VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS"

Transkriptas

1 Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr , i. k ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRAŠYMŲ IR KITŲ SU VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMIS VEIKLA SUSIJUSIŲ VALSTYBINEI KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJAI PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TEIKIAMŲ DOKUMENTŲ FORMŲ PATVIRTINIMO 2012 m. birželio 8 d. Nr. 2B-240 Vilnius 1. T v i r t i n u pridedamas: 1.1. Prašymo išduoti keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veiklos licenciją (-as) / pratęsti jos (jų) galiojimą formą Prašymo pakeisti keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veiklos licenciją (-as) / išduoti jos (jų) dublikatą (-us) formą Prašymo išduoti / pakeisti keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veiklos licencijos (-ų) kopiją (-as) / pratęsti jos (jų) galiojimą / išduoti jos (jų) dublikatą (-us) formą Pranešimo apie naują transporto vadybininką / juridinio asmens vadovą formą Prašymo išduoti keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais tarp valstybių narių savo sąskaita veiklos liudijimą (-us) formą Prašymo išduoti užsienio valstybės (-ių) leidimą (-us) vežti keleivius vienkartiniu reisu tarptautinio susisiekimo maršrutu formą Prašymo išduoti užsienio valstybės (-ių) leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais formą Prašymo išduoti kelionės lapų formą Prašymo išduoti leidimą važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone formą Pranešimo apie naują vežėjo valdymo centro adresą formą. Papildyta punktu: Nr. 2B-162, , Žin., 2013, Nr ( ), i. k ISAK002B Prašymo išduoti leidimų važiuoti vieną kartą valstybinės reikšmės keliais tuo pačiu iš anksto suderintu maršrutu ta pačia didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone formą. Papildyta punktu: Nr. 2B-58, , paskelbta TAR , i. k P r i p a ž į s t u netekusiais galios: 2.1. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. 2B-484 Dėl prašymų išduoti vežimo kelių transportu veiklos dokumentus formų patvirtinimo (Žin., 2010, Nr ); 2.2. Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. spalio 10 d. įsakymą Nr. 2B-390 Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 2B-484 Dėl prašymų išduoti vežimo kelių transportu veiklos dokumentus formų patvirtinimo pakeitimo (Žin., 2011, Nr ).

2 3. Šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Valstybės žiniose ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje. INSPEKCIJOS VIRŠININKAS VIDMANTAS ŽUKAUSKAS Forma patvirtinta Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 2B-240 (Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2013 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 2B-162 redakcija) (1 lapo 1 pusė) Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Gauta 20 Nr. DĖMESIO, PRAŠOME PILDYTI DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS! 1. Juridinio asmens pavadinimas (jei pranešimą teikia juridinis asmuo) (jei šalia esančiame lauke dedamas spaudas, pildyti nereikia) arba fizinio asmens vardas (-ai) ir pavardė (-ės) (jei pranešimą teikia fizinis asmuo) (Vieta spaudui su juridinio asmens pavadinimu) 2. Juridinio asmens kodas (jei pranešimą teikia juridinis asmuo) arba fizinio asmens kodas (jei pranešimą teikia fizinis asmuo) 3. Fizinio asmens adresas (deklaruota gyvenamoji vieta) (jei prašymą teikia fizinis asmuo) 4. Telefonas (savivaldybė, miestas (miestelis) arba seniūnija ir kaimas, gatvė, namo numeris, korpuso numeris (jeigu yra) 5. El. paštas 6. Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos PRANEŠIMAS IŠDUOTI KELEIVIŲ IR (AR) KROVINIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMIS UŽ ATLYGĮ VEIKLOS LICENCIJĄ (-AS) / PRATĘSTI JOS (JŲ) GALIOJIMĄ (sudarymo vieta) 7. Prašau išduoti / pratęsti (pažymėti X ): 1. Bendrijos licenciją vežti keleivius (EBKL); 2. Bendrijos licenciją vežti krovinius (EBKR); 3. Licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais (AL); 4. Licenciją verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais (SL). 8. Transporto vadybininko duomenys: 1. vardas (-ai), pavardė (-ės) ; 2. asmens kodas ; 3. gimimo data ;

3 4. gimimo vieta ; 5. pareigos ; 6. telefonas, el. paštas ; 7. anksčiau gyveno / negyveno kitoje (-se) Europos Sąjungos valstybėje (-se) narėje (-se) (nurodyti kokioje (-iose): 8. turi / neturi kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotą profesinės kompetencijos pažymėjimą. Pastaba. Jei juridinio asmens vadovas arba prašymą teikiantis fizinis asmuo nėra transporto vadybininkas, toliau privalo būti nurodyti juridinio asmens vadovo arba prašymą teikiančio fizinio asmens duomenys, o transporto vadybininkas privalo pasirašyti transporto vadybininko, kuris nėra juridinio asmens vadovas arba prašymą teikiantis fizinis asmuo, patvirtinimą. ---KIRPIMO LINIJA PRAŠYMO IŠDUOTI KELEIVIŲ IR (AR) KROVINIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMIS UŽ ATLYGĮ VEIKLOS LICENCIJĄ (-AS) / PRATĘSTI JOS (JŲ) GALIOJIMĄ ŠAKNELĖ. 9. Jūsų prašymas užregistruotas 11. Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino (pareigos, parašas, vardas, pavardė, tel. pasiteirauti) 10. Reg. Nr. 12. Numatoma paslaugos suteikimo data 13. Juridinio asmens vadovo, kuris nėra transporto vadybininkas, duomenys: 1. vardas (-ai), pavardė (-ės) ; 2. asmens kodas ; 3. pareigos ; 4. telefonas, el. paštas ; 5. anksčiau gyveno / negyveno kitoje (-se) Europos Sąjungos valstybėje (-se) narėje (-se) (nurodyti kokioje (-iose): 14. Prašymą teikiančio fizinio asmens, kuris nėra transporto vadybininkas, papildomi duomenys Anksčiau gyveno / negyveno kitoje (-se) Europos Sąjungos valstybėje (-se) narėje (-se) (nurodyti kokioje (-iose): Vežėjo valdymo centras sutampa / nesutampa su vežėjo buveine ar gyvenamąja vieta. Vežėjo valdymo centro adresas (savivaldybė, miestas (miestelis) arba seniūnija ir kaimas, gatvė, namo numeris, korpuso numeris (jeigu yra) 16. Dokumentą (-us) pageidauju atsiimti (pažymėti X ): Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių regiono departamente. 17. Prašau dokumentą (-us) atsiųsti paštu (šiuo atveju dokumentas (-ai) išsiunčiamas (-i) pašto siunta per pasiuntinių paštą Juridinių asmenų registre nurodytu adresu; prašymo pareiškėjas pats apmoka siuntos pristatymo (įteikimo) išlaidas; pasiuntinių paštui neradus pareiškėjo nurodytu adresu ir grąžinus siuntą Inspekcijai, pareiškėjas, prieš atsiimdamas dokumentą (-us), apmoka siuntos pristatymo (įteikimo) ir siuntos grąžinimo Inspekcijai išlaidas, kaip nurodyta Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 (Žin., 2009, Nr ; 2010, Nr )..

4 18. PRIDEDAMA (pažymėti X ): 1. Fizinio asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija (kai prašymą teikia fizinis asmuo), lapas (-ai / -ų). 2. Transporto vadybininko kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotas profesinės kompetencijos pažymėjimas arba vežėjo patvirtinta jo kopija, lapas (-ai / -ų). 3. Ribotos arba neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens metinis balansas arba vežėjo patvirtinta jo kopija (kai prašymą teikia juridinis asmuo, neteikiantis metinės finansinės atskaitomybės Juridinių asmenų registrui), lapas (-ai / -ų). 4. Viešojo sektoriaus subjekto metinė finansinės būklės ataskaita arba vežėjo patvirtinta jos kopija (kai prašymą teikia juridinis asmuo, neteikiantis metinės finansinės atskaitomybės Juridinių asmenų registrui), lapas (-ai / -ų). 5. Fizinio asmens nuosavo kapitalo ataskaita (kai prašymą teikia fizinis asmuo), lapas (-ai / -ų). 6. Fizinio asmens, kuris anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai) (kai prašymą teikia fizinis asmuo), lapas (-ai / -ų). 7. Juridinio asmens vadovo, kuris anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai) (kai prašymą teikia juridinis asmuo), lapas (-ai / -ų). 8. Transporto vadybininko, kuris anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai), lapas (-ai / -ų). 9. Transporto vadybininko, paskirto pagal reglamento (EB) Nr. 1071/ straipsnio 1 dalį, darbo sutartis arba vežėjo patvirtinta jos kopija, lapas (-ai / -ų). 10. Vežėjo sutartis su fiziniu asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal reglamento (EB) Nr. 1071/ straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtinta jos kopija, lapas (-ai / -ų). 11. Teisę į vežėjo valdymo centrą, jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su vežėjo buveine ar gyvenamąja vieta, patvirtinantys dokumentai arba vežėjo patvirtintos jų kopijos (kai vežėjo valdymo centras yra vežėjo nuosavybė, tačiau Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos tai patvirtinančios daiktinės teisės, arba vežėjo valdymo centras valdomas kitais teisėtais pagrindais, tačiau Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti tai patvirtinantys juridiniai faktai), lapas (-ai / -ų). ---KIRPIMO LINIJA Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių adresai ir telefonai: Vilniaus regiono departamentas Švitrigailos g. 42, LT Vilnius, tel. (8 5) ; Kauno regiono departamentas M. K. Čiurlionio g. 23, LT Kaunas, tel. (8 37) ; Klaipėdos regiono departamentas Pilies g. 12, LT Klaipėda, tel. (8 46) ; Panevėžio regiono departamentas J. Biliūno g. 3, LT Panevėžys, tel. (8 45) ; Šiaulių regiono departamentas Aerouosto g. 9, LT Šiauliai, tel. (8 41) ; Interneto svetainės adresas

5 DĖMESIO, PRAŠOME PILDYTI DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS! Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Gauta Nr. 1. Juridinio asmens pavadinimas (jei prašymą teikia juridinis asmuo) (jei šalia esančiame lauke dedamas spaudas, (Vieta spaudui su juridinio asmens pavadinimu) pildyti nereikia) arba fizinio asmens vardas (-ai) ir pavardė (-ės) (jei prašymą teikia fizinis asmuo) 2. Juridinio asmens kodas (jei prašymą teikia juridinis asmuo) arba fizinio asmens kodas (jei prašymą teikia fizinis asmuo) 3. Fizinio asmens adresas (deklaruota gyvenamoji vieta) (jei prašymą teikia fizinis asmuo) 4. Telefonas (savivaldybė, miestas (miestelis) arba seniūnija ir kaimas, gatvė, namo numeris, korpuso numeris (jeigu yra), buto numeris (jeigu yra) 5. El. paštas 6. Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos PRAŠYMAS IŠDUOTI KELEIVIŲ IR (AR) KROVINIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMIS UŽ ATLYGĮ VEIKLOS LICENCIJĄ (-AS) / PRATĘSTI JOS (JŲ) GALIOJIMĄ 7. Prašau išduoti / pratęsti (pažymėti X ): 1. Bendrijos licenciją vežti keleivius (EBKL); 2. Bendrijos licenciją vežti krovinius (EBKR); - - (sudarymo vieta) 3. Licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais (AL); 4. Licenciją verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais (SL). 8. Transporto vadybininko duomenys: 1. vardas (-ai), pavardė (-ės) ; 2. asmens kodas ; 3. gimimo data - - ; 4. gimimo vieta ; 5. pareigos ; 6. telefonas, el. paštas ; 7. anksčiau gyveno / negyveno kitoje (-se) Europos Sąjungos valstybėje (-se) narėje (-se) (nurodyti kokioje (-iose): 8. turi / neturi kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotą profesinės kompetencijos pažymėjimą. Pastaba. Jei juridinio asmens vadovas arba prašymą teikiantis fizinis asmuo nėra transporto vadybininkas, toliau privalo būti nurodyti juridinio asmens vadovo arba prašymą teikiančio fizinio asmens duomenys, o transporto vadybininkas privalo pasirašyti transporto vadybininko, kuris nėra juridinio asmens vadovas arba prašymą teikiantis fizinis asmuo, patvirtinimą. PRAŠYMO IŠDUOTI KELEIVIŲ IR (AR) KROVINIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMIS UŽ ATLYGĮ VEIKLOS LICENCIJĄ (-AS) / PRATĘSTI JOS (JŲ) GALIOJIMĄ ŠAKNELĖ 9. Jūsų prašymas užregistruotas Reg. Nr. ; 11. Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino (pareigos, parašas, vardas, pavardė, tel. pasiteirauti) 12. Numatoma paslaugos suteikimo data - -

6 13. Juridinio asmens vadovo, kuris nėra transporto vadybininkas, duomenys: 1. vardas (-ai), pavardė (-ės) ; 2. asmens kodas ; 3. pareigos ; 4. telefonas, el. paštas ; 5. anksčiau gyveno / negyveno kitoje (-se) Europos Sąjungos valstybėje (-se) narėje (-se) (nurodyti kokioje (-iose):. 14. Prašymą teikiančio fizinio asmens, kuris nėra transporto vadybininkas, papildomi duomenys Anksčiau gyveno / negyveno kitoje (-se) Europos Sąjungos valstybėje (-se) narėje (-se) (nurodyti kokioje (-iose): 15. Vežėjo valdymo centras sutampa / nesutampa su vežėjo buveine ar gyvenamąja vieta. Vežėjo valdymo centro adresas 16. Dokumentą (-us) pageidauju atsiimti (pažymėti X ): (savivaldybė, miestas (miestelis) arba seniūnija ir kaimas, gatvė, namo numeris, korpuso numeris (jeigu yra) Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių regiono departamente. Prašau dokumentą (-us) atsiųsti paštu (šiuo atveju dokumentas (-ai) išsiunčiamas (-i) pašto siunta per pasiuntinių paštą Juridinių asmenų registre nurodytu adresu; prašymo pareiškėjas pats apmoka siuntos pristatymo (įteikimo) išlaidas; pasiuntinių paštui neradus pareiškėjo nurodytu adresu ir grąžinus siuntą Inspekcijai, pareiškėjas, prieš atsiimdamas dokumentą (-us), apmoka siuntos pristatymo (įteikimo) ir siuntos grąžinimo Inspekcijai išlaidas, kaip nurodyta Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 (Žin., 2009, Nr ; 2010, Nr ). 18. PRIDEDAMA (pažymėti X ): 1. Fizinio asmens tapatybę įrodančio dokumento kopija (kai prašymą teikia fizinis asmuo), lapas (-ai / -ų). 2. Transporto vadybininko kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotas profesinės kompetencijos pažymėjimas arba vežėjo patvirtinta jo kopija, lapas (-ai / -ų). 3. Ribotos arba neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens metinis balansas arba vežėjo patvirtinta jo kopija (kai prašymą teikia juridinis asmuo, neteikiantis metinės finansinės atskaitomybės Juridinių asmenų registrui), lapas (-ai / -ų). 4. Viešojo sektoriaus subjekto metinė finansinės būklės ataskaita arba vežėjo patvirtinta jos kopija (kai prašymą teikia juridinis asmuo, neteikiantis metinės finansinės atskaitomybės Juridinių asmenų registrui), lapas (-ai / -ų). 5. Fizinio asmens nuosavo kapitalo ataskaita (kai prašymą teikia fizinis asmuo), lapas (-ai / -ų). 6. Fizinio asmens, kuris anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai) (kai prašymą teikia fizinis asmuo), lapas (-ai / -ų). 7. Juridinio asmens vadovo, kuris anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai) (kai prašymą teikia juridinis asmuo), lapas (-ai / -ų). 8. Transporto vadybininko, kuris anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai), lapas (-ai / -ų). 9. Transporto vadybininko, paskirto pagal reglamento (EB) Nr. 1071/ straipsnio 1 dalį, darbo sutartis arba vežėjo patvirtinta jos kopija, lapas (-ai / -ų). 10. Vežėjo sutartis su fiziniu asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal reglamento (EB) Nr. 1071/ straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtinta jos kopija, lapas (-ai / -ų). 11. Teisę į vežėjo valdymo centrą, jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su vežėjo buveine ar gyvenamąja vieta, patvirtinantys dokumentai arba vežėjo patvirtintos jų kopijos (kai vežėjo valdymo centras yra vežėjo nuosavybė, tačiau Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos tai patvirtinančios daiktinės teisės, arba vežėjo valdymo centras valdomas kitais teisėtais pagrindais, tačiau Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti tai patvirtinantys juridiniai faktai), lapas (-ai / -ų). Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių adresai ir telefonai: Vilniaus regiono departamentas Švitrigailos g. 42, LT Vilnius, tel. (8 5) ; Kauno regiono departamentas M. K. Čiurlionio g. 23, LT Kaunas, tel. (8 37) ; Klaipėdos regiono departamentas Pilies g. 12, LT Klaipėda, tel. (8 46) ; Panevėžio regiono departamentas J. Biliūno g. 3, LT Panevėžys, tel. (8 45) ; Šiaulių regiono departamentas Aerouosto g. 9, LT Šiauliai, tel. (8 41) ; Interneto svetainės adresas

7 (2 lapo 1 pusė) 19. Transporto vadybininko, kuris nėra juridinio asmens vadovas arba prašymą teikianti fizinis asmuo, patvirtinimas Patvirtinu, kad: esu veiksnus (-i), pateikta informacija teisinga ir išsami; esu susipažinęs (-usi) su Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr (Žin., 2011, Nr ); man nebuvo paskirta administracinė nuobauda ir neturiu teistumo už administracinius pažeidimus, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Pažeidimų, už kuriuos bausti vežėjas, vežėjo vadovas ar transporto vadybininkas nelaikomi turinčiais nepriekaištingą reputaciją, sąraše, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 2B- 154 (Žin., 2012, Nr ), ar analogiškus pažeidimus pagal kitų Europos Sąjungos valstybių narių teisės aktus, atitinkančius 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 6 straipsnio 1 dalyje ir IV priede nurodytus pažeidimus; žinau, kad mano asmens duomenys, pateikti šiame prašyme, taip pat informacija apie mano teistumą bus tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka; žinau, kad Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos gali kreiptis į atitinkamas institucijas, valstybės registrus ir informacines sistemas ir tikrinti pateiktą informaciją. Transporto vadybininkas (parašas) (vardas (-ai), pavardė (-ės) 20. Juridinio asmens vadovo arba prašymą teikiančio fizinio asmens patvirtinimas Patvirtinu, kad: esu veiksnus (-i), prašyme pateikta informacija teisinga ir išsami; esu susipažinęs (-usi) su Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217; man nebuvo paskirta administracinė nuobauda ir neturiu teistumo už administracinius pažeidimus, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Pažeidimų, už kuriuos bausti vežėjas, vežėjo vadovas ar transporto vadybininkas nelaikomi turinčiais nepriekaištingą reputaciją, sąraše, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 2B-154, ar analogiškus pažeidimus pagal kitų Europos Sąjungos valstybių narių teisės aktus, atitinkančius 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB, 6 straipsnio 1 dalyje ir IV priede nurodytus pažeidimus; mano vadovaujamam juridiniam asmeniui nebuvo paskirta administracinė nuobauda ir jis neturi teistumo už administracinius pažeidimus, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Pažeidimų, už kuriuos bausti vežėjas, vežėjo vadovas ar transporto vadybininkas nelaikomi turinčiais nepriekaištingą reputaciją, sąraše, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 2B-154, ar analogiškus pažeidimus pagal kitų Europos Sąjungos valstybių narių teisės aktus, atitinkančius 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB, 6 straipsnio 1 dalyje ir IV priede nurodytus pažeidimus (kai prašymą teikia juridinis asmuo); žinau, kad dėl bet kokių klaidingų duomenų šis prašymas nebus tenkinamas arba išduotos licencijos galiojimas bus panaikintas, o aš galiu būti patrauktas (-a) baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; žinau, kad mano asmens duomenys, pateikti šiame prašyme, taip pat informacija apie mano teistumą bus tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka; žinau, kad Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos gali kreiptis į atitinkamas institucijas, valstybės registrus ir informacines sistemas ir tikrinti pateiktą informaciją. (juridinio asmens vadovo pareigos) (parašas) (vardas (-ai), pavardė (-ės)

8 21. TARNYBINĖS ŽYMOS Pranešimą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino 19. Transporto vadybininko, kuris nėra juridinio asmens vadovas arba prašymą teikianti fizinis asmuo, patvirtinimas Patvirtinu, kad: esu veiksnus (-i), pateikta informacija teisinga ir išsami; esu susipažinęs (-usi) su Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr (Žin., 2011, Nr ); man nebuvo paskirta administracinė nuobauda ir neturiu teistumo už administracinius pažeidimus, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Pažeidimų, už kuriuos bausti vežėjas, vežėjo vadovas ar transporto vadybininkas nelaikomi turinčiais nepriekaištingą reputaciją, sąraše, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 2B-154 (Žin., 2012, Nr ), ar analogiškus pažeidimus pagal kitų Europos Sąjungos valstybių narių teisės aktus, atitinkančius 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 6 straipsnio 1 dalyje ir IV priede nurodytus pažeidimus; žinau, kad mano asmens duomenys, pateikti šiame prašyme, taip pat informacija apie mano teistumą bus tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka; žinau, kad Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos gali kreiptis į atitinkamas institucijas, valstybės registrus ir informacines sistemas ir tikrinti pateiktą informaciją. Transporto vadybininkas (parašas) (vardas (-ai), pavardė (-ės) 20. Juridinio asmens vadovo arba prašymą teikiančio fizinio asmens patvirtinimas Patvirtinu, kad: esu veiksnus (-i), prašyme pateikta informacija teisinga ir išsami; esu susipažinęs (-usi) su Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434, Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217; man nebuvo paskirta administracinė nuobauda ir neturiu teistumo už administracinius pažeidimus, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Pažeidimų, už kuriuos bausti vežėjas, vežėjo vadovas ar transporto vadybininkas nelaikomi turinčiais nepriekaištingą reputaciją, sąraše, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 2B-154, ar analogiškus pažeidimus pagal kitų Europos Sąjungos valstybių narių teisės aktus, atitinkančius 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB, 6 straipsnio 1 dalyje ir IV priede nurodytus pažeidimus; mano vadovaujamam juridiniam asmeniui nebuvo paskirta administracinė nuobauda ir jis neturi teistumo už administracinius pažeidimus, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Pažeidimų, už kuriuos bausti vežėjas, vežėjo vadovas ar transporto vadybininkas nelaikomi turinčiais nepriekaištingą reputaciją, sąraše, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 2B-154, ar analogiškus pažeidimus pagal kitų Europos Sąjungos valstybių narių teisės aktus, atitinkančius 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB, 6 straipsnio 1 dalyje ir IV priede nurodytus pažeidimus (kai prašymą teikia juridinis asmuo); žinau, kad dėl bet kokių klaidingų duomenų šis prašymas nebus tenkinamas arba išduotos licencijos galiojimas bus panaikintas, o aš galiu būti patrauktas (-a) baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; žinau, kad mano asmens duomenys, pateikti šiame prašyme, taip pat informacija apie mano teistumą bus tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka; žinau, kad Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos gali kreiptis į atitinkamas institucijas, valstybės registrus ir informacines sistemas ir tikrinti pateiktą informaciją. (juridinio asmens vadovo pareigos) (parašas) (vardas (-ai), pavardė (-ės) Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino 21. TARNYBINĖS ŽYMOS

9 (2 lapo 2 pusė) 22. Dokumentų skaičius 24. Dokumentą (-us) išdavė DOKUMENTO (-Ų) IŠDAVIMO DUOMENYS 23. Atsiėmimo data 25. Dokumentą (-us) atsiėmė 26. Dokumentas (-ai) išsiųstas (-i) paštu 27. TARNYBINĖS ŽYMOS (parašas, vardas (-ai), pavardė (-ės) Patvirtinu, kad žinau, kad mano asmens duomenys tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka juridinę galią turinčių dokumentų atsiėmimo tikslu.

10 22. Dokumentų skaičius 24. Dokumentą (-us) išdavė DOKUMENTO (-Ų) IŠDAVIMO DUOMENYS 23. Atsiėmimo data Dokumentą (-us) atsiėmė 26. Dokumentas (-ai) išsiųstas (-i) paštu - - (parašas, vardas (-ai), pavardė (-ės) Patvirtinu, kad žinau, kad mano asmens duomenys tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka juridinę galią turinčių dokumentų atsiėmimo tikslu. 27. TARNYBINĖS ŽYMOS Formos pakeitimai: Nr. 2B-162, , Žin., 2013, Nr ( ), i. k ISAK002B-162

11 Forma patvirtinta Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 2B-240 (Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2013 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 2B-162 redakcija) (1 pusė) Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Gauta 20 Nr. DĖMESIO, PRAŠOME PILDYTI DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS! 1. Juridinio asmens pavadinimas (jei prašymą teikia juridinis asmuo) (jei šalia esančiame lauke dedamas spaudas, pildyti nereikia) arba fizinio asmens vardas (-ai) ir pavardė (- ės) (jei pranešimą teikia fizinis asmuo) (Vieta spaudui su juridinio asmens pavadinimu) 2. Juridinio asmens kodas (jei pranešimą teikia juridinis asmuo) arba fizinio asmens kodas (jei pranešimą teikia fizinis asmuo) 3. Fizinio asmens adresas (deklaruota gyvenamoji vieta) (jei prašymą teikia fizinis asmuo) 4. Telefonas (savivaldybė, miestas (miestelis) arba seniūnija ir kaimas, gatvė, namo numeris, korpuso numeris (jeigu yra) 5. El. paštas 6. Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos PRAŠYMAS PAKEISTI KELEIVIŲ IR (AR) KROVINIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMIS UŽ ATLYGĮ VEIKLOS LICENCIJĄ (-AS) / IŠDUOTI JOS (JŲ) DUBLIKATĄ (-US) (sudarymo vieta) 7. Prašau (pažymėti X ): pakeisti / išduoti dublikatą: 1. Bendrijos licenciją (-os) vežti keleivius (EBKL); 2. Bendrijos licenciją (-os) vežti krovinius (EBKR); 3. Licenciją (-os) verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais (AL); 4. Licenciją (-os) verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais (SL). Pastaba. Keičiant licenciją kartu keičiamos ir visos išduotos galiojančios arba sustabdyto galiojimo licencijos kopijos 8. Vežėjo valdymo centras sutampa / nesutampa su vežėjo buveine ar gyvenamąja vieta (nurodoma keitimo atveju). Vežėjo valdymo centro adresas ; ;. (savivaldybė, miestas (miestelis) arba seniūnija ir kaimas, gatvė, namo numeris, korpuso numeris (jeigu yra) 9. Dokumentą (-us) pageidauju atsiimti (pažymėti X ): Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių regiono departamente.

12 10. Prašau dokumentą (-us) atsiųsti paštu (šiuo atveju dokumentas (-ai) išsiunčiamas (-i) pašto siunta per pasiuntinių paštą Juridinių asmenų registre nurodytu adresu; prašymo pareiškėjas pats apmoka siuntos pristatymo (įteikimo) išlaidas; pasiuntinių paštui neradus pareiškėjo nurodytu adresu ir grąžinus siuntą Inspekcijai, pareiškėjas, prieš atsiimdamas dokumentą (-us), apmoka siuntos pristatymo (įteikimo) ir siuntos grąžinimo Inspekcijai išlaidas, kaip nurodyta Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 (Žin., 2009, Nr ; 2010, Nr ). ---KIRPIMO LINIJA PRAŠYMO PAKEISTI KELEIVIŲ IR (AR) KROVINIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMIS UŽ ATLYGĮ VEIKLOS LICENCIJĄ (-AS) / IŠDUOTI JOS (JŲ) DUBLIKATĄ (-US) ŠAKNELĖ 11. Jūsų prašymas užregistruotas 13. Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino (pareigos, parašas, vardas, pavardė, tel. pasiteirauti) 12. Reg. Nr. 14. Numatoma paslaugos suteikimo data

13 DĖMESIO, PRAŠOME PILDYTI DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS! Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Gauta Nr. 1. Juridinio asmens pavadinimas (jei prašymą teikia juridinis asmuo) (jei šalia esančiame lauke dedamas spaudas, (Vieta spaudui su juridinio asmens pavadinimu) pildyti nereikia) arba fizinio asmens vardas (-ai) ir pavardė (-ės) (jei prašymą teikia fizinis asmuo) 2. Juridinio asmens kodas (jei prašymą teikia juridinis asmuo) arba fizinio asmens kodas (jei prašymą teikia fizinis asmuo) 3. Fizinio asmens adresas (deklaruota gyvenamoji vieta) (jei prašymą teikia fizinis asmuo) 4. Telefonas (savivaldybė, miestas (miestelis) arba seniūnija ir kaimas, gatvė, namo numeris, korpuso numeris (jeigu yra), buto numeris (jeigu yra) 5. El. paštas 6. Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos PRAŠYMAS PAKEISTI KELEIVIŲ IR (AR) KROVINIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMIS UŽ ATLYGĮ VEIKLOS LICENCIJĄ (-AS) / IŠDUOTI JOS (JŲ) DUBLIKATĄ (-US) 7. Prašau (pažymėti X ) pakeisti / išduoti dublikatą: - - (sudarymo vieta) 1. Bendrijos licenciją (-os) vežti keleivius (EBKL); 2. Bendrijos licenciją (-os) vežti krovinius (EBKR); 3. Licenciją (-os) verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais (AL); 4. Licenciją (-os) verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais (SL). Pastaba. Keičiant licenciją kartu keičiamos ir visos išduotos galiojančios arba sustabdyto galiojimo licencijos kopijos Vežėjo valdymo centras sutampa / nesutampa su vežėjo buveine ar gyvenamąja vieta (nurodoma keitimo atveju). Vežėjo valdymo centro adresas (savivaldybė, miestas (miestelis) arba seniūnija ir kaimas, gatvė, namo numeris, korpuso numeris (jeigu yra) Dokumentą (-us) pageidauju atsiimti (pažymėti X ): Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių regiono departamente. Prašau dokumentą (-us) atsiųsti paštu (šiuo atveju dokumentas (-ai) išsiunčiamas (-i) pašto siunta per pasiuntinių paštą Juridinių asmenų registre nurodytu adresu; prašymo pareiškėjas pats apmoka siuntos pristatymo (įteikimo) išlaidas; pasiuntinių paštui neradus pareiškėjo nurodytu adresu ir grąžinus siuntą Inspekcijai, pareiškėjas, prieš atsiimdamas dokumentą (-us), apmoka siuntos pristatymo (įteikimo) ir siuntos grąžinimo Inspekcijai išlaidas, kaip nurodyta Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 (Žin., 2009, Nr ; 2010, Nr ).. PRAŠYMO PAKEISTI KELEIVIŲ IR (AR) KROVINIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMIS UŽ ATLYGĮ VEIKLOS LICENCIJĄ (-AS) / IŠDUOTI JOS (JŲ) DUBLIKATĄ (-US) ŠAKNELĖ 11. Jūsų prašymas užregistruotas Reg. Nr. 13. Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino 14. Numatoma paslaugos suteikimo data (pareigos, parašas, vardas, pavardė, tel. pasiteirauti) - -

14 (2 pusė) 15. PRIDEDAMA (pažymėti X ): 1. Teisę į vežėjo valdymo centrą, jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su vežėjo buveine ar gyvenamąja vieta, patvirtinantys dokumentai arba vežėjo patvirtintos jų kopijos (kai vežėjo valdymo centras yra vežėjo nuosavybė, tačiau Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos tai patvirtinančios daiktinės teisės, arba vežėjo valdymo centras valdomas kitais teisėtais pagrindais, tačiau Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti tai patvirtinantys juridiniai faktai), lapas (-ai / -ų). 2. Savivaldybės vykdomosios institucijos arba jos įgalioto seniūno sprendimo dėl numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir (ar) korpusams keitimo, susijusio su buveinės adreso pasikeitimu, kopija (savivaldybės vykdomajai institucijai arba jos įgaliotam seniūnui pakeitus buveinės adresą), lapas (-ai /-ų) 16. Patvirtinu, kad: esu veiksnus (-i), prašyme pateikta informacija teisinga ir išsami; esu susipažinęs (-usi) su Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr (Žin., 2011, Nr ), Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217; žinau, kad dėl bet kokių klaidingų duomenų šis prašymas nebus tenkinamas arba išduotos licencijos galiojimas bus panaikintas, o aš galiu būti patrauktas (-a) baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; žinau, kad mano asmens duomenys, pateikti šiame prašyme, bus tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka; žinau, kad Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos gali kreiptis į atitinkamas institucijas, valstybės registrus ir informacines sistemas ir tikrinti pateiktą informaciją. (juridinio asmens vadovo pareigos) (parašas) 17. TARNYBINĖS ŽYMOS (vardas (-ai), pavardė (-ės) Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino DOKUMENTO (-Ų) IŠDAVIMO DUOMENYS 18. Dokumentų skaičius 19. Atsiėmimo data 20. Dokumentą (-us) išdavė 21. Dokumentą (-us) atsiėmė (parašas, vardas (-ai), pavardė (-ės) Patvirtinu, kad žinau, kad mano asmens duomenys tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka juridinę galią turinčių dokumentų atsiėmimo tikslu. 22. Dokumentas (-ai) išsiųstas (-i) paštu 23. TARNYBINĖS ŽYMOS ---KIRPIMO LINIJA Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių adresai ir telefonai: Vilniaus regiono departamentas Švitrigailos g. 42, LT Vilnius, tel. (8 5) ; Kauno regiono departamentas M. K. Čiurlionio g. 23, LT Kaunas, tel. (8 37) ; Klaipėdos regiono departamentas Pilies g. 12, LT Klaipėda, tel. (8 46) ; Panevėžio regiono departamentas J. Biliūno g. 3, LT Panevėžys, tel. (8 45) ; Šiaulių regiono departamentas Aerouosto g. 9, LT Šiauliai, tel. (8 41) ; Interneto svetainės adresas

15 15. PRIDEDAMA (pažymėti X ): 1. Teisę į vežėjo valdymo centrą, jeigu vežėjo valdymo centras nesutampa su vežėjo buveine ar gyvenamąja vieta, patvirtinantys dokumentai arba vežėjo patvirtintos jų kopijos (kai vežėjo valdymo centras yra vežėjo nuosavybė, tačiau Nekilnojamojo turto registre neįregistruotos tai patvirtinančios daiktinės teisės, arba vežėjo valdymo centras valdomas kitais teisėtais pagrindais, tačiau Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti tai patvirtinantys juridiniai faktai), lapas (-ai / -ų). 2. Savivaldybės vykdomosios institucijos arba jos įgalioto seniūno sprendimo dėl numerių pastatams, pastatų kompleksams, butams, patalpoms ir (ar) korpusams keitimo, susijusio su buveinės adreso pasikeitimu, kopija (savivaldybės vykdomajai institucijai arba jos įgaliotam seniūnui pakeitus buveinės adresą), lapas (-ai / -ų). 16. Patvirtinu, kad: esu veiksnus (-i), prašyme pateikta informacija teisinga ir išsami; esu susipažinęs (-usi) su Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr (Žin., 2011, Nr ), Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B- 217; žinau, kad dėl bet kokių klaidingų duomenų šis prašymas nebus tenkinamas arba išduotos licencijos galiojimas bus panaikintas, o aš galiu būti patrauktas (-a) baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; žinau, kad mano asmens duomenys, pateikti šiame prašyme, bus tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka; žinau, kad Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos gali kreiptis į atitinkamas institucijas, valstybės registrus ir informacines sistemas ir tikrinti pateiktą informaciją. (juridinio asmens atstovo pareigos) (parašas) (vardas (-ai), pavardė (-ės) Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino 17. TARNYBINĖS ŽYMOS 18. Dokumentų skaičius 20. Dokumentą (-us) išdavė DOKUMENTO (-Ų) IŠDAVIMO DUOMENYS 19. Atsiėmimo data Dokumentą (-us) atsiėmė 22. Dokumentas (-ai) išsiųstas (-i) paštu - - (parašas, vardas (-ai), pavardė (-ės) Patvirtinu, kad žinau, kad mano asmens duomenys tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka juridinę galią turinčių dokumentų atsiėmimo tikslu. 23. TARNYBINĖS ŽYMOS Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių adresai ir telefonai: Vilniaus regiono departamentas Švitrigailos g. 42, LT Vilnius, tel. (8 5) ; Kauno regiono departamentas M. K. Čiurlionio g. 23, LT Kaunas, tel. (8 37) ; Klaipėdos regiono departamentas Pilies g. 12, LT Klaipėda, tel. (8 46) ; Panevėžio regiono departamentas J. Biliūno g. 3, LT Panevėžys, tel. (8 45) ; Šiaulių regiono departamentas Aerouosto g. 9, LT Šiauliai, tel. (8 41) ; Interneto svetainės adresas Pastaba. Prašymo blanko formatas pagal ISO 216:2007 A4. Formos pakeitimai: Nr. 2B-162, , Žin., 2013, Nr ( ), i. k ISAK002B-162

16 Forma patvirtinta Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 2B-240 (1 pusė) Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Gauta 20_-_-_ Nr. DĖMESIO, PRAŠOME PILDYTI DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS! 1. Juridinio asmens pavadinimas (jei prašymą teikia juridinis asmuo) (jei šalia esančiame lauke dedamas spaudas, pildyti nereikia) arba fizinio asmens vardas (-ai) ir pavardė (-ės) (jei prašymą teikia fizinis asmuo) (Vieta spaudui su juridinio asmens pavadinimu) 2. Juridinio asmens kodas (jei prašymą teikia juridinis asmuo) arba fizinio asmens kodas (jei prašymą teikia fizinis asmuo) 3. Fizinio asmens adresas (deklaruota gyvenamoji vieta) (jei prašymą teikia fizinis asmuo) (savivaldybė, miestas (miestelis) arba seniūnija ir kaimas, gatvė, namo numeris, korpuso numeris (jeigu yra), buto numeris (jeigu yra) 4. Telefonas 5. El. paštas 6. Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos PRAŠYMAS IŠDUOTI / PAKEISTI KELEIVIŲ IR (AR) KROVINIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMIS UŽ ATLYGĮ VEIKLOS LICENCIJOS (-Ų) KOPIJĄ (-AS) / PRATĘSTI JOS (JŲ) GALIOJIMĄ / IŠDUOTI JOS (JŲ) DUBLIKATĄ (-US) -- (sudarymo vieta) 7. Prašau keleivių ir (ar) krovinių vežimo kelių transporto priemonėmis už atlygį veiklos licencijos (-ų) kopiją (-as) šiai (šioms) kelių transporto priemonei (-ėms) (pažymėti X ): Eil. Nr. Valstybi nis numeris Kelių transpor to priemon ė nuomoja ma Licencijos rūšies kodas* Išduoti Išduoti EBKL EBKR AL SL dublikat ą Pratęsti Pakeisti * Licencijų rūšys: Bendrijos licencija vežti keleivius (EBKL);

17 Bendrijos licencija vežti krovinius (EBKR); licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais (AL); licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais (SL). Pastaba. Kelių transporto priemonių sąrašą galima pratęsti ar pateikti atskirame lape (-uose). PRAŠYMO IŠDUOTI / PAKEISTI KELEIVIŲ IR (AR) KROVINIŲ VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMIS UŽ ATLYGĮ VEIKLOS LICENCIJOS (-Ų) KOPIJĄ (-AS) / PRATĘSTI JOS (JŲ) GALIOJIMĄ / IŠDUOTI JOS (JŲ) DUBLIKATĄ (-US) ŠAKNELĖ 8. Jūsų prašymas užregistruotas Reg. Nr. 10. Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino (pareigos, parašas, vardas, pavardė, tel. pasiteirauti) 11. Numatoma paslaugos suteikimo data -- (2 pusė) 12. Dokumentą (-us) pageidauju atsiimti (pažymėti X ): Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių regiono departamente. 13. Prašau dokumentą (-us) atsiųsti paštu (šiuo atveju dokumentas (-ai) išsiunčiamas (-i) pašto siunta per pasiuntinių paštą Juridinių asmenų registre nurodytu adresu; prašymo pareiškėjas pats apmoka siuntos pristatymo (įteikimo) išlaidas; pasiuntinių paštui neradus pareiškėjo nurodytu adresu ir grąžinus siuntą Inspekcijai, pareiškėjas, prieš atsiimdamas dokumentą (-us), apmoka siuntos pristatymo (įteikimo) ir siuntos grąžinimo Inspekcijai išlaidas, kaip nurodyta Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėse, patvirtintose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217 (Žin., 2009, Nr ; 2010, Nr ). 14. PRIDEDAMA: 1. Kelių transporto priemonių sąrašas, lapas (-ai / -ų). 2. Kelių transporto priemonės (-ių) nuomos sutartis (-ys), jeigu kelių transporto priemonė (- ės) nuomojama (-os), neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų, arba patvirtinta (- os) jos (jų) kopija (-os), lapas (-ai / -ų). 15. Patvirtinu, kad: esu veiksnus (-i), prašyme pateikta informacija teisinga ir išsami, o pateikti dokumentai galioja; esu susipažinęs (-usi) su Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr (Žin., 2011, Nr ), Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 2B-217; žinau, kad dėl bet kokių klaidingų duomenų šis prašymas nebus tenkinamas arba išduotos licencijos galiojimas bus panaikintas, o aš galiu būti patrauktas (-a) baudžiamojon atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus; žinau, kad mano asmens duomenys, pateikti šiame prašyme, bus tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka; žinau, kad Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos gali kreiptis į atitinkamas institucijas, valstybės registrus ir informacines sistemas ir tikrinti pateiktą informaciją. (juridinio asmens vadovo pareigos) (parašas) 16. TARNYBINĖS ŽYMOS Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino (vardas (-ai), pavardė (-ės)

18 DOKUMENTO (-Ų) IŠDAVIMO DUOMENYS Dokumentų skaičius Atsiėmimo data Dokumentą (-us) išdavė 20. Dokumentą (-us) atsiėmė (parašas, vardas (-ai), pavardė (-ės) Patvirtinu, kad žinau, kad mano asmens duomenys tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka juridinę galią turinčių dokumentų atsiėmimo tikslu. 21. Dokumentas (-ai) išsiųstas (-i) paštu TARNYBINĖS ŽYMOS Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos struktūrinių padalinių adresai ir telefonai: Vilniaus regiono departamentas Švitrigailos g. 42, LT Vilnius, tel. (8 5) ; Kauno regiono departamentas M. K. Čiurlionio g. 23, LT Kaunas, tel. (8 37) ; Klaipėdos regiono departamentas Pilies g. 12, LT Klaipėda, tel. (8 46) ; Panevėžio regiono departamentas J. Biliūno g. 3, LT Panevėžys, tel. (8 45) ; Šiaulių regiono departamentas Aerouosto g. 9, LT Šiauliai, tel. (8 41) ; Interneto svetainės adresas Pastaba. Prašymo blanko formatas pagal ISO 216:2007 A4.

19 Forma patvirtinta Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 2B-240 (1 pusė) Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos Gauta 20_-_-_ Nr. DĖMESIO, PRAŠOME PILDYTI DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS! 1. Juridinio asmens pavadinimas (jei prašymą teikia juridinis asmuo) (jei šalia esančiame lauke dedamas spaudas, pildyti nereikia) arba fizinio asmens vardas (-ai) ir pavardė (-ės) (jei prašymą teikia fizinis asmuo) (Vieta spaudui su juridinio asmens pavadinimu) 2. Juridinio asmens kodas (jei prašymą teikia juridinis asmuo) arba fizinio asmens kodas (jei prašymą teikia fizinis asmuo) 3. Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos PRANEŠIMAS APIE NAUJĄ TRANSPORTO VADYBININKĄ / JURIDINIO ASMENS VADOVĄ -- (sudarymo vieta) 4. Pateikiame duomenis apie naują (pažymėti X ) transporto vadybininką / juridinio asmens vadovą: 1. vardas (-ai), pavardė (-ės) ; 2. asmens kodas ; 3.* gimimo data -- ; 4.* gimimo vieta ; 5. pareigos ; 6. telefonas, el. paštas ; 7. anksčiau gyveno/ negyveno kitoje (-se) Europos Sąjungos valstybėje (-se) narėje (-se) (nurodyti kokioje (-iose): ; 8.* turi / neturi kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotą profesinės kompetencijos pažymėjimą. 9. pareigas užima nuo -- ; 10.* vadovauja vežėjo transporto veiklai pagal šią (šias) licenciją (-as): Bendrijos licenciją vežti keleivius (EBKL); Bendrijos licenciją vežti krovinius (EBKR); licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais (AL); licenciją verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais (SL). Pastabos: 1. * pažymėti duomenys teikiami tik apie transporto vadybininką; 2. Jei pasikeitė ir transporto vadybininkas, ir juridinio asmens vadovas (kai vežėjas yra juridinis asmuo), reikia pateikti atskirus pranešimus apie kiekvieną naują asmenį. 5. PRIDEDAMA: 1. Transporto vadybininko kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotas profesinės kompetencijos pažymėjimas arba vežėjo patvirtinta jo kopija, lapas (-ai / -ų). 2. Transporto vadybininko / juridinio asmens vadovo, kuris anksčiau gyveno kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nepriekaištingą reputaciją patvirtinantis (-ys) dokumentas (-ai), lapas (-ai

20 / -ų). 3. Transporto vadybininko, paskirto pagal reglamento (EB) Nr. 1071/ straipsnio 1 dalį, darbo sutartis arba vežėjo patvirtinta jos kopija, lapas (-ai / -ų). 4. Vežėjo sutartis su fiziniu asmeniu, įgaliotu eiti transporto vadybininko pareigas pagal reglamento (EB) Nr. 1071/ straipsnio 2 dalį, arba vežėjo patvirtinta jos kopija, lapas (-ai / -ų). (2 pusė) 6. Naujo transporto vadybininko / juridinio asmens vadovo patvirtinimas Patvirtinu, kad: esu veiksnus (-i), pateikta informacija teisinga ir išsami; esu susipažinęs (-usi) su Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr (Žin., 2011, Nr ); man nebuvo paskirta administracinė nuobauda ir neturiu teistumo už administracinius pažeidimus, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus Pažeidimų, už kuriuos bausti vežėjas, vežėjo vadovas ar transporto vadybininkas nelaikomi turinčiais nepriekaištingą reputaciją, sąraše, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2012 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 2B-154 (Žin., 2012, Nr ), ar analogiškus pažeidimus pagal kitų Europos Sąjungos valstybių narių teisės aktus, atitinkančius 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinančio Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL 2009 L 300, p. 51), 6 straipsnio 1 dalyje ir IV priede nurodytus pažeidimus; žinau, kad mano asmens duomenys, pateikti šiame pranešime, taip pat informacija apie mano teistumą bus tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka; žinau, kad Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos gali kreiptis į atitinkamas institucijas, valstybės registrus ir informacines sistemas ir tikrinti pateiktą informaciją. (pareigos) (parašas) (vardas (-ai), pavardė (-ės) 7. Juridinio asmens vadovo, kuris nėra naujas transporto vadybininkas arba juridinio asmens vadovas, (kai vežėjas yra juridinis asmuo), arba fizinio asmens (kai vežėjas yra fizinis asmuo) patvirtinimas Patvirtinu, kad: esu veiksnus (-i), pateikta informacija teisinga ir išsami; esu susipažinęs (-usi) su Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434; žinau, kad Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos gali kreiptis į atitinkamas institucijas, valstybės registrus ir informacines sistemas ir tikrinti pateiktą informaciją. (juridinio asmens vadovo pareigos) (parašas) 8. TARNYBINĖS ŽYMOS Prašymą priėmė, dokumentus ir asmens tapatybę sutikrino (vardas (-ai), pavardė (-ės) Pastaba. Prašymo blanko formatas pagal ISO 216:2007 A4.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

Microsoft Word - Paslauga _leidimai išvezti iš LR_ Į-29 AP-15.doc

Microsoft Word - Paslauga _leidimai išvezti iš LR_ Į-29 AP-15.doc PATVIRTINTA Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. Į-29 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis 2018-03-19 Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAITOS TA-02 (KETVIRTINĖS) FORMOS PATVIRTINIMO 2014 m.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

STATISTIKOS DEPARTAMENTO

STATISTIKOS DEPARTAMENTO Įsakymas netenka galios 2015-03-20: Lietuvos statistikos departamentas, Įsakymas Nr. DĮ-354, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19823 Dėl Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

VKTI 2013 m. ATASKAITA

VKTI 2013 m. ATASKAITA VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2014-02-03 Vilnius 1 TURINYS I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS... 2 II. LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

2010 m. Inspekcijos veiklos ataskaita

2010 m. Inspekcijos veiklos ataskaita VALSTYBINö KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2011-02-18 Nr. 21B-2 Vilnius 2 TURINYS I. ĮŽANGA...3 II. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI...4 III.

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 m. veiklos ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANO

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m Vardas Pavardė Asmens kodas Gyvenamoji vieta Telefono /el. pašto adresas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui/tarnybai Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJI

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJI Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 72-2487 LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR TAIKYMO ĮSTATYMAS 2004 m. balandžio 22 d. Nr.

Detaliau

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų įregistravimu, perregistravimu,

Detaliau

Ataskaita visuomenei 2014

Ataskaita visuomenei 2014 Efektyvi ekonominė šalies raida neįmanoma be efektyvios sistemos. Kelių transportas išlaiko svarbią poziciją tiek vidaus, tiek tarptautiniuose vežimuose. Pagrindinis šios rūšies pranašumas galimybė krovinius

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL UŽSIENIO KALBŲ MOKĖJIMO TIKRINIMO PRIIMANT Į VALSTYBĖS

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Microsoft Word - TS

Microsoft Word - TS Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBAA SPRENDIMAS DöL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

BoS 2017 XX Final Report on Guidelines on Authorisations.docx

BoS 2017 XX Final Report on Guidelines on Authorisations.docx EBA/GL/2017/09 08/11/2017 Gairės dėl informacijos, pateiktinos prašymuose išduoti leidimą vykdyti mokėjimo įstaigų, elektroninių pinigų įstaigų veiklą ir įregistruoti informavimo apie sąskaitas paslaugų

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

Turizmo įstatymas

Turizmo įstatymas Įstatymas skelbtas: Žin., 1998, Nr. 32-852 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS TURIZMO ĮSTATYMAS 1998 m. kovo 19 d. Nr. VIII-667 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2011-09-01, 11 ir 12

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS),

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS), Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PEP-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-5 DĖL PRAŠYMŲ ATLIKTI PAIEŠKAS EUROPOS PATENTŲ TARNYBOJE

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR ŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Pazymejimai_

Pazymejimai_ DOKUMENTŲ (PAŽYMĖJIMŲ), SUTEIKIANČIŲ TEISĘ JUOS PATEIKUSIEMS ASMENIMS NAUDOTIS KELIŲ TRANSPORTO LENGVATOMIS, PAVYZDŽIAI Važiavimo keleiviniu kelių transportu lengvatos pagal Lietuvos Respublikos transporto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2003 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. 3R-32 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 2017 m. spalio 2 d. Nr. R5-509 Vilnius Vadovaujantis

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL SKRYDŽIŲ VALDYMO ELEKTRONIKOS SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2008 m. liepos 4 d. Nr. 4R-135 Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau