UAB SENAMIESČIO PROJEKTAI ĮM. KODAS: KONSTITUCIJOS PR VILNIUS LT TEL.: UŽSAKOVAS/ LIETUVOS JĖZ

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "UAB SENAMIESČIO PROJEKTAI ĮM. KODAS: KONSTITUCIJOS PR VILNIUS LT TEL.: UŽSAKOVAS/ LIETUVOS JĖZ"

Transkriptas

1 U SENMIESČIO PROJEKTI ĮM. KODS: KONSTITUIJOS PR VILNIUS TEL.: UŽSKOVS/ LIETUVOS JĖZUITŲ PROVINIJ STTYTOJS PROJEKTS: POLIKLINIKOS PSTTO DIDŽIOJI G. 3, VILNIUJE PSKIRTIES KEITIMO Į RELIGINĘ KPITLINIO REMONTO PROJEKTS TERITORIJ: VILNIUS SENMIESTIS UKVRK 6073; VILNIUS SENOJO MIESTO VIET SU PRIEMIESČIIS UKVRK 5504; JĖZUITŲ VIENUOLYNO NSMLIS UKVRK 680; STTINIO KTEGORIJ: NEYPTINGS STTINYS DRŲ RŪŠIS: STDIJ: YL: KPITLINIS REMONTS PROJEKTINII PSIŪLYMI SP PP Direktorius Edgar Mendelevič PV t. Nr. 3; KPD atest Ramūnas uitkus VILNIUS, 09-

2 ENDROJI DLIS I. ĮŽNG PROJEKTO PVDINIMS POLIKLINIKOS PSTTO DIDŽIOJI G. 3, VILNIUJE PSKIRTIES KEITIMO Į VIENUTĮ RELIGINĘ KPITLINIO REMONTO PROJEKTS TERITORIJ VILNIUS SENMIESTIS UKVRK 6073; VILNIUS SENOJO MIESTO VIET SU PRIEMIESČIIS UKVRK 5504; JĖZUITŲ VIENUOLYNO NSMLIS UKVRK 680; Užsakovas/ Statytojas LIETUVOS JĖZUITŲ PROVINIJ Statybos rūšis: KPITLINIS REMONTS Statinio kategorija: NEYPTINGS STTINYS Stadija: PROJEKTINII PSIŪLYMI Projekto kodas SP PP II. PROJEKTO RENGIMO DOKUMENTI Išeities duomenys, specialiųjų tyrinėjimų ataskaitos, projektinių pasiūlymų rengimo dokumentai: Nuosavybės dokumentai; kadastriniai planai Vilniaus senamiesčio apibrėžtų teritorijos ribų planas (6073, UP); Jėzuitų vienuolyno ansamblis ukvrk 680; Kultūros paveldo departamento detalusis aprašas; Rengiant techninį projektą vadovautasi šiais normatyviniais dokumentais: ĮSTTYMI: Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 996, Nr ; 00, Nr ); Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (004 m. rugsėjo 8 d. Nr. IX-45; Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 000, Nr. 74-6); Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą (Žin., 999, Nr ; 003, Nr. 8-5); POLIKLINIKOS PSTTO DIDŽIOJI G. 3, VILNIUJE PSKIRTIES KEITIMO Į RELIGINĘ KPITLINIO REMONTO PROJEKTS STTINIO PVDINIMS Peligrimų namai iškinamasis raštas 0 STTYTOJS/ UŽSKOVS Lietuvos Jėzuitų provincija SP PP-R 4

3 STTYOS TEHNINII REGLMENTI IR TISYKLĖS: STR.0.0:005 Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentai STR.0.03:07 Statinių klasifikavimas STR.0.08:00 Statinio statybos rūšys STR.04.04:07 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė STR.05.0:07 Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas: STR.06.0:06 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra STR.07.03:07 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka STR.0.0(l):005 Esminis statinio reikalavimas Mechaninis atsparumas ir pastovumas STR.0.0():999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga STR.0.0(3):999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga (Žin., 000, Nr. 8-5); STR.0.0(4):008 Esminis statinio reikalavimas Naudojimo sauga STR.0:0(5):008 Esminiai statinio reikalavimai psauga nuo triukšmo ; STR.0:0(6):008 Esminiai statinio reikalavimai Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas ; STR.0.0:004 Visuomeninės paskirties statiniai STR.05.0:008 Statinių konstrukcijos. Stogai STR.05.3:004 Statinių konstrukcijos. Grindys STR.05.0:006 Langai ir išorinės įėjimo durys PVELDO TVRKYOS DOKUMENTI: PTR.0.0:005 Paveldo tvarkybos reglamentų rengimo taisyklės PTR 3.0.0:04 Tvarkybos darbų projektavimo sąlygų išdavimo taisyklės" PTR :007 Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės" PTR :03 Tvarkybos darbų rūšys LIETUVOS STNDRTI: Lietuvos standartas LST 56:05 Statinio projektas. endrieji įforminimo reikalavimai. PROJEKTO PIPVIDLINIMUI NUDOT PROGRMINĖ ĮRNG Projekto programos įdiegtos operacinėje aplinkoje Windows 0 Home, versija 5, produkto licencijos ID ; Projekto tekstinė dalis paruošta naudojant atviro kodo biuro programų paketu "OpenOffice.org". Projekto grafinė dalis paruošta naudojant komercinę programinę įrangą D 04 ML03, Licencijos serijos Nr , partijos Nr. 057F-G5-00. Projekto elektroninės laikmenos dalys apdorotos laisvo kodo įmonės Pdfforge GmbH programa PDFreator ir apjungtos panaudojant laisvą programą PDF Split and Merge. III. PROJEKTINII PSIŪLYMI ENDRIEJI DUOMENYS POLIKLINIKOS PSTTO DIDŽIOJI G. 3, VILNIUJE PSKIRTIES KEITIMO Į RELIGINĘ KPITLINIO REMONTO PROJEKTS parengtas, vadovaujantis statytojo suformuluota užduotimi ir šiuo metu galiojančiais reglamentais bei teisės aktais. SP PP-R 4

4 o o o Pastatas registrų centro išraše nurodytas kaip ypatingas (yra gydymo paskirties), tačiau keičiant paskirtį tampa neypatingu. Statinys į kultūros paveldo registrą nėra įrauktas, tačiau yra VILNIUS SENMIESČIO UKVRK 6073;VILNIUS SENOJO MIESTO VIETOS SU PRIEMIESČIIS UKVRK 5504; teritorijoje ir priklauso JĖZUITŲ VIENUOLYNO NSMLIUI UKVRK 680 kuriame yra šie kultūros paveldo objektai:. Vilniaus jėzuitų vienuolyno pastatų ansamblio Šv. Kazimiero bažnyčia (7304);. Vilniaus jėzuitų vienuolyno pastatų ansamblio profesų namas (7305); 3. Vilniaus jėzuitų vienuolyno pastatų ansamblio oficina (7306); 4. Vilniaus jėzuitų vienuolyno pastatų ansamblio arklidė su ratine (7307); Ir kuriam nustatytos šios vertingosios sąvybės:.3.. planavimo sprendiniai - plano struktūra, tūrinė erdvinė kompozicija, formuojama bažnyčios, profesų namo, oficinos ir arklidės su ratine, sudarančių tris uždarus Š, R ir P kiemus (-; -; TRP -4; FF Nr. -8; 0 m.);.3.3. įvairios išraiškos formos - tinkuoto plytų mūro tvoros, ribojančios Š kiemą, tipas (išlikusi fragmentiškai, restauruota-atstatyta 99 m.; -; žr ; TRP 5; R Nr. 66; FF Nr. 6; 0 m.); tinkuoto plytų mūro tvoros, jungiančios bažnyčią su arklide su ratine, tipas (išlikusi fragmentiškai, restauruotaatstatyta 99 m.; -; žr. 5.4.; TRP 6; FF Nr. ; 0 m.); tinkuoto plytų mūro tvoros R teritorijos dalyje, jungiančios mokyklos pastatą su arklide su ratine, tipas (išlikusi fragmentiškai, restauruota-atstatyta 994 m.; -; žr ; TRP 7; FF Nr. 3, 7; 0 m.);.3.4. žemės ir jos paviršiaus elementai - lygus reljefas (-; -; FF Nr. -8; 0 m.); kultūrinis sluoksnis (Vilniaus senojo miesto vieta su priemiesčiais 5504, 60K; -; -; 0 m.); o.3.7. upės, natūralūs vandens telkiniai ir hidrotechniniai įrenginiai - šulinio vieta Š kieme (-; -; žr ; TRP 8; -; 0 m.); o 4. artimiausios supančios aplinkos kultūrinio kraštovaizdžio autentiškumas - Vilniaus senamiesčio teritorija 6073, UP; Sklypo paskirtis Kita ; Naudojimo būdas Gyvenamoji teritorija. Naudojimo pobūdis mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorija. Lietuvos Jėzuitų provincija yra tradicinė religinė bendrija, veikianti visuomeniniais pagrindais. Pagal Jėzuitų ordino tradiciją vienuolijos broliams keliaujant į kitą provinciją yra apsitojama tos (į kurią keliaujama) provincijos pavaldume esančiose patalpose, todėl minėtas pastatas (peligrimų namai) bus skirtas keliaujantiems jėzuitų brolijos nariams iš kitos provincijos apsistoti. ISTORINII DUOMENYS, NTŪROS TYRIMI, ESM PDĖTIS: Istoriniai duomenys, natūros tyrimai: Masyvus Šv. Kazimiero bažnyčios pastatas ir trys Jėzuitų vienuolyno korpusai, kartu su tvoromis supantys vieną uždarą ir du pusiau uždarus kiemus, sudaro barokinio stiliaus ansamblį, pastatytą XVII a II pusėje. Nagrinėjama teritorija- kiemas išsidėstęs vienuolyno vakarinėje dalyje prie bažnyčios šiaurinio fasado, į kurį per bromą patenkama iš rotušės aikštės pusės ir iš kurio yra vakarinis įėjimas į Jėzuitų gimnazijos patalpas. Numatomas kapitaliai remontuoti pastatas (TPR Nr. 9-ivardinta kaip pastato dalis) iki visai neseniai buvo priskirtas poliklinikai ir tyrinėtas kaip pastato Didžioji g. 30 dalis ( Istoriniai, ikonografiniai tyrimai 006 m. aut. Laima Vileikienė Priedas Nr. ir rchitektūriniai tyrimai 00 R. Valeckas Priedas Nr.). Namas statytas XIX-XXa. sandūroje perstačius anksčiau čia buvusį klasicistinį statinį (žr. R.Valecko stilistines kartogramas),kuris buvo dabartinėje aikštėje prieš Kazimiero bažnyčia stovėjusių pastatų užstatymo dalis. Pastatas palei gretimo sklypo (Didžioji g. 30) ribą tęsėsi į sklypo gilumą, tačiau 944m jis sudegė, iki pravažiavimo bromos (iš kiemo pusės) buvo nugriautas ir rekontravus dalinai atstatytas iki dabartinio pavidalo prieš 955 metus (žr. E.Purlio ekspertizę Priedas Nr. 3). SP PP-R 3 4

5 situacija: Pastatas Didžioji g.3 yra trijų aukštų su šlaitiniais, molio čerpėmis dengtais stogais. Fasadas į rotušės aikštę eklektinės architektūros, į kiemo pusę turintis 950m architektūrai būdingų bruožų. Patato paskirtis poliklinika tačiau pagal šią paskirtį nuo XX-XXI a. sandūros jis nenaudojamas. Siekiant pastatą atgaivinti 08m buvo išimtas statybos leidimas ( paskirtis administracinė) pretenduojantis į ES struktūrinių fondų lėšas, tačiau negavus finansavimo šio projekto nauju leidimu šiuo metu galiojantis statybos leidimas (pridedama) bus naikinamas. PROJEKTINII PSIŪLYMI Remiantis užsakovo suformuluota užduotimi, siekiant pastatą tinkamai paruošti eksploatavimui pagal naują paskirtį, siūloma atlikti šiuos kapitalinio remonto darbus: Tūrinis sprendimas: tliekant kapitalinį remontą, būtų išlaikoma pastato architektūrinė kompoziciją, dabartinė stogų konfigūraciją, aukštingumas, karnizų ir kraigų altitudės, užsatatymo perimetras, užstatymo plotas bei tūris. Fasadai: Visi langai siūlomi keisti naujais mediniais langais pagal esamus pavyzdžius. Fasadai, jų elementai, sutvarkomi, perdažomi esama spalva. Stogas apšiltinamas, danga molio čerpių, analogiška esamai. Projektuojami 9 veliux tipo stoglangiai su maskuojančiomis žaliuzėmis patalpų insoliacijai pagerinti. Projektuojama nauja lietaus nuvedimo sistema. Planinis sprendimas: Pastate atsižvelgiant į naują paskirtį, gaisrosaugos, higienos reikalavimus numatoma keisti vidinę planinę struktūrą, projektuojant reikalingas patalpas, antresole ir naujus laiptus į antresoles. Rūsyje numatomos pastato eksplotavimui reikalingos techninės bei pagalbinės patalpos. Pirmame aukšte projektuojami 4 kambariai, virtuvėlė ir 4 san. mazgai. Taip pat numatomas papilomas įėjimas į pastatą iš bromo. ntrame aukšte projektuojami 6 kambariai, 6 san. mazgai ir virtuvėlė. Trečiame aukšte projektuojami 6 kambariai, 6 san. mazgai, virtuvėlė, nauji laiptai į antresole ir 5 veliux tipo stoglangiai su maskuojančiomis žaliuzėmis patalpų insoliacijai pagerinti. ntresolėje projektuojami kambariai ir du san mazgai, bei 4 veliux tipo stoglangiai su maskuojančiomis žaliuzėmis patalpų insoliacijai spresti. tlikus numatomus darbus VILNIUS SENMIESTIS UKVRK 6073; VILNIUS SENOJO MIESTO VIET SU PRIEMIESČIIS UKVRK 5504; JĖZUITŲ VIENUOLYNO NSMLIO UKVRK 680; vertingosios sąvybės pažeistos nebus. PV /kval.at.nr 3 /, KPD /kval.at. Nr 3880/ SP PP-R 4 4

6 VII. ENDRIEJI STTINIO RODIKLII Eil. Pavadinimas Nr... Pastatas..endras plotas..naudingas plotas.5.pastato tūris.6.pastato aukštų skaičius.7.pastato aukštis.8.pastato atsparumas ugniai (I,II,III).9.kustinio komforto klasė.0.energinio naudingumo klasė Mato vienetas M² M² M² M² M³ VNT. Kiekis 408, M II Pastabos esamas esamas esamas Pareigos Vardas, pavardė testato Nr. Parašas Projekto vadovas 3 Užsakovas Lietuvos Jėzuitų Provincija

7 TOPOGRFINIS PLNS M :500 SITUIJOS SHEM NV 36a d00 NV d59d68 d d d59 d59 d59 d59 7d60 d d60 d89 d89 KV 3.96 d76 d76 6d00 NV NV d60 3 3MG SS30 PP303 PP39 d PP d60 d60 d50 d0 d89 d89 Vilniaus Šv.Kazimiero bažnyčia d50 d d60 NV NV NV d50 NV NV d NV d50 MG Užsakovas: Lietuvos jėzuitų provincija Objektas:Pastatas Lapo Nr./ Lapų skaičius: / OJEKTS ylos Nr dresas:didžioji g.3,vilnius,vilniaus m.sav. KOORDINČIŲ SISTEM: LKS-94 UKŠČIŲ SISTEM: LS 07 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. GKV-0 GEODEZININKS VRDS IR PVRDĖ PRŠS DT S. M SUTRTINII ŽYMĖJIMI: Pastatas kuriame numatomi kapitalinio remonto darbai 3 3 RH PSTOS.Matmenis ir altitudes tikslinti vietoje. Poliklinikos pastato Didžioji g. 3, Vilniuje paskirties keitimo į religinę Peligrimų namai Schema ant topo nuotraukos M:500 SP PP--0

8 FOTOFIKSIJ. FOTOFIKSIJ. PSTOGĖS FOTOFIKSIJ. PSTOGĖS FOTOFIKSIJ. 3 3 RH Poliklinikos pastato Didžioji g. 3, Vilniuje paskirties keitimo į religinę PILIGRIMŲ NMI FOTOFIKSIJOS SP PP--0

9 RŪSIO PLNS M:00 PIRMO UKŠTO PLNS M : L L L D3 D3 L L L D 4505 D D 004 D D D D4 D L3 L3 L3 L RŪSIO PTLPŲ EKSPLIKIJ 00 PGLINĖ PTLP 6.9m² 00 PGLINĖ PTLP 9.07m² 003 KORIDORIUS.6m² 004 LIPTINĖ - m² 005 TEHNINĖ PTLP 3.50m² ENDRS UKŠTO PLOTS: 5.0m² PIRMO UKŠTO PTLPŲ EKSPLIKIJ 0 KMRYS 4.05m² 0 SN. MZGS 3.3m² 03 VIRTUVĖLĖ 9.35m² 04 SN. MZGS 5.33m² 05 KMRYS 0.43m² 06 SN. MZGS 4.63m² 07 KMRYS 9.5m² 08 LIPTINĖ - m² 09 KORIDORIUS 3.99m² 0 KMRYS 0.98m² SN. MZGS.36m² ENDRS UKŠTO PLOTS: 93.69m² SUTRTINII ŽYMĖJIMI: 3 3 rdomas mūras Užmūrijamos angos Iškertamos angos Naujai sumūrijamos sienos RH tstatomos angos Naujos pertvaros Išorinių sienų apšiltinimas Poliklinikos pastato Didžioji g. 3, Vilniuje paskirties keitimo į religinę PSTOS.Matmenis ir altitudes tikslinti vietoje. PILIGRIMŲ NMI RŪSIO PLNS M:00; PIRMO UKŠTO PLNS M:00. SP PP--03

10 NTRO UKŠTO PLNS M :00 TREČIO UKŠTO PLNS M : L4 L4 L L L8 L8 L8 L D D D L9 L D 08 D D L L5 L6 L L5 L NTRO UKŠTO PTLPŲ EKSPLIKIJ 08 LIPTINĖ - m² 0 KMRYS 4.05m² 0 SN. MZGS 3.3m² 03 VIRTUVĖLĖ 9.46m² 04 SN.MZGS 3.78m² 05 KMRYS.8m² 06 KMRYS.76m² 07 SN.MZGS 3.9m² 08 KORIDORIUS 9.77m² 09 SN.MZGS 3.9m² 0 KMRYS.69m² KMRYS 5.4m² SN. MZGS 4.04m² 3 SN. MZGS 4.5m² 4 KMRYS 3.45m² ENDRS UKŠTO PLOTS:.53m² TREČIO UKŠTO PTLPŲ EKSPLIKIJ 08 LIPTINĖ - m² 30 KMRYS 4.05m² 30 SN. MZGS 3.46m² 303 LIPTINĖ - m² 304 SN.MZGS 3.65m² 305 KMRYS 4.45m² 306 KMRYS 0.7m² 307 SN.MZGS.96m² 308 KORIDORIUS 9.7m² 309 SN.MZGS.95m² 30 KMRYS 3.58m² 3 KMRYS 3.6m² 3 SN. MZGS 4.34m² 33 SN. MZGS.m² 34 KMRYS.7m² 35 VIRTUVĖLĖ 6.93m² ENDRS UKŠTO PLOTS: 3.5m² SUTRTINII ŽYMĖJIMI: 3 3 rdomas mūras Užmūrijamos angos Iškertamos angos Naujai sumūrijamos sienos RH tstatomos angos Naujos pertvaros Išorinių sienų apšiltinimas PSTOS.Matmenis ir altitudes tikslinti vietoje. Poliklinikos pastato Didžioji g. 3, Vilniuje paskirties keitimo į religinę PILIGRIMŲ NMI NTRO UKŠTO PLNS M:00; TREČIO UKŠTO PLNS M:00. SP PP--04

11 PSTOGĖS PLNS M :00 STOGO PLNS M :00 PROJEKTUOJM NUJ LIETUS NUVEDIMO SISTEM PROJEKTUOJMI KMINI STOGS PŠIINMS, MOLIO ČERPIU DNG KEIČIM NUJ, NLOGIŠK ST ST ST 00 ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST ST PSTOGĖS PTLPŲ EKSPLIKIJ 303 LIPTINĖ - m² 40 SN.MZGS 3.90m² 40 KMRYS 3.m² 403 SN.MZGS.33 m² 404 KMRYS 9.8m² ENDRS UKŠTO PLOTS: ENDRS PSTTO PLOTS: 9.6m² m² PROJEKTUOJMI VELUX(600x000) TIPO STOGLNGII SU MSKUOJMOMIS ŽLIUZĖMIS SUTRTINII ŽYMĖJIMI: rdomas mūras Užmūrijamos angos Iškertamos angos Naujai sumūrijamos sienos tstatomos angos Naujos pertvaros Išorinių sienų apšiltinimas 3 3 RH PSTOS.Matmenis ir altitudes tikslinti vietoje. Poliklinikos pastato Didžioji g. 3, Vilniuje paskirties keitimo į religinę PILIGRIMŲ NMI PSTOGĖS PLNS M:00; STOGO PLNS M:00 SP PP--05

12 FSDS TRP ŠIŲ 5- M :00 STOGS PŠIINMS, MOLIO ČERPIU DNG KEIČIM NUJ, NLOGIŠK ĮRENGIM PSUGINĖ TVORELĖ PROJEKTUOJMI VELUX(600x000) TIPO STOGLNGII SU MSKUOJMOMIS ŽLIUZĖMIS STOGS PŠIINMS, MOLIO ČERPIU DNG KEIČIM NUJ, NLOGIŠK PJŪVIS - M :00 ĮRENGIM PSUGINĖ TVORELĖ PROJEKTUOJM NUJ LIETUS NUVEDIMO SISTEM ST ST ST ST L7 ST ST PROJEKTUOJM NUJ LIETUS NUVEDIMO SISTEM L0 L5 L6 L6 L5 L L3 L3 L3 L3 D4 SUTRTINII ŽYMĖJIMI: rdomas mūras Užmūrijamos angos Iškertamos angos Naujai sumūrijamos sienos ESMI LNGI KEIČIMI NUJIS MEDINIIS Gelžbetonis FSDO REMONTS, DŽYMS ESM SPLV tstatomos angos Naujos pertvaros Išorinių sienų apšiltinimas 3 3 ESMI LNGI KEIČIMI NUJIS MEDINIIS RH FSDO REMONTS, DŽYMS ESM SPLV LNGO NG ŽEMINM, LNGS KEIČIMS MEDINĖMIS DURIMIS PSTOS.Matmenis ir altitudes tikslinti vietoje. Poliklinikos pastato Didžioji g. 3, Vilniuje paskirties keitimo į religinę PILIGRIMŲ NMI FSDS TRP ŠIŲ 5- M:00; PJŪVIS - M:00. SP PP--06

13 PJŪVIS - M :00 PJŪVIS - M :00 PROJEKTUOJMI VELUX(600x000) TIPO STOGLNGII SU MSKUOJMOMIS ŽLIUZĖMIS STOGS PŠIINMS, MOLIO ČERPIU DNG KEIČIM NUJ, NLOGIŠK SUTRTINII ŽYMĖJIMI: rdomas mūras Užmūrijamos angos Iškertamos angos Naujai sumūrijamos sienos Gelžbetonis tstatomos angos Naujos pertvaros Išorinių sienų apšiltinimas 3 3 RH PSTOS.Matmenis ir altitudes tikslinti vietoje. Poliklinikos pastato Didžioji g. 3, Vilniuje paskirties keitimo į religinę PILIGRIMŲ NMI Pjūvis - M:00; Pjūvis - M:00. SP PP--07

14 FSDS TRP ŠIŲ -5 M :00 ĮRENGIM PSUGINĖ TVORELĖ PROJEKTUOJMI VELUX(600x000) TIPO STOGLNGII SU MSKUOJMOMIS ŽLIUZĖMIS ST ST STOGS PŠIINMS, MOLIO ČERPIU DNG KEIČIM NUJ, NLOGIŠK ST L8 L8 L8 L8 ESMI LNGI KEIČIMI NUJIS MEDINIIS FSDO REMONTS, DŽYMS ESM SPLV L4 L4 L4 L4 L4 ESMI LNGI KEIČIMI NUJIS MEDINIIS L L L ESMI LNGI KEIČIMI NUJIS MEDINIIS D3 D3 PROJEKTUOJM NUJ LIETUS NUVEDIMO SISTEM PROJEKTUOJMOS NUJOS MEDINĖS, STIKLINTOS DURYS PGL ENDR FSDINĮ SPRENDINĮ 3 3 RH PSTOS.Matmenis ir altitudes tikslinti vietoje. Poliklinikos pastato Didžioji g. 3, Vilniuje paskirties keitimo į religinę PILIGRIMŲ NMI FSDS TRP ŠIŲ -5 M:00; SP PP--08

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p U rchestra, įm.k. 300726445, Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, info@archestra.lt, tel.nr.: 8 612 16476 Vizualizacija: Statinio projekto pavadinimas: Statytojas: Statinio kategorija: Statybos

Detaliau

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS

OBJEKTO PAVADINIMAS Dviejų pagalbinio ūkio pastatų statybos, K. Griniaus g. 17, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OBJEKTO ADRESAS OJEKTO PVDINIMS 7, Pagrynių k., Šilutės r. sav., projektiniai pasiūlymai. OJEKTO DRESS Šilutės r. sav. Pagrynių k., K. Griniaus g. 7. Žemės sklypo unikalus 44-335-968. Žemės sklypo kadastrinis 884/2:334.

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

Statytojo (užsakovo) pavadinimas UAB "XXT", į.k.: Saltoniškių g. 7, Vilnius Tel.: ; e. paštas:

Statytojo (užsakovo) pavadinimas UAB XXT, į.k.: Saltoniškių g. 7, Vilnius Tel.: ; e. paštas: Statytojo (užsakovo) pavadinimas U "XXT", į.k.: 044704 Dokumentą rengusio genprojektuotojo pavadinimas (atest. Nr. 596) į.k. 0059759 Tauro g., 04 Vilnius, Tel.: 85 075, e - paštas.: Dokumentą rengusio

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakova

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p.   Statytojas (Užsakova UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-, 4435 Kaunas kodas 362734 tel./faks. +37 37 295636 el.p. info@simper.lt www.simper.lt Statytojas (Užsakovas) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įm.k. 32536989

Detaliau

UAB,,Arsva" 1.k Reg. datar 2014 geguzes 19 d. lm. adr.r A.Vivulskio g , Vilnius, LT-0322'l Tel./fax.: '1023i mob. tel.:

UAB,,Arsva 1.k Reg. datar 2014 geguzes 19 d. lm. adr.r A.Vivulskio g , Vilnius, LT-0322'l Tel./fax.: '1023i mob. tel.: UB,,rsva" 1.k. 3331254 Reg. datar 214 geguzes 19 d. lm. adr.r.vivulskio g. 12-1, Vilnius, LT-322'l Tel./fax.: 8-5-265'123i mob. tel.: 8-699-53755 l. p.; arsva.uab@gmail.com Statytojas: Kompleksas; U. l.

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši

PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Ši PROJEKTO PAVADINIMAS Siurblinės pastato, Tatamiškių g. 26, Sausgalvių k., Šilutės r. sav., rekonstravimo projektas. OBJEKTO ADRESAS Šilutės r. Sav. Šilutės sen. Sausgalvių k. Reg. Nr.: 44/1299769 Daikto

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 00/00:, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS POJEKTAS UAB ŠIAUĖS EUOPOS INVESTICINIS 009, Olimpiečių g. -, -09 Vilnius ONDAS į.k. Projektuotojas:

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

VIRSELIS_119.odt

VIRSELIS_119.odt KOMPLEKSAS VILNIAUS MIESTO ISTORINĖ DALIS, VADINAMA NAUJAMIESČIU (KODAS 33653) VILNIAUS SENAMIESTIS (APSAUGOS POZONIS KODAS 16073) VILNIAUS SENOJO MIESTO VIETA SU PRIEMIESČIAIS (KODAS 25504) OBJEKTAS DAUGIABUTIS

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T S S. Daukanto g. 9, -6943 Kazlų Rūda STTYTOJS B PIENO ŽVIGŽDĖS PROJEKTUOTOJS SUTRTIES DINIMS PROJEKTO DINIMS PROJEKTO NUMERIS UB BIO B PIENO ŽVIGŽDĖS FILILO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni 2016-11-24 Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: 16542 Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žygimantų g. 1/T. Vrublevskio g. Pastatas.

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA rojekto pavadinimas ADMINISTRAINĖS ASKIRTIES ASTATAS ANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAAS Statytojas UA STAMEHA Statinio adresas Statybos rūšis ANERIŲ G. 49, VILNIUS (Žemės skl. Kad.Nr. 11/55:91 Vilniaus m.

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) starchprojektai@gmail.com (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas)

Detaliau

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist

Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS 1a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas 1b Prist 68746.8 47933.7 Š Krovininio transporto manevravimo trajektorijos STATINIŲ SĄRAŠAS a Esamas gamyklos pastatas Vandens surinkimo latakas b Pristatoma gamyklos dalis Esamas gamyklos kiemas 8,85 i=7,5% G

Detaliau

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė 8-343-92216 www.ugira.lt ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AIKŠTELĖS (UNIKALUS NR. 4400-2934-7433) REKONSTRAVIMO,

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūk

Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūkio patalpa Pagalbinė ūk Daugiabučio gyvenamojo namo (gyvenamųjų patalpų įvairioms socialinėms grupėms), keičiant dalies patalpų paskirtį į pagalbines ūkio paskirties, Šilutės pl. 8, Klaipėda, kapitalinio remonto projektas 128

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU

UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STU UŽSAKOVAS OBJEKTAS K.M. DVIBUČIO GYVENAMOJO NAMO MALŪNŲ G. 1, VILNIUJE, KITOS PASKIRTIES PATALPŲ NR. 11 PASKIRTIES KEITIMO Į PASLAUGŲ (TATUIRUOČIŲ STUDIJA) PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI STATYBOS VIETA Malūnų

Detaliau

Tyrėjas: Eglė Marcinkevičiūtė Mob. Tel El. p.: KPD atestato Nr III kat. Patvirtinta: Užsakovas: Jonavos rajono

Tyrėjas: Eglė Marcinkevičiūtė Mob. Tel El. p.: KPD atestato Nr III kat. Patvirtinta: Užsakovas: Jonavos rajono Tyrėjas: Eglė Marcinkevičiūtė Mob. Tel. 8 688 94125 El. p.: archeologe@gmail.com KPD atestato Nr. 1338 III kat. Patvirtinta: Užsakovas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158

Detaliau

Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , (adresas pašto koresponden

Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , (adresas pašto koresponden Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865558235, kulturosvertybes@gmail.com (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) Kultūros

Detaliau

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) , Statyt

U A B P R O G R E S Y V Ū S P R O J E K T A I J. Zauerveino g. 5-7, LT Klaipėda, Tel. (846) ,   Statyt U P R O G R E S Y Ū S P R O J E K I J. Zauerveino g. -, -9 Klaipėda, el. (),, info@pprojektai.lt Statytojas: Objektas: Statybos vieta: Projektavimo stadija: Statybos rūšis: Statinio naudojimo paskirtis

Detaliau

Mykolo_12_2011_AKTAS.cdr

Mykolo_12_2011_AKTAS.cdr Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių priedas (Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma) Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra (dokumento sudarytojo pavadinimas) KULTŪROS

Detaliau

SKM_C

SKM_C I.PROJEKTO DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS EIL. PAVADINIMAS PUSLAPIS NR. 1. Antraštinis lapas 1 2. Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis 2 3. Bendrieji duomenys 3 4. Bendrieji rodikliai 3 5. Aiškinamasis

Detaliau

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY

UAB VIA PROJECTA Lukiškių g , Vilnius, Lietuva Tel.: ; El. paštas: Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDY UAB VIA PROJECTA Lukiškių g. 3-409, Vilnius, Lietuva Tel.: 865565992; El. paštas: info@viaprojecta.lt Statytojas (užsakovas) VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statytojo (užsakovo) adresas Projekto pavadinimas

Detaliau

Atestato Nr. Ž. Radvilavičiaus Projektavimo biuras A818 PV Ž. Radvilavičius A1709 PDV G. Bulatovienė TECHNINIO DARBO PROJEKTO SKLYPO P

Atestato Nr. Ž. Radvilavičiaus Projektavimo biuras A818 PV Ž. Radvilavičius A1709 PDV G. Bulatovienė TECHNINIO DARBO PROJEKTO SKLYPO P testato Nr. Ž. Radvilavičiaus Projektavimo biuras 88 PV Ž. Radvilavičius 207 08 709 PDV G. Bulatovienė 207 08 TEHNINIO DRBO PROJEKTO SKLYPO PLNO IR STTINIO RHITEKTŪROS DLIS IŠKINMSIS RŠTS (SP.S-R). NORMTYVINII,

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

Patvirtinta užsakovo: Klaipėdos m. istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. saviv., mažo slėgio dujotiekio Pievų Tako g. a

Patvirtinta užsakovo: Klaipėdos m. istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. saviv., mažo slėgio dujotiekio Pievų Tako g. a Patvirtinta užsakovo: 2018-03-07 Klaipėdos m. istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. saviv., mažo slėgio dujotiekio Pievų Tako g. archeologinių žvalgymų 2018 m. projektas Tyrėjas: 862148617

Detaliau

Aiškinamasis raštas

Aiškinamasis raštas 419749 Aiškinamasis raštas IDĖJA: Neringa ypatingas kraštas, pasižymintis unikaliu natūraliu ir dirbtiniu kraštovaizdžiu. Čia kaip niekur kitur jaučiamas žmogaus ir gamtos suartėjimas. Nidos turizmo ir

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

dok DOC

dok DOC Įstatymas skelbtas: Žin., 1996, Nr. 32-788 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMAS 1996 m. kovo 19 d. Nr. I-1240 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2002 m. liepos 1 d.: Nr.

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio

Projektuotojas UAB KUBINIS METRAS, Į. K Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio Projektuotojas UAB KUBINIS MTRAS, Į. K. 058598 Projekto pavadinimas Statybos vieta Projekto Nr. Projektavimo stadija Statinio pavadinimas Statinio kategorija Bylos žymuo VIJŲ BUTŲ GYVNAMOJO NAMO IŠAGŲ

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius; mob. tel. 860434978 kulturosvertybes@gmail.com, (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) Kultūros paveldo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel.+37068733211... DAUGIABUČIO NAMO MARIJAMPOLĖS G. 4, GARLIAVA, KAUNO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! J. K. C h odke!! Mišri gyvenamoji teritorija g. Gyvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija! Gyvenamoji daugiaaukšt J K h odke Mišri teritorija yvenamoji mažaaukštė ir komercijos teritorija yvenamoji daugiaaukštė ir komercijos teritorija glynlaukio yvenamoji daugiaaukštė teritorija Svarstyklių vičiaus g yvenamoji mažaaukštė

Detaliau

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2 SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS TVIRTINU: E. T. Statytojas/ Užsakovas E. T. Statinio projekto pavadinimas PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - PATIKROS POSTO ( 7.4.) J. TIŠKEVIČIAUS G. 26, VILNIUJE,

Detaliau

STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U ) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstr

STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U ) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstr STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U3-25995) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstravimo projektas; UZSAKOVAS PAREIGOS PAVARDE PARASAS

Detaliau

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty

Objektas: Pastato sandėlio (un. nr ) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., staty Objektas: Pastato sandėlio (un. nr. 4400-0812-5973) griovimo ir naujo sandėlio Kuršelių g. 18, Vytaučių k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas Adresas: Kuršelių g. 18, Vytaučių k.,

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

A108 DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) BOKŠTO G. 21A, VILNIUS, STATYBOS IR REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS ADRESAS: Bokšo g. 21A, Vilnius (kad. Nr. 0101/

A108 DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) BOKŠTO G. 21A, VILNIUS, STATYBOS IR REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS ADRESAS: Bokšo g. 21A, Vilnius (kad. Nr. 0101/ A108 DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ (6.3) BOKŠTO G. 21A, VILNIUS, STATYBOS IR REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAS ADRESAS: Bokšo g. 21A, Vilnius (kad. Nr. 0101/0058:229) STATYBOS RŪŠIS: Rekonstrukcija ir nauja statyba

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau

TURINYS

TURINYS i. Užsakovas UAB ROSMA IR KO Projektuotojas Projektavimo stadija K PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI UAB KURAS Kompleksas Statinys Statinio kategorija Statybos rūšis Projekto dalis Žymuo 19-04/18-PP DEGALINĖS OPERATORINĖS

Detaliau

Microsoft Word SA AR_

Microsoft Word SA AR_ Projektinių siūlymų AIŠKINAMASIS RAŠTAS (SA) 1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI Normatyviniai dokumentai. Rengiant techninio projekto architektūrinę dalį vadovautąsi šiais normatyviniais dokumentai: 1.

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PANEMUNĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas

Detaliau

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS

Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statytojas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ Statinio projekto pavadinimas KROKUVOS GATVĖS ATKARPOS NUO GIEDRAIČIŲ G. IKI DAUGĖLIŠKIO G. STATYBOS PROJEKTAS Statinio projekto Nr. Statinio projekto etapas Statinio

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS 1.1. Objektas. Vieno buto gyvenamojo namo Pušyno g. 23, Radailių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., statybos projektas 1.2. Statytojas.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: ) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1 BENDRI DUOMENYS Kauno miesto savivaldybės administracija (kodas: 188764867) (toliau Užsakovas), užsakymu parengtas Naugardiškių parko sutvarkymo (rekonstravimo) projektiniai pasiūlymai

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sausio 15-osios g.

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 772 F E L I K S A S V I T A S KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS 1942 1999 M. FELIKSO VITO FONDO NR. 772 KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPRENDIMAI ENERGIŠKAI EFEKTYVIEMS PASTATAMS Reikalavimai A+ energinio naudingumo klasės gyvenamiesiems pastatams IKI 2019 02 01 NUO 2019 02 01 0,25 C 1 0,375; C 2 0,80 Pastato (jo dalies) energijos vartojimo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org

Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo org Esamos padėties analizė. Koncepcija Archbalt Žemės sklypo Pamario g. 11, Klaipėdoje, DETALUSIS PLANAS ESAMOS PADĖTIES ANALIZĖ KONCEPCIJA Planavimo organizatorius UAB "Kopų žuvėdra" 2011 m. Žemės sklypo

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTI Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL DVIEJŲ MIŠKO ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ PAKRUOJO R. SAV., KLOVAINIŲ SEN., BERŽINIŲ K., PAVERTIMO KITOMIS NAUDMENOMIS 2013 m. spalio 16 d. Nr. T-

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS FIZINĖS APSAUGOS REIKALAVIMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 201

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS FIZINĖS APSAUGOS REIKALAVIMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 201 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS FIZINĖS APSAUGOS REIKALAVIMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 2 d. Nr. 426 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel./faks. (8 5) 230 5434... DAUGIABUČIO NAMO KĘSTUČIO G. 23A, ŽAGARĖ, JONIŠKIO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2009

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau