Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK"

Transkriptas

1 Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija tel: Faks.: SE No. DK Medžiagos grupė 63A/6310 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2016 m. sausio mėn. leidinį SAUGOS DUOMENŲ LAPAS TRIBENURON-METILAS 75 WG Redakcija: Skirsniai, kuriuose pateikta nauja redakcija ar nauja informacija pažymėti. 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius... TRIBENURON-METILAS 75 WG 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 1.4. Pagalbos telefono numeris Bendrovė... Medicininė greitoji pagalba: Austrija: Belgija: Bulgarija: Čekijos Respublika: Danija: Prancūzija: +33 (0) Suomija: Vengrija: Airijos (Respublika): Italija: Lietuvos Respublika: Liuksemburgas: Nyderlandai: Gali būti naudojamas tik kaip herbicidas CHEMINOVA A/S P.O. Pašto dėžutė 9 DK-7620 Lemvig Danija (+45) (24 h; tik avariniais atvejais) Norvegija: Lenkija: Portugalija: (tik Portugalijoje) Rumunija: Slovakija: Slovėnija: Ispanija: Švedija: Šveicarija: 145 Jungtinė Karalystė: (tik JK) JAV ir Kanada: / (PROSAR) Visos kitos šalys: / (PROSAR - Collect) 2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas Pavojai vandens aplinkai, ūmus: 1 kategorija (H400) chroniškas: 1 kategorija (H410)

2 Medžiagos grupė 63A/6310 Psl. 2 iš 12 WHO klasifikacija... Pavojus sveikatai... Pavojus aplinkai... U klasė (nėra tikėtina, kad sukels ūminį pavojų naudojant įprastai). Mano žiniomis, nebuvo pateikta jokios informacijos apie žalingą poveikį. Mažai tikėtina, kad produktas galėtų sukelti neigiamą poveikį sveikatai. Tikėtina, kad produktas gali būti toksiškas daugumai augalų Ženklinimo elementai Pagal ES reg. 1272/2008 ir pataisas Produkto identifikatorius... Tribenuron-metilas 75 WG Pavojaus piktograma (GHS09)... Signalinis žodis... Pavojaus konstatavimas H Papildomas pavojaus konstatavimas EUH EUH Prevenciniai pareiškimai P P P Atsargiai Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra tribenuron-metilo. Gali sukelti alerginę reakciją. Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Surinkti ištekėjusią medžiagą. Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) kaip pavojingos atliekos Kiti pavojai... Per didelis dulkių susidarymas gali kelti dulkių sprogimo pavojų. Nė viena iš sudėtinių dalių neatitinka PBT arba vpvb kriterijų. 3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS 3.1. Medžiagos... Produktas yra mišinys, ne vientisa medžiaga 3.2. Mišiniai... Žr. 16 skirsnį, kuriame pateiktas visas pavojaus teiginių tekstas. Aktyvi sudedamoji dalis Tribenuron-metilas... Turinys: 75% svorio CAS pavadinimas... Benzoinė rūgštis, 2-[[[[(4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2- il)metilamino]karbonil]amino]sulfonil]-, metil esteris CAS Nr IUPAC pavadinimas... Metil 2-[4-metoksi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il(metil) karbamoilsulfamoil]benzoatas ISO pavadinimas / ES pavadinimas Tribenuron-metilas EB Nr.... ELINCS Nr.: ES indekso Nr oji dir. 67/548/EEB pataisa: oji reg. 1272/2008: pataisa Sudedamosios dalies klasifikacija Odos jautrinimas: 1B kategorija (H317) Pavojai vandens aplinkai, ūmus: 1 kategorija (H400) chroniškas: 1 kategorija (H410)

3 Medžiagos grupė 63A/6310 Psl. 3 iš 12 Struktūrinė formulė... Praneštinos sudėtinės medžiagos Lignosulfoninė rūgštis, natrio druska, sulfometiliuotas Natrio alkilnaftalensulfonatoformaldehido kondensatas Aromatiniai angliavandeniliai, C10-13, reakcijos produktai su šakotuoju nonenu, sulfonintas, valgomosios druskos Reg. Nr Turinys (% w/w) CAS Nr. EB Nr. (EINECS Nr.) Klasifikavimas Nėra Dirg. akis 2 (H319) Nėra Dirg. akis 2 (H319) maks Nėra Dirg. odą 2 (H315) Kenkia akims 1 (H318) 4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas Įkvėpus... Sąlytis su oda... Patekus į akis... Prarijus Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą Gydytojui skirtos pastabos... Jei patiriate nepatogumų, nedelsdami pašalinkite poveikio šaltinį. Kreipkitės į gydytojus, jei simptomai neišnyksta. Nedelsiant praskalaukite odą dideliu vandens kiekiu, nuvildami užterštus drabužius ir avalynę. Plaukite vandeniu ir muilu. Jei simptomai nepraeina, kreipkitės į gydytoją. Nedelsdami skalaukite akis vandeniu ar akių plovimo skysčiu, kartais atmerkdami vokus, kol neliks cheminės medžiagos. Po kelių minučių išsiimkite kontaktinius lęšius (jei nešiojate) ir praskalaukite dar kartą. Jei dirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją. Nerekomenduojama sukelti vėmimo. Išskalaukite burną ir duokite vandens ar pieno. Jei prasidės vėmimas, išsivėmę praskalaukite burną ir vėl išgerkite skysčių. Kreipkitės į gydytoją. Apskritai, sulfonilo karbamido grupės herbicidai, nurijus didelius kkiekius, sukelia apatiją, sumaištį, svaigulį, priepuolį ir komą. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją. Joks priešnuodis nuo šios medžiagos nėra žinomas. Galima išplauti skrandį ir (arba) skirti aktyvuotos anglies. 5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS 5.1. Gesinimo priemonės... Nedideliems gaisrams gesinti tinka sausa cheminė medžiaga ar

4 Medžiagos grupė 63A/6310 Psl. 4 iš 12 anglies dioksidas, dideliems vandens purslai ar putos. Venkite stiprios vandens srovės Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Pagrindiniai skaidymosi produktai - lakūs, toksiniai, dirginantys ir degūs junginiai, tokie kaip azoto oksidai, sieros dioksidas, anglies monoksidas ir anglies dioksidas Patarimai gaisrininkams... Gaisro paveiktas talpas vėsinkite vandeniu. Prie gaisro artinkitės pavėjui, kad išvengtumėte pavojingų garų ir toksiškų skilimo produktų poveikio. Gaisrą gesinkite, stovėdami saugiu atstumu arba maksimaliai leidžiamu atstumu. Aplink teritoriją iškaskite griovelį, kad užterštas vanduo nenutekėtų. Ugniagesiai turi būti su apsauginiais drabužiais ir kvėpavimo aparatais. 6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros Rekomenduojama turėti iš anksto nustatytą planą išsiliejimams tvarkyti. Reikėtų turėti tuščių uždaromųjų talpų išsiliejusioms medžiagoms susemti. Jei išsiliejimas didelis (10 tonų produkto ar daugiau): 1. Naudokite asmens saugos įrangą, žr. 8 skirsnį. 2. Skambinkite avariniu tel. Nr., žr. 1 skirsnį. 3. Įspėkite atitinkamas institucijas. Valydami išsiliejusias medžiagas, laikykitės visų atsargumo priemonių. Naudokite asmens saugos įrangą. Priklausomai nuo išsiliejimo dydžio, tai gali būti respiratorius, veido kaukė ar apsauginiai akiniai, nuo cheminio poveikio apsaugantys drabužiai, pirštinės ir guminiai batai. Jei saugu, nedelsdami stabdykite išsiliejimą. Kiek įmanoma, sumažinkite ir venkite oru pernešamų dulkių susidarymo. Jei reikia, drėkinkite orą. Pašalinkite užsidegimo šaltinius Ekologinės atsargumo priemonės Suvaldykite išsiliejimą, kad nebūtų užterštas paviršius, gruntas ar vanduo. Plauti naudojamas vanduo neturi patekti į paviršinio vandens nuotekų sistemas. Apie nevaldomą tekėjimą į vandenį reikia įspėti atitinkamas tarnybas Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės Rekomenduojama apsvarstyti tokias išsiliejimo poveikio mažinimo priemones kaip apsauginės sienos ar gaubtai. Žr. GHS (4 priedo 6 dalis). Jei reikia, uždenkite vandens nuotekų sistemas. Esant nežymiam išsiliejimui ant grindų ar kitų nelaidžių paviršių, juos nedelsiant nušluokite arba susiurbkite naudodamiesi įranga ir našų filtrą. Perdėkite į tinkamas talpas. Plotą valykite stipriu plovikliu ir nuplaukite dideliu vandens kiekiu. Nuotekas surinkite inertiniu absorbentu, tokiu kaip universalus ryšiklis, Fulerio žemė, bentoninas ar kitas absorbentinis molis, ir surinkite į reikiamą talpą. Panaudotas talpas gerai uždarykite ir pažymėkite. Žemė, į kurią susigeria didelis išsiliejusio produkto kiekis, turi būti nukasta ir supilta į tinkamas talpas.

5 Medžiagos grupė 63A/6310 Psl. 5 iš 12 Produktui išsiliejus į vandenį, reikia kiek įmanoma labiau atskirti užterštą vietą. Užterštas vanduo turi būti susemtas ir atiduotas išvalyti ar pašalinti Nuoroda į kitus skirsnius... Apie priešgaisrinė apsaugą skaitykite 7.1 poskyryje. Apie asmens apsaugą skaitykite 8.2 poskyryje Apie šalinimą skaitykite 13 skirsnyje. 7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės Kaip ir dauguma organinių miltelių, su oru produktas gali sudaryti sprogius mišinius. Venkite, kad nesusidarytų dulkės ir imkitės apsauginių priemonių nuo statinės iškrovos. Naudokite nuo sprogimo apsaugotą įrangą. Laikykite atokiau nuo užsiliepsnojimo šaltinių, kad išvengtumėte gaisro ir šilumos poveikio. Pramoninėje aplinkoje rekomenduojama vengti sąlyčio su produktu, jei įmanoma, naudoti uždaras nuotolinio valdymo sistemas. Kitu atveju, medžiagas taip pat perkelkite naudodami mechanines priemones. Būtinas tinkamas vėdinimas arba vietinė ištraukiamoji ventiliacija. Išmetamosios dujos turi būti filtruojamos ar kitaip apdorojamos. Daugiau informacijos apie asmens apsaugos priemones šioje situacijoje žr. 8 skirsnyje. Jei norite naudoti kaip pesticidą, pirmiausia perskaitykite etiketėje arba pakuotėje esančius įspėjimus ir informaciją apie asmens apsaugos priemones arba kitus oficialius nurodymus ar galiojančias taisykles. Jei jų nėra, žr. 8 skirsnį. Venkite sąlyčio su akimis, oda ar drabužiais. Venkite įkvėpti dulkių ar purslų miglos. Rūpestingai nuplaukite vandeniu ir muilu Nedelsdami nusivilkite suterštus drabužius ir išskalbkite prieš naudodami kitą kartą. Nepilkite į aplinką. Neterškite vandens, šalinant nuotekų įrenginiais. Iš valymo įrangos ir t. t. surinkite visas atliekas ir likučius ir juos šalinkite, kaip pavojingas medžiagas. Apie šalinimą skaitykite 13 skirsnyje Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai) Įprastinėmis sandėliavimo sąlygomis produktas stabilus. Laikykite uždaruose, pažymėtuose induose. Sandėliavimo patalpos turi būti pastatytos iš nedegių medžiagų, uždaros, sausos, vėdinamos, su nelaidžiomis grindimis. Būtinos prieigą neįgaliotiems asmenims ir vaikams ribojančios priemonės. Patalpa turi būti naudojama tik cheminėms medžiagoms sandėliuoti. Šalia neturi būti maisto, gėrimų, pašarų ir sėklų. Turi būti įrengta rankų plovimo vieta. Produktas yra registruotas pesticidas ir gali būti naudojamas tik pagal numatytą paskirtį laikantis reglamentuojančių institucijų patvirtintos etiketės. 8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA 8.1. Kontrolės parametrai

6 Medžiagos grupė 63A/6310 Psl. 6 iš 12 Asmens poveikio ribinės vertės Tribenuron-metilas DNEL, odos... PNEC, vandens aplinka... Mūsų žiniomis tribunuron-metilui nenustatyti. Gamintojas rekomenduoja, kad poveikio riba turi siekti 10 mg/m 3 (8 val. TWA). Tačiau gali būti taikomos vietinės reglamentų apibrėžtos asmens poveikio ribinės vertės ir jų reikia laikytis. 0,07 mg/kg bw/parą 0,1 g/l 8.2. Poveikio kontrolė... Naudojant uždaroje sistemoje, asmens saugos įranga nereikalinga. Toliau pateikta informacija taikoma kitoms situacijoms, kai neįmanoma naudotis uždara sistema arba kai sistemą būtina atidaryti. Prieš atidarydami, apsvarstykite įrangos arba vamzdžių sistemų nukenksminimo galimybę. Toliau nurodytos atsargumo priemonės pirmiausiai taikomos naudojant ir ruošiant neatskiestą produktą ir purškiamąjį tirpalą, tačiau taip pat rekomenduotinos purkšti. Kvėpavimo apsauga Apsauginės pirštinės Akių apsauga... Nėra tikėtina, kad produktas, kai naudojamas įprastai, keltų poveikį per orą, tačiau nuotėkio atveju, kai susidaro daug garų ar dulkių, darbuotojai turi naudoti oficialiai patvirtintas kvėpavimo takų apsaugos priemones su universaliais bei dalelių filtrais. Mūvėkite cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, tokias kaip barjerinis laminatas, butilo guma, nitrilo guma ar vitonas. Tribenuron-metilo sudėtinių dalių prasiskverbimo per šias pirštines laikas nežinomas, tačiau tikėtina, kad pirštinės tinkamais apsaugo. Užsidėkite apsauginius akinius. Rekomenduojama darbo vietoje įrengti akių skalavimo fontanėlį, jei produkto netyčia patektų į akis. Odos apsauga... Dėvėkite cheminėms medžiagoms atsparius drabužius, kad apsisaugotumėte sąlyčio su oda (priklausomai nuo galimo poveikio). Įprastai dirbant, kai negalima kurį laiką išvengti sąlyčio su produktu, užtenka vandeniui nelaidžių kelnių ir prijuostės iš cheminėms medžiagoms atsparių medžiagų arba PE kombinezonų. Naudotus PE kombinezonus reikia išmesti, jei jie suteršti. Jei numatomas ilgesnis sąlytis, gali reikėti naudoti kombinezonus su apsauginiu laminatu. 9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS 9.1. Informacija apie fizines ir chemines savybes Išvaizda... Šviesiai ruda kietoji medžiaga Kvapas... Stiprus muskuso kvapas Kvapo slenkstis... Nenustatyta ph... 1% vandens tirpalas: 6,89 Lydymosi temperatūra... Tribenuron-metilas ± 0.5 C Pradinė virimo temperatūra ir virimo intervalas... Nenustatyta Pliūpsnio temperatūra... Nenustatyta Garavimas... Nenustatyta

7 Medžiagos grupė 63A/6310 Psl. 7 iš 12 Degumas (kietas / dujos)... Nelabai degus Viršutinė / apatinė degumo ar sprogumo ribos... Nenustatyta Garų slėgis... Tribenuron-metilas 5,33 x 10-7 Pa esant 25 C Garų tankis... Nenustatyta Santykinis tankis... Nenustatyta Birios būsenos tankis 0,51 g/cm 3 esant 18 C Tirpumas... Tribenuron-metilo tirpumas: Acetone > 43,8 g/l heksane 0,028 g/l vandyne 0,028 g/l esant ph 4 ir 25 C 0,050 g/l esant ph 5 ir 25 C 0,280 g/l esant ph 6 ir 25 C 2,040 g/l esant ph 7 ir 20 C Skilimo koeficientas n-oktanolyje / vandenyje Tribenuno metilas : log K ow = 2,3 esant ph 1,5 log K ow = - 2,25 esant ph 4,0 log K ow = - 2,0 esant ph 5,0 log K ow = - 1,25 esant ph 6,0 log K ow = - 0,44 esant ph 7,0 Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra... > 400 C Skaidymosi temperatūra... Tribenuron-metilas 137,5 ± 0,5 C Klampumas... Sprogumo savybės... Oksidavimosi savybės... Nenustatyta Nesprogus Neoksiduojantis 9.2. Kita informacija Maišumas... Produktas dispersiškas vandenyje. 10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS Reaktingumas... Mano žiniomis, produktas neturi jokių specialiųjų reaktingumo savybių Cheminis stabilumas... Produktas stabilus apdorojant įprastai ir sandėliuojant aplinkos temperatūroje Pavojingų reakcijų galimybė... Nežinoma Vengtinos sąlygos... Šildant produktą, susidaro žalingi ir dirginantys garai Nesuderinamos medžiagos... Nežinoma Pavojingi skaidymosi produktai Žr. 5.2 skirsnį. 11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA Informacija apie toksinį poveikį * = Remiantis prieinamais duomenimis, klasifikacijos kriterijai netaikomi. Produktas Ūminis toksiškumas... Produktas nėra žalingas įkvėpus, esant sąlyčiui su oda ar nurijus. * Tačiau, su juo reikia visada rūpestingai elgtis. Ūminis toksiškumas matuojamas: Patekimo būdas (-ai) - nurijus LD 50, per burną, žiurkė: > 2000 mg/kg (metodas OECD 425)

8 Medžiagos grupė 63A/6310 Psl. 8 iš 12 - per odą LD 50, per odą, žiurkė: > 2000 mg/kg (metodas OECD 402) - įkvėpus LC 50, įkvėpus, žiurkė: > 5,18 mg/l/4 h (metodas OECD 403) Odos ėsdinimas / dirginimas... Rimtas akių pažeidimas / dirginimas Produktas gali sukelti nežymų odos sudirginimą (metodas OECD 404). * Produktas gali sukelti nežymų akių sudirginimą (metodas OECD 405). * Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas Produktas nesukelia jautrumo (metodas OECD 429). * Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms Karcogeniškumas... Toksiškumas reprodukcijai... STOT - vienkartinis poveikis... STOT - daugkartinis poveikis... Aspiracijos pavojai... Simptomai ir poveikiai: ūmus ir uždelstas Tribenuron-metilas Toksikinetika, metabolizmas ir pasklidimas Produkto sudėtyje nėra sudėtinių medžiagų, kurios būtų mutageninės. * Produkto sudėtyje nėra sudėtinių medžiagų, kurios būtų karcinogeninės. * Produkte nėra sudėtinių medžiagų, kurios turėtų neigiamą poveikį reprodukcijai. * Mūsų žiniomis, po vienkartinio poveikio nepastebima jokių specifinių nukrypimų. * Buvo nustatyti šie tribenuron-metilo aktyviosios medžiagos rodikliai: Tikslinis organas: kepenys LOEL: 300 mg/kg bw/parą per 90 dienų odos žiurkių tyrimą (metodas OECD 407). Po šio poveikio nustatytas padidėjęs kepenų svoris ir serumo ALT lygis. * Produkto sudėtyje nėra sudėtinių medžiagų, kurios keltų plaučių uždegimo pavojų. * Mano žiniomis, nebuvo pateikta jokios informacijos apie žalingą poveikį žmogaus organizmui. Mažai tikėtina, kad produktas sukeltų didelį neigiamą poveikį sveikatai, tačiau neigiamo poveikio sveikatai negalima atmesti didelio poveikio atveju. Apskritai, sulfonilo karbamido grupės herbicidai sukelia apatiją, sumaištį, svaigulį, priepuolį ir komą. Tribenuron-metilas greitai absorbuojasi priimtas per burną, plačiai paplinta ir ekstensyviai metabolizuojamas. Šalinasi greitai, vos per keletą dienų. Nėra duomenų apie biokaupimąsi. Ūminis toksiškumas... Medžiaga nėra žalinga įkvėpus, esant sąlyčiui su oda ar nurijus. * Ūminis toksiškumas matuojamas: Patekimo būdas (-ai) - nurijus LD 50, per burną, žiurkė: > 5000 mg/kg (metodas OECD 401) - per odą LD 50, per odą, žiurkė: > 2000 mg/kg (metodas OECD 402) - įkvėpus LC 50, įkvėpus, žiurkė: > 6,5 mg/l/4 h (metodas OECD 403) Odos ėsdinimas / dirginimas... Medžiaga nedirgina odos (metodas OECD 404).) *

9 Medžiagos grupė 63A/6310 Psl. 9 iš 12 Rimtas akių pažeidimas / dirginimas Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas Medžiaga gali sukelti nežymų sudirginimą akims (metodas OECD 405). * Medžiaga šiek tiek sukelia įjautrinimą jūrų kiaulytėms (metodas OECD 406). Lignosulfoninė rūgštis, natrio druska, sulfometiliuotas Ūminis toksiškumas... Medžiaga nelaikoma žalinga po vienkartinio poveikio. * Patekimo būdas (-ai) - nurijus LD 50, per odą, žiurkė: nėra. - per odą LD 50, per odą, žiurkė: nėra - įkvėpus LC 50, įkvėpus, žiurkė: nėra Rimtas akių pažeidimas / dirginimas Rimtai sudirgina akis. Natrio-alkinaftaleno sulfonato-farmaldehido kondensatas: Ūminis toksiškumas... Medžiaga nelaikoma žalinga po vienkartinio poveikio. * Patekimo būdas (-ai) - nurijus LD 50, per burną, žiurkė: > 5000 mg/kg - per odą LD 50, per odą, žiurkė: nėra - įkvėpus LC 50, įkvėpus, žiurkė: nėra Odos ėsdinimas / dirginimas... Gali nežymiai sudirginti odą. * Rimtas akių pažeidimas / dirginimas STOT - vienkartinis poveikis... Dirginantis akis. Įkvėpus dulkių, gali sudirginti kvėpavimo takus. Neaišku, ar atitinka klasifikacijos kriterijai. Aromatiniai angliavandeniliai, C10-13 reakcijos produktai su šakotuoju nonenu, sulfonintas, valgomosios druskos Ūminis toksiškumas... Medžiaga nelaikoma žalinga po vienkartinio poveikio. * Patekimo būdas (-ai) - nurijus LD 50, per burną, žiurkė: mg/kg (metodas OECD 401) - per odą LD 50, per odą, žiurkė: > 2000 mg/kg (metodas, panašus į OECD 402) - įkvėpus LC 50, įkvėpus, žiurkė: nėra Odos ėsdinimas / dirginimas... Dirgina odą (metodas OECD 404). Rimtas akių pažeidimas / dirginimas Smarkiai dirgina akis (metodas OECD 437). Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas Nejautrina odos (metodas OECD 406). * 12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA Toksiškumas... Šis produktas yra labai toksiškas dubliams ir vandens augalams. Jis yra žalingas žuvims ir vandens bestuburiams. Laikoma, kad jis mažiau žalingas paukščiams, vabzdžiams ir dirvožemio mikro ir makro organizmams. Produkto ekotoksiškumas matuojamas: - Žuvys Vaivorykštinis upėtakis (Oncorhynchus mykiss) h LC 50 : > 100 mg/l.

10 Medžiagos grupė 63A/6310 Psl. 10 iš 12 - Bestuburiai Dafnijos (Daphnia magna) h EC 50 : 36,1 mg/l. - Dumbliai Žalieji dumbliai (Pseudokirchneriella subcapitata) 72-h IC 50 : 0,056 mg/l. - Augalai Plūdena (Lemna gibba)... 7-dienos EC 50 : 2,17 g/l - Žemės kirminams Eisenia foetida foetida dienų EC 50 : 1000 mg/kg sausame dirvožemyje - Vabzdžiai Bitės h LD 50, sąlytis: > 100 g/bitei 48-h LD 50, oralinis: > 109 g/bitei Patvarumas ir skaidomumas... Tribenuron-metilas trumpai išsilaiko aplinkoje. Pirminis skaidymosi pusamžis gali skirtis priklausomai nuo aplinkybių: nuo kelių dienų iki kelių savaičių aerobiniame vandenyje ir dirvožemyje. Jų metabolitai laikomi patvariais. Produkte yra nedidelis kiekis biologiškai neskaidžių sudedamųjų dalių, kurios gali neišsiskaidyti vandens valymo įrenginiuose Bioakumuliacijos potencialas... Dėl n-oktanolio ir vandens skilimo koeficiento žr. 9 skirsnį. Dėl santykinai didelio tirpumo vandenyje, tribenuron-metilo bioakumuliacija nevyksta Judumas dirvožemyje... Įprastinėmis sąlygomis tribenuron-metilas mažai ar vidutiniškai mobilus dirvožemyje PBT ir vpvb vertinimo rezultatai Nė viena iš sudėtinių dalių neatitinka PBT arba vpvb kriterijų Kitas nepageidaujamas poveikis Kitas pavojingas poveikis aplinkoje nėra žinomas. 13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS Atliekų tvarkymo metodai... Produkto likučiai ir tuščia nevalyta pakuotė turi būti laikomi pavojingomis atliekomis. Atliekų ir pakuotės šalinimas visada turi būti vykdomas pagal visus galiojančius reglamentus. Produkto šalinimas... Pagal Atliekų direktyvą 2008/98/EB pirmiausia reikėtų svarstyti pakartotinio naudojimo ar perdirbimo galimybes. Jei tai neįmanoma, produktus galima pristatyti į licencijuotą chemikalų naikinimo įmonę arba valdomo deginimo, valant išmetamąsias dujas, įmonę. Sandėliuodami ar išmesdami neužterškite vandens, maisto, pašarų ar sėklų. Neišmeskite į kanalizacijos tinklus. Pakuotės šalinimas... Rekomenduojame apsvarstyti kitus galimus šalinimo būdus šia tvarka: 1. Pirmiausia reikia apsvarstyti pakartotinio naudojimo ar perdirbimo galimybę. Jei siūloma perdirbti, talpas reikia ištuštinti ir praskalauti tris kartus (arba pan.) Neišleiskite skalavimo vandens į kanalizacijos tinklus. 2. Deginamų pakuočių medžiagas galima sudeginti, taikant dūmtakių valymo technologiją. 3. Tokią pakuotę galima pristatyti licencijuotai įmonei, šalinančiai

11 Medžiagos grupė 63A/6310 Psl. 11 iš SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ JT numeris pavojingas atliekas. 4. Šalinti sąvartyne ar sudeginti lauke galima tik tuo atveju, jei visiškai nėra kitų galimybių. Šalinant sąvartyne, talpos turi būti visiškai tuščios, išskalautos ir pradurtos, kad jų nebūtų galima naudoti kitiems tikslams. Jei deginsite, stovėkite atokiau nuo dūmų JT teisingas krovinio pavadinimas Aplinkai pavojinga medžiaga, kieta, n.o.s. (tribenuron-metilas) Gabenimo pavojingumo klasė (-s) Pakuotės grupė... III Pavojus aplinkai... Jūrinis teršalas Specialios atsargumo priemonės naudotojams Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą... Nepilkite į aplinką. Produktas netransportuojamas sausakrūviais laivais. 15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai Seveso kategorija (Dir. 2012/18/ES); pavojingas aplinkai. Visoms sudėtinėms medžiagoms galioja ES cheminių medžiagų įstatymai Cheminės saugos vertinimas... Šiam produktui cheminio saugumo vertinimas netaikomas. 16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA Atitinkamos saugos duomenų žiniaraščio pataisos... Tik nežymūs pataisymai. Sutrumpinimų sąrašas... CAS Cheminių medžiagų referentinė tarnyba Dir. Direktyva DNEL Nesukelia jokio poveikio EC Europos Bendrija EC 50 50% poveikio koncentracija EINECS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų aprašas ELINCS Europos notifikuotų cheminių medžiagų sąrašas GHS Globali harmonizuotų cheminių medžiagų klasifikavimo ir žymėjimo sistema, penktoji peržiūrėta redakcija 2013 m. IBC Tarptautinis birių cheminių medžiagų kodeksas IC 50 50% slopinimo koncentracija ISO Tarptautinė standartizavimo organizacija IUPAC Tarptautinė grynosios ir taikomosios chemijos sąjunga 50% mirtina koncentracija LC 50

12 Medžiagos grupė 63A/6310 Psl. 12 iš 12 LD 50 50% mirtina dozė LOEL Žemiausias pastebimas poveikio lygis MARPOL Tarptautinės jūrų organizacijos (IMO) taisyklių komplektas dėl jūrų taršos prevencijos n.o.s. Kitaip nenurodyta OECD Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija PBT Nuolatinis, bioakumuliatyvus, toksiškas PNEC Prognozuojama poveikio nesuteikianti koncentracija Reg. Reglamentas STOT Specifinis tikslinis organų toksiškumas TWA Laiko svorinis vidurkis vpvb nuolatinis, labai bioakumuliatyvus WG Vandenyje pasklindančios granulės WHO Pasaulio sveikatos organizacija Nuorodos... Klasifikavimo metodas... Išmatuoti produkto duomenys nepublikuoti įmonės duomenys. Duomenys apie sudedamąsias dalis pateikiami publikuotoje literatūroje (keliose vietose). Bandymo duomenys Naudojami pavojaus teiginiai... H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H319 Sukelia smarkų akių dirginimą. H400 Labai toksiška vandens organizmams. H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. EUH208 Sudėtyje yra tribenuron-metilo. Gali sukelti alerginę reakciją. EUH401 Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. Patarimai dėl mokymų... Šią medžiagą turi naudoti asmenys, kurie yra susipažinę su pavojingomis jos savybėmis ir buvo instruktuoti apie privalomas saugios priemones. Šiame saugos duomenų žiniaraštyje pateikiama informacija laikoma tikslia ir patikima, tačiau produkto naudojimo atvejai skirtingi ir gali būti situacijų, kurių AS Cheminova nenumatė. Naudotojas turi patikrinti informacijos tinkamumą pagal vietos aplinkybes. Parengė: Cheminova A/S / GHB

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 Produkto pavadinima Medžiagos grupė Psl. 1 iš 10 2019 m. vasario Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugpjūtis mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS TREND 90 Redakcija: Skirsniai,

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 88C/ Psl. 1 iš 12 Produkt Medžiagos grupė 88C/8830-02 Psl. 1 iš 12 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2016 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 8830-02, TRINEKSAPAK-ETILAS 250 g/l

Detaliau

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Produkto pavad

Cheminova A/S Thyborønvej 78 DK-7673 Harboøre Danija CVR No. DK Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Produkto pavad Medžiagos grupė 1225 Psl. 1 iš 14 Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2015 m. rugsėjo mėn. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS DIFLUFENIKANAS 500 g/l + FLORASULAMAS 50

Detaliau

Produkto kodas 6706 Psl. 1 iš 13 Produkto pavadinimas NOVITRON 2017 m. vasaris Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeič

Produkto kodas 6706 Psl. 1 iš 13 Produkto pavadinimas NOVITRON 2017 m. vasaris Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeič Produkto kodas 6706 Psl. 1 iš 13 Produkto pavadinimas NOVITRON Saugos duomenų žiniaraštis pagal ES reg. 1907/2006 su pataisomis Pakeičia 2012 m. Lapkričio 8 d. redakciją SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Novitron Redakcija:

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Bike Wash Gaminio kodas 99560

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2017-06- 23 Peržiūrėta: Pakeičia lapą: Versija: 1.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto forma : Mišinys Produkto

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb

Peržiūros data: Peržiūra: 6 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS ITW Performance Polymers ApS Products 1 SKIRSNIS. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Sinonimai; prekių ženklų pavadinimai Densit Binder,

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas : 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: BO5002819 Puslapis 1 iš 6 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Kiti prekybinis pavadinimas BO 5002816, 20 kg BO 5002819,

Detaliau

Puslapis : 1 / 6 SKIRSNIS 01: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Prekybos ženklas: STRUKTURPULVER D40 0704-00 Gaminio numeris: Z07040 1.2 Medžiagos

Detaliau

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir

Peržiūros data: Peržiūra: 15 Pakeitimų data: SAUGOS DUOMENŲ LAPAS FLEXANE 80/94L HARDENER 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto numeris X0023 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudagum LM 1. Medžiagos arba mišin SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 Soudagum Hydro 1. Medžia SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais, padarytais Reglamente (ES) Nr. 2015/830 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data: FOLICUR EW250 1/9 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas FOLICUR EW250 Produkto kodas (UVP) 04407040, 81711690 1.2

Detaliau

147116_lt_LT

147116_lt_LT Puslapis 1/5 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 147116 CAS numeris 9000-70-8 EB numeris: 232-554-6 1.2 Medžiagos

Detaliau

SDS

SDS SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Pavadinimas Produkto Nr. REACH registracijos numeris Netaikoma 1.2. Medžiagos

Detaliau

BS Dezon S SDL

BS Dezon S SDL 1. MEDŽIAGOS/ MIŠINIO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS Produkto identifikatorius Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Tiekėjas/ gamintojas Už saugos duomenų

Detaliau

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1

MSDS41065_-_HeraCeram_Saphir_(LT)_1 Puslapis 1/6 1. S KIRSNI S. Me džia gos arba miši nio i r be ndrovės a rba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius - Pasteopaque, Dentine, Chromadentine, Incisal, Transpa, Increaser, Enhancer,

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr. 02 Peržiūrėta: 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai (

Detaliau

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT)

sd356_-_WABCO_EaseTec™_M4_(LT) 2.0 Puslapis 1/6 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 830 503 020 4 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) su II Priedėliu 31 Straipsniu. 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 7 TOPLASUR UV plus Kontrolė nr.: 1 Išdavimo data: 28.5.2015 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1

KROY universalus skiediklis 5081 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 2006/1907/EB Peržiūros data: Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1 Puslapis 1 / 7 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS IDENTIFIKACIJA 1.1 Gaminio identifikatorius: KROY UNIVERSALUS SKIEDIKLIS Kodas: 5081 1.2 Preparato naudojimas: Poliuretano / Akrilo dažai / Grunto tirpiklis. Tik

Detaliau

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag

Mospilanas 20 SP SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta Versija 6 Peržiūrėjimo data SKIRSNIS. Medžiag pagal ES direktyvą 1907/2006 1/7 Paruošta 1996. 07.07 Versija 6 Peržiūrėjimo data 2012.07.11 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš

ERGON SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : Versija: SKIRSNIS : Medžiagos arba miš pagal Reglamentus (EB) Nr.1907/2006 ir 453/2010 Peržiūr jimo data : 04-06-2014 Versija: 1.1 1 SKIRSNIS : Medžiagos arba mišinio ir bendrov s arba įmon s identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc

Microsoft Word - SDL. ST 7.04 PRE PAINT PRIMER.LT2018.doc 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius: ST 7.04 PRE PAINT PRIMER 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ AB Specializuota komplektavimo valdyba Pildyta: 2012 05 21 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS 1.1. Cheminės medžiagos/preparato pavadinimas MITTO C500 mūro mišinys. 1.2. Cheminės medžiagos/preparato

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data: TILMOR EC240 1/10 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas TILMOR EC240 Produkto kodas (UVP) 79047584 1.2 Medžiagos

Detaliau

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ

Saugos duomenų lapas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus. Atnaujintas pagal (ES) 2015/830 reikalavimus PAKAVIMO DUJOS IR DUJŲ MIŠ Sukurta: 2017.03.21 Versija Nr.02 Peržiūrėta 2019 03 21 1. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas Pakavimo dujos ir dujų mišiniai OC deguonis,

Detaliau

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 PSL. IŠ 5 1. IDENTIFIKACIJA Šis duomenų lapas yra skirtas toliau įvardytiems produktams: GAMINTOJAS: Immucor GTI Diagnostics, Inc. 20925 Crossroads Circle Waukesha, WI

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : Syntetic Blend atitinka ISO L-EGO; JASO FD; API TC) Paskirtis: Syntetic Blend alyva skirta dvitakčiams benzininiams varikliams

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat

Gipso-kartono-plokste-H2-tipas-SDS-Siniat 1 Versija: 1 Puslapis: 1 iš 19 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Gipso kartono plokštė NIDA Vanduo, SYNIA

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 10 Atnaujinimo data: Numeris: 0P1L0318V1 AKRILINIS LAKAS MS PLUS 2:1 1 SKIRS Išleidimo data: 04.05.2012 Puslapis: 1 iš 10 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Microsoft Word Carbolin.doc

Microsoft Word Carbolin.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAI Pagal 1907 / 2006 / ES, 31 str. Atspausdinta: 2010 08 10 Perdaryta: 2010 08 10 1 Chemin s medžiagos / preparato ir įmon s pavadinimas Produkto savyb s Pavadinimas: Aidol Carbolin Artikulas:

Detaliau

SDS EU (Reach Annex II)

SDS EU (Reach Annex II) Išleidimo data: 2016-08- 09 Peržiūrėta: 2019-04-30 Pakeičia lapą: 2017-09-09 Versija: 2.0 1 SKIRSNIS: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Produkto

Detaliau

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos

AB Achema Saugos duomenų lapas pagal Reglamento Nr. 1907/2006/EB (REACH), priedą Nr. II su visais vėlesniais pakeitimais bei papildymais ir Komisijos 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas: KF-FE, KF-LE, KF-MEC, KF- MEC07, KF-MEC13, KF-VIP. Mišinio sudėtinės

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL 1K ACCELERATOR Kontrolė nr.:1/ 1 Pirma Patikrinimo data: 03-11-16 Išdavimo data:03-11-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j2104_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1

SDB_ _ELASTOSCHLAEMME 1K_LT_1 Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 0000044500 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai) SDL ORLEN Lietuva

Automob. benzino (medžiaga) (USA rinkai)  SDL ORLEN  Lietuva 1 psl. iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Automobilinis bešvinis benzinas EC Nr. 289-220-8 REACH registracijos Nr. 01-2119471335-39-0027

Detaliau

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx

ZUBATE00013_MSDS_LT-LT_ATE Cylinder Paste xx x xx Puslapis 1/9 * 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Gaminio numeris: 03.9902-05xx.x / 7000xx CN-Code 3403.9900 1.2 Medžiagos ar mišinio

Detaliau

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN Lietuva

Dyzelino (medžiaga) SDL ORLEN  Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 psl. iš 11 1 MIŠINIO IR ĮMONĖS PAVADINIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos pavadinimas: Dyzelinas EC Nr. 269-822-7 CAS Nr. 68334-30-5 REACH registracijos Nr. 01-2119484664-27-0051

Detaliau

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc

Microsoft Word - VL_Belinka BASE_lt.doc SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 1 / 8 BELINKA BASE D Kontrolė nr.:1 Išdavimo data:5.11.2013 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT))

msds50-OTTOCOLL-S-16(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODU

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODU VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA ---------------------------------------------------------------------------- VETERINARINIO BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS 2018-09-26, Nr. AL-42

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS parengtas pagal REACH Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 atnaujintas pagal Komisijos Reglamentą (ES) 2015/830 ELATUS ERA Versija Perži 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas : Sudarymo kodas : A19020T 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 10 GraviHEL epoxy topcoat 500 Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17 1. Medžiagos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Išleidimo data: Puslapis: 1 iš 11 Atnaujinimo data: Numeris: 0P3L0318V1 EPOKSIDINIS GRUNTAS SKIRSNIS: Išleidimo data: 05.11.2012 Puslapis: 1 iš 11 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Medžiagos/mišinio pavadinimas 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal”

Ftalinė bešvininė bendro naudojimo emalė “Emaftal” Saugos duomenų lapas 1 psl. iš 6 1.CHEMIJOS PRODUKTO IR ĮMONĖS INDENTIFIKAVIMAS Produkto pavadinimas: Tirpiklis 649 Gamintojas: UAB Savingė, Gedimino 42, LT - 56126 Kaišiadorys. Tel. (8~346) 600 11, 600

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medţiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Aqua MarkerPen Blue Tūris 1.2. Medţiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Napaka

Napaka SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006 ir jo atnaujinimus 1 / 9 GraviHEL PUR single coat 421 semi gloss Kontrolė nr.:3/ 1 Pirma Patikrinimo data: 02-07-16 Išdavimo data:02-07-16 Išrašyta:08-06-17

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 Versija 3 / LT Peržiūrėjimo data: PUMA UNIVERSAL EW144 1/11 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas Produkto kodas (UVP) 06471331 PUMA UNIVERSAL EW144

Detaliau

1

1 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. identifikatorius Graphite Assembly Paste Aerozolis 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K

MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 Roundup Gel Max Versija: 1.0 Įsigaliojimo data: MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas K MONSANTO Europe S.A./N.V. Puslapis: 1 / 11 MONSANTO Europe S.A./N.V. Saugos duomenų lapas Komercinis produktas 1. PRODUKTO IR BENDROVĖS ĮVARDIJIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Roundup Gel Max 1.1.1.

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/13 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: MISON N2 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Schleif-und_Polierpaste_LT

Schleif-und_Polierpaste_LT Puslapis 1/6 1 Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Nėra

Detaliau

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT))

msds762-OTTOCOLL®-M-580-Komp--A(LT)) Puslapis 1/7 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

EU CLP SDS

EU CLP SDS Saugos duomenų lapas pagal reglamentą (EB) Nr. 2015/830 SKIRSNIS 1: Medžiagos identifikacija / Mišinys ir įmonė / subjektas 1.1 Produkto identifikatorius BPOX21 Peržiūrėjimo data: 06/05/2019 Produkto pavadinimas:

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Prekiniam pavadinimui arba įvardijimui Registracijos numeris Sinonimai Išleidimo

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: j6551_sd Puslapis 1 iš 8 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir

Detaliau

Bayer_Puma Universal_Lithuanian

Bayer_Puma Universal_Lithuanian PUMA UNIVERSAL 1/12 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas PUMA UNIVERSAL Produkto kodas (UVP) 06471331, 85343572

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ :

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ : Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva Išleidimo data/ 11/22/2017 Ankstesnio leidimo data 4/20/2016 Peržiūrėjimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Macropoxy 646 Multi-Purpose Epoxy - Additive M646A SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT))

msds351-OTTOCOLL-M-570-Komp--A(LT)) Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos / mišinio panaudojimas Klijų gamyba 1.3 Išsami informacija apie saugos

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams Cleanser/Thinner No.5 C5 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišini SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas Produkto kodas 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedą su pataisomis, padarytomis Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 2015/830 - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LA SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto Klampa arba Tipas ISO VG 32 Medžiagos panaudojimas Tepaline alyva

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS RUBBOL FACADE SPECIAL 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

1

1 SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 lapas iš 5 lapų 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : transmisinė alyva ATF Dexron VI ( atitinka GENERAL MOTORS DEXRON VI, DEXRON III, DEXRON

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS PEMCO DIESEL G-8 5W-30 UHPD Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prepara 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : variklinė alyva: Pemco Diesel G-8 5W-30 Alyva skirta galingų vilkikų varikliams bei kitiems sunkiai apkrautiems varikliams,

Detaliau

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Saugos duomenų lapas: Neodimis ICP-standartinis tirpalas Versija: 1.0 lt sukūrimo data: 21.09.2016 1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Medžiagos identifikavimas Neodimis ICP-standartinis tirpalas

Detaliau

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT)

000579_-_MOTIP_LEAK_DETECTOR_(LT) Puslapis 1/6 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 000579 Medžiagos / mišinio panaudojimas Preparatas Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI

Detaliau

AMISTAR XTRA SC

AMISTAR XTRA SC Elatus Plus A5457H FUNGICIDAS Produkto forma: koncentruota emulsija Veikliosios medžiagos: benzovindiflupiras 00 g/l (0,25 %). Elatus Plus - plataus spektro, sisteminio veikimo, pirazolkarboksamidų cheminės

Detaliau

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin

Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS MASTER NOVUS 15 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišin Atitinka Reglamento (ES) Nr. 1907/2006 (REACH) II priedo reikalavimams - Lietuva SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: DELTASECT Produkto tipas (-ai): PT 8 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai PT 8 - Insekticidai, akaricidai

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/14 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Nitrogen dioxide 2.0 Papildoma identifikacija

Detaliau

Fibro Insekticidas/Akaricidas Veiklioji medžiaga: parafino aliejus 797 g/l (93,4 %). Koncentruota emulsija Fibro insekticidas/akaricidas, naudojamas b

Fibro Insekticidas/Akaricidas Veiklioji medžiaga: parafino aliejus 797 g/l (93,4 %). Koncentruota emulsija Fibro insekticidas/akaricidas, naudojamas b Fibro Insekticidas/Akaricidas Veiklioji medžiaga: parafino aliejus 797 g/l (93,4 %). Koncentruota emulsija Fibro insekticidas/akaricidas, naudojamas bulvėms nuo amarų platinamų nepersistentinių virusų

Detaliau

MSDS#tesa_4432#114#LT#28#

MSDS#tesa_4432#114#LT#28# Puslapis 1/6 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

SCORE 250 EC A7402T FUNGICIDAS Veiklioji medžiaga: difenokonazolas 250 g/l (23,6%) Produkto forma: koncentruota emulsija Score 250 EC sisteminio veiki

SCORE 250 EC A7402T FUNGICIDAS Veiklioji medžiaga: difenokonazolas 250 g/l (23,6%) Produkto forma: koncentruota emulsija Score 250 EC sisteminio veiki SCORE 50 EC A740T FUNGICIDAS Veiklioji medžiaga: difenokonazolas 50 g/l (3,6%) Produkto forma: koncentruota emulsija Score 50 EC sisteminio veikimo, triazolų cheminės klasės fungicidas, skirtas obelims,

Detaliau

[Version 7

[Version 7 VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS STOMORGYL 20, tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje tabletėje yra: veikliųjų medžiagų: spiramicino metronidazolo 1 500 000 TV,

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) II Priedo su Reglamento (ES) Nr. 2015/830 pataisomis reikalavimams - Lietuva 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1

Detaliau

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and the company/undertaking 1/16 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Produkto pavadinimas: Prekinis pavadinimas: Carbon monoxide 2.0 Chemical, Carbon monoxide

Detaliau

untitled

untitled Page 1 of 9 Saugos duomenų lapas QHA346 INTERLINE 344 PART B Versijos Nr. 2 Paskutinės peržiūros data 06/12/11 International Paint Ltd. Atitinka reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH reglamentas) II priedo

Detaliau

07304_-_MOTIP_ZINC_REPAIR_SPRAY_(LT)

07304_-_MOTIP_ZINC_REPAIR_SPRAY_(LT) Puslapis 1/10 * 1 Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas Duomenys apie produktą Gaminio numeris: 07304 Medžiagos / mišinio panaudojimas Dažai Gamintojas / tiekėjas MOTIP DUPLI B.V.

Detaliau

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: SKI

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: SKI Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 Patikrinimo numeris: K-3-LT Patikrinimo data: 31-10-2017 1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS

Detaliau

1

1 Puslapis: 1 1. SKIRSNIS Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius Pavadinimas Veiklioji medžiaga Linuronas Preparato forma Koncentruota suspensija (SC)

Detaliau

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš SKIRSNIS: CHEMINĖ

Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš SKIRSNIS: CHEMINĖ Saugos duomenų lapo Pagal REACH reglamentą 1907/2006/EB ir reglamentą (ES) Nr. 2015/830 [Peržiūrėjo] Versija K-2-LT iš 18-01-2016 1. SKIRSNIS: CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS PAVADINIMAS

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Masodine 1:3 Produkto tipas (ai): PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

untitled

untitled Page 1 of 9 Saugos duomenų lapas NCA330 CEILCOTE 652 LINING PART A Versijos Nr. 3 Paskutinės peržiūros data 31/01/12 International Paint Ltd. Atitinka reglamento (EB) Nr.1907/2006 (REACH reglamentas) II

Detaliau