Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: SKI

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: SKI"

Transkriptas

1 Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: SKIRSNIS: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Vardas: NS Sinonimai: Sulphonitrate, mišinys, susidedantis iš amonio nitrato (CAS ) ir amonio sulfatas (CAS ) Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nustatyta paskirtis: Trąšos. Nerekomenduojama naudoti: Ne Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją Gamintojas: Uralchem, JSC Presnenskaya Naberezhnaya 6 bldg. 2 Moscow, , Rusija KCKK Branch of Uralchem JSC in Kirovo-Chepetsk Pozharniy Pereulok 7, Kirovo-Chepetsk Kirov Oblast, , Russia Tel.: +7 (83361) Tik įgaliotinio: Uralchem Assist GmbH Johannssenstrasse 10, Hannover, 30159, Germany Tel.: adresas, kompetentingas asmuo, atsakingas už: Saugos duomenų lapo: puslapis 1 iš 26

2 1.4. Pagalbos telefono numeris +44 (0) (24/7) 2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas Klasifikavimas pagal Reglamentas (EB) Nr 1272/2008 dėl klasifikavimo, ženklinimo bei pakavimo: Oksiduojančiosios kietosios medžiagos, 3 kategorija, H Ženklinimo elementai ATSARGIAI Pavojaus nuorodos: H272: Gali padidinti gaisrą, oksidatorius. Saugumo nuorodos: P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P220: Laikyti atokiau nuo drabužių bei kitų degiųjų medžiagų. P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. P370+P378: Gaisro atveju: gesinimui naudoti vanduo Kiti pavojai PBT/vPvB: Patikrinimas nėra būtinas, kadangi medžiaga neorganinė. 3 SKIRSNIS: SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 3.1. Medžiaga: Netaikoma. puslapis 2 iš 26

3 3.2. Mišinys: Vardas: Sulfonitratai prekės NS CAS numeris EC numeris Vardas Koncentracij a Amonio nitratas 69% Ammonio sulfatas Klasifikavimas pagal Reglamentas (EB) Nr 1272/2008 Oksiduojančiosios kietosios medžiagos 3, H272 Akių dirginimas 2, H319 Konkrečios ribinės koncentracijos/m veiksnys > 80 % <= 100% Akių dirginimas 2, H319 Reģistrācijas numuru REACH % Pagal užsakovo pageidavimą, produktas yra tvarkomi su birumą gerinančių priedų, įregistruota pagal REACH reglamentą. 4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas Bendros nuorodos: Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis i gydytoja (jeigu i manoma, parodyti ia etikete) Įkvėpus: Sužeistąjį išneškite į gryną orą ir laikykite šiltai bei ramiai. Skalauti nosies ertmę su vandeniu. Kreipkitės į gydytoją Po kontakto su oda: Patekus ant odos, nedelsiant nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir muilu. Kreipkitės į gydytoją Patekus į akis: Patekus į akis, nedelsdami atmerkę voką minučių skalaukite akį tekančiu vandeniu. Po to kreipkitės į oftalmologą. Kreipkitės į gydytoją Nurijus: Nurijus burną išskalaukite dideliu kiekiu vandens (tik tuomet, jei žmogus sąmoningas) ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Duokite aktyvintosios anglies, kad sumažėtų rezorbcija skrandžio ir žarnų trakte Pirmąją pagalbą suteikiančiojo apsauga: Pirmąją pagalbą suteikiantys: saugokitės patys! puslapis 3 iš 26

4 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) Patekus ant odos: Gali sukelti sudirginimą. Patekimas į akis: Gali sukelti sudirginimą Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą Simptomų gydymas. Pirmoji pagalba įranga: akių vonia, sterilus volelis-tvarstis, medvilnė, aktyvuotos anglies, sūraus prapūtimo. 5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 5.1. Gesinimo priemonės Tinkamos gesinimo priemonės: Vandens rūkas. Saugumo sumetimais netinkamos gesinimo priemonės: Putos. Smėlis. Vandens garų Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Gaisro atveju (> 210ºC) arba į kontaktą su sieros, piritas sieros, rūgštys, superfosfato, chlorido kalkių; gali būti išleistas azoto oksidai Patarimai gaisrininkams Gaisrą gesinti laikantis įprastinio atsargumo pakankamu atstumu. Dėvėkite nuo aplinkos oro nepriklausomą kvėpavimo aparatą ir apsauginį kombinezoną nuo chemikalų. Guminiai batai. Guminės pirštinės. Šalmas. puslapis 4 iš 26

5 6 SKIRSNIS: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Įveskite gerą vėdinimą. Taškuose, kuriuose atsiranda emisija, užtikrinkite papildomą vėdinimą. Naudokite asmeninę apsauginę įrangą. Žr. 7 ir 8 punktus saugos priemonės. Naudoti tik kibirkščių nekeliančius įrankius. Laikykite atokiau nuo degių ir šilumos šaltinių. Dulkių nepraleidžianti įranga Ekologinės atsargumo priemonės Neleiskite gesinimui naudotam vandeniui patekti į kanalizaciją ar vandenis. Neleiskite patekti į kanalizaciją ar vandenis. Neleiskite patekti į požeminius sluoksnius / gruntą. Skruberį dulkių pašalinimo išmetamosiose dujose Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės Surinkite mechaniškai ir išmeskite atitinkamose talpose Nuoroda į kitus skirsnius Žr. 8 ir 13 punktus saugos priemonės. 7 SKIRSNIS: TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės Neįkvėpti dulkių Įveskite gerą vėdinimą. Laikykite atokiau nuo degių ir šilumos šaltinių. Naudokite asmeninę apsauginę įrangą. puslapis 5 iš 26

6 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus Pakuotę laikyti sandariai uždarytą Sandėliavimo temperatūra: <30 C Santykinis kambario drėgmė (%): <50% Saugoti nuo: Atmosferos krituliai, gruntinius vandenis. Garantuotas galiojimo laikas - 6 mėnesiai po pagaminimo. Mažmeninei: garantuota galiojimo laikas - 18 mėnesių po pagaminimo. Saugoti nuo vaikų. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Pakavimo medžiagos: PP maišai ir specialūs plastikiniai vienkartiniai indai Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) Vandens praskiedimo produktas turi būti vartojamas tą pačią dieną paruošimo. Vengti dulkių gamybą ir įkvėpti. 8 SKIRSNIS: POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA 8.1. Kontrolės parametrai Medžiagos pavadinimas: Dulkės -- Poveikio ribinės vertės 8 v Trumpalaikis ppm mg/cm³ ppm mg/cm³ 10 (įkvepiama frakcija) Amonio nitratas: DNEL/DMEL ir PNEC vertės: Trumpas laikas (ūmus) Ilgalaikis (pakartotinai) Sisteminio poveikio Vietiniam poveikiui Sisteminio poveikio Vietiniam poveikiui DNEL/DMEL: Darbuotojas Kontaktas su oda -- mg/kg/kw/diena -- Įkvėpimas -- mg/m³ -- Kontaktas su oda -- mg/cm² -- Įkvėpimas -- mg/m³ -- Kontaktas su oda 5.12 mg/kg/kw/diena Įkvėpimas 36 mg/m³ Kontaktas su oda -- mg/cm² -- Įkvėpimas -- mg/m³ -- Toksiškumas pakartotinai įsisavinus Toksiškumas pakartotinai įsisavinus puslapis 6 iš 26

7 Trumpas laikas (ūmus) Ilgalaikis (pakartotinai) Sisteminio poveikio Vietiniam poveikiui Sisteminio poveikio Vietiniam poveikiui DNEL/DMEL: Darbuotojas Kontaktas su oda -- mg/kg/kw/diena -- Įkvėpimas -- mg/m³ -- Nurijus -- mg/kg/kw/diena -- Kontaktas su oda -- mg/cm² -- Įkvėpimas -- mg/m³ -- Kontaktas su oda 2.56 mg/kg/kw/diena Įkvėpimas 8.9 mg/m³ Nurijus 2.56 mg/kg/kw/diena Kontaktas su oda -- mg/cm² -- Įkvėpimas -- mg/m³ -- Toksiškumas pakartotinai įsisavinus Toksiškumas pakartotinai įsisavinus Toksiškumas pakartotinai įsisavinus PNEC Gėlo vandens -- mg/l -- Jūros vanduo -- mg/l -- Periodinis išsiskyrimas -- mg/l -- Gėlojo vandens sedimentas -- mg/kg -- Jūras nogulumi -- mg/kg -- Dirvožemio -- mg/kg -- Oras -- mg/cm³ -- Nuotekų valymo įrenginių 18 mg/l Ekstrapoliacijos metodas Antrinis apnuodijimas -- mg/kg Poveikio kontrolė Atitinkamos techninio valdymo priemonės Įveskite gerą vėdinimą. Taškuose, kuriuose atsiranda emisija, užtikrinkite papildomą vėdinimą Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga Kvėpavimo organų apsauga: Filtravimo prietaisas. Rankų apsauga: Cheminiai atsparios pirštinės. puslapis 7 iš 26

8 Tinkama medžiaga: Butilo kaučiukas arba neopreno. Prasiskverbimo laikas (maksimali dėvėjimo trukmė): < 8h. Akių apsauga: Sandariai užsidarantys apsauginiai akiniai. Kūno apsauga: Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius Vilnoniai ar medvilniniai kostiumai. Odinės arba guminiai batai. Apsaugos ir higienos priemonės: Vengti tiesioginio kontakto su chemikalu/produktu/preparatu, pasitelkiant organizacines priemones. Prieš pertraukas ir pasibaigus darbui nusiplaukite rankas. Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti, neuostyti Poveikio aplinkai kontrolė Įrengti dalelių, garų, dujų koncentracijos stebėjimo įrangą. Šlapio valymo skruberis, skirtas dulkių šalinimui iš panaudotų dujų srauto. 9 SKIRSNIS: FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes Išvaizda (fizinė būklė, spalva): Kietas: Granulės. Kvapas: Bekvapis. kvapo atsiradimo slenkstis: Netaikomas (Bekvapis). ph: 4.5 (10% tirpalas). Lydimosi/užšalimo temperatūra: 170ºC. Virimo temperatūra/virimo temperatūros intervalas: Skyla prieš išsilydydamas. Pliūpsnio temperatūra: Netaikomas (Kietas). Degumas (kietų medžiagų, dujų): > 600ºC. Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo Netaikomas (Nedegus). puslapis 8 iš 26

9 ribinės vertės: Sprogstamumas: Ne sprogstamoji. Oksidacinės savybės: Oksiduojanti, 3 kategorija, H272: Gali padidinti gaisrą, oksidatorius. Garų slėgis: (Tai nėra reikalaujama REACH reglamento esančioms preparate medžiagoms). Santykinis tankis: g/cm 3 (tūrinis tankis). Tirpumas: Dalinai tirpsta acetone, etilo bei metilo alkoholiuose (Galima amonio nitrato informacija). Tirpumas vandenyje: 100% Tirpus. Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: Netaikomas (neorganinis). Klampa. Netaikomas (kietas). Garų tankis. (Tai nėra reikalaujama REACH reglamento esančioms preparate medžiagoms). Garavimo greitis: (Tai nėra reikalaujama REACH reglamento esančioms preparate medžiagoms). Savaiminio užsidegimo temperatūra: (Tai nėra reikalaujama REACH reglamento esančioms preparate medžiagoms). Skilimo temperatūra: > 210 ºC Kita informacija. puslapis 9 iš 26

10 10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS Reaktingumas Žr skyrių Cheminis stabilumas Nėra pavojingos reakcijos, jeigu manipuliavimo bei saugojimo metu laikomasi taisyklių Pavojingų reakcijų galimybė Reaguoja su: Stiprūs šarmai Stipri rūgštis Vengtinos sąlygos Laikykite atokiau nuo nesuderinamos medžiagos. Atmosfera įtaka. Laikykite atokiau nuo degių ir šilumos šaltinių. Suvirinimo įranga su trąšų užteršimo pėdsakais Nesuderinamos medžiagos Degios medžiagos, reduktoriai, rūgštys, šarmai, chloratai, chloridai, chromatai, nitratai, permanganatai, metalo milteliai, medžiagos, kurių sudėtyje yra metalų: pvz vario, nikelio, kobalto, cinko ir jų lydinių, naftos produktų ir stiprių bazių; NaClO Pavojingi skilimo produktai Sieros oksidai. Azoto oksidai (NOx). Amoniakas. puslapis 10 iš 26

11 11 SKIRSNIS: TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA Informacija apie toksinį poveikį Ūmius padarinius (ūmų toksiškumą, dirginimą ir ėsdinimą) LD50 žodžiu: Amonio nitratas: 2950 mg/kg kūno masės (žiurkė; vyr/mot.) OECD LD50 per odą: Amonio nitratas: > 5000 mg/kg kūno masės (žiurkė; vyr/mot.) OECD LC50 įkvėpus: Korozijos / dirgina odą: Amonio nitratas: Nedirgina (triušis) OECD Pakenkti akims ar dirginimas: Amonio nitratas: Dirgina (triušis) OECD Specialioji toksinio poveikio tiksliniams organams - vienkartinis veikimas: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti Jautrinimą Kvėpavimo takų jautrinimas: Odos jautrinimas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netenkinami. Amonio nitratas: Nedidinantis jautrumą (analogijos metodas) (pelė) OECD 429, EU B.42, EPA OPPTS Kartotinių dozių toksiškumą Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis):. Amonio nitratas: puslapis 11 iš 26

12 Žodžiu (28 dieną): NOAEL > 1500 mg/kg kūno masės per dieną (analogijos metodas) (žiurkė; vyr/mot) OECD 422 Oral (52 ir 104 savaičių): NOAEL: 256 mg/kg kūno masės per dieną (analogijos metodas) (žiurkė; vyr) NOAEL: 284 mg/kg kūno masės per dieną (analogijos metodas) (žiurkė; mot) OECD 453 Ota Y. et al. (2006) Įkvėpus (2 savaičių): NOAEC (sisteminė) > 185 mg/m 3 oro (žiurkė; vyr) CMR poveikį (kancerogeniškumą, mutageniškumą ir toksiškumą reprodukcijai) Kancerogeniškumas:. Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti. Toksinis poveikis reprodukcijai: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, klasifikācijas kritēriji nav izpildīti. Amonio nitratas: Poveikis vaisingumui: Oral (28 dienų): NOAEL (Poveikis vaisingumui) > 1500 mg/kg kūno masės per dieną (analogijos metodas) (žiurkė; vyr/mot) OECD 422 Vystymosi pažeidimas: Oral (28 dienų): NOAEL (Vystymosi pažeidimas) > 1500 mg/kg kūno masės per dieną (analogijos metodas) (žiurkė; vyr/mot) OECD 422 Toksinis poveikis reprodukcijai, poveikis laktacijai arba vaikui per motinos pieną: Aspiracinės pavojus. puslapis 12 iš 26

13 12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA Toksiškumas Ūmus toksiškumas žuvims LC50: Amonio nitratas: Rūšis: Cyprinus carpio 447 mg/l (48 valandos) (gėlasis vanduo; statiškas) Dabrowska, H. and Sikora, H. (1986) Lėtinis toksinis poveikis žuvims NOEC:. Ūmus toksiškumas vėžiagyviams EC50: Amonio nitratas: Rūšis: Daphnia magna. 490 mg/l (analogijos metodas) (48 valandos) (gėlasis vanduo) Dowden, B. F. and Bennett H. J. (1965) Lėtinis toksiškumas vėžiagyviams NOEC:. Ūmus toksiškumas dumbliams ir kitiems vandens augalams EC50: Amonio nitratas: Rūšis: Keletas dugno titnagdumblių > 1700 mg/l (analogijos metodas) (10 d) (sūraus vandens) (augimo tempų) Admiraal W. (1977) Toksiškumo duomenimis mikro-ir makro-organizmų dirvožemio bei kitiems aplinkosaugos požiūriu svarbiems organizmams, pavyzdžiui, paukščių, bičių ir augalai puslapis 13 iš 26

14 Patvarumas ir skaidomumas Lengvai biologiškai skaidi: Netaikomas (neorganinis). Kita svarbi informacija: Vandenyje, kad cheminė medžiaga yra visiškai atskiriama. Reikalinga šalinimo efektyvumas (nuotekų): Anaerobinis konversija amonio: Vidutinis biologinis (20 C): 52 g N/kg/per parą. Anaerobinis transformacija nitrato: Vidutiniškai biodegradacijos (20 C): 70 g N/kg/per parą Bioakumuliacijos potencialas Eksperimentiniai BCF: Netaikomas (Žemas potencialios bioakumuliacijos). Log Pow: Netaikomas (neorganinis) Judumas dirvožemyje Adsorbcijos potencialas žemas PBT ir vpvb vertinimo rezultatai Patikrinimas nėra būtinas, kadangi medžiaga neorganinė Kitas neigiamas poveikis. puslapis 14 iš 26

15 13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS 13.1 Atliekų tvarkymo metodai Šis produktas ir jo pakavimas turi būti saugiai pašalinti. Privaloma išvengti atliekų susidarymo arba kiek įmanoma jį sumažinti. Produkto, tirpalų ir bet kokių šalutinių produktų utilizavimas visuomet turi atitikti aplinkosaugos ir atliekų šalinimo įstatymų reikalavimus bei bet kokius regiono ar vietos valdžios institucijų reikalavimus Produktas Išmeskite perteklinius ir neperdirbamus produktus per licencijuotą atliekų šalinimo rangovą. Atliekos neturėtų būti šalinamos į kanalizaciją, jos turi būti apdorojamos tinkamu nuotekų valymo įrenginiu. Priklausomai nuo užterštumo laipsnio ir pobūdžio, jas naudokite kaip trąšą laukams, kaip žaliavą arba leidžiamame atliekų įrenginyje. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma. Europos atliekų katalogas (CKDB) atliekų kodas atliekos, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų Pakavimas Tuščiose talpyklose ar įdėkluose gali būti produktų likučių. Pakuotes reikia ištuštinti ir po nuodugnaus išvalymo jas galima perdirbti. Vietos valdžios institucijoms patvirtinus tuščias talpyklas galima išmesti kaip nepavojingą medžiagą arba grąžinti perdirbti. 14 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE GABENIMĄ JT numeris JT teisingas krovinio pavadinimas Trąšos pagrįstas amonio nitratas Gabenimo pavojingumo klasė Pakuotės grupė III Pavojus aplinkai Substancija yra ekologiškai saugi. Darydamas įtaką vandens aplinkai, krovinys yra susijęs su nekenksmingais teršalais. puslapis 15 iš 26

16 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams Būtina vengti kontakto su įkaitusių paviršių (iš viršaus 50ºC). Cargo ėsdinanti kai drėkinamas Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą Netaikomas. 15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai Europos parlamento ir tarybos reglamentas (EB) Nr. 2003/ m. spalio 13 d. dėl trąšų m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus m. gruodžio 12 d. Tarybos Direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių. Europos parlamento ir tarybos direktyva 2012/18/ES 2012 m. liepos 4 d. dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės Cheminės saugos vertinimas Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas dėl tos medžiagos: Amonio nitratas. 16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA Pakeitimų sąrašas: Versija K-3-LT 13 skirsnis: Informacijos pridėjimas apie atliekų tvarkymas skirsnis: Pridėta Direktyva 2012/18/ES. Versija K-2-LT 1.3 skirsnis: Gamintojo pavadinimo keitimas. 2.1 skirsnis: Klasifikavimas pagal direktyvą 1999/45/EEB panaikinamas kaip ilgiau netaikytinas, įsigalioja 2015 m. birželio 1 d. 3 skirsnis: Klasifikavimas pagal direktyvą 67/548/EEB panaikinamas kaip ilgiau netaikytinas, įsigalioja 2015 puslapis 16 iš 26

17 m. birželio 1 d. 16 skirsnis: Klasifikavimo ir ženklinimo elementai pagal direktyvą 1999/45/EEB panaikinami kaip ilgiau netaikytini, įsigalioja 2015 m. birželio 1 d. Pridėtas pagrindinio pavojingo komponento amonio nitrato poveikio scenarijus. 2.1, 2.2, 3, 8.1, 11.2, 16 skirsnis: Informacija aktualizuojama atitinkamai naujiems duomenims, esantiems registravimo procese prie REACH reglamento. Santrumpos: DNEL: Išvestinis ribinio poveikio nesukeliantis lygis. PNEC: Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija. NOAEL: Nepastebėto neigiamo poveikio riba. NOEC: Nepastebėto poveikio koncentracija. LD50: Mirtina dozė 50%. LD50 atitinka tiriamos cheminės medžiagos dozę, kuri yra 50% mirtina per nustatytą laiko tarpą. LC50: Mirtina koncentracija 50%. LC50 atitinka tiriamos cheminės medžiagos koncentraciją, kuri yra 50% mirtina per nustatytą laiko tarpą. EC50: Veiksminga koncentracija 50%. EC50 atitinka ištirtos cheminės medžiagos, sukeliančios reakcijos (pvz., į augimą) pokytį 50% per nustatytą laiko tarpą, koncentraciją. BCF: Biokoncentracijos potencialas. PBT: Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška. vpvb: Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos. puslapis 17 iš 26

18 PRIEDAS I Poveikio scenarijus: Amonio nitratas 1.- Poveikio scenarijaus Nr. 1 pavadinimas: Gamyba SU8: Didelio masto cheminių produktų gamyba (įskaitant naftos produktus) SU9: Grynųjų cheminių medžiagų gamyba ERC1: Cheminių medžiagų gamyba PROC1: Naudojama uždarame procese, povei-kis nenumatomas PROC2: Naudojama uždarose tęstinio proceso sistemose, poveikis pasitaiko kartais ir yra kontroliuojamas PROC3: Naudojama uždarame partijos gamy-bos procese (sintezė arba formulavi-mas) PROC8a: Medžiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles talpyklas tam specialiai nepritaikytoje vietoje PROC8b: Medžiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles talpyklas tam specialiai pritaikytoje vietoje PROC9: Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) PROC14: Preparatų arba gaminių gamyba su-spaudžiant, išspaudžiant, tablečių ir granulių gamyba PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas 2.- Poveikio scenarijus Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl ERC 1 Produkto savybės Koncentracija Forma Naudojamas kiekis Naudojimo dažnis ir trukmė Netaikoma kietosios Aplinkos veiksniai, kuriems nedaro įtakos rizikos valdymas Kitos numatytos veiklos sąlygos, lemiančios poveikį aplinkai Techninės sąlygos ir priemonės proceso lygmeniu (šaltinyje), siekiant riboti išsiskyrimą Techninės sąlygos ir priemonės, taikomos gamybos vietoje, siekiant mažinti arba riboti išmetimą, teršalų išsiskyrimą į orą ir išleidimą į dirvą Organizacinės priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią / riboti išsiskyrimą gamybos vietoje Sąlygos ir priemonės, susijusios su komunaliniu nutekamųjų vandenų valymo įrenginiu puslapis 18 iš 26

19 Sąlygos ir priemonės, susijusios su išoriniu atliekų tvarkymu, siekiant jas pašalinti Sąlygos ir priemonės, susijusios su išoriniu atliekų regeneravimu Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl PROC1, 2, 3, 8a, 8b, 9, 14, 15. Produkto savybės Koncentracija Forma kietosios Naudojamas kiekis Naudojimo / poveikio dažnis ir trukmė Trukmė Dažnis > 4 valandos/ dieną Žmogiški veiksniai, kuriems nedaro įtakos rizikos valdymas Kitos numatytos veiklos sąlygos, lemiančios poveikį darbuotojams Naudojimo kategorijos Pramoninis Vidaus / išorės darbams Vidaus Techninės sąlygos ir priemonės proceso lygmeniu (šaltinyje), siekiant riboti išsiskyrimą Kapsuliavimo efektyvumas. Techninės sąlygos ir priemonės, kuriomis kontroliuojama dispersija iš šaltinio darbuotojui Gera ventiliacija Vietiniu išsiurbimu (LEV) Užtikrinti pakankamą bendrąjį vėdinimą. Nėra reikalaujama Organizacinės priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią / riboti išsiskyrimą, dispersiją ir poveikį Priežiūros patikrinti, kad į RMMs yra naudojamos teisingai ir OCs. Traukinio darbuotojų geros praktikos. Reguliariai valyti įranga ir darbo srityje. Sumažinti medžiaga veikiamų darbuotojų skaičius. Išvengimas kontaktą su užkrėstais įrankiai ir objektus. Segregacija skleidžiantys proceso. Veiksmingas teršalų ekstrahavimo. Mažinti rankinio etapai. Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsauga, higiena ir sveikatos įvertinimu Apsaugos ir higienos priemonės Gera standarto asmens higienos. Kvėpavimo organų apsauga Rankų apsauga Akių apsauga Cheminės medžiagos akiniai puslapis 19 iš 26

20 Odos apsauga 3.- Poveikio nustatymas ir nuoroda į jo šaltinį 4.- Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias nustatoma, ar naudotojas laikosi poveikio scenarijuje apibrėžtų ribų. Tikėtinas poveikis viršija DNEL/DMEL vertes, kai laikomasi rizikos valdymo priemonių / eksploatavimo sąlygų, pateiktų 2 skirsnyje [G22]. Jei perimamos kitos rizikos valdymo priemonės / eksploatavimo sąlygos, naudotojai turi užtikrinti, kad rizika būtų ribojama bent iki tolygaus lygio [G23]. Gairės yra pagrįstos priimtomis eksploatavimo sąlygomis, kurios turi būti taikomos visose gamybos vietose; todėl gali būti reikalinga skalė tam tikroms rizikos valdymo priemonėms nustatyti [DSU1]. 1.- Poveikio scenarijaus Nr. 2 pavadinimas: Pramoninis naudojimas SU3: Pramoninis naudojimas: medžiagų vartojimas kaipo tokių arba preparatuose pramonės gamybos vietose SU10: Preparatų formulavimas [maišymas] ir (arba) perpakavimas (išskyrus lydinius) PC1: Klijai, hermetikai PC11: Sprogmenys PC12: Trąšos PC19: Tarpinės cheminės medžiagos PC37: Vandens apdorojimo cheminiai produktai ERC2: Preparatų (mišinių) agregatinis būvis (mišiniai) ERC6a: Pramoninis reakcingų pa-galbinių apdirbimo priemo-nių naudojimas PROC1: Naudojama uždarame procese, povei-kis nenumatomas PROC2: Naudojama uždarose tęstinio proceso sistemose, poveikis pasitaiko kartais ir yra kontroliuojamas PROC3: Naudojama uždarame partijos gamy-bos procese (sintezė arba formulavi-mas) PROC5: Maišymas ir derinimas partijų procesuose, formuluojant preparatus ir gaminius (kelių etapų ir (arba) žymus kontaktas) PROC8a: Medžiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles talpyklas tam specialiai nepritaikytoje vietoje PROC8b: Medžiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles talpyklas tam specialiai pritaikytoje vietoje PROC9: Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) PROC13: Gaminių apdorojimas panardinant ir pilant PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas 2.- Poveikio scenarijus Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl ERC2, 6a Produkto savybės puslapis 20 iš 26

21 Koncentracija Forma Nepastovumo medžiagos/produkto Kaip tokia medžiaga. Kietosios, Skystis Žemas Naudojimo dažnis ir trukmė Aplinkos veiksniai, kuriems nedaro įtakos rizikos valdymas Kitos numatytos veiklos sąlygos, lemiančios poveikį aplinkai Techninės sąlygos ir priemonės proceso lygmeniu (šaltinyje), siekiant riboti išsiskyrimą Techninės sąlygos ir priemonės, taikomos gamybos vietoje, siekiant mažinti arba riboti išmetimą, teršalų išsiskyrimą į orą ir išleidimą į dirvą Organizacinės priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią / riboti išsiskyrimą gamybos vietoje Sąlygos ir priemonės, susijusios su komunaliniu nutekamųjų vandenų valymo įrenginiu Sąlygos ir priemonės, susijusios su išoriniu atliekų tvarkymu, siekiant jas pašalinti Sąlygos ir priemonės, susijusios su išoriniu atliekų regeneravimu Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl PC1, 11, 12, 19, 37, PROC1, 2, 3, 5, 8a, 8b, 9, 13, 15 Produkto savybės Koncentracija Forma Nepastovumo medžiagos/produkto Kaip tokia medžiaga. Kietosios, Skystis Žemas Naudojamas kiekis Naudojimo / poveikio dažnis ir trukmė Trukmė Dažnis > 4 valandos/ dieną Žmogiški veiksniai, kuriems nedaro įtakos rizikos valdymas Kitos numatytos veiklos sąlygos, lemiančios poveikį darbuotojams Naudojimo kategorijos Pramoninis Vidaus / išorės darbams Vidaus Techninės sąlygos ir priemonės proceso lygmeniu (šaltinyje), siekiant riboti išsiskyrimą puslapis 21 iš 26

22 Kapsuliavimo efektyvumas. Techninės sąlygos ir priemonės, kuriomis kontroliuojama dispersija iš šaltinio darbuotojui Bendra ventiliacija Užtikrinti pakankamą bendrąjį vėdinimą. Vietiniu išsiurbimu (LEV) Nėra reikalaujama Segregacija skleidžiantys proceso. Veiksmingas teršalų ekstrahavimo. Išvengimas kontaktą su užkrėstais įrankiai ir objektus. Organizacinės priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią / riboti išsiskyrimą, dispersiją ir poveikį Užtikrinkite, kad operatorius mokėtų iki minimumo sumažinti poveikį [EI19] Gera standarto asmens higienos. Sumažinti medžiaga veikiamų darbuotojų skaičius. Priežiūros patikrinti, kad į RMMs yra naudojamos teisingai ir OCs. Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsauga, higiena ir sveikatos įvertinimu Apsaugos ir higienos priemonės Gera standarto asmens higienos. Kvėpavimo organų apsauga Rankų apsauga Akių apsauga Cheminės medžiagos akiniai Odos apsauga 3.- Poveikio nustatymas ir nuoroda į jo šaltinį 4.- Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias nustatoma, ar naudotojas laikosi poveikio scenarijuje apibrėžtų ribų. Tikėtinas poveikis viršija DNEL/DMEL vertes, kai laikomasi rizikos valdymo priemonių / eksploatavimo sąlygų, pateiktų 2 skirsnyje [G22]. Jei perimamos kitos rizikos valdymo priemonės / eksploatavimo sąlygos, naudotojai turi užtikrinti, kad rizika būtų ribojama bent iki tolygaus lygio [G23]. Gairės yra pagrįstos priimtomis eksploatavimo sąlygomis, kurios turi būti taikomos visose gamybos vietose; todėl gali būti reikalinga skalė tam tikroms rizikos valdymo priemonėms nustatyti [DSU1]. 1.- Poveikio scenarijaus Nr. 3 pavadinimas: Profesinis naudojimas SU22: Profesinis naudojimas: viešoji erdvė (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos, amatininkai) PC12: Trąšos ERC8b: Vidinis dispersinis reakcingų cheminių medžiagų naudojimas atvirose sistemose ERC8e: Išorinis dispersinis reakcingų cheminių medžiagų naudojimas atvirose sistemose PROC1: Naudojama uždarame procese, povei-kis nenumatomas PROC2: Naudojama uždarose tęstinio proceso sistemose, poveikis pasitaiko kartais ir yra puslapis 22 iš 26

23 kontroliuojamas PROC8a: Medžiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles talpyklas tam specialiai nepritaikytoje vietoje PROC8b: Medžiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba) iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles talpyklas tam specialiai pritaikytoje vietoje PROC9: Medžiagų arba preparatų perkėlimas į mažas talpyklas (specialiai pritaikyta pildymo linija, įskaitant svėrimą) PROC11: Purškimas negamybinėje aplinkoje ar-ba ne gamybos tikslais PROC15: Laboratorinių reagentų naudojimas PROC19: Rankinis maišymas, artimas kontaktas naudojant tik individualios saugos priemones 2.- Poveikio scenarijus Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl ERC8b, 8e Produkto savybės Koncentracija Forma Nepastovumo medžiagos/produkto Naudojamas kiekis Naudojimo dažnis ir trukmė >25% Amonio nitratas Kietosios, Skystis Žemas Trukmé: Dirbantysis: > 4 valandos/dieną Aplinkos veiksniai, kuriems nedaro įtakos rizikos valdymas Kitos numatytos veiklos sąlygos, lemiančios poveikį aplinkai Techninės sąlygos ir priemonės proceso lygmeniu (šaltinyje), siekiant riboti išsiskyrimą Techninės sąlygos ir priemonės, taikomos gamybos vietoje, siekiant mažinti arba riboti išmetimą, teršalų išsiskyrimą į orą ir išleidimą į dirvą Organizacinės priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią / riboti išsiskyrimą gamybos vietoje Sąlygos ir priemonės, susijusios su komunaliniu nutekamųjų vandenų valymo įrenginiu Sąlygos ir priemonės, susijusios su išoriniu atliekų tvarkymu, siekiant jas pašalinti Sąlygos ir priemonės, susijusios su išoriniu atliekų regeneravimu Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis darbuotojui dėl PC12, PROC 1, 2, 8a, 8b, 9, 11, 15, 19 Produkto savybės puslapis 23 iš 26

24 Koncentracija Forma Nepastovumo medžiagos/produkto Naudojamas kiekis >25% Amonio nitratas Kietosios, Skystis Žemas Naudojimo / poveikio dažnis ir trukmė Trukmė Dažnis > 4 valandos/dieną Žmogiški veiksniai, kuriems nedaro įtakos rizikos valdymas Kūno svoris Kvėpavimo apimtis Kitos numatytos veiklos sąlygos, lemiančios poveikį darbuotojams Naudojimo kategorijos Vidaus / išorės darbams Profesinis naudojimas Vidaus / išorės darbams Techninės sąlygos ir priemonės proceso lygmeniu (šaltinyje), siekiant riboti išsiskyrimą Naudojimas: Reguliariai valyti įranga ir darbo srityje. Sumažinti medžiaga veikiamų darbuotojų skaičius. Išvengimas kontaktą su užkrėstais įrankiai ir objektus. Segregacija skleidžiantys proceso. Veiksmingas teršalų ekstrahavimo. Mažinti rankinio etapai. Sandėliavimas: Izoliavimo, jei būtina. Geros bendrąją ventiliaciją. Techninės sąlygos ir priemonės, kuriomis kontroliuojama dispersija iš šaltinio darbuotojui Bendra ventiliacija Užtikrinti pakankamą bendrąjį vėdinimą. Vietiniu išsiurbimu (LEV) Nėra reikalaujama Organizacinės priemonės, kuriomis siekiama užkirsti kelią / riboti išsiskyrimą, dispersiją ir poveikį Sumažinti medžiaga veikiamų darbuotojų skaičius. Traukinio darbuotojų geros praktikos. Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsauga, higiena ir sveikatos įvertinimu Apsaugos ir higienos priemonės Gera standarto asmens higienos. Kvėpavimo organų apsauga Rankų apsauga Akių apsauga Odos apsauga 3.- Poveikio nustatymas ir nuoroda į jo šaltinį Cheminės medžiagos akiniai puslapis 24 iš 26

25 4.- Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias nustatoma, ar naudotojas laikosi poveikio scenarijuje apibrėžtų ribų. Tikėtinas poveikis viršija DNEL/DMEL vertes, kai laikomasi rizikos valdymo priemonių / eksploatavimo sąlygų, pateiktų 2 skirsnyje [G22]. Jei perimamos kitos rizikos valdymo priemonės / eksploatavimo sąlygos, naudotojai turi užtikrinti, kad rizika būtų ribojama bent iki tolygaus lygio [G23]. Gairės yra pagrįstos priimtomis eksploatavimo sąlygomis, kurios turi būti taikomos visose gamybos vietose; todėl gali būti reikalinga skalė tam tikroms rizikos valdymo priemonėms nustatyti [DSU1]. 1.- Poveikio scenarijaus Nr. 4 pavadinimas: Vartotojų naudojimas SU21: Vartotojams: privatus būstas (= plačioji visuomenė = vartotojai) PC11: Sprogmenys PC12: Trąšos ERC8b: Vidinis dispersinis reakcingų cheminių medžiagų naudojimas atvirose sistemose ERC8e: Išorinis dispersinis reakcingų cheminių medžiagų naudojimas atvirose sistemose ERC10a: Išorinis dispersinis ilgaamžių gaminių ir medžiagų su mažu išsiskyrimu naudojimas 2.- Poveikio scenarijus Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis aplinkai dėl ERC 8b, 8e, 10a Pagalbinis scenarijus, kuriuo kontroliuojamas poveikis vartotojų naudojimas dėl PC 11, 12 Produkto savybės Koncentracija Forma Nepastovumo medžiagos/produkto Naudojamas kiekis Naudojimo / poveikio dažnis ir trukmė Trukmė Dažnis Žmogiški veiksniai, kuriems nedaro įtakos rizikos valdymas Kitos numatytos veiklos sąlygos, lemiančios poveikį vartotojams gaminio Produkto ženklinimas etiketėmis. puslapis 25 iš 26

26 Sąlygos ir priemonės, susijusios su informacija ir patarimais dėl elgesio vartotojams Produkto ženklinimas etiketėmis. Sąlygos ir priemonės, susijusios su asmens apsauga ir higiena Naudoti tinkamas akių apsaugos priemones [PPE26]: apsauginiai akiniai. 3.- Poveikio nustatymas ir nuoroda į jo šaltinį 4.- Rekomendacijos tolesniam naudotojui, pagal kurias nustatoma, ar naudotojas laikosi poveikio scenarijuje apibrėžtų ribų. Tikėtinas poveikis viršija DNEL/DMEL vertes, kai laikomasi rizikos valdymo priemonių / eksploatavimo sąlygų, pateiktų 2 skirsnyje [G22]. Jei perimamos kitos rizikos valdymo priemonės / eksploatavimo sąlygos, naudotojai turi užtikrinti, kad rizika būtų ribojama bent iki tolygaus lygio [G23]. Gairės yra pagrįstos priimtomis eksploatavimo sąlygomis, kurios turi būti taikomos visose gamybos vietose; todėl gali būti reikalinga skalė tam tikroms rizikos valdymo priemonėms nustatyti [DSU1]. puslapis 26 iš 26

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš SKIRSNIS: CHEMINĖ

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš SKIRSNIS: CHEMINĖ Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš 18-01-2016 1. SKIRSNIS: CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS PAVADINIMAS

Detaliau

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Bike Wash Gaminio kodas 99560

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: BO5002819 Puslapis 1 iš 6 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Kiti prekybinis pavadinimas BO 5002816, 20 kg BO 5002819,

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr. 02 Peržiūrėta: 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai (

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2017-06- 23 Peržiūrėta: Pakeičia lapą: Versija: 1.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto forma : Mišinys Produkto

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr.02 Peržiūrėta 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai OC deguonis,

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto numeris X0023 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti

Detaliau

Puslapis : 1 / 6 SKIRSNIS 01: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekybos ženklas: STRUKTURPULVER D40 0704-00 Gaminio numeris: Z07040 1.2 Medžiagos

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

BS Dezon S SDL

BS Dezon S SDL 1. MEDŽIAGOS/ MIŠINIO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS Produkto identifikatorius Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Tiekėjas/ gamintojas Už saugos duomenų

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Sinonimai; prekių ženklų pavadinimai Densit Binder,

Detaliau

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat 1 Versija: 1 Puslapis: 1 iš 19 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Gipso kartono plokštė NIDA Vanduo, SYNIA

Detaliau

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta 1996. 07.07 Versija 6 Peržiūrėjimo data 2012.07.11 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su II Priedėliu 31 Straipsniu. 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

147116_lt_LT

147116_lt_LT Puslapis 1/5 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 147116 CAS numeris 9000-70-8 EB numeris: 232-554-6 1.2 Medžiagos

Detaliau

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1 Puslapis 1/6 1. S KIRSNI S. Me džia gos arba miši nio i r be ndrovės a rba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius - Pasteopaque, Dentine, Chromadentine, Incisal, Transpa, Increaser, Enhancer,

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas : 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ AB Specializuota komplektavimo valdyba Pildyta: 2012 05 21 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS 1.1. Cheminės medžiagos/preparato pavadinimas MITTO C500 mūro mišinys. 1.2. Cheminės medžiagos/preparato

Detaliau

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT)

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT) 2.0 Puslapis 1/6 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 830 503 020 4 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data: FOLICUR EW250 1/9 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas FOLICUR EW250 Produkto kodas (UVP) 04407040, 81711690 1.2

Detaliau

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1 Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1.1 Gaminio identifikatorius: KROY UNIVERSALUS SKIEDIKLIS Kodas: 5081 1.2 Preparato naudojimas: Poliuretano / Akrilo dažai / Grunto tirpiklis. Tik

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui arba įvardijimui Registracijos numeris Sinonimai Išleidimo

Detaliau

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas: KF-FE, KF-LE, KF-MEC, KF- MEC07, KF-MEC13, KF-VIP. Mišinio sudėtinės

Detaliau

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius: ST 7.04 PRE PAINT PRIMER 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : 04-06-2014 Versija: 1.1 1 SKIRSNIS : Medžiagos arba mišinio ir bendrov s arba įmon s identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data: TILMOR EC240 1/10 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas TILMOR EC240 Produkto kodas (UVP) 79047584 1.2 Medžiagos

Detaliau

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1 Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000044500 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS Išleidimo data: 04.05.2012 Puslapis: 1 iš 10 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 7 TOPLASUR UV plus Kontrolė nr.: 1 Išdavimo data: 28.5.2015 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : Syntetic Blend atitinka ISO L-EGO; JASO FD; API TC) Paskirtis: Syntetic Blend alyva skirta dvitakčiams benzininiams varikliams

Detaliau

Microsoft Word Carbolin.doc

Microsoft Word Carbolin.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAI Pagal 1907 / 2006 / ES, 31 str. Atspausdinta: 2010 08 10 Perdaryta: 2010 08 10 1 Chemin s medžiagos / preparato ir įmon s pavadinimas Produkto savyb s Pavadinimas: Aidol Carbolin Artikulas:

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas : Sudarymo kodas : A19020T 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai) SDL ORLEN Lietuva

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai) SDL ORLEN Lietuva 1 psl. iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Automobilinis bešvinis benzinas EC Nr. 289-220-8 REACH registracijos Nr. 01-2119471335-39-0027

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2016-08- 09 Peržiūrėta: 2019-04-30 Pakeičia lapą: 2017-09-09 Versija: 2.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT))

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 2019 m. vasario Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugpjūtis mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS TREND 90 Redakcija: Skirsniai,

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ :

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ : Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ 11/22/2017 Ankstesnio leidimo data 4/20/2016 Peržiūrėjimo

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data: PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas Produkto kodas (UVP) 06471331 PUMA UNIVERSAL EW144

Detaliau

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 03.9902-05xx.x / 7000xx CN-Code 3403.9900 1.2 Medžiagos ar mišinio

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto Klampa arba Tipas ISO VG 32 Medžiagos panaudojimas Tepaline alyva

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/13 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: MISON N2 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS: Išleidimo data: 05.11.2012 Puslapis: 1 iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas Komercinis produktas 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS ĮVARDIJIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Roundup Gel Max 1.1.1.

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL 1K ACCELERATOR Kontrolė nr.:1/ 1 Pirma Patikrinimo data: 03-11-16 Išdavimo data:03-11-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medţiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Aqua MarkerPen Blue Tūris 1.2. Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 9 GraviHEL PUR single coat 421 semi gloss Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17

Detaliau

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal”

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal” Saugos duomenų lapas 1 psl. iš 6 1.CHEMIJOS PRODUKTO IR ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS Produkto pavadinimas: Tirpiklis 649 Gamintojas: UAB Savingė, Gedimino 42, LT - 56126 Kaišiadorys. Tel. (8~346) 600 11, 600

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas Versija: 1.0 lt sukūrimo data: 21.09.2016 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos identifikavimas Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt Medžiagos grupė 88C/8830-02 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2016 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 8830-02, TRINEKSAPAK-ETILAS 250 g/l

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j2104_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN Lietuva

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 psl. iš 11 1 MIŠINIO IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Dyzelinas EC Nr. 269-822-7 CAS Nr. 68334-30-5 REACH registracijos Nr. 01-2119484664-27-0051

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/16 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Carbon monoxide 2.0 Chemical, Carbon monoxide

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/14 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Nitrogen dioxide 2.0 Papildoma identifikacija

Detaliau

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 PSL. IŠ 5 1. IDENTIFIKACIJA Šis duomenų lapas yra skirtas toliau įvardytiems produktams: GAMINTOJAS: Immucor GTI Diagnostics, Inc. 20925 Crossroads Circle Waukesha, WI

Detaliau

Schleif-und_Polierpaste_LT

Schleif-und_Polierpaste_LT Puslapis 1/6 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL epoxy topcoat 500 Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

Bayer_Puma Universal_Lithuanian

Bayer_Puma Universal_Lithuanian PUMA UNIVERSAL 1/12 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas PUMA UNIVERSAL Produkto kodas (UVP) 06471331, 85343572

Detaliau

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT))

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT))

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT)) Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT)

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT) Puslapis 1/6 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 000579 Medžiagos / mišinio panaudojimas Preparatas Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI

Detaliau

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 8 BELINKA BASE D Kontrolė nr.:1 Išdavimo data:5.11.2013 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

MSDS#tesa_4432#114#LT#28#

MSDS#tesa_4432#114#LT#28# Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

1

1 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 lapas iš 5 lapų 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : transmisinė alyva ATF Dexron VI ( atitinka GENERAL MOTORS DEXRON VI, DEXRON III, DEXRON

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Produkto pavad

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Produkto pavad Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS DIFLUFENIKANAS 500 g/l + FLORASULAMAS 50

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/ L 113/18 2017 4 29 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/752 2017 m. balandžio 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j6551_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

EU CLP SDS

EU CLP SDS Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr. 2015/830 SKIRSNIS 1: Medžiagos identifikacija / Mišinys ir įmonė / subjektas 1.1 Produkto identifikatorius BPOX21 Peržiūrėjimo data: 06/05/2019 Produkto pavadinimas:

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: +45 9690 9690 Faks.: +45 9690 9691 info@cheminova.com www.cheminova.com SE No. DK 12 76 00 43 Medžiagos grupė 63A/6310 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : variklinė alyva: Pemco Diesel G-8 5W-30 Alyva skirta galingų vilkikų varikliams bei kitiems sunkiai apkrautiems varikliams,

Detaliau

Produkto kodas 6706 Psl. 1 iš 13 Produkto pavadinimas NOVITRON 2017 m. vasaris Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeič

Produkto kodas 6706 Psl. 1 iš 13 Produkto pavadinimas NOVITRON 2017 m. vasaris Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeič Produkto kodas 6706 Psl. 1 iš 13 Produkto pavadinimas NOVITRON Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2012 m. Lapkričio 8 d. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Novitron Redakcija:

Detaliau

1

1 Puslapis: 1 1. SKIRSNIS Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Pavadinimas Veiklioji medžiaga Linuronas Preparato forma Koncentruota suspensija (SC)

Detaliau

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only] PROJEKTO UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ POVEIKIO VERTINIMAS REZULTATAI Antanas Marcinonis,, Mantas Riauka UAB GROTA 2011 10 19 Geologin s s aplinkos tarša Potencialių taršos židinių inventorizavimo rezultatai Potencialių

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

untitled

untitled Page 1 of 9 Saugos duomenų lapas NCA030 Ceilcote 282AR Flakeline Grey Part A Versijos Nr. 2 Paskutinės peržiūros data 04/12/11 International Paint Ltd. Atitinka reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH reglamentas)

Detaliau

untitled

untitled Page 1 of 9 Saugos duomenų lapas QHA346 INTERLINE 344 PART B Versijos Nr. 2 Paskutinės peržiūros data 06/12/11 International Paint Ltd. Atitinka reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH reglamentas) II priedo

Detaliau

DRE-C _LT

DRE-C _LT Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: DRE-C16998150 CAS numeris 80-35-3 EB numeris: 201-272-5 1.2 Medžiagos

Detaliau

[Version 7

[Version 7 VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS STOMORGYL 20, tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje tabletėje yra: veikliųjų medžiagų: spiramicino metronidazolo 1 500 000 TV,

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Masodine 1:3 Produkto tipas (ai): PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavad

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavad SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Registracijos numeris Sinonimai

Detaliau

untitled

untitled Page 1 of 9 Saugos duomenų lapas NCA330 CEILCOTE 652 LINING PART A Versijos Nr. 3 Paskutinės peržiūros data 31/01/12 International Paint Ltd. Atitinka reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH reglamentas) II

Detaliau