Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus"

Transkriptas

1 Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus

2 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 207 M GRUODŽIO 3 D DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena A ILGALAIKIS TURTAS 3942, ,97 I Nematerialusis turtas I Plėtros darbai I2 Programinė įranga ir jos licencijos I3 Kitas nematerialusis turtas I4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai I5 Prestižas II Ilgalaikis materialusis turtas P04 29, ,43 II Žemė II2 Pastatai 27677, ,29 II3 Infrastruktūros ir kiti statiniai II4 Nekilnojamosios kultūros vertybės II5 Mašinos ir įrenginiai II6 Transporto priemonės 0,00 0,00 II7 Kilnojamosios kultūros vertybės II8 Baldai ir biuro įranga 434,43 86,4 II9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas II0 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai III Ilgalaikis finansinis turtas P05, P , ,54 IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas B BIOLOGINIS TURTAS C TRUMPALAIKIS TURTAS 76,23 322,28 I Atsargos P08 85,53 33,59 I Strateginės ir neliečiamosios atsargos I2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 85,53 33,59 I3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys I4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) I5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti II Išankstiniai apmokėjimai P09 734,99 965,46 III Per vienus metus gautinos sumos P0 595,7 0043,23 III Gautinos trumpalaikės finansinės sumos III2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos III3 Gautinos finansavimo sumos III4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas III5 Sukauptos gautinos sumos 595,7 0043,23 III6 Kitos gautinos sumos IV Trumpalaikės investicijos V Pinigai ir pinigų ekvivalentai IŠ VISO TURTO: 56258, ,25 (tęsinys kitame puslapyje)

3 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 207 M GRUODŽIO 3 D DUOMENIS (tęsinys) Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena D FINANSAVIMO SUMOS P2 302, ,99 I Iš valstybės biudžeto 302, ,99 II Iš savivaldybės biudžeto III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų IV Iš kitų šaltinių E ĮSIPAREIGOJIMAI 25245, ,26 I Ilgalaikiai įsipareigojimai 0030, ,54 I Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai I2 Ilgalaikiai atidėjiniai I3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0030, ,54 II Trumpalaikiai įsipareigojimai 525,6 0056,72 II Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai II2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis P3, P4 6490,5 433,9 II3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai II4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos II5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą II6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus II6 Grąžintinos finansavimo sumos II62 Kitos mokėtinos sumos biudžetui II7 Mokėtinos socialinės išmokos II8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos II9 Tiekėjams mokėtinos sumos P7 05,50 259,69 II0 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai II Sukauptos mokėtinos sumos P7 869, ,02 II2 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 5,0 F GRYNASIS TURTAS 0,00 0,00 I Dalininkų kapitalas II Rezervai II Tikrosios vertės rezervas II2 Kiti rezervai III Nuosavybės metodo įtaka IV Sukauptas perviršis ar deficitas 0,00 0,00 IV Einamųjų metų perviršis ar deficitas 0,00 0,00 IV2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas G MAŽUMOS DALIS IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: 56258, ,25 Vyriausybės kanclerio pavaduotojas Alminas Mačiulis (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Renata Inokaitienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 2

4 GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 207 M GRUODŽIO 3 D DUOMENIS (data) Tenka kontroliuojančiajam subjektui Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Sukauptas perviršis ar Iš viso Mažumos dalis Tikrosios vertės Nuosavybės metodo deficitas prieš Dalininkų kapitalas Kiti rezervai rezervas įtaka nuosavybės metodo įtaką paskutinę Likutis užpraėjusio laikotarpio dieną 2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X 3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X 4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X 5 Kiti sudaryti rezervai X X X 6 Kiti panaudoti rezervai X X X 7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) X sumos X 8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 0,00 0,00 9 Kiti pokyčiai 0 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X 2 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X 3 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X 4 Kiti sudaryti rezervai X X X 5 Kiti panaudoti rezervai X X X 6 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) X sumos X 7 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 0,00 0,00 8 Kiti pokyčiai 9 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 0,00 0,00 X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi Vyriausybės kanclerio pavaduotojas Alminas Mačiulis (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Renata Inokaitienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 207 M GRUODŽIO 3 D DUOMENIS (data) Straipsniai Pastabos Tiesioginiai pinigų srautai Ataskaitinis Netiesioginiai pinigų srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų srautai Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Praėjęs ataskaitinis Netiesioginiai pinigų srautai A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I Įplaukos 64274, , , , , ,58 I Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 6427, ,2 2007, , , ,58 I Iš valstybės biudžeto 6427, ,2 2007, , , ,58 I2 Iš savivaldybės biudžeto I3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų I4 Iš kitų šaltinių I2 Iš mokesčių I3 Iš socialinių įmokų I4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų I5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto I6 Gautos palūkanos I7 Kitos įplaukos 3,4 0,00 3,4 II Pervestos lėšos -,08 0,00 -,08 II Į valstybės biudžetą -,08 0,00 -,08 II2 Į savivaldybių biudžetus II3 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms II4 Į kitus išteklių fondus II5 Viešojo sektoriaus subjektams II6 Kitiems subjektams III Išmokos P , , , , , ,50 III Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -6422, , ,9-6329, , ,58 III2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -3383,5-3383,5-5,60-282, ,22 III3 Komandiruočių -47,80-90,20-38,00-65,64-208,34-273,98 III4 Transporto -4,48-585,25-599,73-45,00-473,46-58,46 III5 Kvalifikacijos kėlimo -606,4-606,4-630,3-630,3 III6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -35,09-35,09-298,00 0,00-298,00 III7 Atsargų įsigijimo -2890, ,28-0, , ,03 III8 Socialinių išmokų III9 Nuomos III0 Kitų paslaugų įsigijimo III Sumokėtos palūkanos III2 Kitos išmokos -2576,2-2576,2-50,00-395,0-3705,0 (tęsinys kitame puslapyje) Iš viso

6 Straipsniai Pastabos Tiesioginiai pinigų srautai Netiesioginiai pinigų srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų srautai Netiesioginiai pinigų srautai B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI -200,00-200,00 I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -200,00-200,00 II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas III Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas V Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas VI Gauti dividendai VII Kiti investicinės veiklos pinigų srautai C FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 200,00 200,00 I Įplaukos iš gautų paskolų II Gautų paskolų grąžinimas III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 200,00 200,00 IV Iš valstybės biudžeto 200,00 200,00 IV2 Iš savivaldybės biudžeto IV3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų IV4 Iš kitų šaltinių V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 207 M GRUODŽIO 3 D DUOMENIS (tęsinys) Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis VI Gauti dalininko įnašai VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai D VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Iš viso Vyriausybės kanclerio pavaduotojas Alminas Mačiulis (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Renata Inokaitienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 2

7 VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 207 M GRUODŽIO 3 D DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 2279, ,59 I FINANSAVIMO PAJAMOS 2279, ,59 I Iš valstybės biudžeto 2279, ,59 I2 Iš savivaldybių biudžetų I3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų I4 Iš kitų finansavimo šaltinių II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS III Pagrindinės veiklos kitos pajamos III2 Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P , ,59 I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P , ,98 II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -327, ,9 III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -2556, ,50 IV KOMANDIRUOČIŲ -58,5-279,08 V TRANSPORTO -566,03-474,88 VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO -606,4-630,3 VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -35,09-298,00 VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -3084,46-543,0 X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ XI NUOMOS XII FINANSAVIMO XIII KITŲ PASLAUGŲ XIV KITOS -2562, ,0 C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 0,00 0,00 D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 0,00 I KITOS VEIKLOS PAJAMOS,08 II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS -,08 III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA G PELNO MOKESTIS H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 0,00 0,00 I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 0,00 0,00 I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI Vyriausybės kanclerio pavaduotojas Alminas Mačiulis (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja Renata Inokaitienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

8 Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas Bendroji informacija Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba, , Biudžetinė įstaiga Adresas: L Sapiegos g 4, Kauno m, Kauno m sav Subjektas užsiima bendrąja viešojo valdymo veikla veikla Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie: Filialas / struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo: Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis 7 7 Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą: Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

9 2 Apskaitos politika Finansinių ataskaitų forma Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus 2 Finansinių ataskaitų valiuta Eurai (EUR) 3 Nematerialusis turtas Nėra 4 Ilgalaikis materialusis turtas Ilgalaikis materialusis turtas, kuriuo disponuoja Vyriausybės atstovo tarnyba yra skirtas administraciniams tikslams, numatomas naudoti ilgiau nei vienerius metus, daugiau negu vieną veiklos ciklą ir jo įsigijimo ar pasigaminimo savikaina yra ne mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę Paskutinis kriterijus netaikomas kitoms vertybėms ir transporto priemonėms Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, pagal ilgalaikio materialiojo turto vienetus Po pirminio pripažinimo ilgalaikis materialusis turtas, išskyrus kitas vertybes, finansinėse ataskaitose rodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimo ir nuvertėjimo, jei jis yra, sumą Ilgalaikio turto nudėvimoji vertė yra nuosekliai paskirstoma per visą turto naudingo tarnavimo laiką Ilgalaikio materialiojo turto vieneto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, kai turtas pradedamas naudoti, pirmos dienos Nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio, kai naudojamo ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė sutampa su jo likvidacine verte, kai turtas perleidžiamas, nurašomas arba kai apskaičiuojamas ir užregistruojamas to turto vieneto nuvertėjimas, lygus jo likutinės vertės sumai, pirmos dienos İlgalaikis materialusis turtas pagal pobūdį skirstomas į pagrindines grupes, nustatytas VSAFAS Vyriausybės atstovo tarnyba apskaito ilgalaikį materialųjį turtą šiose turto grupėse: - Pastatai - naudingo tarnavimo laikas 50 metų - Transporto priemonės - naudingo tarnavimo laikas 5 metai - Baldai ir biuro įranga - naudingo tarnavimo laikas 5-7 metai 5 Biologinis turtas Nėra 6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai Vyriausybės atstovo tarnybos finansinį turtą ir finansinius įsipareigojimus sudaro kitos ilgalaikės gautinos sumos - vadovaujantis 205 m birželio 30 d įstatymu XII-927 Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo priklausanti grąžintina neišmokėto darbo užmokesčio dalis ir mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos 7 Atsargos Atsargos, kuriomis disponuoja Vyriausybės atstovo tarnyba yra turtas, kuris per vienerius metus sunaudojamas viešosioms paslaugoms teikti bei ūkinis inventorius - materialusis turtas, kuris yra naudojamas daugiau nei vieną kartą ir kurio įsigijimo ar pasigaminimo savikaina mažesnė už Vyriausybės nustatytą minimalią viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto vertę Ṗirminio pripažinimo metu bei sudarant finansines ataskaitas atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas pagal nuolatinį atsargų rodymo apskaitoje būdą, kai buhalterinėje apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu, pardavimu ar perleidimu susijusi ūkinė operacija Prie atsargų priskiriamas neatiduotas naudoti ūkinis inventorius Atiduoto naudoti ūkinio inventoriaus vertė iš karto įtraukiama į sąnaudas Naudojamo inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita kontrolės tikslais tvarkoma nebalansinėse sąskaitose 8 Finansavimo sumos Finansavimo sumas sudaro iš valstybės biudžeto gauti arba gautini pinigai arba kitas turtas, skirti įstaigos nuostatuose nustatytiems tikslams pasiekti ir funkcijoms atlikti bei vykdomoms programoms įgyvendinti Ḟinansavimo sumos nepiniginiam turtui įsigyti apima ir nemokamai gautą arba už simbolinį atlygį įsigytą nepiniginį turtą Finansavimo sumos kitoms išlaidoms dengti yra skirtos ataskaitinio laikotarpio išlaidoms kompensuoti Gautos ir panaudotos finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais padaromos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos 9 Atidėjiniai Nėra 0 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) Nėra Segmentai Vyriausybės atstovo tarnybos turtas, finansavimo sumos, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos ir pinigų srautai priskiriami prie bendrųjų valstybės paslaugų 2 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos Nėra 3 Kitos pajamos

10 2 Apskaitos politika Kitos veiklos pajamas sudaro makulatūros pridavimo pelnas ir pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos 4 Sąnaudos Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu kada buvo padarytos Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų arba jų ekvivalentų suma Pagrindinės veiklos sąnaudų straipsniuose nurodytos per ataskaitinį laikotarpį patirtos Vyriausybės atstovo tarnybos išlaikymo sąnaudos Ḋarbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro atlyginimai, priedai, priemokos, nedarbingumo pašalpos, išeitinės išmokos, atostoginiai mokami darbuotojams ir su tuo susiję socialinio draudimo mokesčiai, mokami Valstybinio socialinio draudimo fondui Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas sudaro ilgalaikio turto, naudojamo pagrindinėje veikloje, kuriam vadovaujantis VSAFAS skaičiuojamas nusidėvėjimas ar amortizacija, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro komunalinių paslaugų, įskaitant šildymą, vandentiekį ir kanalizaciją, elektros energiją, šiukšlių išvežimą, ir ryšių telefoninių pokalbių, interneto paslaugų sąnaudos Komandiruočių sąnaudas sudaro Vyriausybės atstovo tarnybos darbuotojų komandiruočių ir su jomis susijusios kelionių, apgyvendinimo ir dienpinigių sąnaudos Transporto sąnaudas sudaro nuosavybės, patikėjimo teise valdomų ir naudojamų pagal nuomos sutartis automobilių degalų, nuomos, eksploatacijos, remonto, transporto draudimo ir kitos panašios sąnaudos, taip pat trečiųjų šalių suteiktų transporto paslaugų sąnaudos, išskyrus vykimus į komandiruotes Kvalifikacijos kėlimo sąnaudas sudaro Vyriausybės atstovo tarnybos darbuotojų profesinės kvalifikacijos, įgūdžių, žinių tobulinimo sąnaudos Ṗaprastojo remonto ir eksploatacijos sąnaudas sudaro Vyriausybės atstovo tarnybos patalpų, turimos įrangos bei įrenginių ir kito ilgalaikio materialiojo turto, išskyrus transporto priemones, eksploatacijos, paprastojo remonto sąnaudos Sunaudotų ir parduotų atsargų savikainą sudaro atiduotų naudoti atsargų nurašymo sąnaudos 5 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos Nėra 6 Operacijos užsienio valiuta Nėra 7 Straipsnių tarpusavio užskaitos Nėra 8 Kiti apskaitos principai Pagal 2005 m birželio 4 d LR Vyriausybės nutarimą 637 "Vyriausybės atstovo tarnyba yra viešasis juridinis asmuo - biudžetinė įstaiga <>, išlaikoma iš Vyriausybės kanceliarijai atitinkamiems metams patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų" ir apskaitoma 0005 programoje "Savivaldybių veiklos teisėtumo priežiūra" Vyriausybės atstovo tarnybos buhalterinė apskaita vedama ir finansinės ataskaitos sudaromos, vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos principais: subjekto principu Vyriausybės atstovo tarnyba laikoma atskiru apskaitos vienetu Apskaitoje registruojamas tik nuosavas ir patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas valstybės turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos; 2 veiklos tęstinumo principu tvarkant apskaitą, daroma prielaida, kad Vyriausybės atstovo tarnybos veiklos yra neribotas ir jos nenumatoma likviduoti; 3 periodiškumo principu veikla tvarkant apskaitą suskirstoma į finansinius metus arba kitos trukmės ataskaitinius laikotarpius, kuriems pasibaigus sudaromos ataskaitos; 4 pastovumo principu Vyriausybės atstovo tarnyba pasirinktą apskaitos metodą taiko nuolat Jį galima keisti tik tuo atveju, jeigu taip siekiama tiksliau parodyti finansinių metų turtą, finansavimo sumas ir įsipareigojimus; 5 piniginio mato principu turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai ataskaitose rodomi pinigine išraiška; 6 kaupimo principu ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami tada, kai jie įvyksta, ir pateikiami tų ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose Pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos tada, kai jos patiriamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą; 7 palyginimo principu finansinėse ataskaitose pateikiami ataskaitinių ir praėjusių mažiausiai vienų finansinių metų duomenys Pajamos, uždirbtos per ataskaitinį laikotarpį, siejamos su sąnaudomis, patirtomis uždirbant tas pajamas Finansinės ataskaitos parengtos taip, kad galima būtų palyginti jose pateiktus duomenis su kitų ataskaitinių laikotarpių finansinėse ataskaitose pateiktais duomenimis ir teisingai įvertinti Vyriausybės atstovo tarnybos finansinės būklės pokyčius; 8 atsargumo principu Vyriausybės atstovo tarnyba pasirenka tokius apskaitos metodus, kuriuos taikant turto, finansavimo sumų ir įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų vertė negali būti nepagrįstai padidinta arba nepagrįstai sumažinta; 9 neutralumo principu apskaitos informacija pateikiama nešališkai Jos pateikimas neturi daryti įtakos apskaitos informacijos vartotojų priimamiems sprendimams ir neturi būti siekiama iš anksto numatyto rezultato; 0 turinio viršenybės prieš formą principu ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai apskaitoje registruojami pagal jų turinį ir ekonominę prasmę, o ne tik pagal jų teisinę formą Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t y finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui 2

11 P2 Informacija pagal segmentus Finansinių ataskaitų straipsniai ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS Bendros valstybės paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga Segmentai Ekonomika Aplinkos apsauga Būstas ir komunalinis ūkis Sveikatos apsauga Poilsis, kultūra ir religija Švietimas Socialinė apsauga Pagrindinės veiklos sąnaudos -2279,7-2279,7 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , ,68 2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -327,67-327,67 3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -2556, ,34 4 Komandiruočių -58,5-58,5 5 Transporto -566,03-566,03 6 Kvalifikacijos kėlimo -606,4-606,4 7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -35,09-35,09 8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -3084, ,46 0 Socialinių išmokų Nuomos 2 Finansavimo 3 Kitų paslaugų 4 Kitos -2562, ,52 2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka 3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai 3 Išmokos , ,97 3 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , ,9 32 Komunalinių paslaugų ir ryšių -3383,5-3383,5 33 Komandiruočių -38,00-38,00 34 Transporto -599,73-599,73 35 Kvalifikacijos kėlimo -606,4-606,4 36 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -35,09-35,09 37 Atsargų įsigijimo -2890, ,28 38 Socialinių išmokų 39 Nuomos 30 Kitų paslaugų įsigijimo 3 Sumokėtos palūkanos 32 Kitos išmokos -2576,2-2576,2 Segmentai Iš viso

12 PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga Segmentai Ekonomika Aplinkos apsauga Būstas ir komunalinis ūkis Sveikatos apsauga Poilsis, kultūra ir religija Švietimas Socialinė apsauga Pagrindinės veiklos sąnaudos , ,59 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -0030, ,98 2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -3329,9-3329,9 3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -2760, ,50 4 Komandiruočių -279,08-279,08 5 Transporto -474,88-474,88 6 Kvalifikacijos kėlimo -630,3-630,3 7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -298,00-298,00 8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -543,0-543,0 0 Socialinių išmokų Nuomos 2 Finansavimo 3 Kitų paslaugų 4 Kitos -3695,0-3695,0 2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka 3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai 3 Išmokos , ,50 3 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , ,58 32 Komunalinių paslaugų ir ryšių -2837, ,22 33 Komandiruočių -273,98-273,98 34 Transporto -58,46-58,46 35 Kvalifikacijos kėlimo -630,3-630,3 36 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -298,00-298,00 37 Atsargų įsigijimo -5688, ,03 38 Socialinių išmokų 39 Nuomos 30 Kitų paslaugų įsigijimo 3 Sumokėtos palūkanos 32 Kitos išmokos -3705,0-3705,0 Segmentai Iš viso 2

13 P4 Ilgalaikis materialusis turtas ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Kitas ilgalaikis Kitas ilgalaikis Pastatai materialusis turtas materialusis turtas Straipsniai Žemė Infrastruktūros ir kiti Nekilnojamosios Mašinos ir įrenginiai Transporto Kilnojamosios Baldai ir biuro įranga Nebaigta statyba Išankstiniai Iš viso Kitas ilgalaikis Gyvenamieji Kiti statiniai kultūros vertybės priemonės kultūros vertybės Kitos vertybės apmokėjimai materialusis turtas Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 806,5 5300, , ,67 laikotarpio pradžioje Įsigijimai per ataskaitinį 2 laikotarpį (2+22) 2 Pirkto turto įsigijimo savikaina 22 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per 3-939,33-939,33 ataskaitinį laikotarpį ( ) Parduoto 3 32 Perduoto 33 Nurašyto -939,33-939,33 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio , ,34 806,5 5300,63 laikotarpio pabaigoje (+2-3+/-4+5) Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 7 X , , ,39 X X X ,24 pradžioje Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo 8 X X X X suma* Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį 9 X -2790,96-426,7 X X X -327,67 laikotarpį Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 0 X 939,33 X X X 939,33 nusidėvėjimo suma ( ) 0 Parduoto X X X X 02 Perduoto X X X X 03 Nurašyto X 939,33 X X X 939,33 Pergrupavimai (+/-) X X X X 2 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X X X Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio 3 X -902,77 X X X -7766, ,8-5300,63 pabaigoje ( /-+2) 4 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X 5 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* X X 6 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X X 7 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X X 8 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto X X nuvertėjimo suma ( ) 8 Parduoto X X 82 Perduoto X X 83 Nurašyto X X 9 Pergrupavimai (+/-) X X 20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X X 2 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje X X ( /-9+20) 22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X X X X X X 23 Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos X X X X X X X X X tikrosios vertės pokytis 24 Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį X X X X X X X X X suma (+/-) 25 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės X X X X X X X X X suma ( ) 25 Parduoto X X X X X X X X X 252 Perduoto X X X X X X X X X 253 Nurašyto X X X X X X X X X 26 Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X 27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X X X X 28 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje X X X X X X X X X (22+23+/-24+/-25+/-26+27) Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio ,33 0,00 434,43 29,76 laikotarpio pabaigoje ( ) Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio ,29 0,00 86, ,43 laikotarpio pradžioje ( ) X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi * Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo

14 Materialiojo turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau vis dar naudojamas veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina: Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis 23280, ,92 Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Materialiojo turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai likutinė vertė yra: Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Materialiojo turto, užstatyto kaip įsipareigojimų įvykdymo garantija, likutinė vertė yra: Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Nebenaudojamo veikloje materialiojo turto likutinę vertę sudaro: Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Materialiojo turto, kuris laikinai nenaudojamas veikloje, likutinę vertę sudaro: Dalis žemės ir pastatų įprastinėje veikloje yra nenaudojami ir laikomi vien tik pajamoms iš nuomos gauti Tokio turto likutinę vertę sudaro: Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ateityje, bendroji vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną: Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis

15 Reikšmingų sumų, pateiktų Informacijos apie ilgalaikį finansinį turtą duomenų įvedimo formoje, detalizavimas: Ilgalaikį finansinį turtą sudaro kitos ilgalaikės gautinos sumos: 0030,33 Eur, iš jų vadovaujantis 205 m birželio 30 d įstatymu XII-927 Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo priklausanti grąžintina neišmokėto darbo užmokesčio dalis - 766,30 Eur, mokėtinos darbdavio socialinio draudimo įmokos nuo priklausančios grąžintintos neišmokėtos darbo užmokesčio dalies darbuotojams ,03 Eur

16 P5 Finansinis turtas INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ FINANSINĮ TURTĄ Straipsniai Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 2 Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 3 Investicijos į kitus subjektus 2 Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius 2 Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą 22 Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą 3 Po vienų metų gautinos sumos 0030, ,54 4 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai 5 Kitas ilgalaikis finansinis turtas 6 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą 7 Iš viso 0030, ,54 * Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste 2

17 P8 Atsargos ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti Straipsniai* Strateginės ir neliečiamosios atsargos Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius Nebaigta gaminti produkcija Nebaigtos vykdyti sutartys Pagaminta produkcija Atsargos, skirtos parduoti Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti Iš viso Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 33,59 33,59 2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2+22) 320,90 320,90 2 Įsigyto turto įsigijimo savikaina 320,90 320,90 22 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 3 Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį ( ) -3338, ,96 3 Parduota 32 Perleista (paskirstyta) 33 Sunaudota veikloje -3338, ,96 34 Kiti nurašymai 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai 6 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+2-3+/-4+5) 85,53 85,53 7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje 8 Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo) 9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį 0 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (+2+3+4) Parduota 2 Perleista (paskirstyta) 2 Sunaudota veikloje 3 Kiti nurašymai 2 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) 3 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai 4 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-2+3) 5 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-4) 85,53 85,53 6 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (-7) 33,59 33,59 * Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste

18 Įvertinimo prielaidų keitimai, dėl kurių pasikeitė išankstinių apmokėjimų grynoji vertė, taip pat tokių keitimų priežastys: Vyriausybės atstovo tarnybos apskrityje išankstinius apmokėjimus sudaro: 228,00 Eur - išankstiniai apmokėjimai tiekėjams už 208 m spaudinių bei ledinių prenumeratą ir 506,99 Eur - priskaitytos ateinančių laikotarpių sąnaudos už leidinių prenumeratą, transporto priemonių draudimą ir kitas paslaugas

19 P9 Išankstiniai apmokėjimai INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOKĖJIMUS Straipsniai Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 734,99 965,46 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 228,00 24,40 2 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti 3 Išankstiniai mokesčių mokėjimai 4 Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai 5 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 6 Kiti išankstiniai apmokėjimai 7 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti 8 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 506,99 75,06 2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas 3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (-2) 734,99 965,46 2

20 P0 Gautinos sumos INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS Straipsniai Iš viso Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų Iš viso Tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų Tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso ( ) 595,7 595,7 0, , ,23 Gautinos finansavimo sumos 2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Gautini mokesčiai 22 Gautinos socialinės įmokos 3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 3 Gautinos sumos už turto naudojimą 32 Gautinos sumos už parduotas prekes 33 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 34 Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą 35 Kitos 4 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 5 Sukauptos gautinos sumos 595,7 595,7 0043, ,23 5 Iš biudžeto 595,7 595,7 0043, ,23 52 Kitos 6 Kitos gautinos sumos 2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena 3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (-2) 595,7 595,7 0, , ,23

21 PO VIENŲ METŲ GAUTINOS SUMOS PAGAL GRĄŽINIMO LAIKOTARPIUS IR JŲ EINAMŲJŲ METŲ DALIS Grąžinimo terminas Įsigijimo savikaina Balansinė vertė Suteiktų paskolų Per vienus metus* 2 Nuo vienų iki penkerių metų 3 Po penkerių metų 2 Kitų ilgalaikių gautinų sumų 0030, ,33 2 Per vienus metus* 22 Nuo vienų iki penkerių metų 0030, ,33 23 Po penkerių metų 3 Iš viso 0030, ,33 * Nurodoma einamųjų metų dalis 2

22 P2 Finansavimo sumos FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Per ataskaitinį laikotarpį Per ataskaitinį laikotarpį Finansavimo sumos Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą Finansavimo sumų pergrupavimas* Neatlygintinai gautas turtas Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams Finansavimo sumos grąžintos Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas Kiti pokyčiai Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) 33594, , ,44 302,38 Nepiniginiam turtui įsigyti 32629,52 385, , ,38 2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 965, ,09-66,56 735,00 2 Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) 2 Nepiniginiam turtui įsigyti 22 Kitoms išlaidoms kompensuoti 3 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) 3 Nepiniginiam turtui įsigyti 32 Kitoms išlaidoms kompensuoti 4 Iš kitų šaltinių 4 Nepiniginiam turtui įsigyti 42 Kitoms išlaidoms kompensuoti 5 Iš viso finansavimo sumų 33594, , ,44 302,38 * Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis

23 FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI Finansavimo sumos Finansavimo sumos (gautinos) Finansavimo sumos (gautos) Iš viso Finansavimo sumos (gautinos) Finansavimo sumos (gautos) = =6+7 Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Iš viso 33594, ,99 302,38 302,38 2 Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų) 3 Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti) 4 Iš kitų šaltinių 5 Iš viso 33594, ,99 302,38 302,38 2

24 P3 Finansiniai įsipareigojimai ĮSIPAREIGOJIMŲ, APSKAITOJE UŽREGISTRUOTŲ AMORTIZUOTA SAVIKAINA, POKYTIS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Finansinių įsipareigojimų pavadinimas Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje prisiimti įsipareigojimai (įsigijimo savikaina) finansinių įsipareigojimų pergrupavimas Per ataskaitinį laikotarpį amortizacijos suma* valiutos kurso pokyčio įtaka įvykdyti įsipareigojimai (grąžintos skolos, sumokėtos palūlanos, išpirkti vertybiniai popieriai) nurašyti įsipareigojimai kiti pokyčiai Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai Išleistos obligacijos 2 Išleisti iždo vekseliai 3 Gautos paskolos Finansinės nuomos (lizingo) 4 įsipareigojimai 5 Kiti įsipareigojimai Trumpalaikiai skoliniai ir ilgalaikių 2 skolinių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 2 Išleistos obligacijos 22 Išleisti iždo vekseliai 23 Gautos paskolos Finansinės nuomos (lizingo) 24 įsipareigojimai 25 Kiti įsipareigojimai 3 Kiti įsipareigojiami 9359,45 475,30 0,00-433,9 6520,84 3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 5045,54-505,2 0030,33 32 Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 433,9 475,30 505,2-433,9 6490,5 4 Iš viso 9359,45 475,30 0,00-433,9 6520,84 * Amortizacijos suma apima skirtumą tarp finansinio turto įsigijimo savikainos ir amortizuotos savikainos pirminio finansinio turto pripažinimo metu ir amortizacijos sumos pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį Per ataskaitinį laikotarpį

25 P7 Trumpalaikės mokėtinos sumos INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena Straipsniai Iš viso Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams Iš viso Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams Tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 3 Tiekėjams mokėtinos sumos 05,50 259,69 4 Sukauptos mokėtinos sumos 869,60 980,5 5478,02 295,69 4 Sukauptos finansavimo sąnaudos 42 Sukauptos atostoginių sąnaudos 8478,26 980,5 5478,02 295,69 43 Kitos sukauptos sąnaudos 4,34 44 Kitos sukauptos mokėtinos sumos 5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 5,0 5 Mokėtini veiklos mokesčiai 52 Gauti išankstiniai apmokėjimai 53 Kitos mokėtinos sumos 5,0 6 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė ( ,0 980,5 0, ,8 295,69

26 P2 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos KITOS VEIKLOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGIŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMAJAME RAŠTE * Straipsniai Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Kitos veiklos pajamos,08 Pajamos iš atsargų pardavimo,08 2 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas 3 Pajamos iš administracinių baudų 4 Nuomos pajamos 5 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos** 6 Kitos 2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos -,08 3 Kitos veiklos sąnaudos 3 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 33 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo 33 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 34 Paslaugų sąnaudos 35 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 36 Kitos veiklos sąnaudos 4 Kitos veiklos rezultatas 0,00 * Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste ** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste

27 P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro: Darbo santykių rūšis Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt) Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Etatų sąraše nurodyti darbuotojai , , ,8-2600, Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t y dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis) 3 Iš viso , , ,8-2600,

28 P24 Finansinės rizikos valdymas INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ĮSKAITANT FINANSINĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS Įsipareigojimų dalis valiuta Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Eurais 2502, ,94 2 JAV doleriais 3 Kitomis 4 Iš viso 2502, ,94

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT-30202 Ignalinos r., tel. (8 386) 53 135, 47 402, (8 387) 47 142 faks. (8 386) 53 135,

Detaliau

Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska

Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansins atskaitomybs standartus FINANSINS

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d.

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. TURINYS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA... 3 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p.

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p. KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, 58117 Kėdainiai, tel. (8 347) 683 02, faks. (8 347) 683 02, el. p. kedainiuprc@gmail.com, http://www. prc.kedainiai.lm.lt, Duomenys

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R

2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB KAUNO ŠVARA, STATYBININKŲ G. 3, LT KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS LR JURIDINIŲ ASMENŲ R 2012 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS UAB "KAUNO ŠVARA", STATYBININKŲ G. 3, LT - 50124 KAUNAS, LIETUVA ĮMONĖS KODAS 132616649. LR JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS, KAUNAS TEL: +370 31 43 23, +370 49 07 11,

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau