VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS"

Transkriptas

1 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. VASARIO 9 D. ĮSAKYMO NR. VA-13 DĖL METINĖS GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS FORMOS IR JOS UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2011 m. sausio 21 d. Nr. VA-13 Vilnius Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr ; 2004, Nr ; 2005, Nr ), 17 ir punktais, p a k e i č i u Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymą Nr. VA-13 Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2004, Nr ) ir jį išdėstau nauja redakcija: VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL METINĖS GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS FORMOS IR JOS UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo (Žin., 1996, Nr ; 2003, Nr ) 5 straipsniu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr ), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr ; 2004, Nr ), punktu ir siekdamas nustatyti vienodą metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos užpildymo, teikimo ir tikslinimo tvarką: t v i r t i n u pridedamas: 1. Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formą su jos priedų FR0001T, FR0001V, FR0001L, FR0001S, FR0001G, FR0001P formomis (toliau forma). 2. Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisykles (toliau Taisyklės). VIRŠININKO PAVADUOTOJAS, ATLIEKANTIS VIRŠININKO FUNKCIJAS ARTŪRAS KLERAUSKAS

2

3

4

5

6

7

8

9

10 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. VA-13 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. VA-13 redakcija) METINĖS GYVENTOJO (ŠEIMOS) TURTO DEKLARACIJOS FR0001 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, TEIKIMO IR TIKSLINIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklėse (toliau Taisyklės) nustatyta metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 formos (toliau deklaracija) ir jos priedo FR0001T Privalomas registruoti turtas (toliau FR0001T), FR0001V priedo Vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai (toliau FR0001V), FR0001L priedo Piniginės lėšos (toliau FR0001L), FR0001S priedo Suteiktos paskolos (toliau FR0001S), FR0001G priedo Gautos paskolos (toliau FR0001G) ir FR0001P priedo Gautos pajamos (toliau FR0001P) užpildymo, teikimo apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms (toliau AVMI) ir tikslinimo tvarka. 2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymu (Žin., 1996, Nr ; 2003, Nr ; toliau GTDĮ), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr ; toliau MAĮ) ir kitais teisės aktais. 3. Deklaruoti turtą privalo: 3.1. GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 1 24 punktuose nurodyti gyventojai bei 1 20 ir punktuose išvardytų gyventojų šeimų nariai, kurie pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr , toliau GPMĮ) 4 straipsnio nuostatas laikomi nuolatiniais Lietuvos gyventojais; 3.2. GTDĮ atžvilgiu šeimos nariais laikomi: GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 1 20 ir 23 punktuose nurodytų gyventojų sutuoktiniai ir kartu gyvenantys vaikai (įvaikiai) iki 18 metų. Nepilnamečių šeimos narių turtą savo deklaracijoje deklaruoja vienas iš tėvų (įtėvių); GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 24 punkte nurodytų gyventojų šeimos nariais (t. y. deklaravusiais tą pačią gyvenamąją vietą, kaip ir gyventojas, ketinantis pateikti prašymą dėl valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti suteikimo) laikomi sutuoktiniai, kartu gyvenantys vaikai (įvaikiai) iki 18 metų, taip pat nedirbantys asmenys nuo 18 iki 24 metų, kurie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose ir kitų formaliojo švietimo įstaigų dieniniuose skyriuose (mokiniai ar studentai), asmenys laikotarpiu nuo dieninių bendrojo lavinimo mokyklų baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, asmenys, teismo tvarka pripažinti šeimos nariais bei sutuoktinių ar vienišo asmens kartu gyvenantys tėvai (įtėviai). Šeimos narių turtą savo deklaracijoje turi nurodyti gyventojas, ketinantis pateikti prašymą dėl valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti suteikimo; 3.3. jei deklaruoti turtą privalo nenuolatinis Lietuvos gyventojas, neturintis Lietuvos Respublikos gyventojo asmens kodo ir neturintis mokesčių administratoriaus jam suteikto mokesčių mokėtojo identifikacinio numerio (10 skaitmenų), tai jis prieš pateikdamas deklaraciją turi būti įregistruotas mokesčių mokėtojų registre (toliau MMR), t. y. jis (arba jo įgaliotas asmuo) turi pateikti betarpiškai (atvykti į AVMI) arba atsiųsti paštu ar

11 elektroninėmis priemonėmis šiuos dokumentus: nenuolatinio Lietuvos gyventojo ir užsienio valstybės piliečio prašymą įregistruoti į MMR/išregistruoti iš MMR (iki 2011 m. balandžio 30 d. turi būti teikiama forma FR0224, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 255 Dėl Prašymų įregistruoti Mokesčio mokėtojų registre formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo (Žin., 2001, Nr. 3-64); nuo 2011 m. gegužės 1 d. teikiama REG807 forma, kuri patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. VA-15 Dėl Nenuolatinių Lietuvos gyventojų ir užsienio valstybių piliečių įregistravimo į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistravimo iš Mokesčių mokėtojų registro tvarkos (Žin., 2009, Nr ), asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (jei punkte nurodytas prašymas nėra pasirašytas el. parašu); 3.4. tie GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 18 punkte nurodyti Seimo, Respublikos Prezidento, Vyriausybės, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių (nuolatinių) komisijų ir tarybų pirmininkai, jų pavaduotojai bei nariai, kuriems darbo užmokesčio dydžius ir apmokėjimo sąlygas nustato Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas (Žin., 2000, Nr ; 2008, Nr ), ir jų šeimų nariai. 4. GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 5 19 punktuose nurodyti gyventojai ir jų šeimų nariai privalo deklaruoti tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse ataskaitinių metų gruodžio 31 d. turėtą turtą, išvardytą GTDĮ 3 straipsnio 1 dalyje. Taisyklių 4 punkte nurodyti gyventojai, ataskaitiniais metais išrinkti, paskirti ar priimti į pareigas, taip pat ir nustoję eiti pareigas, bei jų šeimų nariai privalo deklaruoti kalendorinių metų, kuriais nustojo eiti pareigas arba buvo atleisti iš pareigų, gruodžio 31 dieną turimą turtą. Jei gyventojas, nurodytas GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 5 19 punktuose, ataskaitiniais metais nutraukė santuoką, tai buvęs sutuoktinis (jei jis pats ataskaitiniais metais nėjo pareigų, kurias einant būtina deklaruoti turtą), turto tų ataskaitinių metų, kuriais nutrūko santuoka, deklaruoti neprivalo. Jei ataskaitiniais metais GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 1, 3 ir 5 19 punktuose nurodytas gyventojas mirė, tai jo sutuoktinis (jei jis pats ataskaitiniais metais nėjo pareigų, kurias einant būtina deklaruoti turtą), turto tų ataskaitinių metų, deklaruoti neprivalo. 5. Kandidatai į valstybės politikus ir į Europos Parlamento narius, taip pat išrinkti ar paskirti į pareigas valstybės politikai, Europos Parlamento nariai ir priimti ar paskirti į pareigas valstybės tarnautojai bei jų šeimų nariai privalo deklaruoti tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse turėtą turtą kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais jie kandidatavo ar buvo išrinkti, paskirti ir priimti į pareigas, gruodžio 31 d. turėtą turtą, išvardytą GTDĮ 3 straipsnio 1 dalyje. Jei GTDĮ 6 straipsnyje išvardyti gyventojai yra deklaravę kalendorinių metų, einančių prieš kalendorinius metus, kuriais jie kandidatuoja į valstybės politikus, į Europos Parlamento narius, kuriais buvo išrinkti arba paskirti į tas pareigas, ar kuriais valstybės tarnautojai buvo priimti ar paskirti į pareigas, tai tų pačių ataskaitinių metų gruodžio 31 d. turėto turto iš naujo deklaruoti neprivalo. 6. GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 22 punkte nurodyti gyventojai, kalendoriniais metais sulaukę 18 metų ar įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvoje, privalo pateikti deklaracijas vieną kartą ir tik tuo atveju, jeigu jie turi GTDĮ 3 straipsnio 2 dalyje nurodyto deklaruotino turto tų kalendorinių metų, kai jiems sukanka 18 metų arba, kai jie Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties (Žin., 2004, Nr ) nustatyta tvarka įgyja teisę nuolat gyventi Lietuvoje (kai šią teisę įgyja sulaukę 18 metų ir vyresni asmenys), gruodžio 31 dieną. Deklaracijas tokie gyventojai turi pateikti iki kitų kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, kuriais jie sulaukė 18 metų ar įgijo teisę nuolat gyventi Lietuvoje, gegužės 1 dienos. Nuo iki sulaukę 18 metų ar įgiję teisę nuolat gyventi Lietuvoje

12 GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 22 punkte išvardyti gyventojai taip pat privalo deklaruoti GTDĮ 3 straipsnio 2 dalyje nurodytą turtą. Šie gyventojai turi deklaruoti tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse turėtą turtą (neatsižvelgiant į tai, kada tas turtas buvo įsigytas) ir deklaracijas pateikti iki 2010 m. gegužės 3 dienos. 7. GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 20, 21 ir 24 punktuose nurodyti gyventojai turi deklaruoti deklaracijoje nurodyto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse turėtą turtą, išvardytą GTDĮ 3 straipsnio 1 dalyje ir per tą ataskaitinį laikotarpį visas gautas pajamas (deklaruojamas pagal GTDĮ): 7.1. gyventojai, pageidaujantys gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą (be šeimos narių), Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme (Žin., 2000, Nr ; 2005, Nr ) nustatytais atvejais privalo deklaruoti turimą turtą ir gautas pajamas iki prašymo gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą pateikimo tokia tvarka: ataskaitinį laikotarpį turi nurodyti 12 paskutinių mėnesių, ėjusių prieš tą mėnesį, kurį ketinama pateikti prašymą dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos gavimo. Ataskaitinio laikotarpio pabaiga turi būti nurodoma paskutinė diena mėnesio, ėjusio prieš tą mėnesį, kurį ketinama pateikti prašymą dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos gavimo (pvz., gyventojas teikia prašymą gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą. Vadinasi, deklaracijoje ataskaitinis laikotarpis nurodomas 12 paskutinių mėnesių, ėjusių iki spalio mėnesio. Ataskaitinio laikotarpio pradžia šiuo atveju deklaracijoje turi būti nurodoma , o pabaiga (paskutinio mėnesio, ėjusio prieš prašymo pateikimo mėnesį, paskutinė diena); tais atvejais, kai gyventojas, pageidaujantis gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, yra deklaravęs turimą turtą ir gautas pajamas už vienerius metus (12 paskutinių mėnesių) ir kai nuo deklaruoto ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki mėnesio einančio prieš kito prašymo gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikimo yra praėję trys ar mažiau kaip trys mėnesiai, tai naujai deklaruoti turto (įskaitant ir gautas pajamas) nereikia; 7.2. gyventojai, pageidaujantys gauti piniginę socialinę paramą (kurie Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo (Žin., 2003, Nr ; 2006, Nr ) nustatyta tvarka kreipiasi dėl piniginės socialinės paramos gavimo), ir jų šeimų nariai privalo deklaruoti turimą turtą ir gautas pajamas savivaldybei pareikalavus iki prašymo skirti piniginę socialinę paramą; 7.3. gyventojai, pageidaujantys gauti valstybės paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme (Žin., 1992, Nr ; 2002, Nr ) nustatytais atvejais, ir jų šeimų nariai privalo deklaruoti turimą turtą ir gautas pajamas iki prašymo suteikti valstybės paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti pateikimo. 7.2 ir 7.3 punktuose nurodyti gyventojai ataskaitinį laikotarpį turi nurodyti 12 paskutinių mėnesių, ėjusių prieš tą mėnesį, kurį ketinama paduoti prašymus skirti piniginę socialinę paramą ar suteikti valstybės paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti. Ataskaitinio laikotarpio pabaiga turi būti nurodoma paskutinė diena mėnesio, ėjusio prieš tą mėnesį, kurį ketinama paduoti prašymą skirti piniginę socialinę paramą ar suteikti valstybės paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti. 8. Gyventojai, ketinantys suteikti auką politinei partijai ar politinės kompanijos dalyviui, ir jų šeimų nariai turtą ir pajamas privalo deklaruoti prieš suteikdami auką. Šie gyventojai privalo deklaruoti deklaracijoje nurodyto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse turėtą turtą, išvardytą GTDĮ 3 straipsnio 1 dalyje, ir per tą ataskaitinį laikotarpį visas gautas pajamas. Tokie auką ketinantys suteikti gyventojai bei jų šeimų nariai ataskaitinį laikotarpį turi nurodyti 12 paskutinių mėnesių, ėjusių prieš tą mėnesį, kurį ketinama suteikti auką. Ataskaitinio laikotarpio pabaiga turi būti nurodoma paskutinė diena mėnesio, ėjusio prieš tą mėnesį, kurį ketinama suteikti auką (pvz., gyventojas ketina suteikti auką 2010 m.

13 spalio mėnesį, tai deklaracijoje ataskaitinis laikotarpis turi būti nurodytas 12 paskutinių mėnesių, ėjusių iki spalio mėnesio. Ataskaitinio laikotarpio pradžia šiuo atveju deklaracijoje turi būti nurodoma , o pabaiga (paskutinio mėnesio, ėjusio iki aukos suteikimo mėnesio, paskutinė diena). Tais atvejais, kai gyventojas, ketinantis suteikti auką, yra deklaravęs turimą turtą ir gautas pajamas už vienerius metus (12 paskutinių mėnesių iki aukos suteikimo mėnesio) ir kai nuo deklaruoto ataskaitinio laikotarpio pabaigos iki mėnesio, ėjusio prieš kitos aukos suteikimo mėnesį, yra praėję trys ar mažiau kaip trys mėnesiai, tai naujai deklaruoti turto (įskaitant ir gautas pajamas) nereikia. Tuo atveju, kai auką ketinantis suteikti gyventojas, dėl kitų priežasčių jau anksčiau yra deklaravęs to paties laikotarpio turtą ir pajamas, tai pakartotinai deklaruoti turto ir gautų pajamų už tą patį jau deklaruotą laikotarpį nereikia. 9. Turto deklaracijoje turi būti nurodomas tiek Lietuvoje, tiek ir užsienio valstybėse ataskaitinių metų pabaigoje (ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) turėtas turtas: 9.1. GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 1 21 bei 23 ir 24 punktuose nurodyti gyventojai turi deklaruoti šį turtą: nekilnojamąjį turtą, įskaitant nebaigtą statyti statinį, kilnojamąjį turtą, jeigu šios rūšies turtui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė registracija, pinigines lėšas, turimas bankuose, kitose kredito įstaigose (toliau bankas) ir ne bankuose, jeigu jų bendra suma didesnė kaip 5 tūkst. litų, pasiskolintas ir nesugrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma didesnė kaip 5 tūkst. litų, paskolintas ir nesusigrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma didesnė kaip 5 tūkst. litų, meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė didesnė kaip 5 tūkst. litų, vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė didesnė kaip 5 tūkst. litų; 9.2. GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 22 punkte nurodyti gyventojai turi deklaruoti šį turtą: nekilnojamąjį turtą, įskaitant nebaigtą statyti statinį, kurių nuosavybės teisės nėra įregistruotos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre, meno kūrinius, brangakmenius, juvelyrinius dirbinius, tauriuosius metalus, kurių vieneto vertė didesnė kaip 5 tūkst. litų, lėšas, turimas ne Lietuvos Respublikos bankuose, jeigu jų bendra suma didesnė kaip 5 tūkst. litų, pasiskolintas ir negrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma didesnė kaip 5 tūkst. litų, paskolintas ir nesusigrąžintas lėšas, jeigu jų bendra suma didesnė kaip 5 tūkst. litų, vertybinius popierius, jeigu jų bendra vertė didesnė kaip 5 tūkst. litų. 10. GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 21 ir 22 punktuose nurodyti gyventojai turėtą deklaruotiną turtą deklaruoja pateikdami atskiras gyventojo deklaracijas. Kartu gyvenantys (bendrą ūkį turintys) sutuoktiniai (nurodyti GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 1 20 bei 23 punktuose) gali pildyti ir teikti vieną bendrą šeimos deklaraciją arba atskiras gyventojo deklaracijas. Kai GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 24 punkte nurodytas gyventojas neturi sutuoktinio ir/ar kitų GTDĮ 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų šeimos narių, tai jis turėtą deklaruotiną turtą turi deklaruoti pateikdamas gyventojo deklaraciją, kitais atvejais (kai turi sutuoktinį ir/ar kitus šeimos narius) turi deklaruoti, pateikdamas šeimos deklaraciją. Kai gyventojas pateikia: bendrą šeimos deklaraciją, tai joje turi būti nurodomas sutuoktinių ir nepilnamečių vaikų turėtas deklaruotinas turtas ir piniginės lėšos. Kai bendrą šeimos deklaraciją teikia GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 24 punkte nurodyti

14 gyventojai, deklaracijoje nurodomas sutuoktinio ir kitų GTDĮ 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų šeimos narių turtas; atskirą gyventojo deklaraciją, tai joje turi būti nurodyti tik jo (jos) turėto deklaruotino turto duomenys. Vienas iš sutuoktinių savo deklaracijoje turi nurodyti ir nepilnamečių vaikų turimą deklaruotiną turtą (išskyrus atvejus, kai deklaracijas teikia GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 24 punkte nurodyti gyventojai), tačiau kito sutuoktinio turimo turto ar turto dalies savo deklaracijoje neturi nurodyti. 11. Gyventojai nurodyti GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 1 19 punktuose taip pat privalo pateikti pajamų deklaracijas pagal GPMĮ 27 straipsnį. II. DEKLARACIJOS IR JOS PRIEDŲ PILDYMO REIKALAVIMAI 12. Pildyti galima Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau VMI prie FM) interneto svetainėje ( paskelbtos deklaracijos variantą arba iš AVMI gautą spaustuviniu būdu pagamintą deklaraciją. 13. Deklaracija turi būti užpildoma laikantis tokių reikalavimų: turi būti pildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu, raidės ir skaičiai turi būti aiškiai ir be braukymų įrašomi tiksliai į jiems skirtus langelius, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų, tekstas turi būti rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis, kai į deklaraciją įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų, negu atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuščios vietos (tušti laukeliai) gali būti paliekamos tiek dešinėje, tiek kairėje (pvz., pildomas laukelis Turto vertė (Lt) : arba ), laukelius, kurių deklaruojantysis nepildo, turi palikti tuščius (nerašyti jokių kryželių, nulių ar kitokių simbolių), laukeliuose, kuriuose norima žymėti Taip, žymima, pildant deklaraciją kompiuteriu, išskyrus 13.1 punktą, turi būti laikomasi minėtų reikalavimų, kompiuteriu išspausdintoje deklaracijos formoje turi išlikti originalo formos proporcijos (atstumai tarp ženklų, esančių formos kampuose, atstumai tarp šių ženklų ir pildomų laukų). 14. Deklaracijos ir jos priedai turi būti užpildomi tokia eilės tvarka: atsižvelgiant į deklaruotino turto rūšį, pirmiausia turi būti pildomi atitinkami FR0001T, FR0001V, FR0001L, FR0001S, FR0001G, FR0001P priedai. Minėti priedai pildomi tik tada, kai turtą deklaruojantis gyventojas turi atitinkamos rūšies turto, kurį būtina deklaruoti: FR0001T priede turi būti deklaruojamas nekilnojamasis turtas (įskaitant nebaigtus statyti statinius) ir pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomai teisiškai registruotinas kilnojamasis turtas, FR0001V priede turi būti deklaruojami vertybiniai popieriai, kurių bendra vertė didesnė kaip 5 tūkst. litų, meno kūriniai, brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai, kurių vieneto vertė didesnė kaip 5 tūkst. litų, FR0001L priede turi būti deklaruojamos didesnės kaip 5 tūkst. litų lėšos, FR0001S priede gyventojo paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos, kai jų bendra suma didesnė kaip 5 tūkst. litų, FR0001G priede gyventojo pasiskolintos ir negrąžintos lėšos, kai jų bendra suma didesnė kaip 5 tūkst. litų, FR0001P priedą turi pildyti tik tie gyventojai, kurie pageidauja gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, piniginę socialinę paramą (įskaitant ir jų šeimų narius), valstybės paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti (įskaitant ir jų šeimų narius) ir kurie ketina suteikti auką politinei partijai ar politinės kampanijos dalyviui (įskaitant ir jų šeimų narius). Šiame priede turi būti nurodomos per ataskaitinį laikotarpį gautos pajamos;

15 14.2. jei į vieną priedo lapą netelpa visas tos rūšies turtas, tai turi būti pildomas kitas to priedo lapas; deklaracija pildoma paskiausiai, kai jau užpildyti visi reikalingi priedai. III. FR0001T PRIEDO UŽPILDYMAS 15. Deklaracijos FR0001T priede turi būti nurodomas tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje turėtas nekilnojamasis turtas (įskaitant nebaigtus statyti statinius) ir pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privalomai teisiškai registruotinas kilnojamasis turtas: Įregistruotas ir neįregistruotas privalomai teisiškai registruotinas nekilnojamasis turtas (įskaitant ir nebaigtus statyti statinius). Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (Žin., 1996, Nr ; 2001, Nr ) 9 straipsnį, privalomai registruojami nekilnojamieji daiktai (turtas), t. y. daiktai, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 4.2 straipsnio nuostatas laikomi nekilnojamaisiais daiktais pagal prigimtį: žemės sklypai, statiniai, butai daugiabučiuose namuose, patalpos. Prie deklaruotino nekilnojamojo turto priskiriami ne tik nekilnojamieji pagal prigimtį daiktai, registruotini Nekilnojamojo turto registre, bet ir pagal savo prigimtį kilnojamieji daiktai (CK 4.2 straipsnis), kuriuos nekilnojamaisiais pripažįsta įstatymas (pavyzdžiui, civiliniai orlaiviai, vidaus vandenų ar jūrų laivai). GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 22 punkte nurodyti gyventojai FR0001T priede privalo deklaruoti užsienio valstybėse ir Lietuvoje turimą nekilnojamąjį turtą, įskaitant ir nebaigtus statyti statinius (t. y. tiek pagal savo prigimtį nekilnojamuosius daiktus, tiek pagal savo prigimtį kilnojamuosius daiktus, kuriuos nekilnojamaisiais pripažįsta įstatymas), kurių nuosavybės teisės neįregistruotos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre; kilnojamasis turtas, jeigu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus šios rūšies daiktai privalomai teisiškai registruojami (kelių transporto priemonės, šaunamieji ginklai, žemės ūkio technika, potencialiai pavojingi įrenginiai). GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 22 punkte nurodyti gyventojai šiame punkte išvardyto kilnojamojo turto FR0001T priede deklaruoti neprivalo. 16. Gyventojai (sutuoktiniai) turtą gali turėti bendrosios jungtinės nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise. Pagal CK 4.73 straipsnio 1 dalį, bendrosios dalinės nuosavybės teisė į turtą laikoma tuo atveju, kai yra nustatytos kiekvieno turto savininko nuosavybės teisės dalys, o bendroji jungtinė nuosavybės teisė, kai bendraturčių nuosavybės teisės dalys nėra nustatytos, o pagal CK straipsnio 1 dalį, laikoma, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Deklaracijoje turi būti nurodoma taip: kai deklaruojamas turtas bendrosios jungtinės nuosavybės teise: pildant šeimos deklaraciją, duomenys FR0001T priede turi būti nurodomi dviejose eilutėse: vienoje eilutėje gyventojui priklausančio turto dalies vertė (½ turto vertės), kitoje eilutėje sutuoktiniui priklausančio turto dalies vertė (½ turto vertės); pildant gyventojo deklaracijas, turi būti nurodoma tik kiekvienam iš sutuoktinių priklausančio turto dalies vertė (½ to turto vertės); kai deklaruojamas turtas bendrosios dalinės nuosavybės teise: pildomoje šeimos deklaracijoje duomenys turi būti nurodomi keliose atskirose eilutėse: vienoje eilutėje nurodoma gyventojui nustatyto turto dalies vertė, kitoje eilutėje sutuoktiniui nustatyto turto dalies vertė, taip pat atskiroje (-ose) eilutėje (-ose) turi būti nurodoma sutuoktinių vaikui (-ams) nustatyto turto dalies vertė, jei vaikas (-ai) turi turto bendrosios dalinės nuosavybės teise. Kai šeimos deklaraciją pildo GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 24 punkte nurodyti gyventojai, tai atskiroje (-ose) eilutėje (-ose) turi būti nurodoma ir GTDĮ 2 straipsnio 2 dalyje nurodytam (- iems) kitam (-iems) šeimos nariui (-iams) nustatyto turto dalies vertė, jei tie kiti šeimos nariai

16 turi turto bendrosios dalinės nuosavybės teise (t. y. kiekvienam šeimos nariui nustatyto turto dalies vertė nurodoma atskirose eilutėse); pildomoje gyventojo deklaracijoje (kai sutuoktiniai teikia atskiras deklaracijas) turi būti nurodoma jam nustatyto turto dalies vertė, taip pat vieno iš sutuoktinių deklaracijoje nurodoma jo vaiko (vaikų) turimo turto dalies vertė. GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 24 punkte nurodyti gyventojai gyventojo deklaraciją pildo tik tuo atveju, kai neturi sutuoktinio bei kito (-ų) šeimos nario (-ų). 17. Kai gyventojai neturi FR0001T priede nurodyto turto, tai šio priedo nepildo. 18. Kai pildomas daugiau kaip vienas FR0001T priedo lapas, eilutėje Lapo numeris turi būti nurodomas kiekvieno prie deklaracijos pridedamo šio priedo lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai pildomas tik vienas FR0001T priedo lapas. 19. FR0001T priedo 2 laukelyje Asmens kodas (mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris) turi būti įrašomas gyventojo (tiek teikiant šeimos, tiek atskiras gyventojo deklaracijas) asmens kodas. Kai deklaraciją teikia asmens kodą turintis nuolatinis Lietuvos gyventojas, tai jo asmens kodas sutampa su mokesčių mokėtojo identifikaciniu numeriu, nurodytu MMR, vadinasi, gyventojas turi įrašyti savo asmens kodą. Kai turtą deklaruojantis gyventojas, pagal GPMĮ laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, tačiau neturintis Lietuvos gyventojo asmens kodo, turi įrašyti mokesčių administratoriaus jam suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (10 skaitmenų). 20. FR0001T priedo 10 laukelyje Pildymo data turi būti nurodoma FR0001T priedo užpildymo data, į atitinkamus langelius įrašant metus, mėnesį ir dieną. 21. FR0001T priedo 11 laukelyje Ataskaitiniai metai turi būti įrašomi tie metai, kurių duomenys pateikiami. Šį laukelį pildo GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 1 19 ir 22 punktuose nurodyti gyventojai ir jų šeimų nariai. 22. FR0001T priedo 12 laukelį Ataskaitinis laikotarpis pildo tik GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 20, 21 ir 23, 24 punktuose nurodyti gyventojai. Šiame laukelyje įrašomos 12 paskutinių mėnesių, ėjusių prieš mėnesį, per kurį pateikiamas prašymas gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, piniginę socialinę pašalpą, paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, ar per kurį ketinama suteikti auką politinei partijai ar politinės kompanijos dalyviui, laikotarpis. 23. FR0001T priedo 13 laukelyje turi būti nurodoma taip: ženklu turi būti pažymimas langelis Pirminė, kai teikiama pirminė deklaracija; ženklu turi būti pažymimas laukelis Patikslinta, kai teikiama patikslinta deklaracija. 24. FR0001T priedo 2, laukeliuose nurodyti duomenys turi sutapti su deklaracijos 2, laukeliuose nurodytais duomenimis. 25. Pildant FR0001T priedo T1 laukelį Turto rūšis, turi būti nurodomas turto rūšies kodas pagal šiame priede pateiktą turto rūšių sąrašą: proc. pastatytas ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr ; 2001, Nr ) nustatyta tvarka priimtas naudoti statinys, atsižvelgiant į jo paskirtį, turi būti žymimas vienu iš kodų: daugiabučiame name butas (jo dalis) žymimas 30 kodu: gyvenamasis namas (namo dalis, kotedžas) 31 kodu; sodo namelis 32 kodu; garažas, garažo boksas 33 kodu; inžinerinis statinys ar įrenginys 34 kodu; kitas statinys ar patalpa 35 kodu; nebaigtas statyti statinys, kuris Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka nepriimtas naudoti, deklaruojamas kaip nebaigtas statyti statinys ir žymimas 36 kodu; kelių transporto priemonės, kurios pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turi būti privalomai teisiškai registruojamos, atsižvelgiant į rūšį, žymimos vienu iš kodų;

17 25.4. žemės sklypas, atsižvelgiant į rūšį, žymimas vienu iš kodų. Jei vieną žemės sklypą sudaro skirtingos rūšies žemė, tai turi būti įrašomas kodas tos žemės, kurios plotas yra didžiausias; kitas privalomai registruotinas turtas, atsižvelgiant į jo rūšį, žymimas vienu iš kodų. Užsienyje turimas turtas pagal rūšį žymimas analogiškais kodais. 26. FR0001T priedo T2 laukelio Gyventojo, Sutuoktinio ir Vaiko/kt. šeimos nario pildymas: kai pildoma šeimos deklaracija: kai turto nuosavybės teisės yra gyventojo (kurio duomenys į deklaraciją įrašomi pirmiausia) ženklu turi būti pažymimas langelis Gyventojo. Langeliai Sutuoktinio ir Vaiko/kt. šeimos nario nepildomi; jei turtas yra sutuoktinio ženklu turi būti pažymimas langelis Sutuoktinio (turtas). Langeliai Gyventojo ir Vaiko/kt. šeimos nario nepildomi; jei turtas yra vaiko ar šių Taisyklių GTDĮ 2 straipsnio 2 dalyje nurodyto kito šeimos nario ženklu pažymimas langelis Vaiko/kt. šeimos nario. Langeliai Gyventojo ir Sutuoktinio nepildomi; jei turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė vienoje eilutėje ženklu turi būti pažymimas langelis Gyventojo, o kitoje eilutėje ženklu pažymimas langelis Sutuoktinio. Langelis Vaiko/kt. šeimos nario nepildomas; jei turtas yra bendroji dalinė nuosavybė (kai atitinkamas turto dalis turi abu sutuoktiniai ir jų vaikas (ir/ar kitas šeimos narys) tai vienoje eilutėje ženklu turi būti pažymimas langelis Gyventojo, kitoje eilutėje ženklu pažymimas langelis Sutuoktinio, o trečioje eilutėje ženklu turi būti pažymimas langelis Vaiko/kt. šeimos nario. Jei atitinkamo turto dalis turi keli vaikai ir (ar) kt. šeimos nariai, tai kiekvieno vaiko ir (ar) kt. šeimos nario turtas deklaruojamas atskirose eilutėse (pildoma tiek eilučių, kiek yra šeimos narių, turinčių tokio turto dalių) kai pildomos atskiros gyventojo deklaracijos: kai FR0001T priede nurodomas tik paties deklaruotojo turimas turtas, tai ženklu turi būti pažymimas langelis Gyventojo ; kai šiame priede nurodomas deklaruotojo ir jo vaiko (-ų) turimas turtas (išskyrus, atvejus, kai gyventojo deklaraciją teikia GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 24 punkte nurodyti gyventojai), tai deklaruotojo ir jo vaiko turtas turi būti nurodomas atskirose eilutėse, t. y. vienoje eilutėje ženklu pažymimas langelis Gyventojo (turtas), kitoje eilutėje ženklu pažymimas langelis Vaiko/kt. šeimos nario (turtas). 27. FR0001T priedo T3 laukelyje turi būti nurodoma: ženklu turi būti pažymimas laukelis Lietuvoje, kai deklaruojamas Lietuvoje esantis turtas; ženklu turi būti pažymimas laukelis Užsienio valstybėje, kai deklaruojamas užsienio valstybėje esantis turtas. 28. FR0001T priedo T4 laukelyje Turto vertė (Lt) turi būti nurodoma šiame skyriuje deklaruojamo nekilnojamojo turto, kilnojamojo turto vertė (kiekvieno daikto atskirai): įsigijimo (faktinė) kaina; ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje buvusi tikroji rinkos kaina, kurios sąvoka išaiškinta GPMĮ 2 straipsnio 20 punkte. Tikroji rinkos kaina nurodoma tuo atveju, kai nėra turto įsigijimo kainos, arba kai gyventojas mano, jog turto įsigijimo kaina žymiai skiriasi nuo turto rinkos vertės; paties gyventojo nuožiūra įvertinta nebaigta statyba. Ataskaitinių metų gruodžio 31 dieną turėto turto vertė (nurodyta pagal įsigijimo (faktinę) kainą arba pagal tikrąją rinkos kainą), teikiant kitų ir paskesnių metų deklaracijas, gali būti tikslinama (perskaičiuojama), tačiau, deklaruojančiajam pageidaujant, gali būti nurodoma ta pati turimo turto vertė, kaip ir nurodytoji prieš tai ėjusių ataskaitinių metų deklaracijoje.

18 29. Kai šiame priede nurodytas turtas yra (įsigytas) užsienio valstybėje, tai, deklaruojant pirmą kartą, to turto vertė turi būti perskaičiuojama į litus pagal ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje buvusį Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir atitinkamos užsienio valiutos santykį. 30. FR0001T priedo T5 laukelyje Šiame lape nurodyta gyventojo turto vertė (Lt) turi būti nurodoma gyventojo tame priedo lape nurodyto turimo turto bendra vertė (sumuojami tik tų FR0001T priedo eilučių T4 laukelių duomenys, kuriose FR0001T priedo T2 laukelių langeliai Gyventojo buvo pažymėti ženklu). 31. FR0001T priedo T6 laukelyje Šiame lape nurodyta sutuoktinio turto vertė (Lt) turi būti nurodoma sutuoktinio tame FR0001T priedo lape nurodyto turimo turto bendra vertė (sumuojami tik tų FR0001T priedo eilučių T4 laukelių duomenys, kuriose FR0001T priedo T2 laukelių langeliai Sutuoktinio buvo pažymėti ženklu). 32. FR0001T priedo T7 laukelyje Šiame lape nurodyta vaiko (-ų)/kt. šeimos nario (-ių) turto vertė (Lt) turi būti nurodoma vaiko (-ų) ir/ar atitinkamais atvejais kt. šeimos nario (-ių) turtas tame FR0001T priedo lape nurodyto turimo turto bendra vertė (sumuojami tik tų FR0001T priedo eilučių T4 laukelių Turto vertė duomenys, kuriose FR0001T priedo T2 laukelių langeliai Vaiko/kt. šeimos nario buvo pažymėti ženklu). 33. FR0001T priedo T8 laukelyje Visa šiame lape nurodyta turto vertė (Lt) turi būti įrašoma FR0001T priedo lape nurodytų gyventojo, jo sutuoktinio bei vaiko (-ų) ir/ar atitinkamais atvejais kt. šeimos nario (-ių) FR0001T priedo lape įrašyto turto bendra vertė (FR0001T priedo T5, T6 ir T7 laukelių suma). IV. FR0001V PRIEDO UŽPILDYMAS 34. FR0001V priede turi būti deklaruojami tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje turėti vertybiniai popieriai (akcijos, obligacijos, vekseliai ir pan.), pajai (dalis žemės ūkio, kooperatinėse bendrovėse, ūkinėse bendrijose, gyvenamojo namo statybos bendrijose) ir kiti, kurie pagal CK bei kitus įstatymus laikomi vertybiniais popieriais, kai vieno gyventojo turimų vertybinių popierių (įskaitant pajus ar dalis) bendra vertė yra didesnė kaip 5 tūkst. litų. Taip pat šiame priede turi būti deklaruojami meno kūriniai, brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai, kurių vieneto vertė yra didesnė kaip 5 tūkst. litų. 35. Gyventojai, neturintys FR0001V priede nurodyto turto arba jei turimų vertybinių popierių bendra vertė yra lygi ar mažesnė už 5 tūkst. litų bei meno kūrinių, brangakmenių, juvelyrinių dirbinių, tauriųjų metalų, kurių vieneto vertė yra lygi ar mažesnė už 5 tūkst. litų, FR0001V priedo neprivalo pildyti. 36. Bendrosios jungtinės ar bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis turimi vertybiniai popieriai, meno kūriniai, juvelyriniai dirbiniai, brangakmeniai ir taurieji metalai FR0001V priede nurodomi šių Taisyklių 16 punkte nustatyta tvarka. 37. Kai vienarūšių vertybinių popierių, meno kūrinių, juvelyrinių dirbinių yra keletas, duomenis apie juos galima nurodyti vienoje FR0001V priedo eilutėje (turi būti nurodoma jų rūšis, bendras skaičius, bendra vertė (pavyzdžiui, visos akcijos nurodomos vienoje eilutėje, o visi Vyriausybės vertybiniai popieriai nurodomi kitoje eilutėje). 38. Kai pildomas daugiau kaip vienas FR0001V priedo lapas, eilutėje Lapo numeris turi būti nurodomas kiekvieno šio priedo lapo eilės numeris. Lapo numerio įrašyti nebūtina, kai pildomas tik vienas FR0001V priedo lapas. 39. FR0001V priedo 2, laukeliai turi būti užpildomi šių Taisyklių punktuose nustatyta tvarka. 40. FR0001V priedo 2, laukeliuose nurodyti duomenys turi sutapti su deklaracijos 2, laukeliuose nurodytais duomenimis. 41. FR0001V priedo V1 laukelyje Turto rūšis turi būti įrašomas turto rūšies kodas iš FR0001V priedo lapo apačioje pateikto turto rūšių sąrašo (pavyzdžiui, kai deklaruojamos

19 akcijos, turi būti įrašomas 71 kodas). 42. FR0001V priedo V2 laukelyje Gyventojo, Sutuoktinio ir Vaiko/kt. šeimos nario (turtas) turi būti užpildomi šių Taisyklių 26 punkte nustatyta tvarka. 43. FR0001V priedo V3 laukelyje Vienetų skaičius turi būti nurodomas vertybinių popierių, meno kūrinių, brangakmenių, juvelyrinių dirbinių ir tauriųjų metalų vienetų skaičius. 44. FR0001V priedo V4 laukelyje Turto vertė (Lt) turi būti nurodoma vertybinių popierių, meno kūrinių, brangakmenių, juvelyrinių dirbinių ir tauriųjų metalų vertė: faktinė įsigijimo kaina (jei ši vertė yra nurodyta FR0001V priede deklaruojamo turto įsigijimo dokumentuose); ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje buvusi tikroji rinkos vertė (nurodoma tuo atveju, kai nėra turto įsigijimo kainos arba kai gyventojas mano, jog turto įsigijimo kaina žymiai skiriasi nuo turto rinkos vertės (pavyzdžiui, jei paveldėtų meno kūrinių vertė yra nustatyta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos departamento, tai deklaracijoje turi būti nurodoma nustatytoji vertė, arba jei brangakmenių, tauriųjų metalų vertė yra nustatyta Lietuvos prabavimo rūmų, tai deklaracijoje turi būti nurodoma jų nustatytoji vertė). 45. Ataskaitinių metų pabaigoje turėto turto vertė (nurodyta pagal faktinę (įsigijimo) kainą ar pagal tikrąją rinkos kainą) teikiant kitų ir vėlesnių metų deklaracijas gali būti tikslinama, tačiau gyventojui pageidaujant gali būti nurodoma ta pati turto vertė, kaip ir nurodytoji prieš tai ėjusių ataskaitinių metų deklaracijoje. 46. Kai FR0001V priede nurodytas turtas įsigytas užsienio valstybėje, tai jį deklaruojant pirmą kartą, to turto vertė turi būti perskaičiuojama litais pagal ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje buvusį Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir atitinkamos užsienio valiutos santykį. 47. FR0001V priedo V5 laukelyje Šiame lape nurodyta gyventojo turto vertė (Lt) turi būti įrašoma tame FR0001V priedo lape nurodytų gyventojo turimų vertybinių popierių, meno kūrinių, brangakmenių, juvelyrinių dirbinių ir tauriųjų metalų bendra vertė (sumuojami tik tų FR0001V priedo eilučių V4 laukelių duomenys, kuriose FR0001V priedo V2 laukelių langeliai Gyventojo buvo pažymėti ženklu). 48. FR0001V priedo V6 laukelyje Šiame lape nurodyta sutuoktinio turto vertė (Lt) turi būti įrašoma tame FR0001V priedo lape nurodytų sutuoktinio vertybinių popierių, meno kūrinių, brangakmenių, juvelyrinių dirbinių ir tauriųjų metalų bendra vertė (sumuojami tik tų FR0001V priedo eilučių V4 laukelių duomenys, kuriose FR0001V priedo V2 laukelių langeliai Sutuoktinio buvo pažymėti ženklu). 49. FR0001V priedo V7 laukelyje Šiame lape nurodyta vaiko (-ų)/kt. šeimos nario (-ių) turto vertė (Lt) turi būti įrašoma tame FR0001V priedo lape nurodytų vaiko (-ų) ir/ar atitinkamais atvejais kt. šeimos nario (-ių) vertybinių popierių, meno kūrinių, brangakmenių, juvelyrinių dirbinių ir tauriųjų metalų bendra vertė (sumuojami tik tų FR0001V priedo eilučių V4 laukelių Turto vertė duomenys, kuriose FR0001V priedo V2 laukelių langeliai Vaiko/kt. šeimos nario buvo pažymėti ženklu). 50. FR0001V priedo V8 laukelyje Visa šiame lape nurodyto turto vertė (Lt) turi būti įrašoma šiame FR0001V priedo lape nurodyto gyventojo, jo sutuoktinio bei vaiko (-ų) ir/ar atitinkamais atvejais kt. šeimos nario (-ių) turto vertė (FR0001V priedo V5, V6 ir V7 laukelių suma). V. FR0001L PRIEDO PILDYMAS 51. FR0001L priede gyventojas privalo deklaruoti visas didesnes kaip 5 tūkst. litų lėšas, ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje turėtas tiek Lietuvos, tiek ir užsienio valstybių bankuose ir ne bankuose, įskaitant ataskaitinių metų (laikotarpio) pabaigoje tebeturimas pasiskolintas pinigines lėšas ir individualios įmonės savininko į savo įmonę

20 įneštas ir neatsiimtas pinigines lėšas. GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 22 punkte nurodyti gyventojai FR0001L priede privalo deklaruoti tik ne Lietuvos bankuose turimas lėšas (t. y. visas užsienyje turimas lėšas (tiek bankuose, tiek ne bankuose) ir Lietuvoje ne bankuose turimas lėšas), kurių bendra suma yra didesnė už 5 tūkst. litų. 52. Kai gyventojo ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje turėta visų lėšų suma yra mažesnė ar lygi 5 tūkst. litų, tai jis neprivalo pildyti FR0001L priedo. 53. Kai vieno iš sutuoktinių piniginių lėšų suma yra didesnė kaip 5 tūkst. litų, o kito mažesnė už 5 tūkst. litų, tai prie teikiamos šeimos deklaracijos pridedamame FR0001L priede turi būti nurodyta tik to sutuoktinio lėšų suma, kuri yra didesnė už 5 tūkst. litų (pavyzdžiui, vienas sutuoktinis turi 6 tūkst. litų, o kitas 1,5 tūkst. litų, tai deklaracijoje turi būti nurodytos tik 6 tūkst. litų turinčio sutuoktinio piniginės lėšos, o kito sutuoktinio turimos 1,5 tūkst. litų lėšos FR0001L priede nenurodomos). 54. Kai pildomas daugiau kaip vienas FR0001L priedo lapas, eilutėje Lapo numeris turi būti nurodomas kiekvieno šio priedo lapo eilės numeris. Kai pildomas tik vienas FR0001L priedo lapas, tai lapo numerio įrašyti nebūtina. 55. FR0001L priedo 2, laukeliai turi būti užpildomi šių Taisyklių punktuose nustatyta tvarka. 56. FR0001L priedo 2, laukeliuose nurodyti duomenys turi sutapti su deklaracijos 2, laukeliuose nurodytais duomenimis. 57. FR0001L priedo L1 laukelio langeliai Gyventojo, Sutuoktinio ir Vaiko/kt. šeimos nario (turtas) turi būti užpildomi šių Taisyklių 26 punkte nustatyta tvarka. 58. FR0001L priedo L2 laukelis Banke turi būti pažymimas ženklu, kai piniginės lėšos laikomos bankuose, o kai lėšos laikomos ne banke, tai ženklu turi būti pažymimas laukelis Ne banke. 59. FR0001L priedo L3 laukelis Lietuvoje turi būti pažymimas ženklu, kai lėšos laikomos Lietuvoje, o kai lėšos laikomos užsienio valstybėse, tai ženklu turi būti pažymimas laukelis Užsienio valstybėje. 60. FR0001L priedo L4 laukelyje Suma (litais) nurodoma ataskaitinių metų (laikotarpio) pabaigoje turėtų lėšų suma litais. Jei piniginės lėšos turimos užsienio valiuta, tai jos turi būti perskaičiuojamos į litus pagal ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje buvusį Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir atitinkamos užsienio valiutos santykį. 61. FR0001L priede piniginės lėšos nurodomos tokia tvarka: visos Lietuvos bankuose laikomos lėšos (tiek litais, tiek valiuta ) turi būti nurodomos FR0001L priedo vienoje eilutėje, L4 laukelyje Suma (litais), t. y. nurodoma bendra visuose bankuose laikomų pinigų suma litais (FR0001L priedo L2 laukelis Banke ir L3 laukelis Lietuvoje turi būti pažymėti ženklu); visos ne bankuose laikomos lėšos (tiek litais, tiek užsienio valiuta) turi būti nurodomos šio FR0001L priedo kitos eilutės L4 laukelyje; visos užsienio valstybių bankuose laikomos lėšos turi būti perskaičiuotos į litus ir nurodomos šio priedo vienoje eilutėje, L4 laukelyje Suma (litais), t. y. nurodoma bendra visuose bankuose laikomų pinigų suma litais (FR0001L priedo L2 laukelis Banke ir L3 laukelis Užsienio valstybėje turi būti pažymėti ženklu); visos užsienio valstybėse ne bankuose litais laikomos lėšos turi būti perskaičiuotos į litus ir nurodomos šio FR0001L priedo vienoje eilutėje, L4 laukelyje Suma (litais), t. y. nurodoma bendra pinigų suma litais (L2 laukelis Ne banke ir L3 laukelis Užsienio valstybėje turi būti pažymėti ženklu). 62. FR0001L priedo L5 laukelyje Šiame lape nurodyta gyventojo piniginių lėšų suma (Lt) turi būti įrašoma tame FR0001L priedo lape nurodyta gyventojo visa piniginių lėšų suma (sumuojami tik tų FR0001L priedo eilučių L4 laukelių duomenys, kuriose FR0001L priedo L1 laukelio langeliai Gyventojo buvo pažymėti ženklu).

21 63. FR0001L priedo L6 laukelyje Šiame lape nurodyta sutuoktinio piniginių lėšų suma (Lt) turi būti įrašoma tame FR0001L priedo lape nurodyta sutuoktinio visa piniginių lėšų suma (sumuojami tik tų FR0001L priedo eilučių L4 laukelių duomenys, kuriose FR0001L priedo L1 laukelio langeliai Sutuoktinio buvo pažymėti ženklu). 64. FR0001L priedo L7 laukelyje Šiame lape nurodyta vaiko (-ų)/kt. šeimos nario (-ių) piniginių lėšų suma (Lt) turi būti įrašoma tame FR0001L priedo lape nurodyta vaiko (-ų) ir/ar atitinkamais atvejais kt. šeimos nario (-ių) visa piniginių lėšų suma (sumuojami tik tų FR0001L priedo eilučių L4 laukelių Suma (litais) duomenys, kuriose FR0001L priedo L1 laukelio langeliai Vaiko/kt. šeimos nario buvo pažymėti ženklu). 65. FR0001L priedo L8 laukelyje Visa šiame lape nurodyta piniginių lėšų suma (Lt) turi būti įrašoma šiame FR0001L priedo lape nurodytų gyventojo, jo sutuoktinio bei vaiko (- ų) ir/ar atitinkamais atvejais kt. šeimos nario (-ių) piniginių lėšų visa suma (sumuojamos FR0001L priedo L5, L6 ir L7 laukeliuose nurodytos lėšos). VI. FR0001S PRIEDO PILDYMAS 66. FR0001S priede turi būti deklaruojamos gyventojo kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, tiek esantiems Lietuvoje, tiek ir užsienio valstybėse, paskolintos ir iki ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos nesusigrąžintos lėšos, kurių bendra suma didesnė kaip 5 tūkst. litų. 67. Jei gyventojo suteiktų paskolų bendra suma yra lygi ar mažesnė už 5 tūkst. litų, tai toks gyventojas neturi pildyti FR0001S priedo. 68. Teikiant tiek gyventojo, tiek šeimos deklaraciją paskolintas ir iki ataskaitinių metų (laikotarpio) pabaigos nesugrąžintas lėšas savo deklaracijoje turi nurodyti tas sutuoktinis, kurio vardu sudaryta paskolos sutartis. 69. Gyventojo skirtingiems asmenims suteiktos paskolos turi būti nurodomos skirtingose eilutėse. Pildoma tiek eilučių, keliems asmenims (gyventojams ar įmonėms) yra suteikta paskolų. 70. Kai pildomas daugiau kaip vienas FR0001S priedo lapas, eilutėje Lapo numeris turi būti nurodomas kiekvieno šio priedo lapo eilės numeris. Kai pildomas tik vienas FR0001S priedo lapas, tai lapo numerio įrašyti nebūtina. 71. FR0001S priedo 2, laukeliai turi būti užpildomi šių Taisyklių punktuose nustatyta tvarka. 72. FR0001S priedo 2, laukeliuose nurodyti duomenys turi sutapti su deklaracijos 2, laukeliuose nurodytais duomenimis. 73. FR0001S priedo S1 laukelio langeliai Gyventojo, Sutuoktinio ir Vaiko/kt. šeimos nario (turtas) turi būti užpildomi šių Taisyklių 26 punkte nustatyta tvarka. 74. FR0001S priedo S2 laukelyje Paskolinta lėšų suma (Lt) turi būti nurodoma paskolintų ir iki ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos nesusigrąžintų piniginių lėšų suma litais. 75. Jei paskolos buvo suteikiamos užsienio valiuta, tai paskolintos lėšos turi būti perskaičiuojamos į litus pagal ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigoje buvusį Lietuvos banko nustatytą oficialų lito ir atitinkamos užsienio valiutos santykį. 76. Jei gyventojas kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui paskolino tam tikrą pinigų sumą, o pastarasis iki ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos dalį jų jau sugrąžino, tai FR0001S priedo S2 laukelyje turi būti nurodoma tik ta pinigų sumos dalis, kuri yra paskolinta ir iki ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos dar nesusigrąžinta. 77. FR0001S priedo S3 laukelyje turi būti nurodoma: eilutėje Asmens kodas (kodas) turi būti nurodomas gyventojo, kuriam buvo suteikta paskola, asmens kodas (kai Lietuvos gyventojo asmens kodo neturi, tai turi nurodyti mokesčių administratoriaus jam suteiktą mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį, jei toks numeris nesuteiktas, tai turi įrašyti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento seriją ir

22 numerį) ar juridinio asmens, gavusio paskolą iš deklaruotojo, identifikacinis numeris (kodas); eilutėje Paskolos gavėjo vardas, pavardė (pavadinimas) turi būti nurodomas gyventojo, gavusio paskolą, vardas, pavardė ar įmonės, kuriai buvo suteikta paskola, sutrumpintas pavadinimas. 78. FR0001S priedo S4 laukelyje Šiame lape nurodyta gyventojo paskolintų lėšų suma (Lt) turi būti įrašoma tame FR0001S priedo lape nurodyta gyventojo visa paskolintų piniginių lėšų suma litais (sumuojami tik tų FR0001S priedo eilučių S2 laukelių duomenys, kuriose FR0001S priedo S1 laukelio langeliai Gyventojo buvo pažymėti ženklu). 79. FR0001S priedo S5 laukelyje Šiame lape nurodyta sutuoktinio paskolintų lėšų suma (Lt) turi būti įrašoma tame FR0001S priedo lape nurodyta sutuoktinio visa paskolintų piniginių lėšų suma litais (sumuojami tik tų FR0001S priedo eilučių S2 laukelių duomenys, kuriose FR0001S priedo S1 laukelio langeliai Sutuoktinio buvo pažymėti ženklu). 80. FR0001S priedo S6 laukelyje Šiame lape nurodyta vaiko (-ų)/kt. šeimos nario (-ių) paskolintų lėšų suma (Lt) turi būti įrašoma tame FR0001S priedo lape nurodyta vaiko (-ų) ir/ar atitinkamais atvejais kito šeimos nario (-ių) visa paskolintų piniginių lėšų suma litais (sumuojami tik tų FR0001S priedo eilučių S2 laukelių Paskolinta lėšų suma (Lt) duomenys, kuriose FR0001S priedo S1 laukelio langeliai Vaiko/kt. šeimos nario buvo pažymėti ženklu). 81. FR0001S priedo S7 laukelyje Visa šiame lape nurodyta paskolintų lėšų suma (Lt) turi būti įrašoma šiame FR0001S priedo lape nurodytų gyventojo, jo sutuoktinio ir vaiko (-ų) ir/ar atitinkamais atvejais kt. šeimos nario (-ių) piniginių lėšų visa suma (sumuojamos FR0001S priedo S4, S5 ir S6 laukeliuose nurodytos lėšos). VII. FR0001G PRIEDO PILDYMAS 82. FR0001G priede turi būti deklaruojamos gyventojo tiek iš Lietuvos, tiek ir iš užsienio valstybės fizinio ar juridinio asmens pasiskolintos ir iki ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos nesugrąžintos lėšos (įskaitant ir įsigytų kreditinių kortelių panaudotas ir iki ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos nesugrąžintas lėšas), kurių bendra suma didesnė kaip 5 tūkst. litų. 83. Jei gyventojo gautų paskolų bendra suma yra lygi ar mažesnė už 5 tūkst. litų, tai toks gyventojas neturi pildyti FR0001G priedo. 84. Tiek gyventojo, tiek šeimos deklaracijoje pasiskolintas ir iki ataskaitinių metų (ataskaitinio laikotarpio) pabaigos negrąžintas lėšas turi nurodyti tas sutuoktinis, kuris paskolos sutartyje įvardytas paskolos gavėju. 85. Gyventojo iš skirtingų asmenų gautos paskolos turi būti nurodomos skirtingose eilutėse. Pildoma tiek eilučių, iš kelių skirtingų asmenų yra gautos paskolos, pavyzdžiui, gyventojas vieną kartą pasiskolino 5000 Lt ir po kiek laiko iš to paties gyventojo pasiskolino dar 4000 Lt (kurių iki ataskaitinių metų gruodžio 31 d. negrąžino), tai pildydamas FR0001G priedą G3 laukelyje turi nurodyti visą 9000 Lt pasiskolintą sumą, o FR0001G priedo G4 laukelyje nurodyti paskolos davėjo asmens kodą, vardą, pavardę). 86. Kai pildomas daugiau kaip vienas FR0001G priedo lapas, eilutėje Lapo numeris turi būti nurodomas kiekvieno pridedamo šio FR0001G priedo lapo eilės numeris. Kai pildomas tik vienas FR0001G priedo lapas, tai lapo numerio įrašyti nebūtina. 87. FR0001G priedo 2, laukeliai turi būti užpildomi šių Taisyklių punktuose nustatyta tvarka. 88. FR0001G priedo 2, laukeliuose nurodyti duomenys turi sutapti su FR0001 deklaracijos 2, laukeliuose nurodytais duomenimis. 89. FR0001G priedo G1 laukelio langeliai Gyventojo, Sutuoktinio ir Vaiko/kt. šeimos nario turi būti užpildomi šių Taisyklių 26 punkte nustatyta tvarka. 90. FR0001G priedo G2 laukelis Iš banko turi būti pažymimas ženklu, kai paskola yra gauta iš banko.

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

taisykles

taisykles PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ PILDYMO, TIKSLINIMO IR PATEIKIMO TAISYKLöS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisykl s (toliau Taisykl s) parengtos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS KAIP APMOKESTINAMOS 2007 IR VöLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS GAUTOS TURTO PARDAVIMO PAJAMOS NE INDIVIDUALIOS VEIKLOS TURTO PARDAVIMO AR KITOKIO PERLEIDIMO NUOSAVYBöN PAJAMŲ APMOKESTINIMO YPATUMAI

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ AR ŽINAI? 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas įpareigojo asmenis, įtrauktus į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠTĖ Privalomumas pavadinimas reikšmės 1. *** FileDescription

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

JAR formų pildymo pavyzdžiai

JAR formų pildymo pavyzdžiai JAR-T formos pavyzdys 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. v-4 JAR-T (Pildoma registruojant pakeitimus) Šiaulių m. budistų bendruomenė Dharma Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu* Vienasmenio

Detaliau

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998 Įstatymas paskelbtas: Žin., 1997, Nr. 64-1502 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS Į S T A T Y M A S Įstatymo pavadinimas keistas: Nr. X-1419,

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Sprendimas Nr. S-27 ( )

Sprendimas Nr. S-27 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL M. L. 2017-12-08 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2018 m. vasario 9

Detaliau

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m

Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2003 m Vardas Pavardė Asmens kodas Gyvenamoji vieta Telefono /el. pašto adresas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui/tarnybai Forma patvirtinta Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. T

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. T Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Paslaugų suteikimo vieta ir jų apmokestinimas PVM. Numatomi PVM įstatymo pakeitimai nuo 2019 m. VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Seminaro planas Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

sprendimas S-42 ( )

sprendimas S-42 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL R. R. 2015-12-16 SKUNDO 2016 m. vasario 26 d. Nr. S-42 (7-304/2015) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais Klausimai- atsakymai: 1. Klausimas: Nuo kada pajamomis, gautomis natūra yra pripažįstama gyventojo gauta nauda, kai kitam asmeniui priklausantis automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais? Atsakymas:

Detaliau

_sprendimas_S-229 ( )

_sprendimas_S-229 ( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL D. B. 2017-09-06 SKUNDO 2017 m. lapkričio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - Paslauga _leidimai išvezti iš LR_ Į-29 AP-15.doc

Microsoft Word - Paslauga _leidimai išvezti iš LR_ Į-29 AP-15.doc PATVIRTINTA Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. Į-29 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Microsoft Word - TS

Microsoft Word - TS Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBAA SPRENDIMAS DöL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Sprendimas _S-143-( )

Sprendimas _S-143-( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL I. B. 2013-07-03 SKUNDO 2013 m. rugsėjo 17 d. Nr. S-143 (7-146/2013) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau