PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

2 2 TURINYS I. ĮVADAS... 3 II. PRIORITETAI UGDYMO PROCESO TOBULINIMAS IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS MOKYKLOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA MOKYKLOS ĮVAIZDIS IR VIEŠIEJI RYŠIAI, TARPTAUTIŠKUMO PLĖTRA III METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽIŪRA... 30

3 3 I. ĮVADAS Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos (toliau mokykla) metų strateginio plano įgyvendinimo 2018 metų veiklos planą rengė mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V1-222 sudaryta darbo grupė. Rengdama 2018 metų veiklos planą, darbo grupė vadovavosi: Valstybine švietimo strategija m.; Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu; Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu; metų ES fondų investicijų veiksmų programa; Profesinio mokymo plėtros metų veiksmų planu; Standarto LS EN ISO 9001:2015 reikalavimais; Panevėžio regiono metų plėtros planu; Kupiškio rajono plėtros iki 2020 m. strateginiu planu; Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos metų tarptautiškumo strateginiu planu; Mokyklos bendruomenės narių, darbdavių apklausų duomenimis, pasiūlymais, pageidavimais ir rekomendacijomis; Vidaus ir išorės auditų rekomendacijomis, SSGG tyrimų medžiaga. II. PRIORITETAI 2.1. UGDYMO PROCESO TOBULINIMAS IR KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS TIKSLAS tobulinti ugdymo procesą siekiant aukštos mokymo kokybės, didinti mokymosi patrauklumą ir efektyvumą, plėsti kultūrinės saviraiškos, lyderystės, kūrybingumo, verslumo, profesinių gebėjimų ugdymo galimybes, paramą savanorystės iniciatyvoms, rūpintis socialiniu, emociniu, lytiniu ir tarpkultūriniu ugdymu.

4 4 Uždavinys Priemonės Rodiklis, rezultatas Terminai 1. Personalo kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimas, motyvacijos skatinimas. Atsakingi, vykdytojai Lėšų šaltiniai 1.1. Pedagogų ir kitų Iki Darbo grupė 3.2. darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo planavimas, organizavimas ir vykdymas Sudarytas pedagogų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimo planas ir jis įgyvendintas. Suorganizuoti 2 seminarai. Patobulintos mokytojų kompetencijos šiais aspektais: asmeninio tobulėjimo, profesinės komunikacijos, etinės, dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokinio individualios pažangos stebėsenos. KVS rodiklio Nr Sudarytos galimybės ne mažiau kaip 15 proc. mokytojų išvykti į dalykinius seminarus Patobulinta mokytojų kvalifikacija ir kompetencijos (ne mažiau kaip 30 val.) Patobulinta kitų darbuotojų kvalifikacija ir kompetencijos (ne mažiau kaip 12 val.) Koreguota ir suderinta su steigėju 2018 metų Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programa. Įgyvendinama Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programa. Direktorius Mokyklos vadovai Personalo specialistas Mokyklos vadovai Personalo specialistas Darbuotojai Atestacijos komisija

5 Atestuoti mokytojai pagal Atestacijos atestacijos programą. komisija 1.2. Mokytojų ir profesijos mokytojų veiklos naudojant IT skatinimas aktyviai dirba su elektroniniu dienynu. Nuolat ugdymui Skyrių vedėjai TAMO administratorius Ne mažiau kaip 30 proc. mokytojų dirba Moodle aplinkoje, 50 proc. dalykinėmis kompiuterinėmis programomis, 25 proc. interaktyviomis lentomis. Pagerėję ugdymo rezultatai, padidėjusi mokinių mokymosi motyvacija, įdomesnis, patrauklesnis ugdymo procesas. Nuolat ugdymui Skyrių vedėjai Surengtas praktinis mokymas su internetine mokymosi programa KAHOOT, patobulintas IT profesinis pedagogų skaitmeninis raštingumas. Iki Projektų vadovas 1.3. Metodinės veiklos tobulinimas Parengti ir įgyvendinti metodinių grupių planai (ne mažiau kaip 90 proc.). Metodinių grupių pirmininkai Parengta ir sukaupta inovatyvių mokymo(si) priemonių (testai, klausimynai, konspektai, pratybos, mokomoji Visi mokytojai

