APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį"

Transkriptas

1 APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį

2 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat apima (i) Užsakovo šeimos narius (jei Užsakovas fizinis asmuo), (ii) asmenis, teisėtai naudojančius Objektą, (iii) Užsakovo darbuotojus, kurie veikia Užsakovo nurodymu ir yra jo kontroliuojami (jei Užsakovas juridinis asmuo), (iv) kitus asmenis, už kuriuos Užsakovas yra atsakingas, (v) Užsakovo teisių perėmėją Vykdytojas UAB G4S Lietuva, kodas Objektas Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas pastatas ir (arba) patalpa, ir (arba) teritorija, kurio(-s) atžvilgiu organizuojamos Sutarties specialiojoje dalyje nurodytos apsaugos paslaugos. Objekto adresas ir, jei būtina, ribos nurodomos specialiojoje dalyje Apsaugos paslaugos Užsakovo Objekto atžvilgiu Vykdytojo teikiamos paslaugos, apibrėžtos apsaugos paslaugų teikimo taisyklėse ir nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje Įvykis atsitikimas Objekte Sutarties galiojimo ir apsaugos paslaugų teikimo metu, dėl kurio Užsakovas patiria žalą (nuostolius) ir įgyja reikalavimo teisę į Vykdytoją dėl jos (jų) atlyginimo Minimalus naudojimosi paslauga terminas Vykdytojo nustatytas ir Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas trumpiausias naudojimosi atitinkamomis apsaugos paslaugomis laikotarpis, pradedamas skaičiuoti nuo konkrečios apsaugos paslaugos teikimo pradžios. Į šį terminą nėra įskaičiuojami laikotarpiai, kai atitinkama apsaugos paslauga(-os) nebuvo teikiama ar Sutartis buvo sustabdyta Vykdytojo įgaliotas atstovas Vykdytojo darbuotojas, kuris nėra apsaugos darbuotojas, pagal Sutarties sąlygas dalyvaujantis nuostolių nustatyme Kitos Sutartyje ir (arba) Taisyklėse neapibrėžtos sąvokos, jeigu kontekstas akivaizdžiai nereiškia ko kita, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens ir turto saugos įstatyme, kituose asmens ir turto saugos veiklą reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos norminiuose teisės aktuose. 2. Apsaugos sutarties struktūra 2.1. Šios apsaugos sutarties (toliau Sutartis) struktūrą sudaro: (i) specialioji dalis Sutarties nuostatos, nustatančios specialiąsias Sutarties sąlygas; (ii) bendroji dalis Sutarties nuostatos, nustatančios bendrąsias Sutarties sąlygas (Užsakovui prieinamos ar tinklalapiuose arba Užsakovo pageidavimu gali būti pateikiamos popieriniu formatu). Jeigu šios sąlygos skiriasi nuo specialiojoje dalyje nurodytų sąlygų, vadovaujamasi specialiojoje dalyje nurodytomis sąlygomis; (iii) papildomos elektroninės apsaugos sąlygos Užsakovo ir Vykdytojo susitarimas dėl pridėtinės vertės elektroninės apsaugos paslaugos. Sutarčiai taikomos tik tos papildomos elektroninės apsaugos sąlygos, kurios aiškiai nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje kaip Sutarties priedai (Užsakovui prieinamos arba tinklalapiuose). Jei šios sąlygos skiriasi nuo kitų Sutartyje nurodytų elektroninės apsaugos sąlygų ir, jeigu jų kontekstas akivaizdžiai nereiškia ko kita, vadovaujamasi papildomomis elektroninės apsaugos sąlygomis; (iv) apsaugos paslaugų taisyklės (toliau Taisyklės) Sutarties nuostatos, nustatančios apsaugos paslaugų teikimo tvarką Objekte (-uose), kurių atžvilgiu Užsakovas ir Vykdytojas yra sudarę šią Sutartį (Užsakovui prieinamos arba tinklalapiuose). Sutarčiai taikomos tik tų apsaugos paslaugų teikimo taisyklės, kurios aiškiai nurodytos Sutarties specialiojoje dalyje kaip Sutarties priedai; (v) apsaugos paslaugų instrukcija (toliau Instrukcija) Šalių suderintas ir pasirašytas dokumentas, kuriame nustatyta atitinkamos apsaugos paslaugos organizavimo tvarka Objekte; (vi) taip pat visi Sutartyje nurodyti kiti priedai, Sutarties pataisymai ir kitokie pakeitimai, padaryti Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 3. Užsakovo pranešimai apie esmines aplinkybes 3.1. Užsakovas įsipareigoja Vykdytojui raštu pranešti apie: (i) visas esmines aplinkybes, kurios turi ar gali turėti įtakos tinkamam apsaugos paslaugų teikimui ir kurios yra nurodytos Taisyklėse; (ii) numatomus Objekto rekonstrukcijos ar remonto bei kitokius darbus, dėl kurių gali keistis apsaugos paslaugų teikimo sąlygos, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki tokių pasikeitimų; (iii) pageidavimą gauti sąskaitą kitu nei Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu būdu ne vėliau kaip iki artimiausio mokėjimo termino pabaigos. 4. Vykdytojo teisės ir pareigos 4.1. Vykdytojas įsipareigoja: (i) prieš pasirašant Sutartį, sudaryti Užsakovui galimybę susipažinti su Sutarties bendrąja dalimi ir Taisyklėmis, pateikiant dokumentus elektroniniu formatu Užsakovui prieinamuose tinklalapiuose ar arba Užsakovo pageidavimu popieriniu formatu; (ii) vykdyti Objekto apsaugą Sutartyje, Taisyklėse ir Instrukcijose nustatyta tvarka; (iii) užtikrinti, kad Vykdytojo įgaliotas atstovas (p. 1.7), gavęs Užsakovo pranešimą apie galimą žalą (nuostolius), kuriuos Užsakovas gali pareikalauti atlyginti iš Vykdytojo, atvyktų į Objektą ir dalyvautų nustatant žalos (nuostolių) dydį Vykdytojas turi teisę: (i) peržiūrėti ir koreguoti mokesčio už apsaugos paslaugas dydį šios Sutarties bendrosios dalies 8 skyriuje numatytais atvejais ir tvarka; (ii) šios Sutarties bendrosios dalies 12 skyriuje numatytais atvejais ir tvarka visiškai ar dalinai sustabdyti savo prievolių pagal šią Sutartį vykdymą; (iii) vienašališkai keisti Taisykles, įskaitant bet neapsiribojant, mokėtinus mokesčius ar mokėjimo sąlygas, tais atvejais, kai yra gerinamas apsaugos paslaugų teikimas, diegiamos naujos informacinės technologijos (techninė ar programinė įranga), tobulinama infrastruktūra ar pasikeitus įstatymams arba kitiems teisės aktams. Tokiam Taisyklių keitimui atitinkamai taikomos Sutarties mokesčių ir jų mokėjimo sąlygų keitimo nuostatos (8 skyrius), išskyrus 8.4 punktą. 5. Užsakovo teisės ir pareigos 5.1. Užsakovas įsipareigoja: (i) prieš sudarydamas Sutartį, pateikti Vykdytojui tikrovę atitinkančią, teisingą ir tikslią informaciją, būtiną Sutarčiai sudaryti ir apsaugos paslaugoms teikti; (ii) paskirti kontaktinius asmenis, juos informuoti apie jų asmens 1

3 duomenų perdavimą Vykdytojui ir užtikrinti, kad jie vykdys Taisyklėse kontaktiniam asmeniui nustatytus reikalavimus. Užsakovas užtikrina tinkamą kontaktinio asmens supažindinimą su Sutarties sąlygomis, kiek tai susiję su kontaktiniu asmeniu, ir kontaktinio asmens informavimą apie jo duomenų perdavimą Vykdytojui; (iii) paskirti už Objektą atsakingą Užsakovo asmenį ir užtikrinti, kad jis vykdys atitinkamose Taisyklėse Užsakovo atsakingam už Objektą asmeniui nustatytus reikalavimus, jei tai reikalinga atitinkamai apsaugos paslaugai teikti. Užsakovas užtikrina tinkamą atsakingo Užsakovo asmens supažindinimą su Sutarties sąlygomis, kiek tai susiję su Užsakovo atsakingu asmeniu; (iv) sudaryti Vykdytojui būtinas sąlygas atitinkamoms apsaugos paslaugoms teikti; (v) įvykus įvykiui, dėl kurio atsiradusią žalą (nuostolius) Užsakovas gali pareikalauti atlyginti Vykdytoją, Užsakovas privalo laikytis tvarkos, numatytos šios Sutarties bendrosios dalies 6 skyriuje Užsakovas turi teisę: (i) naudotis kitomis Vykdytojo paslaugomis Vykdytojo nustatyta tvarka; (ii) reikšti Vykdytojui pretenzijas ir pastabas dėl teikiamų apsaugos paslaugų kokybės ar dėl šias paslaugas teikiančių Vykdytojo darbuotojų netinkamai atliekamų pareigų. Gavęs Užsakovo pretenziją, Vykdytojas atlieka tarnybinį tyrimą ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo Užsakovo raštiškos pretenzijos gavimo dienos apie išvadas informuoja Užsakovą. Nustačius, kad Užsakovo pretenzija pagrįsta, Vykdytojas imasi priemonių ištaisyti apsaugos paslaugų kokybės neatitiktis. 6. Užsakovo pareigos įvykio atveju 6.1. Atsitikus Įvykiui (1.5 punktas), Užsakovas privalo: (i) nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) valandas, kai pastebėjo įvykį, apie tai informuoti Vykdytoją centrinio stebėjimo pulto telefono numeriais, nurodytais Sutarties specialiojoje dalyje. Rašytinis pranešimas apie įvykį, nurodant preliminarų nuostolių dydį, turi būti pateiktas Vykdytojui ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną, kai Užsakovas pastebėjo įvykį; (ii) apie tai informuoti policiją ir pateikti jai dingusio, sunaikinto ar sugadinto Užsakovo turto sąrašą; (iii) imtis visų įmanomų priemonių galimai žalai sumažinti arba jos išvengti, kartu laikytis Vykdytojo protingų nurodymų, jeigu tokie nurodymai buvo duoti; (iv) nedelsdamas iškviesti Vykdytojo įgaliotą atstovą (1.7 punktas) ir suteikti jam sąlygas dalyvauti nustatant nuostolius, taip pat sudaryti sąlygas Vykdytojui nekliudomai tirti nuostolių atsiradimo priežastis ir jų dydį; paprašius tai atlikti raštu, išsamiai ir teisingai pranešti apie įvykį visus žinomus faktus; (v) pateikti rašytinį reikalavimą Vykdytojui dėl nuostolių atlyginimo pagal Sutarties bendrosios dalies punktų sąlygas ir tvarką. 7. Mokėjimai ir atsiskaitymai 7.1. Visi pagal Sutartį mokėtini mokėjimai ir mokėjimo sąlygos, galiojančios Sutarties sudarymo metu, nurodomos Sutarties specialiojoje dalyje, o apie bet kokius jų pasikeitimus Užsakovas informuojamas Sutarties bendrosios dalies 8.1 punkte nustatyta tvarka Užsakovo pagal Sutartį mokėtina suma Vykdytojui apskaičiuojama pagal paslaugos suteikimo dieną galiojančius Vykdytojo įkainius Sąskaita su periodiniais (mėnesiniais) mokesčiais už einamąjį mėnesį Užsakovui išsiunčiama (pateikiama) ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos. Sąskaita su vienkartiniais mokesčiais už einamąjį kalendorinį mėnesį išsiunčiama (pateikiama) iki kito mėnesio 10 dienos Sąskaita Užsakovui išsiunčiama (pateikiama) Sutarties specialiojoje dalyje, arba kitu Užsakovo raštu ar interneto savitarnos svetainėje nurodytu būdu, priklausomai nuo vėliausiai Užsakovo pasirinkto būdo. Dėl negautos(-ų) sąskaitos(-ų) Užsakovas neatleidžiamas nuo prievolės sumokėti laiku Negavęs sąskaitos už praėjusį atsiskaitymo laikotarpį, likus 3 (trims) dienoms iki atsiskaitymo termino pabaigos, Užsakovas privalo atsiskaityti pagal informaciją, gautą Sutarties specialiojoje dalyje nurodytais Vykdytojo telefono numeriais Negavęs PVM sąskaitos - faktūros už praėjusį atsiskaitymo laikotarpį, Užsakovas, Šalių suderintu būdu, turi teisę gauti iš Vykdytojo sąskaitos kopiją Bet kokių telefoninio ar interneto ryšio priemonių, skirtų apsaugos sistemos ryšiui su Vykdytojo centriniu stebėjimo pultu užtikrinti, naudojimo išlaidos į Sutartyje numatytus mokesčius nėra įskaičiuotos ir tenka Užsakovui Apsaugos sistemos(-ų) įrengimo darbų atlikimo metu suvartotos elektros energijos išlaidos į Sutartyje numatytus mokesčius nėra įskaičiuotos ir tenka Užsakovui Jeigu Šalys nesutaria kitaip, Užsakovo pareiga vykdyti visas ir bet kokias pinigines prievoles pagal Sutartį laikoma įvykdyta tinkamai nuo to momento, kai mokėtinos piniginės lėšos yra neatšaukiamai įskaitomis į Vykdytojo sąskaitą Jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nėra nurodyta kitaip, visas ir bet kokias pinigines prievoles pagal Sutartį Užsakovas vykdo (i) atsiskaitydamas mokėjimo pavedimais, pervesdamas pinigines lėšas į Vykdytojo atsiskaitomąją sąskaitą banke, kurios rekvizitai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje arba kurios rekvizitus Vykdytojas atskiru rašytiniu pranešimu nurodys Užsakovui, arba (ii) sumokėdamas grynaisiais pinigais Vykdytojo buvimo vietoje. 8. Sutarties mokesčių ir jų mokėjimo sąlygų keitimas 8.1. Sutarties galiojimo metu Vykdytojas turi teisę vienašališkai keisti pagal Sutartį mokėtinus mokesčius (jų dydį) ir jų mokėjimo sąlygas, įskaitant esamų mokesčių išbraukimą ar naujų įvedimą, kaip tai numato 4.2 punkto (iii) dalis. Vykdytojas privalo apie tai ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų informuoti Užsakovą raštu. Jeigu Užsakovas yra registruotas svetainės naudotojas, informavimas raštu apima ir informavimą elektroniniu paštu arba interneto savitarnos svetainėje Nauji mokesčiai ir (arba) jų mokėjimo sąlygos įsigalioja nuo tokiame pranešime nurodytos datos, bet ne anksčiau nei 31 (trisdešimt pirmą) kalendorinę dieną, skaičiuojant nuo tokios informacijos pateikimo Jei Užsakovas nesutinka su mokesčių ir (arba) jų mokėjimo sąlygų pakeitimais, jis privalo per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo Vykdytojo informacijos apie tai pateikimo dienos raštu pranešti Vykdytojui apie ketinimą nutraukti Sutartį ir per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Užsakovo pranešimo apie ketinimą nutraukti Sutartį išsiuntimo Vykdytojui dienos visiškai atsiskaityti su Vykdytoju Jei Užsakovas per Sutarties bendrosios dalies 8.2 punkte nurody- 2

4 tą laikotarpį raštu nepraneša apie ketinimą nutraukti Sutartį, preziumuojama, kad Užsakovas sutinka su pasikeitusiais Sutarties mokesčiais ir jų mokėjimo sąlygomis, ir įsipareigoja jas vykdyti Šalys susitaria, kad šio skyriaus nuostatos dėl Vykdytojo teisės keisti pagal Sutartį mokėtinus mokesčius (jų dydį) ir jų mokėjimo sąlygas netaikomas minimalaus naudojimosi paslauga termino laikotarpio metu, jei Sutarties specialiojoje dalyje toks yra nustatytas Įstatymų nustatyta tvarka pasikeitus mokesčiams (jų objektui, dydžiui ir pan.), Vykdytojas visuomet turi teisę atitinkamai pakeisti Užsakovo mokėtinus Sutarties mokesčius. Pasikeitę Sutarties mokesčiai taikomi nuo pakeistų mokesčių pakeitimų taikymo datos teisės aktų nustatyta tvarka Šalys susitaria, kad padidėjus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytam minimaliam valandiniam atlygiui, atitinkamai pakeičiamas (didinamas procentais) ir Fizinės apsaugos paslaugos mokestis. Toks pakeistas Fizinės apsaugos mokestis taikomas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės padidinto minimalaus valandinio atlygio taikymo datos teisės aktų nustatyta tvarka. 9. Atsakomybė ir jos ribojimas 9.1. Šalis, dėl kurios kaltų veiksmų kita šalis patiria žalą (nuostolius), privalo atlyginti kitai šaliai jos patirtą tiesioginę žalą (nuostolius), jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip Nustatytu laiku nesumokėjęs Sutartyje numatytų mokėjimų, Užsakovas už kiekvieną uždelstą dieną moka Vykdytojui 0,04 (keturių šimtųjų) procentų dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo nesumokėtos sumos. 10. Nuostolių atlyginimas Jeigu Vykdytojas pagal Sutartį atsako Užsakovui už jo patirtą žalą (nuostolius), Vykdytojas atlygina Užsakovui tiesioginius nuostolius pagal Užsakovo raštišką ir motyvuotą reikalavimą, kurį Užsakovas turi pateikti Vykdytojui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo teisės į nuostolių atlyginimą atsiradimo dienos Užsakovas, kartu su reikalavimu, privalo pateikti visus turimus dokumentus, pagrindžiančius Užsakovo reikalavimo teisę į nuostolių atlyginimą ir jų dydį, įskaitant, bet neapsiribojant, (i) dingusio, sunaikinto ar sugadinto Užsakovo turto sąrašą, (ii) policijos tarnybos dokumentų kopijas, kuriuose užfiksuotas dingusio, sunaikinto ar sugadinto Užsakovo turto sąrašas, kopijas, taip pat (iii) dingusio, sunaikinto ar sugadinto turto likutinę vertę ir jos apskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus Jeigu Vykdytojas nesutinka su Užsakovo pateiktu reikalavimu, jis privalo ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo reikalavimo gavimo dienos apie tai raštu informuoti Užsakovą ir motyvuotai nurodyti nuostolių neatlyginimo priežastis Jeigu Užsakovas atgauna prarastą turtą Vykdytojui atlyginus nuostolius, Užsakovas nedelsdamas grąžina Vykdytojui jo už žalą (nuostolius) sumokėtą Užsakovui sumą. Jei turtas Užsakovui grąžinamas mažesnės vertės, nei jis buvo praradimo momentu, Vykdytojui grąžintina suma atitinkamai mažinama. 11. Nuostolių neatlyginimo pagrindai Papildomai, be kitų Sutartyje numatytų atvejų, Vykdytojas atleidžiamas nuo civilinės atsakomybės ir neatlygina Užsakovui atsiradusios žalos (nuostolių) ar jos (jų) padidėjimo, jeigu: (i) žala (nuostoliai) atsirado ar padidėjo dėl Užsakovo tyčios, įskaitant nerūpestingą ar sąmoningą nesiėmimą protingų priemonių galimai ar esamai žalai (nuostoliams) išvengti ar ją sumažinti; (ii) Užsakovas neįvykdė Vykdytojo pateiktų raštu protingų rekomendacijų Objekto trūkumams apsaugos požiūriu pašalinti per sutartą terminą; (iii) nebuvo laikomasi šios Sutarties bendrosios dalies 6 skyriuje nustatytų reikalavimų Užsakovui įvykio atveju; (iv) nebuvo laikomasi atitinkamose apsaugos paslaugų Taisyklėse nustatytų reikalavimų; (v) žala (nuostoliai) atsirado dėl Užsakovo kompiuterinių duomenų įvairiose laikmenose, kitų dokumentų, nesvarbu koks jų išraiškos būdas ar forma sugadinimo, sunaikinimo ar pagrobimo; (vi) Užsakovas pateikė Vykdytojui reikalavimą atlyginti nuostolius praėjus daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo teisės į nuostolių atlyginimą atsiradimo dienos Užsakovui neatlyginami nuostoliai už tą Užsakovo turtą, apie kurio dingimą, sunaikinimą ar sugadinimą nebuvo pranešta policijai Vykdytojas neatlygina Užsakovui netiesioginių nuostolių, taip pat nuostolių, atsiradusių tuo metu, kai Sutartyje numatytais atvejais ir tvarka Vykdytojas buvo sustabdęs savo sutartinių prievolių Užsakovui vykdymą ar apsaugos paslaugų teikimas buvo sustabdytas Užsakovo prašymu, jeigu Taisyklėse yra numatyta paslaugos sustabdymo Užsakovo prašymu galimybė. 12. Sutartinių prievolių vykdymo sustabdymas Vykdytojo iniciatyva Vykdytojas turi teisę visiškai ar dalinai sustabdyti savo prievolių pagal Sutartį vykdymą raštiškai įspėjęs Užsakovą prieš 3 (tris) kalendorines dienas, jeigu Užsakovas nesumoka Vykdytojui pagal Sutartį mokėtinų sumų nustatytais terminais ir (arba) nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų. Sutartinių prievolių sustabdymo laikotarpiu, jei nurodyta Sutarties specialiojoje dalyje, Užsakovas moka Vykdytojui apsaugos paslaugų teikimo sustabdymo mokestį (vienkartinį arba mėnesinį) Vykdytojas atnaujina savo sutartinių prievolių pagal Sutartį vykdymą Užsakovui pašalinus prievolių vykdymo sustabdymo priežastis ir apie tai gavus Užsakovo raštišką pranešimą. Sutartinių prievolių vykdymas atnaujinamas kitą darbo dieną po dienos, kai Vykdytojas gauna raštišką Užsakovo pranešimą apie prievolių sustabdymo priežasties pašalinimą. 13. Pareiškimai ir užtikrinimai Šalys pareiškia ir užtikrina viena kitai, kad: (i) šalys turi visas ir teisės aktų nustatyta tvarka neapribotas teises sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus; (ii) Sutarties specialioji dalis yra pasirašyta šalies tinkamai įgalioto asmens; (iii) visa informacija, kurią viena kitai šalys pateikė ar teikia vykdant Sutartį, yra išsami ir teisinga; (iv) Sutarties sudarymas ir prisiimtų įsipareigojimų pagal ją vykdymas bei jos sąlygų laikymasis neprieštarauja jokiems teisiniams reikalavimams, bet kokioms sutartims ar dokumentams, taikytiniems tokiai šaliai. Sutarčiai sudaryti nereikia gauti jokių trečiųjų asmenų sutikimų Vykdytojas patvirtina, kad be kitų Sutartyje pareikštų užti- 3

5 krinimų, turi galiojančius ir teisėtus visus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus leidimus, atestatus, licencijas savo veiklai, dėl kurios ir yra sudaroma Sutartis, vykdyti Šalys susitaria ir besąlygiškai patvirtina, kad jų tarpusavio santykiams (iš Sutarties kylančioms teisėms, pareigoms ir atsakomybei) nebus taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso XLII skyriaus nuostatos, reglamentuojančios pasaugos santykius ir pagal jas nebus aiškinamos visos ar bet kuri Sutarties nuostata, nepriklausomai nuo Sutarties nutraukimo ir negaliojimo. 14. Konfidenciali informacija Šalys susitaria laikyti Sutarties nuostatas ir sąlygas bei bet kokią vienos šalies kitai šaliai derybų dėl Sutarties metu ir ją vykdant pateiktą informaciją, susijusią su Sutartimi, konfidencialia, nesinaudoti tokia informacija kitos šalies nenaudai ir neperduoti, neatskleisti tokios informacijos jokiems tretiesiems asmenims, nesant kitos šalies raštiško sutikimo, išskyrus atvejus, kai: (i) tokio atskleidimo reikalauja įstatymai; (ii) informacija jos atskleidimo metu jau teisėtai priklauso ją gaunančiai šaliai ir ši neturi jokių įsipareigojimų dėl konfidencialumo prieš informaciją atskleidžiančią šalį; (iii) informacija jos atskleidimo metu skelbiama viešai ir jau yra žinoma visuomenei; (iv) informacijos atskleidimas atliekamas šalių auditoriams, advokatams, taip pat Vykdytojo draudikams, patronuojančiai kompanijai ar dukterinei įmonei; (v) tokia informacija būtina kitos šalies įsipareigojimams pagal Sutartį įgyvendinti. 15. Pranešimai Visi su Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimai yra įteikiami kitos šalies atstovams asmeniškai ir pasirašytinai ar siunčiami registruotu iš anksto apmokėtu laišku kiekvienos šalies Sutartyje nurodytu adresu ar skelbiami kitomis Sutartyje nustatytomis priemonėmis Vienašaliai Sutarties pranešimai ir duomenų pakeitimai, t.y. duomenys apie (i) šalies buveinės adreso, telefono numerio, elektroninio pašto adreso, interneto, savitarnos svetainės(-ių) adresų, (ii) Objekto vidaus darbo tvarkos taisyklių ir leidimų režimo pasikeitimus, (iii) sąskaitos teikimo būdo pasikeitimus, (iv) apsaugos paslaugų Taisyklių pakeitimus, (v) kiti vienašaliai galimi duomenų pakeitimai, nurodyti atitinkamų apsaugos paslaugų Taisyklėse, privalo būti nedelsiant pranešti kitai šaliai ir privalo būti siunčiami paštu arba Sutartyje nurodytu elektroniniu paštu, laisvos formos prašyme pranešime, kuris turi būti pasirašytas šalies įgalioto asmens, arba atlikti interneto savitarnos svetainėje Visi pranešimai laikomi gauti tuomet, kai kita šalis gauna laišką, elektroninio pašto pranešimą arba Sutartyje numatytų duomenų ar Sutarties sąlygų pakeitimas yra tinkamai atliktas interneto savitarnos svetainėje Šalys susitaria, kad bet koks pranešimas, išsiųstas registruotu laišku Sutartyje arba šalies atskirai raštiškai nurodytu jos adresu yra laikomas gautu kitos šalies po 5 (penkių) kalendorinių dienų nuo registruoto laiško įteikimo pašto paslaugas teikiančiai įmonei. 16. Sutarties galiojimas ir keitimas Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties specialiosios dalies pasirašymo dienos ir galioja: (i) jei paslauga vienkartinio pobūdžio iki pilno ir tinkamo Šalių prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo; (ii) jei paslauga tęstinio pobūdžio 1 (vienerius) metus, jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip; nė vienai iš Šalių raštu prieš vieną mėnesį iki jos galiojimo pabaigos nepareiškus noro nutraukti Sutartį, Sutartis tampa neterminuota Sutartis gali būti neteismine tvarka nutraukta: (i) Šalių susitarimu; (ii) bet kurios Šalies iniciatyva, įspėjus kitą Šalį raštu ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį. Šio punkto nuostata netaikoma, jei Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas minimalus naudojimosi paslauga terminas iki jo pabaigos; (iii) Vykdytojui vienašališkai keičiant Sutarties sąlygas, kai su jomis Užsakovas nesutinka Vykdytojas taip pat vienašališkai neteismine tvarka gali nutraukti Sutartį apie tai raštu įspėjęs Užsakovą ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas, jeigu (i) Užsakovas laiku nesumoka pagal Sutartį mokėtinų mokėjimų, taip pat (ii) negavus Užsakovo raštiško pranešimo atnaujinti atitinkamų Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų apsaugos paslaugų teikimą pagal Taisyklėse numatytas informavimo apie paslaugos teikimo atnaujinimą sąlygas, jeigu Taisyklėse atitinkamos paslaugos sustabdymo galimybė yra numatyta Užsakovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį nesilaikydamas Sutarties bendrosios dalies 16.2 (ii) papunktyje nustatyto termino, tačiau tokiu atveju privalo sumokėti Vykdytojui vieno mėnesio mėnesinio mokesčio dydžio Sutarties nutraukimo mokestį, kurio dydis atitinka iš anksto šalių įvertintus minimalius Vykdytojo nuostolius, dėl to, kad Sutartis nutraukiama nesilaikant šio nustatyto pranešimo termino, ir apie tai raštu privalo įspėti Vykdytoją ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Šio punkto nuostata netaikoma, jei Sutarties specialiojoje dalyje nustatytas minimalus naudojimosi paslauga terminas Nutraukiant apsaugos paslaugų teikimą atskiriems Objektams taikomos tos pačios nuostatos kaip ir nutraukiant Sutartį Kiekviena iš šalių turi teisę nutraukti Sutartį vienašališku pranešimu, jei (i) kita šalis pažeidžia Sutartį ir tai yra esminis Sutarties pažeidimas, ir (ii) šalis pranešė apie Sutarties nutraukimą prieš 15 (penkiolika) dienų, ir (iii) Sutartį pažeidusi šalis nepašalino pažeidimo per kitos šalies nustatytą protingą terminą, jeigu tokį pažeidimą galima pašalinti Be šiame skyriuje numatytų pagrindų, Vykdytojas gali vienašališkai, rašytiniu pranešimu Užsakovui, nutraukti Sutartį, jei Užsakovui įstatymų nustatyta tvarka vykdoma bankroto procedūra ar Užsakovas yra likviduojamas, taip pat Užsakovui nustojus valdyti Objektą Sutarties nutraukimas neatleidžia Užsakovo nuo pareigos atsiskaityti su Vykdytoju už Užsakovui suteiktas pagal Sutartį paslaugas, o jei nėra pasibaigęs minimalus naudojimosi paslauga terminas Užsakovas turi sumokėti (i) visus mokesčius, susijusius su faktiškai suteiktomis paslaugomis pagal Sutartį, (ii) netesybas, jei tokios numatytos Sutarties specialiojoje dalyje, (iii) taip pat atlyginti kitas Vykdytojo išlaidas, kurias, Užsakovui pažeidus minimalaus naudojimosi paslauga termino įsipareigojimą, Vykdytojas patyrė norėdamas įvykdyti Sutartį. Šalys pripažįsta, kad šiame punkte numatytų mokėjimų ((ii) ir (iii)) dydis yra sąžiningas ir pagrįstas, ir 4

6 atitinka iš anksto šalių įvertintus minimalius Vykdytojo nuostolius, dėl to, kad Sutartis nutraukiama nesilaikant minimalus naudojimosi paslauga termino Sutarties specialiosios dalies pakeitimai ir papildymai galioja tik sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių įgaliotų atstovų, išskyrus vienašalius Sutarties bendrosios dalies 8.1, 8.5, 8.6 ir 15.2 punktuose nurodytus pakeitimus. Vykdytojas turi teisę keisti Sutarties bendrąsias sąlygas Sutarties bendrosios dalies punktuose nustatyta tvarka. 17. Asmens duomenų tvarkymo sąlygos Vykdytojas asmens duomenis, kurie yra gaunami vykdant šią Sutartį, tvarko kaip asmens duomenų valdytojas, siekdamas vykdyti su Užsakovu sudarytą Sutartį (kai Užsakovas fizinis asmuo) arba kaip asmens duomenų tvarkytojas, tvarkant asmens duomenis Užsakovo vardu (kai Užsakovas fizinis asmuo, juridinis asmuo ar kita organizacija). Remdamasis savo teisėtu interesu, Vykdytojas darys pokalbių telefonu su Užsakovu ir kontaktiniais asmenimis įrašus ir juos naudos kaip įrodymus Vykdytojo ir Užsakovo ginčų nagrinėjimo atveju. Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, remiantis Užsakovo (fizinio arba juridinio asmens atstovo) duotu sutikimu. Asmens duomenys yra tvarkomi paslaugų pagal Sutartį teikimo, tiesioginės rinkodaros vykdymo, skolų administravimo, įrodymų rinkimo ir susijusiais tikslais Asmens duomenys nėra teikiami tretiesiems asmenims, nėra perduodami į trečiąsias valstybes ar tarptautinėms organizacijoms, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus, kaip, pvz., Užsakovui laiku neatsiskaičius su Vykdytoju, įsiskolinimo išieškojimas gali būti pavedamas asmenims, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu ar skolininkų duomenų bazės kūrimu, administravimu ar naudojimu (pvz., Creditinfo) Asmens duomenys yra tvarkomi kol galioja Sutartis, pasibaigus Sutarties terminui ar Sutartį nutraukus tol, kol būtina teisiniams reikalavimams dėl Sutarties galiojimo ar vykdymo pareikšti, vykdyti arba apginti. Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi iki atšaukiamas duotas sutikimas. Užsakovui atšaukus sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, asmens duomenų tvarkymas šiuo tikslu nedelsiant nutraukiamas Užsakovas (fizinis asmuo arba juridinio asmens atstovas), patvirtinęs savo asmens tapatybę, turi teisę prašyti, kad Vykdytojas leistų susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nustatytomis sąlygomis ir tvarka, taip pat teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai jie tvarkomi teisėto intereso teisiniu pagrindu, bei teisę bet kada atšaukti savo anksčiau duotą sutikimą. Užsakovas (fizinis asmuo arba juridinio asmens atstovas) taip pat turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją Užsakovas sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu turi teisę atšaukti el. paštu arba savitarnos svetainėje Užsakovas dėl asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimo gali kreiptis į Vykdytojo paskirtą duomenų apsaugos pareigūną el. paštu 18. Ginčai ir taikytina teisė Iškilus ginčui dėl Sutarties vykdymo, šalys jį sprendžia derybose, vadovaudamosi gera valia. Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti per protingą terminą derybų būdu, kiekviena šalis turi teisę kreiptis į teismą. Ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 19. Baigiamosios nuostatos Sutartis sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, kurių kiekvienas turi vienodą juridinę galią. Sutarties šalys turi po vieną Sutarties egzempliorių Tuo atveju, jei Sutartis buvo sudaryta lietuvių ir kita kalba, esant neatitikimams tarp Sutarties tekstų skirtingomis kalbomis, vadovaujamasi tekstu lietuvių kalba. 5

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas 302484535, registruotas buveinės adresas Šilutės pl. 29, Klaipėda, PVM mokėtojo kodas:

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika PATVIRTINTA UAB Kauno švara generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. OV-153 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ši asmens duomenų tvarkymo politika (toliau

Detaliau

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos ar tyrimų laboratorijos paslaugomis, sutinkate,

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo 2019-01-02 1. Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos sąvokos Visos ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO 2018 m. sausio 29 d. Nr.

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 6 Galioja nuo 2019 m. vasario 1 d. 1. BENDROJI

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 5 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno šv.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr Patvirtinta 2018 09 28 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo vadovo įsakymu Nr. V- 12/18 BENDROSIOS DRAUDIMO SĄLYGOS Galioja nuo 2018 m. spalio 01 d. 1. SĄVOKOS IR INTERPRETACIJA 1.1.

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės (toliau Bendrosios taisyklės) kartu

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-101-1 VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS

Detaliau

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2015 m. sausio 23 d. protokolu Nr. 2015-03 Pensijų draudimo taisyklės Nr. 009 1. Bendroji dalis Įsigalioja nuo 2015 m. vasario 1 d. 1.1. Gyvybės

Detaliau

BUDG FR-TRA-00 (EN)

BUDG FR-TRA-00 (EN) Sutarties bendrosios sąlygos Sutartį sudaro pirkimo užsakymas ir šios bendrosios sąlygos. Jeigu yra kokių nors prieštaravimų tarp besiskiriančių šios sutarties nuostatų, būtina taikyti šias taisykles:

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO ASMENS

Detaliau

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris suteikia teisę į daugkartinį mokamą treniruoklių salės

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus 2018-05-23 įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJE MOKYKLOJE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmens

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau