PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ GĖRIMŲ PARDAVIMO APARATAMS PASTATYTI, VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS TURINYS I SKYRIUS Bendrosios nuostatos II SKYRIUS Nuomos konkurso objektas ir nuompinigių mokėjimo tvarka III SKYRIUS Nuomos konkurso dalyvių registracija IV SKYRIUS Nuomos konkurso organizavimas ir nuomos sutarties pasirašymo sąlygos V SKYRIUS Baigiamosios nuostatos PRIEDAI 1 priedas VĮ Regitra patalpų užkandžių ir šaltų gėrimų pardavimo aparatams pastatyti sąrašas; 2 priedas Nuomos konkurso paraiškos forma; 3 priedas Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties projektas; 4 priedas VĮ Regitra Alytaus filialo pastato, esančio Artojų g. 5A, Alytuje, patalpų planas; 5 priedas VĮ Regitra Alytaus filialo Marijampolės grupės pastato, esančio Kauno g. 142A, Marijampolėje, patalpų planas; 6 priedas VĮ Regitra Kauno filialo pastatų, esančių Raudondvario pl. 234B, Kaune, patalpų planai; 7 priedas VĮ Regitra Klaipėdos filialo pastato, Šilutės pl. 50A, Klaipėdoje, patalpų planas; 8 priedas VĮ Regitra Klaipėdos filialo Tauragės grupės pastato, esančio Melioratorių g. 12A, Tauragėje, patalpų planas; 9 priedas VĮ Regitra Panevėžio filialo Utenos grupės pastato, esančio Metalo g. 1, Utenoje, patalpų planas; 10 priedas VĮ Regitra Telšių filialo pastato, esančio Mažeikių g. 13, Telšiuose, patalpų planas; 11 priedas VĮ Regitra Vilniaus filialo pastato, esančio Lentvario g. 7, Vilniuje, patalpų planai. I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Valstybės įmonė Regitra (įmonės kodas , Liepkalnio g. 97, LT Vilnius, tel. (8 5) , el. p. (toliau valstybės turto valdytojas arba Įmonė) numato viešo nuomos konkurso būdu (toliau Nuomos konkursas) išnuomoti Įmonės patalpas užkandžių ir šaltų gėrimų pardavimo aparatams pastatyti. 2. Nuomos konkursas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos, kitais valstybės ilgalaikio turto nuomą reglamentuojančiais teise s aktais bei šiomis VĮ Regitra patalpų, skirtų užkandžių ir šaltų gėrimų

2 pardavimo aparatams pastatyti, viešojo nuomos konkurso sąlygomis (toliau Nuomos konkurso sa lygos). 3. Nuomos konkurso sąlygose vartojamos sa vokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme ir Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatyme vartojamas sąvokas. 4. Nuomos konkursas vykdomas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. 5. Nuomos konkurso sąlygos, kiti dokumentai ir jų paaiškinimai bei papildymai skelbiami Įmonės interneto svetainėje adresu kartu su skelbimu apie Nuomos konkursą. Skelbimas apie Nuomos konkursą yra laikomas sudėtine Nuomos konkurso dokumentų dalimi. Nuomos konkurso dalyviai turi stebėti talpinamus nuomos konkurso dokumentų paaiškinimus bei papildymus. 6. Papildomą informaciją dėl Nuomos konkurso organizavimo ir išnuomojamo turto apžiūros teikia valstybės turto valdytojo atstovas Administravimo departamento Turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas, papildomai vykdantis skyriaus vadovo funkcijas, Darius Zabukas, el. paštas tel. (8 5) Valstybės turto valdytojas yra pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) mokėtojas. 8. Nuomos konkurso dokumentų reikalavimai taikomi visiems Nuomos konkurse dalyvaujantiems fiziniams ar juridiniams asmenims ir asmenų grupėms, įmonėms ar ūkinėms bendrijoms, įsteigtoms ir veikiančioms bet kurioje valstybėje pagal civilinės, komercinės ar viešosios teisės nuostatas ir turinčioms bet kurioje iš šių valstybių įstatymais numatytą buveinę, centrinę administraciją arba pagrindinę verslo vietą. 9. Pateikdamas savo pasiūlymą, Nuomos konkurso dalyvis sutinka su visais Nuomos konkurso dokumentų reikalavimais bei valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties sąlygomis (Nuomos konkurso sąlygų 3 priedas). II SKYRIUS NUOMOS KONKURSO OBJEKTAS IR NUOMPINIGIŲ MOKĖJIMO TVARKA 9.1. Nuomos konkurso objektas Nuomos konkurso sąlygų 1 priede nurodytos Įmonės patalpos. 10. Nuomos konkurso objekto naudojimo paskirtis užkandžių ir šaltų gėrimų pardavimo aparatams pastatyti. 11. Papildomi reikalavimai: Konkurso dalyvis turi turėti teisę verstis veikla, kuri atitiktų Nuomos konkurso objekto naudojimo paskirtį. Konkurso dalyvis turės pateikti juridinio asmens registravimo kopiją ir įstatų išrašą, liudijantį teikėjo teisę verstis atitinkama veikla Konkurso dalyvis turi turėti savo veiklos civilinės atsakomybės draudimą ne mažesnei nei EUR sumai ir tai patvirtinantį dokumentą pateikti iki nuomos sutarties pasirašymo dienos Konkurso laimėtojas privalės savo lėšomis vykdyti visišką ir operatyvų užkandžių ir šaltų gėrimų pardavimo aparatų aptarnavimą: tinkamai eksploatuoti, tiekti reikalingus produktus, šalia aparatų pastatyti šiukšliadėžes Užkandžių ir šaltų gėrimų aparatai turi būti eksploatuojami laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų. 12. Pradinis Nuomos konkurso objekto 1 (vieno) mėnesio nuompinigių dydis 750,00 Eur su PVM (619,84 Eur be PVM). 13. Nuompinigiai mokami kas mėnesį, per 10 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos. 14. Laiku nesumokėjus nuompinigių, mokami delspinigiai 0,05 procento nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. 15. Konkurso objekto nuomos terminas 5 (penki) metai, su galimybe nuomos terminą tomis pačiomis sąlygomis pratęsti dar 5 (penkiems) metams. 2

3 16. Konkurso objektas perduodamas pasirašant turto priėmimo perdavimo aktą, per 10 (dešimt) darbo dienų nuo valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties pasirašymo. III SKYRIUS NUOMOS KONKURSO DALYVIŲ REGISTRACIJA 17. Nuomos konkurso dalyviai paraiškas konkursui gali teikti 2019 m. birželio 25 d. nuo 8.00 val. iki val. ir 2019 m. birželio 26 d. nuo 8.00 val. iki val. 18. Nuomos konkurso dalyviai registruojami adresu Liepkalnio g. 97, Vilnius, 304 kabinete. 19. Turto valdytojo įgaliotas asmuo paraiškų registravimui Administravimo departamento Teisės skyriaus juristė Ilona Ramanauskienė arba kitas Įmonės įgaliotas asmuo. 20. Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos (toliau Komisija) posėdis, kuriame bus nustatytas Nuomos konkurso laimėtojas, įvyks 2019 m. birželio 27 d. 10:00 val. adresu Liepkalnio g. 97, Vilnius, 4 aukšto didžiojoje konferencijų salėje. 21. Nuomos konkurso objekto apžiūra vyks 2019 m. birželio d. Įmonės filialų, nurodytų Nuomos konkurso sąlygų 1 priede, darbo metu. 22. Nuomos konkurso dalyviai, norintys dalyvauti Nuomos konkurse, privalo į VĮ Regitra atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT , esančią AB Swedbank (banko kodas 73000), mokėjimo paskirtyje nurodant Turto nuomos konkursui užkandžių ir šaltų gėrimų pardavimo aparatams pastatyti., sumokėti 3 (trijų) mėnesių pradinio turto nuompinigių dydžio sumą 1859,52. Jeigu konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, nurodytas pradinis įnašas sumokamas su PVM (2250,00 Eur su PVM), jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas. Šis pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis Nuomos konkurso dalyviu. 23. Nuomos konkurso dalyviai, norintys dalyvauti Nuomos konkurse, Nuomos konkurso sąlygų 17 punkte nurodytu laiku turi pateikti turto valdytojo įgaliotam asmeniui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: Nuomos konkurso dalyvio pavadinimas, adresas ir elektroninio pašto adresas; turto, kurio Nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas; nuoroda VĮ Regitra patalpų, skirtų užkandžių ir šaltų gėrimų pardavimo aparatams pastatyti, viešąjam nuomos konkursui. 24. Kartu su voku turi būti pateikti finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. 25. Voke turi būti pateikti šie dokumentai: užpildyta paraiškos forma (Nuomos konkurso sąlygų 2 priedas), kurioje nurodomas Nuomos konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas; teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu Nuomos konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo; pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus Nuomos konkurso objekto nuompinigių dydis; Nuomos konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią Komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai; paaiškinimas, kokiam tikslui Nuomos konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą; dokumentai, kuriais patvirtinama, kad Nuomos konkurso dalyvio veikla atitinka Nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą. 26. Nuomos konkurso dalyviai registruojami Nuomos konkurso dalyvių registracijos pažymoje. Nuomos konkurso dalyvius registruoja turto valdytojo įgaliotas atstovas, nurodytas Nuomos konkurso sąlygų 19 punkte. 3

4 27. Pasibaigus Nuomos konkurso dalyvių registravimo laikui, registracijos pažymoje įrašoma, kada baigta registracija, pažymą turi vizuoti konkurso dalyvius registravęs turto valdytojo įgaliotas atstovas ir Komisijos pirmininkas. 28. Asmenys konkurso dalyviais neregistruojami, jeigu jie nesumokėjo Nuomos konkurso sąlygų 22 punkte nurodyto pradinio įnašo ir (ar) nepateikė finansų įstaigos išduotų dokumentų, patvirtinančių, kad šis įnašas sumokėtas, jeigu pateikė neužklijuotą voką arba pasibaigus skelbime nurodytam dokumentų registravimo laikui, jeigu pagal užrašą ant gauto užklijuoto voko neįmanoma identifikuoti norimo išsinuomoti valstybės turto, ir jeigu nurodyti trūkumai neištaisomi, kol dokumentai registruojami. 29. Pradinis nuomos konkurso laimėtojo įnašas įskaitomas į nuompinigius. Kitiems Nuomos konkurso dalyviams pradinis įnašas per 5 (penkias) darbo dienas grąžinamas į jų nurodytą sąskaitą kredito įstaigoje. IV SKYRIUS NUOMOS KONKURSO ORGANIZAVIMAS IR NUOMOS SUTARTIES PASIRAŠYMO SĄLYGOS 30. Nuomos konkursas vykdomas per Nuomos konkurso sąlygų 20 punkte numatytą Komisijos posėdį. 31. Dalyvauti Nuomos konkurse turi teisę įregistruoti Nuomos konkurso dalyviai, turintys Nuomos konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 32. Nuomos konkurso laimėtoju pripažįstamas nuomos Nuomos konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią valstybės turto nuompinigių dydį (bet ne mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį). Jeigu tokį pat (didžiausią) dydį pasiūlo keli Nuomos konkurso dalyviai, Nuomos konkurso laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas pažymoje. 33. Jeigu dalyvauti Nuomos konkurso užsiregistruoja tik vienas Nuomos konkurso dalyvis, jo pateikti dokumentai atitinka konkurso sąlygų reikalavimus ir jis pasiūlo valstybės turto nuompinigių dydį, ne mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, Nuomos konkurso dalyvis pripažįstamas Nuomos konkurso laimėtoju. 34. Kai Nuomos konkursą laimi didžiausią valstybės turto nuompinigių dydį pasiūlęs, bet į Komisijos posėdį neatvykęs konkurso dalyvis, jam ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Komisijos protokolo pasirašymo Komisija registruotu laišku išsiunčia pranešimą, kuriame nurodoma tiksli nuomos sutarties pasirašymo data ir laikas, taip pat nurodoma galimybė Nuomos konkurso laimėtojui suderinti kitą nuomos sutarties pasirašymo datą. Nuomos konkurso dalyviai, neatvykę į Komisijos posėdį, apie Nuomos konkurso rezultatus informuojami raštu (jiems išsiunčiami pranešimai) per 3 darbo dienas nuo Komisijos protokolo pasirašymo. 35. Konkurso laimėtojas, negalintis atvykti nurodytu laiku pasirašyti nuomos sutarties, turi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo apie tai informuoti Komisiją ir suderinti kitą nuomos sutarties pasirašymo datą. Jeigu konkurso dalyvis, pripažintas konkurso laimėtoju, atsisako sudaryti nuomos sutartį arba nepranešęs, kad negali nurodytu laiku atvykti pasirašyti nuomos sutarties, neatvyksta pasirašyti nuomos sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas. Tokiu atveju Komisijos sprendimu konkurso laimėtoju pripažįstamas kitas pagal eilę konkurso sąlygas atitinkančius dokumentus pateikęs konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią valstybės turto nuompinigių dydį (bet ne mažesnį už nustatytą pradinį nuompinigių dydį). 36. Su Nuomos konkurso laimėtoju arba jo įgaliotu atstovu pasirašoma Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis (Nuomos konkurso sąlygų 3 priedas) ne anksčiau kaip per 5 darbo dienas ir ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Komisijos protokolo pasirašymo, išskyrus tuos atvejus, kai Nuomos konkurso laimėtojui informavus, kad jis negali nurodytu laiku atvykti pasirašyti nuomos sutarties, suderinama kita nuomos sutarties pasirašymo data. 4

5 V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 37. Kitos Nuomos konkurso organizavimo sąlygos ir nuostatos, neaptartos šiose Nuomos konkurso sąlygose, organizuojamos ir vykdomos Valstybės ilgalaikio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos, nustatyta tvarka. 5

6 Nuomos konkurso sąlygų 1 priedas VĮ REGITRA PATALPŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ GĖRIMŲ PARDAVIMO APARATAMS PASTATYTI SĄRAŠAS Eil VĮ Regitra Adresas Pastato unikalusis Nuomojamas plotas Nr. padalinys numeris 1. Alytaus filialas Artojų g. 5 A, Alytus m 2 2. Marijampolės Kauno g. 142A, grupė Marijampolė m 2 3. Kauno filialas Raudondvario pl. 234B, Kaunas m 2 4. Kauno filialas Raudondvario pl. 234B, Kaunas m 2 5. Klaipėdos filialas Šilutės pl. 50A, Klaipėda m 2 6. Tauragės grupė Melioratorių g. 12A, Tauragė m 2 7. Utenos grupė Metalo g. 1, Utena m 2 8. Telšių grupė Mažeikių g. 13, Telšiai m 2 9. Vilniaus filialas Lentvario g. 7, Vilnius m 2 (pirmame aukšte) 10. Vilniaus filialas Lentvario g. 7, Vilnius m 2 (antrame aukšte) 6

7 (Nuomos konkurso paraiškos forma) Nuomos konkurso sąlygų 2 priedas Valstybės įmonei Regitra PARAIŠKA VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ GĖRIMŲ PARDAVIMO APARATAMS PASTATYTI, NUOMOS (data) (vieta) Nuomos konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė / asmens teisinė forma, pavadinimas Fizinio / juridinio asmens kodas Gyvenamosios vietos / buveinės adresas Kontaktinio asmens telefono numeris Kontaktinio asmens el. pašto adresas Pažymime, kad sutinkame su visomis VĮ Regitra patalpų, skirtų užkandžių ir šaltų gėrimų pardavimo aparatams pastatyti, viešojo nuomos konkurso sąlygomis ir siūlome: Eil. Nr. Nuomojamo turto pavadinimas Patalpų plotas, m² Pradinis 1 (vieno) mėnesio nuompinigių dydis Eur be PVM 7 Siūlomas 1 (vieno) mėnesio 1 (vieno) m² nuompinigių dydis Eur be PVM Siūloma 1 (vieno) mėnesio patalpų nuomos kaina Eur be PVM (nurodyti kainą skaičiais ir žodžiais) (3 5) VĮ Regitra patalpos, skirtos užkandžių ir šaltų 10 m² gėrimų pardavimo aparatams pastatyti PVM suma sudaro: Iš viso su PVM: Sąskaitos, į kurią prašoma pervesti grąžinamą pradinį nuompinigių dydį, rekvizitai: (Nurodomas banko sąskaitos numeris, pavadinimas, kodas) Pažymime, kad nuomojamą turtą naudosime: (Įrašyti kokiam tikslui bus naudojamas nuomojamas turtas)

8 Kartu su paraiška užklijuotame voke pateikiami šie dokumentai: Eil. Pateiktų dokumentų pavadinimas Nr. Dokumento puslapių skaičius (Nuomos konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir pavardė) 8

9 Nuomos konkurso sąlygų 3 priedas VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIS Nr m.... mėn. d. Vilnius Valstybės įmonė Regitra, juridinio asmens kodas , atstovaujama generalinio direktoriaus Daliaus Prevelio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau Nuomotojas) ir..., fizinio / juridinio asmens kodas..., atstovaujama..., veikiančio pagal... (toliau Nuomininkas), vadovaudamiesi viešojo nuomos konkurso, įvykusio 2019 m.... d. komisijos sprendimu, įformintu protokolu Nr...., sudaro šią Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartį (toliau Sutartis). Toliau Sutartyje Nuomotojas ir Nuomininkas kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi, o abu kartu Šalimis. 1. SUTARTIES DALYKAS 1.1. Nuomotojas įsipareigoja perduoti Nuomininkui žemiau nurodytą valstybės įmonės Regitra turtą (toliau Turtas) naudoti ir laikinai valdyti už nuomos mokestį, o Nuomininkas įsipareigoja priimti turtą ir už jį mokėti nuomos mokestį: Alytaus filialo pastato (unikalus Nr ), esančio Artojų g. 5 A, Alytuje, patalpos dalį, kurios bendras plotas 1 m 2 ; Alytaus filialo Marijampolės grupės pastato (unikalus Nr ), esančio Kauno g. 142A, Marijampolėje, patalpų dalį, kurios bendras plotas 1 m 2 ; Kauno filialo pastatų (unikalūs Nr ir ), esančiose Raudondvario pl. 234B, Kaune, patalpų dalis, kurios bendras plotas 2 m 2 (1 m 2 kiekviename pastate); Klaipėdos filialo pastato (unikalus Nr ), esančio Šilutės pl. 50A, Klaipėdoje, patalpų dalį, kurios bendras plotas 1 m 2 ; Klaipėdos filialo Tauragės grupės pastato (unikalus Nr ), esančio Melioratorių g. 12A, Tauragėje, patalpų dalį, kurios bendras plotas 1 m 2 ; Panevėžio filialo Utenos grupės pastato (unikalus Nr ), esančio Metalo g. 1, Utenoje, patalpų dalį, kurios bendras plotas 1 m 2 ; Šiaulių filialo Telšių grupės pastato (unikalus Nr ), esančio Mažeikių g. 13, Telšiuose, patalpų dalį, kurios bendras plotas 1 m 2 ; Vilniaus filialo pastato (unikalus Nr ), esančio Lentvario g. 7, Vilniuje, patalpų dalį, kurios bendras plotas 2 m 2 (1 m 2 pirmame aukšte ir 1 m 2 antrame aukšte) Nuomojamas Turtas yra skirtas užkandžių ir šaltų gėrimų pardavimo automatams pastatyti Sutarties galiojimo metu abiejų Šalių rašytiniu susitarimu Šalys gali atsisakyti bet kurios Sutarties papunkčiuose išvardinto Turto dalies nuomos. 2. NUOMOS TERMINAS 2.1. Turto nuomos terminas nustatomas 5 (penkeriems) metams nuo Turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos, su galimybe pratęsti nuomos terminą dar 5 (penkeriems) metams. 9

10 3. NUOMOS MOKESTIS 3.1. Nuomininkas už Turto nuomą įsipareigoja mokėti Nuomotojui nuompinigius... Eur (... eurai... centai) be PVM,... Eur (... eurai... centai) su PVM (Jeigu Nuomininkas yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas) per mėnesį Šalys susitaria, kad 1 (vieno) mėnesio 1 (vieno) m² Turto nuomos įkainis yra... Eur (... eurai... centai) be PVM Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, pavedimu, per 10 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Nuompinigiai pradedami skaičiuoti nuo turto perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos Nuomininko sumokėtas nuomos konkurso dalyvio mokestis... Eur (... eurai... centai) yra įskaitomas į Turto nuomos kainą Sutarties 3.2 papunktyje nurodytas Turto nuomos įkainis negali būti keičiamas per visą Sutarties galiojimo laikotarpį Sutarties 3.1 papunktyje nurodytas Nuomos mokestis per visą Sutarties galiojimo laikotarpį gali būti keičiamas tik šiais atvejais: 3.7. po Sutarties pasirašymo Lietuvos Respublikos Vyriausybei nustatyta tvarka pakeitus pridėtinės vertės mokestį. Nuomos mokestis yra keičiamas (didinamas arba mažinamas) atitinkamai pagal pakitusį pridėtinės vertės mokesčio dydį; 3.8. Sutarties 1.3 papunktyje nurodyta tvarka abiejų Šalių rašytiniu susitarimu atsisakius bet kurio Sutarties papunkčiuose išvardinto Turto dalies nuomos. Tokiu atveju nuompinigiai už Turto nuomą perskaičiuojami pagal Sutarties 3.2 papunktyje nurodytą įkainį proporcingai sumažėjusiam Turto plotui. 4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 4.1. Nuomotojas įsipareigoja: per 3 (tris) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo perduoti nuomininkui Sutarties 1.1 papunktyje nurodytą Turtą pagal Turto perdavimo-priėmimo aktą; informuoti Nuomininką apie išorinių inžinerinių tinklų ir komunikacijų remonto darbus, kurie trukdytų Nuomininko veiklai, per 3 darbo dienas nuo tokių aplinkybių sužinojimo; pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba Sutartį nutraukus prieš terminą, priimti iš Nuomininko Turtą Nuomotojas turi teisę Sutarties galiojimo laikotarpiu tikrinti išnuomotą Turtą, taip pat turi kitų teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose Nuomininkas įsipareigoja: priimti, Sutarties 1.1 papunktyje nurodytą Turtą pagal Turto perdavimo-priėmimo aktą ir per 5 darbo dienas nuo Turto perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos įregistruoti nuomos sutartį valstybės įmonėje Registrų centras; laiku mokėti Sutartyje nustatytą nuomos mokestį; naudoti Turtą pagal paskirtį, nurodytą Sutarties 1.2 papunktyje, vadovautis nustatytais šios paskirties Turto priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitariniais reikalavimais, užtikrinti jo gerą būklę (atsižvelgdamas į normalų nusidėvėjimą), saugoti Turtą nuo sugadinimo, dingimo; savo lėšomis vykdyti visišką ir operatyvų užkandžių ir šaltų gėrimų pardavimo aparatų aptarnavimą: tinkamai eksploatuoti, tiekti reikalingus produktus, šalia aparatų pastatyti šiukšliadėžes užkandžių ir šaltų gėrimų pardavimo aparatus eksploatuoti laikantis elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių ir higienos normų reikalavimų Sutarties galiojimo laikotarpiu būti apsidraudusiam civilinės atsakomybės draudimu ne mažesnei nei EUR sumai; 10

11 sudaryti Nuomotojui sąlygas tikrinti nuomojamo Turto būklę; pasibaigus Sutarties galiojimo terminui arba Sutartį nutraukus prieš terminą, per 5 (penkias) darbo dienas perduoti Turtą pagal Turto perdavimo ir priėmimo aktą tvarkingą, tokios pat būklės, kokios jis perduotas Nuomininkui (atsižvelgdamas į normalų turto nusidėvėjimą) Nuomininkas turi ir kitų teisių ir pareigų, nustatytų Sutartyje ir teisės aktuose Nuomininkas neturi teisės subnuomoti Turto (ar jo dalies) ar suteikti tretiesiems asmenims kokių nors kitų teisių naudotis Turtu (ar jo dalimi). Nuomininkas taip pat neturi teisės perleisti visų ar dalies savo teisių ir (ar) pareigų, kylančių iš Sutarties, įkeisti Turto nuomos teisės ar perduoti jos kaip turtinio įnašo kuriam nors trečiajam asmeniui ar kitaip suvaržyti Sutartyje nustatytų Turto nuomos teisių Sutartis nesuteikia Nuomininkui teisės nuomojamo turto adresu registruoti savo ar savo filialų, atstovybių ar patronuojamųjų įmonių, taip pat klientų ar kitų susijusių asmenų buveinių Nuomininkui draudžiama be rašytinio Nuomotojo sutikimo atlikti statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo darbus. Nuomininkas turi teisę be išankstinio Nuomotojo sutikimo savo lėšomis atlikti Turto pertvarkymus, reikalingus tam, kad Turtą būtų galima naudoti pagal paskirtį, nurodytą Sutarties 1.2 papunktyje, su sąlyga, kad tokie pertvarkymai nesusiję su statinio rekonstravimu ar kapitaliniu remontu, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. 5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 5.1. Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti Nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Nuomininko nuo pagrindinės prievolės įvykdymo Už Turto pabloginimą Nuomininkas atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso straipsnyje nustatyta tvarka. 6. SUTARTIES GALIOJIMAS, ATNAUJINIMAS, PAKEITIMAS IR PASIBAIGIMAS 6.1. Ši Sutartis įsigalioja jos pasirašymo dieną ir galioja iki visiškai ir tinkamai įvykdomi Sutartyje nustatyti įsipareigojimai arba Sutartis nutraukiama Sutartyje ir (ar) teisės aktuose nustatyta tvarka Nuomininkas, per visą nuomos terminą laikęsis savo įsipareigojimų pagal Sutartį, nuomos terminui pasibaigus turės pirmenybės teisę prieš kitus asmenis sudaryti naują turto nuomos Sutartį papildomam terminui. Nuomotojas privalo užtikrinti, kad Turto nuomos Sutarties atnaujinimo atveju bendra nuomos trukmė nebūtų ilgesnė kaip 10 metų. Nuomotojas ne vėliau kaip prieš 2 (du) mėnesius iki nuomos termino pabaigos raštu informuoja Nuomininką apie siūlymą sudaryti naują turto nuomos sutartį papildomam terminui, nurodydamas nuomos terminą, nuomos mokestį ir kitas nuomos sąlygas, kurias Nuomotojas laiko esant svarbiomis. Nuomininkas privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Nuomotojo pranešimo gavimo dienos raštu atsakyti nuomotojui, ar sutinka sudaryti turto nuomos sutartį papildomam terminui. Nuomininkui raštu neatsakius nuomotojui per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo iš nuomotojo gavimo dienos, laikoma, kad nuomininkas atsisako sudaryti turto nuomos sutartį papildomam terminui nuomotojo pasiūlytomis sąlygomis Nuomininkas neturės pirmenybės teisės sudaryti naujos Turto nuomos Sutarties papildomam terminui, jeigu Nuomotojas iki nuomos termino pabaigos bus pareiškęs Nuomininkui bent vieną pagrįstą rašytinį įspėjimą dėl Sutarties nuostatų pažeidimo. Tokiu atveju, pasibaigus Turto nuomos terminui, Nuomotojas turės teisę (tačiau neprivalės) pasiūlyti Nuomininkui išsinuomoti Turtą tokiomis pat ar naujomis Nuomotojo nuožiūra nurodytomis sąlygomis ir terminais. 11

12 6.4. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir pasirašyti Sutarties šalių Ši Sutartis pasibaigia arba gali būti nutraukta: pasibaigus nuomos terminui; Sutarties šalių susitarimu; Šalis gali nutraukti sutartį vienašališkai pranešusi apie tai kitai Šaliai prieš 2 (du) mėnesius kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais ir tvarka; Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, kai išnuomoto Turto reikia valstybės funkcijoms atlikti. 7. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS 7.1. Nė viena Šalis nelaikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jeigu įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso straipsniu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr Jeigu kuri nors Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo, informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jeigu Nuomotojas raštu nenurodo kitaip, Nuomininkas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų, kaip vykdyti savo įsipareigojimus, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų, viena iš Šalių turi teisę Sutartį nutraukti įspėdama apie tai kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jeigu praėjus šiam 30 kalendorinių dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės tęsiasi, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo. 8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 8.1. Šalys paskiria savo atstovus, atsakingus už Sutarties vykdymo koordinavimą, kurie neturi teisės keisti ar (ir) papildyti Sutarties sąlygų Nuomotojo atstovas:... tel...., el. p Nuomininko atstovas:... tel...., el. p Bet koks ginčas, kylantis iš Sutarties ar susijęs su Sutartimi, kuris neišsprendžiamas derybų būdu, turi būti sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Sutartis surašoma dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai Sutarties šaliai Sutarties priedai: valstybės ilgalaikio materialiojo turto perdavimo priėmimo aktas (Priedas Nr.1). 9. SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI: 12

13 Nuomotojas: VĮ Regitra Liepkalnio g. 97, Vilnius Juridinio asmens kodas PVM mokėtojo kodas LT Ats. Sąsk. LT Swedbank, AB Tel. (8 5) El. p. Nuomininkas: g...., Juridinio / fizinio asmens kodas... PVM mokėtojo kodas LT... Ats. Sąsk. LT... AB... bankas, Tel.:..., El. p. Generalinis direktorius Dalius Prevelis Data: A.V. Data: A.V. 13

14 VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS 2019 m. mėn. d. Vilnius Priedas Nr. 1, prie Sutarties Nr. Nuomotojas, valstybės įmonė Regitra, juridinio asmens kodas , atstovaujama valstybės įmonės Regitra... filialo direktoriaus..., veikiančio pagal filialo nuostatus perduoda, o Nuomininkas..., fizinio / juridinio asmens kodas..., atstovaujama..., veikiančio pagal..., remdamiesi 2018 m.... mėn.... d. sudaryta Valstybės įmonės Regitra ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartimi Nr...., priima valstybės įmonės Regitra ilgalaikį materialųjį turtą plotas...m 2, adresas..., unikalus Nr...., (pridedamas patalpų planas su užkandžių ir šaltų gėrimų pardavimo aparato pastatymo vietos žyma). Perdavė: (Nuomotojo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) A.V. Priėmė:. (Nuomininko pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) A.V. 14

15

16

17

18

19

20

21

22 ,1 210 PIRMAS ALIKSTAS UJ r 15 tll 6<, 36.A7 ilt 38 \o u'! I a(u q 44.,- m a 3,00 l-3l oi 3,80 t l, u, a ru I T T \o t 1-23 o\ q \o q e,67 1.?9 (, 20 u? (u 7.5s oj,?? ol (u I ': 4.30 t.-.r8 *W l ,20 or q ol oq ot 1.30 F. a h=2.45 g\ Or (i u9 cl 4.51 o= 1.73 a u) a t.{ LA1 4 o 0.60 I \o j 0.61 I F. (\l /C'74 2e.ez 0q (, j ao ; I - 16 c I II II II II q e8 3 (U ,a6 5,50 I ru I ' ltt 22,85 o] 0q F- c2 1- I (u () j 3,93 l-13 t5.01 cq

23

24

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MA

PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MA PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO (VIETŲ PATALPOSE KAVOS APARATAMS IR

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo komisijos 2013 m. birželio 18 d. protokolu Nr. 2 TURTO NUOMOS KONKURSO SĄL

PATVIRTINTA Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo komisijos 2013 m. birželio 18 d. protokolu Nr. 2 TURTO NUOMOS KONKURSO SĄL PATVIRTINTA Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo komisijos 2013 m. birželio 18 d. protokolu Nr. 2 TURTO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS PATALPŲ, ESANČIŲ PASTATE VILNIUJE, KATEDROS A.

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO 2018 m. sausio 29 d. Nr.

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_

Microsoft Word - Nutarimas_Nuostatai_ VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-229 DĖL SKATINIMO KVOTŲ PASKIRSTYMO AUKCIONŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

techninės ekspertizes salygos

techninės ekspertizes salygos KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Tipinės konkurso sąlygos

Tipinės konkurso sąlygos UAB PAINA IR KO Uždaroji akcinė bendrovė; Buveinės adresas: Pašilės g. 45, Varinės km., Ukmergės raj.; Įmonės kodas 110846971; PVM mokėtojo kodas LT108469716;; Tel.: 834060455; El.paštas: info@paina.lt

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas 302484535, registruotas buveinės adresas Šilutės pl. 29, Klaipėda, PVM mokėtojo kodas:

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

PRIIMTI

PRIIMTI Patvirtinta KTU alumnų asociacijos visuotinio narių susirinkime 2015 m. gegužės 15 d. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJA ĮSTATAI 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Kauno technologijos universiteto

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau