EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų"

Transkriptas

1 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų ir vidaus rinkos taisyklių taikymo visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms, visų pirma visuotinės svarbos socialinėms paslaugoms, vadovas LT LT

2 TURINYS 1 Įžanga VESP sąvoka Naujasis valstybės pagalbos VESP dokumentų rinkinys Naujojo valstybės pagalbos VESP dokumentų rinkinio apžvalga Komunikatas Kada taikomos valstybės pagalbos taisyklės ir kokios yra pasekmės? Pavedimas Pagalba nelaikoma kompensacija pagal Altmark sprendimą Pagalba nelaikoma kompensacija pagal de minimis reglamentus Kompensacija pagal VESP sprendimą Taikymo sritis Dėl 15 mln. EUR ribos Ligoninės ir socialinės paslaugos Pavedimo laikotarpis Taikymas transporto sektoriui Sunkumų patiriančios įmonės Suderinamumo sąlygos Bendras pristatymas Pavedimas Kompensacijos suma Kompensacijos permoka ir susigrąžinimas Kompensacijos nepriemoka Skaidrumas ir ataskaitų teikimas Įsigaliojimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos Kompensacijos pagal VESP bendrąsias nuostatas Taikymo sritis Suderinamumo sąlygos (atkreipkite dėmesį į tai, kad atsakymai į tolesnius su Sprendimu susijusius klausimus (117, 119, , ) mutatis mutandis galioja ir Bendrosioms nuostatoms) Įsigaliojimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos VESP dokumentų rinkinys ir kitos taisyklės Klausimai dėl viešųjų pirkimų taisyklių taikymo VSSP VSSP teikia pati valdžios institucija VSSP už atlygį pavedama teikti trečiajai šaliai

3 5 Bendras valstybės pagalbos ir viešojo pirkimo sutarčių bei paslaugų koncesijų taisyklių taikymas visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms99 6 Bendrieji klausimai dėl sutarties vidaus rinkos taisyklių (įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas) taikymo VESP, visų pirma VSSP Klausimai dėl paslaugų direktyvos taikymo VESP, ypač VSSP

4 TURINYS - KLAUSIMAI 1 Įžanga VESP sąvoka Kas yra visuotinės svarbos paslauga (VSP)? Kas yra visuotinės ekonominės svarbos paslauga (VESP)? Ar valdžios institucijos privalo šią sąvoką įtraukti į nacionalinę teisę? Kas yra visuotinės svarbos socialinė paslauga (VSSP)? Ar valstybėms narėms suteikiama veiksmų laisvė apibrėžti VESP? Ar Komisija gali pateikti kriterijų sąrašą, kurį valdžios institucijos galėtų taikyti siekdamos nustatyti, ar paslauga yra visuotinės svarbos? Ar ES teisės aktais apribojama valstybių narių veiksmų laisvė apibrėžti VESP? Ar yra pavyzdžių, susijusių su valstybių narių padaryta akivaizdžia vertinimo klaida apibrėžiant VESP? Ar tam tikras finansines paslaugas galima laikyti VESP? Ar infrastruktūros kūrimas gali būti laikoma VESP? Ar darbo vietų kūrimą ir išlaikymą įmonėje, siekiant plėsti jos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą (pavyzdžiui, biofarmacijos srityje), galima laikyti VESP? Ar valdžios institucija gali priskirti paslaugą VESP, jei panašią paslaugą jau teikia kiti veiklos vykdytojai, kuriems nepavesta teikti VESP? Ar paslauga gali būti priskirta VESP, jei artimoje ateityje ją teikti galės rinka? Jeigu rinkos sąlygomis veikiantis vaikų priežiūros paslaugų teikėjas, kuriam nepavesta teikti VESP, patiria sunkumų ir jam iškyla bankroto pavojus, ar valstybė narė gali tuo metu jam pavesti VESP, kad užtikrintų paslaugos tęstinumą (darant prielaidą, kad toje vietovėje trūksta vaikų priežiūros paslaugų teikėjų, kurie galėtų tas paslaugas teikti)? Naujasis valstybės pagalbos VESP dokumentų rinkinys Naujojo valstybės pagalbos VESP dokumentų rinkinio apžvalga Kas sudaro naująjį valstybės pagalbos VESP dokumentų rinkinį? Koks VESP komunikato tikslas? Kas yra VESP de minimis reglamentas? Kokia Sprendimo esmė? Kokia Bendrųjų nuostatų esmė? Kokie atitinkami Sprendimo ir Bendrųjų nuostatų tikslai? Kuo skiriasi šie du dokumentai?

5 20. Kokie yra logiški kompensacijos už viešąją paslaugą analizės žingsniai? Kaip galima užtikrinti teisinį tikrumą VESP teikėjams? Ką daryti, jei jie nežino, ar kompensacijai taikomas Sprendimas, Bendrosios nuostatos ar VESP de minimis reglamentas? Ar VESP teikėjams taikomos kokios nors teisinės prievolės? Ar VESP dokumentų rinkinyje nustatoma įmonių teisė gauti pagalbą kompensacijos už viešąją paslaugą forma? Komunikatas Kada taikomos valstybės pagalbos taisyklės ir kokios yra pasekmės? Kada SESV nustatytos valstybės pagalbos taisyklės taikomos VESP organizavimui ir finansavimui? Kada pagal konkurencijos taisykles veikla laikoma ekonomine veikla? Ar laisvųjų profesijų atstovai gali steigti įmones, kaip apibrėžta konkurencijos taisyklėse? Kada veikla pagal konkurencijos taisykles laikoma neekonomine? Ar valdžios institucija, savo kompetencijos srityje teikdama informaciją ir konsultacijas piliečiams, vykdo ekonominę veiklą, kaip apibrėžta konkurencijos taisyklėse? Komunikate pateikiamos konkrečios gairės kaip atskirti ekonominę veiklą nuo neekonominės šiose keturiose srityse. Ar visa veikla, nepriskiriama kuriai nors iš šių keturių sričių, visuomet yra ekonominė? Ar gali laikui bėgant keistis veiklos skirstymas į ekonominę ir neekonominę? Ar SESV valstybės pagalbos taisykles galima taikyti pelno nesiekiantiems paslaugų teikėjams? Ar rinkdamas VESP teikėją valdžios institucija gali teikti pirmenybę tam tikro tipo organizacijoms (pvz., viešosioms / pelno siekiančioms / ne pelno)? Ar valstybės pagalbos taisyklės taikomos socialinės veiklos centrams, teikiantiems VSSP (pvz., paslaugas pagyvenusiems asmenims ir neįgaliesiems)? Ar tam tikrų kategorijų paslaugų gavėjams savivaldybės platinami kuponai, skirti pasinaudoti VESP, yra valstybės pagalba? Ar socialinė pagalba, teikiama tam tikriems gavėjams, tokiems kaip nedideles pajamas gaunantys namų ūkiai (pvz., atsižvelgiant į jų faktines išlaidas, patiriamas siekiant pasinaudoti VESP, ir (arba) kitus su jų asmenine padėtimi susijusius objektyvius kriterijus), ir mokama tiesiogiai paslaugų teikėjui mokėjimų tarpininkui, yra valstybės pagalba? Tam tikros VESP dažnai teikiamos vietos lygmeniu. Ar jos iš tikrųjų daro poveikį valstybių narių tarpusavio prekybai? Ar tarpusavio prekybai iš tikrųjų daromas poveikis, jeigu konkrečią VESP regione teikia vienas veiklos vykdytojas? Ar yra vietoje teikiamų VESP pavyzdžių, kai poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai iš tikrųjų nedaromas? Kokių veiksmų imamasi, kai veikla yra ekonominė ir ja daromas poveikis valstybių narių tarpusavio prekybai?

6 40. Ar konkurencijos taisyklių taikymas reiškia, kad valstybės narės turi pakeisti VESP organizavimo ir teikimo tvarką? Kokių veiksmų imamasi, kai valdžios institucija suteikia kompensaciją už visuotinės svarbos paslaugą, laikomą ekonomine veikla? Ar pagal valstybės pagalbos taisykles valdžios institucijos privalo taikyti konkrečią VESP organizavimo tvarką? Ar dotacijos, skiriamos vienai valdžios institucijai perduodant įgaliojimus kitai valdžios institucijai, kai vykdomas decentralizavimas, priskirtinos valstybės pagalbai? Ar finansuojant vidaus veiklos principu VESP teikiantį subjektą, kaip apibrėžta viešųjų pirkimų taisyklėse, valstybės pagalbos taisyklės nėra taikomos? Kokios yra pasekmės, jeigu kompensacija už VESP iš tikrųjų yra valstybės pagalba? Pavedimas Koks yra pavedimo tikslas? Kokie pavedimo tipai laikomi tinkamais? Ar pavedimas būtinas net tuomet, kai teikiama VSSP? Kurios valdžios institucijos turi teisę pavesti įmonei teikti VESP? Ar savivaldybės turi tokią kompetenciją? Ar VESP teikėjas, kuris dažnai turi specialių žinių, gali pats nustatyti pavedimo turinį? Ar pavedimo sąvoka pagal SESV 106 straipsnio 2 dalį ir VESP dokumentų rinkinį atitinka valstybės įgalioto subjekto sąvoką pagal Paslaugų direktyvą (2 straipsnio 2 dalies j punktą)? Ar regioninės valdžios institucijos sprendimas, kuriame apibrėžiama visuotinės svarbos socialinė paslauga, susijusi su profesiniu mokymu, ir pavedama ją teikti vienai ar kelioms mokymo įstaigoms, yra pavedimas pagal valstybės pagalbos taisykles ir Paslaugų direktyvą? Jeigu VESP bendrai finansuoja kelios valdžios institucijos, ar kiekviena susijusi valdžios institucija turi patvirtinti savo pavedimą, ar skirdama kompensaciją ji gali remtis valdžios institucijos, vadovaujančios teikiant VESP ar ją organizuojančios, pavdimu? Ar valdžios institucija, norinti pavesti kelias VESP teikti vienam arba keliems paslaugų teikėjams, privalo kiekvienai VESP patvirtinti atskirą pavedimą? Ar pavedime turėtų būti apibūdinta vykdytina užduotis arba konkreti veikla? Kaip turėtų būti parengtas pavedimas, susijęs su tokiomis paslaugomis kaip VSSP, kurios turi būti vertinamos bendrai, bet kartu pritaikytos prie įvairių paslaugų gavėjų konkrečių poreikių? Ar pavedime turi būti apibūdinta kiekviena teiktina paslauga? Ar pavedimo laikotarpiui pasibaigus ta pati VESP gali būti vėl pavesta tai pačiai įmonei? Kaip parengti pavedimą, susijusį su paslaugomis, kurios jas teikiant turi būti pritaikomos prie besikeičiančios padėties kintančio priežiūros intensyvumo ir paslaugų gavėjų profilio bei skaičiaus? Ar reikalavimas parengti pavedimą nevaržo paslaugų teikėjų savarankiškumo ir iniciatyvos laisvės?46 6

7 60. Ar reikalavimu parengti pavedimą nevaržomas VESP teikėjo, nacionaliniu lygmeniu tinkamai įgalioto teikti paslaugas, vietos biurų savarankiškumas nustatant prioritetus? Pagalba nelaikoma kompensacija pagal Altmark sprendimą Ką Teismas nurodo Altmark sprendime? Ar gali valdžios institucija išvengti valstybės pagalbos taisyklių taikymo surengdama konkursą, nepatikrinusi, ar įvykdyti visi Altmark sprendimo kriterijai? Kodėl už VESP teikimą kompensuojama pagal mažiausios kainos bendruomenei kriterijų? Ar tai nenulems prastos teikiamų paslaugų kokybės? Ar galite pateikti pavyzdinę situaciją, kada reikėtų taikyti lėšų susigrąžinimo mechanizmą (minimą Komunikato 67 punkte)? Kas yra atvira procedūra, apibrėžta Komunikato 66 punkte? Kas yra ribota procedūra, apibrėžta Komunikato 66 punkte? Kodėl laikoma, kad derybų procedūra atitinka ketvirtąjį Altmark kriterijų tik išskirtiniais atvejais? Jei pateiktas tik vienas pasiūlymas, ar tas pasiūlymas niekada nelaikomas pakankamu, kad būtų užtikrintas paslaugų teikimas mažiausia bendruomenei kaina, ar galimi atvejai, kai tokio pasiūlymo vis dėlto užtenka? Kokia yra nacionalinių viešųjų pirkimų taisyklių ir valstybės pagalbos teisės sąveika? Ar ES valstybės pagalbos teisėje gali būti nustatyta prievolė visada taikyti viešųjų pirkimų taisykles, jei paslaugų teikėjui pavedama teikti VESP? Kas atsitiks, kai viešųjų pirkimų procedūrų, kuriose numatytas derybų elementas, taikymo sritis pasikeis vykdant dabartinę ES viešųjų pirkimų taisyklių reformą? Ką būtent reiškia bendrai rinkoje sutartas užmokestis? Ar užtenka vieno eksperto nuomonės jam įrodyti? Ar valstybė narė, taikydama gerai valdomos vidutinės įmonės išlaidų kriterijų, gali remtis iš anksto nustatytomis orientacinėmis išlaidomis? Kokie yra Altmark kriterijų taikymo arba netaikymo padariniai? Pagalba nelaikoma kompensacija pagal de minimis reglamentus Kuo skiriasi VESP de minimis reglamentas ir bendrasis de minimis reglamentas? Kaip galima užtikrinti, kad būtų laikomasi EUR ribos? Ar vykdomi kokie nors atitikties patikrinimai? Ar pavedimas pagal Sprendimą ir (arba) Bendrąsias nuostatas taip pat reikalingas pagal VESP de minimis reglamentą? Koks VESP de minimis reglamento taikymo pranašumas, palyginti su Sprendimu? Kokios yra suteiktos pagalbos sumavimo taisyklės pagal abu de minimis reglamentus? Konkrečiau, ar įmonė, gavusi bendrąją de minimis pagalbą praėjusiais metais dabar gali gauti ir VESP de minimis pagalbą? 52 7

8 79. Pagal kokias taisykles sumuojama kompensacija, išmokėta pagal VESP de minimis reglamentą, ir kompensacija, išmokėta įgyvendinus Altmark kriterijus? Ar gali įmonė gauti kompensaciją už vieną VESP pagal Sprendimą arba Bendrąsias nuostatas ir de minimis pagalbą už kitą VESP pagal VESP de minimis reglamentą? Ar paslaugų teikėjas, kuris tam tikrą laiką gavo kompensaciją pagal Sprendimą arba Bendrąsias nuostatas, gali gauti finansavimą tai pačiai paslaugai kitu laikotarpiu pagal VESP de minimis reglamentą? Paslaugų teikėjas norėtų steigti pagalbos jauniems bedarbiams centrą, kuriam reikalinga EUR finansinė parama. Ar šiai valdžios institucijos teikiamai subsidijai taikomos valstybės pagalbos taisyklės? Ar valdžios institucija gali finansuoti bandomąją iniciatyvą siekdama nustatyti VESP užduočių turinį? Jeigu VESP finansuojama pagal bendrąjį de minimis reglamentą arba VESP de minimis reglamentą, ar didžiausia EUR arba EUR riba taikoma VESP, ar įmonei, kuriai pavesta teikti VESP, atsižvelgiant į kitų rūšių veiklą, už kurią įmonė gauna valstybinių išteklių? Jeigu subjektas, kuriam pavesta teikti kelias VESP, kiekvienos VESP apskaitą veda atskirai, ar galima kiekvienai VESP atskirai taikyti de minimis taisyklę? Jeigu subjektas, kuriam pavesta teikti VESP, taip pat vykdo neekonominę veiklą, ar taikant de minimis reglamentą būtina išskaičiuoti visuotinėms neekonominės svarbos paslaugoms skiriamą kompensacijos sumą? Su VSSP susijusių investicijų biudžetas gali būti sudaromas laikotarpiui, kuris gali siekti nuo vienerių iki kelerių metų. Ar šiuo atveju galima taikyti de minimis reglamentus? Ar VESP de minimis reglamentas ir bendrasis de minimis reglamentas taikomi sunkumų patiriantiems VESP teikėjams? Kompensacija pagal VESP sprendimą Taikymo sritis Kokiais atvejais taikomas Sprendimas? Dėl 15 mln. EUR ribos Ar 15 mln. EUR riba taikytina grynąja ar bendrąja verte? Ar riba taikoma vienam VESP pavedimui ar vienai įmonei? Kas būna, kai kelios įmonės drauge teikia VESP? Ligoninės ir socialinės paslaugos straipsnio 1 dalies b punkte dėl ligoninių yra nuostata dėl pagalbinės veiklos, bet 2 straipsnio 1 dalies c punkte dėl socialinių paslaugų jos nėra. Ar tai reiškia, kad socialinėms paslaugoms sudaromos mažiau palankios sąlygos? Kas gali apibrėžti sąvokos socialinės paslaugos turinį? Kodėl Sprendime pateiktas socialinių paslaugų sąrašas laikomas išsamiu? Ką daryti, jei valstybė narė nori pavesti paslaugų teikėjui visuotinės svarbos socialinę paslaugą, kuri nėra įtraukta į sąrašą?

9 95. Kaip Sprendime pateiktas socialinių paslaugų sąrašas siejasi su paslaugų sąrašu, pateiktu Viešųjų pirkimų direktyvos (Direktyva 2004/18/EB) II priedo B dalyje? Ką apima sąvoka vaikų priežiūra 2 straipsnio 1 dalies c punkte? Ar formuluote tenkinami socialiniai poreikiai ribojamas socialinių paslaugų, kurios gali būti VESP, tipas, pavyzdžiui, vaikų priežiūros atveju apsiribojant vaikų priežiūra šeimose, patiriančiose finansinių sunkumų? Ką apima sąvoka pažeidžiamų grupių socialinė įtrauktis 2 straipsnio 1 dalies c punkte? Ką apima sąvoka galimybė įsidarbinti ir vėl integruotis į darbo rinką 2 straipsnio 1 dalies c punkte? Ar į ją įeina profesinis mokymas? Ar Sprendimas gali būti taikomas socialinės ir darbo integracijos įmonėms teikiamai pagalbai? Pavedimo laikotarpis Ar pavedimo laikotarpis gali viršyti 10 metų tik jei didelė investicija turi būti amortizuota per ilgesnį laikotarpį, ar ir dėl kitų pagrįstų priežasčių? Ką reiškia didelė investicija? Turint omenyje principinį pavedimo laikotarpio apribojimą iki 10 metų, ar jau nebegalima suteikti leidimo paslaugų teikėjui neribotam laikui? Taikymas transporto sektoriui Koks skirtumas tarp Sprendimo 2 straipsnio 1 dalies d ir e punktų? Ką tiksliai reiškia Sprendimo 2 straipsnio 1 dalies d punkte nustatyta keleivių riba susisiekimo paslaugoms oro arba jūrų transportu su salomis? Ar Sprendimas gali būti taikomas oro ir (arba) jūrų keliams, kuriais nesusisiekiama su sala? Ar oro uostai su daugiau nei keleivių arba uostai su daugiau nei keleivių patenka į Sprendimo taikymo sritį, kai kompensacija už viešąją paslaugą neviršija 15 mln. EUR? Kaip Sprendimas susijęs su Reglamentu (EB) Nr. 1008/2008, visų pirma Reglamento 16 straipsniu? Ar galite pateikti pavyzdžių, kokios oro uostų paslaugos galėtų būti apibrėžtos kaip VESP pagal Sprendimo 2 straipsnio 1 dalies e punktą? Kaip Sprendimas susijęs su Reglamentu (EB) Nr. 1370/2007? Sunkumų patiriančios įmonės Ar Sprendimas taip pat taikomas sunkumų patiriančioms įmonėms? Suderinamumo sąlygos Bendras pristatymas Kokios yra pagrindinės Sprendime nurodytos suderinamumo sąlygos? Kuo sprendimo Altmark sąlygos skiriasi nuo Sprendime nustatytų sąlygų? Kokie yra pagrindiniai 2005 m. ir 2011 m. sprendimų skirtumai, susiję su suderinamumo sąlygomis? Jeigu visiems komercinės veiklos vykdytojams pavesta teikti tokią pat VESP, ar pagal valstybės pagalbos taisykles jie turėtų gauti vienodą kompensacijos, skirtos šiai VESP teikti, sumą?

10 113. Ar Sprendime reikalaujama atrinkti įmonę, siūlančią teikti VESP už mažiausią kainą? Ar tiesa, kad jei valdžios institucija priskiria paslaugą VESP ir laikosi Sprendimo, ji neturi laikytis ES viešųjų pirkimų taisyklių? Pavedimas Kam įvestas naujas reikalavimas pavedime pateikti nuorodą į Sprendimą (4 straipsnio f punktas)? Sprendimu reikalaujama, kad kompensacijos sumos apskaičiavimo kriterijai būtų nustatyti pavedime. Kaip tai įmanoma padaryti prieš pradedant teikti paslaugą? Net jei subjektai turi VESP teikimo patirties, išlaidos gali būti labai nenuspėjamos, o ex post nuostolių rizika labai didelė: gali nenuspėjamai pasikeisti būtinosios priežiūros lygis, paslaugų gavėjų profilis arba skaičius ir pajamų dydis (dėl paslaugų gavėjo mokesčių nemokėjimo, paslaugų gavėjų skaičiaus svyravimo, kitų valdžios institucijų atsisakymo mokėti). Kaip valdžios institucijos turėtų elgtis tokiu atveju? Ar nustatant kompensacijos apskaičiavimo kriterijus konkrečiam subjektui jis turėtų būti lyginamas su kitais subjektais? Ar turėtų būti įvertintas veiksmingumas? Kaip galima palyginti religinių paslaugų, dvasinės pagalbos, skirto papildomo laiko ir pan. ertę? Kaip reikėtų nustatyti išlaidų kompensacijos kriterijus, jeigu konkrečią VESP finansuoja dvi ar kelios valdžios institucijos? Kaip reikėtų nustatyti kompensacijos kriterijus, jeigu valdžios institucija nori finansuoti tik dalį paslaugų teikėjo, kuriam pavesta teikti VESP, metinių išlaidų? Jeigu dalį VESP finansuoja valdžios institucija, o dalį paslaugų gavėjai, ar valdžios institucija gali padengti visas išlaidas, jeigu VESP yra nuostolinga? Ar valdžios institucija pavedime gali nurodyti, kad padengs kiekvienu nustatytu laikotarpiu patirtus veiklos nuostolius, nenustatydama kitų kompensacijos apskaičiavimo kriterijų? Kompensacijos suma Kokie metodai pagal Sprendimą turėtų būti taikomi su viešąja paslauga susijusių įsipareigojimų grynosioms išlaidoms apskaičiuoti? Ar galėtumėte pateikti keletą pavyzdžių, susijusių su investicijomis, kurias galima remti kaip VESP dalį? Ar, pavyzdžiui, su laivo varikliu susijusios išlaidos gali būti laikomos VESP išlaidomis, atsižvelgiant į tai, kad valdžios institucija pavedė laivo savininkui vykdyti su viešąja paslauga susijusį įsipareigojimą vežti keleivius? Ar konkrečią kompensacijos sumą būtina priskirti konkrečioms išlaidoms? Ar apskaičiuojant kompensaciją galima atsižvelgti ir į subsidijas, ir į paslaugas, kurias valdžios institucija suteikė subjektui, kad padėtų vykdyti su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus? Kaip turėtų būti apskaičiuojama kompensacijos už viešąją paslaugą suma, jeigu VESP teikėjams suteiktos specialiosios ar išskirtinės teisės, susijusios su kelių viešosios paslaugos užduočių vykdymu? Jeigu kelios valdžios institucijos, įskaitant vietos valdžios instituciją, ir privatūs subjektai sudaro vieną juridinį asmenį, kad kartu teiktų VESP, kaip apskaičiuojant kompensaciją turi būti atsižvelgiama į subjektų, kurie nėra valdžios institucijos, dalyvavimą? Ar mokesčių lengvatos, taikomos dėl subjekto juridinio statuso, turėtų būti priskiriamos prie pajamų, kaip apibrėžta Sprendimo 5 straipsnio 4 dalyje?

11 130. Ar mokėjimai, atliekami pagal pelno ir nuostolių paskirstymo susitarimą valstybinėje kontroliuojančiojoje įmonėje, turėtų būti priskiriami prie pajamų, kaip apibrėžta Sprendimo 5 straipsnio 4 dalyje? Kokia yra termino nuosaikus pelnas reikšmė apskaičiuojant suderinamą kompensaciją? Kaip turėtų būti apibrėžiamas terminas rizika? Ar galėtumėte pateikti paslaugų teikėjui kylančios rizikos pavyzdžių? Sprendime nurodyta, kad nuosaikiam pelnui apskaičiuoti remiamasi kapitalo grąžos norma. Ar galima naudoti kitokius nuosaikaus pelno apskaičiavimo metodus? Pelno saugumo garantas taikomas tik kapitalo grąžai. Ar saugumo garantas netaikomas, jei pagrįstai naudojami kiti pelno dydžio rodikliai? Ar yra praktinių būdų sužinoti atitinkamą apsikeitimo sandorių normą? Ar būtų galima prie išlaidų pridėti 20 % pridėtinių išlaidų ir gautą sumą laikyti nuosaikiu pelnu? Ar VESP teikianti įmonė, kuri taip pat vykdo kitą komercinę veiklą, turi tvarkyti atskirą apskaitą? Ar subjektas, kuriam pavesta teikti VESP ir kuris taip pat vykdo neekonominę veiklą, turi tvarkyti atskirą apskaitą? Kokias išlaidas galima kompensuoti, kai įmonė tą pačią infrastruktūrą naudoja ir VESP teikti, ir VESP nelaikomai ekonominei veiklai vykdyti? Kompensacijos permoka ir susigrąžinimas Sprendimu leidžiama mokėti kompensaciją už viešąją paslaugą, bet draudžiama kompensacijos permoka; ką reiškia terminas kompensacijos permoka? Kontrolė turėtų būti vykdoma kas trejus metus. Ar galima perkelti 10 % ribą viršijančią kompensacijos permoką į kitą laikotarpį, jeigu per visą pavedimo laikotarpį kompensacijos permokos nebus? Ar reikia ją susigrąžinti? Jeigu būtų nustatytas mechanizmas, skirtas kompensacijos permokai išvengti, kokį poveikį jis turėtų valdžios institucijos prievolei atlikti kompensacijos permokos patikras? Jeigu VESP bendrai finansuoja dvi ar kelios valdžios institucijos (pvz., valstybės centrinė ir (arba) regiono, ir (arba) departamento, ir (arba) vietos valdžios institucija), kaip turi būti vykdoma kompensacijos permokos kontrolė? Jeigu VESP bendrai finansuojant kelioms skirtingo lygmens valdžios institucijoms susidaro kompensacijos permoka, kaip ji turėtų būti grąžinama susijusioms skirtingo lygmens valdžios institucijoms? Kompensacijos nepriemoka Ar pagal valstybės pagalbos taisykles draudžiama kompensacijos nepriemoka VSSP ir (arba) VESP teikėjui, t. y. draudžiama mokėti kompensaciją, kurios suma mažesnė už išlaidas, susijusias su VSSP ir (arba) VESP teikimu? Ar dėl kompensacijos nepriemokos paslaugų teikėjui nesuteikiamas ekonominis pranašumas jo konkurentui, kuriam netenka prisiimti su kompensacijos nepriemoka susijusios finansinės naštos? Ar per mažą kompensaciją gaunanti įmonė, kuriai pavesta teikti VESP, gali prieš baigiantis finansiniams metams gauti laikiną kompensaciją, jeigu pasibaigus tiems metams ji gaus užduočiai vykdyti būtiną kompensaciją? Skaidrumas ir ataskaitų teikimas

12 147. Ar papildomas skaidrumo reikalavimas, nustatytas Sprendimo 7 straipsnyje, taikomas, jeigu kompensacija už vieną VESP viršija 15 mln. EUR arba jeigu kompensacija už visas VESP, pavestas teikti vienai įmonei, viršija 15 mln. EUR? Ar 15 mln. EUR viršijančias sumas būtina skelbti, kaip reikalaujama Sprendimo 7 straipsniu, kasmet, ar galima skelbti metines sumas pasibaigus pavedimo laikotarpiui? Ar privaloma siųsti informacinį pranešimą Komisijai, jeigu apie pagalbą kompensacijos už viešąją paslaugą forma pagal Sprendimą nebūtina pranešti? Kas turėtų teikti Sprendimo įgyvendinimo ataskaitas valstybės narės ar regioninės ir (arba) vietos valdžios institucijos? Įsigaliojimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos Nuo kada taikomas Sprendimas? Ar jis galioja atgaline data? Ar valstybės narės turi suderinti taikomą individualią pagalbą, teisėtai suteiktą pagal 2005 m. Sprendimą, su naujuoju Sprendimu? Ar valstybės narės, taikančios VESP schemas, kurios buvo teisėtai įgyvendintos pagal 2005 m. Sprendimą, gali pereinamuoju dvejų metų laikotarpiu teikti naujus pavedimus pagal 2005 m. Sprendimą? Kompensacijos pagal VESP bendrąsias nuostatas Taikymo sritis Ar Bendrosios nuostatos taikomos kompensacijoms už viešąją paslaugą transporto sektoriuje? Ar Bendrosios nuostatos taikomos kompensacijoms už visuomeninio transliavimo paslaugas? Kokios yra Bendrųjų nuostatų taikymo sunkumų patiriančioms įmonėms taisyklės? Ar būtina Komisijai pranešti apie pagalbą, viršijančią Sprendimo 2 straipsnio a punkte nustatytą ribą? Jeigu valstybė narė atsisako tenkinti regiono ar kitų vietos valdžios institucijų prašymą pranešti apie pagalbą kompensacijos už viešąją paslaugą forma, ar valdžios institucijos gali pačios imtis veiksmų? Ar Komisija galėtų imtis priemonių prieš šią valstybę narę? Suderinamumo sąlygos (atkreipkite dėmesį į tai, kad atsakymai į tolesnius su Sprendimu susijusius klausimus (117, 119, , ) mutatis mutandis galioja ir Bendrosioms nuostatoms) Kokie yra su suderinamumo sąlygomis susiję pagrindiniai pokyčiai, palyginti su 2005 m. bendrosiomis nuostatomis? Kokia 14 punkte nustatyto reikalavimo prieš pavedant teikti VESP surengti išankstines viešąsias konsultacijas paskirtis? Koks turėtų būti 14 punkte minėtų konsultacijų turinys? Ar tokios konsultacijos gali būti surengtos viešo svarstymo forma? Ar valdžios institucija pavedime gali nurodyti, kad padengs kiekvienu nustatytu laikotarpiu patirtus veiklos nuostolius, nenustatydama kitų kompensacijos apskaičiavimo kriterijų? Kas yra ilgalaikis neperleidžiamas turtas, kaip minėta 17 punkte? Ar galite pateikti pavyzdžių?

13 164. Kas yra svarbiausias turtas, kaip minėta 17 punkte? Ar visais atvejais 10 metų trukmė pagal Bendrąsias nuostatas būtų priimtina? Ar net trumpesnį laikotarpį, pvz., 8 metų, būtina pagrįsti svarbaus turto nuvertėjimu? Kuo skiriasi Sprendime ir Bendrosiose nuostatose nustatyti reikalavimai dėl pavedimo laikotarpio? Ar Sprendime nustatytas reikalavimas yra griežtesnis nei Bendrosiose nuostatose? Jei taip, kokiu mastu? Kodėl Komisija 18 punkte įtraukė naują nuostatą dėl atitikties Skaidrumo direktyvai? Ar Bendrųjų nuostatų 19 punktu reikalaujama, kad paslaugų teikėjas būtų atrinktas taikant viešojo pirkimo procedūras? Koks ryšys tarp Altmark sprendimo ketvirtosios sąlygos ir Bendrųjų nuostatų 19 punkto? Kodėl Komisija 20 punkte įtraukė nuostatą dėl nediskriminavimo? Kodėl ji neįtraukta į Sprendimą? Kodėl 24 punkte nustatytas naujas metodas (grynųjų išvengiamų išlaidų metodas) kompensacijos sumai apskaičiuoti? Kodėl naujomis taisyklėmis reikalaujama, kad valstybės narės į kompensavimo mechanizmus įtrauktų našumo paskatas? Ar galite pateikti kompensavimo mechanizmų, kuriais nustatomos našumo paskatos, pavyzdžių? Ar Komisija mano, kad tuo atveju, kai kompensacijos suma nustatoma taikant derybų procedūrą, su našumo paskatomis susijusi sąlyga yra tenkinama? Kaip išankstinio mokėjimo atveju galima išvengti pavojaus, kad paslaugų teikėjas nurodys per dideles išlaidas arba per mažas pajamas? Bendrosiomis nuostatomis leidžiama mokėti kompensaciją už viešąją paslaugą, bet kompensacijos permoka yra draudžiama; ką reiškia terminas kompensacijos permoka? Kodėl tuo atveju, kai kompensacija iš anksto nustatoma kaip vienkartinė išmoka (ir todėl nepriklauso nuo faktiškai patirtų išlaidų ir pajamų), turėtų būti numatyta 2 ar 3 metų kontrolė? Ar reguliarių patikrų objektu turėtų būti tik kompensacijos permokos klausimas, ar reikėtų tikrinti ir tai, ar VESP tebėra pagrįsta arba ar paslaugą jau gali teikti rinka? Ar galima perkelti kompensacijos permoką į kitą laikotarpį, jeigu per visą pavedimo laikotarpį kompensacijos permokos nebus? Ar reikėtų ją susigrąžinti? Jeigu įmonei, kuriai pavesta teikti VESP, mokama per maža kompensacija, ar pagal Bendrąsias nuostatas ji gali perkelti kompensacijos permoką, kurią ji tuo pačiu laikotarpiu galbūt gavo už kitą VESP, kurią jai pavesta teikti? Kodėl 2.9 skirsnyje Komisija nustatė papildomų reikalavimų labai dideliems konkurencijos iškraipymams? Kokie yra tie iškraipymai? Bendrųjų nuostatų 55 punkte pateiktas didelio iškraipymo pavyzdys nereikalingas susiejimas. Ar tai taip pat gali būti nereikalingo atskyrimo atvejai, t. y. kai susiejimas konkurencijos požiūriu būtų palankesnis (pvz., pelningesnės paslaugos susiejamos u nuostolingomis paslaugomis)?

14 183. Pagal 61 punktą tam tikros suderinamumo sąlygos netaikomos paslaugoms, kurios patenka į Sprendimo taikymo sritį, tačiau netenkina Sprendimo suderinamumo sąlygų. Ar galėtumėte paaiškinti kodėl ir pateikti pavyzdį? Įsigaliojimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos Nuo kada taikomos Bendrosios nuostatos? Ar jos galioja atgaline data? Ar būtina užtikrinti, kad individuali pagalba, teisėtai suteikta pagal 2005 m. VESP bendrąsias nuostatas, atitiktų naująsias Bendrąsias nuostatas? Ar reikia naujo pranešimo? Kokios taisyklės taikomos galiojančioms schemoms? VESP dokumentų rinkinys ir kitos taisyklės Ar su bedarbių socialine bei profesine integracija ir profesiniu mokymu susijusioms VESP taikomas Sprendimas, ar Bendrasis bendrosios išimties reglamentas (EB) Nr. 800/2008? Ar tuo atveju, kai laikomasi VESP dokumentų rinkinio, galima netaikyti viešųjų pirkimų taisyklių? Ar VESP finansavimas ESF ir ERPF lėšomis yra valstybės pagalba? Ar atsakomybė už tai tenka valstybėms narėms, ar Komisijai? Ar ESF ir ERPF lėšomis VESP turi būti finansuojamos laikantis VESP dokumentų rinkinio? Ar atsakomybė už tai tenka valstybėms narėms, ar Komisijai? Ar VESP finansavimas EŽŪFKP lėšomis yra valstybės pagalba? Ar VESP finansavimas naudojant EŽŪFKP lėšas į I priedą neįtrauktų produktų atveju turi būti skiriamas laikantis VESP dokumentų rinkinio? Koks valstybės pagalbos taisyklių dėl regioninės pagalbos, kuriomis nustatomos konkrečios pagalbos intensyvumo ribos, ir VESP taisyklių ryšys? Ar valstybės pagalbos kontrolė yra suderinama su finansavimo ESF lėšomis kontrole? Pagal ESF lėšų valdymo taisykles reikalavimus atitinkančiomis laikomos tik su bendrai finansuojamu projektu susijusios išlaidos ir pajamos, t. y. neįskaitant nuosaikaus pelno. Ar tais atvejais, kai VSSP finansuojama ESF lėšomis, galima įskaičiuoti nuosaikų pelną, kaip nustatyta Sprendime? Kaip ESF lėšomis bendrai finansuojamų projektų kontrolės mechanizmas yra susijęs su kompensacijos permokos kontrole, kurią vykdyti įpareigojama VESP dokumentų rinkiniu? Jeigu valstybė narė suteikia pranašumą įmonei, įpareigotai vykdyti su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus elektroninių ryšių srityje, kuriems netaikoma Direktyva 2002/22/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2009/136/EB, ar atitinkamą kompensaciją vis tiek galima vertinti pagal valstybės pagalbos taisykles? Klausimai dėl viešųjų pirkimų taisyklių taikymo VSSP VSSP teikia pati valdžios institucija Ar valdžios institucija gali nuspręsti pati teikti VSSP? Kitaip tariant, kokia veiksmų laisvė valdžios institucijai suteikiama nuspręsti, ar paslaugą tiesiogiai teikti pačiai, ar pavesti ją teikti išorės subjektui? Ar šį sprendimą valdžios institucija priima savo nuožiūra?

15 199. ES taisyklės dėl paslaugų teikėjo atrankos paprastai netaikomos, jeigu valdžios institucijos paslaugą teikia pačios arba paveda ją teikti vidaus paslaugų teikėjui. Kaip yra taikoma vidaus veiklos išimtis ir kokie jos apribojimai? VSSP už atlygį pavedama teikti trečiajai šaliai Koks teisinis pagrindas taikomas, jeigu valdžios institucija nusprendžia pavesti išorės subjektams už atlygį teikti VSSP? Ką reiškia tarptautinės svarbos sąvoka? Kokios yra su skaidrumo ir nediskriminavimo principais susijusios prievolės? Kaip parengti tinkamas specifikacijas siekiant sudaryti paslaugų sutartį, (i) kad būtų visuotinai patenkinti įvairūs paslaugų gavėjų poreikiai ir (ii) sudarytos sąlygos paslaugą pritaikyti prie kintančių aplinkybių paslaugos teikimo intensyvumo, paslaugų gavėjų skaičiaus ir pan.? Kokie kiti kokybės reikalavimai gali būti įtraukti sudarant VSSP viešojo pirkimo ar koncesijos sutartį? Ar sutartį galima keisti jos vykdymo laikotarpiu? Kaip išvengti, kad nebūtų nustatyti per dideli įpareigojimai smulkiesiems paslaugų teikėjams, kurie dažnai geriausiai supranta VSSP ypatumus konkrečioje vietovėje? Kaip vykdant viešųjų pirkimų procedūras, pagal kurias atrinktų paslaugų teikėjų skaičius ribojamas, kartu užtikrinti pakankamą pasirinkimo laisvę VSSP gavėjams? Ar galima kaip paslaugų teikėjo atrankos kriterijų įtraukti vietos sąlygų žinojimą atsižvelgiant į tai, kad šis aspektas dažnai yra labai svarbus siekiant sėkmingai teikti VSSP? Ar galima nustatyti, kad konkurse gali dalyvauti tik pelno nesiekiantys paslaugų teikėjai? Ar valdžios institucijos atrankos etapu vis dar gali derėtis su paslaugų teikėjais? Tai ypač svarbu VSSP atveju, kadangi valdžios institucijos ne visada gali tiksliai nustatyti savo poreikius proceso pradžioje. Valdžios institucijoms kartais būtina tartis su galimais paslaugų teikėjais Kokiu mastu viešųjų pirkimų taisyklės taikomos savivaldybių bendradarbiavimui? Šis bendradarbiavimas gali būti įvairus, pavyzdžiui, viena savivaldybė perka paslaugą iš kitos savivaldybės arba dvi savivaldybės kartu pradeda viešojo pirkimo procedūrą ar steigia įstaigą VSSP teikti ir pan Kaip viešųjų pirkimų taisyklės taikomos viešojo ir privačiojo sektorių partnerystei (VPSP)? Kaip sudarant viešojo pirkimo arba koncesijos sutartis, kuriomis siekiama pavesti teikti visuotinės svarbos socialines paslaugas, galima nustatyti įpareigojimą laikytis tam tikrų įmonės valdymo taisyklių (pavyzdžiui, susijusių su įmonės kontrole, kurią lygiomis teisėmis vykdo darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai, arba paslaugų gavėjų atstovų įtraukimu į valdybą)? Kaip galima suderinti viešųjų pirkimų taisykles ir valdžios institucijų poreikį skatinti naujoviškus sprendimus, tenkinant sudėtinius VSSP gavėjų poreikius? Kokie reikalavimai skelbti apie VSSP koncesijas yra taikomi? Ar galima skelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje? Ar, be viešojo pirkimo sutarčių ir koncesijų, yra kitų būdų pirkti VSSP iš šalies, kurie būtų suderinami su skaidrumo ir nediskriminavimo principais ir kuriuos taikant būtų galima rinktis iš daugelio paslaugų teikėjų?

16 5 Bendras valstybės pagalbos ir viešojo pirkimo sutarčių bei paslaugų koncesijų taisyklių taikymas visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms Ar ES teisėje nustatyta konkreti VESP valdymo forma? Ar valdžios institucija, finansuodama VESP teikėją pagal valstybės pagalbos taisykles, taip pat turi taikyti ES taisykles, susijusias su viešojo paslaugų pirkimo arba paslaugų koncesijų sutarčių sudarymu? Ar VESP teikiantis koncesininkas gali gauti valstybės pagalbą kompensacijos už viešąją paslaugą forma, kad padengtų faktines viešosios paslaugos užduoties, kurią jam pavesta vykdyti, išlaidas? Ar taikant išimtį, pagal kurią viešųjų pirkimų taisyklės netaikomos vidaus veiklai, netaikomos ir valstybės pagalbos taisyklės? Pagal kokius objektyvius kriterijus nustatoma, kad skiriant tam tikro dydžio kompensaciją panaikinama veiklos rizika? Bendrieji klausimai dėl sutarties vidaus rinkos taisyklių (įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas) taikymo VESP, visų pirma VSSP Kada Sutarties vidaus rinkos taisyklės (SESV 49 ir 56 straipsniai) taikomos VSSP? Kada veikla priskiriama ekonominei veiklai, kaip apibrėžta Sutarties vidaus rinkos taisyklėse (SESV 49 ir 56 straipsniai) ir Paslaugų direktyvoje? Kada veikla priskiriama neekonominei veiklai, kaip apibrėžta Sutarties vidaus rinkos taisyklėse (SESV 49 ir 56 straipsniai) ir Paslaugų direktyvoje? Ar socialinėms paslaugoms, kurioms netaikoma Paslaugų direktyva, Sutarties vidaus rinkos taisyklės vis tiek taikomos? Ar socialinės politikos tikslais gali būti pateisinamas priemonių, skirtų socialinių paslaugų sektoriui reglamentuoti, taikymas? Ar valstybės narės gali nuspręsti tam tikras socialines paslaugas patikėti teikti tik pelno nesiekiantiems paslaugų teikėjams? Klausimai dėl paslaugų direktyvos taikymo VESP, ypač VSSP Kokioms visuotinės ekonominės svarbos paslaugoms taikoma Paslaugų direktyva? Kokioms socialinėms paslaugoms Paslaugų direktyva netaikoma ir kada direktyvos nuostatos šioms socialinėms paslaugoms taikomos? Ar įgyvendindamos Paslaugų direktyvą valstybės narės gali palikti galioti socialinėms paslaugoms taikomą leidimų išdavimo tvarką? Ar tada, kai ta pati leidimų išdavimo tvarka taikoma ir paslaugoms, kurioms direktyva netaikoma, ir paslaugoms, kurioms ji taikoma, šiai tvarkai galioja direktyvos nuostatos? Jeigu taip, ar valstybė narė turi nustatyti atskirą leidimų išdavimo tvarką paslaugoms, kurioms direktyva netaikoma, ir paslaugoms, kurioms ji taikoma? Ar Paslaugų direktyvos 2 straipsnio 2 dalies j punktas taikomas su vaikų lopšeliais ir darželiais susijusioms socialinėms paslaugoms, teikiamoms valstybės įgaliotų paslaugų teikėjų, regioninių arba vietos valdžios institucijų arba bet kokio šiuo tikslu įgalioto subjekto?

17 233. Ką reiškia valstybės sąvoka pagal Paslaugų direktyvos 2 straipsnio 2 dalies j punktą, kuriame nurodoma, kad socialines paslaugas turi teikti valstybė arba valstybės įgaliotas paslaugų teikėjas? Ką apima Paslaugų direktyvos 2 straipsnio 2 dalies j punkte pateikiama valstybės įgalioto subjekto sąvoka? Ar valstybės įgalioto subjekto sąvoka pagal Paslaugų direktyvą (2 straipsnio 2 dalies j punktas) atitinka pavedimo sąvoką pagal SESV 106 straipsnio 2 dalį ir VESP dokumentų rinkinį? Ar oficialus regioninės valdžios institucijos nutarimas, kuriame apibrėžiama visuotinės svarbos socialinė paslauga, susijusi su profesiniu mokymu, ir pavedama ją teikti vienai ar kelioms mokymo įstaigoms, suteikiant paslaugų koncesiją ir skiriant kompensaciją už viešąją paslaugą, laikomas pavedimu pagal Paslaugų direktyvą? Ką apima sąvoka valstybės pripažintos labdaros organizacijos (2 straipsnio 2 dalies j punktas)?108 17

18 Šis dokumentas tai Komisijos tarnybų parengtas darbinis dokumentas. Juo siekiama pateikti techninius paaiškinimus, visų pirma remiantis glaustomis ir kartais supaprastintomis valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų ir vidaus rinkos teisės aktų ir šios srities teismų praktikos santraukomis, o valstybės pagalbos srityje Komisijos sprendimais dėl VESP, ypač dėl VSSP. Šiuo dokumentu nenustatomos Europos Komisijos, kaip institucijos, prievolės. 1 ĮŽANGA Valdžios institucijos valstybėse narėse, piliečiai, pilietinės visuomenės organizacijos ir kitos suinteresuotosios šalys iškėlė klausimų dėl ES taisyklių, susijusių su valstybės pagalba, viešaisiais pirkimais ir vidaus rinka, taikymo visuotinės svarbos paslaugoms, ypač visuotinės svarbos socialinėms paslaugoms (VSSP). Šie klausimai susiję su šių taisyklių poveikiu tam, kaip valdžios institucijos valstybėse narėse šias paslaugas organizuoja ir finansuoja, paslaugų teikėjų atrankos sąlygoms, kai paslaugos perkamos iš šalies, ir, platesne prasme, reguliavimo sistemai, susijusiai, be kita ko, su paslaugų teikėjų tipais arba galimybe pasinaudoti paslaugomis bei jų kokybe 1. Klausimai dėl valstybės pagalbos taisyklių susiję, visų pirma, su tiksliomis sąlygomis, kuriomis kompensacija už su viešąja paslauga susijusius įsipareigojimus laikoma valstybės pagalba, ir, antra, su sąlygomis, kuriomis valstybės pagalba gali būti laikoma suderinama su Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV). Taip pat siekiama pateikti paaiškinimą dėl įpareigojimo apie tokią pagalbą pranešti Komisijai. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau Teismas) Altmark Trans GmbH ir Regierungspräsidium Magdeburg prieš Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (toliau Altmark sprendimas) 2 byloje nustatė, kad kompensacija už viešąją paslaugą nėra laikoma valstybės pagalba, kaip apibrėžta SESV 107 straipsnyje, jei tenkinami keturi suvestiniai kriterijai 3. Jei šie keturi kriterijai tenkinami, kompensacija už viešąją paslaugą nėra valstybės pagalba ir SESV 107 ir 108 straipsniai netaikomi. Jei valstybės narės šių kriterijų netenkina ir jei nesilaikoma SESV 107 straipsnio 1 dalies bendrųjų sąlygų, kompensacija už viešąją paslaugą laikoma valstybės pagalba. Tačiau 2012 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamente dėl SESV 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms 4 (toliau VESP de minimis reglamentas) nustatytos sąlygos, kuriomis laikoma, kad pagalba, suteikta įmonėms už VESP teikimą, neatitinka visų SESV 107 straipsnio 1 dalies sąlygų. Todėl laikoma, kad kompensacija už viešąją paslaugą, kuriai taikomas VESP de minimis reglamentas, nėra valstybės pagalba. Kai kompensacija už viešąją paslaugą laikoma valstybės pagalba, pagal SESV 106 straipsnį, o sausumos transporto srityje pagal SESV 93 straipsnį Komisija gali paskelbti, kad kompensacija už VESP yra suderinama su vidaus rinka m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendime dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 106 straipsnio 2 dalies taikymo valstybės pagalbai, kompensacijos už viešąją paslaugą forma skiriamai Dėl šių klausimų analizės, kiek tai susiję su socialinėmis paslaugomis, žr. pirmą ir antrą dvimetes ataskaitas dėl visuotinės svarbos socialinių paslaugų, 2008 m. liepos 2 d. SEC (2008) 2179 ir 2010 m. spalio 22 d. SEC (2010) m. liepos 24 d. Sprendimas Altmark, C-280/00, Rink. p. I Daugiau informacijos galima rasti atsakyme į 61 klausimą m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 360/2012 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms, OL L 114, , p

19 tam tikroms įmonėms, kurioms pavesta teikti visuotinės ekonominės svarbos paslaugas 5 (toliau Sprendimas), ir sausumos transportui taikomame Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1370/ (toliau Reglamentas Nr. 1370/2007) nurodomos sąlygos, kuriomis tam tikros kompensavimo schemos yra suderinamos su 106 straipsnio 2 dalimi ir atitinkamai 93 straipsniu, ir apie jas neprivaloma iš anksto pranešti pagal SESV 108 straipsnio 3 dalį. Apie kitas kompensacijas už viešąją paslaugą turi būti pranešama Komisijai, kuri jų suderinamumą vertina remdamasi Europos Sąjungos bendrosiomis nuostatomis dėl valstybės pagalbos kompensacijos už viešąją paslaugą forma (2011 m.) 7 (toliau Bendrosios nuostatos), o sausumos transporto srityje Reglamentu Nr. 1370/2007. Altmark sprendime, Sprendime ir Bendrosiose nuostatose pateikiama daug paaiškinimų ir jais labai supaprastinamos taikomos taisyklės. Tačiau valdžios institucijos ir suinteresuotosios šalys pateikė nemažai klausimų dėl praktinio teisinės schemos taikymo konkretiems atvejams. Todėl 2011 m. peržiūrėdama Sprendimą ir Bendrąsias nuostatas Komisija priėmė aiškinamąjį komunikatą 8 (toliau Komunikatas), kuriame paaiškino svarbiausias valstybės pagalbos sąvokas, susijusias su VESP. Siekdama taisykles dar labiau supaprastinti, Komisija papildė valstybės pagalbos už VESP dokumentų rinkinį VESP de minimis reglamentu. Šiame vadove siekiama pateikti konkrečius paaiškinimus tam tikrais klausimais, kuriuos iškėlė valdžios institucijos valstybėse narėse, paslaugų naudotojai bei teikėjai ir kitos suinteresuotosios šalys. Priėmus naująjį valstybės pagalbos už VESP dokumentų rinkinį, palyginti su 2010 m. vadovo versija 9, buvo peržiūrėtas skirsnis apie valstybės pagalbą. Joje pateiktuose klausimuose ir atsakymuose konkrečiai nurodomos visuotinės ekonominės svarbos socialinės paslaugos ir transportas, bet jie taikomi ir VESP apskritai. Klausimai dėl ES viešųjų pirkimų taisyklių taikymo visų pirma orientuoti į VSSP ir yra susiję su sąlygomis, kuriomis viešųjų pirkimų taisyklės taikomos VSSP, šių taisyklų taikymo sritimi ir tuo, kaip taikant šias taisykles galima atsižvelgti į VSSP ypatumus. Visų pirma, pažymėtina, kad ES viešųjų pirkimų taisyklės nereikalauja, kad valdžios institucijos pirktų VSSP iš šalies. Jos gali nuspręsti paslaugą teikti pačios tiesiogiai arba vidaus veiklos principu. Jos taip pat gali nuspręsti paslaugą teikti bendradarbiaudamos su kitomis valdžios institucijomis teismų praktikoje nurodytomis sąlygomis. Viešųjų pirkimų ir (arba) koncesijų taisyklės taikomos tik tuo atveju, jei valdžios institucija nusprendžia paslaugą pavesti už atlygį teikti trečiajai šaliai. Jeigu šiomis aplinkybėmis perkančioji organizacija nusprendžia sudaryti viešojo paslaugų pirkimo ar paslaugų pirkimo sutartį, šiam pirkimui Direktyva 2004/18/EB arba Direktyva 2004/17/EB taikomos tik tuo atveju, jei pasiekiamos atitinkamos direktyvos m. gruodžio 21 d. Komisijos sprendimas dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 106 straipsnio 2 dalies taikymo valstybės pagalbai, kompensacijos už viešąją paslaugą forma skiriamai tam tikroms įmonėms, kurioms pavesta teikti visuotinės ekonominės svarbos paslaugas, OL L 7, , p m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1370/2007 dėl keleivinio geležinkelių ir kelių transporto viešųjų paslaugų ir panaikinantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 1191/69 ir (EEB) Nr. 1107/70, OL L 315, , p. 1. Komisijos komunikatas Europos Sąjungos bendrosios nuostatos dėl valstybės pagalbos kompensacijos už viešąją paslaugą forma (2011 m.), OL C 8, , p. 15. Komisijos komunikatas dėl Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių taikymo kompensacijai už visuotinės ekonominės svarbos paslaugų teikimą, OL C 8, , p m. gruodžio 7 d. Komisijos tarnybų darbinis dokumentas SEC (2010) 1545 galutinis. 19

20 taikymo ribinės sumos 10. Tačiau perkant socialines ir sveikatos paslaugas taikomos ne visos Direktyvos 2004/18/EB arba Direktyvos 2004/17/EB nuostatos 11, o tik labai nedidelė jų dalis 12, taip pat taikomi pagrindiniai ES teisės principai, kaip antai, reikalavimas laikytis vienodo požiūrio į ekonominės veiklos vykdytojus ir jų nediskriminuoti ir laikytis skaidrumo principo. Viešojo paslaugų pirkimo ir paslaugų pirkimo sutartims 13, kurių vertė mažesnė negu viešųjų pirkimų direktyvų taikymo ribos, ir paslaugų koncesijoms (nepriklausomai nuo jų sumos) viešųjų pirkimų direktyvos netaikomos; joms taikomi tik pagrindiniai SESV principai (nediskriminavimo, vienodo požiūrio, skaidrumo ir pan.), jei minėtos sutartys yra tarptautinės svarbos. Jeigu šios sutartys tarptautiniu mastu nėra svarbios, joms netaikomos ir SESV nuostatos 14. Šiame vadove siekiama išsamiau paaiškinti viešųjų pirkimų taisyklių taikymo VSSP sąlygas ir tvarką, aptariant visas temas, dėl kurių dažniausiai pateikiami klausimai, pavyzdžiui, paslaugų teikimą vidaus veiklos principu arba tarpusavyje bendradarbiaujant valdžios institucijoms, vykdant viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę ir paslaugų koncesijas, taip pat pagrindinių SESV principų taikymą. Jame taip pat siekiama išsamiau paaiškinti dideles valdžios institucijų galimybes atsižvelgti į VSSP ypatumus sudarant viešojo pirkimo sutartis, ypač į visus kokybės reikalavimus, kurie joms atrodo tinkami sudėtiniams paslaugų gavėjų poreikiams patenkinti. Tikimės, kad šiuose paaiškinimuose bus atsakyta į įvairių suinteresuotųjų šalių šia tema pateiktus klausimus ir kad paaiškinimai leis labiau remti ir skatinti valdžios institucijas joms vykdant aktyvią veiklą, kad piliečiams būtų teikiamos aukštos kokybės socialinės paslaugos m. gruodžio 20 d. Komisija priėmė naujų viešųjų pirkimų taisyklių pasiūlymą 15. Kai bus priimtos naujosios viešųjų pirkimų taisyklės, numatoma atnaujinti šio vadovo dalį apie viešuosius pirkimus, kad ji atitiktų naująsias nuostatas. Atsakant į klausimus dėl vidaus rinkos taisyklių taikymo 16 daugiausia dėmesio skiriama VSSP šioms paslaugoms SESV nustatytos vidaus rinkos taisyklės taikomos tada, kai jos laikomos ekonomine veikla pagal Teismo praktiką, susijusią su šių nuostatų aiškinimu. Tam tikroms VSSP taip pat gali būti taikoma Paslaugų direktyva Direktyvos 2004/18/EB 7 straipsnis. Socialinės ir sveikatos paslaugos įtrauktos į paslaugas, išvardytas Direktyvos 2004/18/EB II priedo B dalyje. Tokių paslaugų sutartims taikomos tik vos kelios Direktyvos nuostatos (Direktyvos 2004/18/EB 20 ir 21 straipsniuose nurodomas II priedo A ir B dalyse išvardytų paslaugų skirtumas). II priedo B dalyje taip pat aiškiai nurodomos socialinės ir sveikatos paslaugos. Priede nurodytus kodus galima rasti Vidaus rinkos generalinio direktorato interneto svetainėje Kaip nurodoma Direktyvos 2004/18/EB 21 straipsnyje, skaitomame kartu su Direktyvos 2004/18/EB 23 straipsniu ir 35 straipsnio 4 dalimi, techninės specifikacijos turi būti nustatomos viešojo pirkimo procedūros pradžioje, o konkurso rezultatai turi būti skelbiami viešai. Nepriklausomai nuo paslaugų pobūdžio. ˇr. Komisijos aiškinamąjį komunikatą dėl Bendrijos teisės, taikomos sudarant sutartis, kurioms netaikomos arba tik iš dalies taikomos viešųjų pirkimų direktyvos (2006 m.), OL C 179, , p. 2. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl viešųjų pirkimų pasiūlymas, COM/2011/0896 galutinis; Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų, pasiūlymas, COM/2011/0895 galutiniseuropos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl koncesijos sutarčių skyrimo pasiūlymas, COM/2011/0897 galutinis. Vidaus rinkos taisyklės tai SESV įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas taisyklės (SESV 49 bei 56 straipsniai) ir Paslaugų direktyvos taisyklės. 20

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk 2014 7 1 L 193/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/2014 2014 m. birželio 25 d. kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 04 27 COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu.eu, įgyvendinimo

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.17 KOM(2010) 486 galutinis 2008/0183 (COD) Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: +352 29 29 42 670 El. paštas: ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

EN

EN EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 8.4.2009 KOM(2009) 126 galutinis 2009/0054 (COD) C7-0044/09 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA dėl kovos su pavėluotais mokėjimais, atliekamais pagal

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17 2005 1 11 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB, numatančios pirkimų tvarkos derinimą vandentvarkos,

Detaliau

CL2014R0639LT bi_cp 1..1

CL2014R0639LT bi_cp 1..1 02014R0639 LT 03.07.2017 003.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.12.2016 A8-0371/4 4 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese Europos Parlamentas atmeta Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą. 7.12.2016 A8-0371/5 5 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 1 straipsnio 1 dalies

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL VP3-1.3-ŪM-05-R PRIEMONĖS VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2008 m.

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 30.1.2013 COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 25 COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl galutinės valstybių narių tarpusavio

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos data: 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. balandžio 29 d. - dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžia

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. balandžio 29 d. - dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžia 2015 5 19 L 123/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/751 2015 m. balandžio 29 d. dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

LT.DOC

LT.DOC LT Bendrijos gairės dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo sparčiojo plačiajuosčio ryšio tinklų diegimui 1. ĮVADAS (1) Galimybė naudotis plačiajuosčiu ryšiu yra svarbiausias informacijos ir ryšių technologijų

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

EBA/GL/2014/ m. gruodžio 19 d. Gairės dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos ir metodikos

EBA/GL/2014/ m. gruodžio 19 d. Gairės dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos ir metodikos EBA/GL/2014/13 2014 m. gruodžio 19 d. Gairės dėl bendros priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) tvarkos ir metodikos Turinys Paveikslų ir lentelių sąrašas... 5 EBI gairės dėl bendros priežiūrinio

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

COM(2017)221/F1 - LT

COM(2017)221/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 05 08 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje vynuogių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk 2016 3 31 L 81/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/424 2016 m. kovo 9 d. dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-119 2013 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redakcija 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V- 141 redakcija

Detaliau