Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1"

Transkriptas

1 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS 1

2 2 šei mos vertybės 3 Robin Sharma šeimos VERTYBĖS Kaip atskleisti savo vaikų talentus ir gebėjimus, užauginti išmintingus ir stiprius dvasia

3 4 šei mos vertybės 5 Vers ta iš lei di nio: Ro bin Shar ma Family Wisdom from The Monk Who Sold His FeR Ra Ri Co py right 2001 by Ro bin Shar ma ISBN Iš an glų kal bos ver tė Vytautas Lapukauskas Šią kny gą ski riu sa vo nuo sta biems vai kams Kol biui ir Bjan kai dviem iš min tin giau siems sa vo gy ve ni mo mo ky to jams. Jus abu la bai my liu. Ski riu ją jau iš ėju sio iš šio pa sau lio bran gaus drau go ir ko le gos Džor džo Vil jam so at mi ni mui. Jis pa vei kė dau ge lio mū sų li ki mus, ir la bai gai la, kad jo jau nė ra su mu mis. Ir pa ga liau ski riu šią kny gą jums, ma no skai ty to jai ir skai ty to jos. Te gu šios pa mo kos jums įkve pia iš min ties. Jos pa si sė mę jūs bū si te ge res ni tė vai ir tik ri šei mos ly de riai, mo ky si te pa sau lio vai kus gy ven ti di džiai ir pra smin gai. Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB). ISBN Luceo, 2019

4 6 šei mos vertybės 7 Tu ri nys Pra bė gus šimt me čiams bus vi siš kai ne svar bu, kiek tu rė jau pi ni gų, ar pres ti ži nia me na me gy ve nau ir ko kį au to mo bi lį vai ra vau. Bet gal būt šis pa sau lis pa si keis, nes aš sa vo vai ko gy ve ni me su vai di nau svar bų vaid me nį. Ne ži no mas au to rius Li kęs gy ven ti žmo nių šir dy se, tu ne mir si. Tho mas Camp bell Pa dė kos žodžiai / 9 Mano didysis pabudimas / 11 Geriausias blogiausias mano gyvenimo įvykis / 18 Gyvenimo dovana / 22 Vienuolio vizitas / 32 Nuo sta bi di džio jo Džu lia no Mant lio ke lio nė / 37 Pir mo ji šei mos pa mo ka Viskas gyvenime prasideda, nuo šeimos vertybių / 56 Ant ro ji šei mos pa mo ka Užuot ba ręs, ug dyk ly de rį / 91 Tre čio ji šei mos pa mo ka Pa brėžk di dy bę, ne men ku mą / 116 Ket vir to ji šei mos pa mo ka Jei no ri te bū ti pui kūs tė vai, bū ki te pui kūs žmo nės / 144 Penk to ji šei mos pa mo ka Pa lik vai kams sa vo ne mir tin gu mą / 163

5 8 šei mos vertybės 9 Pa dė kos žo džiai Pir miau sia tu riu pa dė ko ti vi so pa sau lio žmo nėms, per skai čiusiems se ri jos Vie nuo lis, ku ris par da vė Fer ra rį kny gas ir iš mintin gai pa si nau do ju siems įgy to mis ži nio mis ne tik sa vo, bet ir ki tų la bui. Aš pa ty riau di džiu lį ma lo nu mą, skai ty da mas jū sų laiš kus ir elek tro ni nes ži nu tes. Bu vo ma lo nu su ži no ti, kad ma no pa mo kos jums pa dė da vo ke liau ti per gy ve ni mą. La bai ver ti nu tą drą są, su ku ria jūs sie kia te dva siš kai to bu lė ti ir pa gel bė ti ki tiems. Su ypa tin gu dė kin gu mu krei piuo si į sa vo drau gus HarperColins lei dyk lo je jie ma ne pa lai kė, ska ti no ir įkvė pė kur ti. Taip pat pri va lau pa dė ko ti sa vo iš ti ki mai sek re to rei Ann Green už tai, kad ji rū pi no si ma no kas die niu gra fi ku, kai dir bau prie šios kny gos. Dė ko ju ko le gai Ri char dui Carl so nui žmo gui, gyve nan čiam pa gal sa vo pa ties dva si nį mo ky mą. Taip pat dė ko ju sa vo drau gui Mal col mui MacKillopui, ku ris ma ne pa slė pė nuo ne ra maus pa sau lio sa vo na muo se ant eže ro kran to. Čia, jau di nančia me gam tos glė by je, aš bai giau šią kny gą. Esu dė kin gas vi siems sa vo glo bė jams, įskai tant Ger ry Wei ne rį, Edą Kar so ną ir Lor ne Klar ke. Vi si jie ma ne įkvė pė, kvies da mi tęs ti dar bą. Be to, reiš kiu pa dė ką va do vams tų įmo nių ir or ga ni za ci jų, ku rio se man te ko skai ty ti pa skai tas. Dė ko ju jums už su pra ti mą, kad jū sų įstai gų sie la yra žmo nės.

6 10 šei mos vertybės 11 Nuo šir džiai dė ko ju Jill Hew lett už jos sie los švie są. Taip pat nuo šir džiai dė ko ju sa vo tė vams Shi vai ir Shas hi. Man jūs vi sada bu vo te ir li ko te nuo sta biu tik rų tė vų pa vyz džiu. Ačiū jums už tą mei lės, ge ru mo ir pa lai ky mo at mo sfe rą, ku ria jūs ma ne ap supo te. Taip pat reiš kiu di de lį dė kin gu mą sa vo bro liui San jay ui ir jo žmo nai Su sa nai. Jūs vi sa da bu vo te pa si ren gę iš ties ti pa gal bos ran ką, kai man to rei kė jo. Ga liau siai dė ko ju Col by iui ir Bian cai, sa vo dviem vai kams, su tei ku siems man tiek daug džiaugs mo. Ma no di dy sis pa bu di mas Pa pras tai mes bi jo me pa si da ry ti to kie, ko kie kar tais bū na me sa vo di džiau sio to bu lu mo aki mir ko mis. Ab ra ham Mas low Liūd na ne to dėl, kad vi si esa me mir tin gi. Liūd na, kad ne mo ka me gy ven ti iš tik rų jų. Dau ge lis mū sų sten gia si gy ven ti pa ty liu kais, kad, ne duok Die ve, ne pa ro dy tų ge riau sių sa vo cha rak te rio bruo žų. Su pra tau, kad gy ve ni me pir miau sia svar bu ne tai, kiek bran gių žais liu kų mes su ge bė jo me įsi gy ti ir kiek pi ni gų spė jo me su kaupti, o kiek ta len tų sa vy je at sklei dė me ir do va no jo me ki tiems, kad šį pa sau lį pa da ry tu me ge res nį. Svar biau sias da ly kas tai li ki mai žmo nių, prie ku rių vie naip ar ki taip pri si lie tė me, taip pat vi sa tai, kas liks po mū sų. Le vas Tols to jus bu vo tei sus sa ky da mas, kad sau gy ve na me tik ta da, kai gy ve na me dėl ki tų. Man pri rei kė ke tu rias de šim ties me tų, kad at ras čiau šią pa pras tą tie są. Pra ėjo ke tu rias de šimt il gų me tų, kol su pra tau, kad sėk mę vai ky tis be pras miš ka. Į mū sų gy ve ni mą sėk mė už su ka neplanuota ir tik ta da, kai siek ti sėk mės pa de da me ki tiems. Kas dien stengda mie si ne šiaip iš gy ven ti, o nuo šir džiai tar nau ti žmo nėms, jūs pa si kvie čia te į gy ve ni mą sėk mę. Vis dar ne ga liu pa ti kė ti, jog net pu sę gy ve ni mo iš švais čiau, kad pa žin čiau tik rą ją žmo gaus pa skir tį. Pa si ro do, mū sų mi si ja ne

7 12 šei mos vertybės Ma no di dy sis pa bu di mas 13 žyg dar bius at lik ti, kad ga lė tu me pa ma ty ti sa vo var dus pir muosiuo se laik raš čių ir žur na lų pus la piuo se. Mes čia tam, kad die na po die nos dirb tu me vi sai pa pras tus, bet ge rus dar bus. Ge riau siai apie tai pa sa kė Mo ti na Te re sė mo te ris ly de rė, kaip nie kas kitas mo kė ju si val dy ti žmo gaus sie los ju de sius: Svar bu ne di de li dar bai. Svar bu dau gy bė ma žų dar bų, at lie ka mų su di de le mei le. Man ne leng vai se kė si pri im ti šią gy ve ni mo tie są į šir dį. Dar vi sai ne se niai bu vau taip val do ma am bi ci jų, kad vos ne išlei dau iš akių vis ko, kas gy ve ni me ge riau sia. Aš vai kiau si di de lių ma lo nu mų ir daž nai ne pa ste bė da vau tų ma žu čių džiaugs mų, iš ku rių nu aus tas mū sų gy ve ni mas. Ma no die no tvarkė bu vo per pildy ta vi so kiau sių rei ka lų rei ka liu kų, ma no pro tas bu vo pa var gęs, o šir dis jau tė dva si nį al kį. Pa sa ky siu at vi rai: nors iš pa žiū ros aš spin dė te spin dė jau, bet vi du je jau čiau si vi siš kai ban kru ta vu si. Bu vau auk lė ja ma pa gal se nas tra di ci jas, tei gian čias, kad lai mė tai vai ruo ti pa do rų au to mo bi lį, gy ven ti pa do ria me na me ir dirb ti pa do rų dar bą. Apie vie no ar ki to žmo gaus ver tę spren džiau ne pa gal jo sie los pla tu mą ir cha rak te rio tvir tu mą, bet pa gal jo pi ni gi nės dy dį, pa gal ban ko są skai tą. Tuo me tu ne tu rė jau su prati mo, kas yra tik ro ji gy ve ni mo pras mė. Gal būt to prie žas tis bu vo ma no ap lin ka. Bet aš su kau si ver slo sluoks niuo se, ir vi si, ku riuos pa ži no jau, lai kė si tos pačios fi lo so fi jos. Mes vi si ge riau sias sa vo die nų va lan das skir da vo me kop ti sėk mės laip tais, ku rie, sva jo jome, at ves iki trokš ta mos di rek to riaus kė dės ir pra ban gios va sa ros vi los ry ti nia me Lon gai len de, o gal būt iki nuo sa vo kal nų na me lio ko kia me nors Pran cū zi jos sli di nė ji mo ku ror te. Mes no rė jo me bū ti įžy mūs, ger bia mi ir die vi na mi. Sva jo jo me apie pa sa kiš kus tur tus. Bet su pra to me, kad dėl to vi si tu ri me bū ti rei ka lin gi. Tie sa, guo džiau si min ti mi, kad ka da nors tap siu mo ti na ir turė siu šei mą, vis dėl to karš čiau sia ma no sva jo nė bu vo pa ma ty ti sa vo nuo trau ką ant ži no mo žur na lo (pa vyz džiui, For bes ar For tu ne) vir še lio maž daug su to kiu už ra šu: Ka te ri na Kruz: va do vė žai džia ne si lai ky da ma tai syk lių ir lai mi! Pri si pa žin siu: var giai ga lė jau įsi vaiz duo ti sa ve tu rin čią vai kų. Kas dien ei da ma į dar bą kar to da vau sa vo man tras: Šian dien geriau sia ma no gy ve ni mo die na ir Tu riu mi li jo nie riaus pro tą ir ka rio šir dį. Ga liu įsi vaiz duo ti, kaip da bar pur to te gal vą! Bet tais lai kais aš troš kau sėk mės ir dėl jos ga lė jau pa da ry ti vis ką. Kal bė jau ir da riau tai, ko iš ma nęs rei ka la vo. Ne su si mąs ty da ma per ženg davau vi sas kliū tis, ku rios pa si pai nio da vo ma no ke ly je. Ne si gi riu, tie siog no riu, kad su pras tu mė te, ko kia aš bu vau ta da žiau ri, ne gai les tin ga, gar bėt roš ka. Nu mal džiau vi sas emo ci jas, siek da ma vie nin te lio tiks lo iš gy ven ti ta me klai kia me pa sau ly je, ku rį pa ti ir buvau susikūrusi. Dar bas bu vo ma no gy ve ni mas, aš šven tai ti kė jau, kad ma no paskir tis pa siek ti ver slo sėk mės vir šū nę. Sa vo biu re ant sie nos ša lia dar bo sta lo iš brė žiau ei lu tes, pri klau san čias di džio jo po eto Hen rio Vod svor to Long fe lou (Hen ry Wad sworth Long fellow) plunks nai: Kaip didvyriai gyvendami didingai, paliksim amžinybės smėly savo pėdas... Su pran ta ma, ma no ben dra kur siai iš ver slo va dy bos fa kul te to skep tiš kai ver ti no sal do kas ba na ly bes, to kias kaip Svar biau sia žmo nės ar ba Žmo nių ne jau di na, ar tu daug ži nai, kol jie ne su ži no, kas ta ve jau di na. To kias ir pa na šias fra zes mums į gal vas ka lė sėk mės ly di mi kon sul tan tai ir ge ra no riai dės ty to jai. Sie los gi lu mo je vi si mes no rė jo me tik vie no: tar nau ti sau ir siek ti sa vo tiks lų. Ir bu vo vi siš kai ne svar bu, kiek žmo nių dėl to mums teks su tryp ti. Da rė me vis ką, ko iš mū sų rei ka la vo dar bas. Pri si pa žin siu, kad tada, jau nys tė je, tai mums at ro dė tie siog žai di mas. Įdo mus žai di mas.

8 14 šei mos vertybės Ma no di dy sis pa bu di mas 15 Fa kul te te bu vau pir mū nė, to dėl ga vau tei sę rink tis dar bą bet ku rio je ge riau sio je pa sau lio kom pa ni jo je. Vi sa da tu rė jau maiš tin gą sie lą, ta čiau kai vie ną po ki to at stū miau vi sų šių kom pa ni jų pa siūly mus, ža dan čius še šia žen klį at ly gi ni mą, ma no ma my tė pa ma nė, kad jos duk ra iš si kraus tė iš pro to. O aš tik vyk džiau vie no ma no my li mo mo ky to jo prie sa ką jis sa kė: Rink da ma si dar bo vie tą ne klausk sa vęs Ar no rė čiau dirb ti šio je fir mo je? Ge riau pa klausk Ar no rė čiau tu rė ti šią fir mą? Ir aš įsi tai siau į ma žai ži no mą fi nan si nę kom pa ni ją va dy bi nin ke, tu rė da ma per spek ty vą grei tai kil ti tar ny bos laip tais. Be to, man lei do įsi gy ti kom pa ni jos ak ci jų. Kiek vie ną ry tą, ly giai pen kio li ka po pen kių, ma no nuo sta bus juo das Mer se de sas, gau tas kaip pre mi ja iš nau jo jo darb da vio, ryž tin gai įva žiuo da vo į sep ty nias de šim ties aukš tų plie no ir stiklo bokš to po že mi nę au to mo bi lių aikš te lę. Čia man bu vo lem ta pra leis ti ke le tą gy ve ni mo me tų. Su nau ju Wall Stre et Jour nal nu me riu vie no je ran ko je ir kro ko di lo odos la ga mi nė liu ki to je aš žings niuo da vau prie lif to, ku ris ma ne pa kel da vo į še šias de šimt ant rą jį aukš tą. Ten bu vo mū sų biu ras. Ma no na mai, ga li ma sa ky ti. Įžen gu si į sa vo ka bi ne tą, aš per žiū rė da vau gau tus pra ne ši mus, at sa ky da vau į te le fo no skam bu čius, o li ku sias še šio li ka ar aš tuonio li ka va lan dų pra leis da vau ap im ta ne ri mo ir dva si nės su maišties. Grei tai ma ne pa sky rė va do vau ti sek to riui, pas kui sky riui, o su lau ku si tris de šimt pen ke rių ta pau vi ce pre zi den te. Skris da vau į už sie nio ko man di ruo tes tik pir mą ja kla se, ben dra vau su ver slo eli tu, lan kiau si ra fi nuo čiau siuo se res to ra nuo se ir su da ri nė jau to kius di de lius san do rius, kad ma no ko le gos tie siog tir tė jo iš pa vy do. Iš štai sva jo nė iš si pil dė: man su tei kė iš tai gin gą ka bi ne tą. Kiek vė liau, kaip aš ir bu vau nu ma čiu si, ma no ak ci jų kai na pa ki lo iki dan gaus, tad grei tai aš sau lei dau nu si pirk ti kal nų na me lį. O prieš ke le rius me tus mes drau ge su bu vu siais ver slo mo kyklos ben dra kur siais in ter ne te įkū rė me sa vo fir mą. Ją pa va di no me Brave Life.com. Mū sų fir ma pa ren gė re vo liu ci nę me to di ką, kaip siek ti sėk mės žiau rios kon ku ren ci jos są ly go mis. Ir nors iš pradžių sa vo nau ją su ma ny mą lai kė me tik sma gia pra mo ga, vos per ke lis mė ne sius mū sų fir ma ver slo pa sau ly je ta po tik ra sen sa ci ja. Apie mus tri mi ta vo vi si ša lies ver slo lei di niai. Spe cia lis tai mus vi so ke rio pai gy rė, tvir tin da mi, kad mū sų fir mai rei kia tuo jau pat pra dė ti leis ti ak ci jas. Ver sli nin kai, in ves tuo jan tys į il ga lai kius ri zi kin gus grei tai augan čių kom pa ni jų pro jek tus, iš kar to pa ju to gro bį. Šie mait va na giai bū riais su ko si virš mū sų kom pa ni jos. Štai ta da mes su drau gais su pra to me, kad grei tai bū si me pa sa kiš kai tur tin gi. Ėmė pil dy tis vi sa tai, ką re gė jau sal džiau sio se sva jo nė se. Jau ne abe jo jau bū siu ger bia ma ir die vi na ma. Ga lė siu mau dy tis pra ban go je ir gy ven ti sa vo ma lo nu mui. Bu vau pa ke liui į vir šū nę. Ir vis dėl to ne ap lei do keis tas jaus mas, tar si ma no bu rėms bū tų trū kę vė jo. Bai su bu vo tai pri pa žin ti, bet lai min ga anaip tol ne si jau čiau. Jau sep ty ne ri me tai, kai bu vau iš te kė ju si, ta čiau ma nęs su vy ru šil ti jaus mai ne sie jo, o ką jau kal bė ti apie aist rą... Su juo, Džo nu Kru zu, su si pa ži nau se mi na re, ku rį or ga ni za vo ma no pir mo ji kompa ni ja. Da ly vau ti bu vo at rink ti per spek ty viau si dar buo to jai. Mus iš ve žė į lau ki nės gam tos prie globs tį, kad ga lė tu me šiek tiek pailsė ti ir drau ge pa to bu lin ti ly de rio sa vy bes. Džo nas bu vo ko vin gai nu si te kęs ver sli nin kas. Jis no rė jo kil ti į kal nus, ti kė da ma sis, kad ten jį apims įkvė pi mas. Ga liau siai aš su juo at si dū riau ko mando je, ku riai vi du ry nak ties rei kė jo už kop ti į sta čią uo lą. Džo nas ža vė jo si ma no be bai miš ku mu ir už si spy ri mu, o ma ne pa pir ko jo švel nu mas ir aist ra gy ven ti. Mes pa mi lo me vie nas ki tą ir po še šių sa vai čių su si tuo kė me. Ma nęs ne su stab dė net įgim tas at sar gu mas. Džo nas ge ras žmo gus, de ja, jis bu vo pri vers tas gy ven ti pasau ly je, ku ria me įgim tas ge ru mas ir dva sios stip ry bė bu vo be veik

9 16 šei mos vertybės Ma no di dy sis pa bu di mas 17 nie ko ne ver ti da ly kai. Iš pra džių dvie se mums bu vo ge ra, bet metams bė gant mes, pa tys to ne pa ste bė da mi, su grio vė me sa vo lai mę. Džo nas mė go gam tą ir di de les pla tu mas, o man pa ti ko pra ban gūs res to ra nai ir aukš tuo me nės ma dos. Džo nas rin ko pui kias kny gas ir sė dė da mas vi daus kie me ly je už mū sų na mo dro ži nė jo iš me džio. O aš tuo me tu ko lek cio na vau pui kius vy nus ir mė ga vau si me no bran ge ny bė mis. Bet tu riu pa sa ky ti, kad ne in te re sų skir tu mas mū sų san tuo ką pa da rė to li mą nuo ide a lo. Di džiau sia pro ble ma bu vo ta, kad manęs be veik nie ka da ne bū da vo na mie ir sa vo vy rui ne ga lė jau skir ti nė mi nu tės. Kai nak tį pri va žiuo da vau prie mū sų na mo var tų, Džo nas jau mie go da vo. O kai iš ry to jis pa bus da vo, ma no Mer se de sas jau suk da vo į biu rą. Gy ve no me po vie nu sto gu, bet at ski rai. Ta čiau dva siš kai su gniuž dy ta jau čiau si ne dėl nesu si klos čiu sių san ty kių su Džo nu. Tu rė jo me du pui kius vai kus. Ži no jau, kaip jie ken tė, kad mo ti na ne ga lė jo bū ti su jais. Ne, jie nė kar to ne pa prie kaiš tavo, kad aš vi są lai ką pra puo lu si dar be, ta čiau jų akys ge riau už bet ko kius žo džius by lo jo, kaip jiems trū ko tos mo ters, ku rią jie va di no sa vo ma ma. Mū sų sū nui Por te riui su ka ko vos še še ri, o ma žy lei Sa ri tai bu vo tre ji. Ži no jau, kad to kia me am žiu je for muo ja si ir tvir tė ja vai ko cha rak te ris. Su pra tau, kad kaip tik to kiu me tu jaut rioms vai kų sie loms mo ti na ir tė vas tu ri bū ti tik ri nuo šir džios mei lės, iš ti kimy bės ir iš min ties pa vyz džiai. Ži no jau, jog ka da nors skau džiai gai lė siuo si, kad ne ga liu bū ti su vai kais. Ta čiau ka žin ko kia ne supran ta ma jė ga lai kė ma ne dar be. Aš tie siog iš tir pau ne įti kė ti nai aud rin gos veik los van de ny ne. Gy ve ni mas su si de da iš lan gų ir or lai džių, ve dan čių į sėkmę, mėg da vo sa ky ti ma no iš min tin gas tė vas. Taip, svei kas protas kuž dė jo, kad vai kys tė bū na tik kar tą gy ve ni me ir kad kaip tik da bar Por te riui ir Sa ri tai bū ti na ša lia tu rė ti ma mą. Bet juk lan gas, ve dan tis į sėk mę, ga li ne ti kė tai už si trenk ti, ir aš jau ne be ga lė siu su teik ti sa vo vai kams vi sų gė ry bių bei įskie py ti jiems tur tin go ir ap rū pin to gy ve ni mo sko nio. Ži no jau, jog nie ka da sau ne do va no siu, kad ne bu vau ša lia vaikų, kai jiems ma nęs la biau siai rei kė jo. Ta čiau ta da man tie siog ne už te ko stip ry bės su sto ti, pa žvelg ti į sa vo gy ve ni mą iš ša lies ir iš si aiš kin ti pri ori te tus. Ne pai sy da ma vi sų kan čių, aš ne ga lė jau at si sa ky ti ali nan čių gy ve ni mo lenk ty nių ir ge rai ap si žval gy ti aplin kui. Jau čiau, kad ne ga lė siu iš gy ven ti be dar vie nos ad re na li no por ci jos ir be sa vo rei ka lin gu mo pa jau ti mo, ku rio įro dy mas bu vo ma no ne ati dė lio ti nų dar bų per pil dy tas gra fi kas. Šir di mi ži no jau, kad šei ma svar biau už vis ką, ta čiau el giau si at virkš čiai. Džo nas ir vai kai pa si trau kė į pas ku ti nį ma no gy ve ni mo spek tak lio pla ną, už lei dę vie tą kar je rai ir sėk mės bei tur to sie kiui.

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę 486 Ma no drau gys tė su Drau gu Dr. Ka zys G. Amb ro zai tis Su kak tu vių reikš mė Lie tu vių iš ei vi jos kul tū rai Drau go šimt me čio ke lias tu ri di de lės

Detaliau

1 Giesmė apie kryžius

1 Giesmė apie kryžius Giedrius Kurevičius PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui KLAVYRAS (1969 m., korekcija 1976 m.) PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui

Detaliau

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i

Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji i Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės Informacinio leidinio Švietimo naujienos Nr. 5 (338) priedas Vals ty bi nės kal bos at ei tis nau ji iš šū kiai ir po li ti kos gai rės Kal bos pres ti žas

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa s Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pen kio li ka nuo sta bių me tų Drau go vyr. re dak to rės pa rei go se Da nu tė Bin do kie nė Ne ti kė tas pa siū ly mas Di dy sis šešta die nis, 1992 m. Ap link

Detaliau

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne

Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne Laiškas redaktoriui Kot ry na Kar niaus kai tė Per pas ta rą jį pus me tį ga li ma bu vo ste bė ti, kaip Lie tu vos po li ti kai ir ži niasklai da ne pa ten kin ti ša lies įvaiz džiu už sie ny je. Iš tik

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2011 m. Nr. 7 (307) Švietimo panorama Švie ti mas Lie tu vos sėk mei Renatos Česnavičienės nuotr. Nau jie nų ap žval ga...2 Pasaulis be sienų...4 XV pa sau lio

Detaliau

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij

ISSN ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS /351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vij ISSN 1648-5874 ŠVIETIMO NAUJIENOS Informacinis leidinys RUGPJŪTIS 2015 7/351 Išlikti pasaulio piliečiu ir lietuviu Adomo Mickevičiaus nuotr. Almos Vijeikytės nuotraukos Lituanistinės mokyklos jau veikia

Detaliau

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t

2009 M. 04/472 ISSN Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 t 2009 M. 04/472 ISSN 1732-0135 Šiame numeryje: Pasaulio lietuvio svečias Kiek vie nas kraš tas tu ri su si kur ti sa vą ją švie ti mo pro gra mą... 4 tėvynėje Fo ru mas lie tu vių iš ei vi jos spau dai...

Detaliau

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu

Draugui 100. Už tikėjimą ir lietuvybę Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nu Pla tūs spau dos dar bai Iš Tė vų Ma ri jo nų is to ri jos Kun. Pra nas Garšva At nau jin tos Ma ri jo nų vie nuo li jos įsta tuo se yra pa žy mė ta, kad jos na riai tarp ki tų tiks lų rū pi na si ir spau

Detaliau

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t

ISSN KULTŪROS SAVAITRAŠTIS / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio t www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 KULTŪROS SAVAITRAŠTIS 2019 02 08 / penktadienis Nr. 1 (795) / Kaina 1,50 Eur Plun gės vie šo sios bib lio te kos ju bi lie jų švęs ki me kar tu! 1939 m., kai

Detaliau

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med

Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro med Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) Informacinis leidinys Švietimo naujienos 2009 m. Nr.8(283) ES mokslo olimpiados sidabro medaliai lietuviams Kovo 28 balandžio 5 d. Mursijos mieste

Detaliau

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga

Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o ga Laiškas redaktoriui Auš ra Vaiš vi lai tė Mie las Re dak to riau, Vis dar gy ve nu pra ėju sio re fe ren du mo nuo tai ko mis. Nežinia bai gė si, o gal pra si dė jo? At ėjo lai kas im tis at sa ko my bės

Detaliau

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č

laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks č laiškas redaktoriui Ju lius Sas naus kas Mie las Re dak to riau, Įko pęs į penk tą de šim tį, re gis, pra dė siu ti kė ti da ly kais, iš ku rių anks čiau jei ir ne ki ken da vau, tai tik rai už gry ną

Detaliau

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos

ISSN / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos www.zemsaulute.blogspot.com ISSN 1822-6817 2019 03 08 / penktadienis KULTŪROS SAVAITRAŠTIS Nr. 2 (796) / Kaina 1,50 Eur Kęs tu tis Vait kus Lie tu vos Ne pri klau so my bės Ak to sig na ta rams skir ta

Detaliau

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the

56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the 56 Tat ja na Bal tušni kie nė Kai gy ve no me jaus mais ir me nais When We Lived by Senses and Arts In the ninth decade of the 20 th century, when the stagnation all of a sudden changed into freedom of

Detaliau

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) / ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J

2016 m. kovo 5 d. / šeštadienis / Nr. 26 (3747) /   ISSN / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI J / šeštadieni / Nr. 26 (3747) / www.antaka.info ISSN 1648-1895 / KAINA: 0,41 Eur 4PSL. LINAS SLUŠNYS: NENUVILKITE VAIKO TADA, KAI JAM PRIREIKIA JŪSŲ DĖMESIO! VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTIS Laikrašti leidžiama

Detaliau

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) / ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK

2019 m. gegužės 10 d. / penktadienis / Nr. 36 (4156) /   ISSN / KAINA: 0,70 Eur 5PSL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽSIENYJE BE LIETUVIŠK / penktadieni / Nr. 36 (4156) / www.antaka.info IN 1648-1895 / KAINA: 0,70 Eur 5PL. EMIGRANTŲ VAIKAI UŽIENYJE BE LIETUVIŠKO PAO LENGVIAU PAMIRŠ LIETUVĄ. VILKAVIŠKIO KRAŠTO LAIKRAŠTI Laikrašti leidžiama

Detaliau

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j

(Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi j (Ne) atrasti Rygos ir Jūrmalos lobiai p. 4 Į ro man tiš kas pi lis vi lio ja ne tik jų istorija, išpuoselėti sodai, bet ir vai duok liai p. 6 Lat vi jos praei tį su da bar ti mi su jun gia dva rai p. 8

Detaliau

IN MEMORIAM Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet

IN MEMORIAM   Paulius NORMANTAS ( ) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet https://doi.org/10.24101/logos.2017.21 Paulius NORMANTAS (1948 06 08 2016 01 07) Lithuanian Traveler, Orientalist, Photographer, and Poet Paulius Mormantas was born in Kalniškės (Akmenė district). In 1974,

Detaliau

Neuro_2012_Nr1.vp

Neuro_2012_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Iðsëtine skleroze ir epilepsija serganèiø asmenø kognityviniø funkcijø ypatumai R. Margevièiûtë* G. Kaubrys** J. Liutkienë*** R. Mameniðkienë** A. Bagdonas**** *Uni ver sity

Detaliau

Neuro_2010_Nr2.vp

Neuro_2010_Nr2.vp D. Butvilas* A. Kriðèiûnas* M. Endzinienë** G. Jurkevièienë** B. Ðvedaitë-Sakalauskë*** *Kauno medicinos universiteto Reabilitacijos klinika **Kauno medicinos universiteto Neurologijos klinika ***Vilniaus

Detaliau

Neuro_2011_Nr4.vp

Neuro_2011_Nr4.vp Apþvalginiai moksliniai straipsniai A. Jasionis* R. Kaladytë-Lokominienë** * Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas ** Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika

Detaliau

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Tėvynei giedu naują giesmę Lotyniškai Lietuviškai Komentaras

Detaliau

Neuro_2011_Nr2.vp

Neuro_2011_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Benzodiazepinø iðraðymo ir vartojimo tendencijos tarp pacientø, hospitalizuotø á Psichiatrijos skyriø A. Deksnytë* V. Danilevièiûtë** R. Aranauskas* G. Keburytë*** *Vilniaus

Detaliau

Neuro_2012_Nr2.vp

Neuro_2012_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Nusiskundimø atmintimi ir nuovargiu ryðys su objektyviomis kognityvinëmis funkcijomis, nuovargiu ir depresija, sergant iðsëtine skleroze R. Kizlaitienë V. Budrys G. Kaubrys

Detaliau

Neuro_2010_Nr4.vp

Neuro_2010_Nr4.vp Lengvo kognityvinio sutrikimo diagnostika Vilniaus universiteto ligoninës Santariðkiø klinikose 2003 2009 metais B. Viesulaitë* G. Kaubrys* E. Audronytë** S. Þalienë** *Vilniaus universiteto Medicinos

Detaliau

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m.

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m. Reklaminių pozicijų įkainiai 207 m Srautai Per 206 metus AKROPOLIUOSE pirko ir pramogavo daugiau kaip 48,3 mln žmonių Kodėl verta rinktis AKROPOLIO reklamines pozicijas? 2 3 4 5 6 Kontaktų skaičius yra

Detaliau

Neuro_2007_Nr4.vp

Neuro_2007_Nr4.vp Medicinos istorija ir menas 87-asis þmogënukas aðtuoniamilijoniniame New Yorke, arba kuo sirgo Antanas Garðva? Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika Santrauka.

Detaliau

Neuro_2014_Nr4.vp

Neuro_2014_Nr4.vp Neatsakyti klausimai apie kritiniø bûkliø neuroraumeniná paþeidimà I. Sereikë* A. Klimaðauskienë* D. Jatuþis* A. Klimaðauskas** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos

Detaliau

Neuro_2010_Nr3.vp

Neuro_2010_Nr3.vp Leigh sindromas: mitochondrinë liga dël piruvato dehidrogenazës trûkumo, literatûros apþvalga ir atvejo apraðymas R. Samaitienë* B. Tumienë** D. Palionis*** J. Grikinienë* N. Valevièienë*** J. Songailienë**

Detaliau

Neuro_2009_Nr2.vp

Neuro_2009_Nr2.vp Originalûs moksliniai darbai Trauminës vaikø smegenø komos kiekybiniø neurofiziologiniø pakitimø ir sàmonës atsikûrimo koreliacijos tyrimai R. Liesienë* V. Liesienë** I. Ulozienë*** M. Þakevièius**** *Kauno

Detaliau

Lab_Med_2011_Nr2.vp

Lab_Med_2011_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2011, t. 13, Nr. 2(50), p. 86 94. Laboratoriniø ëminiø ëmimo ir interpretavimo ypatumai pacientø poþiûriu Linas Pauliukënas 1 Daiva Andriukaitienë

Detaliau

JMD_29.indb

JMD_29.indb KLIENTO SAVIREALIZACIJA KAIP SOCIALINIO DARBO TIKSLAS: PAMATINIAI SOCIALIN S PAGALBOS PRINCIPAI Donata Petružyt Vilniaus universitetas vadas Ar mintis, jog socialinio darbo tikslas savirea li za ci ja,

Detaliau

Neuro_2013_Nr1.vp

Neuro_2013_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Epilepsija serganèiø þmoniø asmenybës savybës V. Jurkuvënas* R. Mameniðkienë** A. Bagdonas*** *Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Bendrosios psichologijos katedra

Detaliau

Lab_Med_2013_Nr1.vp

Lab_Med_2013_Nr1.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2013, t. 15, Nr. 1(57), p. 45 49. Serumo triptazë anafilaksijos ir mastocitozës þymuo (þvalgomasis tyrimas) Gediminas Vaitënas 4 Loreta Bagdonaitë

Detaliau

Neuro_2004_Nr4.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr4.vp (Read Only) Alkoholio vartojimas ir galvos smegenø insulto rizika. Literatûros apþvalga Vilniaus universiteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinika Santrauka. Al ko ho lio var to ji mas yra pla èiai pa plitæs pa

Detaliau

Neuro_2004_Nr1.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr1.vp (Read Only) Erkinio encefalito klinika ir liekamieji reiðkiniai didelio endemiðkumo Lietuvos regione A. Mickienë* A. Laiðkonis* G. Günther** S. Vene*** Å. Lundkvist*** L. Lindquist**** *Kauno medicinos universiteto

Detaliau

Neuro_2011_Nr1.vp

Neuro_2011_Nr1.vp Klinikiniai atvejai Galvos smegenø veniniø anèiø trombozë: trys klinikiniai atvejai ir literatûros apþvalga R. Gleiznienë* U. Matyþenok* T. Bagavièius* R. Nylander** *Lietuvos sveikatos mokslø universiteto

Detaliau

Neuro_2004_Nr2.vp (Read Only)

Neuro_2004_Nr2.vp (Read Only) Botulino toksino veiksmingumas ir saugumas gydant idiopatinæ kaklinæ distonijà A. Klimaðauskienë* V. Budrys* V. Keris** I. Supe*** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos

Detaliau

Neuro_2015_Nr1.vp

Neuro_2015_Nr1.vp Originalûs moksliniai darbai Kvëpavimo sutrikimø miego metu reikðmë naktiniø galvos smegenø infarktø atsiradimui D. Mataèiûnienë* G. Motiejûnas** *Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos

Detaliau

Neuro_2009_Nr1.vp

Neuro_2009_Nr1.vp Retrospektyvinë listeriniø meningitø studija suaugusiesiems ir literatûros apþvalga I. Tumosaitë* J. Pakalnienë** L. Ambraðka** K. Vieþelis*** A. Mickienë**** *Kauno medicinos universiteto Neurologijos

Detaliau

Neuro_2009_Nr2.vp

Neuro_2009_Nr2.vp Klinikiniai atvejai Galimai su mikoplazmine infekcija susijæs ûminis skersinis mielitas S. Taroza V. Ðiaudytienë K. Petrikonis Kauno medicinos universiteto klinikø Neurologijos skyrius; Kauno medicinos

Detaliau

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą:

Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir su apskaitos atskyrimu susijusių reikalavimų tvarkos aprašas 1 priedas Duomenys apie ūkio subjektą: Elektro energetiko įnių apkaito atkyri ir u apkaito atkyrimu uijuių reikalavimų tvarko apraša 1 prieda Duomeny apie ūkio ubjektą: Pavadinima Koda Buveinė adrea Telefona Faka Tinklalapi El. pašta Duomeny

Detaliau

Neuro_2013_Nr1.vp

Neuro_2013_Nr1.vp Paþinimo ir motoriniø funkcijø ávertinimas prieð ir po miego arterijos stentavimo dël sunkaus laipsnio stenozës K. Ryliðkienë* N. Misonis** A. Tumlovskaja*** J. Parastajeva*** A. Liveikienë**** D. Jatuþis*

Detaliau

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES TEKSTILĖS RAŠTUOSE Keturių pa okų iklas 2018 m. Pare gė Kau o Juozo Grušo e o gi azijos dailės okytoja ekspertė RASA KLINGAITĖ DAILĖTYRINĖ UŽDUOTIS I pa oka Susipaži

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2

Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenijus Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = & b 4 2 & b 4 2 Soprano Alto Lamzdelis ŠYVIS Lietuvių liaudies muzika instrumentavo ir aranžavo Eugenius Čiplys žodžiai lietuvių liaudies q = 78 1 1 birbynė birbynė birbynė Ten. birbynė Kb. birbynė b Armonika in F Ožragis,

Detaliau

Lab_Med_2009_Nr2.vp

Lab_Med_2009_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 29, t. 11, Nr. 2(42), p. 83 92. Pirmo ir antro tipo cukrinio diabeto laboratoriniø rodikliø analizë Klaipëdos universitetinëje ligoninëje Auðra Naruðevièienë

Detaliau

2000 kcal mitybos planas moterims nuo 45 iki 65 met amžiaus* I diena Riebalai Angliavandeniai Sumuštiniai su olandišku s riu ir pomidorais Juoda duona 120 6,6 1,08 58,92 271,2 Olandiškas s ris 75 18,45

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

Lab_Med_2014_Nr3.vp

Lab_Med_2014_Nr3.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2014, t. 16, Nr. 3(63), p. 111 115. Eteriniø aliejø poveikis dermatomikoziø sukëlëjams Eglë Gudeliûnaitë 1 Algimantas Paðkevièius 1, 2 1 Gamtos tyrimø

Detaliau

Neuro_2015_Nr4.vp

Neuro_2015_Nr4.vp Hipofizës adenomos pagrindiniø imunogenetiniø veiksniø analizë E. Zlatkutë* R. Liutkevièienë** B. Glebauskienë*** D. Þaliûnienë*** *Lietuvos sveikatos mokslø universiteto Medicinos akademija **Lietuvos

Detaliau

Lab_Med_2012_Nr3.vp

Lab_Med_2012_Nr3.vp MOKSLAS, TEORIJA IR PRAKTIKA SCIENCE, THEORY & PRACTICE Laboratorinë medicina. 2012, t. 14, Nr. 3(55), p. 154 164. Sepsio laboratorinës diagnostikos metodø apþvalga Raminta Jonikaitë 1 Silvija Kiverytë

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

Lab_Med_2014_Nr4.vp

Lab_Med_2014_Nr4.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 04, t. 6, Nr. 4(64), p. 8 86. Centrinës nervø sistemos toksoplazmozë þmogaus imunodeficito virusu uþsikrëtusiems pacientams: retrospektyvi klinikiniø

Detaliau

BRIAN TRACY

BRIAN TRACY BRIAN TRACY BRIAN TRACY Kaip išauginti laimingus, sveikus, savimi pasitikinčius vaikus ir padėti jiems įgyti pranašumą Versta iš leidinio: BRIAN TRACY The Secrets of Rising Super Kids: How to Rise Happy,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas 217 218 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - bendri duomenys - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas -

Detaliau

lec10.dvi

lec10.dvi paskaita. Euklido erdv_es. pibr_ezimas. Vektorin_e erdv_e E virs realiuju skaiciu kuno vadinama Euklido erdve, jeigu joje apibr_ezta skaliarin_e sandauga, t.y. tokia funkcija, kuri vektoriu porai u; v

Detaliau

Lea_LT_web.pdf

Lea_LT_web.pdf LIETUVOS EKONOMIKOS 11 11 LAPKRITIS ISSN 9-8358 (online) Turinys EKONOMIN S RAIDOS VERTINIMAS... 3 I. TARPTAUTIN APLINKA... 5 II. REALUSIS SEKTORIUS... 7 Visumin paklausa ir visumin pasi la... 7 Darbo

Detaliau

Lab_Med_2011_Nr2.vp

Lab_Med_2011_Nr2.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2011, t. 13, Nr. 2(50), p. 65 74. Blastø dauginio atsparumo vaistams tyrimo tëkmës citometru reikðmë diagnozuojant ûminæ leukemijà Miglë Janeliûnienë

Detaliau

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz )

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Sportinink amžius Organizacija Lietuvoje vykdomo se

Detaliau

I TURAS

I TURAS I TURAS 1 klausimas 1918 m. vasario 16 d. buvo pasiraš tas Lietuvos Nepriklauso ės aktas, kuriuo deklaruotas valst i gu o atkūri as. Jį pasirašė Lietuvos Tar os arių. Kokia e suvažiavi e ir kada uvo išri

Detaliau

metine_ataskaita_2016_new.cdr

metine_ataskaita_2016_new.cdr VEIKLOS ATASKAITA 2016 . PagrindinE informacija 1 iš 1 iš 1 iš 11 7 1 iš 4 1 iš 3 2016 20 2012 2013 2014 2015 2016 2016 m. Jaunimo linija sulaukė apie 196 tūkst. bandymų prisiskambin, iš kurių atsiliepė

Detaliau

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas

Uzsienieciu teisines padeties istatymas pakeistas DOCUMENT NO 1. LAW ON LEGAL STATUS OF ALIENS Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 73-2539 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS DöL UŽSIENIEČIŲ TEISINöS PADöTIES 2004 m. balandžio

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt.

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Pusryčiai Pietūs Patiekalas Amžiaus grupė 1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė 4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Tiršta perlinių kruopų

Detaliau

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2 Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia Pradžia Giesmė Štai mirkčioja žvaigždės (TG 9) 1. Štai mirkčioja žvaigždės, o žemėj tamsu, Ramiai ilsis žmonės visi po darbų. Tiktai ties Betliejum sužibo žvaigždė,

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvi

Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvi Neasmenuojamų veiksmažodžio formų kartojimas Pamokos uždavinys: Analizuodami skaidres, atlikdami uţduotis individualiai ir grupėmis pakartosite dalyvių, pusdalyvių ir padalyvių reikšmę bei darybą ir visi

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

Pilaitės seniūnija

Pilaitės seniūnija pavadinimas Vyraujan aukš aukš aukš (%) BUI 197.9 Buivydiškės BUI-5 71.1 BUI-5-1 Mažo intensyvumo gyvenamoji GV;GM;ZS; ;Z1;Z5 1. - 12 vd 0.4 40 500 2 40 500 A/P 2 6 BUI-5-2 Intensyviai naudojamų želdynų

Detaliau

knygelė liet.indd

knygelė liet.indd SVEIKI ATVYKĘ Į VALSTYBĖS PAŽINIMO CENTRĄ! 2016 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų ansamblyje atidaryto edukacinio centro vizija Lietuvos ateitimi tikintys ir ją aktyviai kuriantys, atsakomybę

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

Pavienio projekto PA (LT)

Pavienio projekto PA (LT) Autentiškas vertimas Ministro Pirmininko tarnybos Organizacinių reikalų valdyba 2011 03 25 LIETUVOS IR ŠVEICARIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMA LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS, KAIP NACIONALINöS

Detaliau

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait j.vitkauskaite@amea.lt 2011.02.17, Kaunas +370 698 13330 Apie mus UAB AMEA Business Solutions

Detaliau

1

1 Puslapis: 1 1. SKIRSNIS Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Pavadinimas Veiklioji medžiaga Linuronas Preparato forma Koncentruota suspensija (SC)

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

ORGINALAS moklso metu UGDYMO PLANAS - Kopija

ORGINALAS moklso metu  UGDYMO PLANAS - Kopija PATVIRTINTA Šilutės žemės ūkio mokyklos direktoriaus 218 m. rugsėjo 4 d. įsakymu P2-112 V ŠILUTĖS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS VYKDOMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO 218-219 MOKSLO METAIS PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VšĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 VŠĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Turinys VšĮ SOPA 3 PROJEKTAI Karjeros konsultavimas neįgaliesiems: pažintis su Nyderlanduose taikoma metodika ir praktika 5 Sunkiai

Detaliau

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną Marcinkevičių) Genys Pelėda Sraigės (1, 2) Paukščiai (1, 2)

Detaliau

Galioja nuo TURINYS P. BENDROSIOS Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendros

Galioja nuo TURINYS P. BENDROSIOS Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendros Galioja nuo 2019-07-01 TURINYS P. BENDROSIOS 1 1 2. Draudimo apsaugos galiojimas 2 2 2 2 6. Draudimo sutarties pasibaigimas ir pakeitimas 3 7. Bendrosios i lygos 3 raustai rizikai 3 moka 3 4 4 12. Subrogacija

Detaliau

PDF Documents Complete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages KLAIP DOS MIESTO SAVIVALDYB S VIE OSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS FILIAL 2000 m

PDF Documents Complete Click Here & Upgrade Expanded Features Unlimited Pages KLAIP DOS MIESTO SAVIVALDYB S VIE OSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS FILIAL 2000 m KLAIP DOS MIESTO SAVIVALDYB S VIE OSIOS BIBLIOTEKOS IR JOS FILIAL 2000 m. VEIKLOS ATASKAITA Pareng direktor s pavaduotoja Eugenija Koveckien 1 Bendroji dalis 2001 metais Lietuvos kult ra, taip pat ir bibliotekos,

Detaliau

Pirkimo salygos telefono ir interneto 2011

Pirkimo salygos telefono  ir interneto 2011 PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

taisykles

taisykles PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMO, TIKSLINIMO IR PATEIKIMO TAISYKLöS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykl s (toliau Taisykl s) parengtos

Detaliau

V.Jonusio_veiklos programa_2

V.Jonusio_veiklos programa_2 Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus LASF veiklos programa 2011-2014 metams Vilnius 2011 m. kovo 21 d. LASF veiklos programa 2011-2014 Tarptautin s automobilių federacijos (FIA)

Detaliau

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo PYKINTI! Tiktai kad nuo to buvo labai GERA! Jaučiausi

Detaliau

prkimu_taisykles_

prkimu_taisykles_ 1 VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DöL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2012 m. geguž s 23 d. Nr.

Detaliau

B T TAILANDAS

B T TAILANDAS B T 1 DIENA: BANKOKAS Bankokas yra vienas iš labiausiai besivystančių miestų pasaulyje, taip pat vienas iš stambiausių tarptau nių turizmo ir verslo centrų. Bankoke gyvena karališkoji šeima, įsikūrusi

Detaliau

Lab_Med_2016_Nr3.vp

Lab_Med_2016_Nr3.vp MOKSLO DARBAI SCIENTIFIC PAPERS Laboratorinë medicina. 2016, t. 18, Nr. 3(71), p. 118 122. Trumpø de novo iðkritø ir intarpø intensyvumo ávertinimas skirtinguose þmogaus genomo regionuose Laura Pranckënienë

Detaliau

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter 5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio terminatorius. Mudu a trodome taip. 6 7 Taip pat turiu

Detaliau

1 POHJOLA BANK PLC LIETUVOS FILIALO PASLAUG TEIKIMO BENDROSIOS S LYGOS Galioja nuo TAIKYMO SRITIS 1.1 Bendrosiose s lygose nustatomos ben

1 POHJOLA BANK PLC LIETUVOS FILIALO PASLAUG TEIKIMO BENDROSIOS S LYGOS Galioja nuo TAIKYMO SRITIS 1.1 Bendrosiose s lygose nustatomos ben 1 POHJOLA BANK PLC LIETUVOS FILIALO PASLAUG TEIKIMO BENDROSIOS S LYGOS Galioja nuo 2013-02-01 1 TAIKYMO SRITIS 1.1 Bendrosiose s lygose nustatomos bendrosios taisykl s, reglamentuojan ios santykius tarp

Detaliau

Pašilaičių seniūnija

Pašilaičių seniūnija pavadinimas Vyraujan aukš aukš aukš (%) GIN 122.7 Gineitiškės GIN-1 9.9 GIN-1-1 Mažo intensyvumo gyvenamoji GV;GM;ZS; GIN-1-2 Mažo intensyvumo gyvenamoji GV;GM;ZS; 24.9-12 vd.4 4 5 2 4 5 A/P 2 6 4.2-12

Detaliau

2011 m. Administracin našta Informacinis mokomasis leidinys

2011 m. Administracin našta Informacinis mokomasis leidinys 20 m. Administracin našta Informacinis mokomasis leidinys Turinys. Dokumente vartojam santrump s rašas 5 2. vadas 7 3. Administracin s naštos nustatymo ir vertinimo metodika 8 4. Administracin s naštos

Detaliau