6 6 medžiaga virtualioje aplinkoje ir kt.), metodinės medžiagos (ne mažiau kaip 30 vnt.). Mokymui naudojamos aprobuotos mokymo priemonės. Efektyvesnis ugdymo procesas, gerėjantys ugdymo rezultatai Sukauptos metodinės medžiagos (ne mažiau kaip 30 vnt.) sklaida per Metodinę dieną Metodinių grupių pirmininkai Skyrių vedėjai Profesijos mokytojai 1.4. Gerosios patirties sklaida Skaityti 2-4 metodiniai pranešimai metodinėse grupėse. Įgyta žinių apie mokinių įvairių poreikių tenkinimą, pamokos valdymą, struktūrą. Efektyvesnis įvairių mokymosi poreikių tenkinimas pamokose, gerėjantys ugdymo rezultatai. Iki E. Bagdonavičius K. Šakickas V. Zovė D. Viržintienė D. Mažylis V. Kaminskienė N. Vasiliauskienė Suorganizuota Metodinė diena. Iki Metodinių grupių pirmininkai 2. Mokymo(si) procesų kokybės gerinimas Pasirenkamųjų dalykų ir modulių programų parengimas ir įgyvendinimas, individualus mokinių konsultavimas, individualių mokymosi planų sudarymas Parengta/koreguota 15 modulių ar pasirenkamųjų dalykų programų Konsultuoti mokiniai dėl individualaus ugdymo plano susidarymo, tirti individualūs mokinių poreikiai, atlikta analizė. Iki Iki Gimnazijos skyriaus Gimnazijos skyriaus Priėmimo komisija

7 Sudaryti individualūs mokinių mokymosi planai (vidurinio ugdymo programa). Iki Gimnazijos skyriaus Parengtas mokinių visų mokomųjų dalykų konsultacijų grafikas. Iki ugdymui Skyrių vedėjai 2.2. Mokinių pasiekimų rezultatų analizė Įvykdyti bandomieji visų dalykų brandos egzaminai. Motyvuotas brandos egzaminų pasirinkimas, gerėjantys egzaminų rezultatai. Ne mažiau kaip 35 proc. abiturientų pasirinkę ir išlaikę valstybinius brandos egzaminus. Iki ugdymui Gimnazijos skyriaus Įvykdyti asmens įgytų kompetencijų vertinimo bandomieji testai, gerėjantys asmens įgytų kompetencijų vertinimo rezultatai (pažangumo vidurkis -ne mažiau kaip 8 balai ). Iki ugdymui Profesinio mokymo skyriaus vedėja Profesijos mokytojai Parengtos ataskaitos, atlikta mokinių pasiekimų analizė, pateiktos išvados ir rekomendacijos. Pažangumas - ne mažiau kaip 98 proc ugdymui Skyrių vedėjai

8 Modulinių profesinio mokymo programų pritaikymas ir įgyvendinimas Pritaikytos ir įgyvendinamos ne mažiau kaip 5 modulinės profesinio mokymo programos. Iki ugdymui Profesinio mokymo skyriaus 2.4. Dalykų integracija Vestos ne mažiau kaip 6 integruotos atviros pamokos pagal sudarytus metodinių grupių planus, optimizuotas ugdymo turinys, sumažėjęs mokinio darbo krūvis, padidėjusi mokinių motyvacija Ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas Mokinių brandos egzaminų ir asmens įgytų kompetencijų vertinimo analizės atlikimas Stebėta ir aptarta metodinėse grupėse ne mažiau kaip 3 atviros pamokos, kuriose taikytas individualizavimas ir diferencijavimas, mokinio individualios pažangos stebėsena. Ugdymo procesas orientuotas į mokinio poreikių tenkinimą Asmens įgytų kompetencijų vertinime visi dalyvavę absolventai (100 proc.) įgijo kvalifikaciją Brandos egzaminus išlaikė ne mažiau kaip 92 proc. iš egzaminus laikiusiųjų Parengtos brandos egzaminų ir asmens įgytų kompetencijų vertinimo analizės, pateiktos išvados ir rekomendacijos. Iki Iki Iki Darbo grupė Metodinių grupių pirmininkai ugdymui Skyrių vedėjai Metodinių grupių pirmininkai Profesinio mokymo skyriaus Gimnazijos skyriaus Skyrių vedėjai Grupių vadovai

9 Mokinių mokymas mokytis individualiai, pagal pasirinktą mokymosi formą. Mokymasis pameistrystės forma Parengti mokinių mokymosi individualiai konsultacijų ir atsiskaitymo grafikai. Iki Gimnazijos skyriaus Parengti pameistrystės forma besimokančių mokinių mokymo planai, konsultacijų, atsiskaitymo grafikai ir kiti dokumentai. Iki ugdymui Profesinio mokymo skyriaus Pameistrystės forma mokosi ne mažiau kaip 3 proc. mokinių. Tęstinio profesinio mokymo skyriaus Profesinio mokymo skyriaus Suorganizuoti šeši pasiekimų vertinimo aptarimai metodinėse grupėse, Mokytojų taryboje, mokinių susirinkimuose. ugdymui Skyrių vedėjai Grupių vadovai Metodinių grupių pirmininkai 2.8. Mokinių pamokų lankomumo gerinimas Visi mokytojai mokslo metų pradžioje supažindina mokinius su dalyko vertinimo tvarka. Patobulintas mokinių vertinimas ugdant Įgyvendinama mokinių lankomumo tvarka, 1-2 proc. pagerintas pamokų lankomumo rezultatas. Iki Nuolat ugdymui Skyrių vedėjai ugdymui Skyrių vedėjai Vaiko gerovės komisija 2.7.

10 Atlikta lankomumo analizė, pateiktos išvados ir rekomendacijos Grupių vadovai 2.9. Ugdymo proceso planavimo tobulinimas I kurso mokinių adaptacijos tyrimas Organizuojami Vaiko gerovės komisijos posėdžiai lankomumo klausimais Suorganizuotas konkursas Geriausiai pamokas lankanti mokinių grupė Sudarytas / koreguotas pamokų tvarkaraštis Koreguotas ir m. m. mokykloje vykdomų mokymo programų įgyvendinimo planas Atliktas I kurso mokinių adaptacijos tyrimas ir analizė, parengtos rekomendacijos. Nuolat Iki Iki Iki Iki Vaiko gerovės komisija Darbo grupė Skyrių vedėjai ugdymui ugdymui Darbo grupė Tyrimo rezultatai ir rekomendacijos pristatytos mokytojams Profesinio mokymo patrauklumo didinimas Atliktas absolventų profesinio mokymo patrauklumo didinimo tyrimas Tyrimo rezultatai ir rekomendacijos pristatytos mokytojams. Iki Iki Metodinių grupių pirmininkai T. Butkevičienė D. Viržintienė

11 Tęstinio profesinio Parengta nauja Tęstinio profesinio Kursų 2.1. mokymo, kvalifikacijos neformaliojo profesinio mokymo mokymo skyriaus klausytojų tobulinimo kursų programa. organizavimo gyventojams Projektų tobulinimas. 3. Tęstinio profesinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo paslaugų plėtimas Vykdytos ne mažiau kaip 7 tęstinio profesinio mokymo programos Atlikta asmenų, baigusiųjų tęstinio mokymo programas, apklausa. Iki Tęstinio profesinio mokymo skyriaus Tęstinio profesinio mokymo skyriaus Parengtos apklausos Asmenų, baigusių tęstinio mokymo programą, apklausa išvados ir rekomendacijos pristatytos Mokyklos taryboje Tęstinio profesinio mokymo skyriaus 4. Profesinio orientavimo veiklos tobulinimas Profesinio informavimo ir kitų konsultacijų mokiniams teikimo plėtojimas Dalyvauta Lietuvos darbo biržos skelbiamuose konkursuose, susijusiuose su tęstiniu profesiniu mokymu Atlikta absolventų karjeros planavimo apklausa Atlikta absolventų įsidarbinimo ir tolesnės veiklos analizė Pasiekta, kad įsidarbina ne mažiau kaip 60 proc. absolventų. Iki Direktorius Tęstinio profesinio mokymo skyriaus Grupių vadovai ugdymui Grupių vadovai ugdymui Mokyklos vadovai ir ES paramos Projektų Pajamų

12 Pasiekta, kad toliau tęsia mokslus ne mažiau kaip 10 proc. absolventų Mokyklos vadovai Suorganizuoti 4 pažintiniai vizitai į įstaigas. Profesijos mokytojai Socialinių partnerių pravestos pamokos (ne mažiau kaip 2). Profesijos mokytojai 4.2. Rengiamų specialybių populiarinimas ir mokinių motyvavimas specialybės įsigijimui Suorganizuotos 5 profesinio orientavimo pamokos pagal metodinių grupių veiklos planus. Metodinių grupių pirmininkai Suorganizuotos Atvirų durų dienos Suorganizuota Profesijų mugė ,28 Direktorius ugdymui Skyrių vedėjai Neformaliojo švietimo organizatorius Metodinių grupių pirmininkai Profesinio orientavimo veiklos organizavimo grupė Pajamų

13 13 5. Asmenybės raidos vientisumo užtikrinimas Parengtas ir įgyvendintas (ne mažiau kaip 95 proc. ) Profesinio orientavimo veiklos planas 2018 metams Profesinio orientavimo veiklos organizavimo grupė 5.1. Neformaliojo švietimo organizavimo tobulinimas Parengta ir įgyvendinta neformaliojo švietimo programa. Tenkinami mokinių užimtumo poreikiai Suorganizuota ne mažiau kaip 15 renginių per metus. Neformaliojo švietimo organizatorius Neformaliojo švietimo organizatorius Parengtos 8 neformaliojo švietimo programos. Ne mažiau kaip 28 proc. mokinių dalyvauja neformaliojo švietimo programų veikloje. Iki Neformaliojo švietimo organizatorius 5.2. Prevencinės veiklos (smurto, patyčių, žalingų įpročių, narkomanijos, AIDS ir kt.) efektyvinimas Parengtas neformaliojo švietimo tvarkaraštis Suorganizuota ne mažiau kaip 8 prevenciniai renginiai. Iki Neformaliojo švietimo organizatorius Bendrabučio auklėtojai Kūno kultūros mokytojai Grupių vadovai Parengta ir įgyvendinta socialinio pedagogo veiklos programa.

14 Atlikta mokinių apklausa Psichiką veikiančių medžiagų paplitimas mokykloje ir priežastys. Rezultatai pristatyti mokytojams. Iki Parengta ir įgyvendinta Vaiko gerovės komisijos veiklos programa. Vaiko gerovės komisija Sumažėjęs elgesio pažeidimų skaičius (ne mažiau kaip 2 proc. per metus). Vaiko gerovės komisija Bendrabučio auklėtojai Įsigytos ir įrengtos ne mažiau kaip 2 naujos vaizdo stebėjimo kameros Parengta ir įgyvendinta bendrabučio auklėtojų veiklos programa. Bendrabučio administratorius Bendrabučio auklėtojai 5.3. Mokinių saviraiškos plėtra, kūrybiškumo ugdymas Parengta ne mažiau kaip 40 gabių mokinių olimpiadoms, profesinio meistriškumo konkursams, varžyboms, viktorinoms. Ugdymo įvairovė. Mokyklos vadovai Neformaliojo švietimo organizatorius 2.5.

15 Suorganizuotos ne mažiau kaip 2 bendrojo ugdymo dalykų olimpiados. Gimnazijos skyriaus Rėmėjų Suorganizuoti ne mažiau kaip 2 profesinio meistriškumo konkursai. Ugdymo įvairovė. Profesinio mokymo skyriaus Profesijos mokytojai Sėkmingas atstovavimas mokyklai. Laimėtų prizinių vietų skaičius (ne mažiau kaip 4) olimpiadose, konkursuose, varžybose. Mokyklos vadovai Neformaliojo švietimo organizatorius Parengtas ir įgyvendintas Mokinių tarybos veiklos planas. Mokinių tarybos pirmininkas 5.4. Pilietinės, tautinės, kultūrinės bei socialinės savimonės formavimas, pažintinės veiklos organizavimas Dalyvauta projekto Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra kultūrinės meninės krypties edukacinėse programose Suorganizuotos ne mažiau kaip 4 akcijos, 2 projektai, 2 konkursai, 5 parodos (ekspozicijos), jų kokybė. Gimnazijos skyriaus Darbo grupė Neformaliojo švietimo organizatorius Bibliotekos Suorganizuota mokiniams edukacinė išvyka į Vilnių. Mokyklos vadovai Pajamų

16 Suorganizuota kultūrinėpažintinė kelionė mokiniams į Rygą. Neformaliojo švietimo organizatorius Pajamų Suorganizuota Aplinkos tvarkymo/žemės diena. Iki Mokytoja I. Baltrukėnienė 5.5. Mokinių skatinimo ir pagalbos mokiniui sistemos tobulinimas Skirtos mokiniams stipendijos, ne mažiau kaip 5 mokiniams materialinė parama Skirtas nemokamas maitinimas (pietūs) ne mažiau kaip 20 mokinių. Stipendijų ir materialinės paramos skyrimo mokiniams komisija Vaiko gerovės komisija Mokyklos taryba Visi norintys mokiniai aprūpinti bendrabučiu. Socialiai remtini ir mažas pajamas turinčių šeimų mokiniai atleisti nuo komunalinių paslaugų mokesčio už bendrabutį (ne mažiau kaip 4 mokiniai). Bendrabučio administratorė Mokyklos taryba Parengti dokumentai mokinių kelionės išlaidų kompensavimui. Mokiniams išduodami kompensuojamo važiavimo autobusais bilietai. Organizuojamas kitų rajonų mokinių vežiojimas mokykliniu transportu savaitgaliais. Gimnazijos skyriaus Pajamų

17 Įgyvendinama mokyklos pagalbos mokiniui tvarka. Teikiama mokiniams pedagoginė ir psichologinė pagalba, geras mikroklimatas, mokymosi motyvacija. Kiekvienoje pamokoje individualizuotos veiklos, pritaikant jas mokinių poreikiams. ugdymui Skyrių vedėjai Visi mokytojai Pildomos mokinių, priklausančių rizikos grupei, individualios bylos Įgyvendinama mokyklos smurto ir patyčių tvarka. Teikiama mokiniams pedagoginė ir psichologinė pagalba, geras mikroklimatas, mokymosi motyvacija. Direktorius Vaiko gerovės komisija Mokyklos bendruomenė 6. Valdymo ir vadovavimo tobulinimas Kokybės valdymo sistemos užtikrinimas Nuolatinis mokyklos veiklos tyrimas, stebėjimas, analizavimas ir vertinimas (QPR portalas) Atliktos apklausos (ne mažiau kaip 2). Nuolat Vadovybės atstovas kokybei KVS komanda Visa bendruomenė Vadovybės atstovas kokybei Kasmet atliktas KVS vidaus ir išorės auditas. KVS auditorius Mokyklos vadovai

18 Kasmet atlikta KVS Iki Vadovybės atstovas vadovybinė vertinamoji analizė. kokybei Koreguotas ir patvirtintas Kokybės vadovas. Vadovybės atstovas kokybei 6.2. Veiklos priežiūros ir stebėsenos įgyvendinimas Parengtas ir įgyvendintas ugdymo proceso priežiūros planas. Patobulintas ugdymo procesas. Direktorius pavaduotoja ugdymui Skyrių vedėjai Vykdyta e-dienyno kontrolė ne mažiau kaip 1 kartą per mėnesį. pavaduotoja ugdymui Skyrių vedėjai Atlikta mokytojų apklausa, apklausos analizė, parengtos išvados ir rekomendacijos pavaduotoja ugdymui Atliktas srities Rezultatai vidaus auditas Darbo grupė

19 MOKYKLOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA TIKSLAS tobulinti ir plėsti regiono darbo rinkoje paklausių mokymo programų bei planuojamų vykdyti modulinių programų infrastruktūrą, edukacinę ir estetinę ugdymo (si) aplinką, tenkinančią bendruomenės poreikius, formuoti savitą kultūrą, racionaliai panaudoti materialinius ir žmogiškuosius resursus. Uždavinys Priemonės Rodiklis, rezultatas Terminai 1. Mokyklos etoso gerinimas. Atsakingi, vykdytojai Lėšų šaltiniai 1.1. Bendruomenės Iki mikroklimato gerinimas Atliktas tyrimas Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos darbuotojų pasitenkinimas darbu ir darbo sąlygomis, pateiktos išvados darbuotojų susirinkime. Personalo specialistas KVS rodiklio Nr Suorganizuoti etikos komisijos posėdžiai. Pagal poreikį Etikos komisija Įgyvendinamos projekto Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos bendruomenės gebėjimų stiprinimas savižudybių prevencijos srityje veiklos. Projekto darbo grupė Projekto ir 1.2. Sveikos gyvensenos įgūdžių lavinimas Įgyvendinama Sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa Suorganizuotas susitikimas mokiniams ir darbuotojams su sveikos gyvensenos propaguotojais. Iki Gimnazijos skyriaus

20 Pagrindinio mokomojo Iki pastato renovacija 2. Mokomosios bazės modernizavimas, mokyklos erdvių tobulinimas Atliktas pagrindinio mokomojo pastato kiemo pusės išorinių sienų siūlių remontas Atliktas pagrindinio mokomojo pastato rūsio remontas ir apdaila. Iki Antro mokomojo pastato ir mokomųjų gamybinių dirbtuvių renovacija Įrengtas elektrinis šildymas šaltkalvystės ir mūrijimo darbų laboratorijose Atliktas remontas ir apdaila tekinimo skyriuje. Iki Iki Įrengtos pakabinamos lubos mūrijimo darbų laboratorijoje Profesijos mokytojai 2.3. Kabinetų ir laboratorijų modernizavimas ir aprūpinimas šiuolaikinėmis mokymo priemonėmis Ištirtas poreikis vadovėliams, kompiuterinėms ir kitoms naujoms mokymo priemonėms bei įrangai įsigyti, sporto inventoriaus bazei papildyti. Iki Metodinių grupių pirmininkai Bibliotekos Įsigyta vadovėlių ne mažiau kaip 100 vnt., kompiuterinių ir kitų naujų mokymo priemonių bei įrangos 40 vnt. Iki Profesinio mokymo skyriaus Gimnazijos skyriaus Bibliotekos

21 Papildyta sporto inventoriaus bazė. Įsigyta inventoriaus už ne mažiau kaip 400 Eur. Iki Kūno kultūros mokytojai Įsigytas mokomasis automobilis ir jam sumontuota papildoma valdymo įranga vairavimo instruktoriui, vaizdo ir garso įrašymo įranga (su programine įranga) Įsigyta 8-10 mokymo priemonių ir įrangos technikos priežiūros verslo darbuotojo mokymo programos praktiniam mokymui Įsigyta 5-10 mokymo priemonių apdailininko (statybininko) mokymo programos praktiniam mokymui Įsigytos 3-5 mokymo priemonės prekybos įmonių vadybininko, pardavėjo modulinės profesinio mokymo programos praktiniam mokymui. Iki Iki Iki Iki Vairavimo instruktorius Direktorius Profesinio mokymo skyriaus Direktorius Profesinio mokymo skyriaus Direktorius Profesinio mokymo skyriaus

22 22 2. Įsigytos frezavimo staklės su frezų komplektu staliaus mokymo programos praktiniam mokymui. Iki Direktorius Profesinio mokymo skyriaus 2.4. Bendrų mokyklos vidaus erdvių gerinimas Įsigyta 5-10 mokymo priemonių virėjo mokymo programos praktiniam mokymui Pakeistos valgyklos salės durys Atliktas administracijos koridoriaus, pirmo ir antro aukštų fojė sienų remontas ir apdaila. Iki Iki Direktorius Profesinio mokymo skyriaus Atnaujintas prekybos dalykų kabinetas. Iki Pakeisti šviestuvai sporto salėje. Iki Atlikta dekoratyvinio tinko apdaila bendrabučio Nr.2 pirmo ir trečio aukšto koridoriuose. Iki Bendrabučio administratorius Statybos profesijos mokytojai

23 Įrengtas antras poilsio kambarys mokiniams bendrabutyje Nr.1 Iki Bendrabučio administratorius Suremontuota treniruoklių salė Suremontuota aktų salės scena. Direktorius Neformaliojo švietimo organizatorius Pakeista grindų danga bendrabučio Nr.1 pirmo aukšto koridoriuje. Iki Bendrabučio administratorius Pakeista grindų danga mokomuosiuose kabinetuose Nr.18, 19 ir 20. Iki Esamų materialinių išteklių pritaikymas, atnaujinimas ir turtinimas Įsigyta 60 kėdžių mokomiesiems kabinetams. Iki Įsigyti 6 nešiojami kompiuteriai su programine įranga, 1 vaizdo projektorius. Iki IT specialistai Vyr. finansininkas

24 Nupirkta 10 lovų bendrabučiui. Iki Bendrabučio administratorius Pagaminta 20 spintų ir 20 spintelių bendrabučio kambariams. Iki Profesijos mokytojai 2.6. Mokyklos išorės erdvių sutvarkymas Pagaminta lentynų, spintų neformaliojo švietimo organizatoriaus kabinetui ir mokomiesiems kabinetams Nr.2, 7 ir Atlikti mokyklos parko genėjimo darbai (30 proc.) Suprojektuotas ir pasodintas naujas gėlynas prieš pagrindinį mokomąjį pastatą. Iki Iki Neformaliojo švietimo organizatorius, projektų ir rėmėjų Pagaminti ir sumontuoti sporto stadione du treniruokliai. Iki Kūno kultūros mokytojai Profesijos mokytojai

25 MOKYKLOS ĮVAIZDIS IR VIEŠIEJI RYŠIAI, TARPTAUTIŠKUMO PLĖTRA Projektinė veikla mokyklai yra prioritetinė sritis, nes tai padeda kurti naujas ugdymo galimybes, naujas ugdymo aplinkas. Šiandieninė mokykla neatsiejama nuo tarptautinės erdvės, kurioje ir mokytojai, ir mokiniai kelia savo profesines ir socialines kompetencijas. Mokykla siekia ir toliau aktyviai dalyvauti skelbiamose projektų atrankose, ieškoti vis naujų galimybių ugdymo procesą plėsti ir už mokyklos ribų. Abipusis tarptautiškumas Mokykloje suvokiamas kaip būtinas ateities prioritetas. Mokykla siekia ugdyti bendruomenės Europinės dimensijos plėtrą, ugdyti bendrakultūrines vertybes, stiprinančias mokyklos, kaip ugdymo institucijos vaidmenį asmens gyvenime. TIKSLAS bendrauti ir bendradarbiauti su mokinių tėvais, vietos bendruomene, palaikyti ryšius su socialiniais partneriais, kitomis švietimo įstaigomis, viešai teikti informaciją apie mokyklos veiklą ir pasiekimus, gerinti profesinio mokymo įvaizdį, plėtoti partnerystę, bendradarbiavimą, bendruomenės narių tarptautinį mobilumą, projektinę veiklą. Uždavinys Priemonės Rodiklis, rezultatas Terminai Atsakingi, vykdytojai Lėšų šaltiniai 1.Bendradarbiavimo su mokinių tėvais gerinimas. KVS rodiklio Nr Renginių tėvams organizavimas Surengtas tėvų surinkimas. Skaitytos paskaitos, pranešimai pedagoginėmis, psichologinėmis ir kitomis temomis (ne mažiau kaip 1 pranešimas ar paskaita). Mokyklos vadovai Grupių vadovai Sudarytos galimybės tėvams dalyvauti mokyklos bendruomenės rengiamuose tradiciniuose renginiuose, stebėti ugdymo procesą ir laiku spręsti problemas (ne mažiau kaip 50 apsilankymų mokykloje per susirinkimus, individualius pokalbius). Mokyklos vadovai Grupių vadovai

26 Socialinio emocinio ugdymo stiprinimas pakviečiant mokinių tėvus (globėjus) į Aplinkos tvarkymo/žemės dieną. Iki Socialinio emocinio ugdymo darbo grupė 2. Bendradarbiavimo su Kupiškio ir kitų rajonų bendruomenėmis plėtojimas Renginių organizavimas Kupiškio ir kitų rajonų bendruomenėms Inicijuota ir suorganizuota tradicinė žemės ūkio paroda mugė,,derlius Suorganizuotas,,Regioninis naktinio krepšinio turnyras 3x3. Iki Iki Mokyklos vadovai Darbo grupė Kūno kultūros mokytojai Suorganizuotas,,Regioninis futbolo turnyras KTVM direktorės L. Kaušakienės taurei laimėti. Iki Kūno kultūros mokytojai Suorganizuotas,,Regioninis krepšinio turnyras KTVM direktorės L. Kaušakienės taurei laimėti. Iki Kūno kultūros mokytojai Inicijuoti ir organizuoti susitikimai su Kupiškio r. bendruomenėmis (ne mažiau kaip 2 susitikimai) Mokyklos vadovai Metodinės grupės Suorganizuota Padėkos popietė socialiniams partneriams Iki Darbo grupė

27 Dalyvavimas viešuose renginiuose partnerio teisėmis Partnerio teisėmis dalyvauta rajono renginiuose (ne mažiau kaip 1 renginys). Mokyklos vadovai Neformaliojo švietimo organizatorius 2.3. Ryšių su socialiniais partneriais gerinimas Bendrai įgyvendinti renginiai: Suorganizuotas ir įgyvendintas projektas,,bėgimas, skirtas Tarptautinei tuberkuliozės dienai (dalyvauta ne mažiau kaip 2 socialinių partnerių). Iki Kūno kultūros mokytojai Projektų Rėmėjų Suorganizuotas konkursas Saugus kelyje (dalyvauta ne mažiau kaip 2 socialinių partnerių). Iki Naujai sudarytos bendradarbiavimo sutartys su socialiniais partneriais (ne mažiau kaip 3 sutartys). Mokyklos vadovai 3. Profesinio mokymo specialistų ir pirminio profesinio mokymo 3.1. Profesinio mokymo specialistų kvalifikacijos per Erasmus+ veiklas kėlimas Įgyvendinta ne mažiau kaip 25 profesinio mokymo specialistų personalo praktikos / darbo stebėjimo tarptautinių mobilumų. Direktorius Projektų vadovas Projektų

28 28 lygmens mokinių tarptautinių mobilumų vykdymas Pirminio profesinio mokymo lygmens mokinių, besimokančiųjų ir praktikas atliekančiųjų įmonėse, mobilumų vykdymas Įvykdyta ne mažiau kaip 30 tarptautinių mobilumų. Atlikta besimokančiųjų praktika įmonėse. Direktorius Projektų vadovas Projektų 4. Aktyvus bendradarbiavimas su šalies, ES ar trečiųjų šalių institucijomis. 4.1 Naujų ryšių užmezgimas su kitomis šalies ir užsienio švietimo įstaigomis ar švietimo paslaugas teikiančiomis organizacijomis Užmegzti ryšiai ir pasirašytos sutartys su švietimo įstaigomis ar švietimo paslaugas teikiančiomis organizacijomis (ne mažiau kaip 3) Vykdytas besimokančiųjų praktinis mokymas praktinio mokymo sektoriniuose centruose (ne mažiau kaip 8 proc. praktiniam mokymui skirtų valandų). Mokyklos vadovai Projektų vadovas Profesijos skyriaus Profesijos mokytojai Pajamų 4.2. Ryšių su ES ar trečiosiomis šalimis palaikymas Parengta ir patvirtinta,,erasmus+, turintiems profesinio mokymo mobilumo chartiją, paraiška Įgyvendinamas Erasmus+ projektas, turintiems profesinio mobilumo chartiją. Iki Direktorius Projektų vadovas Direktorius Projektų vadovas Projektų 4.3. Bendradarbiavimo sutarčių įsipareigojimų vykdymas Suorganizuoti mokinių susitikimai su darbdaviais (ne mažiau kaip 2). Profesinio mokymo skyriaus Metodinių grupių pirmininkai

29 29 5. Sistemingas mokyklos teigiamo įvaizdžio formavimas Dalyvauta regioniniuose ar respublikiniuose profesinio Profesinio mokymo skyriaus Pajamų meistriškumo konkursuose, Rėmėjų viktorinose (ne mažiau kaip 3) Sistemingas mokyklos interneto tinklapio atnaujinimas Mokyklos interneto svetainė prižiūrima sistemingai, informacija atnaujinama nuolat Mokyklos internetinio puslapio modernizavimas. IT specialistas Visa bendruomenė Mokyklos vadovai IT specialistas 5.2. Aktyvus profilis socialinėse medijose Sistemingas informacijos pateikimas socialinės medijos Facebook paskyroje apie mokyklos veiklas. Profesijos mokytoja D. Šeinauskienė Visa bendruomenė 5.3. Mokyklos įvaizdžio formavimas ir prestižo kėlimas Sukurti naują mokyklos šūkį ir vykdyti jo sklaidą visuomenėje. Neformaliojo švietimo organizatorius 5.4. Veiklos viešinimas žiniasklaidoje Reklaminių gaminių apie mokyklą leidyba Žiniasklaidoje ir internete paskelbti straipsniai ir pranešimai (ne mažiau kaip 130 per metus) Kupiškio televizijoje paviešinti reportažai apie mokyklos bendruomenės veiklą (ne mažiau kaip 1) Pagaminta ir išplatinta ne mažiau kaip vnt. reklaminių gaminių (lankstinukai, plakatai, kanceliarinės priemonės ir kt.). Visa bendruomenė Mokyklos vadovai Projektų vadovas Profesinio orientavimo veiklai organizuoti sudaryta darbo grupė

30 Viešoji sklaida apie Iki Mokyklos vadovai mokyklos veiklą. Profesijos mokytojai Dalyvauta Tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje,,studijos Vidinės komunikacijos tobulinimas Garso ir vaizdo sistemos mokyklos pagrindinio mokomojo pastato 1 a. Fojė panaudojimas Parengti vaizdo ir garso pranešimai (ne mažiau kaip 3). Mokyklos vadovai Projektų vadovas IT specialistas A.Briedis III METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS IR PRIEŽIŪRA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos 2018 metų veiklos plano įgyvendinimo priežiūra bus atliekama viso proceso ir visais lygiais. Per visus metus direktorius, direktoriaus ugdymui, direktoriaus, skyrių vedėjai stebi ir įvertina, ar mokykla įgyvendina tikslus ir uždavinius, ar darbuotojai vykdo užduotis, ar vykdomos priemonės yra efektyvios, teikia siūlymus plano koregavimui. Vyriausiasis finansininkas stebi ir analizuoja, ar tinkamai ir skaidriai planuojamos bei naudojamos. Vieną kartą per metus (2018 m. birželio mėn.) veiklos planas peržiūrimas, pagal poreikį koreguojamas, direktorius bendruomenei pristato plano įgyvendinimą. Pasibaigus metams darbo grupė rengia 2018 metų veiklos plano ataskaitą ir ją pristato bendruomenei. PRITARTA Kupiškio technologijos ir verslo Mokyklos tarybos posėdžio 2018 m. sausio 25 d. protokolo Nr. V2-1 nutarimu

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

F2.12A-F62 VIEŠOJI ĮSTAIGA KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA UAB VILRAIMA METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

F2.12A-F62 VIEŠOJI ĮSTAIGA KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA UAB VILRAIMA METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS VIEŠOJI ĮSTAIGA KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA UAB VILRAIMA 2016-2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS 2018-01-25 I. BENDROS ŽINIOS APIE MOKYMO ĮSTAIGĄ Viešoji įstaiga Kuršėnų

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programos etwinning galimybės Erasmus+ KA2 projektuose Loreta Tarvydienė Vilnius, 2019-01-22 Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnelio. Laozi (kinų filosofas) Programa etwinning Programa

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS KĖDAINIAI

KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS KĖDAINIAI KĖDAINIŲ SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS PLANAS KĖDAINIAI TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS...3 II. 2015 METŲ CENTRO VEIKLOS PLANO ANALIZĖ...3 III. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 2016 METAMS...9

Detaliau

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus

PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus PRITARTA Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-24 įsakymu Nr. V-34 PATVIRTINTA Biržų Aušros pagrindinės mokyklos direktoriaus 2016 m. vasario 26d. įsakymu V- 40 BIRŽŲ,,AUŠROS PAGRINDINĖS

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario

PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario PATVIRTINTA Utenos kolegijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 17 d. Įsakymu Nr. V-151 (Aktuali redakcija: Utenos kolegijos direktoriaus 2015 m. vasario 18 d. Įsakymu Nr. V-24) STUDIJŲ KOKYBĖS VALDYMO SISTEMOS

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 22019 m. vasario d. įsakymo Nr. 42 priedas KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS DAINIAUS ŽVIRDAUSKO 2018 METŲ VEIKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PATVIRTINTA Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos Direktoriaus 2019 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V - 1 PRITARTA Akademijos Ugnės Karvelis Gimnazijos Tarybos 2019 m. vasario 7 d. Protokolo Nr. 2 KAUNO R. AKADEMIJOS

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno Aušros gimnazijos s 2013 04-29 įsakymu Nr. V - 112 KAUNO AUŠROS GIMNAZIJA 2013 m. gegužės mėn. veiklos planas Eil Renginio Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE

PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės progimnazijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS M. M. METINĖ VE PATVIRTINTA Ukmergės Pašilės direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-53 UKMERGĖS PAŠILĖS PROGIMNAZIJOS 2017 2018 M. M. METINĖ VEIKLOS PROGRAMA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ukmergės Pašilės 2017 2018

Detaliau

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO

PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO PATVIRTINTA Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. VI-35 JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 2019 M. VASARIO MĖNESIO RENGINIŲ PLANAS 1. Posėdžiai, pasitarimai

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 TURINYS I. ĮVADAS II. III. IV. 2012 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ 2012 METŲ PROJEKTINĖ VEIKLA 2012 METŲ ŪKINĖS FINANSINĖS

Detaliau

Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auks

Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auks Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auksinuko ir kraujalakio melsvio stebėjimus, niūraspalvio

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau