PE IP Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, tel. nr

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PE IP Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, tel. nr"

Transkriptas

1 PE IP Investicijų plano rengėjas, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, tel. nr , el. paštas DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS CHEMIKŲ G. 14, JONAVA DALIS: EKONOMINĖ - NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS Kaunas Įmonės direktorius: Investicijų plano rengimo vadovas: Investicijų plano rengėjas: Šarūnas Berkmanas Šarūnas Berkmanas kvalif. atest. nr.: 0065; 0456; INV 0045 Povilas Bolys M nr Užsakovas/Bendrojo naudojimo objektų valdytojas: UAB Jonavos paslaugos, kodas , Klaipėdos g. 17, LT Jonava, Tel./faks. (8 349) 52939, el. p. UAB Jonavos Paslaugos direktorius Edmundas Mulokas Suderinta: Būsto energijos taupymo agentūra: (pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, parašas, antspaudas) (atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

2 Turinys 1. Įvadas Daugiabučio gyvenamojo namo tipo apibūdinimas Pagrindiniai daugiabučio gyvenamojo namo rodikliai Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio efektyvumo nustatymas Preliminarios daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kainos apskaičiavimas Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina Projekto įgyvendinimo planas Preliminarus Projekto finansavimo planas Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas Ekonominio naudingumo įvertinimas pagal faktines šilumos sąnaudas Preliminarios pastato atnaujinimo (modernizavimo) skaičiuojamosios kainos nustatymas Literatūros sąrašas

3 1. Įvadas: Pastato atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano užsakovas: UAB Jonavos paslaugos. Investicijų planas rengiamas pagal sutartinius įsipareigojimus. Investicijų planas neprieštarauja 2011 m. vasario mėn. 17 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-47 patvirtinto teritorijos bendrojo plano sprendiniams. Prie investicijų plano pridedami dokumentai: Pastato energinio naudingumo sertifikas Nr. KG (Neregistruotas) Pastato energinio naudingumo klasė E Statinio vizualinės apžiūros aktas Nr. 0011, 2016 m. lapkričio mėn. 24 d. Statinio inventorinės bylos fragmentas Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų 2017 m. gegužės mėn. 23 d. viešo aptarimo protokolas. Visi investicijų plano pasiūlymai yra pateikiami kaip priešprojektiniai sprendiniai projektavimo darbams. Planuojamų atnaujinimo darbų apimtys apskaičiuotos remiantis atliktais objekto natūriniais matavimais. Ataskaitoje pateikti investicijų skaičiavimai nuo realių rodiklių gali skirtis dėl kelių priežasčių: 1) Energijos taupymo ir kitų pastato atnaujinimo priemonių statybos darbų kaina yra orientacinė, todėl po rangos darbų pirkimo konkurso gali būti kainų pokytis su sąlyga, kad rangos darbų suma negali viršyti investicijų projekte apskaičiuotos bendros darbų vertės; 2) Energetinių išteklių kainos gali kisti priklausomai nuo valstybės, savivaldybės ar šilumos tiekimo įmonių aptarnaujančių minėtus objektus, politikos, infliacijos bei kitų priežasčių; 3) Paskelbus rangos darbų atlikimo konkursą, statybos darbus vykdančios organizacijos objekte turi atlikti tam reikalingus (patikslintus) matavimus, skaičiavimus; 4) Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo, projektavimo ir statybos techninės priežiūros kaina nustatoma vadovaujantis statybos techninio reglamento STR :2010 Statinio projektavimas nuostatomis dėl statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principų ir sustambintais statybos darbų kainų apskaičiavimais, valstybės įmonės Statybos produktų sertifikavimo centro interneto svetainėje ( paskelbtomis Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtomis rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo. Investicijų plano rengėjas neatsako už medžiagų ir darbo užmokesčio įkainių pabrangimą statybos rinkoje, dėl ko gali būti nenupirkti statybos rangos darbai. Investicijų plane siūlomi du pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonių paketai: A ir B. Paketai suformuoti vadovaujantis Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo [9] 19 ir 33 punktų reikalavimais. Paketas A suformuotas pagal 2017 m. gegužės mėn. 23 d. pastato atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano viešojo aptarimo su butų savininkais protokolą (pridedamas prie investicijų plano). Pakete B pateikiamas alternatyvus atnaujinimo priemonių kompleksas. Investicijų plano rengimo vadovas: Šarūnas Berkmanas, kvalif. atest. nr.: 0065 / ; 0456 / ; INV 0045 / Investicijų plano rengėjas: Povilas Bolys, M nr / Kontaktai: Tel. nr , El. p. 2. Daugiabučio gyvenamojo namo tipo apibūdinimas Namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas). Aukštų skaičius. Plytų mūras Statybos metai, tipinio namo projekto, pagal kurį Tipinio proj. pastatytas namas, serijos Nr. (jeigu yra) serijos nr.: Pastato energinio naudingumo klasė, sertifikato Nr., E KG išdavimo data Užstatytas plotas, m 2 621,00 Namui priskirto žemės sklypo plotas, m 2 - Atkuriamoji namo vertė, Eur (VĮ Registrų centro duomenimis)

4 3. Pagrindiniai daugiabučio gyvenamojo namo rodikliai. Eil. Kiekis, Pavadinimas Mato vnt. Nr. vnt Bendrieji rodikliai Butų skaičius. vnt Butų naudingasis plotas. m , Namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius.* vnt Namo negyvenamosios paskirties patalpų bendrasis m 2 0, (naudingasis) plotas Namo naudingasis plotas ( ). m , Sienos (Plytų mūras) Fasadinių sienų šilumos W/m 2 K 1,27 perdavimo koeficientas. Cokolio šilumos perdavimo W/m 2 K 1,06 koeficientas Stogo dangos plotas. m 2 699,99 Stogo šilumos perdavimo W/m 2 K 0,85 koeficientas Fasadinių sienų plotas (atėmus langų ir kt. angų plotą), įskaitant angokraščius Cokolio plotas. m 2 762,95 Cokolį sudaro: Stogas (Sutapdintas) Langai ir lauko durys m ,19 Butų ir kitų patalpų langų vnt. 87 skaičius, iš jų: Skaičius langų, pakeistų į mažesnio šilumos vnt. 76 pralaidumo langus Butų ir kitų patalpų langų plotas, iš jų: m 2 164,48 Plotas langų, pakeistų į mažesnio šilumos m 2 143,25 pralaidumo langus. Skaičius butų ir kitų patalpų balkonų (lodžijų) durų, iš vnt. 33 jų: Pastabos VĮ Registrų centras duomenys VĮ Registrų centras duomenys Šildomas plotas: 1626,48 m 2 Į sienų plotą įtrauktas langų ir lauko durų angokraščių plotas: 255,88 Požeminės dalies plotas (m²): m² 1 lentelė VĮ Registrų centras duomenys Nustatytas vadovaujantis STR :2012 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas reikalavimais. Antžeminės dalies plotas (m²): 385,21 377,74 Nustatytas vadovaujantis STR :2012 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas reikalavimais. Nustatytas vadovaujantis STR :2012 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas reikalavimais. 4

5 Skaičius durų, pakeistų į mažesnio šilumos vnt. 24 pralaidumo duris. Plotas butų ir kitų patalpų balkonų (lodžijų) durų, iš m 2 60,72 jų: Plotas durų, pakeistų į mažesnio šilumos m 2 44,16 pralaidumo duris. Skaičius bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) vnt. 27 langų, iš jų: Skaičius langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo bendrojo vnt. 0 naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.). Plotas bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir m 2 30,64 kt.) langų, iš jų: Plotas langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo bendrojo m 2 0,00 naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) Lauko durų (laiptinių ir kt.) skaičius. vnt Lauko durų (laiptinių ir kt.) plotas. m 2 24,85. PALIKTI ĮJUNGTĄ 3.5. Rūsys Rūsio perdangos plotas. m 2 491,30 1 Rūsio perdangos šilumos W/m 2 K 0,71 perdavimo koeficientas. Laiptinių durys - 3 vnt. Rūsio durys - 3 vnt. Stogo durys - 1 vnt. Tambūro durys - 3 vnt. Nustatytas vadovaujantis STR :2012 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas reikalavimais. *Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. 5

6 4. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas. Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apžiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai): 1) Statinio vizualinės apžiūros aktas Nr. 0011, 2016 m. lapkričio mėn. 24 d., apžiūros vadovas Šarūnas Berkmanas, kvalif. atest. nr.: 0065; 0456; INV 0045; 2) Daugiabučio gyvenamojo namo apžiūros aktas, Vadybininkas pastatų techninei priežiūrai Mindaugas Stanišauskas. 2 lentelė Eil. Nr. Vertinimo objektas Bendras įvertinimas* Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos nusidėvėjimo lygis ir pan.) Sienų konstrukcija - keraminių plytų mūras. Sienų šiluminė varža netenkina [11] reikalavimų. Dėl netinkamai nuvedamų atmosferinių kritulių, pastato išorinės atitvaros drėkinamos, vietomis aptrupėjęs plytų mūras. 4.1 Sienos (fasadinės) 3 Pastato pamatai juostiniai. Aplink pastatą įrengta betoninė nuogrinda Nuogrinda vietomis sutrūkinėjusi. Vietomis nuogrinda pasvirusi į pastato pusę, todėl į tarpą tarp pamatų ir nuogrindos patenka nuo pastato tinkamai nenuvedami atmosferiniai krituliai. Dalis nuogrindos apaugusi augmenija. Pastato cokolinės dalies tinkas vietomis nutrupėjęs. 4.2 Pamatai ir nuogrindos 2 6

7 Pastato stogas sutapdintas, dengtas bitumine prilydoma danga. Papildomas termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas, stogo konstrukcijos šilumos perdavimo koeficientas netenkina [11] reikalavimų. Pastato lietaus nuvedimo sistema vidinė. Stovai ir magistraliniai vamzdynai ketiniai, paveikti korozijos. Įlajos neapsaugotos nuo medžių lapų ir kitų šiukšlių. 4.3 Stogas 3 Butuose langų ir balkono durų būklė patenkinama, didžioji dalis langų pakeista naujais PVC profilių su stiklo paketais gaminiais. Senų medinių langų ir balkono durų būklė bloga, jų šiluminė varža netenkina [11] reikalavimų. 4.4 Langai ir balkono durys butuose 3 Didžioji dalis pastato balkonų įstiklinti, tačiau įstiklinimas chaotiškas, darko bendrą fasadų vaizdą, vyrauja seno medinio tipo ir PVC profilio stiklinimas. Pavojingų įlinkių nepastebėta. 4.5 Balkonų ar lodžijų laikančiosios konstrukcijos 3 7

8 Rūsio perdanga 3 Rūsys nešildomas. Rūsio perdanga g/b plokščių, termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas, šilumos perdavimo koeficientas netenkina [11] reikalavimų. 4.7 Langai ir lauko įėjimo durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose 3 Laiptinių langai seni mediniai, nesandarūs, šaltuoju metų laiku patiriama šalto oro infiltracija į patalpas. Langų šilumos perdavimo koeficientas netenkina [11] reikalavimų. Rūsio langai seni mediniai, nesandarūs. Dalis bendrojo naudojimo patalpų durų pakeistos, dalis - senos, medinės, šilumos perdavimo koeficientas netenkina [11] reikalavimų. Nėra tambūro durų. Šiluma pastatui tiekiama iš miesto centralizuotų šilumos tinklų. Pastato šildymui įrengtas priklausomas šilumos punktas su plokšteliniu šilumokaičiu karšto vandens ruošimui. Šildymo sistema reguliuojama automatikos pagalba, įrengtas išorės oro temperatūros daviklis. Šildymo sistema vienvamzdė, apatinio paskirstymo. Daugiabučio laiptinės šildomos. Daugumoje patalpų sumontuoti seni šildymo prietaisai. Magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai seni, paveikti korozijos. Vamzdynų izoliacija sena, vietomis visai neizoliuoti. Šildymo sistemos uždaromoji armatūra sena, paveikta korozijos. Neįmanomas tinkamas jos ekploatavimas. 4.8 Šildymo inžinerinės sistemos 3 Karštas vanduo ruošiamas šilumos punkte plokštelinio šilumokaičio pagalba. Magistraliniai vamzdynai seni, paveikti korozijos. 4.9 Karšto vandens inžinerinės sistemos 3 8

9 Šalto vandentiekio inžinerinė sistema Nuotekų (buitinių) šalinimo inžinerinė sistema 3 3 Šalto vandens tiekimo sistema prijungta prie miesto tinklų. Sistemos magistraliniai vamzdynai pažeisti korozijos. Uždaromoji armatūra sena, paveikta korozijos, neįmanomas tinkamas jos eksploatavimas. Buitinių nuotekų magistraliniai vamzdynai ketiniai, nesandarūs. Vamzdynuose dėl apnašų sumažėjęs skersmuo, kyla problemų dėl pralaidumo. Stovai seni, ketiniai, nekeisti nuo namo statybos metų Vėdinimo inžinerinės sistemos 3 Natūrali kanalinė, oro pritekėjimas vyksta pro langus ir duris, oro ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus. Oro šalinimas iš patalpų nepakankamas. Bendrojo naudojimo patalpose elektros instaliacija įrengta iš laidų su aliuminio gyslomis. Dalis atskirų įvadinių paketinių išjungėjų pakeisti naujais, likę - seni. Laiptinėse apšvietimas senas, neautomatizuotas. Naudojami kaitriniai šviestuvai Elektros bendrosios inžinerinės sistemos Liftas - Pastate nėra. * Įvertinimo skalė: 4 geras; 3 patenkinamas; 2 blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų). 9

10 5. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį 3 lentelė Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos aprašo 18 punktu. Eil. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Patabos Nr Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis. kwh/m 2 /metus 173, Namo energinio naudingumo klasė. klasė E Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3- jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį punkte nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių skaičius. Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam dienolaipsniui. MWh/metus 150,12 - kwh/m 2 /metus 92,30 Pagal užsakovo pateiktus duomenis dienolaipsnis kwh/dienolaipsniui 59, Pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis: Eil. Nr. Energijos sąnaudų apibūdinimas Skaičiuojamosios energijos sąnaudos, kwh/m 2 /metus 1 Šilumos nuostoliai per pastato sienas 87,89 2 Šilumos nuostoliai per pastato stogą 19,18 3 Šilumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su išore 0,00 4 Šilumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0, per grindis ant grunto 0, per horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto 0, per vertikaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto 0, per vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto 0, per šildomo rūsio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0, per grindis virš vėdinamų pogrindžių 0, per grindis virš nešildomų vėdinamų rūsių 9,82 5 Šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius ir kitas skaidrias atitvaras 16,23 6 Šilumos nuostoliai per pastato išor.duris ir vartus, neįskaitant nuostolių dėl durų varstymo 0,74 7 Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius 13,11 8 Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo 14,63 9 Šilumos nuostoliai dėl viršnorminės išorės oro infiltracijos 0,00 10 Šilumos pritekėjimai iš išorės pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu 37,49 11 Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu 177,76 12 Šilumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu kompensuoja šilumos pritekėjimai iš išorės ir vidiniai šilumos išsiskyrimai 155,12 13 Suminės elektros energijos sąnaudos pastate 29,62 14 Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui 9,72 15 Šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniui ruošti 327,55 16 Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti 173,76 17 Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vėsinti 9,52 10

11 6. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės.. Eil. Nr Priemonės pavadinimas Energijos efektyvumą didinančios priemonės Priemonių paketas A 4 lentelė Numatomi priemonių techniniai ir energiniai parametrai Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą. Numatoma atlikti sienų apšiltinimą mineraline vata įrengiant ventiliuojamą fasadą. Apdailai naudoti fibrocementines plokštes (klasifikacija pagal EN NT A 5 I) su jų gamybos procese įdiegta antigrafiti danga, arba sauso presavimo mažo įmirkio keramines rektifikuotas, neglazūruotas, visiškai matines plyteles (storis 10 mm; įmirkis 0,05 %; laužimo jėga > 3000 N; atsparumas: lenkimui > 50 (N/mm²), giliajam dilimui < 130 mm³, dėmėms ir (arba) nešvarumams - 5 klasė). Apdailą tvirtinti ant metalinio karkaso pagal įrengimo schemą. Siūloma apšiltinti cokolinę dalį įgilinant iš lauko pusės. Numatoma pamatus padengti hidroizoliacija, įrengti termoizoliacinį sluoksnį (apie 1,2m) bei viršžeminės dalies apdailą. Apšiltinus cokolį, jį padengti mechaniniams pažeidimams atspariomis medžiagomis. Izoliavus pamatus būtina tinkamai įrengti naują trinkelių nuogrindą aplink visą pastatą ( apie 108 m² ). Sienų ir cokolio šiltinimo sistemos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu. Sienų šilumos perdavimo koeficientas U 0,20 (W/m2K). Cokolio termoizoliacini ssluoksnis 15cm. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas. Esamų inžinerinių tinklų (dujų vamzdžių, laidų) perkėlimas. Apšiltinamų sienų ir angokraščių plotas: Apšiltinamo cokolio plotas: 3 056,19 m 2 762,95 m Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje. Numatoma apšiltinti stogą ir įrengti naują stogo dangą. Stogo šilumos perdavimo koeficientas U 0,16 (W/m2K). Apšiltinus stogą būtina naujai apskardinti parapetus ir ventiliacijos kaminėlius. Atlikus stogo atnaujinimo darbus numatoma atstatyti žaibosaugos sistemą pastate. Stogo ir sienų termoizoliaciniai sluoksniai turi būti susisiekiantys. Stogo šiltinimo sistemos medžiagos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas. Keičiamos stogo dangos plotas: 699,99 m 2 11

12 Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus. Numatoma pakeisti butų langus ir balkonų duris naujais langais su dvikameriniu stiklo paketu ir bent vienu selektyviniu stiklu. Per visą lango perimetrą įrengiamos izoliacinės juostos. Šilumos perdavimo koeficientas U 1,3 (W/m2K). Montuojamos naujos palangės, atstatoma pilna angokračių apdaila. Visi gaminiai turi būti sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas. Keičiamų langų kiekis: 13 vnt. Keičiamų langų plotas: 24,46 m 2 Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas). Iš jų: Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (Laiptinės). Numatoma laiptinės senus langus pakeisti naujais PVC profilio varstomais langais su stiklo paketais. Numatomas langų šilumos perdavimo koeficientas U 1,3 (W/m2K). Laiptinių langai iškeliami - tvirtinami į angokraščių išorinį kraštą. Atlikus langų montavimo darbus atstatoma pilna angokraščių apdaila. Visi gaminiai turi būti sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (Rūsio). Laiptinių lauko durų ir tambūrų durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą. Keičiamų langų kiekis: Keičiamų langų plotas: 11 vnt. 19,36 m 2 Numatoma senus rūsio langus pakeisti naujais langais su armuoto stiklo paketais. Varstomų langų kiekis ir pozicijos numatomos techniniame darbo projekte. Visi gaminiai turi būti sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas. Keičiamų langų kiekis: Keičiamų langų plotas: 16 vnt. 11,28 m 2 Numatoma pakeisti duris į rūsį naujomis, sandariomis durimis. Numatoma įrengti naujas tambūrines duris su automatiniais pritraukėjais visose laiptinėse. Reikalaujamas durų šilumos perdavimo koeficientas U 1,6 W/m2K. Visi gaminiai turi būti sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas. Numatoma įėjimus pritaikyti žmonių su negalia poreikiams. Keičiamų durų kiekis: Keičiamų durų plotas: 6 vnt. 15,27 m 2 Numatoma įstiklinti visus butų balkonus naujo profilio PVC konstrukcijomis pagal vieningą projektą stiklinant balkonus nuo turėklo iki lubų. Sutvarkoma turėklų atitvarinė konstrukcija. Naujai stiklinami visi balkonai. Numatomas palangių nuolajų įrengimas. Balkono stiklinimo profiliai, tipas ir dalinimas parenkamas techninio darbo projekto metu. Visi gaminiai turi būti sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas. Balkonų atraminių turėklų plotas: Įstiklinamų balkonų plotas: 110,88 m 2 147,84 m 2 12

13 Vėdinimo sistemos sutvarkymas Numatoma išvalyti ir dezinfekuoti vėdinimo kanalus, esant arba pertvarkymas, įskaitant poreikiui iškelti ventiliacijos kaminėlius aukščiau. rekuperacijos sistemos įrengimą. Ventiliacijos sistema išvaloma: 25 butams Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas. Iš jų: Balansinių ventilių ant stovų įrengimas. Vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas. Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose. Šildymo sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Šildymo sistemai taikomas cheminis šildymo sistemų plovimas, kai sujungus specialų aparatą su šildymo sistema ir įvedus visas būtinas, specialiai parinktas chemines medžiagas į šildymo sistemą, valymo tirpalas cirkuliuoja šildymo sistemoje numatytą laiko tarpą, priklausomai nuo sistemos užteršimo lygio. Įrengiamų balansinių ventilių kiekis: Izoliuojamų šildymo vamzdžių ilgis: Izoliuojamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdžių ilgis: 31 komplektai Numatoma naujai izoliuoti šildymo ir karšto vandens sistemos magistralinius vamzdynus ir stovų junges akmens vatos kevalais su folija. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas. 459,61 m 197,11 m Butuose prie radiatorių montuojami didelio pralaidumo dviejų eigų termostatiniai ventiliai skirti vienvamzdei sistemai su termostatinėmis galvutėmis, kurių temperatūros nustatymo diapazonas yra apribotas gamykliškai (16-28 C). Apvaduose prie radiatorių montuojami apvado susiaurinimai. Reguliavimo mechanizmai trišakiuose prie radiatorių pašalinami ir užaklinami arba keičiami naujais nereguliuojamais (standartiniais) trišakiais. Tikslesnei šilumos apskaitai įvertinti prie radiatorių montuojami šilumos mokesčių dalikliai - indikatoriai bei įrengiama reikalinga techninė ir programinė įranga duomenų nuskaitymui nuotoliniu būdu. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas. Įrengiamų šilumos nuskaitymo daliklių kiekis: Įrengiamų termostatinių ventilių kiekis: 98 vnt. 104 vnt.. 13

14 .. Eil. Nr Priemonės pavadinimas Energijos efektyvumą didinančios priemonės Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą. Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje. Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus. Priemonių paketas B Numatomi priemonių techniniai ir energiniai parametrai Numatoma atlikti sienų apšiltinimą mineraline vata įrengiant ventiliuojamą fasadą. Apdailai naudoti fibrocementines plokštes (klasifikacija pagal EN NT A 5 I) su jų gamybos procese įdiegta antigrafiti danga, arba sauso presavimo mažo įmirkio keramines rektifikuotas, neglazūruotas, visiškai matines plyteles (storis 10 mm; įmirkis 0,05 %; laužimo jėga > 3000 N; atsparumas: lenkimui > 50 (N/mm²), giliajam dilimui < 130 mm³, dėmėms ir (arba) nešvarumams - 5 klasė). Apdailą tvirtinti ant metalinio karkaso pagal įrengimo schemą. Siūloma apšiltinti cokolinę dalį įgilinant iš lauko pusės. Numatoma pamatus padengti hidroizoliacija, įrengti termoizoliacinį sluoksnį (apie 1,2m) bei viršžeminės dalies apdailą. Apšiltinus cokolį, jį padengti mechaniniams pažeidimams atspariomis medžiagomis. Izoliavus pamatus būtina tinkamai įrengti naują trinkelių nuogrindą aplink visą pastatą ( apie 108 m² ). Sienų ir cokolio šiltinimo sistemos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu. Sienų šilumos perdavimo koeficientas U 0,20 (W/m2K). Cokolio termoizoliacini ssluoksnis 15cm. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas. Esamų inžinerinių tinklų (dujų vamzdžių, laidų) perkėlimas. Apšiltinamų sienų ir angokraščių plotas: Apšiltinamo cokolio plotas: 3 056,19 m 2 762,95 m 2 Numatoma apšiltinti stogą ir įrengti naują stogo dangą. Stogo šilumos perdavimo koeficientas U 0,16 (W/m2K). Apšiltinus stogą būtina naujai apskardinti parapetus ir ventiliacijos kaminėlius. Atlikus stogo atnaujinimo darbus numatoma atstatyti žaibosaugos sistemą pastate. Stogo ir sienų termoizoliaciniai sluoksniai turi būti susisiekiantys. Stogo šiltinimo sistemos medžiagos parenkamos techninio darbo projekto rengimo metu. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas. Keičiamos stogo dangos plotas: 699,99 m 2 Numatoma pakeisti butų langus ir balkonų duris naujais langais su dvikameriniu stiklo paketu ir bent vienu selektyviniu stiklu. Per visą lango perimetrą įrengiamos izoliacinės juostos. Šilumos perdavimo koeficientas U 1,3 (W/m2K). Montuojamos naujos palangės, atstatoma pilna angokračių apdaila. Visi gaminiai turi būti sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas. Keičiamų langų ir durų kiekis: Keičiamų langų ir durų plotas: 13 vnt. 24,46 m 2 4 lentelė 14

15 6.1.4 Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas). Iš jų: Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (Laiptinės). Numatoma laiptinės senus langus pakeisti naujais PVC profilio varstomais langais su stiklo paketais. Numatomas langų šilumos perdavimo koeficientas U 1,3 (W/m2K). Laiptinių langai iškeliami - tvirtinami į angokraščių išorinį kraštą. Atlikus langų montavimo darbus atstatoma pilna angokraščių apdaila. Visi gaminiai turi būti sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas. Keičiamų langų kiekis: Keičiamų langų plotas: 11 vnt. 19,36 m Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (Rūsio). Laiptinių lauko durų ir tambūrų durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams. Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą. Numatoma senus rūsio langus pakeisti naujais langais su armuoto stiklo paketais. Varstomų langų kiekis ir pozicijos numatomos techniniame darbo projekte. Visi gaminiai turi būti sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas. Keičiamų langų kiekis: Keičiamų langų plotas: 16 vnt. 11,28 m 2 Numatoma pakeisti duris į rūsį naujomis, sandariomis durimis. Numatoma įrengti naujas tambūrines duris su automatiniais pritraukėjais visose laiptinėse. Reikalaujamas durų šilumos perdavimo koeficientas U 1,6 W/m2K. Visi gaminiai turi būti sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas. Numatoma įėjimus pritaikyti žmonių su negalia poreikiams. Keičiamų durų kiekis: Keičiamų durų plotas: 6 vnt. 15,27 m 2 Numatoma įstiklinti visus butų balkonus naujo profilio PVC konstrukcijomis pagal vieningą projektą stiklinant balkonus nuo turėklo iki lubų. Sutvarkoma turėklų atitvarinė konstrukcija. Naujai stiklinami visi balkonai. Numatomas palangių nuolajų įrengimas. Balkono stiklinimo profiliai, tipas ir dalinimas parenkamas techninio darbo projekto metu. Visi gaminiai turi būti sertifikuoti ir įrengiami pagal gamintojų rekomendacijas. Balkonų atraminių turėklų plotas: Įstiklinamų balkonų plotas: 110,88 m 2 147,84 m Vėdinimo sistemos sutvarkymas Numatoma išvalyti ir dezinfekuoti vėdinimo kanalus, esant arba pertvarkymas, įskaitant poreikiui iškelti ventiliacijos kaminėlius aukščiau. rekuperacijos sistemos įrengimą. Ventiliacijos sistema išvaloma: 25 butams Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas. Iš jų: 15

16 Balansinių ventilių ant stovų įrengimas. Vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas. Šildymo prietaisų ir(ar) vamzdynų keitimas. Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose. Karšto vandens tiekimo sistemoje įrengiami termobalansiniai cirkuliacijos ventiliai su dezinfekcijos moduliu ir termometru, vienodos karšto vandens temperatūros palaikymui visuose stovuose. Karšto vandens paskirstymo sistemoje esami ventiliai keičiami naujais rutuliniais. Šildymo sistemos stovuose įrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas. Įrengiamų balansinių/ termobalansinių ventilių kiekis: Keičiamų rediatorių kiekis: Keičiamų gyvatukų kiekis: Įrengiamo naujo vamzdyno ilgis: 38 komplektai Numatoma naujai izoliuoti šildymo ir karšto vandens sistemos magistralinius vamzdynus ir stovų junges akmens vatos kevalais su folija. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas. Izoliuojamų šildymo magistralinių vamzdžių ilgis: Izoliuojamų karšto vandentiekio magistralinių vamzdžių ilgis: 459,61 m 197,11 m Esama namo šildymo sistema keičiama į naują dvivamzdę sistemą, taip pat keičiami magistraliniai šildymo sistemos vamzdynai. Numatoma pakeisti visus karšto vandentiekio vamzdynus (stovus ir magistrales) su visa reikalinga uždaromąja armatūra. Radiatoriai keičiami į naujus. Keičiamų radiatorių tipas, galingumas, dvivamzdės šildymo sistemos įrengimui reikalingų vamzdynų diametras, naujų šilumos punkto įrenginių parinkimas, atsižvelgiant į pasikeitusius šilumos poreikius numatomas techniniame darbo projekte. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas. Numatoma pastate pakeisti gyvatukus. 104 vnt. 25 vnt ,33 m Butuose prie radiatorių montuojami termostatiniai ventiliai su išankstiniu nustatymu ir termostatiniais elementais, kurių gamyklinis nustatymas yra nuo 16 C temperatūros. Visos medžiagos turi būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas. Įrengiamų termostatinių ventilių kiekis: 104 vnt. 16

17 Numatoma šilumos punktą pakeisti nauju automatizuotu, nepriklausomu šilumos punktu su šilumokaičiais šildymui ir karšto vandens ruošimui. Šilumos punkto techniniai parametrai ir įrenginiai (atsižvelgiant į pasikeitusius šilumos Šilumos punkto ar katilinės, individualių katilų ir (ar) karšto poreikius po pastato atnaujinimo) parenkami techniniame darbo projekte. Karšto vandens ruošimui numatoma įrengti vandens ruošimo įrenginių saulės kolektorius ant pastato stogo. Saulės kolektoriai keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, prijungiami prie esamos karšto vandens ruošimo sistemos. Kolektoriai komplektuojami su visa reikalinga papildoma įranga ir akumuliacinėmis talpomis, kurių montavimo vieta geoterminės energijos, biokuro ir parenkama techniniame darbo projekte. Visos medžiagos turi panašiai) įrengimas. būti sertifikuotos ir įrengiamos pagal gamintojų rekomendacijas. Įrengiamų šilumos punktų skaičius: Saulės kolektoriai įrengiami: 1 komplektas 25 butams 17

18 7. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio efektyvumo nustatymas. 5 lentelė Eil. Kiekis Rodikliai Mato vnt. Nr. Esama padėtis Numatomas 7.1 Pastato energinio naudingumo klasė Klasė E C Skaičiuojamosios namo šiluminės 7.2 energijos sąnaudos patalpų šildymui, iš jų kwh/m 2 /metus 173,76 57,91 pagal energiją taupančias priemones: Šilumos nuostoliai per pastato sienas 87,89 15, Šilumos nuostoliai per pastato stogą 19,18 3, Šilumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00 0, per grindis virš nešildomų vėdinamų rūsių 9,82 6, Šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius ir kitas skaidrias atitvaras 16,23 12, Modernizavus pastatą pagal priemonių paketą A Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius 13,11 5,80 procentais Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo 14,63 12, Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos - 66,67 padėties duomenimis 1) Išmetamo ŠESD (CO 2 ekv. ) kiekio 7.4 tonų/metus - 43,90 sumažėjimas Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau ŠESD) (CO2ekv.) kiekio sumažinimo skaičiavimas šiluminės energijos sutaupymo atveju Metinis šiluminės energijos suvartojimo MWh/metus (A) 188,43 Taršos faktoriaus reikšmė Metinis ŠESD kiekio sumažinimas Projekto vertinamasis laikotarpis Bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas Pastabos: t CO 2 ekv./mwh (B) 2) 0,233 t CO 2 ekv./metus (C) = (A) x (B) 43,90 metais (D) 3) 25,00 t CO 2 ekv (E) = (C) x (D) 1097,59 1) Apskaičiuoti sutaupymai yra skaičiuojamieji ir nuo realių gali skirtis apie 25 proc., Skaičiavimai atlikti remiantis STR :2012 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas. Realūs sutaupymai apskaičiuojami atliekant pastato energinį auditą. 2) Kai šiluma tiekiama centralizuotai, taršos faktoriaus reikšmė lygi 0,233 t CO2ekv./MWh. 18

19 Eil. Kiekis Rodikliai Mato vnt. Nr. Esama padėtis Numatomas 7.1 Pastato energinio naudingumo klasė Klasė E B Skaičiuojamosios namo šiluminės 7.2 energijos sąnaudos patalpų šildymui, iš jų kwh/m 2 /metus 173,76 62,81 pagal energiją taupančias priemones: Šilumos nuostoliai per pastato sienas 87,89 17, Šilumos nuostoliai per pastato stogą 19,18 3, Šilumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00 0, per grindis virš nešildomų vėdinamų rūsių 9,82 6, Šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius ir kitas skaidrias 16,23 13,07 atitvaras Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius 13,11 6,29 procentais Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo 14,63 13, Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas palyginti su esamos - 63,85 padėties duomenimis 1) 7.4 Išmetamo ŠESD (CO 2 ekv. ) kiekio sumažėjimas tonų/metus - 42,05 Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau ŠESD) (CO2ekv.) kiekio sumažinimo skaičiavimas šiluminės energijos sutaupymo atveju Metinis šiluminės energijos suvartojimo MWh/metus (A) 180,46 Taršos faktoriaus reikšmė Metinis ŠESD kiekio sumažinimas Modernizavus pastatą pagal priemonių paketą B Projekto vertinamasis laikotarpis Bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas Pastabos: t CO 2 ekv./mwh (B) 2) 0,233 t CO 2 ekv./metus (C) = (A) x (B) 42,05 metais (D) 3) 25,00 t CO 2 ekv (E) = (C) x (D) 1051,17 5 lentelė 1) Apskaičiuoti sutaupymai yra skaičiuojamieji ir nuo realių gali skirtis iki 25 proc., Skaičiavimai atlikti remiantis STR :2012 Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas. Realūs sutaupymai apskaičiuojami atliekant pastato energinį auditą. 2) Kai šiluma tiekiama centralizuotai, taršos faktoriaus reikšmė lygi 0,233 t CO2ekv./MWh. 3) Skaičiuojant šilumos sutaupymus įvertinta, jog gyventojai pateiks iki pastato atnaujinimo keistų langų savybių deklaracijas, arba po pastato atnaujinimo priemonių įdiegimo atlikto sandarumo matavimo rezultatai tenkins pastato energinio naudingumo B klasės reikalavimus. 19

20 8. Preliminarios daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kainos. Eil. Nr. Priemonės pavadinimas 8.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės. Iš viso, Eur Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą. Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje. Eur/m² (naud.ploto) ,90 252, ,40 41,81 Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio 4 958,78 3,44 šilumos pralaidumo langus. Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas). Iš jų: Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (Laiptinės) ,52 2, Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (Rūsio) ,91 1,93 Laiptinių lauko durų ir tambūrų durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams ,01 3, Priemonių paketas A Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą. Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą. Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas. Iš jų: Preliminari kaina 6 lentelė ,15 18, ,25 1, Balansinių ventilių ant stovų įrengimas.(šild.sist ,68 ) 8 843,68 6, Vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas.(šild.sist ,99 ) 8 747,50 6,07 Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose ,39 14,11. Galutinė suma: ,48 352,32 Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos: 0 %. * Papildomai 10 proc. Valstybės paramai šildymo sistemos modernizavimui įvertinti, prie punkto priemonių papildomai išskirtas investicijų dydis tenkantis šildymo sistemos modernizavimui. 20

21 .. Eil. Nr. Priemonės pavadinimas 8.1. Energijos efektyvumą didinančios priemonės. Iš viso, Eur Priemonių paketas B Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą. Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje. Preliminari kaina 6 lentelė Eur/m² (naud.ploto) ,90 252, ,40 41, Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus ,78 3,44 Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas). Iš jų: Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (Laiptinės) ,52 2, Langų keitimas bendrojo naudojimo patalpose (Rūsio) ,91 1,93 Laiptinių lauko durų ir tambūrų durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams ,01 3,35 Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo ,15 18,46 konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant rekuperacijos sistemos įrengimą ,25 1, Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas. Iš jų: Balansinių ventilių ant stovų įrengimas.(šild.sist ,68 ) ,42 9, Vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas.(šild.sist ,99 ) 8 747,50 6, Šildymo prietaisų ir(ar) vamzdynų keitimas.(šild.sist ,06 ) ,14 41,58 Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose ,64 4,71 Šilumos punkto ar katilinės, individualių katilų ir (ar) karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas.(šild.sist ,15 ) ,15 27,45. Galutinė suma: ,76 415,02 Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos: 0 %. * Papildomai 10 proc. Valstybės paramai šildymo sistemos modernizavimui įvertinti, prie punkto priemonių papildomai išskirtas investicijų dydis tenkantis šildymo sistemos modernizavimui. 21

22 9. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina. Priemonių paketui A 7 lentelė Eil. Santykinė kaina, Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, Eur Nr. Eur/m² 9.1 Statybos darbai, iš viso: ,48 352, Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms ,48 352, Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo ,36 24,66 priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas). 9.3 Statybos techninė priežiūra ,39 7, Projekto administravimas ,43 2,90 Galutinė suma: ,66 386,93 Pastabos: 1) Į projekto parengimo išlaidas įsakaičiuoti: techninio projekto parengimo darbai, investicijų plano ir pastato energinio naudingumo sertifikatų parengimo darbai. 2) Lėšos skirtos projekto administravimui skaičiuojamos tikėtinai 24 mėnesių projekto veiklai su PVM. Priemonių paketui B Eil. Santykinė kaina, Išlaidų pavadinimas Preliminari kaina, Eur Nr. Eur/m² 9.1 Statybos darbai, iš viso: ,76 415, Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms ,76 415, Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę, jei būtina, ir projekto įgyvendinimo ,31 29,05 priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas). 9.3 Statybos techninė priežiūra ,38 8, Projekto administravimas ,43 2,90 Galutinė suma: ,88 455,27 Pastabos: 1) Į projekto parengimo išlaidas įsakaičiuoti: techninio projekto parengimo darbai, investicijų plano ir pastato energinio naudingumo sertifikatų parengimo darbai. 2) Lėšos skirtos projekto administravimui skaičiuojamos tikėtinai 24 mėnesių projekto veiklai su PVM. 7 lentelė 22

23 10. Projekto įgyvendinimo planas. 8 lentelė Eil. Nr. Įgyvendinamų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių ir etapų pavadinimas Darbų pradžia (metai, mėnuo) Darbų pabaiga (metai, mėnuo) Pastabos 10.1 Priemonių nurodytų 6 lentelėje įgyvendinimas Pastaba: Nurodomas preliminarus darbų atlikimo terminas, kuris tiesiogiai priklauso nuo kitų namo atnaujinimo (modernizavimo) proceso dalyvių. 23

24 11. Preliminarus Projekto finansavimo planas. Eil. Nr Lėšų šaltiniai Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu. Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos. Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas. Iš viso: Priemonių paketui A Planuojamos lėšos Procentinė Suma, Eur dalis nuo visos sumos,% - 0% ,48 91% ,18 9% ,66 100% Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų: Projekto parengimo išlaidų kompensavimas ,36 6% Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas ,39 2% Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų 4 182,43 1% kompensavimas. Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms (e.e.d.p.): Valstybės parama kompensuojant 30 proc. investicijų ,84 27% Pastabos 9 lentelė Butų ir kitų patalpų savininkams apmokama arba kompensuojama 100 proc. išlaidų. 30 proc. nuo Vyriausybės nustatytų e.e.d.p. sumos Papildoma valdtybės parama 10 proc. nuo šildymo ,24 0,4% šildymo sistemos modernizavimui sistemos atnaujimo sumos Valstybės parama statybos rangos darbams viso: ,08 28% Valstybės parama iš viso: ,19 50% Pastabos: 1. Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu. 2. Papildoma valstybės parama, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos. 24

25 Eil. Nr Lėšų šaltiniai Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu. Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos. Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos. Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas. Priemonių paketui B Planuojamos lėšos Procentinė Suma, Eur dalis nuo visos sumos,% - 0% ,76 91% ,12 9% Iš viso: ,88 100% Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų: Projekto parengimo išlaidų kompensavimas ,31 6% Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas ,38 2% Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų 4 182,43 1% kompensavimas. Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms (e.e.d.p.): Valstybės parama kompensuojant 30 proc. investicijų ,63 32% Pastabos 9 lentelė Butų ir kitų patalpų savininkams apmokama arba kompensuojama 100 proc. išlaidų. 30 proc. nuo Vyriausybės nustatytų e.e.d.p. sumos Papildoma valdtybės parama šildymo sistemos modernizavimui 677,66 0,1% 10 proc. nuo šildymo sistemos atnaujimo sumos Valstybės parama statybos rangos darbams viso: ,29 27% Valstybės parama iš viso: ,41 36% Pastabos: 1. Į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu. 2. Papildoma valstybės parama, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos. 25

26 11.4. Didžiausia mėnesinė įmoka. Didžiausia mėnesinė įmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui eur/m2/mėn. apskaičiuojama pagal formulę, pateikiamą Tvarkos apraše Didžiausios mėnesinės įmokos skaičiavimas Duomenys: Priemonių paketui A Ee 173,76 Ee Ep 57,91 Ep Ke 0,0502 Ke Kp 1,9 Kp K 1,2 K Ka 1,0 K a I= Priemonių paketui A Didžiausios leistinos mėnesinės įmokos dydis: 1,10 Eur/m²/mėn Orientacinis kredito terminas. Preliminarus kredimo gražinimo terminas: Vidutinė įmoka tenkanti buto (patalpų) naudingojo ploto 1 m² (eur/m²/mėn) (neįvertinus paskolos palūkanų, kai paskolos trukmė 20 metų): Priemonių paketui B Didžiausios leistinos mėnesinės įmokos dydis: 1,38 Eur/m²/mėn Orientacinis kredito terminas. Preliminarus kredimo gražinimo terminas: Vidutinė įmoka tenkanti buto (patalpų) naudingojo ploto 1 m² (eur/m²/mėn) (neįvertinus paskolos palūkanų, kai paskolos trukmė 20 metų): 115,85 x 0, Priemonių paketui B 173,76 62,81 0,0502 x 1,9 x 1,2 x 1,0 = 1,1 Eur/m²/mėn Skaičiavimai pateikiami priemonių paketui A, priemonių paketui B skaičiavimai analogiški. Maksimali mėnesinė įmoka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų apmokėjimu, įskaitant kredito gražinimą ir palūkanas, įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, tenkanti buto naudingojo ploto vienam apskaičiuojama pagal formulę: I = ((Ee - Ep) x Ke/12) x Kp x K x Ka, kur: I - didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka (Eur/m² per mėnesį); Ee - skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą (kwh/m² per metus); Ep - skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus, įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą (kwh/m² per metus); Ke - šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje Investicijų plano rengimo dieną (Eur/kWh); 12 - mėnesių skaičius per metus (mėn.); Kp - šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo paklaidos koeficientas - 1,9; K - koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energiją taupančiomis atnaujinimo (modernizavimo) priemonėmis, atsižvelgiant į Programos, priedo pastabos 4 punktą, - 1,2; Ka koeficientas taikomas, kai įgyvendinant projektą įrengiami atsinaujinantys energijos šaltiniai (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) 1,3; (kai įgyvendinant projektą nėra numatyta įrengiami atsinaujinantys energijos šaltinių, taikomas Ka koeficientas 1,0). 1,9 1,2 1,3 20 1,02 Eur/m²/mėn 20 metų (Terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje) metų (Terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje) 1,21 Eur/m²/mėn 26

PE Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8

PE Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8 PE-16-0004 Investicijų plano rengėjas, į/k 302605951, Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT-51230 Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8 677 457 54, El. pašto adresas: info@projektuekspertai.lt DAUGIABUČIO NAMO

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicijų plano rengėjas UAB Nomine Consult, įm. k. 304493084, adresas Vaižganto g. 8-1, 01108 Vilnius, el. pašto adresas info.lt@nomineconsult.com, telefono Nr. 8-652-44529 DAUGIABUČIO NAMO Žaliųjų

Detaliau

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel./faks. (8 5) 230 5434... DAUGIABUČIO NAMO KĘSTUČIO G. 23A, ŽAGARĖ, JONIŠKIO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sausio 15-osios g.

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sodų g. 9A, (Joniškis)

Detaliau

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas 300648306 Tel./Faksas (85) 230 5434 DAUGIABUČIO NAMO DIDLAUKIO G. 40, VILNIUS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas UAB "Miesto renovacija", į/k 3015 33164, Linkmenų g. 5, LT-09300 Vilnius, Lietuva, tel. nr. (8 5) 244 0155, faks. nr. (8 5) 247 8824, el. pašto adresas: info@miestorenovacija.lt DAUGIABUČIO NAMO TAIKOS

Detaliau

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel.+37068733211... DAUGIABUČIO NAMO MARIJAMPOLĖS G. 4, GARLIAVA, KAUNO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ

Detaliau

4. IP Kretingos g. 35 VS xls

4. IP Kretingos g. 35 VS xls Rengėjas UAB Terma Consult DAUGIABUČIO NAMO KRETINGOS G. 5, PALANGOJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS DALIS: NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS 2017.05.19 Kaunas Investicijų plano

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Vilniaus g.6a (Vilkaviskis)

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPRENDIMAI ENERGIŠKAI EFEKTYVIEMS PASTATAMS Reikalavimai A+ energinio naudingumo klasės gyvenamiesiems pastatams IKI 2019 02 01 NUO 2019 02 01 0,25 C 1 0,375; C 2 0,80 Pastato (jo dalies) energijos vartojimo

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Atliekamų darbų aprašymas

Atliekamų darbų aprašymas OBJEKTAS: Daugiabučiai gyvenamieji namai C5 Pilaitėje, Vilniuje Dalinės apdailos aprašymas pirkėjui Pamatai Pastato laikančiosios konstrukcijos Stogas Poliniai pamatai ir monolitinis gelžbetoninis (g/b)

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

SAMAT

SAMAT s ą m a t a N r. S165 119 Darbų kiekių žiniaraštis N r. S001 Sudaryta 2013.10 kainų lygiu. Kompleksas: Objektas: Žiniaraštis: Pamiškės g. 35, Švepelių k., Klaipėdos r. sav. Gamybos ir pramonės paskirties

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Energijos efektyvumas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje nuo gamybos iki galutinio vartotojo Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2018 m. vasario 21 d. Tarptautinė

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

D1991 Green Energy/IT

D1991 Green Energy/IT Pasyvaus namo standarto pranašumai Aidas Vaičiulis 2019.04.10 Kaunas Page 1 EU info: Europos Sąjungos įstatymų leidėjai 2017 metų gruodžio 19 dieną priėmė bendrą susitarimą dėl pastatų energinio naudingumo

Detaliau

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014

JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 JŪSŲ SAUGUMUI IR RAMYBEI KATALOGAS 2014 TURINYS Apie MUs VIDAUS DURYS LAUKO DURYS DURYS PAGAL KLIENTO PROJEKTĄ spec. PASKIRTIES DURYS DURŲ GALERIJA DURŲ MODELIAI techninė informacija papildomos detalės

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Microsoft Word SA AR_

Microsoft Word SA AR_ Projektinių siūlymų AIŠKINAMASIS RAŠTAS (SA) 1. NORMATYVINIAI IR KITI DOKUMENTAI Normatyviniai dokumentai. Rengiant techninio projekto architektūrinę dalį vadovautąsi šiais normatyviniais dokumentai: 1.

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas 2016.04.14 Multifunkcinė išsiplečianti juosta blaugelb Multifunktionsband DuoSDL300 Blaugelb multifunkcinė juosta DuoSDL300 vienas produktas vidinio ir vidurinio lygių sandarinimui Blaugelb multifunkcinė,

Detaliau

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TURINYS 4 BĖGIAI 5...STD 6...LHR-FM 7...LHR-RM 8...STD-RM 9...HL-TM 10...VL-TM 11...HL-MM1 su konsole žemiau montuojamoms spyruoklėms 12...HL-MM2 su konsole žemiau

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

Mykolo_12_2011_AKTAS.cdr

Mykolo_12_2011_AKTAS.cdr Kultūros paveldo objekto būklės tikrinimo taisyklių priedas (Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto forma) Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra (dokumento sudarytojo pavadinimas) KULTŪROS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2 Turinys Santrauka... 3 Pagrindiniai 2014 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 4 Pirminės

Detaliau

Paroc akmens vatos gaminių kainynas

Paroc akmens vatos gaminių kainynas PAROC AKMENS VATOS GAMINIŲ KAINYNAS 2015 Statybinė izoliacija Kiekis je s Lt/ Lt/ Eur/ Eur/ Universalios 8537274 8539435 PAROC extra 50 1220 610 14 10,42 24 250,08 4,83 5,85 1,40 1,69 8537286 8539512 75

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T S S. Daukanto g. 9, -6943 Kazlų Rūda STTYTOJS B PIENO ŽVIGŽDĖS PROJEKTUOTOJS SUTRTIES DINIMS PROJEKTO DINIMS PROJEKTO NUMERIS UB BIO B PIENO ŽVIGŽDĖS FILILO

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA EFEKTYVUS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ENERGIJOS VARTOJIMAS 1. PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO SISTEMŲ SU KATILAIS, NAUDOJANČIAIS NEATSINAUJINANTĮ KIETĄJĮ ARBA SKYSTĄJĮ KURĄ, ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ IR JŲ ELEMENTŲ

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

VIRSELIS_119.odt

VIRSELIS_119.odt KOMPLEKSAS VILNIAUS MIESTO ISTORINĖ DALIS, VADINAMA NAUJAMIESČIU (KODAS 33653) VILNIAUS SENAMIESTIS (APSAUGOS POZONIS KODAS 16073) VILNIAUS SENOJO MIESTO VIETA SU PRIEMIESČIAIS (KODAS 25504) OBJEKTAS DAUGIABUTIS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas Geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo bei tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas) 20 m. d. KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO 2018.03.01-2018.04.30 NORVEGIŠKAS PAVASARIS Kalendorinio pavasario pradžia dar nereiškia, kad žiema jau pasitraukė. Norvegai tai gerai žino ir visada pasirengę

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

dok

dok VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS N U T A R I M A S DĖL 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

Detaliau

Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai

Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai Page 1 of 29 Priedas Nr. 1 PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS PATALPŲ VALYMO PASLAUGŲ SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Techniniai reikalavimai bei valomų patalpų kiekiai ir periodiškumas

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni 2016-11-24 Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: 16542 Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žygimantų g. 1/T. Vrublevskio g. Pastatas.

Detaliau

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Turinys Trumpai apie taikymą... 3 Produkto parinkimas... 4 Skaičiavimai...

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. info@enmin.lt, enmin.lrv.lt Duomenys kaupiarni ir saugomi Juridiniq

Detaliau

Grindinis šildymas Sistema KAN-therm techninė informacija Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias varto

Grindinis šildymas Sistema KAN-therm techninė informacija Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias varto Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias vartotojui plokštuminio šildymo sistemas. Grindinio šildymo montavimas Sistema KAN-therm visiškai nesudėtingas. Platus

Detaliau

(\360ildymas su qs_adm.xls)

(\360ildymas su qs_adm.xls) Šilumos suvartojimas šildymui 2016 m. gruodžio mėnesį vidutinė lauko oro temperatūra: -0,8 C dienolaipsniai: 582,8 Kaina: 3,75 euro centai / kwh Eil. Nr. Gatvė Namas Plotas šilumos paskirstymui, m² MWh

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau