ISSN (print) ISSN (online) Socialinių mokslų studijos Social Sciences Studies 2010, 2(6), p Europos Teisingumo teismo pr

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ISSN (print) ISSN (online) Socialinių mokslų studijos Social Sciences Studies 2010, 2(6), p Europos Teisingumo teismo pr"

Transkriptas

1 ISSN (print) ISSN (online) Socialinių mokslų studijos Social Sciences Studies 2010, 2(6), p Europos Teisingumo teismo praktikos įtaka Ne viso darbo laiko teisinio reglamentavimo pokyčiams Ramunė Guobaitė-Kirslienė Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Darbo teisės ir socialinės saugo katedra Ateities g. 20, LT Vilnius, Lietuva Telefonas (+370 5) Elektroninis paštas Pateikta 2009 m. gruodžio 30 d., parengta 2010 m. sausio 21 d. Anotacija. Straipsnyje nagrinėjamos pagrindinės Europos Teisingumo Teismo (toliau ETT) jurisprudencijoje lyčių lygybės principo pagrindu suformuluotos ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų teisių apsaugos nuostatos. Autorė lygindama šias nuostatas su direktyvinėmis, numatytomis Europos socialinių partnerių bendrame susitarime dėl darbo ne visą darbo dieną (toliau Susitarimas), vertina, kokia apimtimi ETT praktika turėjo įtakos minėto Susitarimo turiniui. Keliamas klausimas, ar priėmus Europos Bendrijos (toliau EB) direktyvines teisės normas buvo užtikrinta didesnė tokių darbuotojų darbo ir socialinė apsauga ir ar direktyvos normomis išties pasiekiami dualistiniai jos tikslai, susiję ne tik su lankstesnio darbo organizavimo bei konkurencijos poreikiu darbo rinkoje, bet ir su būtinybe atsižvelgti į darbuotojų reikmes. Reikšminiai žodžiai: ne visas darbo laikas, ne visa darbo diena, ne visą darbo laiką dirbantis darbuotojas, diskriminavimas lyties pagrindu. 1 Tarybos 1997 m. gruodžio 15 d. direktyva 97/81/EB dėl Bendrojo susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną, kurį sudarė Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjunga (UNICE), Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centras (CEEP) ir Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC). Socialinių mokslų studijos/social Sciences Studies Mykolo Romerio universitetas, 2010 Mykolas Romeris University, 2010 ISSN (print), ISSN (online)

2 282 Ramunė Guobaitė-Kirslienė. Europos Teisingumo Teismo praktikos įtaka ne viso darbo laiko teisinio... Įvadas EB darbo ir socialinės apsaugos teisėje ne visas darbo laikas gana nauja ir įdomi sritis. EB teisė šiuo požiūriu nėra išskirtinė, nes pirmieji Tarptautinės darbo organizacijos šios srities teisės aktai priimti tik 1994 m. 2 Šiek tiek vėliau 1997 m. gruodžio 15 d. priimta ir Tarybos direktyva dėl Bendrojo susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną, kurį sudarė Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjunga (UNICE), Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centras (CEEP) ir Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) (97/81/EB) (toliau direktyva 97/81/EB). Galima drąsiai teigti, kad šios direktyvos 97/81/EB priėmimui, be kitų veiksnių (ekonominių, socialinių) 3, įtakos turėjo ir teisinės prielaidos, ypač Susitarimo dėl socialinės politikos 4 nuostatos, leidusios Europos socialinių partnerių sudarytus susitarimus, priėmus Tarybos direktyvą, transformuoti į privalomas teisės normas. Susitarimo preambulėje, įvardijant ne viso darbo laiko svarbą, nurodoma, kad šis Susitarimas yra indėlis į bendrą Europos užimtumo strategiją bei pripažįstama, kad darbas ne visą darbo dieną pastaraisiais metais turėjo didelę įtaką užimtumui. Taigi minėtos direktyvos 97/81/EB priėmimą bei turinį taip pat lėmė užimtumo politikos ypatumai ir jos sklaida aptariamu laikmečiu. Juk direktyva 97/81/EB priimta netrukus po Amsterdamo sutarties sudarymo 5 laikotarpiu, kai buvo pripažinta užimtumo skatinimo bei darbo vietų kūrimo svarba. Neabejotina, kad priimti direktyvą 97/81/EB paskatino ir poreikis geriau apsaugoti ne visą darbo laiką dirbančiųjų interesus. Tai patvirtina ne tik socialinių partnerių valia arba dar 1981 m. išreikštos pirmosios EB institucijų pastangos 6, bet ir tai, kad jau nuo praeito amžiaus aštuntojo dešimtmečio ETT, remdamasis EB sutarties 119 straipsnyje (dabar 141 straipsnis) 7 įtvirtintu vienodo darbo užmokesčio vyrams ir moterims už vienodą darbą tiesioginio veikimo principu, formavo dirbančiųjų ne visą 2 Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr. 175 dėl ne visos darbo dienos bei ją papildanti rekomendacija Nr. 182 dėl ne visos darbo dienos. Tiesa, išvestinių nuostatų galime rasti ir Tarptautinės darbo organizacijos 1951 m. konvencijoje Nr. 100 dėl vienodo atlyginimo vyrams ir moterims už lygiavertį darbą, 1958 m. konvencijoje Nr. 111 dėl diskriminacijos netaikymo darbo ir profesinės veiklos srityse, 1981 m. konvencijoje Nr. 156 dėl darbuotojų, turinčių įsipareigojimų šeimai ir vienodo požiūrio į juos, 1988 m. konvencijoje Nr. 168 dėl užimtumo skatinimo ir apsaugos nuo nedarbo bei kita. 3 Žr.: Davulis, T. Darbo teisė: Europos Sąjunga ir Lietuva. Vilnius: Teisinės informacijos centras, 2004, p Be to, kai kurie autoriai pripažįsta, kad direktyvos 97/81/EB priėmimui ir Susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną turiniui įtakos turėjo Tarptautinės darbo organizacijos konvencija Nr. 175 dėl ne visos darbo dienos bei ją papildanti rekomendacija Nr. 182 dėl ne visos darbo dienos m. lapkričio 1 d. įsigaliojusios Mastrichto sutarties priedas protokolas Nr. 14 (1999 m. gegužės 1 d. įsigaliojus Amsterdamo sutarčiai Susitarimo dėl socialinės politikos turinys perkeltas į Europos Bendrijų sutartį). 5 Amsterdamo sutartis sudaryta 1997 m. spalio 2 d., o direktyvos 97/81/EB preambulėje nurodoma, kad jos priėmimui turėjo įtakos politinė valia Amsterdamo Europos Vadovų Tarybos išvadose. Europos Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovai labai pritarė socialinių partnerių sudarytam susitarimui dėl darbo ne visą darbo dieną (direktyvos 97/81/EB preambulės 13 pastraipa). 6 Žr.: Petrylaitė, D.; Davulis, T.; Petrylaitė, V. Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimas Lietuvos darbo teisėje. Vilnius: Valstybės įmonė Registrų centras, 2008, p Toliau tekste kalbama tik apie EB sutarties 119 straipsnį netikslinant, kad šiuo metu galioja atitinkamas 141 straipsnis.

3 Socialinių mokslų studijos. 2010, 2(6): darbo laiką nediskriminavimo praktiką. Straipsnyje nagrinėjama esminė, autorės nuomone, kai kurių valstybių narių nacionalinės teisės pagrindu ETT suformuota praktika, turėjusi įtakos dabartiniams ne viso darbo laiko teisinio reglamentavimo principams bei minimaliems reikalavimams EB teisėje. Atsižvelgdama į tai, autorė iš esmės apsiriboja išsamesne ETT jurisprudencijos analize tik iki direktyvos 97/81/EB įsigaliojimo. Šio straipsnio tikslas įvertinti, kiek ETT jurisprudencija turėjo įtakos dabartiniam ne viso darbo laiko reglamentavimui EB teisėje, ypač minėto socialinių partnerių Susitarimo turiniui, ir kokia apimtimi EB teisėje užtikrinama ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų apsauga. Rašant šį straipsnį taikyti istorinis, lyginamasis, sisteminės analizės, loginis-analitinis ir kiti metodai. Bendroji ETT praktikos apžvalga. ETT nagrinėjo įvairius ne visą darbo laiką dirbančiųjų darbo bei socialinės apsaugos teisių įgyvendinimo aspektus. Kol nebuvo įsigaliojusi direktyva 97/81/EB, ETT priėmė sprendimus, kuriuose buvo numatytos pagrindinės tokių darbuotojų teisės, susijusios su darbo užmokesčiu (įskaitant išeitines išmokas ir apmokėjimą už viršvalandinį darbą), pareigų paaukštinimu, profesiniu mokymu, kasmetinėmis atostogomis, darbo stažu, jų apsauga darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva atveju bei socialine apsauga. Nagrinėdamas bylas ETT pirmiausiai tikrindavo, ar valstybės narės nacionalinės teisės nuostata (numatytoji įstatyme arba kolektyvinėje sutartyje) patenka į ratione materiae EB teisės reguliuojamą nediskriminavimo sritį. Įvertinęs tai, jog materialinės teisės normų, tiesiogiai draudžiančių ne visą darbo laiką dirbančiųjų diskriminaciją, EB teisėje iki direktyvos 97/81/EB priėmimo nebuvo, ETT tokiose bylose taikė EB sutarties 119 straipsnį, taip pat atskirų tuo metu galiojusių lyčių lygybės direktyvų 8 nuostatas. Siekdamas pagrįsti savo sprendimus, ETT, nors ir ne pirmuosiuose, o vėlesniuose 9 savo 8 Straipsnyje plačiau nagrinėjami ETT sprendimai, kuriuose, be kita ko, buvo pasiremta šiomis direktyvomis: Tarybos 1975 m. vasario 10 d. direktyva 75/117/EEB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų vienodo vyrų ir moterų darbo užmokesčio principo taikymui, suderinimo; Tarybos 1976 m. vasario 9 d. direktyva 76/207/ EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo taikymo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu (šiuo metu galioja Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. rugsėjo 23 d. direktyva 2002/73/EB, iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 76/207/EEB ); Tarybos 1978 m. gruodžio 19 d. direktyva 79/7/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo nuoseklaus įgyvendinimo socialinės apsaugos srityje; Tarybos 1986 m. liepos 24 d. direktyva 86/378/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo įgyvendinimo profesinėse socialinės apsaugos sistemose; Tarybos 1992 m. spalio 19 d. direktyva 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo (dešimtoji atskira direktyva, kaip numatyta direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje); Tarybos 1993 m. lapkričio 23 d. direktyva 93/104/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų. Šiuo metu galioja Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. liepos 5 d. direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių bei vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo (nauja redakcija), tačiau ja šiame straipsnyje nėra remiamasi, todėl kad analizuojamos ETT bylos, nesusijusios su jos taikymo praktika. 9 Pirmą kartą statistinį metodą ne viso darbo laiko bylose ETT taikė 1988 m. (Case 171/88, Rinner-Kuhn v. FWW Spezial Gebundereinigung [1989] E.C.R. 2743, Case C-102/88, Ruzius-Wilbrink v. Bestuur van de Bedrijsvereniging voor Overheidsdiensten [1989] E.C.R. 4311, Case C-457/53, Kuratorium fur Dialyse v. Lewark [1993] E.C.R. I-243).

4 284 Ramunė Guobaitė-Kirslienė. Europos Teisingumo Teismo praktikos įtaka ne viso darbo laiko teisinio... sprendimuose 10 sistemingai naudojosi statistikos duomenimis 11, įrodančiais, kad ne visą darbo laiką dirbančių moterų buvo daug daugiau nei vyrų 12. Taip pat ETT vertino, ar tokios nevienodos sąlygos vyrams (paprastai dirbantiems visą darbo laiką) ir moterims (paprastai dirbančioms ne visą darbo laiką) netiesioginės diskriminacijos atveju galėjo būti pateisinamos objektyviomis priežastimis, nesusijusiomis su lytimi 13. Šiuo tikslu ETT, taikydamas proporcingumo principą, tirdavo, ar teisėtas socialinės politikos tikslas galėjo būti pasiektas kitomis priemonėmis. Pažymėtina, kad, nors ETT savo jurisprudencijoje iš esmės pabrėžė ne visą darbo laiką dirbančiųjų nediskriminavimą darbo teisiniuose santykiuose, tokia pat išsami šio teismo praktika ir socialinės apsaugos srityje. 1. Ne visą darbo laiką dirbančiųjų darbo teisių apsauga ETT praktikoje ir Susitarime 1.1. Teisė į vienodą darbo užmokestį ETT praktikos, susijusios su ne viso darbo laiko darbuotojų apsauga, pradžia siejama su darbo užmokesčio teisiniu institutu. Pirmoji 1980 m. nagrinėta byla 14 susijusi su darbuotoja Jenkins, dirbusia ne visą darbo laiką Kingsgate Clothing bendrovėje, kurioje daugelis dirbančiųjų ne visą darbo laiką buvo moterys. Jenkins savo ieškinyje nurodė, kad jos darbo užmokestis buvo 10 procentų proporcingai mažesnis nei toje pačioje bendrovėje tą patį darbą visą darbo laiką dirbančio vyro. ETT prisimindamas tiesioginį Sutarties 119 straipsnio veikimo principą Defrenne sprendime 15, konstatavo, kad ginčijama darbo užmokesčio nelygybė nėra tiesiogiai diskriminuojanti Sutarties 119 straipsnio prasme, nebent būtų įrodyta netiesioginė diskriminacija remiantis tuo, kad daugiausiai 10 Case C-96/80, Jenkins v. Kingsgate [1981] E.C.R. 911, Case C-170/84, Bilka v. Werver von Hartz [1986] E.C.R. 1607, Case C-33/89, Kowalska v. Freie und Hansestadt Hamburg [1990] E.C.R. I-2591, Case C- 184/89, Nimz v. Freie und Hansestadt Hamburg [1991] E.C.R I-297. Šiose bylose ETT konstatavo, kad daugelyje Vokietijos ekonomikos sektorių ne visą darbo laiką dažniau dirba moterys nei vyrai. 11 ETT nepateikė konkretaus procentinio dydžio, kuriuo galima būtų remtis sprendžiant netiesioginės diskriminacijos klausimą, ir visais atvejais vadovavosi teisingumo, protingumo, proporcingumo bei kitais principais. 12 Ne visas darbo laikas vertinamas kaip darbo organizavimo forma, padedanti sukurti daugiau darbo vietų, taip pat sudaranti prielaidas geriau derinti profesinį ir šeimos gyvenimą/pareigas. Reikėtų pažymėti, kad senosiose Europos Sąjungos valstybėse narėse ne visą darbo laiką dirbančių vaikus auginančių moterų buvo gerokai daugiau nei vyrų m. šie darbuotojai sudarė 18 proc. visų darbuotojų, 1997 m. 16,9 proc., o 2009 m. I ketvirtį 18, 6 proc. Net 31,4 proc. visų dirbančių moterų dirba ne visą darbo laiką ir tik 8,1 proc. visų dirbančiųjų vyrų. Nepaisant to, kad darbuotojų vyrų, dirbančių ne visą darbo laiką, skaičius nuolat didėja (2001 m. 7,5 proc., o 2009 m. 8,1 proc.), moterys šiuo metu sudaro apie 80 proc. visų dirbančiųjų ne visą darbo laiką [interaktyvus]. [žiūrėta ]. < product_details/publication?p_product_code=ks-qa >. 13 Case C-322/98, Kachelmann v. Bankhaus Hermann Lampe [2000] E.C.R. I-7505, para Case C-96/80, Jenkins v. Kingsgate [1981] E.C.R Case C-43/75 [1976] E.C.R. 455.

5 Socialinių mokslų studijos. 2010, 2(6): dirbančių ne visą laiką yra moterų. Taigi šis ETT sprendimas buvo labai atsargus, nors iš esmės palankus ne visą darbo laiką dirbantiems darbuotojams. Po aštuonerių metų ETT, nagrinėdamas Rinner-Kuhn bylą 16, turėjo atsakyti, ar Vokietijos Federacijos įstatymas dėl darbo užmokesčio mokėjimo ligos metu neprieštarauja Sutarties 119 straipsniui ir Tarybos 75/117/EEB direktyvai dėl lygaus darbo užmokesčio, ir išsakė jau griežtesnę poziciją. Aptariamas įstatymas numatė, kad darbdavys privalėjo šešias savaites tęsti darbo užmokesčio mokėjimą darbuotojui, kuris ne dėl savo kaltės negalėjo dirbti. Tačiau ši įstatymo nuostata nebuvo taikoma darbuotojams, kurių darbas truko ne ilgiau nei 10 valandų per savaitę arba 45 valandas per mėnesį. Darbuotoja Rinner-Kuhn, kuri paprastai dirbo 10 valandų per savaitę, kreipėsi į nacionalinį teismą, nes darbdavys (valymo paslaugas teikianti įmonė) atsisakė jai mokėti darbo užmokestį laikotarpiu, kai ji dėl ligos nebuvo darbe. ETT nusprendė, kad minėtos Vokietijos Federacijos įstatymo nuostatos diskriminavo moteris (dirbančias ne visą darbo laiką), palyginti su vyrais (dirbančias visą darbo laiką). ETT pripažino netiesioginę diskriminaciją ir akcentavo, kad ji galėjo būti pagrįsta objektyviomis priežastimis, nesusijusiomis su lytimi. Atsižvelgdama į tai Vokietijos Federacijos Vyriausybė siekė pateisinti nacionalinės teisės nuostatas tuo, kad darbuotojai, kurių darbo laikas truko 10 ir mažiau valandų per savaitę, buvo mažiau integruoti į įmonę nei visą darbo laiką dirbantieji. Tačiau ETT konstatavo, kad tokiais bendro pobūdžio argumentais diskriminacijos pateisinti negalima. Stadt Langerich byloje 17 ne visą darbo laiką dirbantys darbuotojai reikalavo pripažinti diskriminacinėmis kolektyvinės sutarties nuostatas, pagal kurias jiems nebuvo numatytas padidintas darbo užmokesčio tarifas už laiką, kurį jie dirbo viršydami jiems susitarime su darbdaviu nustatytą darbo laiko trukmę. Pažymėtina, kad šie darbuotojai neviršydavo įprastos kitiems tos įmonės darbuotojams savaitės darbo laiko trukmės (38,5 valandos), numatytos toje pačioje kolektyvinėje sutartyje. ETT savo sprendime nurodė, kad diskriminacija galėtų būti pripažinta tik tokiu atveju, jeigu tą patį ir tos pačios trukmės darbą dirbusiems darbuotojams (neatsižvelgiant į tai, ar jie pagal susitarimą su darbdaviu yra visą ar ne visą darbo laiką dirbantieji) būtų mokamas skirtingas darbo užmokestis. Nagrinėjamu atveju ne visą darbo laiką dirbantiesiems buvo mokamas tokio paties dydžio darbo užmokestis, jeigu jie dirbo tiek pat valandų, kaip ir visą darbo laiką dirbantieji. Viršijus minėtą visiems įmonės darbuotojams taikytiną įprastą 38,5 valandų savaitės darbo laiko trukmę, ne visą darbo laiką dirbantieji, kaip ir dirbantieji visą darbo laiką, turėjo teisę į padidintą darbo užmokesčio tarifą už viršvalandinį darbą, todėl šiuo atveju ETT diskriminacijos nepripažino. Vertinant Susitarimo nuostatas darbuotojų teisės į vienodą darbo užmokestį įgyvendinimo požiūriu pažymėtina, kad specialių nuostatų šiame Susitarime nėra numatyta. Matyt, tokių nuostatų nebuvimas galėtų būti paaiškinamas tuo, jog šį Susitarimą sudarę socialiniai partneriai ketino prašyti Europos Komisijos jį <...pateikti Tarybai, kad ji priimtų sprendimą, įpareigojantį valstybes nares <...> laikytis šių reikalavimų (Susi- 16 Case 171/88, Rinner-Kuhn [1989] E.C.R Case C-399/92, Stadt Langerich and others v. Angelika Helmig and others [1992] ECR I5727 ir kitos.

6 286 Ramunė Guobaitė-Kirslienė. Europos Teisingumo Teismo praktikos įtaka ne viso darbo laiko teisinio... tarimo preambulės 4 papunktis). Taigi, įvertinus tai, kad Susitarimo šalys siekė, jog jis būtų transformuotas į direktyvą, nuostatų, numatančių darbo užmokesčio mokėjimo reikalavimus, įtraukimas į Susitarimą galėjo būti kliūtis vėliau jį transformuoti į direktyvą dėl EB kompetencijos šioje srityje leisti privalomo pobūdžio teisės aktus stygiaus. Darbo užmokestį vertinant kaip vieną iš darbo sąlygų, taikomų ir ne visą darbo laiką dirbantiems darbuotojams, manome, kad nacionalinėje teisėje nustatant šios darbo sąlygos, kaip ir kitų, įgyvendinimo reikalavimus, be kita ko, turi būti atsižvelgiama į Susitarimo 1 straipsnio a punkto ir 4 straipsnio nuostatas. Šiame Susitarimo straipsnyje įtvirtintas pamatinis nediskriminavimo principas iš esmės atkartoja ETT suformuotą draudimą sudaryti blogesnes darbo sąlygas (įskaitant ir darbo užmokesčio nustatymą) tik dėl tos priežasties, kad darbuotojas dirba ne visą darbo dieną. Autorės nuomone, Susitarimo 4 straipsnio nuostatose numatytos objektyvaus pateisinimo ir pro rata temporis principu pagrįstos išimtys taip pat atitinka minėtus ETT suformuluotus principus. Be to, apibendrinus ETT argumentus, kuriais jis vadovavosi priimdamas sprendimus su darbo užmokesčiu susijusiose ir kitose bylose, svarbu tai, kad siekdamas visapusiškai įvertinti darbo sąlygų atitikimą, teismas tarpusavyje lygindavo darbuotoją, dirbantį ne visą darbo dieną, ir panašų darbuotoją, dirbantį visą darbo dieną; Susitarimo nuostatose taip pat aptinkame šias sąvokas (3 straipsnis) Darbo stažo skaičiavimas Hill and Stapleton byloje 19 ETT nagrinėjo darbo stažo skaičiavimo klausimus dirbantiems darbo pasidalijimo (toliau job sharing 20 ) režimu. Job-sharing buvo taikomas Airijos Respublikos valstybės tarnybos sektoriuje 1984 m., siekiant sukurti daugiau darbo vietų. Darbuotojos Hill ir Stapleton, dvejus metus išdirbusios job-sharing režimu ir visą tą laiką gavusios 50 procentų darbo užmokesčio, grįžusios dirbti viso darbo laiko režimu, buvo informuotos, kad minėti dveji metai proporcingai prilyginami tik vienerių metų darbo stažui. ETT konstatavo, kad siekiant išvengti ne visą darbo laiką dirbančiųjų diskriminacijos, jų dirbtas laikas job-sharing režimu turi būti prilygintas visam Darbuotojas, dirbantis ne visą darbo dieną darbuotojas, kurio įprastų darbo valandų skaičius, apskaičiuotas per savaitę arba pagal ne ilgesnį kaip vienerių metų darbo laiko vidurkį, yra mažesnis už panašaus darbuotojo, dirbančio visą darbo dieną, darbo valandas. 2. Panašus darbuotojas, dirbantis visą darbo dieną toje pačioje įmonėje visą darbo dieną dirbantis darbuotojas, kuris sudarė to paties tipo darbo sutartį arba palaiko tokius pačius darbo santykius ir atlieka tą patį arba panašų darbą (profesines pareigas), tinkamai atsižvelgiant į kitus motyvus, įskaitant darbo stažą ir kvalifikaciją (įgūdžius). Jeigu įmonėje nėra panašaus darbuotojo, dirbančio visą darbo laiką, lyginama atsižvelgiant į taikytiną kolektyvinę sutartį arba, jei nėra taikytinos kolektyvinės sutarties, lyginama atsižvelgiant į nacionalinę teisę, kolektyvines sutartis arba praktiką. 19 Case C-243/95, Hill and Stapleton v. Revenue Commissioners and the Department of Finance [1998] E.C.R. I Job-sharing tai dviejų valstybės tarnautojų susitarimas, kuriame numatoma tarpusavyje pasidalyti visos trukmės darbo laiką, taip pat darbo užmokestį ir kitas priklausančias išmokas. Taip darbo vietos administravimo išlaidos išlieka nepakitusios. Darbuotojai, dirbantys visos trukmės darbo laiką, turėjo teisę dalyvauti šioje sistemoje, išsaugant jų teisę, pasibaigus job-sharing susitarimo terminui, vėl dirbti visos trukmės darbo laiko režimu.

7 Socialinių mokslų studijos. 2010, 2(6): darbo laikui ta apimtimi, kiek tai susiję su darbo stažo skaičiavimu. Airijos Respublikos Vyriausybė nacionalines nuostatas bandė pateisinti nepagrįstai didelėmis darbdavio išlaidomis, tačiau ETT tam nepritarė ir įvertinęs tai, kad net 98 procentai Airijos Respublikos valstybės tarnautojų, dirbusių job-sharing režimu, buvo moterys, savo sprendime konstatavo diskriminaciją remiantis EB sutarties 119 straipsniu. Šiuo požiūriu vertinant Susitarimo nuostatas pažymėtina, kad 4 straipsnio 4 dalyje valstybėms narėms pasikonsultavus su socialiniais partneriais ir (arba) dėl objektyvių priežasčių numatyta galimybė numatyti specialiąsias darbo sąlygas, susijusias su darbo laiku ir darbo stažu. Teisė į pareigų paaukštinimą. Nimz byloje 21 ETT nagrinėjo darbuotojo teisę būti perkeltam į aukštesnes pareigas, mokant didesnį darbo užmokestį, jeigu jo darbo stažas toje įmonėje yra bent šešeri metai. Kolektyvinėje sutartyje (angl. Collective Wage Agreement for German Federal Employees) buvo numatyta, kad minėta garantija taikoma tik tiems įmonės darbuotojams, kurie dirba ne mažiau nei ¾ normalios darbo laiko trukmės. Tuo tarpu darbuotojų, kurių darbo laikas buvo nuo ½ iki ¾ normalios darbo laiko trukmės, buvo prilyginamas tik pusei darbo stažo. Atsižvelgdamas į tai, kad darbuotoja Nimz dirbo pusę darbo dienos, darbdavys atsisakė ją perkelti į aukštesnes pareigas. ETT pripažinęs, kad minėta kolektyvinės sutarties nuostata patenka į EB sutarties 119 straipsnio reguliavimo sritį, kaip ir ankstesnėse bylose, pakartojo, kad tas faktas, jog ne visą darbo laiką dirbančiųjų moterų yra daug daugiau nei vyrų, patvirtina netiesioginę moterų diskriminaciją pagal EB sutarties 119 straipsnį. Be to, ETT šioje ir vėlesnėse bylose 22 vertino, ar darbuotojo patirtis gali būti pakankamai pagrįstas ir objektyvus kriterijus darbdaviui priimti sprendimą dėl darbuotojo darbo sąlygų pagerinimo. Tokie ETT vertinimai, autorės nuomone, atsispindi Susitarimo nuostatose, kuriose apibrėžiant panašaus darbuotojo, dirbančio ne visą darbo dieną, sąvoką nurodoma, kad, lyginant tokį darbuotoją su dirbančiu ne visą darbo dieną, turi būti, be kita ko, atsižvelgiama į darbo stažą ir kvalifikaciją (įgūdžius) (3 straipsnio 2 dalis) Teisė į profesinį mokymą Nors ETT pagrindiniai sprendimai 23 šioje srityje yra susiję tik su Vokietijos Federacijos teise ir darbo tarybomis, jie yra reikšmingi tuo, kad būtent šiose bylose ETT įvardijo pagrindinius ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų lygiateisiškumo principus profesinio mokymo 24 ir kolektyvinių darbo santykių srityje. Ne visą darbo laiką dirbančios darbuotojos kreipėsi į teismą dėl to, kad darbdaviai neapmokėjo joms dalies laiko, praleisto mokymuose, kurie joms buvo būtini siekiant vykdyti darbo tarybų funkcijas. Visos šios moterys buvo vienintelės darbo tarybų narės, kurios dirbo pagal ne viso darbo laiko susitarimą ir lankė užimtumo bei industrinės teisės mokymus, kurių trukmė sutapo su darbuotojų, dirbančiųjų visą darbo laiką, savai- 21 Case C-184/89, Nimz v. Stadt Hamburg [1991] E.C.R. I Case C-1/95, Gester v. Freistaat Bayern [1997] E.C.R. I-5253 ir kitos. 23 Case C-360/90, Stadt Berlin v. Botel [1992] E.C.R. I-3589, Case C-457/93, Kuratorium fur Dialyse v. Lewark [1996] E.C.R. I-243; Case C-278/93, Freers and Speckmann v. Bundespost [1996] E.C.R. I Teisės literatūroje sutariama, kad profesinis mokymas priskiriamas darbo sąlygoms.

8 288 Ramunė Guobaitė-Kirslienė. Europos Teisingumo Teismo praktikos įtaka ne viso darbo laiko teisinio... tės trukme. Darbdaviai rėmėsi Vokietijos Federacijos nacionalinės teisės nuostatomis ir mokėjo šioms darbuotojoms darbo užmokestį už mokymuose praleistą laiką, sutampantį su jų darbo laiku pagal susitarimą dėl ne viso darbo laiko. Taigi darbuotojoms nebuvo mokama jokia kompensacija už mokymuose praleistą laiką, viršijusį jų įprastas darbo valandas. Tačiau tokios kompensacijos pagal Vokietijos Federacijos nacionalinę teisę (ne pagal atskirą darbuotojo ir darbdavio susitarimą) buvo privalomai mokamos tiems įmonės darbuotojams, kurie buvo darbo tarybos nariai. Taigi nors faktiškai visą darbo laiką ir ne visą darbo laiką dirbančiųjų mokymo laikas nesiskyrė, darbuotojoms, sudariusioms susitarimą dėl ne viso darbo laiko, darbdavys mokėjo mažesnę kompensaciją. ETT pripažino, kad mokant mažesnę kompensaciją ne visą darbo laiką dirbančioms darbuotojoms nusižengta EB sutarties 119 straipsniui ir kad aptariamu atveju tai negalėjo būti pateisinama objektyviomis priežastimis. Be to, šiose bylose ETT siekdamas įvertinti, ar galima buvo pasiekti darbo tarybų narių nepriklausomumo kitomis priemonėmis, pirmą ir, beje, vienintelį, kartą pritaikė vadinamąjį proporcingumo testą. ETT pripažino, kad tokios Vokietijos Federacijos nacionalinės teisės nuostatos neskatino ne visą darbo laiką dirbančiųjų, kurių daugumą Vokietijos Federacijos darbo rinkoje sudarė moterys, siekti žinių, kurių reikia minėtoms darbuotojų atstovų funkcijoms įgyvendinti, taigi ir dalyvauti darbo tarybų veikloje. Susitarime neaptinkame tiesioginio įpareigojimo darbdaviams mokėti darbo užmokestį arba kompensaciją darbuotojams už mokymuose praleistą laiką, taip pat neskiriama darbuotojų atstovų (taigi su asociacijų laisvės įgyvendinimu susijusi) teisė dalyvauti mokymuose. Tai, autorės nuomone, lemia EB kompetencijos šiose srityse leisti privalomo pobūdžio teisės aktus nebuvimas ir socialinių partnerių Susitarimo šalių siekis transformuoti Susitarimo nuostatas į direktyvą. Tačiau Susitarimo 5 straipsnio 3 dalies d punkte įtvirtinta darbdavio pareiga apsvarstyti ne visą darbo laiką dirbančiųjų profesinio mokymo galimybes Teisė į apsaugą nuo nepagrįsto atleidimo iš darbo Vėlesnius ETT sprendimus lėmė padažnėjęs 76/207/EEB direktyvos dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo įsidarbinimo, profesinio mokymo, pareigų paaukštinimo ir darbo sąlygų atžvilgiu taikymas (toliau direktyva 76/207/EEB). Kachelmann byloje 26 nagrinėtos darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva dėl ekonominių priežasčių sąlygos. Darbuotoja Kachelmann (dirbanti 30 valandų per savaitę), įspėta apie atleidimą iš darbo, teisme siekė įrodyti, kad įspėjimas buvo nepagrįstas, nes darbdavys pasirinkdamas atleidžiamus darbuotojus, tarpusavyje nelygino visų darbuotojų, atliekančių tas pačias darbo funkcijas, kvalifikacijos, kaip to reikalavo Įstatymo dėl apsaugos nuo atleidimų iš darbo nuostatos. Darbuotoja Kachelmann savo reikalavimą ypač grindė tuo, kad darbdavys tarpusavyje nelygino jos ir darbuotojų, dirbančių visą darbo Darbdaviai turi kuo tinkamiau apsvarstyti šiuos dalykus:<...> d) priemones, kurios padėtų įmonėje visais lygiais plėtoti darbo ne visą darbo dieną galimybes, įskaitant <...> profesinio rengimo galimybes <...>. 26 Case C-322/98, Kachelmann v. Bankhaus [2000] E.C.R. I-7505.

9 Socialinių mokslų studijos. 2010, 2(6): laiką (38 valandas per savaitę), kvalifikacijos. Pažymėtina, kad darbuotoja Kachelmann buvo išreiškusi pageidavimą dirbti visą darbo laiką. ETT pripažino, kad atleidus iš darbo darbuotoją tokiomis aplinkybėmis gali būti pažeisti ne visą darbo laiką dirbančiųjų interesai ir vertino, ar tokia netiesioginė diskriminacija galėtų būti objektyviai pateisinama, tačiau galiausiai konstatavo, kad visais atvejais atliekant tokį vertinimą labiau nukentėtų visą darbo laiką dirbančiojo darbuotojo interesai. ETT argumentavo, kad atleidus visą darbo laiką dirbantįjį, darbuotojui, dirbančiam ne visą darbo laiką, turėtų būti pasiūlyta laisva darbo vieta, t. y. darbas visą darbo laiką. Šie ETT argumentai iš dalies numatyti Susitarime (5 straipsnio 3 dalies b ir c punktuose) 27. Jimenez Melgar byla 28 taikant direktyvą 76/207/EEB, susijusi su darbuotojų, dirbančių ne visą darbo laiką pagal terminuotas darbo sutartis, teisių apsauga. Darbuotoja Jimenez Melgar Ispanijos savivaldybėje 20 valandų per savaitę teikė pagalbą pensininkams, neturintiems šeimų. Ji buvo įdarbinta pagal darbo sutartį, sudarytą 3 mėnesių terminui. Šis terminas buvo tris kartus pratęstas. Vėliau darbuotojai informavus darbdavį, kad ji yra nėščia, darbdavys siekė, jog ji dar kartą sudarytų terminuotą darbo sutartį joje numatant ne viso darbo laiko sąlygą. Tačiau darbuotoja atsisakė pasirašyti tokį susitarimą ir kreipėsi į nacionalinį teismą, prašydama pripažinti, kad pirmesnė jos darbo sutartis nebuvo pasibaigusi, nes atleidimas iš darbo tokiomis aplinkybėmis prieštarautų direktyvos 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata (toliau direktyva 92/85/EEB) nuostatoms. ETT pripažino, kad direktyvoje 92/85/EEB įtvirtintas draudimas atleisti nėščią darbuotoją galiojo darbuotojoms neatsižvelgiant į darbo sutarties terminą, taip pat nurodė, kad terminuotos darbo sutarties neatnaujinimas, t. y. termino nepratęsimas jam pasibaigus, negali būti vertinamas kaip atleidimas iš darbo ir todėl neprieštarauja 92/85/EEB direktyvos 10 straipsniui. Tačiau ETT konstatavo, kad terminuotos darbo sutarties termino nepratęsimas vien dėl tos priežasties, kad darbuotoja yra nėščia, galėtų būti pripažįstamas prieštaraujančiu direktyvos 76/207/EEB nuostatoms (2(1) ir 3(1) straipsniams). Be to, ETT nepaneigė galimybės, kad darbdavio atsisakymas tokiu atveju pratęsti terminuotą darbo sutartį galėtų būti vertinamas kaip netiesiogiai diskriminuojantis dėl tos priežasties, kad dauguma dirbančiųjų ne visą darbo laiką yra moterys. Susitarimo nuostatose panašių ribojimų neaptinkame, tačiau 5 straipsnio 2 dalies nuostata ( darbuotojo atsisakymas būti perkeltam iš darbo visą darbo dieną arba atvirkščiai neturėtų būti savaime pagrįsta priežastimi nutraukti darbo sutartį <...> ), autorės nuomone, iš dalies atitinka šioje ETT byloje išsakytus argumentus. Taigi vertinant, ar atleidimas iš darbo yra pagrįstas, turi būti atsižvelgiama ne tik į darbdavio ekonominius interesus, bet ir kitas aplinkybes, pavyzdžiui, darbuotojo pageidavimą dirbti visą darbo laiką (Susitarimo 5 straipsnio 3 dalies a-c punktai 29 ). Toks darbo Darbdaviai turi kuo tinkamiau apsvarstyti šiuos dalykus: <...> b) darbuotojų prašymus juos perkelti iš darbo ne visą darbo dieną į darbą visą darbo dieną arba pailginti darbo laiką, jeigu yra tokia galimybė; c) laiku pateikiamą informaciją apie įmonėje esamas darbo visą ir ne visą darbo dieną vietas, palengvinant perkėlimą iš darbo visą darbo dieną į darbą ne visą darbo dieną ir vice versa; <...>. 28 Case C-438/99, Jimenez Melgar v. Ayuntamiento de los Barrios [2001] E.C.R. I Darbdaviai turi kuo tinkamiau apsvarstyti šiuos dalykus: a) darbuotojų prašymus juos perkelti iš darbo visą darbo dieną į darbą ne visą darbo dieną, jeigu įmonėje atsiranda tokia galimybė; b) darbuotojų prašymus

10 290 Ramunė Guobaitė-Kirslienė. Europos Teisingumo Teismo praktikos įtaka ne viso darbo laiko teisinio... sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva ribojimas atitinka Susitarimo vieną iš tikslų atsižvelgti ne tik į darbdavio, bet ir į darbuotojų reikmes (1 straipsnio b punktas) Teisė į kasmetines atostogas Bowden byloje 30 nagrinėta ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų teisė į kasmetines atostogas. Tufnell Parcels Ltd, teikianti siuntinių pristatymo paslaugas, įdarbino tris darbuotojas (Bowden, Chapman ir Doyle) pasiuntinėmis viename iš savo padalinių ne visam darbo laikui. Skirtingai nei visų kitų padalinio darbuotojų, teikiančių transporto paslaugas, šių trijų darbuotojų darbo sutartyse nebuvo aptartos jų teisės į kasmetines mokamas atostogas, tačiau jos turėjo teisę pasinaudoti nemokamomis atostogomis. Darbdaviui atsisakius suteikti mokamas kasmetines atostogas, šios darbuotojos remdamosi atitinkamomis Tarybos direktyvos dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų 93/104/EEB (toliau direktyva 93/104/EEB) nuostatomis, kreipėsi į Darbo tribunolą (angl. Employment Appeal Tribunal), o šis savo ruožtu į ETT, prašydamas priimti prejudicinį sprendimą dėl to, ar direktyvos 1(3) straipsnis, kuriame numatyta, kad direktyva 93/104/EEB netaikoma visiems transporto darbuotojams, įskaitant ir administracijos darbuotojus, reiškia, kad šiems darbuotojams nėra taikomos ir direktyvos 93/104/EEB 7 straipsnio nuostatos, numatančios, kad kiekvienam darbuotojui turi būti suteikiamos ne trumpesnės nei keturių savaičių mokamos kasmetinės atostogos. ETT konstatavo, kad 93/104/EEB direktyva netaikoma visam transporto sektoriui, taip pat ir minėtoms darbuotojoms 31. Tuo metu tokiems darbuotojams, dirbantiems transporto sektoriuje, valstybė neprivalėjo užtikrinti teisių į mokamas kasmetines atostogas 32. Tačiau ETT argumentuodamas šį savo sprendimą 28 punkte užsiminė, kad teisėjas nevertino netiesioginės diskriminacijos lyties pagrindu, kuri yra draudžiama remiantis 76/207/EEB direktyva. Taigi ETT leido suprasti, kad nacionalinis teismas turėjo vertinti ir netiesioginės diskriminacijos galimybę tuo pagrindu, kad teise į mokamas kasmetines atostogas negalėjo vienodai pasinaudoti visą ir ne visą darbo laiką dirbantys darbuotojai 33 taip pažeidžiant direktyvos 76/207/EEB nuostatas. Bowden byla tai vienas iš pavyzdžių, kai lyčių lygybės direktyvos daug labiau apsaugodavo ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų teises nei kitos EB teisinės priemonės. Tikėtina, kad jeigu šioje byloje būtų pasiremta ne direktyvos 93/104/EEB, o 76/207/EEB direktyvos nuostatomis, ETT būtų pripažinęs ne visą darbo laiką dirbančiųjų diskriminaciją. juos perkelti iš darbo ne visą darbo dieną į darbą visą darbo dieną arba pailginti darbo laiką, jeigu yra tokia galimybė; c) laiku pateikiamą informaciją apie įmonėje esamas darbo visą ir ne visą darbo dieną vietas, palengvinant perkėlimą iš darbo visą darbo dieną į darbą ne visą darbo dieną ir vice versa; <...>. 30 Case C-133/00, Bowden, Chapman and Doyle v. Tufnell Parcels/Express Ltd [2001] E.C.R. I Šis sprendimas buvo priimtas prieš įsigaliojant Europos Parlamento ir Tarybos 2000 m. birželio 22 d. direktyvai 2000/34/EB, iš dalies keičiančiai Tarybos direktyvą 93/104/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų, kad ji apimtų sektorius ir veiklą, kuriai ji anksčiau nebuvo taikoma. 32 Situacija pasikeitė 2000 m., kai buvo priimta direktyva, išplėtusi minėtos direktyvos 93/104/EEB taikymą kituose sektoriuose, įskaitant kelių transporto. 33 Šiuo atveju, kaip ir kitais, vyravo ne visą darbo laiką dirbančios moterys.

11 Socialinių mokslų studijos. 2010, 2(6): Susitarime nenumatyta nuostatų, susijusių su ne visą darbo laiką dirbančiųjų teise į kasmetines mokamas atostogas, tačiau tokia teisė užtikrinama pagal 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir tarybos direktyvos 2003/88/EB dėl tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų 7 straipsnio nuostatas. Šios teisės įgyvendinimo požiūriu, autorės nuomone, sistemiškai vertintini ETT sprendimai dėl darbo stažo skaičiavimo. Taigi pagal EB teisę iš esmės neleidžiama numatyti trumpesnės nei keturios savaitės kasmetinių mokamų atostogų trukmės ne visą darbo laiką dirbantiems darbuotojams. 2. Ne visą darbo laiką dirbančiųjų socialinė apsauga ETT praktikoje ir Susitarime ETT sprendimai, susiję su ne visą darbo laiką dirbančiųjų socialine apsauga, santykinai gali būti skirstomi į dvi grupes: 1) susijusius su privačiais (angl. occupational) pensijų fondais bei 2) valstybės garantuojama (angl. statutory) socialine apsauga. Šie aspektai Susitarime nėra išsamiau aptariami, o jo preambulėje, patvirtinant šalių tikslą reglamentuoti vien darbo sąlygas, nurodoma, kad <...> klausimus, susijusius su įstatymų nustatyta socialine apsauga, sprendžia valstybės narės. Tačiau preambulėje taip pat nurodoma, kad atsižvelgdamos į nediskriminavimo principą, šio Susitarimo šalys <...> mano, kad reikėtų įteisinti 1996 m. gruodžio mėn. Dublino Europos Vadovų Tarybos deklaraciją dėl užimtumo, kurioje, inter alia, Taryba pažymėjo, kad socialinio aprūpinimo sistema turėtų būti palankesnė užimtumui, plėtojant socialinės apsaugos sistemas, galinčias prisitaikyti prie naujų darbo modelių ir suteikti atitinkamą apsaugą žmonėms, dirbantiems pagal šiuos modelius (3 papunktis). Taigi nediskriminavimo principas svarbus ne tik ne visą darbo laiką dirbančiųjų darbo teisių, bet ir socialinės apsaugos teisių prasme Privatūs pensijų fondai Gerai žinomoje Bilka byloje 34 ETT sprendė, ar visi parduotuvių grupės (angl. Department stores) Bilka Kaufhaus Vokietijoje darbuotojai turėjo teisę tapti privačių pensijų sistemos nariais ir gauti atitinkamas išmokas. Pagal kolektyvinę sutartį darbuotojai teisę į tokią pensiją turėjo tik tokiu atveju, jeigu įmonėje dirbo visą darbo laiką ne trumpiau nei penkiolika metų. Todėl darbdavys atsisakė mokėti pensiją darbuotojai Weber, kuri toje įmonėje 11,5 metų dirbo visą darbo laiką, o likusius 3,5 metus ne visą darbo laiką. Kadangi Bilka parduotuvėse net 90 procentų darbuotojų buvo moterys, aukštesnysis Vokietijos Federacijos teismas (vok. Bundesarbeitsgericht) paprašė ETT paaiškinti, ar minėtų garantijų netaikymas ne visą darbo laiką dirbančioms darbuotojoms nepažeidžia EB sutarties 119 straipsnio. Kaip žinoma, privačios pensijos šioje byloje buvo pripažintos darbo užmokesčio dalimi. ETT taip pat pabrėžė, kad ši privati pensija buvo numatyta kolektyvinėje sutartyje kaip darbdavio ir darbo tarybos susitarimo pada- 34 Case 170/84, Bilka Kaufhaus v. Karin Weber von Hartz [1986] E.C.R

12 292 Ramunė Guobaitė-Kirslienė. Europos Teisingumo Teismo praktikos įtaka ne viso darbo laiko teisinio... rinys ir todėl buvo papildoma, palyginti su įstatymų numatytosiomis, garantija. Be to, tai buvo sudedamoji Bilka parduotuvėse dirbančių darbuotojų darbo sutarčių dalis. ETT konstatavo, kad toks ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų (dažniausiai moterų) diskriminavimas pažeidė EB sutartį, nebent ši netiesioginė diskriminacija būtų objektyviai pateisinama aplinkybėmis, nesusijusiomis su lytimi. ETT pripažino, kad darbdavys vis dėlto galėtų pateisinti tokią savo darbo užmokesčio politiką, jeigu įrodytų, kad jis siekė įdarbinti kiek įmanoma mažiau ne visą darbo laiką dirbančių darbuotojų. Tačiau ETT pripažindamas, kad tai būtų sunkiai įrodoma, vadovavosi probatio diabolica (t. y. neturi būti prašoma įrodyti neįmanomo ) taisykle. Vroege ir Dietz bylose 35 ieškovės buvo dvi darbuotojos, dirbančios ne visą darbo laiką Olandijos socialinėse institucijose, ir reikalavo taikyti atgalinio veikimo principą privačių pensijų reglamentavimui. Pagal Nyderlandų teisę iki 1991 m. sausio 1 d. privačios pensijų sistemos nebuvo taikomos ne visą darbo laiką dirbantiesiems, kol į nacionalinę teisę nebuvo perkeltos 1986 m. liepos 24 d. Tarybos direktyvos 86/378/EB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo įgyvendinimo profesinėse socialinės apsaugos sistemose nuostatos. ETT atsakydamas į dviejų Nyderlandų nacionalinių teismų prašymus priimti prejudicinį sprendimą, nurodė, kad draudimas diskriminuoti lyties pagrindu, numatytas EB sutarties 119 straipsnyje, taikomas ne tik teisei į išmokas, bet ir pareigai mokėti įmokas. Be to, ETT konstatavo, kad ne visą darbo laiką dirbančiųjų teisė reikalauti atgalinio veikimo išmokoms tuo pat metu neatleido jų nuo pareigos atgaline data už visą laikotarpį mokėti įmokas į privačius pensijų fondus Valstybinė socialinė apsauga Kitose ETT bylose buvo analizuojami galimi diskriminacijos atvejai pagal 1978 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvą 79/7/EEB dėl vienodo požiūrio į vyrus ir moteris principo nuoseklaus įgyvendinimo socialinės apsaugos srityje (toliau direktyva 79/7/ EEB). ETT sprendimai socialinės apsaugos, kaip ir mokesčių teisės srityje, turėjo didelį finansinį poveikį, ypač sprendimas Nolte byloje 36 dėl didesnės kvalifikacijos nereikalaujančiu darbu užimtų asmenų (angl. minor employment), kurie negalėjo naudotis įstatymuose numatyta socialine apsauga senatvės, ligos, invalidumo ir nedarbo atvejais. Vadovaujantis Vokietijos Federacijos įstatymais dirbantieji nedidelės apimties darbus (kai darbuotojas paprastai dirbdavo mažiau nei 15 valandų per savaitę ir darbo užmokestis nesiekdavo vyriausybės nustatyto minimalaus dydžio) nebuvo draudžiami senatvės ir invalidumo/ligos išmokoms. Darbuotojos (Nolte, Megner ir Scheffel) dirbo valytojomis valymo įmonėje ne ilgiau kaip 14 valandų per savaitę ir jų darbo užmokestis nesiekė vyriausybės nustatyto minimalaus dydžio, todėl jos neprivalėjo mokėti privalomųjų socialinio draudimo įmokų. Atsižvelgdamos į tai Vokietijos institucijos atsisakė mokėti 35 Case C-57/96, Vroege v. Instituut voor Volksuisvesting [1994] E.C.R. I-4541, Case C-435/93, Dietz v. Stichtingthuiszorg [1996] E.C.R. I Case C-317/93, Nolte v. Landesversicherungsanstalt Hannover [1995] I-4625; Case C-444/93, Merger and Scheffel v. Innungskrankenkasse Rheinland-Pfalz [1995] E.C.R. I-4741.

13 Socialinių mokslų studijos. 2010, 2(6): minėtoms darbuotojoms išmokas. ETT buvo paprašytas pateikti prejudicinį sprendimą, atsakant į klausimą, ar direktyva 79/7/EEB turi būti interpretuojama taip, kad Vokietijos Federacijos įstatymai diskriminavo lyties pagrindu, kaip numatyta direktyvos 4(1) straipsnyje, nes ši Vokietijos Federacijos įstatymų nuostata ir jos taikymas buvo susijęs su daug didesne dalimi moterų nei vyrų. ETT pabrėžė, kad asmuo, atliekantis didesnės kvalifikacijos nereikalaujantį darbą, pagal EB teisę vis tiek pripažįstamas darbuotoju ir todėl jam ratione personae taikomos minėtos direktyvos 79/7/EEB 2 straipsnio nuostatos. Tas faktas, kad darbuotojo darbo užmokestis netenkina visų poreikių, nereiškia, jog jie nėra darbuotojai pagal EB teisę. ETT konstatavo, kad Vokietijos Federacijos įstatymai nebuvo tiesiogiai diskriminuojantys, nes jie tiesiogiai nenumatė, kad nėra taikomi didesnės kvalifikacijos nereikalaujančia veikla užsiimantiems asmenims. Taip pat buvo vertinama, ar šie netiesioginės diskriminacijos atvejai 37 galėjo būti pateisinami objektyviomis aplinkybėmis ir socialiniais tikslais, nesusijusiais su diskriminacija lyties pagrindu. Vokietijos vyriausybė tokias įstatymo nuostatas pateisino socialinės politikos tikslu, susijusiu su nelegalaus darbo prevencija, nes nuostatos, atleidžiančios nuo įmokų mokėjimo, skatino teisės aktų nustatyta tvarka (legaliai) įdarbinti nedidelės apimties darbams dirbti didesnės kvalifikacijos nereikalaujančia profesine veikla užsiimančius asmenis. ETT pripažino, kad aptartos Vokietijos Federacijos nacionalinės teisės nuostatos galėjo būti pateisintos mažinti sutartą nelegalaus darbo mastą. Kaip jau minėta, Susitarimo šalys patvirtino valstybių narių teisę savarankiškai reglamentuoti tik valstybinę socialinę apsaugą. Todėl, autorės nuomone, Susitarimu apsaugomos tik ne visą darbo laiką dirbančiųjų teisės, susijusios su privačiomis pensijomis (nes tokias išmokas ETT pripažįsta vienos iš darbo sąlygų darbo užmokesčio dalimi), taikant Susitarimo 4 straipsnyje įtvirtintą pamatinį nediskriminavimo principą bei jo išimtis. Toks reglamentavimas iš esmės atitinka ETT sprendimuose suformuluotus principus. Tuo tarpu priimdamas sprendimus dėl ne visą darbo laiką dirbančiųjų dalyvavimo valstybinės socialinės apsaugos sistemoje, ETT labiau rėmėsi valstybių narių argumentais, susijusiais su socialinės politikos tikslais pateisinamomis išimtimis, todėl, kaip minėta, Susitarimo nuostatos iš esmės nenumato ne visą darbo laiką dirbančiųjų apsaugos, susijusios su valstybinėmis socialinės apsaugos sistemomis. 3. ETT praktikos apibendrinimas Apžvelgus ETT jurisprudenciją ne visą daro laiką dirbančiųjų darbo teisių ir socialinės apsaugos teisių kontekste, darytina išvada, kad dažniausiai buvo diskriminuojamos moterys, dirbančios aukštos kvalifikacijos nereikalaujančius darbus, pažeidžiant jų teises, susijusias su išmokų mokėjimu (įskaitant išeitines, mokamas ligos atveju, ir apmokėjimą už viršvalandinius darbus), atostogų suteikimu, darbo stažo skaičiavimo tvarka, pareigų paaukštinimo ir profesinio mokymo galimybėmis, taip pat šie darbuotojai neginami socialinės apsaugos teisės. Ši diskriminacija pagrindžia specialiųjų EB teisės 37 Nes tokios nuostatos buvo taikomos daug didesnei daliai moterų nei vyrų.

14 294 Ramunė Guobaitė-Kirslienė. Europos Teisingumo Teismo praktikos įtaka ne viso darbo laiko teisinio... normų poreikį, siekiant labiau apsaugoti jų teises ir teisėtus interesus. Manytina, kad tai suprato ir Europos Sąjungos institucijos bei socialiniai partneriai, sudarę Susitarimą. Įvertinus tai, kad pati direktyva 97/81/EB nenustato darbo ne visą darbo dieną bendrųjų principų ir minimalių reikalavimų, ETT jurisprudencijoje suformuluoti moterų darbuotojų, dirbančių ne visą darbo laiką, nediskriminavimo ir jų apsaugos principai, lyginti tik su minėto Susitarimo nuostatomis 38. Jau minėta, kad ETT suformavo ne visą darbo laiką dirbančiųjų darbuotojų nediskriminavimo praktiką iš esmės nagrinėdamas bylas, kuriose buvo taikomas nediskriminavimo lyties pagrindu darbo ir socialinės apsaugos teisiniuose santykiuose principas, įtvirtintas EB sutarties 119 straipsnyje ir atitinkamose direktyvose. Įvertinus Susitarimo nuostatas, darytina išvada, kad šis nediskriminavimo principas, kaip ir ETT praktikoje, vertintinas kaip esminis, o kitos Susitarimo nuostatos numatytos siekiant tinkamai įgyvendinti nediskriminavimo principą praktikoje ir dėl šios priežasties galėtų būti vertintinos kaip išvestinės. Pavyzdžiui, Susitarimo 4 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad darbuotojams, dirbantiems ne visą darbo dieną, negali būti sudaromos blogesnės darbo sąlygos negu panašiems darbuotojams, dirbantiems visą darbo dieną, tik dėl tos priežasties, kad jie dirba ne visą darbo dieną <...>. Atitinkamai, kaip minėta, Susitarimo 3 straipsnyje įtvirtintos susijusios principui įgyvendinti reikalingos darbuotojo, dirbančio ne visą darbo dieną ir panašaus darbuotojo, dirbančio visą darbo dieną, sąvokos. ETT nagrinėdamas įvairias bylas paprastai pripažindavo ne visą darbo laiką dirbančiųjų moterų netiesioginę diskriminaciją, tačiau vis dėlto konstatuodavo, kad tokia diskriminacija galėdavo būti objektyviai pateisinama. Kaip minėta, ETT jurisprudencijoje aptinkamas ne vienas atvejis, kai netiesioginė diskriminacija galėjo būti pateisinama socialinės politikos tikslais (nelegalaus darbo prevencija Merger byloje ir kt.). Tokia nediskriminavimo principo išimtis numatyta ir minėtame Susitarimo 4 straipsnyje (kaip ir pro rata temporis principas), autorės nuomone, akivaizdžiai rodo ETT jurisprudencijos įtaką socialinių partnerių priimto Susitarimo turiniui. Manytina, kad tokį objektyvaus pateisinimo poreikį ETT jurisprudencijoje bei Susitarime lėmė ekonominiai valstybių narių interesai. ETT ne kartą pabrėžė, kad galimos kai kurios specialiosios ne visą darbo laiką dirbančiųjų darbo stažo, darbo laiko ir darbo užmokesčio (pavyzdžiui, mokamo už darbą, viršijantį įprastą ne visą darbo laiką dirbančio darbuotojo, darbo trukmę) nuostatos. Panašios išimtys numatomos ir Susitarimo 4 straipsnio 4 dalyje 39. Susitarimo 5 straipsnyje įtvirtintos kai kurios su tokių darbuotojų apsauga susijusios nuostatos, pakankamai 38 Šiame straipsnyje nėra vertinamos direktyvos 97/81/EB ar Susitarimo perkėlimo į nacionalinę teisę problemos. 39 Valstybės narės, pasikonsultavusios su socialiniais partneriais pagal nacionalinę teisę, kolektyvines sutartis arba praktiką, ir (arba) socialiniai partneriai prireikus gali dėl objektyvių priežasčių sudaryti specialias darbo sąlygas, susijusias su darbo stažu, darbo laiku arba kvalifikaciniu uždarbiu. Atsižvelgiant į 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą nediskriminavimo principą, būtina nuolat peržiūrėti profesinę kvalifikaciją, susijusią su darbuotojų, dirbančių ne visą darbo dieną, galimybe naudotis specialiomis darbo sąlygomis.

15 Socialinių mokslų studijos. 2010, 2(6): aiškiai atkartoja ETT argumentus (Kachelmann byloje dėl darbuotojų atleidimo iš darbo 40, Botel ir kitose bylose dėl profesinio mokymo, Stadt Langerich ir kitose bylose dėl karjeros galimybių bei informavimo apie laisvas viso darbo laiko vietas įmonėje) ir, autorės nuomone, gali būti įvardytos kaip išvestinės iš Susitarime įteisinto pamatinio nediskriminavimo principo. Išvados Įvertinus straipsnyje aptartą ETT praktiką ir Susitarimo nuostatas, darytina išvada, jog ETT sprendimai turėjo tiesioginės, esminės ir lemiamos įtakos dabartiniam ne visą darbo laiką dirbančiųjų teisinio statuso turiniui. Susitarime socialiniai partneriai nenumatė jokių, palyginti su ETT jurisprudencija, papildomų materialinių teisės nuostatų. Autorės nuomone, būtent ETT, o ne Europos socialiniai partneriai suformulavo pagrindinius ne visą darbo laiką dirbančiųjų teisinės apsaugos principus ir minimalius reikalavimus. Be abejonės, šiam reglamentavimui EB lygmeniu įtakos turėjo ir iki direktyvos priėmimo galiojusios valstybių narių nacionalinės teisės nuostatos bei 1994 m. priimti Tarptautinės darbo organizacijos teisės aktai. Tačiau Susitarimo dualistiniai tikslai 41, susiję su poreikiu atsižvelgti ne tik į darbdavių, bet ir į darbuotojų reikmes, pasiekti tik iš dalies, nes, kaip minėta, numatyta daugelis išimčių, kuriomis remiantis gali būti pateisinama mažesnė ne visą darbo laiką dirbančiųjų apsauga. Dažnai tokią apsaugą užtikrina kitų EB teisinių instrumentų (Sutarties ir atskirų direktyvų, ypač nediskriminavimo srities) nuostatos. ETT praktika pagrindžia ne visą darbo laiką dirbančiųjų teisinės apsaugos poreikį esant ne tik darbo teisės, bet ir socialinės apsaugos teisės teisiniams santykiams. Autorės nuomone, tik formalizavus šį poreikį į visuotinai privalomas teisės normas, būtų galima visiškai užtikrinti šių darbuotojų apsaugą, todėl ši teisinio reguliavimo sritis taikant pro rata temporis ir proporcingumo principus turėtų būti toliau plėtojama EB ir nacionalinėse teisinėse sistemose. 40 Susitarimo 5 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad darbuotojo atsisakymas būti perkeltam iš darbo visą darbo laiką į darbą ne visą darbo dieną arba atvirkščiai neturėtų savaime būti pagrįsta priežastimi nutraukti darbo sutartį, tačiau nepažeidžiant darbo sutarties nutraukimo nuostatų pagal nacionalinę teisę, kolektyvines sutartis ir praktiką dėl kitų priežasčių, kurios gali būti susijusios su atitinkamos įmonės veiklos reikalavimais. 41 Sudaryti sąlygas, kurios panaikintų darbuotojų, dirbančių ne visą darbo dieną, diskriminaciją ir gerintų tokio darbo kokybę bei galimybes savanoriškumo pagrindu plėtoti darbą ne visą darbo laiką ir prisidėti prie lankstaus darbo laiko organizavimo, atsižvelgiant į darbdavių ir darbuotojų reikmes (Susitarimo 1 straipsnis).

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 47, 96, 99, 101, 108, 109, 110, 111, 129, 130, 135, 136, 138, 140, 141, 144, 145, 147, 149,

AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 47, 96, 99, 101, 108, 109, 110, 111, 129, 130, 135, 136, 138, 140, 141, 144, 145, 147, 149, AIŠKINAMASIS RAŠTAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 47, 96, 99, 101, 108, 109, 110, 111, 129, 130, 135, 136, 138, 140, 141, 144, 145, 147, 149, 152, 153, 154, 165, 166, 167, 168, 172, 177, 184,

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įs LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAKEITIMO ĮSTATYMO IR LYDIMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Įstatymų projektų rengimą paskatinusios priežastys, parengtų

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (didžioji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. rugsėjo 11 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Socialinė po

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (didžioji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. rugsėjo 11 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Socialinė po Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (didžioji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. rugsėjo 11 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Socialinė politika Direktyva 2000/78/EB Vienodas požiūris Bažnytinių

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word - ccvista31971R1408-LT.doc

Microsoft Word - ccvista31971R1408-LT.doc TARYBOS REGLAMENTAS d l socialin s apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (EEB) Nr. 1408/71 1971 m. birželio 14 d. Turinys I ANTRAŠTINö

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

GENERALINIO ADVOKATO A. TIZZANO IŠVADA BYLA C-170/04 GENERALINIO ADVOKATO ANTONIO TIZZANO IŠVADA, pateikta 2006 m. kovo 30 d m. kovo 30 d.

GENERALINIO ADVOKATO A. TIZZANO IŠVADA BYLA C-170/04 GENERALINIO ADVOKATO ANTONIO TIZZANO IŠVADA, pateikta 2006 m. kovo 30 d m. kovo 30 d. GENERALINIO ADVOKATO A. TIZZANO IŠVADA BYLA C-170/04 GENERALINIO ADVOKATO ANTONIO TIZZANO IŠVADA, pateikta 2006 m. kovo 30 d. 1 1. 2004 m. kovo 30 d. Nutartimi Högsta domstolen (Švedija), remdamasis EB

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aktuali verslui naujausia darbo kodekso taikymo praktika Advokatė Regina Derkintytė - Kaupienė Teisininkas Ignas Kerbelis 2019-05-09, Klaipėda DK įgyvendinimas 2018 metais (1): VDI suteikiamų konsultacijų

Detaliau

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS REKOMENDACIJA DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATOSTOGAS REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO Atnaujinta

VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS REKOMENDACIJA DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATOSTOGAS REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO Atnaujinta VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS REKOMENDACIJA DĖL VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ ATOSTOGAS REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO Atnaujinta 2016-04-19 VILNIUS 2 TURINYS I. ĮŽANGA... 3 II. KASMETINIŲ ATOSTOGŲ

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.12.2016 A8-0371/4 4 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese Europos Parlamentas atmeta Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą. 7.12.2016 A8-0371/5 5 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 1 straipsnio 1 dalies

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2016 m. liepos 28 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Žemės ūkis Re

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2016 m. liepos 28 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Žemės ūkis Re Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2016 m. liepos 28 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Žemės ūkis Reglamentas (EB) Nr. 1/2005 Vežamų gyvūnų apsauga Ilgos

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ, KURIAS ĮGYVENDINA ŠIAULIŲ MIESTO NEVALSTYBINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS IR LAISVIEJI

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ, KURIAS ĮGYVENDINA ŠIAULIŲ MIESTO NEVALSTYBINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS IR LAISVIEJI LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ, KURIAS ĮGYVENDINA ŠIAULIŲ MIESTO NEVALSTYBINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS IR LAISVIEJI MOKYTOJAI, FINANSAVIMO TVARKOS GALIMO PRIEŠTARAVIMO

Detaliau

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija 2010 3 30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 83/389 EUROPOS SĄJUNGOS PAGRINDINIŲ TEISIŲ CHARTIJA (2010/C 83/02) 2010 3 30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 83/391 Europos Parlamentas, Taryba

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per pastaruosius metus darėsi vis agresyvesnė. Pasinaudodamos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbo teisė Kas tai? Susipažinkime Kam reikalinga darbo teisė? Ar planuojate būti darbuotojais? O gal darbdaviais? Tuomet ši teisės šaka kaip tik Jums. Žinios tikrai pravers ir gyvenime. Darbo teisė, visų

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

DELLAS IR KT. TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. gruodžio 1 d/ Byloje C-14/04 dėl Conseil d'état (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 3

DELLAS IR KT. TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. gruodžio 1 d/ Byloje C-14/04 dėl Conseil d'état (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 3 DELLAS IR KT. TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. gruodžio 1 d/ Byloje C-14/04 dėl Conseil d'état (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 3 d. sprendimu, kurį Teisingumo Teismas gavo 2004 m.

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Sanaudu apskaitos taisykles

Sanaudu apskaitos taisykles LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA GINČŲ TARP ŪKIO SUBJEKTŲ, TEIKIANČIŲ ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLUS IR (AR) PASLAUGAS, SPRENDIMO KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL SPLIUS, UAB, UAB CGATES, UAB INIT IR

Detaliau

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl teisės į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo

Detaliau

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc Administracinė byla Nr. A 502-1070/2009 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2009 m. spalio 1 d. Vilnius Lietuvos

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

RE_Statements

RE_Statements Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas B8-0235/2017 29.3.2017 PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo pagal Darbo tvarkos taisyklių

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt

Microsoft PowerPoint - Presentation Module 1 Liudmila Mecajeva.ppt MOKYMO PROGRAMA DARBO IR ŠEIMOS SUDERINAMUMAS: MOKYMAI VISAI ŠEIMAI Ši mokymo programa parengta pagal EK Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig projektą Darbo ir šeimos suderinamumas: mokymai visai

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau