Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 p

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 p"

Transkriptas

1 Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 priedas 2019 m. balandžio 23 d. Dokumentą parengė UAB PricewaterhouseCoopers

2 TURINYS 1. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMAS DABARTINIAI VALSTYBĖS TIKSLAI SITUACIJOS ANALIZĖ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ TINKAMUMO IR TARPUSAVIO SUDERINAMUMO VERTINIMAS SIŪLOMI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI LAIKOTARPIUI PO 2020 M PRIEDAS. NPP RODIKLIŲ PASIEKIMASRODIKLIŲ VERTINIMAS

3 1. TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMAS Šiame skyriuje pateikiama analizė pagal šiuos Techninėje specifikacijoje (toliau TS) suformuluotus ir papildomus (toliau P) vertinimo klausimus: TS Kokie valstybės tikslai yra nustatyti atskirose viešosios politikos srityse? Ar tikslai aktualūs ir atitinka ekonominę socialinę Lietuvos situaciją ir demografines tendencijas? (1.1 ir 1.2 poskyriai) TS Ar nustatyti tikslai valstybės viešosios politikos srityse atitinka ES, EBPO ir kitų tarptautinių organizacijų rekomendacijas, direktyvas bei tarptautinių susitarimų tikslus? (1.2 poskyris) TS Kokie turėtų būti viešosios politikos sričių strateginiai tikslai, siekiant tvaraus visuomenės gyvenimo kokybės augimo užtikrinimo vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu? (analizė tik viešosios politikos srities lygiu 1.3 poskyris; išvados šalies mastu bus pateiktos galutinės ataskaitos projekto bendrojoje dalyje) P1. Kokios yra svarbiausios problemos, kylantys iššūkiai, kuriuos šalis turėtų spręsti ilguoju laikotarpiu atitinkamoje srityje? Kodėl? Problemų analizė turėtų būti pagrįsta statistiniais rodikliais, kiek įmanoma naudojant Lietuva 2030 ir NPP jau nustatytus rodiklius. (1.1 poskyris) P2. Kokie yra svarbiausi veiksniai (priežastys), kurie sąlygoja nurodytas problemas, iššūkius atitinkamoje srityje? (1.1 poskyris) P3. Ar ir kiek dabartiniai valstybės tikslai šioje viešosios politikos srityje yra tinkami siekiant išspręsti kylančius iššūkius ir problemas? Kodėl? Jeigu ne, kaip šie tikslai (įskaitant ir NPP nustatytus tikslus) turėtų būti koreguojami siekiant atspindėti siekiamą pokytį? (1.2 ir 1.3 poskyriai) 1.1. DABARTINIAI VALSTYBĖS TIKSLAI 2012 m. patvirtintos Lietuvos pažangos strategijos Lietuva 2030 (toliau Strategija) prioritete ekonomikos integralumas numatytas Lietuvos ekonomikos gerinimas, didelį dėmesį skiriant MTEPI veiklų skatinimui ir plėtrai. Įvardijami ilgalaikiai mokslo, technologijų ir inovacijų viešosios politikos srities (toliau VPS) tikslai apima pramonės ir paslaugų, mokslo tyrimų organizacijų integravimąsi į tarptautines ir vietinę kultūros, mokslo ir švietimo sistemas. Taip pat numatomas finansavimo prioretizavimas į rinkai aktualias inovacijas, verslo integracijos didinimas ir kiti susiję tikslai m. Nacionalinė pažangos programa (toliau NPP) pirmojo prioriteto Visuomenės ugdymas, mokslas ir kultūra, kaip vieną iš Lietuvos prioritetinių sričių numato MTI infrastuktūros modernizavimą, siekiant stiprinti žinių ir inovacijų kūrimo infrastuktūrą ir jos komercializaciją. Taip pat, NPP ketvirtojo prioriteto bendrasis tikslas skatinti ekonomikos orientaciją į aukštą pridėtinę vertę numato prioritetinius tikslus, susijusius su verslo inovatyvumo skatinimu ir MTI investicijų pritraukimu bei infrastuktūros kūrimu. Siekiant užsibrėžtų tikslų planuojama stiprinti MTI finansavimo sistemą, sukuriant ribotą MTI prioritetinių sričių sąrašą, vystant MTI infrastuktūrą bei skatinant visapusišką mokslo ir tyrimų institucijų bei verslo sektoriaus bendradarbiavimą ir komercializaciją (žr. 1 pav.). 3

4 1 pav. Strategijoje ir NPP nustatyti verslo VPS prioritetai ir tikslai Šaltinis: Lietuva lietuva 2030 XVII Lietuvos Vyriausybės programos tikslai yra orientuoti į inovatyvios ekonomikos kūrimą, didelį dėmesį skiriant MTI veiklų kūrimui ir plėtrai. Numatoma sukurti vieningą Lietuvos MTI sistemos teisinį reglamentavimą, siekiant užtikrinti efektyvesnį MTI infrastuktūros naudojimą bei verslo ir mokslo įstaigų bendradarbiavimą. Valstybės programoje neminimas MTI investicijų grąžos didinimo klausimas, o fokusuojamasi į plėtrą ir valdymą m. ES struktūrinių fondų veiksmų programa numato mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimą tiek privačiajame, tiek viešajame sektoriuose, skatinant sumanios specializacijos strategiją, remiant technologinius ir taikomuosius tyrimus bei kitas MTI veiklos skatinimo priemones. Pirmuoju prioritetu mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas, numatoma siekti aktyvesnio turimos ir naujai kuriamos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros panaudojimo, mokslo populiarinimo, tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų sukūrimo, elektroninių išteklių prieinamumo užtikrinimo, įsijungimo į tarptautines mokslinių tyrimų infrastruktūras ir kitų tikslų. Šios programos devintasis prioritetas Siekiant geresnės studijų atitikties darbo rinkos ir visuomenės poreikiams gerinant studijų kokybę ir didinti studijų prieinamumą, vienas iš uždavinių yra sustiprinti viešojo sektoriaus tyrėjų gebėjimus bei pajėgumus vykdyti aukšto lygio MTI veiklas. Didžioji dalis lėšų yra skiriama viešojo sektoriaus tyrėjų ir jų grupių MTI veikloms įgyvendinti. Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros metų programa nustato metų investicijų į paslaugų ir gamybos sektorius skatinimo, pramonės plėtros bendrosios politikos tikslus ir uždavinius, vertinimo kriterijus ir jų reikšmes, siekiant didinti Lietuvos konkurencingumą. Lietuvos inovacijų plėtros metų programos bendrasis siekis yra didinti Lietuvos inovatyvumą ir kurti konkurencingą, aukšto lygio žiniomis ir naujausiomis technologijomis bei kvalifikuota darbo jėga grindžiamą ekonomiką. Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos kaitos gairės, patvirtintos siekiant skatinti mokslo pažangą, inovacijų kūrimą ir diegimą viešajame ir privačiuose sektoriuose numato 5 pagrindines MTI srities veiklos gaires: (1) įgyvendinti mokslinių tyrimų sistemos pertvarką, (2) plėtoti inovacijų kūrimą, (3) 4

5 Rumunija Bulgarija Kroatija Lenkija Latvija Slovakija Graikija Vengrija Lietuva Italija Kipras Estija Ispanija Malta Portugalija Čekija Slovėnija ES vidurkis Prancūzija Austrija Airija Belgija Vokietija Liuksemburgas Jungtinė Karalystė Nyderlandai Suomija Danija Švedija užtikrinti kokybišką mokytojų rengimą ir jų kvalifikacijos tobulinimą, (4) užtikrinti ilgalaikę mokslo pažangą ir inovacijų kūrimą, (5) įtvirtinti tyrimais ir įrodymais grįstos mokslo ir inovacijų politikos principus. Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės ir kultūrinės) plėtros metų programos strateginis tikslas skatinti darnią žmogaus ir visuomenės raidą, stiprinančią šalies konkurencingumą ir sudarančią sąlygas inovacijoms, plėtojant studijas ir vykdant MTI veiklą. Nors šis tikslas glaudžiai persipina su švietimo viešosios politikos srities strategijomis, MTI veikloje taip pat numatomi svarbūs tikslai, aktualūs šiai analizei. Apibendrinant nustatytus tikslus, matyti, kad MTI srityje, visų pirma, siekiama daugiausia dėmesio skirti inovatyviam verslui palankių sąlygų sudarymui, siekti darnaus ir efektyvaus išteklių panaudojimo bei integracijos į tarptautines vertės kūrimo grandines SITUACIJOS ANALIZĖ MTI sistema Lietuvoje vystosi pradedant inovacijų populiarinimu nuo pat ankstyvojo švietimo (išmaniosios klasės, robotikos klasės), baigiant nedidele, bet sėkmingai veikiančia aukštos pridėtinės vertės pramone (bio technologijų, lazerių sektoriai), tačiau mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau MTEP) veiklos lygis Lietuvoje išlieka vis dar žemas m. Europos inovacijų švieslentėje (angl. European Innovation Scoreboard) Lietuva pagal inovacijų sistemos veiklą (angl. performance of innovation system) užima 20 vietą tarp 28 ES valstybių ir vis dar stipriai atsilieka nuo ES vidurkio, įvertinant 27 skirtingus inovacijų sistemos veiklos rodiklius (žr. paveikslą žemiau). 1 pav. Europos inovacijų indeksas ES valstybėse 2010, ir 2017 m. 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Šaltinis: European Innovation Scoreboard Tačiau reikėtų pastebėti, kad lyginant inovacijų sistemos pokytį nuo 2010 m. iki 2017 m. Lietuva pasiekė geriausius rezultatus (20,1% pagerėjimas), kai tuo metu, kaimyninių šalių inovacijų sistemų vertinimai kilo mažiau (+11,6% Latvijoje) arba net krito ( 3,2% Estijoje). Vertinant kitą svarbų EK Jungtinių tyrimų centro skaičiuojamą inovacijų išeigos rodiklį (angl. innovation output indicator) Lietuva yra trečioje vietoje nuo galo tarp 28 ES valstybių (žr. paveikslą žemiau). 5

6 Bulgarija Latvija Rumunija Lietuva Švedija Lenkija Estija Liuksemburgas Vengrija Austrija Kroatija Malta Slovėnija Italija Suomija Belgija Kipras Nyderlandai Graikija ES vidurkis Portugalija Vokietija Čekija Prancūzija Danija Jungtinė Karalystė Ispanija Slovakija Airija Švedija Jungtinė Karalystė Nyderlandai Malta Vokietija Vengrija Liuksemburgas Danija ES Slovakija Prancūzija Suomija Čekija Austrija Bulgarija Lenkija Belgija Slovėnija Latvija Italija Graikija Ispanija Estija Portugalija Kipras Lietuva Rumunija Kroatija 2 pav. Inovacijų išeigos rodiklis ES valstybėse 2011 ir m ,6 72, Šaltinis: Joint Research Centre Nors viešosios investicijos į MTI auga, viešosiomis lėšomis finansuojamo mokslo ir inovacijų rezultatai yra prasti. Be to, viešosiomis investicijomis nepritraukiama reikšmingo dydžio privačiųjų investicijų į MTI pastarosios yra nedidelės ir didėja lėtai. Pagal verslo subjektų apyvartą iš inovacijų (angl. turnover from innovation) Lietuva taip pat yra ketvirtoje vietoje tarp 28 ES valstybių (žr. paveikslą žemiau). Lietuvoje inovatyvių produktų ir paslaugų pardavimai sudaro vidutiniškai 5,5% visos verslo subjektų apyvartos. Tuo tarpu ES vidurkis dvigubai didesnis 12% visos apyvartos. 3 pav. Apyvartos iš inovatyvių prekių ir paslaugų dalis 2010 ir 2012 m.,% nuo visos apyvartos ,5 11, Šaltinis: Europos Komisija Žemas kvalifikuotų ekspertų darbo vietos patrauklumas Dar m. pagal MOSTA užsakymo atlikto tyrimo išvadose 1 buvo nurodyta, kad Lietuvoje vykdoma mokslinė veikla yra fragmentuota t. y. daug mažų tyrėjų grupių vykdo daug skirtingų tyrimų, užuot ieškoję, kaip sutelkus bendras jėgas vykdyti didesnio masto jungtinius projektus. Šią problemą sąlygoja ir tai, kad mokslo potencialas yra pernelyg išskaidytas dideliame skirtingų mokslo institucijų skaičiuje. Nors Lietuvoje mokslinių tyrimų institutai buvo sujungti, tačiau aukštojo mokslo įstaigų apjungimo procesas vis dar nėra sėkmingai įgyvendintas. 1 Pagal MOSTA užsakymą m. parengta Lietuvos mokslo būklės apžvalga 6

7 Kipras Rumunija Latvija Kroatija Lenkija* Slovakija Malta Lietuva Bulgarija Vengrija Estija Graikija* Ispanija Italija Portugalija ES vidurkis Čekija Jungtinė Karalystė Slovėnija Prancūzija* Nyderlandai Vokietija Airija Belgija Austrija Švedija Suomija Liuksemburgas Danija Lėtas mokslinių institucijų apjungimas ir koordinacijos stoka prisideda prie neefektyvaus, neorientuoto į naujų produktų ir paslaugų bei aukšto augimo potencialą turinčių įmonių kūrimo mokslo ir studijų institucijų valdymo, biurokratizuotos valdymo sistemos. Tame pačiame tyrime, mokslinės veiklos palyginamajame tyrime dalyvavusių ekspertų teigimu, jaučiamas tyrėjų ir doktorantų trūkumas, ir ypač biomedicinos ir žemės ūkio mokslų kryptyse dirbančios mokslo ir studijų institucijos patiria didelius doktorantūros studentų skaičiaus pokyčius metai iš metų. MOSTA duomenimis tyrėjų skaičius Lietuvoje m., lyginant su 2014 m., sumažėjo 11,2%. 2 Nors Lietuva pirmauja pagal aukštąjį išsilavinimą turinčių gyventojų dalį 3, tačiau smarkiai atsilieka pagal tyrėjų ir kito MTI srities personalo skaičių. m. 0,76% aktyvios populiacijos dirbo MTI srityje kaip tyrėjai arba pagalbinis MTI personalas (žr. paveikslą žemiau). Pagal šį rodiklį m. Lietuva užėmė 21 vietą iš 28 ES valstybių. Tuo pačiu laikotarpiu vidutiniškai ES tyrėjai ir pagalbinis MTI srities personalas sudarė 1,22% aktyvios populiacijos, t. y. beveik dvigubai didesnę dalį nei Lietuvoje. Dar prastesnė situacija atskirai vertinant privačiame sektoriuje dirbančių tyrėjų ir pagalbinio MTI srities personalo dalį. Lietuva pagal šį rodiklį m. buvo 25 iš 28 ES valstybių, o privačiame sektoriuje dirbo 0,18% tyrėjų ir pagalbinio MTI personalo, palyginti su aktyvia populiacija. Tuo metu vidutiniškai ES valstybėse privačiame sektoriuje dirbo tris kartus didesnė tyrėjų ir pagalbinio MTI srities personalo dalis (0,67%), palyginti su aktyvia populiacija. Specialistų, ypač inžinierių, trūkumą pagrindžia ir ankstesnės Lietuvos gamybos įmonių apklausos rezultatai. Tai nebūtinai reiškia, kad reikiamų specialistų rengiama per mažai greičiau rinkoje prieinamų specialistų kompetencijos ir naujų absolventų parengimo kokybė neatitinka įmonių poreikių. Technologinės pakraipos specialistų trūkumas stabdo būtent žinioms imlaus verslo plėtrą. 4 pav. Tyrėjų ir MTEP srities personalo dalis nuo aktyvios populiacijos 2010, ir m.,% 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 0,76 1, *nurodyti pasiekiami vėliausių metų duomenys Šaltinis: Eurostat Pagal dirbančių aukštųjų technologijų sektoriuje darbuotojų dalį, palyginti su visais užimtaisiais, Lietuva buvo antra nuo galo tarp 28 ES valstybių m. aukštųjų technologijų srityje Lietuvoje dirbo 2,5% visų užimtų gyventojų. Nuo ES vidurkio, kuris sudarė 4% visų užimtųjų, Lietuva atsiliko beveik du kartus. Vertinant ankstesnių metų duomenis matyti, kad šioje srityje pažanga labai lėta. 2 MOSTA (2017) 10 iššūkių Lietuvos studijoms, mokslui ir inovacijoms 2017 m. 3 Eurostat duomenimis 2017 m. Lietuvoje aukštąjį išsilavinimą turėjo 58% metų amžiaus gyventojų, kai vidutiniškai ES aukštąjį išsilavinimą turinčių metų amžiaus gyventojų dalis sudarė 39,9%. Pagal šį rodiklį Lietuva pirmauja tarp ES valstybių. 7

8 Bulgarija Latvija Lietuva Rumunija Slovakija Lenkija Kroatija Graikija Vengrija Portugalija Čekija Kipras Malta Estija Slovėnija Ispanija ES vidurkis Jungtinė Karalystė Italija Austrija Suomija Nyderlandai Belgija Prancūzija* Vokietija Liuksemburgas Danija Graikija Lietuva Portugalija Lenkija Rumunija Kipras Italija Kroatija Bulgarija Latvija Ispanija Liuksemburgas Nyderlandai ES vidurkis Prancūzija Vokietija Austrija Slovakija Belgija Čekija Vengrija Jungtinė Karalystė Švedija Danija Estija Malta Slovėnija Suomija Airija Mažas tyrėjų ir doktorantų skaičius taip pat lemia ir tai, kad pagal publikuotų mokslinių darbų skaičių Lietuva yra 62 vietoje iš 230 ir lygiuojasi su tokiomis šalimis kaip Bulgarija, Irakas, Kataras ir Kazachstanas, anot Scimago Journal & Country Rank. 5 pav. Aukštųjų technologijų srityje dirbančių darbuotojų dalis tarp visų užimtųjų 2010, ir 2017 m.,% 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2,5 4, Šaltinis: Eurostat Naujų specialistų pritraukimą į MTI sritį stabdo tyrėjų profesijos nepopuliarumas, kurį lemia santykinai su kitomis ES šalimis ir net Lietuvos kontekste mažas darbo užmokestis. Atitinkamai, 2018 m. gegužės mėn. buvo priimtas sprendimas 16% didinti mokslininkų pareiginės algos koeficientų apatines ir viršutines ribas. Lietuvos tyrėjų atlyginimai yra vieni žemiausių ES (žr. paveikslą žemiau). 6 pav. Metinės darbo užmokesčio išlaidos vienam tyrėjui (angl. researcher), įskaitant techninį ir kitą MTI personalą (angl. technicians and equivalent, other), m., EUR Šaltinis: Eurostat Akademinė sistema taip pat sąlygoja tyrėjo profesijos nepopuliarumą šalyje. Doktorantūros studijų trukmė Lietuvoje yra daug ilgesnė nei daugelyje ES valstybių, o stipendija apie 2 kartus mažesnė už ES vidurkį. Lietuvoje išbandyta pramoninės doktorantūros priemonė kol kas dar neatnešė laukiamų rezultatų. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (toliau MITA) kuruojamos programos duomenimis, 2017 m. gautos 4 paraiškos Lietuvos mastu, iš jų ko-finansuotos 2 studijų vietos. Lieutvoje yra žemas užsienio specialistų pritraukimo lygis. EK ir EBPO teigimu, Lietuva sunkiai pritraukia užsienio ekspertus, o to priežastimi yra nepatraukli tyrimų sistema, prie kurios prisideda ir didelė administracinė našta, siejama su užsieniečių įdarbinimu šalyje. Pagal 2018 m. Europos inovacijų švieslentės indeksą Lietuva yra 4 nuo galo tarp 28 ES valstybių pagal mokslinių tyrimų sistemos patrauklumą, vertinamą pagal tarptautinių publikacijų, užsienio studentų ir publikacijų geriausiai vertinamuose mokslo tyrimų žurnaluose skaičių m. ir m. Lietuvos tyrimų sistemos 8

9 patrauklumo įvertinimai rodo, kad šioje srityje padaryta mažai pažangos. Nors šalyje veikia nemažai tarptautinės mokslinės kompetencijos centrų, juos išnaudoti trūksta kritinės tyrėjų masės. Neišnaudojama technologijų vystymui ar eksperimentinei plėtrai sukurta infrastuktūra Lietuvos įmonės kol kas nedaug naudojasi ES SF lėšomis finansuota mokslinių tyrimų infrastruktūra, tokia kaip atviros prieigos centrai ir mokslo slėniai m. Valstybės kontrolės audito ataskaitoje 4 nurodoma, kad buvo investuota į integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) sukūrimą buvo investuota apie 299 mln. EUR. Šiomis investicijomis siekta paskatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, inovacijų diegimą, privačių investicijų pritraukimą. Tačiau atviros prieigos centrų veikla nepritraukė tokio aktyvaus verslo dalyvavimo koks buvo planuotas. Audituotų atviros prieigos centrų vidutinė apkrova 2012 m. siekė 44%, įranga naudojantis tiek vidaus (universitetų, institutų), tiek išorės užsakovams. Nepritraukus suplanuoto skaičiaus verslo užsakovų ir negavus pajamų iš kitų suplanuotų šaltinių, MTI laboratorijoms iškilo ženklių sunkumų išlaikant minėtą įrangą, kvalifikuotą personalą ir tyrimų kokybę. Dažnu atveju pramonės ir verslo atstovai nežino kiek ir kokių paslaugų teikia mokslo ir studijų institucijos. Kaip teigiama 2017 m. Valstybinio audito ataskaitoje, šią problemą turėjo išspręsti MTEP rezultatų identifikavimo ir administravimo sistema E mokslo vartai, į kuriuos investuota 1,3 mln. EUR, ir kurios veikimą koordinuoja MITA. Toje pačioje ataskaitoje teigiama, kad tiek verslo, tiek mokslo institucijų atstovai teigia esant šią sistemą neefektyvia. 7 pav. Atviros prieigos centrų vidutinis apkrovimas 2013 m.,% Šaltinis: Valstybės kontrolė Valstybės kontrolės audito metu taip pat nustatyta, kad pagrindinė mokslo ir technologijų parkų veikla patalpų nuoma, o kitos funkcijos, tokios kaip technologijų perdavimas, mokslinių tyrimų rezultatų komercinimas, vykdomos ribotai. Remiantis mokslo ir technologijų parkų veiklos ir finansinėse ataskaitose pateikiamais duomenimis nuo 43% iki 100% komercinių veiklos pajamų sudaro pajamos iš patalpų nuomos ir administravimo (žr. paveikslą žemiau). 8 pav. Mokslo ir technologijų parkų*** pajamų struktūra 2017 m.,% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Šiaurės miestelio technologijų parkas Panevėžio mokslo ir technologijų parkas Kauno mokslo ir technologijų parkas* Saulėtekio slėnio mokslo ir technologijų parkas Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas** Patalpų nuomos ir administravimo pajamos Kitos pajamos 4 Valstybės kontrolė (2017). Valstybinio audito ataskaita Valstybės investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą siekiant inovacijų augimo 9

10 *nepateikiami duomenys apie patalpų administravimo pajamas ** m. duomenys ***Fizikos instituto mokslo ir technologijų parko ir Visorių informacinių technologijų parko veiklos ir finansinėse ataskaitose nepateikiama pajamų detalizacija Šaltinis: Įstaigų veiklos ir finansinės ataskaitos EK nurodo 5, kad situacijai nepasikeitus iki 2020 m. didelė šios infrastuktūros kaštų išlaikymo dalis teks valstybei. Dėl šių priežasčių būtina skatinti efektyvią MTI infrastruktūros panaudojimo sistemą, kuriant paskatas glaudesniam mokslo ir verslo bendradarbiavimui bei rezultatų komercializavimui. Tuo pat metu pastebima kad didėja privataus kapitalo aktyvumas kuriant infrastruktūrą, pvz. iš privačių lėšų m. atidarytas Vilnius Tech Park ir Klaipėdoje kuriamas Baltic Tech Park, o 2018 m. pabaigoje buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Ūkio ministerijos ir privataus kapitalo bendrovių dėl 32 mln. eurų investicijų. pritraukiant privačias lėšas į MTI infrastruktūros kūrimą yra itin svarbi viešojo sektoriaus lyderystė. Institucinių technologinių inžinerinių kompetencijų ir infrastuktūros trūkumas Lietuvos mokslo institutų pagrindinis tikslas yra vykdyti tikslinius (strateginius) mokslinius tyrimus valstybei svarbiose srityse ir jų pagrindu vykdyti eksperimentinės plėtros veiklą (toliau EP), t. y. kurti naujus produktus (technologijas, gaminius, paslaugas ir pan.). Tačiau EP veiklai skirtos infrastruktūros (technologinės, testavimo, bandomosios gamybos įrangos ir pan.) institutuose, kaip ir universitetuose, praktiškai nėra. Lygiai taip pat institutų etatų struktūra orientuota į tyrėjų mokslininkų kontingentą ir nenumato tyrėjų technikų ir tyrėjų inžinierių kontingento, o EP veikla reikalauja daugiausia technologinės ir inžinerinės, o ne mokslinės kvalifikacijos. Vėlgi, reikėtų priminti, kad ta pati problema egzistuoja ir universitetuose, jeigu jie vykdo EP veiklą. Šios infrastuktūros trūkumas taip pat iš dalies paaiškina kodėl Lietuvoje aktyviai kuriami atviros prieigos centrai nesulaukė verslo susidomėjimo ir nekuria planuoto inovacijų bumo. Praėjusiu (ir esamu) finansavimo laikotarpiu investicijos buvo nukreiptos į modernios (tuo metu) išimtinai tik mokslinės įrangos (su mažomis išimtimis) įsigijimą, kuriai eksploatuoti dabar nėra nei pakankamų žmogiškųjų, nei finansinių resursų, nei kvalifikacijos ir kuri dažnu atveju visiškai netinkama EP veiklai vykdyti. Dėl šių priežasčių, Lietuvoje juntamas institucinių technologinių inžinerijų kompetencijų ir infrastuktūros trūkumas, kuris sąlygoja inovacijų ir eksperimentinės veiklos plėtros apribojimus. Švietimo sistema neužtikrina tyrėjų ir inovatyvaus verslo kūrimui reikalingų savybių ugdymo Verslumas, kūrybiškumas, lyderystė yra vienos iš svarbiausių savybių, kuriomis turi pasižymėti inovatyvius, MTI veikla grįstus verslus kuriantys žmonės. Siekiant aukštų MTI srities rezultatų, būtina ugdyti tyrėjui reikalingas savybes tokias kaip kritinis mąstymas, ekonominis raštingumas, verslumas ir kūrybiškumas dar mokykloje. Inovatyvių mokymo metodų trūkumas, kuris plačiau aptariamas švietimo srities analizėje, turi itin didelę įtaką tiek inovacijos grįstų verslų kūrimui, inovacijų komercializacijai, tiek ir inovacijų kūrimui. Atsižvelgiant į aukščiau aptartas problemas, su kuriomis susiduriama MTI srityje, sudarytas problemų medis (žr. paveikslą žemiau), kuriame pateiktos pagrindinės priežastys, lemiančios žemą, palyginti su kitomis ES valstybėms, šalies konkurencingumą ir žemą pragyvenimo lygį Lietuvoje m. Europos semestras. Struktūrinių reformų pažangos vertinimas, makroekonominio disbalanso prevencija ir naikinimas ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 1176/2011 atliktų nuodugnių apžvalgų rezultatai 10

11 9 pav. Mokslo, technologijų ir inovacijų srities problemų medis: Nepakankama kritinė tyrėjų masė PASEKMĖS Žemas šalies konkurencingumas ir žemas pragyvenimo lygis PROBLEMOS Nepakankama kritinė tyrėjų masė PRIEŽASTYS Žemas kvalifikuotų ekspertų darbo vietos patrauklumas Išplėtota technologijų vystymui ir eksperimentinei plėtrai skirta infrastuktūra neatitinka poreikių Institucinių technologinių inžinerinių kompetencijų trūkumas Švietimo sistemoje nepakankamai skatinamas verslumas, kūrybiškumas, lyderystė Inovatyvių mokymo metodų trūkumas Tyrėjui reikalingų gebėjimų ugdymo trūkumas 11

12 Mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą bei inovacijas jungiančių organizacijų (Tyrimų ir technologijų organizacijos (RTO)) nebuvimas. Europoje sparčiai plečiamos valstybės ar mišraus kapitalo mokslinių tyrimų ir technologijų organizacijos (angl. RTO research and technology organization). Lietuvoje panašios institucijos atitikmuo galėtų būti tik Lietuvos valstybės mokslinių tyrimų institutas, tačiau šiuo metu Lietuvos valstybės mokslinių tyrimų institute nėra sukauptos tinkamos kompetencijos ir infrastruktūra. Padidėjusios inovacines veiklas vykdančių verslo subjektų sąnaudos dėl prisitaikymo prie skirtingų reikalavimų dėl konsultavimo aptarnavimo fragmentacijos institucijose Didelė fragmentacija, nenuoseklumas, perteklinė biurokratija lemia didesnes nei būtina sąnaudas verslo subjektams vykdantiems inovatyvias veiklas. Atitinkamai, tiek Lietuvos įmonėms vykdyti inovatyvią veiklą Lietuvoje tampa nepagrįstai brangiau. Ši problema yra plačiai žinoma ir adresuota Lietuvos Respublikos technologijų ir inovacijų įstatyme, o vienos agentūros steigimas pradėtas. Bandomosioms produktų partijoms gaminti skirtų technologinių pajėgumų trūkumas Naujų ir ypač inovatyvių produktų ar paslaugų kūrimas dažniausiai pasižymi sąlyginai aukštenėmis pradinio (prototipinio) laikotarpio sąnaudomis. Nepaisant investicijų į pirminius rinkos tyrimus, techninės koncepcijos, modelio ar metodikos parengimą, didžiausiai kaštų dalis neretai tenka bandomosios produkcijos gamybai (ypač kai gaminama sąlyginai nedaug produkcijos vienetų, naudojamos brangios inovatyvios sudedamios dalys ar jas reikia gaminti nuo pagrindų). PwC 2017 m. atlikto vertinimo duomenimis 6, pradinei verslo idėjai išvystyti (finansavimo tyrimams ir pirminei verslo koncepcijai nagrinėti, vertinti ir vystyti, komandai formuoti, pirminiam prototipui kurti ar pirmiesiems jo bandymams rinkoje (jei taikoma), ir pan.) yra reikalinga vidutiniškai iki 50 tūkst. EUR suma, tačiau kiti teigia, kad reikėtų tūkst. EUR. Tokios sąnaudos dažniausiai sąlygoja didelę inovatyvios produkcijos/paslaugų kūrimo riziką ir bandomosioms produktų partijoms (ypač inovacijų srityje) skirta infrastuktūra ženkliai sumažintų inovacijų riziką. PwC parengtoje ataskaitoje 7 atliktoje apklausoje 78,6% respondentų mano, kad finansavimas prototipų kūrimui yra reikalingas. 6 PricewaterhouseCoopers (2017). Verslo finansavimo metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis išankstinis vertinimas 7 PwC (2017) Šveitimo ir mokslo ministerijos m. planuojamos įgyvendinti finansinės priemonės mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veikloms analizės ataskaita 12

13 10 pav. Mokslo, technologijų ir inovacijų srities problemų medis: Didelė inovacijų rizika ir administracinė našta PASEKMĖS Mažas šalies konkurencingumas ir žemas pragyvenimo lygis PROBLEMOS Didelė inovacijų rizika ir administracinė našta PRIEŽASTYS Politizuota MTI valdymo sistema aukščiausiu lygiu, fragmentuota, biurokratizuota įstaigų, kurių funkcijos susijusios su mokslo, technologijų ir inovacijų politikos formavimu, veikla Padidėjusios inovacines veiklas vykdančių verslo subjektų sąnaudos dėl prisitaikymo prie skirtingų reikalavimų dėl konsultavimo aptarnavimo fragmentacijos institucijose Mokslinių tyrimų ir technologijų centrų trūkumas (angl. RTO) Bandomosioms produktų partijoms gaminti skirtų technologinių pajėgumų trūkumas 13

14 mln. EUR Inovacinė veikla viešosios politikos priemonėmis skatinama ribota Kaip vienas iš būdų paskatinti verslą labiau įsitraukti į MTI veiklą yra inovatyvių ar MTEP grįstų produktų ir paslaugų paklausos skatinimas per viešųjų pirkimų politiką. Viešųjų pirkimų teisinis reguliavimas leidžia vykdyti ikiprekybinius pirkimus ir inovatyvius viešuosius pirkimus, tačiau valstybės institucijos vangiai taiko šias pirkimų formas. Nors Lietuvos tikslas buvo iškeltas, kad inovatyvių viešųjų pirkimų vertė siektų bent 2% visų viešųjų pirkimų vertės, Lietuvoje šis rodiklis nepasiektas (žr. pav. žemiau). 11 pav. Inovatyvių viešųjų pirkimų vertė (mln. EUR) ir jų dalis (%) visuose viešuosiuose pirkimuose m , % 4116,6 4340,3 4932,0 3844,9 4920,3 4054,5 2,5 2, ,5 % ,1 1, ,4 0,5 0,1 46,6 0,8 4,4 1,1 1,8 0,9 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0, * *Informacija apie mažos vertės inovatyvius viešuosius pirkimus nuo 2017 m. viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitose neskelbiama. Šaltinis: Viešųjų pirkimų tarnyba Lietuvos ir užsienio MTEP infrastruktūros sąveikos trūkumas 12 pav. Tiesioginės užsienio investicijos iš ES28 šalių Lietuvoje ir ES tūkstančiui gyventojų, Eur., 2017 m Inovatyvūs Visi Dalis (dešinė skalė) Rekomenduojamas rodiklis Šaltinis: Eurostat 14

15 Albanija Juodkalnija Serbija Turkija Šiaurės Makedonija Graikija Portugalija Bulgarija Slovėnija Ispanija Suomija Liuksemburgas Italija Rumunija Lietuva Lenkija Kroatija Danija Belgija Kipras Latvija Slovakija Švedija Estija Vokietija Austrija Čekija Vengrija ES 28 Jungtinė Karalystė Prancūzija Nyderlandai Malta Airija Ispanija Rwanda Kazachstanas Tailandas Austrija Azerbaidžanas Vokietija Airija Kanada Islandija Mauricijus Latvija Australija Suomija Estija Malaizija Lietuva Taivanas Švedija UAE Makedonia JK JAV Norvegija Gruzija P. Korėja Hong Kongas Danija Singapūras Naujoji Zelandija Tiesioginės užsienio investicijos reikšmingai prisideda prie integravimosi į tarptautinę MTI vertės grandinės kūrimą, steigiant šalyje įmones, kurios kuria itin specifinės srities sprendimus, kurie tampa sprendinių rinkinio vienam produktui dalis, pvz. inovatyvios fotovoltonikos celių gamybos technologijos sukūrimas leistų pritaikyti ir gauti pajamas ne tik gaminant celes Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Ir nors Lietuva pagal verslo sąlygų palankumo indeksą 2018 m. paskelbtoje Doing Business ataskaitoje užima 14 tą vietą pasaulyje, pagal tiesiogines užsienio investicijas tūkstančiui gyventojų Lietuva atsilieka keturis kartus nuo ES vidurkio. 13 pav. Verslo sąlygų palankumo indeksas Top30 (angl. Doing business index), 2018 m Šaltinis: Doing Business 2019 Mažą Lietuvos ir užsienio MTI infrastruktūros sąveiką rodo ir maža aukštųjų technologijų produktų eksporto dalis, siekianti 8,1%, t.y. perpus mažiau nei vidutiniškai ES pav. Aukštųjų technologijų produktų eksporto dalis palyginus su visu eksportų,%, 2017 m Šaltinis: Eurostat Patikimo ir patrauklaus inovacijų regiono įvaizdžio trūkumas Lietuva, nors ir užima aukštą (14) vietą pagal verslo sąlygų palankumo indeksą pasaulyje, pagal pasaulinį inovacijų indeksą ( angl. global innovation index) Lietuva užima tik 40 tą vietą iš 126 su 50,61 tašku iš 100 palyginus su Singapūro, kaip labiausiai novatoriškos šalies, 74,23 balu. Patikimas ir patrauklus įvaizdis tarptautinėje erdvėje itin svarbus pritraukiant į inovacijas orientuoto verslo 15

16 investicijas. Tarp indekso sudedamųjų dalių Lietuva vertinama santykinai prastai žinių įsisavinime, t.y. 92 vieta iš 126. Šią indekso dalį sudaro pajamos gautos už intelektinį turtą (84 vieta), aukštųjų technologijų importo dalis (84 vieta), informacinių ir komunikacinių paslaugų importas (83 vieta), tiesioginės užsienio investicijos (82 vieta), tiriamosios veiklos talentai (49 vieta). Itin prastai vertinama ir dabartinė klasterių kūrimo padėtis, t.y. 85 ta vieta iš 126. Šie trūkumai itin mažina Lietuvos, kaip patikimo partnerio vystant inovacijas, patrauklumą. Plačiau Lietuvos, kaip patikimo ir patrauklaus inovacijoms regiono įvaizdžio problemą aptariama šios ataskaitos antrame priede Verslas. Didelis (sumanios specializacijos) prioritetų skaičius MOSTA 2018 m. atliktas sumaniosios specializacijos tinkamumo vertinimas 8 (pagal ekspertų vertinimą ir kiekybinius duomenis) parodė, kad kai kurios sumaniosios specializacijos kryptys yra vertinamos kaip netinkamos (ar mažiau tinkamos) (žr. 15 paveikslą). Žemiausius įvertinimus šioje analizėje gavo tokie prioritetai kaip transporto koridoriai (T2), ugdymosi technologijos (V1). Bendrai žemesnį nei 3 įvertį gavo 55% prioritetų (11 iš 20). Tokie rezultatai parodo, kad daugiau nei pusė prioritetų nepritraukė pakankamai investicijų, pasižymėjo ganėtinai žemais ar vidutiniais žmogiškaisiais ištekliais ir infrastuktūra. Šiuo metu sumanios specializacijos prioritetų sąrašas atnaujinamas. 15 pav. Prioritetų tinkamumas pagal EDP vertinimą ir kiekybinius duomenis. Šaltinis: Ūkio ministerija; MOSTA 8 MOSTA (2018). Sumaniosios specializacijos įgyvendinimo pažangos vertinimas 16

17 Neefektyvus, neorientuotas į naujų produktų ir paslaugų bei aukštą augimo potencialą turinčių įmonių kūrimą mokslo ir studijų institucijų valdymas, biurokratizuotos valdymo sistemos m. Jaunųjų profesionalų programos Kurk Lietuvai studijoje Technologijų perdavimo proceso kūrimas, kaip viena iš priemonių efektyvesniam mokslo ir verslo bendradarbiavimui skatinti 9 teigiama, kad mokslo institucijų skaičius Lietuvoje santykinai daug didesnis palyginus su vakarų šalimis, ištekliai naudojami neefektyviai ir neužtikrinama kokybė, dubliuojamos veiklos, potencialas išskaidomas. Negana to, skirtingų studijų institucijų, kurios turėtų remti inovacijas, veikla nesisteminga, fragmentuota, nestruktūrizuota, be aiškios ilgalaikės vizijos. Toks didelis dalyvių skaičius ir aiškumo nebuvimas prisideda prie nereikalingos biurokratijos kūrimo, ilgesnių terminų ieškant partnerių, siekiant gauti paramą ir pan. 16 pav. Mokslo, technologijų ir inovacijų srities problemų medis: Lietuvos MTI sistemos integracijos Lietuvoje ir į tarptautinės vertės grandines stoka PASEKMĖS Mažas šalies konkurencingumas ir žemas pragyvenimo lygis PROBLEMOS PRIEŽASTYS Lietuvos MTI sistemos integracijos Lietuvoje ir į tarptautinės vertės grandines stoka Inovacinė veikla viešosios politikos priemonėmis skatinama ribotai Patikimo ir patrauklaus inovacijų regiono įvaizdžio trūkumas Žemas Lietuvos įmonių aktyvumas tarptautinėse MTI programose ir iniciatyvose Lietuvos ir užsienio MTEP infrastruktūros sąveikos trūkumas Didelis sumanios specializacijos prioritetų skaičius Neefektyvus, neorientuotas į naujų produktų ir paslaugų bei aukštą augimo potencialą turinčių įmonių kūrimą mokslo ir studijų institucijų valdymas, biurokratizuotos valdymo sistemos 9 content/uploads//10/mita Technologij%C5%B3 perdavimo centras TPC_Dr. Kristina Kurgonait%C4%97.pdf 17

18 Rusija Čilė Australija Šveicarija Slovakija Japonija Švedija Lietuva Vokietija Liuksemburgas Estija Italija Graikija Lenkija Islandija Portugalija Slovėjina Latvija Turkija Ispanija Meksika Belgija Čekijos Respublika Suomija Brazilija Norvegija Olandija Vengrija Prancūzija P. Korėja Pakankamo ir tvaraus finansavimo srauto nebuvimas MTEP veiklos finansavimas Lietuvoje nėra pakankamas. Stokojama tiek tvarių viešojo sektoriaus investicijų, tiek pakankamo privataus sektoriaus finansavimo. m. pagal išlaidas MTEP, vertinant ES šalių kontekste, Lietuva buvo 8 nuo galo, skirdama 0,85% BVP, kai ES vidurkis siekė 2,04% (žr. žemiau esantį paveikslą). Nepaisant žemo išlaidų MTEP lygio verta pažymėti, kad investicijų į MTEP sritį dydį daugiausiai lėmė Europos struktūrinių ir investicinių fondų lėšos. m. valstybės sektoriaus išlaidos MTEP sudarė 0,55% nuo BVP. Tuo tarpu verslo išlaidos MTEP iki šiol išlieka nedidelės. m. verslo išlaidos MTEP veiklai vykdyti sudarė 0,3% BVP. 17 pav. Išlaidos MTEP ES valstybėse ir m.,% nuo BVP 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0,85 LV RO CY MT BG SK HR LT PL EL IE HU ES LU PT EE IT CZ UK SI NL ES-28 FR BE FI DK DE AU SE 2,04 Valstybės sektorius Privatus sektorius Šaltinis: Eurostat Lietuva yra iškėlusi tikslą iki 2020 m. padidinti išlaidas MTEP iki 1,9% nuo BVP, iš kurių 0,9% sudarytų verslo išlaidos, tačiau dabartiniai išlaidų MTEP duomenys rodo, kad bus sudėtinga pasiekti užsibrėžtus tikslus. Nepasiekus užsibrėžtų MTEP finansavimo rodiklių, toliau išliks Lietuvos MTI srities priklausomybės nuo ES SF finansavimo problema. 18 pav. Novatorišką veiklą vykdančių įmonių gaunančių paramą dalis,%, m Šaltinis: OECD 18

19 Pagal OECD atliktą tyrimą 10, kurio rezultatai pateikiami 18 paveiksle, tarp 30 ties analizuotų šalių, Lietuva užima aštuntą vietą nuo galo pagal novatorišką veiklą vykdančių įmonių gavusių paramą dalį. Lietuvoje vidutiniškai 19,4% įmonių vykdančių novatorišką veiklą pasinaudojo parama, kai sėkmingiausiai pagal novatorišką veiklą vertinamoje P. Korėjoje, parama inovacijų vystymui pasinaudojo 50,2%. Taip pat Finansų ministerijos užsakymu 2017 m. PwC parengtoje ataskaitoje 11 atliktoje apklausoje respondentai, kurie komercino MTEPI rezultatus, atsakė kad dažniausiai susidūrė su sunkumais gaunant finansavimą, taip pat nurodė, kad jiems trūko patirties ir tik 4% respondentų teigė, kad MTEPI rezultatų komercinimas vyko sklandžiai, be jokių sunkumų. Tai rodo sudėtingą procesą gaunant viešąsias investicijas bei didelę riziką įmonėms siekiančioms gauti viešąsias investicijas. 19 pav. Verslo išlaidų MTEPI indeksas ES valstybėse 2010, ir 2017 m. 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,43 0,46 Švedija Vokietija Austrija Belgija Suomija Slovėnija Danija Čekija Jungtinė Karalystė ES vidurkis Kroatija Airija Lietuva Prancūzija Lenkija Vengrija Nyderlandai Portugalija Malta Liuksemburgas Ispanija Estija Italija Slovakija Graikija Kipras Bulgarija Latvija Rumunija Šaltinis: European Innovation Scroreboard Ekonomikos struktūra Lietuvoje sąlygoja nepakankamus privataus sektoriaus pajėgumus (nesutelkiama kritinė masė) investuoti į MTEPI. Privataus sektoriaus MTEPI paslaugų pirkimai dažnai apsiriboja smulkių (dažniausiai gamybos ciklo) problemų sprendimu, gaminių savybių ir/ar saugos testavimu. Kadangi šalies vidutinio pažangumo ir aukštųjų technologijų sektoriai yra nedideli, jų įtaka MTI plėtrai nesikeičia, nors ir Lietuvos aukštųjų technologijų įmonės sėkmingai vykdo mokslo ir verslo bendradarbiavimą savo verslo sektoriuose. Mokslo institucijose kuriami MTEPI rezultatai dažnai esti per žemai technologinės parengties grandinėje, susieti su labai didele komercinimo rizika, todėl neišvystomi iki rinkos produktų. Aktualu ne tik MTI sričiai skiriamo finansavimo pakankamumas, bet ir jo tolygumo užtikrinimas, tačiau jei valstybės biudžeto lėšų dalis paskutinius penkerius metus yra santykinai pastovi (žiūrėti 20 paveikslą), tai ES SF finansavimas (statistikos tikslais laikomas užsienio finansavimo) šiai sričiai stipriai svyruoja ir daro ženklią neigiamą įtaką MTEP veiklos planavimui tiek viešajame, tiek ir privačiame sektoriuose. 10 OECD (2018), Oslo Manual PwC (2017) Šveitimo ir mokslo ministerijos m. planuojamos įgyvendinti finansinės priemonės mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veikloms analizės ataskaita 19

20 20 pav. Išlaidos MTEP m., mln. EUR 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 140,8 137,7 133,9 137,8 123,3 127,5 128,4 117,7 119,4 118,5 114,9 109,1 124,7 98,5 102,1 101,1 99,0 92,1 86,4 80,3 71,4 65,0 62,9 48,3 53,3 45,6 40,0 43,8 27,3 29,1 5,2 6,3 7,1 15,3 14,6 16,5 5,3 8,2 8,9 10,1 7,2 0,4 0,7 3,2 2,8 1,5 5,7 8,0 13,8 0,4 0, Šaltinis: Statistikos departamentas Užsienio lėšos Valdžios lėšos Aukštojo mokslo institucijų lėšos MTEP veiklai skirtų viešųjų investicijų išskaidymas skirtingose agentūrose Šalia nepakankamos ir netolygios finansavimo sistemos, paremtos ES SF lėšomis, pastebima problema, kad MTEP veiklai skirtos valstybės viešosios investicijos (įskaitant ES SF lėšas) yra išskaidytos skirtingose agentūrose. EK teigimu 12, mokslinių tyrimų ir investicijų politikos planavimas ir įgyvendinimas Lietuvoje tebėra suskaidytas ir nepakankamai koordinuojamas. To priežastys yra matomos politikos planavimo proceso decentralizacijoje. Už MTI politikos įgyvendinimą Lietuvoje yra atsakingos skirtingos ministerijos ir įgyvendinimo agentūros. Esant bendros darbų koordinacijos trūkumui, šių institucijų darbas dažnai kertasi, o strateginiai tikslai nėra suderinti. EBPO Lietuvos inovacijų politikos apžvalgoje taip pat pažymi, kad Lietuvoje trūksta vientisos MTI srities koordinavimo sistemos, o priemonių įgyvendinimas yra sudėtingas ir išskaidytas skirtingoms institucijoms. Panašias problemas nurodo ir EK Mokslinių tyrimų ir inovacijų stebėjimų centro (angl. Research and Innovation Observatory) ekspertai, kurie 2017 m. šalies ataskaitoje RIO Country Report: 2017 vieną iš rekomendacijų skyrė MTI srities koordinavimo gerinimui. Tačiau visai neseniai imtasi žingsnių sprendžiant MTI politikos koordinavimo fragmentiškumo problemą. Ūkio ministerija paskirta pagrindine MTI politiką valstybės mastu koordinuojančia institucija. Taip pat priimtas Technologijų ir inovacijų įstatymas, kuriame apibrėžta MTI sistema ir joje dalyvaujančios institucijos, nustatyti MTEPI veiklos finansavimo ir valstybės skatinimo principai. Šie žingsniai turėtų padėti konsoliduoti MTI politikos formavimą ir sutelkti inovacijų proveržiui būtinus išteklius ir koordinuotai juos nukreipti MTI vystymui. Konsolidavimo linkme einama ne tik valstybės MTI politikos formavimo lygmenyje, bet ir valstybės MTI politiką įgyvendinančių institucijų lygmenyje. Ūkio ministerijos duomenimis, šiuo metu svarstomos vienos MTI politiką įgyvendinančios institucijos, MTEPI veiklą vykdančius subjektus aptarnaujančios vieno langelio principu, steigimo galimybės. Sudėtingas mokestinių lengvatų MTI veiklai pasinaudojimo mechanizmas MTEP veikla Lietuvoje yra skatinama mokestinėmis lengvatomis, tačiau jos nėra efektyvios. Įmonėms, kurios investuoja į MTEP, yra numatyta pelno mokesčio lengvata. Tačiau pažymima, kad besinaudojančių MTEP pelno mokesčio lengvata mažėja. 12 Ten pat. 20

21 1 lentelė. Įmonių, pasinaudojusių MTEP mokesčių lengvata, skaičius ir pelno mokesčio netekimai 2012 m Įmonių, pasinaudojusių MTEP mokesčių lengvata, skaičius, vnt. Pelno mokesčio netekimai, mln. EUR 4,02 3,76 5,16 7,75 Šaltinis: Finansų ministerija Valstybės kontrolės audito metu atlikta apklausa parodė, kad pasyvus lengvatų naudojimas yra sąlygojimas įmonių žinių trūkumo dėl MTEPI veiklos kvalifikavimo, bei teigiama, kad lengvata naudinga tik pelningoms įmonėms. Panašias išvadas patvirtino ir konsultacijų bendrovės Deloitte apklausa 13, kurioje verslininkai buvo paprašyti įvertinti MTEPI veiklai taikomas mokesčių lengvatas. Šio tyrimo duomenimis, MTEPI veiklos apskaitos ir deklaravimo procesas yra per sudėtingas, o pats MTEPI veiklos apibrėžimas yra neaiškus. Siekiant paskatinti verslo atstovų aktyvesnį naudojimąsi šia lengvata ir skatinant investicijas į MTEPI veiklą 2018 m. sausio mėn. įsigaliojo nauji mokestiniai pakeitimai, kurie turėtų padidinti MTEPI veiklos patrauklumą verslo sektoriuje. Pagal naująją tvarką, įmonėms, investuojančios į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, numatytos dvi mokesčių lengvatos trigubo dydžio MTEP sąnaudų atskaitymas ir pagreitinta ilgalaikio turto amortizacija. Plačiau apie MTEP mokestines lengvatas ir susijusias problemas aptariama šios ataskaitos Priede Nr. 15 Mokestinės lengvatos MTEP. Žinioms imlaus verslo trūkumas EK ekspertų teigimu 14, Lietuvos ekonomikos pagrindą sudaro žemos pridėtinės vertės produkcija, o šalies ekonomika, mažėjant konkurencingumui, yra mažai integrali tarptautiniu mastu. Ūkio transformacija link aukštos pridėtinės vertės ekonomikos vyksta lėtai. Nuo Lietuvos įstojimo į ES įvykę šalyje sukuriamos bendros pridėtinės vertės (BPV) struktūros pokyčiai nedideli: 2017 m., palyginti su 2004 m., ženkliai sumažėjo žemės ūkio, energetikos (uždaryta Ignalinos AE), viešojo valdymo ir gynybos veiklų dalys, o gerokai ūgtelėjo didmeninės ir mažmeninės prekybos, transporto, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų ir profesinės, mokslinės ir techninės veiklos ir administracinės bei aptarnavimo veiklos dalys. Tokį tradicinės pramonės vystymo modelį iš dalies lėmė ir žinioms imlaus verslo trūkumas dėl žemą pridėtinę vertę kuriančios pramonės struktūros. Plačiau ši problema yra aptariama verslo ir turizmo viešosios politikos srityje. Atžalinių įmonių (angl. spin off) kūrimo paskatų nebuvimas Nepaisant naujiems startuoliams ir atžalinėms įmonėms skirtų priemonių, jų bendras svoris verslo MTEPI skatinimo priemonių rinkinyje yra menkas tik iki 6% visų lėšų. Šiuo metu steigiant atžalines įmones ir siekiant gauti paramą, MSI turi tapti jų dalininkėmis. Tačiau dėl didesnės rizikos ir sudėtingų bankroto procedūrų, MSI tai nėra patrauklu. Taip pat šiuo metu atžalinių įmonių steigėjams trūksta informacijos apie finansines ir konsultavimo priemones, atitinkamai, reikalingas patarėjas. Nustatyta, kad skiriamos viešosios investicijos šiuo metu nėra pakankamos, nes skiriamos lėšos neleidžia samdyti profesionalaus vadovo ar pagalbiniam tyrėjui. Finansavimas išlieka viena opiausių MTEPI veiklos pradžios problemų. Finansų ministerijos užsakymu 2017 m. PwC parengtoje ataskaitoje 15 atliktoje apklausoje tik 17,4% respondentų atsakė, kad kreipėsi į 13 Deloitte (2014). Lithuania Corporate R&D Report 14 EK Lietuvai skirtos rekomendacijos dėl bendradarbiavimo stiprinimo bei į inovacijas orientuotų užsienio investicijų pritraukimo. 21

22 finansuotojus siekdami gauti papildomą finansavimą MTEPI veiklos rezultatų komercinimui ir gavo tiek, kiek buvo prašyta ir net 87% respondentų atsakė, kad MTEPI veiklos rezultatų komercinimą finansavo nuosavomis lėšomis. Respondentai taip pat nurodė, kad mokslinių, ekspertinių žinių suteikimas ir mokslinių tyrimų atlikimas yra du svarbiausi mokslo institucijų indėliai komercinant MTEPI veiklos rezultatus, tačiau taip pat buvo atsakyta, kad tik 65% atvejų mokslo institucijos prisidėjo prie MTEPI veiklos rezultatų komercinimo. 21 pav. Mokslo, technologijų ir inovacijų srities problemų medis: Nepakankamos investicijos į MTI PASEKMĖS Mažas šalies konkurencingumas ir žemas pragyvenimo lygis PROBLEMOS Nepakankamos investicijos į MTI PRIEŽASTYS Pakankamo ir tvaraus finansavimo srauto nebuvimas (netolygus finansavimas) Žinioms imlaus verslo trūkumas dėl esamos pramonės struktūros MTEP veiklai skirtų valstybės viešųjų investicijų (įskaitant ES SF lėšas) išskaidymas skirtingose agentūrose Sudėtingas mokestinių lengvatų MTEP veiklai pasinaudojimo mechanizmas Atžalinių įmonių (angl. spin off) kūrimo paskatų nebuvimas Šaltinis: sudaryta autorių NPP rodiklių MTI srityje įgyvendinimas NPP rodiklių MTI srityje įgyvendinimas patvirtina aptartas tendencijas ir identifikuotas problemas (NPP rodiklių pasiekimas pateikiamas šio dokumento 1 priede). Didžiausia pažanga (>76%), lyginant faktinį pokytį m. su planuotu pokyčiu m., pasiekta šio rodiklio įgyvendinime: - Paslaugų eksporto pokytis, palyginti su praėjusiais metais (227%) - Lietuviškos kilmės prekių eksporto (išskyrus energinius produktus) pokytis, palyginti su praėjusiais metais ( 254%) - Daktaro mokslo laipsnį turinčių ir MTEP darbus vykdančių asmenų, dirbančių verslo įmonėse, dalis ( 56%) - Viešosios išlaidos MTEP (BVP dalis) (182%) Vidutinė pažanga (50 75%) pasiekta šio rodiklio įgyvendinime: 15 PwC (2017) Šveitimo ir mokslo ministerijos m. planuojamos įgyvendinti finansinės priemonės mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų veikloms analizės ataskaita 22

23 - Studijuojančiųjų fizinius ir inžinerinius mokslus dalis (64%) Nulinė/maža pažanga (0 50%) šių socialinės aprėpties ir užimtumo rodiklių įgyvendinime: - Nacionalinių mokslo ir studijų institucijų paduotos paraiškos Valstybiniam patentų biurui ( 17%) Situacijos pablogėjimas, lyginant su 2012 m., fiksuojamas konkrečių rodiklių, susijusių su darbo sauga, dalyvavimu savanoriškoje veikloje, darbo rinkos lankstumu, skurdo sritimis, įgyvendinime: - Ūkio subjektų finansuota aukštojo mokslo ir valdžios sektorių MTEP išlaidų dalis ( 296%) - Doktorantūros (ISCED 6) absolventai, tenkantys 1 tūkstančiui visų metų gyventojų ( 150%) - MTEP išlaidų dalis, tenkanti humanitarinių ir socialinių mokslų sritims aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose ( 593%) NPP rodiklių pasiekimai patvirtina situacijos analizės pagrindu nustatytas pagrindines MTI problemas ir jų priežastis. Vis dar žemi žmogiškųjų išteklių, inovacijas diegiančių įmonių bei mokslinių publikacijų ir kiti rodikliai. Vertinant NPP rodiklių pasiekimus, galima teigti, kad istoriškai situacija ne tik kad ne gerėja, bet net ir blogėja MTI srityje TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ TINKAMUMO IR TARPUSAVIO SUDERINAMUMO VERTINIMAS Atitikimas dabartinėms problemoms Analizuojant, ar dabartiniai valstybės tikslai yra tinkami išspręsti esamas ir MTI prognozuojamas viešosios politikos srities problemas po 2020 m., vertinama, ar dabartiniai tikslai yra nukreipti į MTI viešosios politikos iniciatyvų įvardintų problemų ir/ar problemų priežasčių sprendimą. Analizuojami ilgo (>10 m.) ir vidutinio (4 10 m.) laikotarpio bendruose ir specialiuose strateginiuose dokumentuose 16 numatyti tikslai ir uždaviniai. Tikslų ir uždavinių tinkamumo vertinimas pateiktas žemiau esančioje lentelėje. 16 Strateginių dokumentų grupavimas į bendruosius ir specialiuosius šio vertinimo autorių naudojamas šio vertinimo tikslu. Bendriesiems priskiriami horizontalūs strateginiai dokumentai (apimantis visas ar daugelį viešosios politikos sričių), specialiesiems konkrečios viešosios politikos srities strateginiai dokumentai. 23

24 2 lentelė. Strateginiuose dokumentuose nustatytų MTI srities tikslų atitikimas problemoms Problema: Nepakankama kritinė tyrėjų masė Priežastys: Žemas kvalifikuotų ekspertų darbo vietos patrauklumas Išplėtota technologijų vystymui ir eksperimentinei plėtrai skirta infrastuktūra neatitinka poreikių Institucinių technologinių inžinerinių kompetencijų trūkumas Švietimo sistemoje nepakankamai skatinamas verslumas, kūrybiškumas, lyderystė Inovatyvių mokymo metodų trūkumas Tyrėjui reikalingų gebėjimų ugdymo trūkumas Problema: Didelė inovacijų rizika ir administracinė našta Priežastys: Politizuota MTI valdymo sistema aukščiausiu lygiu, fragmentuota Padidėjusios inovacines veiklas vykdančių verslo subjektų sąnaudos dėl prisitaikymo prie skirtingų reikalavimų Mokslinių tyrimų ir technologijų centrų trūkumas (angl. RTO) Bandomosioms produktų partijoms gaminti skirtų technologinių pajėgumų trūkumas Problema: Lietuvos MTI sistemos integracijos Lietuvoje ir į tarptautinės vertės grandines stoka Priežastys: Inovacinė veikla viešosios politikos priemonėmis skatinama ribotai Patikimo ir patrauklaus inovacijų regiono įvaizdžio trūkumas Žemas Lietuvos įmonių aktyvumas tarptautinėse MTI programose ir iniciatyvose Lietuvos ir užsienio MTEP infrastruktūros sąveikos trūkumas Didelis sumanios specializacijos prioritetų skaičius Neefektyvus, neorientuotas į naujų produktų ir paslaugų bei aukštą augimo potencialą turinčių įmonių kūrimą mokslo ir studijų institucijų valdymas Problema: Nepakankamos investicijos į MTI Priežastys: Pakankamo ir tvaraus finansavimo srauto nebuvimas (netolygus finansavimas) Žinioms imlaus verslo trūkumas dėl esamos pramonės struktūros MTEP veiklai skirtų valstybės viešųjų investicijų (įskaitant ES SF lėšas) išskaidymas skirtingose agentūrose Sudėtingas mokestinių lengvatų MTEP veiklai pasinaudojimo mechanizmas Atžalinių įmonių (angl. spin off) kūrimo paskatų nebuvimas Lietuva Mokslo tyrimų integracija į tarptautines rinkas; - MTEPI finansavimo orientavimas į rinkai aktualių inovacijų kūrimą; - Pramonės ir paslaugų dermės, kuri leistų kurti aukštą pridėtinę vertę, kūrimas. XVII Vyriausybės programa - MTEPI infrastruktūros efektyvaus naudojimo užtikrinimas; - MTI srities teisinės bazės sukūrimas; - MTI viešojo valdymo sistemos tobulinimas; - Verslo investicijų į MTEP skatinimas m. NPP - Ekonomikos orientacijos į aukštą pridėtinę vertę skatinimas; - Mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimo skatinimas; - Verslo produktyvumo ir inovatyvaus verslo plėtros skatinimas; - Verslo pajėgumų tobulinimas; - Inovatyvių produktų kūrimo ir komercializacijos skatinimas m. ES struktūrinių fondų veiksmų programa - Efektyvesnis MTEPI infrastuktūros +/ +/ + +/ +/ +/ + +/ + +/ /

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

VARDAN ŽINIŲ LIETUVOS DELSTI PRAŽŪTINGA: LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖ DABARTINĖS LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖS PAGRINDINĖS YDOS: Lietuvos moks

VARDAN ŽINIŲ LIETUVOS DELSTI PRAŽŪTINGA: LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖ DABARTINĖS LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖS PAGRINDINĖS YDOS: Lietuvos moks DELSTI PRAŽŪTINGA: LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖ DABARTINĖS LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖS PAGRINDINĖS YDOS: Lietuvos mokslas orientuotas į kiekybę, o ne kokybę Investicijos į mokslą nerezultatyvios

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx EUROPOS SEMESTRO TEMINĖ INFORMACIJOS SUVESTINĖ NELYGYBĖS ŠALINIMAS 1. ĮVADAS Pastaraisiais metais paaštrėjo nelygybės problema. Ekonomikos krizė stipriai paveikė Europą ne vienus metus trukęs gyvenimo

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJOS ŪKIO MINISTERIJA Rita Armonienė ES paramos koordinavimo departamentas Kultūros ir gamtos paveldo objektų rinkodara ir ženklinimas 120,951

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation RRT pirmininkavimas Europos pašto paslaugų reguliuotojų Prieigos reguliavimo grupei Kasmetinis susitikimas su pašto rinkos dalyviais 2019 m. birželio 10 d. EUROPOS PAŠTO PASLAUGŲ REGULIUOTOJŲ GRUPĖ (ERGP)

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

Microsoft Word Nr P-135.doc

Microsoft Word Nr P-135.doc MINISTERIJŲ UŽSAKOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ TIKSLINGUMAS Vilnius 2005 m. VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA 2 T U R I N Y S SANTRAUKA 3 ĮŽANGA 5 AUDITO REZULTATAI 8 Mokslinių tyrimų vertinimas 8 Ministerijų užsakomų

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 4-554 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr.4-139 redakcija) Tikslo ir uždavinio pavadinimas

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016)

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education EUROPOS AGENTŪROS DUOMENYS APIE ĮTRAUKŲJĮ UGDYMĄ Esminės

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

Projekto lyginamasis variantas

Projekto lyginamasis variantas 1. PMĮ 5 straipsnio 7-10 dalys ir jų apibendrinti paaiškinimai (komentarai) 7. Lietuvos vieneto, nuolatinių buveinių pagal šio straipsnio 9 dalyje nustatytą formulę apskaičiuota apmokestinamojo pelno iš

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris www.pwc.lt Pasaulio ekonomikos forume Davose PwC pristatė 22-ojo PwC Global

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc INFORMACINIS BIULETENIS NR. 55/ 2009 M. BIRŽELIS Skelbimai, naujienos Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo renginys 2009 m. birželio 15 17 d. Prancūzijoje vyko tarptautinis

Detaliau

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek Sausio mėnesio rinkos apžvalga 2015 02 24 2015 metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efektyvus Rygos šiluminių elektrinių veikimas sausį Nord

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

MULTIPLE

MULTIPLE DARBUOTOJŲ MIGRANTŲ SOCIALINĖS APSAUGOS ADMINISTRACINĖ KOMISIJA Žr. nurodymus 4 psl. ( 1 ) PAŽYMA DĖL ŠEIMOS SUDĖTIES SIEKIANT SKIRTI IŠMOKAS ŠEIMAI Regl. 1408/71: 73 str.; 74 str.; 77 str.; 78 str. Regl.

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP VERTIKALIAI INTEGRUOTA ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRAMONĖS GRUPĖ Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Sveiki atvykę į HCS Faktai apie HCS Šeimos įmonė 500 darbuotojų Finansinis įvertinimas AAA Apyvarta 2017 TDKK 1.663.169 ISO 14001:2015 sertifikatas ISO 9001:2015 sertifikatas DS/OHSAS 18001 sertifikatas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP FINANSŲ IR VEIKLOS APŽVALGA UŽ 2014 2015 FINANSINIUS METUS Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation STATYBA 2017 Ilgiausiai šalyje gyvuojanti paroda, kuri vietoje suburia verslo lyderius, įvairių sričių specialistus, architektus, kompanijų vadovus, mokymo įstaigas ir galutinius vartotojus, kurie ne tik

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. B-3 LIETUVOS NACIONALINĖS MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKOS (Asignavimų valdytojo 90 900

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas 217 218 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - bendri duomenys - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas -

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

Slide 10

Slide 10 EUROSTARS 2 su inovacijomis sparčiau į rinką Daiva Keršienė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 2019-06-19 Atsakykite į klausimus... Poreikis ko jūsų klientams/vartotojams reikia? Sprendimas koks

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation EKSPORTO PARTNERIŲ PAIEŠKA SKANDINAVIJOJE. RYŠIŲ UŽMEZGIMAS IR PALAIKYMAS Silvija Bisigirskytė www.kame.lt UAB Kamė UAB Kamė 1990 vonios baldus gaminančios UAB Raguvos Baldai & Co. dukterinė įmonė įkurta

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 M. 2 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2018 M. MIGRACIJOS METRAŠTIS Vilnius, 2019 ISSN 2351-6607 MIGRACIJOS

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką ir užimtumą vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d.

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką ir užimtumą vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d. BALTIJOS JUODOSIOS JŪROS EKONOMIKOS FORUMAS SPORTAS IR EKONOMIKA Sporto ekonomikos vertinimo situacija Lietuvoje" dr. Vilma Čingienė, Mykolo Romerio universitetas 2018 m. spalio 25 d., Klaipėda Pristatymo

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019 LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa 032819_EU_li 2019 4LIFE Europa Mūsų istorija Europoje Pagrindinį biurą Ispanijoje 4Life atidarė 2007 metais Barselonoje. Vėliau atidarėme dar du biurus Romoje ir Hamburge.

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris Tikslinės rinkos, apžvalga, planai Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Ieva Druktenė Lietuvos turizmo statistika 2 mln. užsienio turistų 2,6 mln. vietinių turistų (2012 m.) 1 vieta

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau