjimai 0,00 I.5 Prestižas 0,00 II Ilgalaikis materialusis turtas , ,76 II.1 Žem 0,00 II.2 Pastatai , ,33 II.3 Infrastruktros ir kiti statiniai 0,00 II.4 Nekilnojamosios kultros vertybs 0,00 II.5 Mašinos ir renginiai 0,00 II.6 Transporto priemons 0,00 0,00 II.7 Kilnojamosios kultros vertybs 0,00 II.8 Baldai ir biuro ranga 1.434, ,43 II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0,00 II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokjimai 0,00 III Ilgalaikis finansinis turtas , ,33 IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00 B BIOLOGINIS TURTAS 0,00 C TRUMPALAIKIS TURTAS , ,23 I Atsargos 185,53 185,53 I.1 Strategins ir nelieiamosios atsargos 0,00 I.2 Medžiagos, žaliavos ir kinis inventorius 185,53 185,53 I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 0,00 I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00 I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0,00 II Išankstiniai apmokjimai 1.734, ,99 III Per vienus metus gautinos sumos , ,71 III.1 Gautinos trumpalaiks finansins sumos 0,00 III.2 Gautini mokesiai ir socialins mokos 0,00 III.3 Gautinos finansavimo sumos 0,00 III.4 Gautinos sumos už turto naudojim, parduotas prekes, turt, paslaugas 0,00 III.5 Sukauptos gautinos sumos , ,71 III.6 Kitos gautinos sumos 0,00 IV Trumpalaiks investicijos 0,00 V Pinigai ir pinig ekvivalentai 0,00 IŠ VISO TURTO , ,32 D FINANSAVIMO SUMOS , ,38 I Iš valstybs biudžeto , ,38 II Iš savivaldybs biudžeto 0,00 III Iš Europos Sjungos, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij 0,00 IV Iš kit šaltini 0,00 E SIPAREIGOJIMAI , ,94 I Ilgalaikiai sipareigojimai , ,33 I.1 Ilgalaikiai finansiniai sipareigojimai 0,00 I.2 Ilgalaikiai atidjiniai 0,00 I.3 Kiti ilgalaikiai sipareigojimai , ,33 II Trumpalaikiai sipareigojimai , ,61 II.1 Ilgalaiki atidjini einamj met dalis ir trumpalaikiai atidjiniai 0,00 II.2 Ilgalaiki sipareigojim einamj met dalis 6.490, ,51 II.3 Trumpalaikiai finansiniai sipareigojimai 0,00 II.4 Moktinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00 II.5 Moktinos sumos Europos Sjungos biudžet 0,00 II.6 Moktinos sumos biudžetus ir fondus 0,00 II.6.1 Gržintinos finansavimo sumos 0,00 II.6.2 Kitos moktinos sumos biudžetui 0,00 II.7 Moktinos socialins išmokos 0,00 II.8 Gržintini mokesiai, mokos ir j permokos 0,00 II.9 Tiekjams moktinos sumos 105,50 105,50 II.10 Su darbo santykiais susij sipareigojimai 0,00 II.11 Sukauptos moktinos sumos 8.619, ,60 II.12 Kiti trumpalaikiai sipareigojimai 0,00 F GRYNASIS TURTAS 0,00 0,00 I Dalinink kapitalas 0,00 II Rezervai 0,00 II.1 Tikrosios verts rezervas 0,00 II.2 Kiti rezervai 0,00 III Nuosavybs metodo taka 0,00 IV Sukauptas perviršis ar deficitas 0,00 0,00 IV.1 Einamj met perviršis ar deficitas 0,00 0,00 IV.2 Ankstesni met perviršis ar deficitas 0,00 0,00 0,00 G MAŽUMOS DALIS 0,00 IŠ VISO FINANSAVIMO SUM, SIPAREIGOJIM, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES , ,32 Vyriausybs kanclerio pavaduotojas Alminas Maiulis (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavard) NBFC Buhalterins apskaitos departamento grups vadovas Irena Verboviien (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavard) 14

16 APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAID TAISYMO TAKA VEIKLOS REZULTAT ATASKAITOS STRAIPSNIAMS Apskaitos politikos keitimo ir klaid taisymo taka Straipsniai Pastabos Padidjimas Sumažjimas (-), vertinus apskaitos politikos keitimo ir klaid taisymo tak =4+5+6 A PAGRINDINS VEIKLOS PAJAMOS , ,71 I FINANSAVIMO PAJAMOS , ,71 I.1 Iš valstybs biudžeto , ,71 I.2 Iš savivaldybi biudžet 0,00 I.3 Iš ES, užsienio valstybi ir tarptautini organizacij lš 0,00 I.4 Iš kit finansavimo šaltini 0,00 II MOKESI IR SOCIALINI MOK PAJAMOS 0,00 III PAGRINDINS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 0,00 III.1 Pagrindins veiklos kitos pajamos 0,00 III.2 Pervestin pagrindins veiklos kit pajam suma 0,00 B PAGRINDINS VEIKLOS SNAUDOS , ,71 I DARBO UŽMOKESIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO , ,68 II NUSIDVJIMO IR AMORTIZACIJOS , ,67 III KOMUNALINI PASLAUG IR RYŠI , ,34 IV KOMANDIRUOI -158,51-158,51 V TRANSPORTO -566,03-566,03 VI KAVALIFIKACIJOS KLIMO , ,41 VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -35,09-35,09 VIII NUVERTJIMO IR NURAŠYT SUM 0,00 IX SUNAUDOT IR PARDUOT ATSARG SAVIKAINA , ,46 X SOCIALINI IŠMOK 0,00 XI NUOMOS 0,00 XII FINANSAVIMO 0,00 XIII KIT PASLAUG 0,00 XIV KITOS , ,52 C PAGRINDINS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 0,00 0,00 D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 0,00 I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 0,00 II PERVESTINOS BIUDŽET KITOS VEIKLOS PAJAMOS 0,00 III KITOS VEIKLOS SNAUDOS 0,00 E FINANSINS IR INVESTICINS VEIKLOS REZULTATAS 0,00 F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI APSKAITOS KLAID TAISYMO TAKA 0,00 G PELNO MOKESTIS 0,00 H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBS METODO TAK 0,00 0,00 I NUOSAVYBS METODO TAKA 0,00 J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 0,00 0,00 I TENKANTIS KONTROLIUOJANIAJAM SUBJEKTUI 0,00 II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI 0,00 Vyriausybs kanclerio pavaduotojas Alminas Maiulis (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavard) NBFC Buhalterins apskaitos departamento grups vadovas Irena Verboviien (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavard) 15

17 P2 Informacija pagal segmentus Finansini ataskait straipsniai ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS Bendros valstybs paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir visuomens apsauga Segmentai Ekonomika Aplinkos apsauga Bstas ir komunalinis kis Sveikatos apsauga Poilsis, kultra ir religija Švietimas Socialin apsauga Pagrindins veiklos snaudos , , Darbo užmokesio ir socialinio draudimo , , Nusidvjimo ir amortizacijos , , Komunalini paslaug ir ryši , , Komandiruoi -58,80-58, Transporto -250,92-250, Kvalifikacijos klimo -171,80-171, Paprastojo remonto ir eksploatavimo 1.8 Nuvertjimo ir nurašyt sum 1.9 Sunaudot ir parduot atsarg savikaina -805,59-805, Socialini išmok 1.11 Nuomos -5,56-5, Finansavimo 1.13 Kit paslaug 1.14 Kitos , ,72 2 Apskaitos politikos keitimo ir esmini apskaitos klaid taisymo taka 3 Pagrindins veiklos pinig srautai 3.1 Išmokos , , Darbo užmokesio ir socialinio draudimo , , Komunalini paslaug ir ryši , , Komandiruoi -84,41-84, Transporto -280,27-280, Kvalifikacijos klimo -171,80-171, Paprastojo remonto ir eksploatavimo Atsarg sigijimo -712,87-712, Socialini išmok Nuomos -5,56-5, Kit paslaug sigijimo Sumoktos palkanos Kitos išmokos , ,67 Segmentai Iš viso 16

18 PRAJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS Finansini ataskait straipsniai Bendros valstybs paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir visuomens apsauga Segmentai Ekonomika Aplinkos apsauga Bstas ir komunalinis kis Sveikatos apsauga Poilsis, kultra ir religija Švietimas Socialin apsauga Pagrindins veiklos snaudos , , Darbo užmokesio ir socialinio draudimo , , Nusidvjimo ir amortizacijos , , Komunalini paslaug ir ryši , , Komandiruoi -158,51-158, Transporto -566,03-566, Kvalifikacijos klimo , , Paprastojo remonto ir eksploatavimo -35,09-35, Nuvertjimo ir nurašyt sum 1.9 Sunaudot ir parduot atsarg savikaina , , Socialini išmok 1.11 Nuomos 1.12 Finansavimo 1.13 Kit paslaug 1.14 Kitos , ,52 2 Apskaitos politikos keitimo ir esmini apskaitos klaid taisymo taka 3 Pagrindins veiklos pinig srautai 3.1 Išmokos , , Darbo užmokesio ir socialinio draudimo , , Komunalini paslaug ir ryši , , Komandiruoi -138,00-138, Transporto -599,73-599, Kvalifikacijos klimo , , Paprastojo remonto ir eksploatavimo -35,09-35, Atsarg sigijimo , , Socialini išmok Nuomos Kit paslaug sigijimo Sumoktos palkanos Kitos išmokos , ,12 Segmentai Iš viso 17

19 Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudvtas, taiau vis dar naudojamas veikloje, sigijimo ar pasigaminimo savikaina: Ataskaitinis , ,59 Ataskaitinis Materialiojo turto, kurio kontrol riboja sutartys ar teiss aktai likutin vert yra: Ataskaitinis Materialiojo turto, užstatyto kaip sipareigojimvykdymo garantija, likutin vert yra: Ataskaitinis Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutin vert sudaro: Ataskaitinis Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutin vert sudaro: Dalis žems ir pastatprastinje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti. Tokio turto likutin vert sudaro: Ataskaitinis Sutari, pasirašyt dl ilgalaikio materialiojo turto sigijimo ateityje, bendroji vert paskutin ataskaitinio laikotarpio dien: Ataskaitinis 18

20 P4 Ilgalaikis materialusis turtas ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINS VERTS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN LAIKOTARP Pastatai Kitas ilgalaikis materialusis turtas Kitas ilgalaikis materialusis turtas Straipsniai Žem Gyvenamieji Kiti Infrastruktros ir kiti statiniai Nekilnojamosios kultros vertybs Mašinos ir renginiai Transporto priemons Kilnojamosios kultros vertybs Baldai ir biuro ranga Kitos vertybs Kitas ilgalaikis materialusis turtas Nebaigta statyba Išankstiniai apmokjimai Iš viso sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio , , , ,34 laikotarpio pradžioje 2 sigijimai per ataskaitin laikotarp ( ) 2.1 Pirkto turto sigijimo savikaina 2.2 Neatlygintinai gauto turto sigijimo savikaina Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per 3 ataskaitin laikotarp ( ) 3.1 Parduoto 3.2 Perduoto 3.3 Nurašyto 4 Pergrupavimai (+/-) 5 sigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyiai sigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio , , , ,34 laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) Sukaupta nusidvjimo suma ataskaitinio laikotarpio 7 X , , ,77 X X X ,58 pradžioje Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidvjimo 8 X X X X suma* Apskaiiuota nusidvjimo suma per ataskaitin 9 X ,96-426,66 X X X ,62 laikotarp Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 10 X X X X nusidvjimo suma ( ) 10.1 Parduoto X X X X 10.2 Perduoto X X X X 10.3 Nurašyto X X X X 11 Pergrupavimai (+/-) X X X X 12 Sukauptos nusidvjimo sumos kiti pokyiai X X X X Sukaupta nusidvjimo suma ataskaitinio laikotarpio 13 X , , ,43 X X X ,20 pabaigoje ( /-11+12) 14 Nuvertjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertjimo 15 X X suma* Apskaiiuota nuvertjimo suma per ataskaitin 16 X X laikotarp Panaikinta nuvertjimo suma per ataskaitin 17 X X laikotarp Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 18 X X nuvertjimo suma ( ) 18.1 Parduoto X X 18.2 Perduoto X X 18.3 Nurašyto X X 19 Pergrupavimai (+/-) X X 20 Nuvertjimo sumos kiti pokyiai X X Nuvertjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 21 X X ( /-19+20) 22 Tikroji vert ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X X X X X X Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos 23 X X X X X X X X X tikrosios verts pokytis Tikrosios verts pasikeitimo per ataskaitin laikotarp 24 X X X X X X X X X suma (+/-) Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios verts 25 X X X X X X X X X suma ( ) 25.1 Parduoto X X X X X X X X X 25.2 Perduoto X X X X X X X X X 25.3 Nurašyto X X X X X X X X X 26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X 27 Tikrosios verts kiti pokyiai X X X X X X X X X Tikroji vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 28 X X X X X X X X X (22+23+/-24+/-25+/-26+27) Ilgalaikio materialiojo turto likutin vert ,37 0, , ,14 ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) Ilgalaikio materialiojo turto likutin vert ,33 0, , ,76 ataskaitinio laikotarpio pradžioje ( ) X pažymti ataskaitos laukai nepildomi. * Kito subjekto sukaupta turto nusidvjimo arba nuvertjimo suma iki perdavimo. 19

21 P5 Finansinis turtas INFORMACIJA APIE ILGALAIK FINANSIN TURT Straipsniai Paskutin ataskaitinio laikotarpio diena Paskutin prajusio ataskaitinio laikotarpio diena Investicijos nuosavybs vertybinius popierius 1.1 Investicijos kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 1.2 Investicijos kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 1.3 Investicijos kitus subjektus 2 Investicijos ne nuosavybs vertybinius popierius 2.1 Investicijos iki išpirkimo termino laikom finansin turt 2.2 Investicijos parduoti laikom finansin turt 3 Po vien met gautinos sumos 5.015, ,33 4 Ilgalaikiai terminuotieji indliai 5 Kitas ilgalaikis finansinis turtas 6 Išankstiniai mokjimai už ilgalaik finansin turt 7 Iš viso 5.015, ,33 * Reikšmingos sumos turi bti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste. 20

22 P8 Atsargos ATSARG VERTS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN LAIKOTARP* Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti Straipsniai* Strategins ir nelieiamosios atsargos Medžiagos, žaliavos ir kinis inventorius Nebaigta gaminti produkcija Nebaigtos vykdyti sutartys Pagaminta produkcija Atsargos, skirtos parduoti Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti Iš viso Atsargsigijimo vert ataskaitinio laikotarpio pradžioje 185,53 185,53 2 sigyta atsarg per ataskaitin laikotarp ( ) 1.054, , sigyto turto sigijimo savikaina 1.054, , Nemokamai gaut atsarg sigijimo savikaina 3 Atsarg sumažjimas per ataskaitin laikotarp ( ) -976,67-976, Parduota 3.2 Perleista (paskirstyta) 3.3 Sunaudota veikloje -976,67-976, Kiti nurašymai 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Atsargsigijimo verts kiti pokyiai 6 Atsargsigijimo vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) 263,80 263,80 7 Atsarg nuvertjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje 8 Nemokamai arba už simbolin atlyg gaut atsarg sukaupto nuvertjimo suma (iki perdavimo) 9 Atsarg nuvertjimas per ataskaitin laikotarp 10 Atsarg nuvertjimo atkrimo per ataskaitin laikotarp suma Per ataskaitin laikotarp parduot, perleist (paskirstyt), 11 sunaudot ir nurašyt atsarg nuvertjimas ( ) 11.1 Parduota 11.2 Perleista (paskirstyta) 11.2 Sunaudota veikloje 11.3 Kiti nurašymai 12 Nuvertjimo pergrupavimai (+/-) 13 Atsarg nuvertjimo kiti pokyiai 14 Atsarg nuvertjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-12+13) 15 Atsarg balansin vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) 263,80 263,80 16 Atsarg balansin vert ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) 185,53 185,53 * Reikšmingos sumos turi bti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste. 21

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

mons kodas , Gerosios Vilties 1, Vilnius, tel. (8~5) AB Gubernija AUDITORIAUS IŠVADA 2006 m. balandžio mn. 5 d. Vilnius Mes patikri

mons kodas , Gerosios Vilties 1, Vilnius, tel. (8~5) AB Gubernija AUDITORIAUS IŠVADA 2006 m. balandžio mn. 5 d. Vilnius Mes patikri mons kodas 124990387, Gerosios Vilties 1, Vilnius, tel. (8~5) 213 14 07 AB Gubernija AUDITORIAUS IŠVADA 2006 m. balandžio mn. 5 d. Vilnius Mes patikrinome AB Gubernija 2005 m. gruodžio 31 d. finansin atskaitomyb,

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT-30202 Ignalinos r., tel. (8 386) 53 135, 47 402, (8 387) 47 142 faks. (8 386) 53 135,

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d.

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. TURINYS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA... 3 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p.

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p. KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, 58117 Kėdainiai, tel. (8 347) 683 02, faks. (8 347) 683 02, el. p. kedainiuprc@gmail.com, http://www. prc.kedainiai.lm.lt, Duomenys

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Bendrovės kodas: 302880253, adresas: Jogailos

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Microsoft PowerPoint - WACC ir BU-LRAIC klausimyno pristatymas ppt

Microsoft PowerPoint - WACC ir BU-LRAIC klausimyno pristatymas ppt Vidutins svertins kapitalo kainos (WACC) nustatymo ataskaitos ir BU-LRAIC klausimyno pristatymas 2008 m. rugsjo 22 d. Dienotvark WACC nustatymo metodikos ir rezultat pristatymas BU-LRAIC klausimyno pristatymas

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau