Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita"

Transkriptas

1 PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių popierių komisijos pensijų fondo taisykl ms suteiktas numeris. Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo konservatyvaus investavimo pensijų fondas SEB pensija 1, taisyklių Nr. PFV01K001001(004) 2. Ataskaitinis laikotarpis, kurio ataskaita pateikta 2008 m. I pusmetis 3. Duomenys apie valdymo įmonę: 3.1. pavadinimas ir įmon s kodas UAB SEB investicijų valdymas, įmon s kodas buvein (adresas) Gedimino pr. 20, Vilnius, Lietuvos 3.3. telefono, fakso numeriai, el. pašto adresas, interneto svetain s adresas: tel. (8 5) faks. (8 5) e. paštas interneto adresas veiklos licencijos numeris VĮK pensijų fondo valdytojo vardas ir pavard, pareigos Vladislavas Zaborovskis, portfelių valdytojas 4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono fakso numeriai: AB SEB bankas Gedimino pr. 12, LT01103, Vilnius, Lietuva įmon s kodas II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö 5. Nurodyti grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičių ir vertę: Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ( ) Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) Prieš metus ( ) Prieš dvejus metus ( ) Grynųjų aktyvų vert, Lt Apskaitos vieneto vert, Lt 1,06 1,0510 1,0320 1,0317 Apskaitos vienetų skaičius Nurodyti per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičių bei bendras konvertavimo sumas: Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant pinigines l šas į apskaitos vienetus) Apskaitos vienetų skaičius (konvertuojant vienetus į pinigines l šas) Apskaitos vienetų skaičius Vert (Lt)

2 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO 7. Atskaitymai iš pensijų turto: Atskaitymai iš valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo pensijų turto (jei per ataskaitinį laikotarpį keit si atskaitymų dydis, atskirai pateikti sumas pagal kiekvieną dydį); jei yra skaičiuojamas sąlyginis tik tinas bendrasis išlaidų koeficientas, pateikti papildomą informaciją, nurodytą taisyklių 42.6 punkte: Atskaitymai Taisykl se nustatyti maksimalūs dydžiai Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Lt Per ataskaitinį laikotarpį sumok tų atskaitymų suma, Lt Nuo įmokų 2,00 proc. 2,00 proc Nuo turto vert s 1,00 proc. 1,00 proc Už keitimą: fondo keitimas toje pačioje bendrov je 0,20 proc. 0,20 proc. daugiau kaip kartą per metus pensijų kaupimo bendrov s keitimas kartą per metus 0,20 proc. 0,20 proc. pensijų kaupimo bendrov s keitimas daugiau kaip kartą per metus 4,00 proc. 4,00 proc. Iš viso BAR * Sąlyginis BIK ir (arba) tik tinas sąlyginis BIK * PAR (portfelio apyvartumo rodiklis)* * Pateikti rodiklių paaiškinimus (rodiklius pateikti tik metų ataskaitoje). Bendrasis išlaidų koeficientas (BIK) procentinis dydis, kuris parodo, kokia vidutin fondo grynųjų aktyvų dalis skiriama jo valdymo išlaidoms padengti. Šios išlaidos tiesiogiai sumažina investuotojo investicijų grąžą. Pažym tina, kad skaičiuojant BIK į sandorių sudarymo išlaidas neatsižvelgiama. Portfelio apyvartumo rodiklis (PAR) rodiklis, apibūdinantis prekybos pensijų fondo portfelį sudarančiomis priemon mis aktyvumą. Fondai, kurių PAR aukštas, patiria didesnes sandorių sudarymo išlaidas. 8. Mok jimai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumok tas sumas, suteiktas paslaugas). Pažym ti, kurie tarpininkai susiję su fondo valdymo įmone. Tarpininko pavadinimas Sumok ti mokesčiai Lt Paslaugos pavadinimas Ar susijęs su valdymo įmone Skandinaviska Enskilda Banken AB Komisinis mokestis už sandorius Ne Iš viso* * nurodyti mokesčiai nemažina pensijų fondo grynųjų aktyvų vert s. Valdymo įmon perveda nurodytus mokesčius į fondo sąskaitą. 9. Informacija apie visus susitarimus d l mok jimų pasidalijimo, taip pat apie pasl ptuosius komisinius (jų teik jas, vert, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.). 10. Pateikti konkretų pavyzdį, iliustruojantį atskaitymų įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai (pateikti tik metų ataskaitoje). 2

3 IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ 11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sud tis: Emitento pavadinimas Šalis ISIN kodas Kiekis, vnt. Bendra nominali vert Bendra įsigijimo vert Nuosavyb s vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą Bendra rinkos vert Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vert (tinklalapio adresas) Balsų dalis emitente, % Dalis GA, % Nuosavyb s vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą Nuosavyb s vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose Išleidžiami nauji nuosavyb s vertybiniai popieriai Iš viso nuosavyb s vertybinių popierių: Kiekis, Emitento pavadinimas Šalis ISIN kodas Bendra nominali vert vnt. Ne nuosavyb s vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą Bendra įsigijimo vert Bendra rinkos vert Palūkanų norma Išpirkimo / konvertavimo data Dalis GA, % Ne nuosavyb s vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą Ne nuosavyb s vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose Latvijos LV XS , ,76 Slovakijos SK DE , ,58 Slov nijos SI XS , ,81 Vengrijos HU XS , ,44 Lenkijos PL XS , ,78 Lenkijos PL XS , ,51 Vengrijos HU XS , ,82 Kipro CY XS , ,10 Čekijos CZ XS , ,05 3

4 Prancūzijos FR FR , ,39 Nyderlandų Karalyst NL NL , ,24 Prancūzijos FR FR , ,34 Airijos IE IE , ,40 Nyderlandų Karalyst NL NL , ,09 Vokietijos DE DE , ,11 Lietuvos Respublikos Vyriausyb LT XS , ,68 Slovakijos SK XS , ,56 Latvijos LV XS , ,35 Vokietijos Federacin DE DE , ,73 Slov nijos SI XS , ,74 Rumunijos RO XS , ,62 Vengrijos HU XS , ,99 Vengrijos HU XS , ,74 Rumunijos RO XS , , ,77 Išleidžiami nauji ne nuosavyb s vertybiniai popieriai Iš viso ne nuosavyb s vertybinių popierių: ,77 KIS pavadinimas Šalis ISIN kodas Kiekis, vnt. Valdytojas Bendra įsigijimo vert Bendra rinkos vert Rinkos vert s nustatymo šaltinis (tinklalapio adresas) KIS tipas* Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos) Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) Dalis GA, % Iš viso KIS vienetų (akcijų): * nurodyti KIS tipą: KIS 1 KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į ne nuosavyb s vertybinių popierius; 4

5 KIS 2 KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas; KIS 3 KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į nuosavyb s vertybinius popierius; KIS 4 KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones; KIS 5 visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.). Pastaba. Investuojant į fondų fondus, juos priskirti tam tikrai KIS grupei pagal fondų fondų investavimo strategiją. Emitento pavadinimas Šalis Priemon s pavadinimas Pinigų rinkos priemon s, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose Kiekis, vnt. Valiuta Bendra rinkos vert Palūkanų norma Galiojimo pabaigos data Dalis GA, % Kitos pinigų rinkos priemon s Iš viso pinigų rinkos priemonių: Kredito įstaigos pavadinimas Šalis Valiuta Ind liai kredito įstaigose Bendra rinkos vert Palūkanų norma Ind lio termino pabaiga Dalis GA, % Iš viso ind lių kredito įstaigose Priemon s pavadinimas Emitentas Šalis Kita sandorio šalis Valiuta Investicinis sandoris (pozicija) Sandorio (pozicijos) vert Bendra rinkos vert Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas) Galiojimo terminas Išvestin s finansin s priemon s, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose D EUREX CH EUR EUREX BUND FUTURE_P Kitos išvestin s finansin s priemon s NDF6133 AB SEB AB SEB LT bankas bankas LTL FORW_P1_EUR ,15 NDF6359 AB SEB AB SEB LT bankas bankas LTL FORW_P1_EUR ,03 NDF6366 AB SEB AB SEB LT bankas bankas LTL FORW_P1_EUR , ,1 Iš viso išvestin s finansin s priemon s ,1 Dalis GA, % 5

6 Banko pavadinimas Valiuta Bendra rinkos vert Palūkanų norma Dalis GA, % Pinigai AB SEB bankas LTL ,99 3,46 AB SEB bankas EUR ,86 0,07 SEB London Futures EUR ,7 Iš viso pinigai: ,23 Pavadinimas Trumpas apibūdinimas Bendra vert Paskirtis Dalis GA, % Kitos priemon s (aiškiai įvardyti), nenurodytos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 57 str. 1. d

7 12. Investicijų pasiskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus (pildyti pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus, pavyzdžiui, pagal turto rūšis, pramon s šakas, geografinę zoną, valiutas, rinkas, emitentų tipus (vyriausyb, bendrov s), emitentų kredito reitingus, priemonių galiojimo trukmę bei kt.): Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Investicijų pasiskirstymas Rinkos vert, Lt Dalis aktyvuose, % Rinkos vert, Lt Dalis aktyvuose, % Vyriausybių obligacijos ,77% ,49% Įmonių obligacijos Akcijos KIS Išvestin s priemon s ,10% ,83% Grynieji pinigai ir pinigų rinkos priemon s ,12% ,68% Iš viso ,00% ,00% Pagal valiutas litais ,81 3,45% % eurais ,55% % kita valiuta Iš viso ,78 100% % Pagal geografinę zoną Lietuva ,27 5,20% % kitos Europos Sąjungos valstyb s ,79% % kitos Europos ekonomin s erdv s valstyb s (Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas) Jungtin s Amerikos Valstijos ir Kanada Japonija kitos šalys % ,78 100% % Pagal kredito reitingą AAA % % AA+ AA % % AA % % A % % A % % BBB % Nereitinguojami % Iš viso % % Pagal regionus Vidurio ir Rytų Europa % % Vakarų Europa % % % % Pagal laiką iki išpirkimo Iki 3 m n % % Nuo 3 m n. iki 2 m % % Nuo 2 m. iki 4 m % % Nuo 4 m. iki 7 m % % Nuo 7 m. iki 10 m % % Daugiau 10 m % % 7

8 13. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai, išskyrus tuos, kurie nurodyti šio priedo 11 punkte (pagal išvestinių finansinių priemonių rūšis nurodyti sandorių vertes, išvestinių finansinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų normos, susiję su nuosavybe, ir kt.), taip pat sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją). Priemones pavadinimas EUREX BUND FUTURE EUREX BUND FUTURE EUREX BUND FUTURE EUREX BUND FUTURE EUREX BUND FUTURE EUREX BUND FUTURE Priemon s rūšis Ateities sandoris (angl. future ) Ateities sandoris (angl. future ) Ateities sandoris (angl. future ) Ateities sandoris (angl. future ) Ateities sandoris (angl. future ) Ateities sandoris (angl. future ) Išankstinis sandoris (angl. forward) Išankstinis sandoris (angl. forward) Išankstinis sandoris (angl. forward) Išpirkimo data Pelnas/nuosto lis valiuta Valiutos kodas ,75 EUR EUR EUR EUR EUR EUR LTL LTL LTL Priemon s panaudojimo tikslas Obligacijų rizikos valdymas Obligacijų rizikos valdymas Obligacijų rizikos valdymas Obligacijų rizikos valdymas Obligacijų rizikos valdymas Obligacijų rizikos valdymas Valiutos draudimas Valiutos draudimas Valiutos draudimas Pastabos Reguliuojamų rinkų IP Reguliuojamų rinkų IP Reguliuojamų rinkų IP Reguliuojamų rinkų IP Reguliuojamų rinkų IP Reguliuojamų rinkų IP Kitos nei reguliuojamų rinkų IP Kitos nei reguliuojamų rinkų IP Kitos nei reguliuojamų rinkų IP 14. Aprašyti šio priedo 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybines ribas ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika, ir nurodyti, kaip išvestin finansin priemon gali apsaugoti investicinių priemonių sandorį (investicinių priemonių poziciją) nuo rizikos. Ataskaitiniu laikotarpiu fondas naudojo: obligacijų ateities (bond futures) valiutos kurso išankstinius sandorius (forwards) Išvestin ms finansin ms priemon ms būdingas didelis svertas (leverage): net ir nereikšmingai pakitus bazin s priemon s vertei, išvestin s finansin s priemon s vert kinta daugiau. Tod l naudojant išvestines finansines priemones ne rizikos draudimo tikslais fondo vieneto vert s svyravimai sustipr ja: yra galimyb tiek uždirbti didesnę investicinę grąžą, tiek ir patirti ženklius nuostolius. Naudojant ne biržoje prekiaujamas išvestines finansines priemones (pvz. išankstinius sandorius) yra prisiimama kitos sandorio šalies arba emitento kredito rizika. Tai rizika, kad esant teigiamam išvestin s finansin s priemon s kainos pokyčiui, kita sandorio šalis ar emitentas nevykdys fondo atžvilgiu prisiimtų finansinių įsipareigojimų. Apskaičiuojant fondui nustatytus investavimo į vieną emitentą apribojimus, yra atsižvelgiama ir į turimas išvestinių finansinių priemonių pozicijas. Palūkanų normų rizikai valdyti buvo sudaromi tik ateities sandoriai, kurių bazin priemon yra Vokietijos vyriausyb s obligacijos eurais. Sudarant šiuos sandorius, yra keičiama bendra fondo palūkanų normų rizika (obligacijų rinkos rizika). Tokių išvestinių priemonių rizika yra įvertinama pagal tai, kiek jie prisideda mažinant arba didinat fondo finansinę trukmę (fondo vert s jautrumas rinkos palūkanų normai). Siekdama valdyti šią riziką, valdymo įmon riboja fondo investicijų į skolos VP vidutinę finansinę trukmę nuo 3 iki 9 metų. Ataskaitinių laikotarpiu sudaryti išvestinių investicinių priemonių sandoriai buvo naudojami bendros fondo palūkanų normos rizikos valdymo tikslais. Palūkanų normų rizika buvo keičiama įgyvendinant valdytojo investavimo sprendimus. Tokiu būdu ženkliai sutrump jo laikas nuo sprendimo pri mimo iki jo įgyvendinimo, gerokai sumaž jo įgyvendinimo kaštai. Taip pat sumaž jo sandorių kiekis bei operacin rizika (klaidų tikimyb ). Išankstiniai valiutos kurso sandoriai buvo naudojami rizikai valdyti. Taikant išvestines finansines priemones valiutos kursų rizikos draudimo tikslais yra siekiama, kad fondo investicijų pigimas (brangimas) d l valiutos kursų pokyčių būtų pilnai ar iš dalies kompensu7ojamas išvestinių finansinių priemonių brangimu (pigimu). Taip pašalinami ar sumažinami fondo investicijų ir fondo vieneto vert s svyravimai d l valiutos kurso pokyčių. Dauguma fondo 8

9 investicinių pozicijų yra denominuotos eurais. Įsigydamas tokias investicines pozicijas fondas prisiima lito revalvavimo/devalvavimo riziką. Šios rizikos draudimo tikslais ataskaitiniu laikotarpiu naudoti EUR/LTL išankstiniai sandoriai. 15. Iš išvestinių finansinių priemonių sandorių kylančių įsipareigojimų bendra vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių finansinių priemonių kategorijas). 16. Pateikti analizę, kaip turimas investicinių priemonių portfelis atitinka (neatitinka) pensijų fondo investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.). Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelis atitiko taisykl se nustatytą investicijų strategiją. 17. Nurodyti veiksnius, per ataskaitinį laikotarpį tur jusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vert s pokyčiams. Ataskaitiniu laikotarpiu fondo investicijų portfelio vert s pokyčiams didžiausią įtaką tur jo rinkos palūkanų (eurais ir litais) normos pokyčiai. Ataskaitinis laikotarpis vyriausybių obligacijoms buvo nepalankus. Nors jų pajamingumas (t.y. ateities grąža) did jo, pusmečio b gyje šių investicijų vert kiek sumaž jo. Palūkanų kilimą sąlygojo infliacijos gr sm ir Europos centrinio banko veiksmai. V. PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI 9

10 VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINö BŪKLö 23. Pateikti šias pensijų fondo finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teis s aktų reikalavimais: paskutinių 3 finansinių metų balansus, išd stytus palyginamojoje lentel je; BALANSAS (LT) 2008 m. birželio 30 d. Eil. nr. Turtas Pastabų Nr I. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI II. TERMINUOTIEJI INDöLIAI III. INVESTICIJOS 1, Skolos vertybiniai popieriai Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų 1.1. garantuoti skolos vertybiniai popieriai Kiti skolos vertybiniai popieriai 2 Nuosavyb s vertybiniai popieriai 3 Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos 4 Kitos investicijos IV. PRETENZIJOS DöL IŠVESTINIŲ FINANSINIŲ PRIEMONIŲ V. GAUTINOS SUMOS Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos 2 Kitos gautinos sumos IŠ VISO TURTO Eil. nr. Įsipareigojimai ir grynieji aktyvai VI. ĮSIPAREIGOJIMAI Investicijų pirkimo įsipareigojimai 2 Mok tinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui Kitos mok tinos sumos ir įsipareigojimai ĮSIPAREIGOJIMAI DöL IŠVESTINIŲ VII. FINANSINIŲ PRIEMONIŲ VIII. GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV+VVI VII) IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ IR GRYNŲJŲ AKTYVŲ puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios finansin s atskaitomyb s dalis 10

11 23.2. paskutinių 3 finansinių metų grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitas, išd stytas palyginamojoje lentel je; GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA (LT) 2008 m. birželio 30 d. Eil. nr. Straipsniai Pastabų Nr I. GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE II. PADIDöJIMAS, IŠ VISO Pensijų įmokos Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos Kaupimo bendrov s garantin s įmokos 0 4 Palūkanos ir dividendai Investicijų pardavimo pelnas Investicijų vert s padid jimo suma Turto vert s padid jimas d l užsienio valiutų kursų pasikeitimo 8 Kitos pajamos III. SUMAŽöJIMAS, IŠ VISO Pensijų išmokos Į kitus pensijų fondus pervestos sumos Investicijų pardavimo nuostoliai Investicijų vert s sumaž jimo suma Turto vert s sumaž jimas d l užsienio valiutų kursų pasikeitimo 6 Valdymo sąnaudos Kitos sąnaudos IV. GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE V. APSKAITOS VIENETO VERTö 1,0510 1,0320 1,0317 VI. APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios finansin s atskaitomyb s dalis aiškinamąjį raštą (pateikiamas tik metų ir pusmečio ataskaitose). Bendroji informacija AIŠKINAMASIS RAŠTAS Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo konservatyvaus investavimo pensijų fondo SEB pensija 1 (toliau Fondas) taisykles Nr. PFV01K001001(001) patvirtino Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisija 2003 m. rugpjūčio 28 d m. vasario 23 d. Pensijų fondo pavadinimas pakeistas į SEB Pensija 1. Pensijų fondą SEB pensija 1 valdo UAB SEB investicijų valdymas (toliau Bendrov ), įsteigta ir įregistruota 2000 m. geguž s m n. 3 d., įmon s kodas m. rugpjūčio m n. 28 d. Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos sprendimu Bendrovei išduota valdymo įmon s, veikiančios pagal LR Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, veiklos licencija Nr. VĮK 001. Pensijų fondo SEB pensija 1 depozitoriumas yra AB SEB bankas, įmon s kodas , esantis adresu Gedimino pr. 12, LT03111 Vilnius, veikiantis pagal Lietuvos banko išduotą licenciją Nr

12 Fondo auditą atlieka UAB PricewaterhouseCoopers, įmon s kodas , buvein s adresas J.Jasinskio g. 16B, LT01112 Vilnius, veikianti pagal 2005 m. gruodžio 20 d. Lietuvos auditorių rūmų pažym jimą Nr Apskaitos principai Finansin atskaitomyb parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterin s apskaitos įstatymu, bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Verslo apskaitos standartuose, pensijų fondų buhalterin s apskaitos ir finansin s atskaitomyb s tvarka ir kitais teis s aktais. Pateikiama finansin atskaitomyb yra ketvirtųjų veiklos metų finansin atskaitomyb. Fondas pirmąsias įmokas ir pajamas gavo 2004 m. birželio 15 d. Finansin atskaitomyb parengta remiantis veiklos tęstinumo principu ir prielaida, kad Fondas artimiausioje ateityje gal s tęsti savo veiklą. Fondo apskaita tvarkoma atskirai nuo Bendrov s ir kitų jos valdomų pensijų fondų apskaitos pagal patvirtintą sąskaitų planą. Finansiniai Fondo metai sutampa su kalendoriniais metais. Sumos šioje finansin je atskaitomyb je pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta litais (Lt). Toliau yra išd styti svarbiausi apskaitos principai, kuriais buvo vadovautasi rengiant šią finansinę atskaitomybę: (a) Investavimo politika Fondo l šos investuojamos į Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir pl tros organizacijos valstybių vyriausybių, centrinių bankų arba Europos centrinio banko išleistus ar jų garantuotus skolos vertybinius popierius. Tokių investicijų rizika yra nedidel. Iki 10 procentų Fondo turto gali būti saugoma pinigais banko sąskaitoje. Fondo investicijos gali būti įvairiomis užsienio valiutomis. (b) Finansin s rizikos valdymo politika Su Fondo investicijomis yra susijusi ši rizika: 1. palūkanų normų rizika. Taisykl se numatyti investavimo objektai, kaip ir daugelis skolos VP, susiję su rizika, kad VP vert gali sumaž ti d l pasikeitusių palūkanų normų, t. y. investicijų vert maž ja did jant palūkanų normoms, ir atvirkščiai, investicijų vert did ja, kai palūkanų normos maž ja. Valdant šią riziką, bendrov gali naudoti išvestines finansines priemones ir keisti vidutinę fondo obligacijų finansinę trukmę; 2. rinkų ir kredito rizika. Nors konkretūs VP gali suteikti galimybę gauti didesnę investicijų grąžą negu visa rinka ar susijęs rinkos segmentas, visos rinkos vert gali sumaž ti d l did jančių palūkanų normų, naujo priežiūros institucijų nustatyto reglamentavimo, nepalankių ekonomikos sąlygų. VP kreditingumo kokyb priklauso nuo emitento sugeb jimo laiku mok ti palūkanas ir su jus terminui išpirkti emisiją. Kuo mažesnis emitentui suteiktas kredito reitingas, tuo didesn rizika, kad emitentas neįvykdys savo įsipareigojimų fondo dalyviams. VP kreditingumo rizika taip pat priklauso ir nuo banko, laiduojančio už konkrečius skolos VP, finansinio paj gumo. Valdant šią riziką, bendrov gali naudoti išvestines finansines priemones, kurių vert kinta kartu su emitento kreditingumo kokybe; 3. VP pasirinkimo rizika. Nors fondo turtas investuojamas į fiksuoto pajamingumo VP, kurių vert paprastai kinta nedaug, išlieka rizika, kad įsigytų VP kaina gali skirtis nuo prognozuotos kainos. Bendrov valdo VP pasirinkimo riziką laikydamasi taisyklių 9 straipsnyje nustatytų fondo investicijų portfelio diversifikavimo reikalavimų; 4. valiutų kursų svyravimų rizika. Jei investuojama į VP užsienio valiuta, tai, keičiantis valiutos, kuria investuota, kursui lito atžvilgiu, kinta ir investicijų vert. Bendrov valdydama valiutų kursų svyravimo riziką turi teisę naudoti išvestines finansines priemones; 12

13 5. infliacijos/perkamosios galios rizika. Infliacijos tempams spart jant skolos VP atkarpų ir pagrindin s sumos perkamoji vert ir kaina paprastai maž ja. Bendrov gali valdyti šią riziką naudodama išvestines finansines priemones, kurių vert kinta kartu su infliacijos augimo pokyčiu, gali investuoti į obligacijas, kurių vert yra susijusi su infliacijos tempais ir keisti vidutinę fondo obligacijų finansinę trukmę. Fondo investicijos n ra garantuojamos Ind lių draudimo fondo ar kitos valstybin s garantijų ar draudimo agentūros. Nors bendrov taikomomis rizikos valdymo priemon mis sieks išvengti didelio fondo grynųjų aktyvų ir apskaitos vieneto vert s svyravimo, tod l dalyviams išlieka laikino sąskaitose kaupiamo turto dalinio sumaž jimo rizika. (c) Turto padid jimo ir sumaž jimo pripažinimo principai Pinigų ir pinigų ekvivalentų padid jimas pripažįstamas fiksuojant pinigų padid jimą banko sąskaitoje bei pinigų ekvivalentų įsigijimą. Atitinkamai pripažįstamas šios sąskaitos sumaž jimas. Vertybinių popierių padid jimas pripažįstamas įsigyjant vertybinius popierius, jei sumok ta iš anksto sumok to avanso dalimi bei padid jus vertybinių popierių vertei. Atitinkamai vertybinių popierių sumaž jimas pripažįstamas juos pardavus, emitentui išpirkus skolos vertybinius popierius, sumaž jus vertybinių popierių vertei. Vertybinių popierių pripažinimo momentas yra perkamo turto gavimo arba parduodamo turto perleidimo diena. Išvestin s finansin s priemon s yra atvaizduojamos kaip turtas, jeigu tikroji vert yra teigiama, arba kaip įsipareigojimas, jeigu tikroji vert neigiama. Išvestinių finansinių priemonių vert s padid jimas yra traukiamas į kitas pajamas, o vert s sumaž jimas į kitas sąnaudas. Gautinų sumų padid jimas fiksuojamas sumokant avansus. Šio straipsnio padid jimas ar sumaž jimas fiksuojamas, jei atsiskaitoma užsienio valiuta d l oficialaus lito ir Lietuvos banko skelbiamo lito ir užsienio valiutos santykio pasikeitimo. Sumaž jimas pripažįstamas gavus prekes ar paslaugas arba nebesitikint atgauti sumok tų sumų. (d) Atskaitymų valdymo įmonei ir depozitoriumui taisykl s Iš pensijų fondo turto galima daryti tik tokius atskaitymus, kurie yra susiję su Fondo valdymu ir yra nustatyti Fondo taisykl se. Visos kitos taisykl se nenumatytos arba nustatytus dydžius viršijančios išlaidos dengiamos iš valdymo įmon s. Atskaitymai iš pensijų fondo turto pagal kiekvieną pensijų kaupimo sutartį su Bendrove per metus yra: 1. turto valdymo mokestis iki 1(vieno) procento per metus nuo dalyvio pensijų sąskaitoje apskaičiuotų l šų vidutin s metin s vert s; 2. įmokos mokestis iki 2 (dviejų) procentų dalyvio vardu įmok tų įmokų m. taikomi atitinkamai 1 ir 2 procentų dydžio mokesčiai. Turto valdymo mokestis apskaičiuojamas kiekvieną dieną nuo grynosios pensijų fondo turto vert s. Valdymo, įmokos mokestis bei taisykl se numatytos su asmens pritraukimu bei dalyvio per jimu į kitą fondą susijusios išlaidos mokamos iš pensijų fondo turto. Atskaitymai depozitoriumui mokami iš valdymo įmon s. Dalyviui pereinant į kitą Bendrov s valdomą fondą dažniau nei vieną kartą per kalendorinius metus, Bendrov iš pervedamų l šų gali išskaityti išlaidas, susijusias su pensijų sąskaitos uždarymu bei l šų pervedimu, bet ne daugiau nei 0,2 proc. pervedamų l šų. Dalyviui pereinant į kitos pensijų kaupimo bendrov s valdomą fondą vieną kartą per kalendorinius metus, Bendrov iš pervedamų l šų gali išskaityti išlaidas, susijusias su pensijų sąskaitos uždarymu bei l šų pervedimu, bet ne daugiau nei 0,2 proc. pervedamų l šų. Keičiant fondą dažniau nei vieną kartą per kalendorinius metus Bendrov iš pervedamų l šų išskaito išlaidas, susijusias su dalyvio pritraukimu, pensijų sąskaitos uždarymu bei l šų pervedimu, bet ne daugiau nei 4 proc. pervedamų l šų. Visi atskaitymai valdymo įmonei vyksta kaupimo principu. (e) Investicijų įvertinimo metodai, investicijų pervertinimo periodiškumas 13

14 Investicijos į balansą įtraukiamos pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos tikrąją vertę. Finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose, tikroji vert nustatoma pagal rinkos viešai paskelbtą vertinimo dieną vidutinę rinkos kainą. Jei reguliuojamoje rinkoje vidutin rinkos kaina nenustatoma ar neskelbiama, naudojama sesijos pabaigoje skelbiama uždarymo kaina. Jei finansin s priemon s kotiruojamos keliose reguliuojamose rinkose, jų tikrajai vertei nustatyti yra naudojama tos reguliuojamos rinkos, kurioje prekyba šiomis finansin mis priemon mis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu, duomenys arba rinkos, kurioje yra emitento buvein, duomenys. Jei finansin priemon nebuvo kotiruojama per paskutinę prekybos sesiją, tikrajai vertei nustatyti naudojama paskutin žinoma, bet ne v lesn nei 30 dienų, vidutin rinkos kaina arba uždarymo kaina. Jei priemon nebuvo kotiruojama daugiau nei 30 dienų ar kotiruojama rečiau nei nustatyta apskaičiavimo procedūrose, jos vert nustatoma kaip priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama. Jei gali būti gaunamas tikslesnis įvertinimas, tikroji vert nustatoma remiantis pirminių dilerių (AB SEB banko, AB DnB NORD banko ir AB Hansabankas) skelbiamais pelningumų vidurkiais, atsižvelgiant į analogiškos trukm s, reitingo ir panašių išleidimo sąlygų vertybinių popierių vertę, pagal tik tiną pardavimo kainą, naudojantis tarptautinių naujienų agentūrų, informacijos šaltinių teikiamais pelningumo duomenimis ir kainomis. Investicijos vertinamos kiekvieną dieną. Vertybinių popierių ir kitų investicijų, tur tų ataskaitinio laikotarpio pradžioje, taip pat per ataskaitinį laikotarpį įsigytų vertybinių popierių ir kitų investicijų kiekvienos dienos vert s pasikeitimo rezultatas priskiriamas investicijų vert s padid jimui arba sumaž jimui. Pardavus investicijas, skirtumas tarp jų tikrosios vert s ir pardavimo kainos parodomas grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitoje kaip investicijų pardavimo pelnas arba investicijų pardavimo nuostolis. Skolos vertybinių popierių tikroji vert apima ir palūkanų pajamas. Terminuotieji ind liai bankuose vertinami amortizuota savikaina. Palūkanų pajamos pripažįstamos remiantis kaupimo principu ir įtraukiamos į palūkanų pajamas. Grynieji pinigai ir l šos kredito įstaigose vertinami nominalia verte. (f) Išvestin s finansin s priemon s Iš išvestin s finansin s priemon s atsirandantį finansinį turtą ir finansinį įsipareigojimą Bendrov registruoja apskaitoje, kai pagal sutartį įgyja teisę gauti turtą arba prievolę vykdyti įsipareigojimą. Iš išvestin s finansin s priemon s atsirandantis finansinis turtas ir finansinis įsipareigojimas pirmą kartą apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Registruojant apskaitoje ir kiekvieno balanso datą iš išvestin s finansin s priemon s atsirandantis finansinis turtas ir finansinis įsipareigojimas vertinami ir pateikiami finansin se ataskaitose tikrąja verte. Kiekvienos dienos tikrosios vert s pasikeitimas, nustatytas vertinant iš išvestin s finansin s priemon s atsirandantį finansinį turtą ir finansinį įsipareigojimą, parodomas grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitoje kaip kitos pajamos arba kitos sąnaudos. Pasibaigus iš išvestin s finansin s priemon s kylančioms teis ms ir įsipareigojimams, apskaitoje yra registruojamas gautas (gautinas) ar sumok tas (mok tinas) atlygis metų balanse pretenzijos d l išvestinių finansinių priemonių buvo klasifikuojamos kaip investicijos, o įsipareigojimai d l išvestinių finansinių priemonių kaip mok tinos sumos. Siekiant aiškiau atvaizduoti fondo turto ir įsipareigojimų struktūrą, 2007 metais išvestin s finansin s priemon s balanse buvo išskirtos į atskirą straipsnį ir atitinkamai perklasifikuoti palyginamieji skaičiai. (g) Apskaitos vieneto vert s nustatymo taisykl s Fondas turi savo apskaitos vienetus. Fondo apskaitos vienetai išreiškia dalyviui priklausančią pensijų fondo turto dalį. Fondo apskaitos vienetai (jų dalys) neturi nominaliosios vert s. Apskaitos vieneto (jo dalies) vert išreiškiama Lietuvos Respublikos valiuta litais. Pradin apskaitos vieneto vert lygi 1 litui. Kiekvieno apskaitos vieneto vert nustatoma padalijus Fondo grynųjų aktyvų vertę iš bendro Fondo apskaitos vienetų skaičiaus jos skaičiavimo dieną. Bendra visų Fondo apskaitos vienetų vert visada yra lygi Fondo grynųjų aktyvų 14

15 vertei. Apskaitos vieneto (jo dalių) vert nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles. Fondo grynųjų aktyvų ir apskaitos vienetų vert nustatoma pagal paskutinius turimus Fondo turto rinkos kainų duomenis. (h) Pinigų ekvivalentai Pinigų ekvivalentams priskiriamos trumpalaik s (iki trijų m nesių) likvidžios investicijos, kurios gali būti greitai iškeičiamos į pinigų sumas ir kurių vert s pasikeitimo rizika yra nereikšminga. (i) Investicijų portfelio struktūra Į vieno emitento (EBPO valstyb s nar s vyriausyb s ir centrinio banko bei Europos centrinio banko) vertybinius popierius investuojama ne daugiau kaip 5 procentai pensijų fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų. Į vieno emitento vertybinius popierius gali būti investuojama daugiau kaip 5 procentai, bet ne daugiau kaip 10 procentų grynųjų aktyvų, su sąlyga, kad tokių investicijų bendra suma nebus didesn kaip 40 procentų Fondo grynųjų aktyvų. Investicijos į Lietuvos Respublikos, EBPO valstybių narių, Europos Sąjungos valstybių vyriausybių, centrinių bankų ir Europos centrinio banko išleistus ar jų garantuotus vieno emitento vertybinius popierius gali sudaryti iki 100 procentų pensijų fondo turtą sudarančių grynųjų aktyvų, su sąlyga, kad dalyvių interesai bus pakankamai apsaugoti, ir: 1. Fondo turtas investuojamas į ne mažiau kaip 6 emisijų vertybinius popierius; 2. į vienos emisijos vertybinius popierius investuoja ne daugiau kaip 30 procentų fondo grynųjų aktyvų. Pastarieji vertybiniai popieriai n ra įskaitomi skaičiuojant investicijas, kurioms taikoma didžiausia leistina 40 procentų riba. 15

16 1 PASTABA INVESTICIJŲ VERTöS POKYTIS Balanso straipsniai vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai Pokytis pra jusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsigyta parduota (išpirkta) (Lt) ataskaitinio vert s vert s laikotarpio padid jimas sumaž jimas pabaigoje ( ) ( ) Iš viso ( ) ( ) PASTABA TURTO STRUKTŪRA ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE Turto arba emitento pavadinimas Valstyb s, į kurios vertybinius popierius investuota, pavadinimas Valiutos, kuria denominuotas turtas, pavadinimas Nominali vert (jeigu ji yra) Metin palūkanų norma (jeigu ji yra) Ind lio, investicijos pabaigos terminas (jeigu ji terminuota) Tikroji vert (Lt) Turto, investicijos lyginamoji dalis (procentais) Pinigai ,22 Sąskaita EUR AB SEB banke EUR , ,07 Sąskaita LTL AB SEB banke LTL , ,45 SEB London Futures EUR ,70 Investicijos ,61 Kipro Kipras EUR , ,10 Čekijos Čekija EUR , ,05 Prancūzijos Prancūzija EUR , ,38 Prancūzijos Prancūzija EUR , ,33 Vokietijos Vokietija EUR , ,09 Vokietijos Federacin Vokietija EUR , ,72 Vengrijos Vengrija EUR , ,99 Vengrijos Vengrija EUR , ,81 Vengrijos Vengrija EUR , ,44 Vengrijos Vengrija EUR , ,74 Airijos Airija EUR , ,38 Latvijos Latvija EUR , ,76 Latvijos Latvija EUR , ,34 Lietuvos Respublikos Vyriausyb Lietuva EUR , ,67 Nyderlandų Nyderlandų Karalyst Karalyst EUR , ,22 Nyderlandų Nyderlandų EUR , ,08 16

17 Karalyst Karalyst Lenkijos Lenkija EUR , ,51 Lenkijos Lenkija EUR , ,00 Lenkijos Lenkija EUR ,78 Rumunijos Rumunija EUR , ,62 Rumunijos Rumunija EUR , ,92 Slovakijos Slovakija EUR , ,58 Slovakijos Slovakija EUR , ,55 Slov nijos Slov nija EUR , ,74 Slov nijos Slov nija EUR , ,80 Pretenzijos d l išvestinių finansinių ,15 priemonių FORW_P1_EUR, AB SEB bankas ,15 EUREX BUND FUTURE_P ,00 0,00 Kitos gautinos sumos LTL ,02 Iš viso ,00 3 PASTABA KITOS PAJAMOS Straipsnis Kitos pajamos Išvestinių finansinių priemonių pajamos Iš viso (Lt) 4 PASTABA VALDYMO SĄNAUDOS Straipsnis Turto valdymo mokestis Pardavimo mokestis Iš viso PASTABA KITOS SĄNAUDOS Straipsnis Kitos sąnaudos Išvestinių finansinių priemonių sąnaudos Iš viso (Lt) (Lt) 17

18 VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS 25. Bendri duomenys apie pensijų fondo dalyvius (dalyviais laikomi ir asmenys, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mok jimą, taip pat asmenys, gaunantys periodines pensijų išmokas): 26. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius: 27. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius: 28. Pensijų fondo dalyvių struktūra: pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 18

19 28. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos l šos: VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI Bendra gautų l šų suma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo pačio dalyvio įmok tos l šos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju) Periodin s įmokos į pensijų fondą darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmok tos l šos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju) Valstybinio socialinio draudimo fondo sumok ti delspinigiai Iš garantijų rezervo sumok tos l šos iš tos pačios pensijų kaupimo bendrov s Iš kitų pensijų fondų pervestos l šos iš kitos pensijų kaupimo bendrov s Kitos gautos l šos (nurodyti šaltinį ir gautų l šų sumą), iš viso 29. Išmok tos l šos: Bendra išmok tų l šų suma Pensijų išmokos vienkartin s išmokos dalyviams periodin s išmokos dalyviams išmokos anuiteto įsigijimui Į kitus pensijų fondus pervestos l šos valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrov s valdomus kitos pensijų kaupimo bendrov s Išstojusiems dalyviams išmok tos l šos (pildoma tik papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų atveju) Paveld tojams išmok tos l šos Iš viso kitais pagrindais išmok tų l šų (nurodyti šaltinį ir išmok tų l šų sumą) IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ 30. Jei pensijų fondo taisykl se nustatytas įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pelningumą, nurodyti garantuojamo pajamingumo dydį, per ataskaitinį laikotarpį į garantinį rezervą įmok tų įmokų sumą, pateikti jo investicijų portfelį, jei buvo panaudotas, nurodyti panaudojimo priežastis, panaudotą sumą, rezervo dydį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir kitą svarbią informaciją. Eil. nr. X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMöMS PASISKOLINTAS LöŠAS 31. Pensijų fondo reikm ms pasiskolintos l šos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: Paskolos suma Paskolos valiuta Paskolos pa mimo data Paskolos grąžinimo terminas Palūkanų dydis Skolinimosi tikslas Kreditorius Iš viso Skolintų l šų dalis, palyginti su fondo GA (%) 19

20 XI. KITA INFORMACIJA 32. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafin medžiaga ir kita svarbi informacija apie pensijų fondo veiklą, kad būtų galima tinkamai įvertinti fondo veiklos pokyčius ir rezultatus. Fondo SEB pensija 1 l šos investuojamos į Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, Ekonominio bendradarbiavimo ir pl tros organizacijos valstybių vyriausybių arba Europos centrinio banko išleistus ar jų garantuotus skolos vertybinius popierius. Tokių investicijų rizika yra nedidel. Vieneto vert s dinamika 1,08 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1 0,

21 XII. ATSAKINGI ASMENYS 33. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (finansų maklerio įmon s, auditoriai, kt.), vardai, pavard s (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimo verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris. 34. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavard s, pareigos, darboviet (jeigu ataskaitą rengę asmenys n ra bendrov s darbuotojai). 35. Valdymo įmon s administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir n ra nutyl tų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui. 36. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją: už ataskaitą atsakingi įmon s valdymo organų nariai, darbuotojai ir administracijos vadovas (nurodyti vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus); Tvirtinu Jonas Iržikevičius, generalinis direktorius. Tel.: , Tvirtinu Inga Riabovait, Operacijų departamento vadov Tel.: , Tvirtinu Sonata Šablinskait Braškien, vyriausioji buhalter Tel.: , jeigu ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, nurodyti konsultantų vardus, pavardes, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresus (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius, el. pašto adresą bei konsultanto atstovo(ų) vardą, pavardę); pažym ti, kokias konkrečias dalis reng konsultantai arba kokios dalys parengtos jiems padedant, ir nurodyti konsultantų atsakomyb s ribas. 21

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

5. P2+

5. P2+ 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB pensija 2 plius 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ

Detaliau

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 metų ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO...4 IV. INFORMACIJA

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

6. NVSA

6. NVSA 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB NVS akcijų fondas 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTöS...3 III. KOLEKTYVINIO

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

2008 metu ataskaita SEB NVS akciju fondas

2008 metu ataskaita SEB NVS akciju fondas 2008 metų ataskaita SEB NVS akcijų fondas 2008 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTöS...3 III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika

Detaliau

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika Koncentracijos rizika Valiutos

Detaliau

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS DALIES KAUPIMO INVL MEZZO II 53+ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL MEZZO II 53+ pensijų fondo bendroji informacija:

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

SAMPO pensija ataskaita VPK

SAMPO pensija ataskaita VPK PENSIJŲ FONDO SAMPO pensija 50 2007 m. birželio 30 d. ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas - Valstybinio Socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo SAMPO pensija

Detaliau

4 priedas

4 priedas PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJOS KAUPIMO INVL III AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL III Akcijų pensijų fondo bendroji informacija: Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas Dovre Baltic

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt Vertimas iš anglų kalbos Šie valdymo nuostatai yra vertimas iš anglų kalbos. Esant neatitikimams tarp vertimo ir angliškos versijos, pirmenyb teikiama angliškai versijai SEB Asset Management S.A. 6a, Circuit

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas

INVESTICINIS FONDAS SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas Grant Thornton Rimess Baltic An instinct for growth NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2008 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių

UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių ataskaita 1. Investicinio subfondo duomenys: 1. BENDROJI

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump POTENCIALI GRĄŽA Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trumpai aprašytos pagrindinės finansines priemonės ir joms būdingiausios rizikos. Rekomenduojame, peržvelgus dominančią

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2009 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 ĮSPĖJIMAI APIE RIZIKĄ Šis Prospektas parengtas informacijos, turimos šio Prospekto įsigaliojimo dieną (priežiūros

Detaliau

LOPULLISET EHDOT

LOPULLISET EHDOT Šios sąlygos yra originalo, parengto švedų kalba, vertimas į anglų kalbą. Kilus kokiems nors ginčams, pirmenybė teikiama galutinių sąlygų tekstui švedų kalba. GALUTINĖS SĄLYGOS Obligacija Nr. 4425 Susieta

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS KAIP APMOKESTINAMOS 2007 IR VöLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS GAUTOS TURTO PARDAVIMO PAJAMOS NE INDIVIDUALIOS VEIKLOS TURTO PARDAVIMO AR KITOKIO PERLEIDIMO NUOSAVYBöN PAJAMŲ APMOKESTINIMO YPATUMAI

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau