Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės"

Transkriptas

1 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras UAB Gyvulių produktyvumo kontrolė Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų ( ) APYSKAITA 8 Annual Report of Milk Recording Vilnius, 09

2 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų ( ) Apyskaita 8 Parengė Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Vinco Kudirkos g. 8, 005 Vilnius Tiražas 50 egz. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, 09

3 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Turinys Pratarmė 5 Foreword Vidutinis karvių skaičius ir jų produktyvumo dinamika Average number of recorded and development of production Bandų pasiskirstymas pagal karvių skaičių 4 Distribution of recorded herds according to number Kontroliuojamųjų karvių ir bandų skaičius 5 Number of recorded and herds Karvių, kontroliuojamųjų karvių ir jų laikytojų skaičius metais 6 The numbers of, under the recording and keepers in years Karvių, įrašytų į kilmės knygas, vidutinis produktyvumas 7 Productivity of herdbook Karvių, įrašytų į kilmės knygas, produktyvumas per laktaciją 8 05 d. lactation productivity of herdbook Atskirų veislių karvių skaičius, jų vidutinis produktyvumas ir vidutinis amžius 9 laktacijomis Average number of, production data per cow / year and number of lactations Atskirų veislių skaičius ir jų vidutinis produktyvumas savivaldybėse 5 Average number and production per cow/year by different breeds in municipalities Vidutinis karvių produktyvumas savivaldybėse (visose bandose) 7 Average productivity of in different municipalities (in all herds) Vidutinis karvių produktyvumas savivaldybėse pagal riebalų ir baltymų sumą 9 Average production data per cow/year in municipalities according to and sum Karvių bandų pasiskirstymas pagal vidutinį produktyvumą Distribution of herds by average productivity Karvių, išbuvusių bandoje visus metus, pasiskirstymas pagal vidutinį produktyvumą The distribution of recorded (whole year in the same herd ) according the average productivity Geriausios karvių bandos (pagal riebalų ir baltymų sumą) 5 Best dairy herds by and yield Produktyviausios juodmargių veislių karvės (pagal kiekį per paskutinę laktaciją) 67 Productivity of Black&W hite (according to quantity of during the last lactation) Produktyviausios žalųjų ir žalmargių veislių karvės (pagal kiekį per paskutinę laktaciją) 74 Productivity of Red and R&W (according to quantity of during the last lactation) Karvių ir telyčių sėklinimo duomenys 78 Number of inseminated and heifers Kontroliuojamųjų karvių ir telyčių sėklinimo analizė pagal veisles 79 Insemination results of recorded and heifers (by breeds in all herds) Karvės, iš kurių primelžta daugiau kaip 85 tonos 80 Cows with lifetime production over 85 tons of up till VĮ Pieno tyrimai 84

4 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Karvių pasiskirstymas pagal somatinių ląstelių skaičių tūkst./ml. 88 Distribution of according to SCC (somatic cell count), thous./ml Karvių brokavimo duomenys pagal atskiras priežastis 89 Number of culled by separate reasons Apsiveršiavimų ir gautų veršelių skaičius 9 Numbers of calvings and calves Dienų skaičius tarp dviejų paskutinių apsiveršiavimų Distribution of by calving interval Pagal veisles 9 By breeds Pagal savivaldybes 9 By municipalities Produktyvumas per laktaciją savivaldybėse (visose bandose) 94 Productivity of recorded per 05d. lactation in different municipalities (in all herds) Produktyvumas per laktaciją pagal veisles (visose bandose) 96 Productivity of recorded per 05 d. lactation by breeds (in all herds) Produktyvumas per laktaciją 97 Productivity of recorded per 05d. lactation Pirmaveršių produktyvumas priklausomai nuo apsiveršiavimo amžiaus 99 Productivity of firstcalving depending on age at st calving Pirmaveršių produktyvumas priklausomai nuo apsiveršiavimo sezono 00 Milk productivity of firstcalving by season of calving Karvių produktyvumas priklausomai nuo apsiveršiavimo sezono 0 Milk productivity of recorded by season of calving Veršiavimosi eiga per laktacijas pagal veisles (visose bandose) 04 Calving easy per 05d. lactation by breeds (in all herds) Kontrolinių bandų genealoginė struktūra 05 Genealogical structure of recorded herds Geriausiai įvertintų 08 m. bulių sąrašas 08 Top sires (estimated in 08) Karvių eksterjero įvertinimo vidutiniai duomenys The evvulation of exterier of potential bull dams Kontroliuojamų ožkų ir avių bandų produktyvumo duomenys 7 Milk production data of recorded goats and sheep herds 4

5 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Pratarmė Galvijų bandų gerinimas neįmanomas be sistemingos apskaitos ir individualios karvių produktyvumo kontrolės. Produktyvumo kontrolė, gyvulių ženklinimas, jų kilmės apskaita, veislinių ir produktyviųjų savybių vertinimas, atranka ir porų parinkimas yra atskirų bandų ir visos veislės gerinimo pagrindas. Nepriklausomoje Lietuvoje karvių produktyvumo kontrolė pradėta 9 m. Po karo, 958 m., buvo sukurta vieninga veislininkystės darbo sistema ir įsteigta zootechnikų selekcininkų tarnyba. Sukūrus šią sistemą, buvo plečiama karvių produktyvumo kontrolė, o nuo 959 m. atgaivintas Antrojo pasaulinio karo metais nutrūkęs kontroliuojamųjų karvių bandų produkcijos metinių apyskaitų, kurios rengiamos kasmet, leidimas. Ši apyskaita yra 8oji. 967 m. pradėti projektavimo darbai galvijų veislininkystės apskaitos programinei įrangai tvarkyti. Pirmąjį galvijų veislininkystės informacijos sistemos (GVIS) variantą imta diegti 969 m. Sistema buvo tobulinama, plečiant apskaičiuojamų ir analizuojamų rodiklių kiekį, pritaikant prie veislininkystės sistemos pasikeitimų ir 979 m. pabaigta įdiegti visose Lietuvoje kontroliuotosiose bandose. GVIS karvių bandos posistemis su bandos reprodukcijos analize pradėtas taikyti 984 m. VS ESM. 99 m. suprojektuotas ir įdiegtas bulių posistemis. Įkūrus valstybės gyvulių veislininkystės informacijos centrą (VGVIC) ir vykdant Žemės ūkio ministerijos 99 m. spalio mėn. 0 d. įsakymą Nr. 69 Dėl gyvulių veislininkystės kompiuterizavimo pagerinimo, 99 m. karvių ir telyčių bei bulių posistemiai buvo įdiegti į personalinius kompiuterius, o nuo 994 m. į personalinius kompiuterius perkelta visa VS ESM sukaupta informacija. Privačioje 5

6 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų nuosavybėje esančios karvės vėl pradėtos kontroliuoti 990 m. Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro 998 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 4 buvo pavesta VšĮ Kaimo verslo plėtros ir informacijos centrui (nuo reorganizuotas į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą) gyvulių veislininkystės informacinių sistemų eksploatavimo ir tobulinimo funkcijos. Nuo 00 m. pradėta teikti visa informacija asociacijoms reikalinga Kilmės knygų tvarkymui ir galvijo kilmės pažymėjimo išdavimui, pradėtas galvijų sėklinimo duomenų įvedimas į Ūkinių gyvūnų registrą, pradėtas galvijų genetinis vertinimas BLUP metodu pagal produktyvumo požymius, sukurtos kilmės duomenų peržiūros viešam naudojimui ŽŪIKVC interneto svetainėje. Iki 00 m. rugsėjo mėn. kiekvieną ketvirtį buvo perkeliami duomenys, suvesti rankiniu būdu iš gaunamų apskaitos dokumentų į DOS IS ir ORACLE DB. 00 m. spalio d. buvo atnaujinta GVIS. Visi laikytojai perėjo prie naujo tiesioginio duomenų suvedimo į GVIS. Gyvulių produktyvumo kontrolė Lietuvos Respublikoje organizuojama ir vykdoma vadovaujantis Gyvulių veislininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 007 m. gegužės d. įsakymu Nr. D9 Dėl pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių, bei Tarptautinio gyvulių produktyvumo kontrolės komiteto (ICAR) patvirtintais nuostatais. 0 m. Lietuvai pirmą kartą suteiktas ICAR kokybės sertifikatas pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės ir identifikavimo srityje, kuris galioja iki 08 m. 6

7 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Nuo 999 metų galvijų produktyvumo kontrolės sistemą sudaro: UAB Gyvulių produktyvumo kontrolė, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, UAB Pieno tyrimai. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro pristatomoje Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo m. apyskaitoje apžvelgiami produktyvumo kontrolės metų rezultatai. Malonu pasidžiaugti, kad šiais produktyvumo kontrolės metais iš vienos karvės vidutiniškai primelžta ir gauta,0 riebalų ir,0 baltymų daugiau negu kontrolės metais. Nors kontroliuojamųjų karvių bendras bandų skaičius kiekvienais metais ir mažėja, bet pačios bandos didėja. Taigi vidutiniškai banda, kaip ir praėjusiais kontrolės metais, padidėjo beveik dviem karvėmis. Be to peržiūrėjus kontroliuojamųjų karvių bandų vidutinio produktyvumo rezultatus, galima pasidžiaugti tų karvių laikytojų bandomis, kuriose iš vienos karvės vidutiniškai primelžta daugiau negu vidutiniškai iš vienos karvės Lietuvoje. Skaitant leidinį gyvulių laikytojus turėtų nudžiuginti faktas, kad tarp produktyviausių kontroliuojamųjų juodmargių ir žalųjų bei žalmargių veislių karvių, ir tarp karvių, iš kurių primelžta daugiau kaip 80 t, yra ir jo auginamas gyvulys. Apyskaitoje nuolat skelbiami karvių ir telyčių sėklinimo, brokavimo, veršiavimosi duomenys, bei veršiavimosi lengvumo (eigos) apibendrinti rezultatai m. apyskaitoje pateikiama karvių bandų genealoginės struktūros analizė, geriausiai 08 m. įvertintų bulių sąrašas bei karvių eksterjero įvertinimo vidutiniai duomenys. Taip pat pristatomas kontroliuojamųjų ožkų, avių skaičius, kuris palyginus su praėjusiais metais, sumažėjo. Kartu su pieninių galvijų, ožkų ir avių augintojais norėtume pasidžiaugti gautais rezultatais ir, be abejo, padėkoti visiems socialiniams partneriams už naudingą bendradarbiavimą, nes galutiniai jo rezultatai labai svarbūs ir naudingi tolesniam sėkmingam ūkio planavimui ir valdymui. Sigitas Puodžiukas, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro l.e.generalinio direktoriaus pareigas 7

8 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų 8

9 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 9

10 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų 0

11 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Vidutinis karvių skaičius ir jų produktyvumo dinamika Average number of recorded and development of production Metai Year Vid. kontroliuojamųjų karvių skaičius, tūkst. Avg. no. of, thous. Vidutinis produktyvumas per metus Average production per cow / year riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % /

12 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Vidutinis kontroliuojamųjų karvių skaičius, tūkst. Average number of recorded, thous. Metai Year Karvių No. of

13 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Vidutinis kontroliuojamųjų karvių produktyvumas Productivity of recorded Riebalų ir baltymų Fat&Protein 700 Vidutinis kontroliuojamųjų karvių produktyvumas Average performance of in recording Riebalų Fat Baltymų Protein Pieno Milk Pieno Milk Metai Year

14 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Bandų pasiskirstymas pagal karvių skaičių* Distribution of recorded herds according to number Metai Year bandų * Karvių skaičius No. of % bandų % bandų % bandų % daugiau kaip 0 (>0) bandų % Bandų skaičius iš viso Total herds Visose bandose In all herds / ** * bandų skaičius No. of herds. ** palyginimas su 06 / 07 metais. Bandų pasiskirstymas pagal karvių skaičių* Distribution of recorded herds according to number karvių 5 karvių 60 karvių 0 karvių daugiau kaip 0 (>0) karvių * bandų skaičius No. of herds 4

15 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių ir bandų skaičius* Number of recorded and herds Karvių Cows Karvių bandų Herds iš viso total * iš jų kontroliuojamųjų of which recorded iš viso total * iš jų kontroliuojamųjų of which recorded Akmenės r. Alytaus r. Anykščių r. Birštono r. Biržų r. Druskininkų Elektrėnų Ignalinos r. Jonavos r. Joniškio r. Jurbarko r. Kaišiadorių r. Kalvarijos Kauno r. Kazlų Rūdos Kelmės r. Kėdainių r. Klaipėdos r. Kretingos r. Kupiškio r. Lazdijų r. Marijampolės Mažeikių r. Molėtų r. Pagėgių Pakruojo r. Panevėžio r. Pasvalio r. Plungės r. Prienų r. Radviliškio r. Raseinių r. Rietavo Rokiškio r. Skuodo r. Šakių r. Šalčininkų r. Šiaulių r. Šilalės r. Šilutės r. Širvintų r. Švenčionių r. Tauragės r. Telšių r. Trakų r. Ukmergės r. Utenos r. Varėnos r. Vilkaviškio r. Vilniaus r. Visagino Zarasų r * Ūkinių gyvūnų registro duomenys Animal Register data skaičius no. % skaičius no. % Iš viso Total

16 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Karvių, kontroliuojamųjų karvių ir jų laikytojų skaičius 0008 metais The number of, under the recording and keepers in 0008 year Kontroliuojamųjų karvių laikytojų Keepers of under the recording Kontroliuojamųjų karvių Cows under the recording Iš viso karvių laikytojų Total number of keepers Iš viso karvių Total number of

17 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Karvių, įrašytų į kilmės knygas, vidutinis produktyvumas Productivity of herdbook Veislė Breed Kilmės knygos skyrius HB section karvių no. of Produktyvumas Average production per cow riebalų baltymų % % Riebalų ir baltymų suma F+P A Juodmargių B&W B C P A Žalųjų ir žalmargių Red, R&W B C P Vietinių pagerintų galvijų Native A B C P

18 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Karvių, įrašytų į kilmės knygas, produktyvumas per laktaciją 05d. lactation productivity of herdbook Veislė Juodmargių B&W Žalųjų ir žalmargių Red, R&W Vietinių pagerintų galvijų Native Kilmės knygos skyrius HB section A B C P A B C P A B C P karvių no. of laktacija st lactation laktacija nd lactation ir kitų lakt. +lactations riebalų baltymų karvių no. of riebalų baltymų karvių no. of riebalų baltymų % % % % % %

19 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Atskirų veislių karvių skaičius, jų vidutinis produktyvumas ir vidutinis amžius laktacijomis Average number of, production data per cow / year and number of lactations Veislė Breed Vidutinis karvių skaičius Average. no. of Amžius laktacijomis No. of lactations Pieno Milk Pieno riebalų Fat Pieno baltymų Protein % % 0 0 metai year Juodmargių Black&White Lietuvos Lithuanian Vokietijos German Britanijos British Fr. Olandijos Dutch Holšteinų Holstein Danijos Danish Švedijos Swedish Žalųjų ir žalmargių Red, R&W Lietuvos Lithuanian Anglerų Angler Danijos Danish Vokietijos German R&W Airšyrų Ayrshire Švicų Brown Swiss Švedijos Swedish R&W Estijos Estonian Holšteinų Holstein Simentalų Simmental Norvegijos Norvegian Kitų pieninių veislių Other dairy breeds Džersių Jersey Montbeliarde Vietinių pagerintų galvijų Native Vietinių baltnugarių Whitebacked Vietinių šėmųjų Ashgrey Senojo genotipo Lietuvos juodmargių B&W Senojo genotipo Lietuvos žalųjų Red metai year Juodmargių Black&White Lietuvos Lithuanian Vokietijos German Britanijos British Fr. Olandijos Dutch Holšteinų Holstein Danijos Danish Švedijos Swedish Žalųjų ir žalmargių Red, R&W Lietuvos Lithuanian Anglerų Angler Danijos Danish Vokietijos German R&W Airšyrų Ayrshire Švicų Brown Swiss Švedijos Swedish R&W Estijos Estonian Holšteinų Holstein Simentalų Simmental Norvegijos Norvegian

20 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Veislė Breed Vidutinis karvių skaičius Average. no. of Amžius laktacijomis No. of lactations Pieno Milk Pieno riebalų Fat Pieno baltymų Protein % % Kitų pieninių veislių Other dairy breeds Džersių Jersey Vietinių pagerintų galvijų Native Vietinių baltnugarių Whitebacked Vietinių šėmųjų Ashgrey Senojo genotipo Lietuvos juodmargių B&W Senojo genotipo Lietuvos žalųjų Red metai year Juodmargių Black&White Lietuvos Lithuanian Vokietijos German Britanijos British Fr. Olandijos Dutch Holšteinų Holstein Danijos Danish Švedijos Swedish Žalųjų ir žalmargių Red, R&W Lietuvos Lithuanian Anglerų Angler Danijos Danish Vokietijos German R&W Airšyrų Ayrshire Švicų Brown Swiss Švedijos Swedish R&W Estijos Estonian Holšteinų Holstein Simentalų Simmental Olandijos Dutch R&W Norvegijos Norvegian Kitų pieninių veislių Other dairy breeds Džersių Jersey Vietinių pagerintų galvijų Native Vietinių baltnugarių Whitebacked Vietinių šėmųjų Ashgrey Senojo genotipo Lietuvos juodmargių B&W Senojo genotipo Lietuvos žalųjų Red metai year Juodmargių Black&White Lietuvos Lithuanian Vokietijos German Britanijos British Fr. Olandijos Dutch Holšteinų Holstein Danijos Danish Švedijos Swedish Žalųjų ir žalmargių Red, R&W Lietuvos Lithuanian Anglerų Angler Danijos Danish Latvijos dvylieji Latvian

21 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Veislė Breed Vidutinis karvių skaičius Average. no. of Amžius laktacijomis No. of lactations Pieno Milk Pieno riebalų Fat Pieno baltymų Protein % % Vokietijos German R&W Airšyrų Ayrshire Švicų Brown Swiss Švedijos Swedish R&W Estijos Estonian Holšteinų Holstein Simentalų Simmental Olandijos Dutch R&W Norvegijos Norvegian Kitų pieninių veislių Other dairy breeds Džersių Jersey Normandijos pieniniai Normandian Vietinių pagerintų galvijų Native Vietinių baltnugarių Whitebacked Vietinių šėmųjų Ashgrey Senojo genotipo Lietuvos juodmargių B&W Senojo genotipo Lietuvos žalųjų Red metai year Juodmargių Black&White Lietuvos Lithuanian Vokietijos German Britanijos British Fr. Olandijos Dutch Holšteinų Holstein Danijos Danish Švedijos Swedish Žalųjų ir žalmargių Red, R&W Lietuvos Lithuanian Anglerų Angler Danijos Danish Latvijos dvylieji Latvian Vokietijos German R&W Airšyrų Ayrshire Švicų Brown Swiss Švedijos Swedish R&W Estijos Estonian Holšteinų Holstein Simentalų Simmental Olandijos Dutch R&W Norvegijos Norvegian Kitų pieninių veislių Other dairy breeds Džersių Jersey Vietinių pagerintų galvijų Native Vietinių baltnugarių Whitebacked Vietinių šėmųjų Ashgrey Senojo genotipo Lietuvos juodmargių B&W Senojo genotipo Lietuvos žalųjų Red metai year Juodmargių Black&White Lietuvos Lithuanian Vokietijos German

22 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Britanijos British Fr. Olandijos Dutch Holšteinų Holstein Danijos Danish Švedijos Swedish Veislė Breed Žalųjų ir žalmargių Red, R&W Lietuvos Lithuanian Anglerų Angler Danijos Danish Latvijos dvylieji Latvian Vokietijos German R&W Airšyrų Ayrshire Švicų Brown Swiss Švedijos Swedish R&W Estijos Estonian Holšteinų Holstein Simentalų Simmental Olandijos Dutch R&W Kitų pieninių veislių Other dairy breeds Džersių Jersey Vietinių pagerintų galvijų Native Vietinių baltnugarių Whitebacked Vietinių šėmųjų Ashgrey Senojo genotipo Lietuvos juodmargių B&W Senojo genotipo Lietuvos žalųjų Red Vidutinis karvių skaičius Average. no. of Amžius laktacijomis No. of lactations metai year Pieno Milk Pieno riebalų Fat Pieno baltymų Protein % % Juodmargių Black&White Lietuvos Lithuanian Vokietijos German Britanijos British Fr. Olandijos Dutch Holšteinų Holstein Danijos Danish Švedijos Swedish Žalųjų ir žalmargių Red. R&W Lietuvos Lithuanian Anglerų Angler Danijos Danish Latvijos dvylieji Latvian Vokietijos German R&W Airšyrų Ayrshire Švicų Brown Swiss Švedijos Swedish R&W Estijos Estonian Holšteinų Holstein Simentalų Simmental Olandijos Dutch R&W Kitų pieninių veislių Other dairy breeds Džersių Jersey Vietinių pagerintų galvijų Native Vietinių baltnugarių Whitebacked Vietinių šėmųjų Ashgrey Senojo genotipo Lietuvos juodmargių B&W Senojo genotipo Lietuvos žalųjų Red

23 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių pasisikirstymas pagal pagal veislių veislių grupes grupes Average Average number number of of by by breeds Juodmargių veislių B&W Žalųjų ir žalmargių veislių Red, R&W Kitų pienių veislių Other Vietinių pagerintų veislių Native Vietinių pagerintų veislių karvių skaičius Vietinių pagerintų Average number veislių of native karvių skaičiaus Average number of native Vietinių baltnugarių Whitebacked Senojo genotipo Lietuvos juodmargių B&W Vietinių šėmųjų Ashgrey Senojo genotipo Lietuvos žalųjų Red Vietinių pagerintų veislių karvių vidutinis produktyvumas Vietinių pagerintų Average productivity veislių of karvių native vidutinis produktyvumas Average productivity of native Vietinių baltnugarių Whitebacked Senojo genotipo Lietuvos juodmargių B&W Vietinių šėmųjų Ashgrey Senojo genotipo Lietuvos žalųjų Red

24 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Vidutinis karvių produktyvumas pagal veisles ( kiekis,.) Average productivity per cow / year by breeds (according to amount of ) Vidutinis karvių produktyvumas pagal veisles ( kiekis,.) Average productivity per cow / year by breeds (according to amount of ) Žalųjų ir žalmargių veislių Red and R&W Visų veislių All breeds Juodmargių veislių B&W Žalųjų ir žalmargių veislių Red and R&W Visų veislių All breeds Juodmargių veislių B&W Riebalai % Fat Pienas Milk Vidutinis karvių produktyvumas pagal veisles ( baltymų, proc.) Average productivity per cow / year by breeds (according to ) Žalųjų ir žalmargių veislių Red and R&W Juodmargių veislių B&W Vidutinis karvių produktyvumas pagal veisles ( riebalų, proc.) Average productivity per cow / year by breeds (according to ),,5,0,0,,,0,,, 4 4, 4,4 4,5 4, 4,7 4, 4,4 4,6 4,5 4,6 4,9 4,7 4, 4, 4,8 4,4 4, 4, 4, 4, 4, 4,6 Vidutinis karvių produktyvumas pagal veisles ( baltymų, proc.) Average productivity per cow / year by breeds (according to ) Visų veislių All breeds Baltymai % Protein,6,9,6,,,5,7,4,5,5 4,6 4,4 4,45 4,4 4,5 4,4 4,4 4,45 4,45 4,45 4,9,46,5,47,4,4,45,46,4,44, Vidutinis karvių produktyvumas pagal veisles ( riebalų, proc.) Average productivity per cow / year by breeds (according to )

25 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 5 Atskirų veislių karvių skaičius ir jų vidutinis produktyvumas savivaldybėse Average number and production per cow / year by different breeds in municipalities Juodmargių veislių B&W Žalųjų ir žalmargių veislių Red, R&W Kitų pieninių veislių Other Vietinių pagerintų galvijų veislių Native Visų veislių All breeds no. pienas no. pienas no. pienas no. pienas no. pienas rieb. % balt. % rieb. % balt. % rieb. % balt. % rieb. % balt. % rieb. % balt. % Akmenės r. Alytaus m. Alytaus r. Anykščių r. Birštono Biržų r. Druskininkų Elektrėnų Ignalinos r. Jonavos r. Joniškio r. Jurbarko r. Kaišiadorių r. Kalvarijos Kauno m. Kauno r. Kazlų Rūdos Kelmės r. Kėdainių r. Klaipėdos m. Klaipėdos r Kretingos r. Kupiškio r. Lazdijų r. Marijampolės Mažeikių r. Molėtų r. Pagėgių Pakruojo r. Panevėžio m. Panevėžio r

26 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų no. Juodmargių veislių B&W pienas rieb. % balt. % no. Žalųjų ir žalmargių veislių Red, R&W pienas rieb. % balt. % no. Kitų pieninių veislių Other pienas rieb. % balt. % Vietinių pagerintų galvijų veislių Native no. pienas rieb. % balt. % no. Visų veislių All breeds pienas rieb. % balt. % Pasvalio r. Plungės r. Prienų r. Radviliškio r. Raseinių r. Rietavo sav. Rokiškio r. Skuodo r. Šakių r. Šalčininkų r. Šiaulių m. Šiaulių r. Šilalės r. Šilutės r. Širvintų r. Švenčionių r. Tauragės r. Telšių r. Trakų r. Ukmergės r. Utenos r. Varėnos r. Vilkaviškio r. Vilniaus m. Vilniaus r. Zarasų r Iš viso Total / ** * Kitų pieninių ir vietinių pagerintų galvijų veislių vidutinis produktyvumas apskaičiuotas bendrai. Average productivity of native and other breeds. ** palyginimas su 06 / 07 metais. 6

27 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Vidutinis karvių produktyvumas savivaldybėse (visose bandose) Average productivity of in different municipalities (in all herds) karvių no. of Pirmaveršių produktyvumas Average productivity at firstcalving riebalų Visų karvių produktyvumas Average productivity per cow / year baltymų karvių riebalų baltymų no. of % % % % Akmenės r. Alytaus m. Alytaus r. Anykščių r. Birštono Biržų r. Druskininkų Elektrėnų Ignalinos r. Jonavos r. Joniškio r. Jurbarko r. Kaišiadorių r. Kalvarijos Kauno m. Kauno r. Kazlų Rūdos Kelmės r. Kėdainių r. Klaipėdos m. Klaipėdos r. Kretingos r. Kupiškio r. Lazdijų r. Marijampolės Mažeikių r. Molėtų r. Pagėgių Pakruojo r. Panevėžio m. Panevėžio r. Pasvalio r. Plungės r. Prienų r. Radviliškio r. Raseinių r. Rietavo Rokiškio r. Skuodo r. Šakių r. Šalčininkų r. Šiaulių m. Šiaulių r. Šilalės r. Šilutės r. Širvintų r. Švenčionių r. Tauragės r. Telšių r. Trakų r. Ukmergės r. Utenos r. Varėnos r. Vilkaviškio r. Vilniaus m. Vilniaus r. Zarasų r Iš viso Total Ūkininkų bandose Private farms Bendrovėse ir kt. įm. Agricultural companies

28 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Vidutinis karvių produktyvumas Average productivity of 8

29 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Vidutinis karvių produktyvumas savivaldybėse pagal riebalų ir baltymų sumą Average production data per cow / year in municipalities according to and sum Akmenės r. Šakių r. Pakruojo r. Pasvalio r. Kazlų Rūdos Kėdainių r. Marijampolės Kauno r. Panevėžio r. Jonavos r. Alytaus r. Radviliškio r. Lazdijų r. Šiaulių r. Joniškio r. Kalvarijos Skuodo r. Plungės r. Anykščių r. Pagėgių Kelmės r. Telšių r. Kretingos r. Klaipėdos r. Rokiškio r. Rietavo Švenčionių r. Tauragės r. Utenos r. Biržų r. Vilkaviškio r. Molėtų r. Kupiškio r. Ukmergės r. Mažeikių r. Jurbarko r. Šilalės r. Raseinių r. Širvintų r. Šilutės r. Vilniaus r. Prienų r. Varėnos r. Zarasų r. Elektrėnų Šiaulių m. Ignalinos r. Panevėžio m. Druskininkų Kauno m. Trakų r. Klaipėdos m. Birštono Kaišiadorių r. Šalčininkų r. Alytaus m. Vilniaus m. Karvių No. of Produktyvumas Average productivity per cow / year riebalų baltymų % % Riebalų ir baltymų suma F+P Iš viso Total Ūkininkų bandose Private farms Bendrovėse ir kt. įmonėse Agricultural companies

30 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Vidutinis karvių skaičius Average number of 0

31 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Karvių bandų pasiskirstymas pagal vidutinį produktyvumą Distribution of herds by average productivity Bandų skaičius pagal produktyvumą No. of herds according to productivity Bandų iš viso No. of herds < > 8000 % % % % % % Akmenės r. Alytaus m. Alytaus r. Anykščių r. Birštono Biržų r. Druskininkų Elektrėnų Ignalinos r. Jonavos r. Joniškio r. Jurbarko r. Kaišiadorių r. Kalvarijos Kauno m. Kauno r. Kazlų Rūdos Kelmės r. Kėdainių r. Klaipėdos m. Klaipėdos r. Kretingos r. Kupiškio r. Lazdijų r. Marijampolės Mažeikių r. Molėtų r. Pagėgių Pakruojo r. Panevėžio m. Panevėžio r. Pasvalio r. Plungės r. Prienų r. Radviliškio r. Raseinių r. Rietavo Rokiškio r. Skuodo r. Šakių r. Šalčininkų r. Šiaulių m. Šiaulių r. Šilalės r. Šilutės r. Širvintų r. Švenčionių r. Tauragės r. Telšių r. Trakų r. Ukmergės r. Utenos r. Varėnos r. Vilkaviškio r. Vilniaus m. Vilniaus r. Zarasų r Iš viso Total

32 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Karvių bandų pasiskirstymas pagal vidutinį produktyvumą Distribution of herds by average productivity Karvių bandų pasiskirstymas pagal vidutinį produktyvumą per paskutinius penkerius produktyvumo kontrolės metus Distribution of herds by average productivity over the past five years of recording control

33 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Karvių, išbuvusių bandoje visus metus, pasiskirstymas pagal vidutinį produktyvumą The distribution of recorded (whole year in the same herd) according the average productivity Akmenės r. Alytaus m. Alytaus r. Anykščių r. Birštono Biržų r. Druskininkų Elektrėnų Ignalinos r. Jonavos r. Joniškio r. Jurbarko r. Kaišiadorių r. Kalvarijos Kauno m. Kauno r. Kazlų Rūdos Kelmės r. Kėdainių r Klaipėdos m. Klaipėdos r. Kretingos r. Kupiškio r. Lazdijų r. Marijampolės Mažeikių r. Molėtų r. Pagėgių Pakruojo r. Panevėžio m. Panevėžio r. Pasvalio r. Plungės r. Prienų r. Radviliškio r. Raseinių r. Rietavo Rokiškio r. Skuodo r. Šakių r. Šalčininkų r. Šiaulių m. Šiaulių r. Šilalės r. Šilutės r. Širvintų r. Švenčionių r. Tauragės r. Telšių r. Trakų r. Ukmergės r. Utenos r. Varėnos r. Vilkaviškio r. Vilniaus m. Vilniaus r. Zarasų r. Karvių iš viso No. of Pieno Milk Karvių skaičius pagal produktyvumą No. of according to productivity < > 8000 % % % % % % Iš viso Total Ūkininkų bandose Private farms Bendrovėse ir kt. įmonėse Agricultural companies

34 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Karvių, išbuvusių bandoje visus metus, pasiskirstymas pagal vidutinį produktyvumą The distribution of recorded (whole year in the same herd) according the average productivity 757 Karvių, išbuvusių bandoje visus metus, pasiskirstymas pagal vidutinį produktyvumą, per paskutinius penkerius produktyvumo kontrolės metus The distribution of recorded (whole year in the same herd) according the average productivity over the past five years of recording control 4

35 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Geriausios karvių bandos (pagal riebalų ir baltymų sumą) Best dairy herds by and yield Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of 6 0 karvių 4957 Vilkaviškio r Vilkaviškio r Vilkaviškio r Kretingos r Radviliškio r Vilkaviškio r Klaipėdos r Plungės r Šilalės r Biržų r Skuodo r Alytaus r Vilkaviškio r Radviliškio r Lazdijų r Skuodo r Šilalės r Prienų r Lazdijų r Šilutės r Ukmergės r Alytaus r Plungės r Alytaus r Plungės r Kupiškio r Skuodo r Rokiškio r Kretingos r Skuodo r Šilalės r Biržų r Skuodo r Šilalės r Kelmės r Kupiškio r Radviliškio r Utenos r Vilkaviškio r Vilniaus r Šilalės r Kelmės r

36 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Lazdijų r Alytaus r Šilutės r Kėdainių r Kelmės r Vilkaviškio r Kupiškio r Plungės r Šilalės r Šilalės r Šilalės r Utenos r Anykščių r Šilalės r Šilalės r Kelmės r Kretingos r Klaipėdos r Kelmės r Skuodo r Alytaus r Jonavos r Skuodo r Lazdijų r Šilalės r Tauragės r Kelmės r Šilalės r Kelmės r Akmenės r Plungės r Telšių r Skuodo r Radviliškio r Pagėgių Vilkaviškio r Vilkaviškio r Kupiškio r Šilutės r Kėdainių r Kelmės r Vilkaviškio r Vilkaviškio r Šilutės r

37 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Plungės r Telšių r Kėdainių r Lazdijų r Kretingos r Kėdainių r Šilutės r Šiaulių r Kretingos r Pasvalio r Kelmės r Šilalės r Kalvarijos Prienų r Biržų r Skuodo r Kalvarijos Prienų r Telšių r Vilkaviškio r Šilalės r Vilkaviškio r Kalvarijos Mažeikių r Kretingos r Kupiškio r Radviliškio r Joniškio r Jurbarko r Tauragės r Kaišiadorių r Lazdijų r Biržų r Šilutės r Alytaus r Šakių r Anykščių r Vilkaviškio r Kelmės r Prienų r Kėdainių r Radviliškio r Tauragės r Kelmės r

38 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Molėtų r Vilkaviškio r Skuodo r Kelmės r Kelmės r Pasvalio r Kretingos r Skuodo r Anykščių r Skuodo r Rokiškio r Vilkaviškio r Mažeikių r Vilkaviškio r Kelmės r Plungės r Vilkaviškio r Alytaus r Mažeikių r Skuodo r Šilutės r Karvių Cows 494 Vilkaviškio r Ukmergės r Šilutės r Skuodo r Rokiškio r Šakių r Vilkaviškio r Skuodo r Ignalinos r Kretingos r Plungės r Panevėžio r Kelmės r Skuodo r Mažeikių r Alytaus r Alytaus r Kelmės r Vilkaviškio r Šilalės r Skuodo r

39 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of 8900 Skuodo r Kėdainių r Alytaus r Kupiškio r Marijampolės Raseinių r Kauno r Šilalės r Alytaus r Rokiškio r Šilutės r Pagėgių Anykščių r Skuodo r Ukmergės r Kėdainių r Tauragės r Klaipėdos r Šilutės r Jurbarko r Pakruojo r Kelmės r Skuodo r Vilkaviškio r Rietavo Rokiškio r Kelmės r Kelmės r Vilkaviškio r Alytaus r Skuodo r Pasvalio r Kalvarijos Kėdainių r Pagėgių Pagėgių Pasvalio r Kupiškio r Plungės r Skuodo r Kelmės r Pagėgių Kalvarijos

40 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Vilkaviškio r Ukmergės r Šakių r Raseinių r Plungės r Šakių r Utenos r Vilkaviškio r Skuodo r Šiaulių r Kretingos r Skuodo r Rokiškio r Kalvarijos Šilalės r Kėdainių r Alytaus r Joniškio r Vilkaviškio r Kėdainių r Pasvalio r Marijampolės Alytaus r Skuodo r Pagėgių Kalvarijos Kelmės r Šilutės r Tauragės r Panevėžio r Kelmės r Rokiškio r Šilalės r Prienų r Telšių r Kelmės r Šilutės r Mažeikių r Kretingos r Šilalės r Lazdijų r Vilkaviškio r Pasvalio r Biržų r

41 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Marijampolės Mažeikių r Skuodo r Skuodo r Kretingos r Molėtų r Šakių r Pagėgių Skuodo r Lazdijų r Šilutės r Radviliškio r Biržų r Kelmės r Pagėgių Šakių r Kelmės r Kupiškio r Šilutės r Skuodo r Pasvalio r Vilkaviškio r Panevėžio r Skuodo r Šakių r Alytaus r Šilalės r Vilkaviškio r Kupiškio r Biržų r Mažeikių r Plungės r Šilalės r Kelmės r Skuodo r Telšių r Kėdainių r Skuodo r Skuodo r Kelmės r Panevėžio r Kupiškio r Kaišiadorių r Panevėžio r

42 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Šilalės r Šilutės r Pagėgių Skuodo r Kelmės r Vilkaviškio r Rokiškio r Pagėgių Prienų r Šilalės r Biržų r Skuodo r Ukmergės r Molėtų r Plungės r Plungės r Panevėžio r Kupiškio r Kupiškio r Jurbarko r Varėnos r Vilkaviškio r Lazdijų r Telšių r Skuodo r Vilkaviškio r Šilutės r Marijampolės Kelmės r Marijampolės Pagėgių Alytaus r Raseinių r Skuodo r Tauragės r Mažeikių r Lazdijų r Kupiškio r Šilutės r Kelmės r Kėdainių r Lazdijų r Plungės r Rietavo

43 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Vilkaviškio r Biržų r Vilkaviškio r Šilalės r Plungės r Kėdainių r Lazdijų r Kazlų Rūdos Vilkaviškio r Prienų r Kretingos r Kupiškio r Šilalės r Pasvalio r Kelmės r Klaipėdos r Šilalės r Šilalės r Kalvarijos Šakių r Šilalės r Šilalės r Tauragės r Kauno r Mažeikių r Pagėgių Šakių r Klaipėdos r Šiaulių r Vilkaviškio r Ukmergės r Skuodo r Kretingos r Tauragės r Karvių Cows 4954 Vilkaviškio r Kretingos r Raseinių r Vilkaviškio r Telšių r Kalvarijos Klaipėdos r Kazlų Rūdos Skuodo r

44 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Tauragės r Raseinių r Tauragės r Vilkaviškio r Lazdijų r Kelmės r Skuodo r Kretingos r Vilkaviškio r Skuodo r Ignalinos r Šilutės r Tauragės r Šakių r Kaišiadorių r Skuodo r Skuodo r Plungės r Šilalės r Skuodo r Kėdainių r Plungės r Panevėžio r Utenos r Telšių r Anykščių r Vilkaviškio r Šakių r Biržų r Rietavo Kelmės r Skuodo r Kupiškio r Šilutės r Marijampolės Rokiškio r Skuodo r Utenos r Šilalės r Radviliškio r Vilkaviškio r Skuodo r Kalvarijos Alytaus r

45 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Vilkaviškio r Mažeikių r Pagėgių Raseinių r Šilalės r Ukmergės r Kelmės r Pagėgių Skuodo r Ignalinos r Vilkaviškio r Šakių r Pagėgių Kelmės r Lazdijų r Kėdainių r Šilutės r Pasvalio r Kelmės r Tauragės r Pagėgių Joniškio r Tauragės r Vilkaviškio r Skuodo r Pasvalio r Skuodo r Pagėgių Kazlų Rūdos Kupiškio r Skuodo r Prienų r Mažeikių r Kalvarijos Skuodo r Mažeikių r Vilkaviškio r Kelmės r Tauragės r Šilalės r Utenos r Šilutės r Klaipėdos r Alytaus r

46 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Šakių r Pasvalio r Šakių r Šilalės r Skuodo r Mažeikių r Tauragės r Panevėžio r Skuodo r Plungės r Kretingos r Šilutės r Alytaus r Akmenės r Biržų r Plungės r Alytaus r Tauragės r Plungės r Tauragės r Plungės r Širvintų r Vilkaviškio r Skuodo r Šilutės r Kupiškio r Plungės r Šilalės r Skuodo r Mažeikių r Vilkaviškio r Kupiškio r Šilalės r Pagėgių Telšių r Šilutės r Kėdainių r Šilalės r Skuodo r Marijampolės Telšių r Prienų r Kupiškio r

47 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Telšių r Kauno r Kupiškio r Šilutės r Tauragės r Jurbarko r Skuodo r Skuodo r Plungės r Šilutės r Plungės r Lazdijų r Šiaulių r Lazdijų r Skuodo r Vilkaviškio r Rietavo Mažeikių r Skuodo r Ukmergės r Mažeikių r Lazdijų r Joniškio r Šilutės r Pagėgių Skuodo r Telšių r Tauragės r Marijampolės Kretingos r Biržų r Tauragės r Kėdainių r Šilalės r Anykščių r Vilkaviškio r Joniškio r Utenos r Anykščių r Šakių r Šilalės r Prienų r Prienų r

48 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Šilutės r Biržų r Tauragės r Skuodo r Šakių r Šilutės r Šilalės r Vilkaviškio r Skuodo r Šilutės r Klaipėdos r Skuodo r Kupiškio r Prienų r Kaišiadorių r Kėdainių r Kelmės r Klaipėdos r Radviliškio r Skuodo r Kalvarijos Pagėgių Klaipėdos r Utenos r Šilalės r Jurbarko r Šilutės r Kretingos r Pagėgių Skuodo r Telšių r Skuodo r Prienų r Kelmės r Lazdijų r Šilutės r Zarasų r karvių Jonavos r Tauragės r Kelmės r Tauragės r Kretingos r Skuodo r

49 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Šilalės r Vilkaviškio r Anykščių r Skuodo r Šilalės r Kėdainių r Radviliškio r Šilalės r Kėdainių r Šilalės r Plungės r Plungės r Kelmės r Kretingos r Kėdainių r Skuodo r Skuodo r Šalčininkų r Skuodo r Šakių r Pasvalio r Rokiškio r Kelmės r Alytaus r Raseinių r Telšių r Radviliškio r Skuodo r Skuodo r Biržų r Radviliškio r Plungės r Plungės r Plungės r Kretingos r Lazdijų r Telšių r Jurbarko r Mažeikių r Šilalės r Šilutės r Radviliškio r Šilalės r Kupiškio r

50 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Plungės r Pagėgių Šakių r Klaipėdos r Pagėgių Šakių r Tauragės r Jurbarko r Pasvalio r Pagėgių Anykščių r Tauragės r Telšių r Rokiškio r Plungės r Skuodo r Skuodo r Skuodo r Kelmės r Utenos r Rokiškio r Šakių r Kėdainių r Kupiškio r Šilalės r Šalčininkų r Plungės r Šilalės r Radviliškio r Pagėgių Biržų r Šilutės r Šilalės r Prienų r Skuodo r Vilkaviškio r Telšių r Tauragės r Plungės r Telšių r Pagėgių Jurbarko r Lazdijų r Skuodo r

51 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Tauragės r Vilkaviškio r Prienų r Vilkaviškio r Rokiškio r Kelmės r Skuodo r Tauragės r Rokiškio r Kauno r Anykščių r Kretingos r Anykščių r Lazdijų r Marijampolės Šilutės r Širvintų r Šilalės r Utenos r Šilalės r Plungės r Radviliškio r Lazdijų r Skuodo r Vilkaviškio r Biržų r Kalvarijos Panevėžio r Rietavo Mažeikių r Utenos r Prienų r Pasvalio r Šilalės r Raseinių r Klaipėdos r Telšių r Jurbarko r Kretingos r Telšių r Telšių r Kalvarijos Plungės r Jurbarko r

52 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Jurbarko r Marijampolės Radviliškio r Alytaus r Skuodo r Vilkaviškio r Skuodo r Kretingos r Prienų r Utenos r Šilutės r Šilutės r Utenos r Pasvalio r Mažeikių r Klaipėdos r Panevėžio r Pagėgių Kretingos r Skuodo r Kazlų Rūdos Plungės r Mažeikių r Plungės r Ukmergės r Šilutės r Pagėgių Šilutės r Kalvarijos Kupiškio r Šilutės r Panevėžio r Jurbarko r Pasvalio r Šilalės r Šilutės r Utenos r Kupiškio r Telšių r Telšių r Kauno r Kelmės r Kretingos r Šilalės r

53 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Telšių r Mažeikių r Pagėgių Pagėgių Telšių r Raseinių r Raseinių r Kazlų Rūdos Klaipėdos r Kelmės r Tauragės r Pasvalio r Šilalės r Pagėgių Alytaus r Tauragės r Joniškio r Radviliškio r Radviliškio r Telšių r Radviliškio r Vilkaviškio r Plungės r Šilutės r Raseinių r Anykščių r Tauragės r Šilutės r Kalvarijos Šilutės r Šilutės r Skuodo r Plungės r Kalvarijos Skuodo r Kretingos r Prienų r Klaipėdos r Anykščių r Šilalės r karvių Lazdijų r Telšių r Šilutės r

54 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Plungės r Mažeikių r Vilkaviškio r Skuodo r Šilalės r Tauragės r Plungės r Šakių r Tauragės r Klaipėdos r Plungės r Radviliškio r Prienų r Vilkaviškio r Rokiškio r Raseinių r Mažeikių r Panevėžio r Panevėžio r Klaipėdos r Jurbarko r Kėdainių r Molėtų r Pagėgių Šilalės r Raseinių r Šilutės r Kretingos r Plungės r Biržų r Panevėžio r Tauragės r Lazdijų r Plungės r Utenos r Šilalės r Utenos r Šilutės r Mažeikių r Vilkaviškio r Rokiškio r Mažeikių r Plungės r Telšių r

55 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Plungės r Anykščių r Plungės r Kėdainių r Pasvalio r Prienų r Mažeikių r Utenos r Šakių r Telšių r Kauno r Šilalės r Pagėgių Šilutės r Jurbarko r Skuodo r Šilalės r Ignalinos r Jurbarko r Klaipėdos r Šiaulių r Kelmės r Šilalės r Raseinių r Šilalės r Šilalės r Šilalės r Pakruojo r Šilalės r Tauragės r Šakių r Šilalės r Mažeikių r Kelmės r Šilutės r Šakių r Telšių r Prienų r Panevėžio r Vilkaviškio r Vilniaus r Šilutės r Pagėgių Vilkaviškio r

56 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Rietavo Klaipėdos r Raseinių r Skuodo r Radviliškio r Pagėgių Jurbarko r Radviliškio r Plungės r Šilutės r Šilalės r Rietavo Šilalės r Kėdainių r Šilalės r Prienų r Šilutės r Kauno r Vilniaus r Pasvalio r Tauragės r Vilkaviškio r Rokiškio r Ignalinos r Vilkaviškio r Jurbarko r Pagėgių Pasvalio r Radviliškio r Radviliškio r Kazlų Rūdos Panevėžio r Kaišiadorių r Prienų r Šilutės r Šilutės r Kupiškio r Prienų r Šilalės r Telšių r Kauno r Širvintų r Šakių r

57 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Kelmės r Šalčininkų r Telšių r Panevėžio r Telšių r Šilutės r Šilalės r Mažeikių r Klaipėdos r Rietavo Prienų r Pagėgių Biržų r Pasvalio r Kelmės r Mažeikių r karvių Kretingos r Plungės r Telšių r Skuodo r Skuodo r Kelmės r Pagėgių Tauragės r Kupiškio r Telšių r Telšių r Raseinių r Kelmės r Telšių r Biržų r Plungės r Kėdainių r Telšių r Utenos r Plungės r Širvintų r Kelmės r Skuodo r Skuodo r Klaipėdos r

58 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Utenos r Kretingos r Alytaus r Pagėgių Prienų r Kelmės r Kretingos r Mažeikių r Skuodo r Skuodo r Biržų r Pakruojo r Kelmės r Skuodo r Jurbarko r Telšių r Telšių r Kėdainių r Skuodo r Anykščių r Marijampolės Plungės r Mažeikių r Kupiškio r Pasvalio r Vilkaviškio r Plungės r Skuodo r Alytaus r Vilniaus r Šilutės r Plungės r Plungės r Mažeikių r Šilalės r Pagėgių Mažeikių r Mažeikių r Šilalės r Utenos r Šilutės r Rokiškio r Šilutės r Kėdainių r

59 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Telšių r Skuodo r Kėdainių r Šakių r Tauragės r Mažeikių r Šilutės r Šilalės r Plungės r Prienų r Raseinių r Anykščių r Alytaus r Plungės r Skuodo r Anykščių r Telšių r Šilalės r Utenos r Jurbarko r Rietavo Klaipėdos r Kalvarijos Jonavos r Vilkaviškio r Telšių r Skuodo r Skuodo r Kaišiadorių r Radviliškio r Skuodo r Tauragės r Jurbarko r Skuodo r Kelmės r Anykščių r Radviliškio r Anykščių r Utenos r Klaipėdos r Prienų r Pagėgių Plungės r Kretingos r

60 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Prienų r Telšių r Pagėgių Mažeikių r Biržų r Šilalės r Švenčionių r Prienų r Birštono Kupiškio r Mažeikių r Raseinių r Šakių r Širvintų r Švenčionių r Mažeikių r Prienų r Raseinių r Zarasų r Raseinių r Rokiškio r Šilalės r Kėdainių r Pasvalio r Ignalinos r Raseinių r Šilalės r karvių Šilalės r Šilalės r Plungės r Raseinių r Šilalės r Pagėgių Šakių r Šiaulių r Tauragės r Skuodo r Biržų r Jurbarko r Plungės r Skuodo r Plungės r

61 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Klaipėdos r Plungės r Klaipėdos r Šiaulių r Utenos r Skuodo r Joniškio r Šilutės r Telšių r Skuodo r Šilalės r Klaipėdos r Raseinių r Klaipėdos r Rietavo Joniškio r Kėdainių r Skuodo r Kretingos r Telšių r Telšių r Šakių r Pagėgių Pagėgių Kupiškio r Utenos r Skuodo r Klaipėdos r Klaipėdos r Pagėgių Šilalės r Šilalės r Klaipėdos r Kupiškio r Utenos r Skuodo r Klaipėdos r Zarasų r Radviliškio r Kelmės r Raseinių r Mažeikių r Telšių r Telšių r

62 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Šalčininkų r Pasvalio r Panevėžio r Jurbarko r Skuodo r Radviliškio r Pagėgių Anykščių r Ignalinos r Šiaulių r Telšių r Kupiškio r Prienų r Šiaulių r Radviliškio r Biržų r Klaipėdos r Radviliškio r Šilalės r Akmenės r Ignalinos r Prienų r Kalvarijos Šilalės r Tauragės r Biržų r Biržų r Raseinių r Šakių r Mažeikių r Šilutės r Šilalės r Plungės r Šilutės r karvių Jonavos r Jonavos r Tauragės r Kupiškio r Molėtų r Šilutės r Lazdijų r Plungės r Rokiškio r

63 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Anykščių r Šiaulių r Mažeikių r Radviliškio r Ignalinos r Raseinių r Radviliškio r Pasvalio r Kėdainių r Kėdainių r Joniškio r Pasvalio r Radviliškio r Jurbarko r ir daugiau karvių Jonavos r Jonavos r Tauragės r Kupiškio r Molėtų r Šilutės r Lazdijų r Plungės r Rokiškio r Anykščių r Šiaulių r Mažeikių r Radviliškio r Ignalinos r Raseinių r Radviliškio r Pasvalio r Kėdainių r Kėdainių r Joniškio r Pasvalio r Radviliškio r Jurbarko r

64 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of Žemės ūkio bendrovėse ir kt. įmonėse Agricultural companies Lukšių ž.ū.b. Šakių r Aristavos ž.ū.b. Kėdainių r Griškabūdžio ž.ū.b. Šakių r Voniškių ž.ū.b. Šakių r Atžalyno ž.ū.b. Alytaus r Papilės ž.ū.b. Akmenės r Sidabravo ž.ū.b. Radviliškio r ŽŪB Vaškai Pasvalio r Žeimelio ž.ū.b. Pakruojo r Padovinio ž.ū.b. Marijampolės Kiemelių ž.ū.b. Pasvalio r ŽŪK Lumpėnų Rambynas Pagėgių Vermenos ž.ū.b. Kėdainių r Lygumų ž.ū.b. Pakruojo r UAB Šukioniai Pakruojo r Grinaičių ž.ū.b. Šakių r Lytagros ž.ū.b. Kauno r ŽŪB Draugas Radviliškio r ŽŪB Tetirvinai Pasvalio r VŠĮ LSMU pra. mok. band. C. Kauno r UAB LŽI Dotnuvos e.ū. Kėdainių r Kepalių ž.ū.b. Joniškio r ŽŪK Baltas lašas Pasvalio r ŽŪB Draugystė Pasvalio r ŽŪB Agaro riešutas Biržų r Vazniškių ž.ū.b. Kalvarijos Okainių ž.ū.b. Kėdainių r UAB Upytės eksp. ūkis Panevėžio r ŪKB Šilgaliai Pagėgių Ažytėnų ž.ū.b. Kėdainių r UAB Noragra Šakių r Pelaniškių ž.ū.b. Pakruojo r Dovydiškių ž.ū.b. Kėdainių r Žibartonių ž.ū.b. Panevėžio r Labūnavos ž.ū.b. Kėdainių r Aukštadvario ž.ū.b. Panevėžio r UAB Vikebas Pasvalio r Daukniūnų ž.ū.b. Panevėžio r Guostagalio ž.ū.b. Pakruojo r ŽŪB Bajėnai Pagėgių Pauliukų ž.ū.b. Jonavos r ŽŪB Šilagalis Panevėžio r

65 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of 4 Kubilių ž.ū.b. Šakių r Gesalų ž.ū.b. Skuodo r UAB Laufriza Kėdainių r ŽŪB Minija Rietavo Plokščių ž.ū.b. Šakių r Smilgių ž.ū.b. Marijampolės Žvirblonių ž.ū.b. Pakruojo r ŽŪB Ginkūnų agrofirma Šiaulių r Suvalkijos ž.ū.b. Marijampolės ŽŪK Naujieji Berniūnai Panevėžio r Kalpokų ž.ū.b. Pakruojo r Žalgirio ž.ū.b. Pakruojo r VŠĮ LŽŪU mokomasis ūkis Kauno r Bariūnų ž.ū.b. Joniškio r Burbiškio agroserviso koop. Anykščių r ŽŪB Gražiškiai Radviliškio r Liberiškio ž.ū.b. Panevėžio r Verbūnų ž.ū.b. Šiaulių r Kuršėnų ž.ū.b. Šiaulių r Valavičių ž.ū.b. Marijampolės Dovinės ž.ū.b. Marijampolės Balsupių kooperatinė bendrovė Marijampolės Linkuvos ž.ū.b. Pakruojo r ŽŪB AUGA Smilgiai Panevėžio r Bernatonių ž.ū.b. Panevėžio r Lailiūnų ž.ū.b. Rokiškio r Daugėliškių ž.ū.b. Kauno r Darginių ž.ū.b. Joniškio r ŽŪB AUGA Kairėnai Radviliškio r UAB Juragiai Kauno r Vaišvilčių ž.ū.b. Panevėžio r Skaistgirio ž.ū.b. Joniškio r ŽŪB Tikras lietuviškas ūkis Panevėžio r UAB Švedijos pienas Telšių r Kirdonių ž.ū.b. Biržų r Skilvionių ž.ū.b. Joniškio r ŽŪB AUGA Želsvelė Marijampolės ŽŪB AUGA Vėriškės Radviliškio r ŽŪB AUGA Jurbarkai Jurbarko r J. Šveikio I.Į. Ufa Kėdainių r Piktupėnų ž.ū.b. Pagėgių UAB AUGA Grūduva Šakių r UAB Drąsutaičiai Joniškio r

66 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner vid. karvių avg.no. of riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Karvių skaičius No.of 86 Nemuno ž.ū.b. Kėdainių r ŽŪB Girsūdai Pasvalio r Atžalyno ž.ū.b. Panevėžio r Kalnujų ž.ū.b. Raseinių r Krakių ž.ū.b. Kėdainių r ŽŪB AUGA Lankesa Jonavos r MB Landsima Panevėžio r ŽŪB AUGA Nausodė Anykščių r ŽŪK Baltoji Smilga Kupiškio r ŽŪB Sala Šilutės r ŽŪB Jotainiai Panevėžio r Šiupylių ž.ū.b. Šiaulių r UAB Šimšė Kelmės r Merkio ž.ū.b. Trakų r LSMU Gyv. Institutas Radviliško r Kretingalės ž.ū.b. Klaipėdos r Nemuno ž.ū.b. Prienų r ŽŪB Kriviliai Varėnos r UAB Ilzenbergo valdos Vilniaus m

67 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Eil. Nr. No. Laikytojas Owner Produktyviausios juodmargių veislių karvės (pagal kiekį per paskutinę laktaciją) Productivity of B&W (according to quantity of during the last lactation) Veislė breed Karvės Nr. Reg. No. of cow Laktacija lac. Vidutinis produktyvumas Average productivity riebalų baltymų % % Pasvalio r. H LT Pasvalio r. H LT Kalvarijos LJ LT Šakių r. H LT Pasvalio r. H LT Kėdainių r. LJ LT Šakių r. H LT Kalvarijos LJ LT Šakių r. LJ LT Kėdainių r. LJ LT Kėdainių r. H LT Kėdainių r. LJ LT Šakių r. H LT Pakruojo r. LJ LT Šakių r. LJ LT Šakių r. H LT Pakruojo r. LJ LT Šakių r. H LT Šakių r. H LT Kėdainių r. H LT Kėdainių r. LJ LT Kėdainių r. LJ LT Panevėžio r. LJ LT Kėdainių r. H LT Šakių r. H LT Alytaus r. LJ LT Pakruojo r. ŠJ LT Pasvalio r. H DK Šakių r. H LT Kėdainių r. H LT Pakruojo r. LJ LT Kėdainių r. LJ LT Šakių r. H LT Alytaus r. ŠJ SE Šakių r. LJ LT Pakruojo r. H LT Šilalės r. H LT Kėdainių r. LJ LT Šakių r. H LT Šakių r. H LT Kėdainių r. LJ LT Šakių r. H LT Kėdainių r. LJ LT

68 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Eil. Nr. No. Laikytojas Owner Veislė breed Karvės Nr. Reg. No. of cow Laktacija lac. Vidutinis produktyvumas Average productivity riebalų baltymų % % Šakių r. H LT Kėdainių r. H LT Pakruojo r. H LT Kėdainių r. H LT Kalvarijos LJ LT Akmenės r. H LT Šakių r. H LT Akmenės r. H LT Šakių r. H LT Šakių r. H LT Kalvarijos H LT Pakruojo r. LJ LT Akmenės r. H LT Šakių r. H LT Šakių r. LJ LT Šakių r. H LT Šakių r. LJ LT Šakių r. H LT Kėdainių r. LJ LT Pakruojo r. H LT Šakių r. H LT Radviliškio r. H LT Šakių r. H LT Kėdainių r. LJ LT Pakruojo r. LJ LT Šakių r. LJ LT Kėdainių r. LJ LT Telšių r. H LT Kretingos r. LJ LT Šakių r. H LT Alytaus r. H LT Pasvalio r. LJ LT Kalvarijos LJ LT Šakių r. H LT Pasvalio r. LJ LT Kėdainių r. H LT Pasvalio r. H LT Šakių r. H LT Kėdainių r. LJ LT Kėdainių r. H LT Šakių r. H LT Kalvarijos LJ LT Kėdainių r. H LT Alytaus r. H LT Šakių r. H LT

69 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Eil. Nr. No. Laikytojas Owner Veislė breed Karvės Nr. Reg. No. of cow Laktacija lac. Vidutinis produktyvumas Average productivity riebalų baltymų % % Šakių r. H LT Šakių r. LJ LT Šakių r. H LT Šakių r. H LT Alytaus r. LJ LT Panevėžio r. LJ LT Kalvarijos LJ LT Pakruojo r. LJ LT Kėdainių r. LJ LT Šakių r. LJ LT Alytaus r. ŠJ SE Šilalės r. H LT Pasvalio r. LJ LT Alytaus r. LJ LT Pakruojo r. LJ LT Pasvalio r. H LT Kėdainių r. LJ LT Šakių r. H LT Pasvalio r. H LT Šakių r. LJ LT Kėdainių r. LJ LT Šakių r. LJ LT Kėdainių r. LJ LT Pakruojo r. LJ LT Pakruojo r. LJ LT Kėdainių r. LJ LT Šakių r. H LT Pakruojo r. LJ LT Kėdainių r. LJ LT Kėdainių r. H LT Marijampolės LJ LT Marijampolės LJ LT Šakių r. H LT Panevėžio r. LJ LT Pasvalio r. H LT Kėdainių r. H LT Pakruojo r. LJ LT Pakruojo r. H LT Kėdainių r. LJ LT Pakruojo r. H LT Šakių r. H LT Kėdainių r. H LT Pakruojo r. H LT Kėdainių r. H LT Šakių r. H LT

70 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Eil. Nr. No. Laikytojas Owner Veislė breed Karvės Nr. Reg. No. of cow Laktacija lac. Vidutinis produktyvumas Average productivity riebalų baltymų % % Šakių r. H LT Šakių r. LJ LT Kėdainių r. H LT Kėdainių r. VJ LT Plungės r. H LT Kėdainių r. LJ LT Pakruojo r. LJ LT Akmenės r. H LT Akmenės r. LJ LT Pakruojo r. H NL Šakių r. H NL Pasvalio r. H LT Akmenės r. H LT Radviliškio r. H LT Kauno r. H LT Kėdainių r. LJ LT Kauno r. H LT Pakruojo r. LJ LT Kėdainių r. H LT Kėdainių r. H LT Šakių r. H LT Pakruojo r. H NL Panevėžio r. H LT Kėdainių r. DJ LT Kėdainių r. H LT Pasvalio r. H LT Pakruojo r. H LT Radviliškio r. H LT Alytaus r. H LT Pakruojo r. LJ LT Pakruojo r. LJ LT Šakių r. LJ LT Akmenės r. H LT Kėdainių r. H LT Panevėžio r. H LT Akmenės r. H LT Kėdainių r. LJ LT Šakių r. H LT Kalvarijos LJ LT Skuodo r. LJ LT Plungės r. LJ LT Šakių r. LJ LT Šakių r. H LT Šakių r. LJ LT Telšių r. H LT

71 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Eil. Nr. No. Laikytojas Owner Veislė breed Karvės Nr. Reg. No. of cow Laktacija lac. Vidutinis produktyvumas Average productivity riebalų baltymų % % Kėdainių r. H LT Kėdainių r. H LT Marijampolės H LT Kėdainių r. LJ LT Kėdainių r. LJ LT Šilalės r. LJ LT Marijampolės LJ LT Šakių r. LJ LT Kėdainių r. H LT Pakruojo r. H LT Šakių r. H LT Šakių r. H LT Šilalės r. LJ LT Šakių r. H LT Pakruojo r. H LT Šakių r. H LT Šakių r. LJ LT Šakių r. LJ LT Pakruojo r. H NL Radviliškio r. LJ LT Šakių r. H LT Pakruojo r. LJ LT Kėdainių r. LJ LT Radviliškio r. H LT Marijampolės H LT Kauno r. OJ LT Šakių r. H LT Šakių r. H LT Alytaus r. H LT Marijampolės H LT Radviliškio r. LJ LT Šakių r. H LT Akmenės r. LJ LT Kauno r. H LT Alytaus r. LJ LT Kėdainių r. H LT Kauno r. LJ LT Šakių r. LJ LT Kėdainių r. LJ LT Kėdainių r. LJ LT Pakruojo r. H LT Akmenės r. VJ LT Pagėgių H LT Šakių r. H LT Šakių r. H LT

72 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Eil. Nr. No. Laikytojas Owner Veislė breed Karvės Nr. Reg. No. of cow Laktacija lac. Vidutinis produktyvumas Average productivity riebalų baltymų % % Šakių r. LJ LT Šakių r. LJ LT Pakruojo r. H LT Kėdainių r. H LT Panevėžio r. H LT Šakių r. H LT Pakruojo r. H LT Marijampolės H LT Marijampolės H LT Šakių r. H LT Marijampolės H LT Šakių r. H LT Marijampolės LJ LT Šakių r. H LT Šakių r. H LT Kėdainių r. H LT Pasvalio r. H LT Alytaus r. H LT Radviliškio r. LJ LT Kėdainių r. LJ LT Pasvalio r. H LT Kėdainių r. VJ LT Kėdainių r. LJ LT Marijampolės LJ LT Marijampolės H LT Kėdainių r. VJ LT Šakių r. H LT Šakių r. H LT Kėdainių r. LJ LT Šakių r. H LT Kėdainių r. LJ LT Šakių r. LJ LT Kretingos r. H LT Šakių r. H LT Kauno r. H LT Šakių r. H LT Šilalės r. H LT Šakių r. H LT Šakių r. LJ LT Akmenės r. LJ LT Šakių r. LJ LT Akmenės r. H LT Akmenės r. H LT Plungės r. LJ LT Marijampolės H LT

73 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Eil. Nr. No. Laikytojas Owner Veislė breed Karvės Nr. Reg. No. of cow Laktacija lac. Vidutinis produktyvumas Average productivity riebalų baltymų % % Pasvalio r. H LT Telšių r. H LT Akmenės r. H LT Šakių r. H LT Šakių r. H LT Kauno r. ŠJ LT Akmenės r. H LT Pasvalio r. H LT Šakių r. LJ LT Kėdainių r. LJ LT Alytaus r. LJ LT Šakių r. LJ LT Kėdainių r. LJ LT Šakių r. LJ LT Kėdainių r. H LT Šakių r. LJ LT Šakių r. H LT Akmenės r. H LT Pakruojo r. H NL Šakių r. H LT Šakių r. H LT Šakių r. H LT Šakių r. H LT Jonavos r. LJ LT Kalvarijos H LT Šakių r. H LT Akmenės r. H LT Plungės r. H LT Pakruojo r. LJ LT Šakių r. LJ LT Panevėžio r. LJ LT Šakių r. H LT Šakių r. H LT Pakruojo r. LJ LT Pakruojo r. LJ LT Šakių r. H LT Jonavos r. LJ LT Veislių sutrumpinimų paaiškinimas: H Holšteinai Holstein; DJ Danijos juodmargiai Danish B&W; LJ Lietuvos juodmargiai Lithuanian B&W; VJ Vokietijos juodmargiai German B&W; ŠJ Švedijos juodmargiai Swedish B&W; OJ Olandijos juodmargiai Dutch B&W 7

74 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Produktyviausios žalųjų ir žalmargių veislių karvės (pagal kiekį per paskutinę laktaciją) Productivity of Red and R&W (according to quantity of during the last lactation) Eil. Nr. No. Laikytojas Owner Veislė breed Karvės Nr. Reg. No. of cow Laktacija lac. Vidutinis produktyvumas Average productivity riebalų baltymų % % Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. ŽH LT Pasvalio r. ŽH LT Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. ŽH LT Pakruojo r. LŽ LT Radviliškio r. LŽ LT Pasvalio r. ŽH LT Radviliškio r. AI LT Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Radviliškio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Pakruojo r. LŽ LT Pakruojo r. LŽ LT Pasvalio r. ŽH LT Pasvalio r. LŽ LT Kėdainių r. LŽ LT Pasvalio r. ŽH LT Pasvalio r. ŽH LT Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. AI LT Vilkaviškio r. LŽ LT Pakruojo r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. ŽH LT Pasvalio r. ŠŽ LT Pasvalio r. ŠŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Radviliškio r. AI LT Pasvalio r. ŽH LT Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. ŽH LT Pasvalio r. LŽ LT Radviliškio r. VŽ LT

75 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Eil. Nr. No. Laikytojas Owner Veislė breed Karvės Nr. Reg. No. of cow Laktacija lac. Vidutinis produktyvumas Average productivity riebalų baltymų % % Pasvalio r. ŽH LT Pasvalio r. ŽH LT Pasvalio r. ŠŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Radviliškio r. AI LT Radviliškio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Radviliškio r. LŽ LT Pasvalio r. ŽH LT Kėdainių r. LŽ LT Pasvalio r. ŽH LT Pasvalio r. LŽ LT Pakruojo r. DŽ LT Radviliškio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Radviliškio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. ŽH LT Radviliškio r. LŽ LT Radviliškio r. LŽ LT Radviliškio r. LŽ LT Pasvalio r. ŽH LT Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Radviliškio r. LŽ LT Pakruojo r. DŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Radviliškio r. LŽ LT Radviliškio r. ŽH LT Radviliškio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Radviliškio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Pakruojo r. LŽ LT Radviliškio r. LŽ LT Panevėžio r. LŽ LT Pakruojo r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Radviliškio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. ŽH LT

76 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Eil. Nr. No. Laikytojas Owner Veislė breed Karvės Nr. Reg. No. of cow Laktacija lac. Vidutinis produktyvumas Average productivity riebalų baltymų % % Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. ŽH LT Pasvalio r. AI LT Radviliškio r. LŽ LT Radviliškio r. LŽ LT Radviliškio r. LŽ LT Pakruojo r. LŽ LT Radviliškio r. AI LT Pasvalio r. AI LT Pasvalio r. AI LT Pakruojo r. LŽ LT Radviliškio r. LŽ LT Šakių r. LŽ LT Radviliškio r. ŽH LT Radviliškio r. LŽ LT Radviliškio r. LŽ LT Pasvalio r. ŽH LT Pasvalio r. LŽ LT Pakruojo r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Radviliškio r. LŽ LT Pasvalio r. ŠŽ LT Ukmergės r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. ŽH LT Radviliškio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Kėdainių r. LŽ LT Kėdainių r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Pakruojo r. LŽ LT Ukmergės r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Radviliškio r. AI LT Radviliškio r. ŠŽ LT Radviliškio r. LŽ LT Radviliškio r. ŽH LT Pasvalio r. LŽ LT Radviliškio r. LŽ LT Pakruojo r. LŽ LT Radviliškio r. AI LT Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT

77 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Eil. Nr. No. Laikytojas Owner Veislė breed Karvės Nr. Reg. No. of cow Laktacija lac. Vidutinis produktyvumas Average productivity riebalų baltymų % % Panevėžio r. LŽ LT Radviliškio r. ŽH LT Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Radviliškio r. LŽ LT Radviliškio r. AI LT Radviliškio r. ŽH LT Radviliškio r. LŽ LT Kėdainių r. LŽ LT Pakruojo r. LŽ LT Kėdainių r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. ŽH LT Pasvalio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Radviliškio r. AN LT Radviliškio r. LŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Radviliškio r. LŽ LT Kėdainių r. LŽ LT Pasvalio r. ŽH LT Radviliškio r. LŽ LT Pasvalio r. ŽH LT Pasvalio r. ŽH LT Pakruojo r. AN LT Kėdainių r. LŽ LT Radviliškio r. AI LT Radviliškio r. AI LT Radviliškio r. ŠŽ LT Pasvalio r. LŽ LT Panevėžio r. LŽ LT Radviliškio r. LŽ LT Radviliškio r. LŽ LT Veislių sutrumpinimų paaiškinimas: LŽ Lietuvos žalieji Lithuanian Red; ŠŽ Švedijos žalmargiai Swedish R&W; AI Airšyrai Ayrshire; AN Anglerai Angler; DŽ Danijos žalieji Danish Red; ŽH Žalmargiai holšteinai Holstein R&W. 77

78 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Karvių ir telyčių sėklinimo duomenys Number of inseminated and heifers telyčių heifers sėklinta in recorded herds karvių Kontroliuojamų Recorded iš viso total sėklinimo indeksas no. of inseminations telyčių heifers karvių telyčių heifers Iš viso sėklinta All inseminated karvių iš viso total Akmenės r. Alytaus m. Alytaus r. Anykščių r. Birštono sav. Biržų r. Druskininkų sav. Elektrėnų sav. Ignalinos r. Jonavos r. Joniškio r. Jurbarko r. Kaišiadorių r. Kalvarijos sav. Kauno m. Kauno r. Kazlų Rūdos sav. Kelmės r. Kėdainių r. Klaipėdos m. Klaipėdos r. Kretingos r. Kupiškio r. Lazdijų r. Marijampolės sav. Mažeikių r. Molėtų r. Pagėgių sav. Pakruojo r. Panevėžio m. Panevėžio r. Pasvalio r. Plungės r. Prienų r. Radviliškio r. Raseinių r. Rietavo sav. Rokiškio r. Skuodo r. Šakių r. Šalčininkų r. Šiaulių m. Šiaulių r. Šilalės r. Šilutės r. Širvintų r. Švenčionių r. Tauragės r. Telšių r. Trakų r. Ukmergės r. Utenos r. Varėnos r. Vilkaviškio r. Vilniaus m. Vilniaus r. Zarasų r Iš viso Total

79 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių ir telyčių sėklinimo analizė pagal veisles Insemination results of recorded and heifers (by breeds in all herds) Veislė Breed Karvių skaičius No of Telyčių skaičius No of heifers karvių Apsėklinta Inseminated Veršingų In calf skaičius no telyčių heifers karvių telyčių heifers pirmo sėklinimo amžius age at first insemination skaičius no % skaičius no % Sėklinimo indeksas No of insemination karvių telyčių heifers Servis periodas Service period karvių skaičius no of vid dienų skaičius avg no of days Juodmargių Black&White Lietuvos Lithuanian Vokietijos German Holšteinų Holstein Britanijos British Fr Olandijos Dutch Danijos Danish Švedijos Swedish Vidutiniškai Average Žalųjų ir žalmargių Red, R&W Lietuvos Lithuanian Anglerų Angler Danijos Danish Estijos Estonian Latvijos dvylieji Latvian Airšyrų Ayrshire Švicų Brown Swiss Vokietijos German R&W Olandijos Dutch R&W Švedijos Swedish R&W Holšteinų Holstein R&W Simentalų Simmental Vidutiniškai Average Kitų pieninių veislių Other dairy breeds Džersių Jersey Vietinių pagerintų galvijų Native Vietinių baltnugarių Whitebacked Vietinių šėmųjų Ashgrey Senojo genotipo Lietuvos juodmargių B&W Senojo genotipo Lietuvos žalųjų Red Vidutiniškai visų veislių Average of all breeds

80 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Karvės, iš kurių primelžta daugiau kaip 85 tonų Cows with life time production over 85 tons of up till Eil. Nr. Veislė Breed Karvės numeris Reg. no. of cow Gimimo metai Born Laktacijų no. of lactations Produktyvumas Productivity riebalų baltymų % % Alytaus r. LJ LT Šakių r. H DE Plungės r. GJ LT Skuodo r. LJ LT Kelmės r. LJ LT Pasvalio r. AI FI Kalvarijos LJ LT Šilalės r. LJ LT Kupiškio r. LŽ LT Kelmės r. LŽ LT Alytaus r. LJ LT Jurbarko r. LJ LT Kėdainių r. LJ LT Klaipėdos r. LJ LT Kelmės r. LJ LT Šakių r. LJ LT Šilalės r. LJ LT Akmenės r. H LT Tauragės r. LJ LT Šiaulių r. VŽ LT Vilkaviškio r. H LT Alytaus r. LJ LT Šakių r. LJ LT Lazdijų r. LJ LT Vilkaviškio r. LJ LT Skuodo r. LJ LT Telšių r. LJ LT Akmenės r. DJ LT Molėtų r. LJ LT Šilutės r. LJ LT Radviliškio r. LŽ LT Šilalės r. LJ LT Kauno r. LJ LT Kretingos r. H LT Telšių r. LJ LT Šakių r. H LT Kelmės r. LJ LT Šilutės r. LJ LT Alytaus r. ŠJ SE Lazdijų r. LJ LT Pagėgių. H LT Skuodo r. LJ LT Šakių r. LJ LT Pasvalio r. H LT

81 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Eil. Nr. Veislė Breed Karvės numeris Reg. no. of cow Gimimo metai Born Laktacijų no. of lactations Produktyvumas Productivity riebalų baltymų % % 45 Kazlų Rūdos VJ LT Alytaus r. ŠJ SE Šilalės r. LJ LT Alytaus r. VB LT Šilalės r. LJ LT Vilkaviškio r. LJ LT Šakių r. LJ LT Šakių r. H LT Pasvalio r. LŽ LT Šilalės r. LJ LT Šakių r. LŽ LT Plungės r. LJ LT Šilalės r. LJ LT Pasvalio r. LŽ LT Ignalinos r. LJ LT Skuodo r. LJ LT Alytaus r. LJ LT Telšių r. LJ LT Panevėžio r. LŽ LT Šilutės r. LJ LT Šilalės r. LŽ LT Kazlų Rūdos VJ LT Vilkaviškio r. LJ LT Alytaus r. GJ LT Šilalės r. LJ LT Utenos r. LJ LT Akmenės r. LJ LT Plungės r. LJ LT Kalvarijos H LT Šilalės r. H LT Vilkaviškio r. LJ LT Kėdainių r. LJ LT Skuodo r. LJ LT Ukmergės r. LŽ LT Šakių r. H LT Telšių r. H LT Radviliškio r. LŽ LT Tauragės r. LJ LT Telšių r. LJ LT Kėdainių r. LŽ LT Kalvarijos LJ LT Šilalės r. LJ LT Šilalės r. LJ LT Alytaus r. GJ LT Šakių r. LJ LT

82 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Eil. Nr. Veislė Breed Karvės numeris Reg. no. of cow Gimimo metai Born Laktacijų no. of lactations Produktyvumas Productivity riebalų baltymų % % 90 Šilalės r. LJ LT Klaipėdos r. LJ LT Kėdainių r. LJ LT Vilkaviškio r. LJ LT Radviliškio r. LŽ LT Skuodo r. LJ LT Veislių sutrumpinimų paaiškinimas: LŽ Lietuvos žalieji Lithuanian Red; ŠŽ Švedijos žalmargiai Swedish R&W; LJ Lietuvos juodmargiai Lithuanian B&W ; H Holšteinai Holstein; VB Vietiniai baltnugariai Native Whitebacked; GJ Senojo genotipo Lietuvos juodmargiai Native Lithuanian B&W; DŽ Danijos žalieji Danish Red; DJ Danijos juodmargiai Danish B&W; VS Vietiniai šėmieji Ashgrey 8

83 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Gerink kokybę Pašarų mitybinės vertės analizė Mastito sukėlėjo ir jo jautrumo antibiotikams nustatymas Veršingumo nustatymas Radvilų Dvaro g., LT48, Kaunas Telefonas: +70 (8) Faksas: +70 (8) Mikroorganizmų nustatymas PGR metodu Ūkio duomenų analizės programos Papildomi sudėties ir kokybės tyrimai su UAB Pieno tyrimai 8

84 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų 5,0 4,90 4,70 4,50 4,0 4,0,90, Kontroliuojamose bandose Pieno perdirbimo pramon je 84

85 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 85

86 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų 86

87 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 87

88 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Karvių pasiskirstymas pagal somatinių ląstelių skaičių tūkst. / ml Distribution of according to SCC(somatic cell count), thous. / ml Mėnuo Month Somatinių ląstelių skaičius SCC = < >000 karvių karvių karvių karvių karvių skaičius skaičius skaičius skaičius skaičius % % % % no. of no. of no. of no. of no. of 07 metai % Iš viso tirta karvių Total Spalis October Lapkritis November Gruodis December metai Sausis January Vasaris February Kovas March Balandis April Gegužė May Birželis June Rugpjūtis August Rugsėjis September Vidutiniškai Average

89 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 89 Karvių brokavimo duomenys pagal atskiras priežastis Number of culled by separate reasons Netekta iš viso Total no. of culled % Netektų amžius metais Age at culling Išbrokavimo priežastys Culling reasons Parduota gyvų Sales of live nevaisingumas infertility lyties organų ligos reproduction diseases nagų ligos feet diseases tešmens ligos udder diseases mažas produkt. low productivity senatvė age infekc. ligos infectious diseases medž. apyk. ligos metabolic diseases chirurg. ligos surgical diseases įvairios traumos various injuries neaiškios vague kitos other veislei for breed kiti pardavimai other sales Akmenės r. Alytaus m. Alytaus r. Anykščių r. Birštono Biržų r. Druskininkų Elektrėnų Ignalinos r. Jonavos r. Joniškio r. Jurbarko r. Kaišiadorių r. Kalvarijos Kauno m. Kauno r. Kazlų Rūdos Kelmės r. Kėdainių r. Klaipėdos m. Klaipėdos r. Kretingos r. Kupiškio r. Lazdijų r. Marijampolės Mažeikių r. Molėtų r. Pagėgių Pakruojo r. Panevėžio m. Panevėžio r. Pasvalio r. Plungės r. Prienų r

90 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Netekta iš viso Total no. of culled % Netektų amžius metais Age at culling nevaisingumas infertility lyties organų ligos reproduction diseases nagų ligos feet diseases tešmens ligos udder diseases Išbrokavimo priežastys Culling reasons mažas produkt. low productivity senatvė age infekc. ligos infectious diseases medž. apyk. ligos metabolic diseases chirurg. ligos surgical diseases įvairios traumos various injuries neaiškios vague kitos other Parduota gyvų Sales of live veislei for breed kiti pardavimai other sales Radviliškio r. Raseinių r. Rietavo Rokiškio r. Skuodo r. Šakių r. Šalčininkų r. Šiaulių m. Šiaulių r. Šilalės r. Šilutės r. Širvintų r. Švenčionių r. Tauragės r. Telšių r. Trakų r. Ukmergės r. Utenos r. Varėnos r. Vilkaviškio r. Vilniaus m. Vilniaus r. Zarasų r Iš viso Total / Juodmargių veislių B&W / Žalųjų veislių Red, R&W / * Palyginimas su 06 / 07 metais. 90

91 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Apsiveršiavimų ir gautų veršelių skaičius Numbers of calvings and calves Mėnuo Month veršiavosi kartų no of calvings os laktacijos st lactation % gauta veršelių calves veršiavosi kartų no of calvings os laktacijos nd lactation % gauta veršelių calves veršiavosi kartų no of calvings ios ir kitų + lactations % gauta veršelių calves Visų laktacijų All lactations veršiavosi kartų no of calvings gauta veršelių calves 07 metai Spalis October Lapkritis November Gruodis December metai Sausis January Vasaris February Kovas March Balandis April Gegužė May Birželis June Liepa July Rugpjūtis August Rugsėjis September Iš viso Total Juodmargių veislių B&W Žalųjų veislių Red, R&W

92 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Dienų skaičius tarp dviejų paskutinių apsiveršiavimų Distribution of by calving interval Pagal veisles By breeds Veislė Breed karvių skaičius no. of Visose bandose All herds vid. trukmė (dienomis) calving interval Ūkininkų bandose Private farms karvių skaičius no. of vid. trukmė (dienomis) calving interval Žemės ūkio bendrovėse ir kt. įmonėse Agricultural companies karvių skaičius no. of vid. trukmė (dienomis) calving interval Juodmargių B&W Lietuvos Lithuanian Vokietijos German Britanijos British Fr Holšteinų Holstein Olandijos Dutch Danijos Danish Švedijos Swedish Vidutiniškai Average Žalųjų ir žalmargių Red, R&W Lietuvos Lithuanian Anglerų Angler Danijos Danish Airšyrų Ayrshire Švicų Brown Swiss Vokietijos German R&W Švedijos Swedish R&W Holšteinų Holstein R&W Estijos Estonian Latvijos dvylieji Latvian Simentalų Simmental Olandijos Dutch Vidutiniškai Average Kitų pieninių veislių Other dairy breeds Džersių Jersey Vietinių pagerintų galvijų Native Vietinių baltnugarių Whitebacked Vietinių šėmųjų Ashgrey Senojo genotipo Lietuvos juodmargių B&W Senojo genotipo Lietuvos žalųjų Red Vidutiniškai Average Vidutiniškai visų veislių Average of all breeds

93 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Akmenės r. Alytaus m. Alytaus r. Anykščių r. Birštono Biržų r. Druskininkų Elektrėnų Ignalinos r. Jonavos r. Joniškio r. Jurbarko r. Kaišiadorių r. Kalvarijos Kauno m. Kauno r. Kazlų Rūdos Kelmės r. Kėdainių r. Klaipėdos m. Klaipėdos r. Kretingos r. Kupiškio r. Lazdijų r. Marijampolės Mažeikių r. Molėtų r. Pagėgių Pakruojo r. Panevėžio m. Panevėžio r. Pasvalio r. Plungės r. Prienų r. Radviliškio r. Raseinių r. Rietavo sav. Rokiškio r. Skuodo r. Šakių r. Šalčininkų r. Šiaulių m. Šiaulių r. Šilalės r. Šilutės r. Širvintų r. Švenčionių r. Tauragės r. Telšių r. Trakų r. Ukmergės r. Utenos r. Varėnos r. Vilkaviškio r. Vilniaus m. Vilniaus r. Zarasų r. karvių skaičius no. of Visose bandose All herds vid. trukmė (dienomis) calving interval Pagal savivaldybes By municipalities karvių skaičius no. of Ūkininkų bandose Private farms kt. vid. trukmė (dienomis) calving interval Žemės ūkio bendrovėse ir kt. įmonėse Agricultural companies karvių skaičius no. of vid. trukmė (dienomis) calving interval Vidutiniškai Average

94 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Produktyvumas per laktaciją savivaldybėse (visose bandose) Productivity of recorded per 05d. lactation in municipalities (in all herds) Akmenės r. Alytaus m. Alytaus r. Anykščių r. Birštono Biržų r. Druskininkų Elektrėnų sav. Ignalinos r. Jonavos r. Joniškio r. Jurbarko r. Kaišiadorių r. Kalvarijos sav. Kauno m. Kauno r. Kazlų Rūdos sav. Kelmės r. Kėdainių r. Klaipėdos r. Kretingos r. Kupiškio r. Lazdijų r. Marijampolės sav. Mažeikių r. Molėtų r. Pagėgių sav. Pakruojo r. Panevėžio m. karvių no. of I laktacija st lactation II laktacija nd lactation Visų laktacijų All lactations riebalų baltymų karvių no. of riebalų baltymų karvių no. of riebalų baltymų % % % % % %

95 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 karvių no. of I laktacija st lactation II laktacija nd lactation Visų laktacijų All lactations riebalų baltymų karvių no. of riebalų baltymų karvių no. of riebalų baltymų % % % % % % Panevėžio r. Pasvalio r. Plungės r. Prienų r. Radviliškio r. Raseinių r. Rietavo sav. Rokiškio r. Skuodo r. Šakių r. Šalčininkų r. Šiaulių m. Šiaulių r. Šilalės r. Šilutės r. Širvintų r. Švenčionių r. Tauragės r. Telšių r. Trakų r. Ukmergės r. Utenos r. Varėnos r. Vilkaviškio r. Vilniaus m. Vilniaus r. Zarasų r Iš viso Total Ūkininkų bandose Private farms Bendrovėse ir kt. įmonėse Agricultural comp

96 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Produktyvumas per laktaciją pagal veisles (visose bandose) Productivity of recorded per 05d. lactation by breeds (in all herds) I laktacija Ist lactation II laktacija nd lactation Visų laktacijų All lactations Veislė Breed karvių no. of riebalų baltymų karvių no. of riebalų baltymų karvių no. of riebalų baltymų % % % % % % Juodmargių B&W Lietuvos Lithuanian Vokietijos German Holšteinų Holstein Britanijos British Fr. Olandijos Dutch Danijos Danish Švedijos Swedish Vidutiniškai Average Žalųjų ir žalmargių Red, R&W Lietuvos Lithuanian Anglerų Angler Danijos Danish Estijos Estonian Latvijos dvylieji Latvian Airšyrų Ayrshire Švicų Brown Swiss Vokietijos German R&W Švedijos Swedish R&W Holšteinų Holstein R&W Simentalų Simmental Olandijos Dutch Vidutiniškai Average Kitų pieninių veislių Other dairy breeds Džersių Jersey Vietinių pagerintų galvijų Native Vietinių baltnugarių Whitebacked Vietinių šėmųjų Ashgrey Senojo genotipo Lietuvos juodmargių B&W Senojo genotipo Lietuvos žalųjų Red Vidutiniškai visų veislių Average of all breeds

97 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 97 Metai Years I laktacija st lactation II laktacija nd lactation Visų laktacijų All lactations karvių No. of riebalų baltymų karvių No. of riebalų baltymų karvių No. of riebalų baltymų Juodmargių veislių B&W Žalųjų ir žalmargių veislių Red, R&W Visų veislių All breeds Produktyvumas per laktaciją Productivity of recorded per 05d. lactation

98 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Produktyvumas per laktaciją Productivity of recorded per 05d. lactation 98

99 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Pirmaveršių produktyvumas priklausomai nuo apsiveršiavimo amžiaus Productivity of firstcalving depending on age at st calving Amžius mėnesiais Age. months Karvių skaičius No. of % Pieno Milk ± nuo vidurkio ± deviations from average Pieno riebalų Fat ± nuo vidurkio ± deviations from average Pieno baltymų Protein ± nuo vidurkio ± deviations from average Visose bandose In all herds 4 ir jaun. and younger ir vyr. and older Vidutiniškai Average Ūkininkų bandose Private farms 4 ir jaun. and younger ir vyr. and older Vidutiniškai Average Žemės ūkio bendrovėse ir kt. įmonėse Agricultural companies 4 ir jaun. and younger ir vyr. and older Vidutiniškai Average

100 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Pirmaveršių produktyvumas priklausomai nuo apsiveršiavimo sezono Milk productivity of firstcalving by season of calving Veislė Breed Amžius mėn. Age. months karvių no. of Žiema Winter Lietuvos Lithuanian Vokietijos German Holšteinų Holstein Britanijos British Fr Olandijos Dutch Danijos Danish Švedijos Swedish Vidutiniškai Average Lietuvos Lithuanian Anglerų Angler Danijos Danish Airšyrų Ayrshire Švicų Brown Swiss 0.8 Vokietijos German R&W Pavasaris Spring Vasara Summer Ruduo Autumn riebalų karvių baltymų no. of riebalų karvių baltymų no. of riebalų karvių baltymų no. of riebalų baltymų % % % % Juodmargių B&W Žalųjų ir žalmargių Red. R&W

101 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Veislė Breed Amžius mėn. Age. months karvių no. of Žiema Winter Švedijos Swedish R&W Olandijos Dutch R&W 4.4 Holšteinai Holstein Simentalų Simmental Estijos Estonian 5.5 Latvijos dvylųjų Latvian Vidutiniškai Average Džersių Jersey Vietinių baltnugarių Lithuanian WhitebackeD Senojo genotipo Lietuvos juodmargių B&W Senojo genotipo Lietuvos žalųjų Red Vietinių šėmųjų Ashgrey Vidutiniškai visų veislių Average of all breeds Pavasaris Spring Vasara Summer Ruduo Autumn riebalų karvių baltymų no. of riebalų karvių baltymų no. of riebalų karvių baltymų no. of riebalų baltymų % % % % Kitų pieninių veislių Other dairy breeds Vietinių pagerintų galvijų Native

102 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Karvių produktyvumas priklausomai nuo apsiveršiavimo sezono Milk productivity of recorded by season of calving Žiema Winter Veislė Breed karvių no. of Lietuvos Lithuanian Vokietijos German Holšteinų Holstein Britanijos British Fr Olandijos Dutch Danijos Danish Švedijos Swedish 4 00 Vidutiniškai Average Lietuvos Lithuanian Anglerų Angler Danijos Danish Latvijos dvylieji Latvian 58 Estijos Estonian 7080 Airšyrų Ayrshire 86 Švicų Brown Swiss 4 84 Pavasaris Spring Vasara Summer Ruduo Autumn riebalų karvių baltymų no. of riebalų karvių baltymų no. of riebalų karvių baltymų no. of riebalų baltymų % % % % Juodmargių Black&White Žalųjų ir žalmargių Red, R&W

103 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Žiema Winter Veislė Breed karvių no. of Vokietijos German R&W Švedijos Swedish R&W Holšteinų Holstein R&W Simentalų Simmental 7495 Olandijos Dutch R&W Vidutiniškai Average Džersių Jersey 6 64 Vietinių baltnugarių Whitebacked Vietinių šėmųjų Ashgrey Senojo genotipo Lietuvos juodmargių B&W Senojo genotipo Lietuvos žalųjų Red 5585 Vidutiniškai visų veislių Average of all breeds Pavasaris Spring Vasara Summer Ruduo Autumn riebalų karvių baltymų no. of riebalų karvių baltymų no. of riebalų karvių baltymų no. of riebalų baltymų % % % % Kitų pieninių veislių Other dairy breeds Vietinių pagerintų galvijų Native

104 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Veršiavimosi eiga per laktacijas pagal veisles (visose bandose) Calving easy per 05d. lactation by breeds (in all herds) I laktacija st lactation II laktacija nd lactation Visų laktacijų All lactations Veršiavimosi eiga Calving easy % Veršiavimosi eiga Calving easy % Veršiavimosi eiga Calving easy % Karvių No. of Karvių No. of Karvių No. of Veislė Breed lengva easy normali normal sunki difficult su gyd. pagalba diffi. with Vet operacija operation lengva easy normali normal sunki difficult su gyd. pagalba diffi. with Vet operacija operation lengva easy normali normal sunki difficult su gyd. pagalba diffic. with Vet operacija operation Lietuvos Lithuanian Vokietijos German Holšteinų Holstein Britanijos British Fr. Olandijos Dutch Danijos Danish Švedijos Swedish Juodmargių B&W Vidutiniškai Average Lietuvos Lithuanian Anglerų Angler Danijos Danish Estijos Estonian Airšyrų Ayrshire Švicų Brown Swiss Vokietijos German R&W Švedijos Swedish R&W Holšteinų Holstein R&W Simentalų Simmental Olandijos žalmargiai R&W Latvijos Latvian Žalųjų ir žalmargių Red, R&W Vidutiniškai Average Kitų pieninių veislių Other dairy breeds Džersių Jersey Vietinių baltnugarių Whitebacked Vietinių šėmųjų Ashgrey Senojo genotipo Lietuvos juodmargių B&W Senojo genotipo Lietuvos žalųjų Red Vidutiniškai visų veislių Average of all breeds Vietinių pagerintų galvijų Native

105 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Karvių bandų geneologinė struktūra Genealogical structure of recorded herds Karvių skaičius No. of Buliaus (Tėvo) veislė Breed of sire Bulių skaičius No of sires Telyčių No of heifers I laktacija lactation II laktacijų lactation III laktacijų lactation IV laktacijų lactation V laktacijų lactation VI laktacijų lactation VII laktacijų lactation VIII laktacijų lactation IX laktacijų lactation Viso Total Juodmargių B&W Lietuvos Lithuanian Vokietijos German Holšteinų Holstein Britanijos British Fr Olandijos Dutch Danijos Danish Švedijos Swedish Lenkijos Polish Žalųjų ir žalmargių Red, R&W Lietuvos Lithuanian Anglerų Angler Danijos Danish Airšyrų Ayrshire Švicų Brown Swiss Vokietijos German R&W Olandijos Dutch R&W Švedijos Swedish R&W Holšteinų Holstein R&W Simentalų Simmental Normandijos Normandian Norvegijos Norvegian Šorthornų pieniniai Shorthorn Kitų pieninių veislių Other dairy breeds Džersių Jersey Montbeliarde Vietinių pagerintų galvijų Native Vietinių baltnugarių Whitebacked Vietinių šėmųjų Ashgrey Senojo genotipo Lietuvos juodmargių B&W Senojo genotipo Lietuvos žalųjų Red Iš viso Total

106 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Karvių bandų genealoginė struktūra Genealogical structure of recorded herds Juodmargių veislių Black&White breeds m. Struktūrinių vienetų pavadinimai ir kodai Bloodlines and related groups and codes karvių no. of % telyčių no. of heifers % Langerio LJ 5 gimininga grupė (0) Olandijos juodmargių bulių linijos ir giminingos grupės (90) Iš viso Olandijos juodmargių bulių palikuonių Total descendants of Dutch B&W Britanijos frizų bulių palikuonys (750, 75) Descendants of British Fr. Holšteinų veislės bulių linijos ir giminingos grupės (900) Bloodlines of Holstein bulls W.A. Burke Lad linija (909) Kiti W.A.Burke Lad palikuonys (90) Merkurijaus LJ 94 gimininga grupė (9) C.Cutlas gimininga grupė (9) Wis Ideal 9 linija (909) Kiti W. Ideal 9 palikuonys (90) Elevation gimininga grupė (9) Astronaut gimininga grupė (9) P. Bootmaker 4508 linija (940) F. Hope 4697 gimininga grupė (95) G. Criscross gimininga grupė (95) 4 O. Ivanhoe linija (960) ABC R Sovereign linija (98098) ABC R. Sovereign palikuonys (980) P.F.A. Chief 478 gimininga grupė (98) S. Rockman 4075 (98) Kitos linijos ir giminingos grupės (099) Other bloodlines and related groups Nežinomos kilmės galvijai (000) Iš viso Total

107 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Žalųjų ir žalmargių veislių Red, Red&White breeds m. Struktūrinių vienetų pavadinimai ir kodai Bloodlines and related groups and codes karvių no. of % telyčių no. of heifers % Pirmasis genotipas (G) (Danijos žalųjų ir anglerų palikuonys) Seleno LŽ 479 linija ir kiti Hojvig 66 palikuonys (70) 0 Aalborg Wahl 444 palikuonys (850) 9 Kiti Kaersholm Hojager 405 palikuonys (800) 5 Corbitz 6496 ir kt. Korbitz grupės bulių palikuonys (0) 4 Eske Brangstrup 456 palikuonys (600) Kitos giminingos grupės (099) Iš viso Total Antras genotopas (G) (Žalmargių holšteinų palikuonys) Star 05 palikuonys (00) W.A. Burke Lad palikuonys (90) H.H. Triple ThreatRed 699 palikuonys (950) ABC Reflection Sovereign palikuonys (980) Kitų žalmargių holšteinų bulių palikuonys (900) Iš viso Total Trečias genotipas (G) (Švicų bulių palikuonys) M.W. Destiny 869 (5) W.C.J. Elegant 4855 (6) Meridian 9087 (7) A.R.O. Punch 6497 (8) 0 Kiti švicų bulių palikuonys (9) Iš viso Total Ketvirtas genotipas (G4) (Airšyrų ir Švedijos žalmargių bulių palikuonys) Buvusi A linija (40) Earl Errant 67 geneologinė linija (40) H.S. Hugh 906 geneologinė linija (40) W.Envy Me 707 geneologinė linija (440) Kiti airšyrų kilmės bulių palikuonys (450) Iš viso Total Nežinomos kilmės žalieji ir žalmargiai galvijai Iš viso Total

108 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Geriausiai įvertintų 08 m. bulių sąrašas Top sires (estimated in 08) Nr. No. Buliaus Sires Vardas Name Metai Year Dukterų No. Ūkių No. of farms Pieno Milk Patikimumas Reliability Riebalai % Fat Riebalai Fat Baltymai % Protein Baltymai Protein Bendras Indeksas Production index Visi juodmargių veislių buliai Black &White US CABRIOLET NL KOEPON NL ELSON US ALTIMA US SILVER US IOTA DE BATIC ET NL ALFONS DK V EXCES DK D JUL NL DELTA CANVAS DK D OBSESS US LYNNCREST HORIZONET DK V GAUGAIN DK MAVID NL GENO US SUDAN US WALHOWDON MARSHALL HARRY US ENSENADA TABOO PLANET US COYNE US EMERALD NL BOSTON DE HFK HUMOROUS DE FANATIC US MELARRY AL KESSLERET US WADEL JUNCTIONET US LOYDIE US DOUGHTYVALLEY KILO ALLAN DK D ETOTO DK VH PEDER US OMAN LOGAN US EDEN US ALTARELIANT NL B.BERTIL US CANCUN GB PELLO US SEAGULL BAY MVP DK D EXPORT DK D EGON DE RAINMAN US BALISTO FR COUCOU GB RECEPTOR US REUBEN

109 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Nr. No. Buliaus Sires Vardas Name Metai Year Dukterų No. Ūkių No. of farms Pieno Milk Patikimumas Reliability Riebalai % Fat Riebalai Fat Baltymai % Protein Baltymai Protein Bendras Indeksas Production index CA SILVERRIDGE ALBUM US MASSEY DK SHOWMAN US ROZACRES BWN MERT US REDOAK NL DELTA NY YANKEE US HORSTYLE MAXWELL US SEQUOIA US FLAX US SHAMPOO SE V BERTE US AUTHOR US DWIGHT DE EMIL US DESU OMAN GOLI US WADEL RICE HOLMAN DK OMJET US SCHILLVIEW OMAN GROOVYET US CO OP OMAN CAVANA Lietuvos juodmargių veislių buliai Black &White LT HERBAS LT COLT LT MAURAS LT DAKON LT JAGUAR LT GUNO LT BATUTAS LT LYDERIS LT BAKSAS LT HARIS LT RAUDIS LT GOTAS LT ELIS LT KOKIS LT ERNAS LT EGIS LT JUNGAS LT ARAS LT EURAS LT MORIS LT RAGAS LT GOLFAS LT ELFAS LT LOKYS

110 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Nr. No. Buliaus Sires Vardas Name Metai Year Dukterų No. Ūkių No. of farms Pieno Milk Patikimumas Reliability Riebalai % Fat Riebalai Fat Baltymai % Protein Baltymai Protein Bendras Indeksas Production index Visi žalųjų ir žalmargių veislių buliai Red, Red &White US MALVOY NL REDMAN NL ALMERE PERICLES NL STOUWDAMSHOF AKRON NL BROOKLYN NL LOWLANDS LEOLA DK R DAVID NL DE VRENDT REALITY DK UJY MABRU NL LATINLOVER NL HEIHOEVE DELTA SPENCER DE KOMTY NL DELTA FIDELITY NL FANTASY SE S ADAM NL ELWOOD CA CEDARWAL TRUSTEE NL KIAN DK R DALTON US SUREVIEW ARROWRED ET LT MAJOR DE JERUDO CA ATTICORED NL MR LAWRENCE AT WIKINGER SE J VALOR DE STERNBOY US JENNITON AIKMAN RORYREDET DK VEST ANDY NL TOPSPEED KODAK DE RULEAD RED FI HAAPALAN VONKAMIES NL LH QUICK SE BOTANS NL TOPSPEED LAARMAN AT DINGO DE RUBIAN NL BROEKHUIZEN HEIN DK R CASTELLO DE BALDO DK ODA BEST NL SCHREUR AFRICA SE VRET DK VR CIGAR

111 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Nr. No. Buliaus Sires Vardas Name Metai Year Dukterų No. Ūkių No. of farms Pieno Milk Patikimumas Reliability Riebalai % Fat Riebalai Fat Baltymai % Protein Baltymai Protein Bendras Indeksas Production index CA BRAVISI RED AT MALPEN NL MIDPELER MISTY NL KENTUKIS US BAMA RED US ATLEYRED NL NIMMERDOR US H.V HERORED Lietuvos žalųjų ir žalmargių veislių buliai Red, Red &White LT MAJOR LT BANGKOKAS LT TOPAZAS LT SAKSAS LT VOLMETAS LT JUNKER LT LION LT TANGAS LT SAKALAS LT SAIGONAS LT MŪRAS LT HANOVERIS LT VĖDRYNAS LT MATAS LT RAKALAS LT TALENTAS LT SINGLAS LT TARTARAS LT APOLONAS LT SATYRAS LT STAR LT AMAS LT RATILIS LT SUOPIS LT TOPOLIS LT PANDAS LT BABILONAS LT PATRON LT PERLAS LT LAZER LT HAMLETAS LT STOMAS LT BESOTIS LT INGIS LT VOLAS LT BARAS

112 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Nr. No. Buliaus Sires Vardas Name Metai Year Dukterų No. Ūkių No. of farms Pieno Milk Patikimumas Reliability Riebalai % Fat Riebalai Fat Baltymai % Protein Baltymai Protein Bendras Indeksas Production index LT ERGAS LT BARAS LT SUOKIS LT TRAKAS LT CIKLAS LT LEADER LT KANAS LT HERCAS LT PIKIS LT LEDAS LT MUREL Vietinių pagerintų veislių buliai Native LT LEXUS LT ILGIS LT BIJŪNAS LT INKARAS LT NOTAS LT DEMONAS LT ERELIS LT TAŠKAS LT TOLIS LT BUKIS LT RIEŠUTĖLIS LT BRAIŽAS LT LUBINAS LT LUX LT ROLAS LT ROLIS LT ETALONAS LT ŠĖMIS LT MĖNULIS LT ELITAS LT BALTAS LT BONIS LT ŠĖMIS LT BAGIRAS LT ŠAMAS LT PRINCAS LT BALTNUGARIS LT PŪKAS LT TAURAS LT LAIDAS LT TAKAS LT ELISONAS

113 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Laikytojas Owner Karvių eksterjero įvertinimo vidutiniai duomenys The evulation of exterier of potential bull dams Įvertinta karvių iš viso No. of evaluated kūno body Vidutiniai įvertinimo duomenys Average of evaluation data galūnių extremity tešmens udder bendras general Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacija Akmenės r Akmenės r Alytaus r Alytaus r Alytaus r Anykščių r Anykščių r Anykščių r Anykščių r Anykščių r Biržų r Jonavos r Jonavos r Jonavos r Jonavos r Jonavos r Joniškio r Kauno m Kauno m Kauno m Kauno m Kėdainių r Kėdainių r Kėdainių r Kėdainių r Kėdainių r Kėdainių r Kėdainių r Kėdainių r Kėdainių r Kėdainių r Klaipėdos r Klaipėdos r Klaipėdos r Klaipėdos r Klaipėdos r Klaipėdos r Klaipėdos r Klaipėdos r Klaipėdos r Marijampolės Marijampolės Marijampolės Marijampolės Marijampolės Marijampolės Marijampolės Marijampolės Marijampolės

114 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Laikytojas Owner Įvertinta karvių iš viso No. of evaluated kūno body Vidutiniai įvertinimo duomenys Average of evaluation data galūnių extremity tešmens udder bendras general Marijampolės Marijampolės Marijampolės Marijampolės Marijampolės Marijampolės Marijampolės Marijampolės Pakruojo r Pakruojo r Pakruojo r Pakruojo r Pakruojo r Panevėžio r Panevėžio r Plungės r Plungės r Plungės r Prienų r Radviliškio r Radviliškio r Radviliškio r Radviliškio r Radviliškio r Radviliškio r Rokiškio r Rokiškio r Rokiškio r Rokiškio r Skuodo r Skuodo r Skuodo r Skuodo r Šakių r Šakių r Šakių r Šakių r Šakių r Šakių r Šakių r Šakių r Šilalės r Šilalės r Šilalės r Šilalės r Šilalės r Šilalės r Šilalės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r

115 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Laikytojas Owner Įvertinta karvių iš viso No. of evaluated 5 kūno body Vidutiniai įvertinimo duomenys Average of evaluation data galūnių extremity tešmens udder bendras general Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Šilutės r Tauragės r Tauragės r Tauragės r Tauragės r Tauragės r Tauragės r Tauragės r Tauragės r Tauragės r Tauragės r Tauragės r Tauragės r Tauragės r Tauragės r

116 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Laikytojas Owner Įvertinta karvių iš viso No. of evaluated kūno body Vidutiniai įvertinimo duomenys Average of evaluation data galūnių extremity tešmens udder bendras general Tauragės r Tauragės r Tauragės r Tauragės r Tauragės r Tauragės r Trakų r Vilkaviškio r Iš viso Total Lietuvos žalųjų galvijų gerintojų asociacija Anykščių r Anykščių r Biržų r Biržų r Jonavos r Jonavos r Jonavos r Joniškio r Joniškio r Joniškio r Joniškio r Joniškio r Joniškio r Joniškio r Kauno r Kelmės r Klaipėdos r Molėtų r Pakruojo r Pakruojo r Pakruojo r Pakruojo r Pakruojo r Pakruojo r Panevėžio r Panevėžio r Panevėžio r Panevėžio r Panevėžio r Panevėžio r Pasvalio r Pasvalio r Pasvalio r Plungės r Radviliškio r Rokiškio r Rokiškio r Rokiškio r Šiaulių r Šiaulių r

117 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Laikytojas Owner Įvertinta karvių iš viso No. of evaluated 7 kūno body Vidutiniai įvertinimo duomenys Average of evaluation data galūnių extremity tešmens udder bendras general Šiaulių r Šiaulių r Šiaulių r Šiaulių r Ukmergės r Iš viso Total Lietuvos galvijų veisėjų asociacija Alytaus r Biržų r Biržų r Joniškio r Joniškio r Jurbarko r Jurbarko r Jurbarko r Kauno r Kauno r Kelmės r Kelmės r Kelmės r Kelmės r Kelmės r Kėdainių r Klaipėdos r Klaipėdos r Klaipėdos r Kretingos r Kretingos r Kupiškio r Lazdijų r Lazdijų r Marijampolės Marijampolės Pasvalio r Pasvalio r Plungės r Plungės r Plungės r Plungės r Plungės r Plungės r Prienų r Prienų r Prienų r Prienų r Radviliškio r Radviliškio r Radviliškio r Radviliškio r Raseinių r Raseinių r

118 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Laikytojas Owner Įvertinta karvių iš viso No. of evaluated kūno body Vidutiniai įvertinimo duomenys Average of evaluation data galūnių extremity tešmens udder bendras general Raseinių r Raseinių r Raseinių r Skuodo r Skuodo r Skuodo r Skuodo r Skuodo r Skuodo r Skuodo r Skuodo r Šakių r Šakių r Šakių r Šakių r Šakių r Šilalės r Šilalės r Šilalės r Šilalės r Šilalės r Šilalės r Šilalės r Šilutės r Švenčionių r Švenčionių r Švenčionių r Telšių r Telšių r Telšių r Telšių r Telšių r Telšių r Telšių r Telšių r Utenos r Utenos r Vilkaviškio r Vilkaviškio r Iš viso Total

119 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 9

120 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų 0

121 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8

122 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų LIETUVOS MĖSINIŲ GALVIJŲ AUGINTOJŲ IR GERINTOJŲ ASOCIACIJA Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija tai savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti virš 500 bendraminčių mėsinių galvijų augintojų. Asociacijos tikslas vykdyti kryptingą selekcinį darbą mėsinių galvijų augintojų ūkiuose, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti, bei vykdyti švietėjišką darbą. Konsultuojant besidominčius mėsine galvijininkyste, dalinantis Lietuvoje ir užsienyje sukaupta. Daugelis mūsų asociacijos narių ekologinių ūkių savininkai, auginantys mėsinius galvijus natūraliomis sąlygomis ir tiekiantys rinkai saugius, kokybiškus, tausojančius gamtą, vartotojų lūkesčius atitinkančius, produktus. VEDAME MĖSINIŲ GALVIJŲ KILMĖS KNYGĄ, SPRENDŽIAME MĖSINIŲ GALVIJŲ ĮSIGIJIMO, PLATINIMO, PRODUKTYVUMO DIDINIMO, PANAUDOJANT GERIAUSIŲ MĖSINIŲ GALVIJŲ GENOFONDĄ, PROBLEMAS. Adresas: Donelaičio g., 44 Kaunas Mob. tel el. paštas: Facebook/Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija

123 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8

124 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų 4

125 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 5

126 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų 6

127 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų ožkų bandų produktyvumo duomenys Milk production data of recorded goats and sheep herds Vidutinis ožkų skaičius ir jų produktyvumo dinamika Average number of recorded goats and development of production Metai Year Vid. kontroliuojamųjų ožkų skaičius Avg. no. of goats Vidutinis produktyvumas Average production riebalų baltymų % % Vidutinis produktyvumas savivaldybėse Average production in different municipality Jonavos r. Kauno r. Šalčininkų r. Širvintų r. Vilniaus r. Vid. kontroliuojamųjų ožkų skaičius Avg. no. of goats Vidutinis produktyvumas Average production riebalų baltymų % % Iš viso Total Veislė Breed Lietuvos vietinės Lithuanian native Zaaneno Saanen Čekų Czech Atskirų veislių ožkų skaičius ir jų vidutinis produktyvumas Average number and production per goat/year by different breeds Vid. kontroliuojamųjų ožkų skaičius Avg. no. of goats Vidutinis produktyvumas Average production riebalų baltymų % % Iš viso Total

128 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Geriausios ožkų bandos (pagal riebalų ir baltymų sumą) Best herds of goats by and yield Vidutinis produktyvumas Average productivity Eil. Nr. Laikytojas Owner ožkų no.of goats riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Kontroliuojamųjų ožkų skaičius No.of recorded goats Kauno r Vilniaus r Širvintų r Jonavos r Šalčininkų r Lietuvoje veisiamos Lietuvos vietinių (LV), Zaaneno (Z), Vokietijos baltųjų (VB), margųjų (VM), Togenburgo (T), rusų baltųjų (RB), čekų baltųjų (Č), Latvijos vietinių (LA), Alpių (A) veislių ožkos. Sisteminga ožkų apskaita ir produktyvumo kontrolė Lietuvoje pradėta 99 metais. Svarbiausias vaidmuo gerinant vietines ožkas tenka bandoms, kontroliuojančioms ožkų produktyvumą. Įkurta Lietuvos ožkų augintojų asociacija. Svarbiausi asociacijos tikslai: gerinti Lietuvos vietinės veislės ožkas, didinti jų pieningumą, baltymingumą ir riebumą, koordinuoti veislinio ožkų prieauglio platinimą, rengti ožkų gerinimo programas ir jas įgyvendinti, organizuoti seminarus, konsultacijas ir parodas. 8

129 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Laikytojas Owner Veislė Breed Produktyviausios ožkos (pagal riebalų ir baltymų sumą) Productivity of goats (by and yield) Ožkos numeris Reg. No. of goat Laktacijos Nr. No. of lactation Produktyvumas Productivity riebalų baltymų % % riebalų ir baltymų suma F+P Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Kauno r. Z LT Kauno r. Z LT Kauno r. Z LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Kauno r. Z LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Z LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Kauno r. Z LT Kauno r. Z LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Z LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Z LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Kauno r. Z LT Kauno r. Z LT Kauno r. Z LT Kauno r. Z LT Kauno r. Z LT Širvintų r. Č LT Vilniaus raj. Z LT Jonavos. r. Z LT Jonavos. r. Z LT Kauno r. Z LT Jonavos. r. LV LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Jonavos. r. Z LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT

130 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Laikytojas Owner Veislė Breed Ožkos numeris Reg. No. of goat Laktacijos Nr. No. of lactation Produktyvumas Productivity riebalų baltymų % % riebalų ir baltymų suma F+P Jonavos. r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Jonavos. r. Z LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Kauno r. Z PL Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Jonavos. r. Z LT Jonavos. r. Z LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Jonavos. r. Z LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Jonavos. r. Z LT Širvintų r. Č LT Jonavos. r. Z LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Č LT Širvintų r. Z LT Širvintų r. Č LT Veislių sutrumpinimų paaiškinimas: ČČekų (Czech); ZZaaneno (Saanen); LVLietuvos vietinės (Lithuanian native) 0

131 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų avių bandų produktyvumo duomenys Milk production data of recorded sheep herds Vidutinis avių skaičius ir jų produktyvumo dinamika Average number of recorded sheep and development production Metai Year Vid. Kontroliuojamųjų avių skaičius Avg. no. of sheep Vidutinis produktyvumas Average production riebalų baltymų % % Vidutinis produktyvumas savivaldybėse Average production in different municipality Vid. Kontroliuojamųjų avių skaičius Avg. no. of sheep Vidutinis produktyvumas Average production riebalų baltymų % % Biržų r Iš viso Total Atskirų veislių avių skaičius ir jų vidutinis produktyvumas Average number and production per sheep/year by different breeds Veislė Breed Vid. kontroliuojamųjų avių skaičius Avg. no. of sheep Vidutinis produktyvumas Average production riebalų baltymų % % Ostfryzai Ostfriesian Iš viso Total Geriausios avių bandos (pagal riebalų ir baltymų sumą) Best herds of dairy sheep by and yield Eil. Nr. Laikytojas Owner avių no.of sheep Vidutinis produktyvumas Average productivity riebalų baltymų riebalų ir baltymų suma F+P % % Kontroliuojamųjų avių skaičius No.of recorded sheep Biržų r

132 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Kontroliuojamųjų avių produktyvumas (pagal riebalų ir baltymų sumą) Productivity of sheep (by and yield) Laikytojas Owner Avies numeris Reg. No. of sheep Veislė Breed laktacijos Nr. No.of lactation Biržų r. LT549 OS Biržų r. LT0888 OS Biržų r. LT5440 OS Biržų r. LT45680 OS Biržų r. LT OS Biržų r. LT5445 OS Biržų r. LT5454 OS Biržų r. LT4444 OS Biržų r. LT OS Biržų r. LT089 OS Biržų r. LT54 OS Biržų r. CZ56495 OS Biržų r. LT545 OS Biržų r. LT5488 OS Biržų r. LT448 OS Biržų r. LT5460 OS Biržų r. LT69840 OS Biržų r. LT54 OS Biržų r. LT4457 OS Biržų r. LT9645 OS Biržų r. LT88884 OS Biržų r. LT6984 OS Biržų r. LT088 OS Veislių sutrumpinimų paaiškinimas: : OS Ostfryzai ( Ostfriesian); dienų skaičius No.of days Laktacijos duomenys Lactation data Metinis produktyvumas Annual productivity riebalų baltymų riebalų baltymų % % % % riebalų ir baltymų suma F+P

133 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8

134 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Pripažintos veislininkystės institucijos Įstaigos pavadinimas Adresas Vadovas Telefonai Faksas El.paštas, internetinės svetainės adresas Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacija Trakėnų 4 Trakiškių k. 685 Marijampolės sav. Pirmininkas Virgilijus Urbonavičius Lietuvos žalųjų galvijų augintojų asociacija Tilžės g. 5, Sutkūnų k. 766 Šiaulių r. sav. Tarybos pirmininkas Jonas Lingys Lietuvos galvijų veisėjų asociacija Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacija Kalvarijos g Kaunas R. Žebenkos g. Baisogala 87 Radviliškio r. sav. Direktorius Edvardas Gedgaudas Vadovė Rūta Šveistienė www. holstein.lt com Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija K. Donelaičio g. 44 Kaunas Direktorius Mindaugas Kinderis Lietuvos kiaulių augintojų asociacija Verkių g Vilnius Direktorius Algis Baravykas www. kiaules.lt Lietuvos veislinių kiaulių augintojų ir gerintojų asociacijos Kalnelio Gražionių k. 848 Radviliškio r. sav. Valdybos pirmininkas Edmundas Adomavičius Lietuvos sunkiųjų arklių veislės augintojų asociacija Žemaitukų arklių augintojų asociacija Lietuvos arklių augintojų asociacija Lietuvos trakėnų žirgų augintojų asociacija VšĮ Respublikinė lenktyninių žirgų lyga Baltijos hanoverių žirgų augintojų asociacija Lietuvos ristūnų sporto asociacija Lietuvos žirgų lenktynių asociacija Lietuvos arabų arklių augintojų asociacija Lietuvos avių augintojų asociacija Lietuvos pieninių ožkų augintojų asociacija Lietuvos žvėrelių augintojų asociacija Gaižiūnų k., Vabalninko sen., 48 Biržų r. R. Žebenkos g. Baisogala 88 Radviliškio r. Žirgyno g., Bendoriai 496 Vilniaus r. Šilgalių k. Stoniškių pšt. Pagėgių sen Tauragės r.sav. Gedimino g Kaunas Ziniūnų k Joniškio r. sav. Saltoniškių g. 9/ 0805 Vilnius Burbiškių g. 46, LT098, Vilnius Žirgų g. Riešė 465 Vilniaus r. Pavartyčių k.,šeduva 85 Radviliškio r. Griciūnų k. Jaunučių sen. 954 Širvintų r. Vilkijos k. 544 Kauno r. Prezidentas Vigantas Indrašius com Pirmininkė Rūta Šveistienė Prezidentas Almutis Raila Valdybos pirmininkė Raminta Sakalauskienė Direktorius Vidmantas Isoda Prezidentė Audronė Petraitienė Gen.sekretorė Asta Muntvidaitė Prezidentė Evelina Kolbasnik com lt Prezidentas Vaclovas Macijauskas Vadovas Žilvinas com Augustinavičius Pirmininkė Andžela Dalia Emužytė Pirmininkas Česlovas Tallat Kelpša Lietuvos kailinių žvėrelių ir triušių augintojų draugija K. Donelaičio g. 44 Kaunas Pirmininkas Artūras Stimbirys

135 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Veislininkystės įmonės Įstaigos pavadinimas Adresas Vadovas Telefonai Faksas El.paštas, internetinės svetainės adresas AB Lietuvos veislininkystė Tilžės g. 5, Sutkūnų k. 766 Šiaulių r. Direktorius Gediminas Valiulis UAB Litgenas Kalvarijos g Kaunas Direktorius Gintaras Kascėnas UAB Genimpeksas Maironio 6 Baisogala 8 Radviliškio r. Direktorius Jonas Kutra UAB ProGenus Neries krantinė Kaunas Direktorius Peter Doubravsky UAB Agrogenetika Ežero g. Šakių k. 685 Kauno r. Direktorius Giedrius Sauliūnas UAB Gameta Alytaus g. Babtų sen. 540 Kauno r. Direktorė Donata Uchockienė UAB Gyvulių produktyvumo kontrolė Laisvės pr. 7A 068Vilnius Dr. Danguolė Urbšienė UAB Pieno tyrimai Radvilų Dvaro g. 48 Kaunas Direktorė Laima Urbšienė UAB Lietuvos žirgynas Žirgų g. Riešė 465 Vilniaus r. Direktorius Edgaras Jeninas UAB Lietuvos žirgynas skyrius Vilniaus žirgynas Žirgų g. Riešė 465 Vilniaus r UAB Lietuvos žirgynas skyrius Sartų žirgynas E. Pliaterytės g. 9, Didžiadvario k., 00 Zarasų r. Vedėjas Kęstutis Svilas lietuvoszirgynas.lt UAB Lietuvos žirgynas filialas Nemuno žirgynas Žirgų g. Šilgalių k. Stoniškių pšt Tauragės r. Vedėja Jonita Šternbergaitė lietuvoszirgynas.lt AB Kiaulių veislininkystė Jadvimpolio k. Baisogalos sen. 88 Radviliškio r. Direktorius Andrius Zalatoris Rimkevičius kiauliuveislininkyste. lt www. kiauliuveislininkyste.lt UAB Genetiniai ištekliai Ėriškių g.8, Upytė LT89 Panevėžio r. Direktorius Audrius Zalatoris Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Siesikų 9 LT0770 Vilnius Direktorius Darius Remeika

136 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų Užrašams 6

137 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 Annual Report on Recording Parengė Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Vinco Kudirkos g. 8, LT005 Vilnius Maketavo Nerijus Treinys Spausdino Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Spaudos darbų skyrius Tiražas 50 egz. Vinco Kudirkos g. 8, LT005 Vilnius Tel. (8 5) , faks. (8 5) El.paštas.: 7

138 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų 8

139 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 8 9

140 APYSKAITA 8 Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų UAB Gyvulių produktyvumo kontrolė pristato KONTROLIUOJAMŲ BANDŲ PRODUKTYVUMO ANALIZĖS SISTEMĄ Bandos mėn. rodiklių dinamika ir palyginimas su šalies vidurkiais Bandos problemų kitimas Dėl prisijungimo prie sistemos, prašome kreiptis į GPK skyrių vadovus ( UAB Gyvulių produktyvumo kontrolė, Laisvės pr. 7A, 068 Vilnius, , 40

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Biomasės energetikos plėtra Lietuvoje Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA Prezidentas Virginijus Ramanauskas Asociacija LITBIOMA Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA įsteigta

Detaliau

Forma_1-VP_0912_2009

Forma_1-VP_0912_2009 1 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymo 1K-407 redakcija) Valstybin mokesčių

Detaliau

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Aldutė Selvenienė Veislė sukurta Prancūzijoje 1889 metais Nuo 1980-ųjų veislė kryptingai selekcionuojama atrenkant geriausias jos savybes Į Lietuvą įvežta 2006 metais Veislės produktyvumas 8.520 Kg - 3,91

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

2008 M

2008 M LIETUVOS RESPULIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMU NR. V-554 PATVIRTINTŲ STEBIMŲ LIETUVOS MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ GRAFIKAS 2015 METAI Apskritis Rajonas Maudykla Paviršinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Mielas (-a) Kliente, dėkojame, kad pasirinkote skaitmeninę TEO televiziją. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS 2013 m. kovo 7 d. VILNIUS 1 Bendras kirtimo tūris valstybiniuose miškuose 2013m. 3.76 mln. m³. iš jo pagrindinio naudojimo 2.63 mln. m³; iš jo tarpinio naudojimo

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL UŽTVANKŲ, PRIE KURIŲ REIKIA PASTATYTI ĮRENGINIUS ŽUVŲ MIGRACIJAI, SĄRAŠO IR BUVUSIŲ UŽTVANKŲ LIEKANŲ, KURIOSE REIKIA PAŠALINTI KLIŪTIS, TRUKDANČIAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos 5 priedas Veislių, įtrauktų į Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programą, apibūdinimai 2018 01 08 data Veislės : Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr. 82-3254; 2010, Nr. 123-6260) 36 straipsnio 2 dalimi bei 2011 m. kovo

Detaliau

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS Ekonomiškai efektyvių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagal Vilniaus TLK savivaldybes 2017 m. analizė www.vilniaustlk.lt Ekonomiškai efektyvios asmens sveikatos priežiūros paslaugos Ambulatorinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS S P R E N D I M A S DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Detaliau

UAB "Druskininku butu ukis" Druskininku g. 4, Druskininkai DNSB "Taika" V. Kreves g. 3, Druskininkai DNSB "Ramb

UAB Druskininku butu ukis Druskininku g. 4, Druskininkai DNSB Taika V. Kreves g. 3, Druskininkai DNSB Ramb 1 2015-10-22 UAB "Druskininku butu ukis" Druskininku g. 4, Druskininkai 2 2015-12-02 DNSB "Taika" V. Kreves g. 3, Druskininkai 3 2015-08-31 DNSB "Rambynas" M.K. Ciurlionio g 91, Druskininkai 4 2015-09-16

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA VALSTYBĖS INVESTICIJOS Į ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMĄ: TVARIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS 2017 gruodžio 4 d. BENDRABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 15 DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 30 VIPA FINANSINIAI INSTRUMENTAI

Detaliau

No Slide Title

No Slide Title Projektas Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos darželiuose 2013 sveikatingumo metų įgyvendinimo apžvalga Danutė Jakučiūnienė Asociacijos Sveikatos želmenėliai prezidentė Kai girdime žodį virusas jis asocijuojasi

Detaliau

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. EV-189 (

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. EV-189 ( VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu EV-189 (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus

Detaliau

Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta,

Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta, Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta, įm. kodas 121539735, adresas: Kibirkšties g. 8, Vilnius,

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Br

Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Br Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Brooklands, Veibridžas, Saris, KT13 0XW. 2. Prašymo formų

Detaliau

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 priedas 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vėjo energetikos plėtra ir tinkamiausių vietų nustatymas AEI technologijų taikymas pramonėje, miestuose Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vadovas Dr. Mantas Marčiukaitis

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

Maisto banko 2015 metų ataskaita

Maisto banko 2015 metų ataskaita Maisto banko 2015 metų ataskaita Maisto bankas tai labdaros ir paramos fondas, renkantis paramą maistu ir teikiantis ją nepasiturinčiųjų maitinimui. 2001 m. pradėjęs veiklą, Maisto banko projektas 2007

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO ELEKTROS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Darius Biekša 2015-09-14 PAŽYMA DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17

1. ANTROPOGENINĖS TARŠOS ŠALTINIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 17 1. AROPOGEIĖS ARŠOS ŠALIIŲ APKROVOS IR JŲ POKYČIAI 1.1. Sutelktosios taršos poveikis vandens telkiniams 2012 m. Lietuvoje buvo identifikuoti 18 išleistuvai, kuriais į paviršinius vandens telkinius buvo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

GLOBOS CENTRAI Nr. Apskritis Savivaldybės pavadinimas Įstaigos pavadinimas ir adresas Įstaigos kontaktai Įstaigos vadovas 1. Alytaus apskritis Alytaus

GLOBOS CENTRAI Nr. Apskritis Savivaldybės pavadinimas Įstaigos pavadinimas ir adresas Įstaigos kontaktai Įstaigos vadovas 1. Alytaus apskritis Alytaus GLOBOS CENTRAI Įstaigos ir adresas Įstaigos kontaktai Įstaigos vadovas 1. Alytaus Alytaus m. sav. Alytaus miesto šeimos A. Juozapavičiaus g. 33, Alytus, LT- 62265 Tel. 8 315 79 852 rastine@avgn.lt Romutis

Detaliau

Ramunas Grusas 01

Ramunas Grusas 01 2016 m. kovo 5 d. Šiauliai KONFERENCIJA VEIKLA / 2015 DAVIS CUP FED CUP JAUNIMO OLIMPINIS FESTIVALIS EUROPOS IR PASAULIO ČEMPIONATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS ČEMPIONATAS TARPTAUTINIAI TURNYRAI REITINGINIAI

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

ISSN (print) ISSN (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2015, T. 14, Nr. 4 / 2015, Vol. 14

ISSN (print) ISSN (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2015, T. 14, Nr. 4 / 2015, Vol. 14 ISSN 1648-2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2015, T. 14, Nr. 4 / 2015, Vol. 14, No 4, p. 577 589. Žemės rinkos intensyvumo analizė

Detaliau

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME Energiją generuojantys CŠT vartotojai: technologijos ir įdiegtų sistemų pavyzdžiai dr. Rokas Valančius rokas.valancius@ktu.lt Kaunas, 2019 PRANEŠIMO TURINYS: Pastatų energijos poreikiai Alternatyvūs energijos

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2019

Visuomenės informavimo ataskaita_2019 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Nuotekų

Detaliau

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 772 F E L I K S A S V I T A S KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS 1942 1999 M. FELIKSO VITO FONDO NR. 772 KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kęstutis Juščius 2016 05 03 2015 metai esminių permainų pradžia AB Agrowill Group yra viena didžiausių ekologinio ūkininkavimo ir investicijų grupių Europoje, vystanti unikalų bei tvarų ūkininkavimo modelį.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje VAKCINOMIS VALDOMŲ LIGŲ EIPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS APŽVALGA LIETUVOJE 2010 metai UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Vilnius 2011 Parengė Imunoprofilaktikos

Detaliau

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis rugsėjis spalis lapkritis gruodis PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vid

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis rugsėjis spalis lapkritis gruodis PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vid PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu 1-467 LIETUVOS RESPUBLIKOS PAVOJINGŲJŲ OBJEKTŲ, KURIUOSE PAVOJINGŲJŲ

Detaliau

2018 kalendorius 11 22

2018 kalendorius 11 22 2018 m. Lietuvos šaškių sporto varžybų kalendorius (2017 12 01) Varžybų Dalyviai 2018 m Pavadinimas Vykdymo vieta (bazė) Sportininkų amžius Iš viso dalyvių skaičius Lietuvoje vykdomo se varžybose Lietuvos

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr Puslapis 1

Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr Puslapis 1 Informacinis leidinys 2019 m. kovo 04 d. Nr. 2019-063 VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys Nr.2019-063 Puslapis 1 Turinys 1. Juridinių asmenų vieši pranešimai... 3 1.1. Atskyrimas... 3 1.2. Dalyvių

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

Eil. Nr. Įmonės kodas 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. EV-90 (Lietuvos Re

Eil. Nr. Įmonės kodas 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. EV-90 (Lietuvos Re 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu EV-90 (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. gegužės 13 d. įsakymo

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2016

Visuomenės informavimo ataskaita_2016 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Lietuva,

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VARTOJIMO NETOLYGUMAI Jonas Narbutas direktorius 213-12-11 44,6 59,5 68,2 68,8 82,6 86,2 79,1 72,6 81,1 93,1 97,2 9,4 85,6 87 96,3 98,4 99 17,8 16,4 111,4 111,6 16,5

Detaliau

UAB ID4S Elektroninis mokinio pažymėjimas (EMP) galimybių kortelė mokiniui ir mokyklai!

UAB ID4S Elektroninis mokinio pažymėjimas (EMP) galimybių kortelė mokiniui ir mokyklai! Elektroninis mokinio pažymėjimas (EMP) galimybių kortelė mokiniui ir mokyklai! www.mokiniopazymejimas.lt www.facebook.com/mokiniopazymejimas EMP kas tai? Elektroninis mokinio pažymėjimas (EMP) tai saugus

Detaliau

Specializacija Vardas Pavardė Darbovietė Pareigos Kvalifikacija El. p. adresas Telefonas Veiklos teritorijos Intelektinės nuosavybės bylos Tomas Jakub

Specializacija Vardas Pavardė Darbovietė Pareigos Kvalifikacija El. p. adresas Telefonas Veiklos teritorijos Intelektinės nuosavybės bylos Tomas Jakub Specializacija Vardas Pavardė Darbovietė Pareigos Kvalifikacija El. p. adresas Telefonas Veiklos teritorijos Intelektinės nuosavybės bylos Tomas Jakubauskas Advokatų Eversheds Saladžius Nenurodyta Lina

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V DĖL MOKYKLŲ, NUR

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V DĖL MOKYKLŲ, NUR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V- 1248 DĖL MOKYKLŲ, NURODYTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO IR PASKIRSTYMO

Detaliau

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Planinio tikrinimo data (ketv., mėnuo) Tikrinama veikla

Detaliau

MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORINIS PLANAS MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORIUS Varžybų kategorija Dat

MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORINIS PLANAS MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORIUS Varžybų kategorija Dat 2016 2017 MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORINIS PLANAS 2016-2017 MOKSLO METŲ LIETUVOS MOKYKLŲ ŽAIDYNIŲ KALENDORIUS Varžybų kategorija Data Miestas, zonos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ VARŽYBOS 1.

Detaliau

2018 kalendorius _12 19

2018 kalendorius _12 19 Varžybų 2018 m. Lietuvos šaškių sporto varžybų kalendorius projektas (2017 12 14) Dalyviai 2018 m Pavadinimas Vykdymo vieta (bazė) Sportininkų amžius Iš viso dalyvių skaičius Lietuvoje vykdomo se varžybose

Detaliau

Turinys I dalis. Lietuvos žemės ūkio sektoriaus plėtros rezultatai Sąvokų paaiškinimai Bendroji informacija apie Lietuvą ir jos žemės

Turinys I dalis. Lietuvos žemės ūkio sektoriaus plėtros rezultatai Sąvokų paaiškinimai Bendroji informacija apie Lietuvą ir jos žemės Turinys I dalis. Lietuvos žemės ūkio sektoriaus plėtros rezultatai... 3 1. Sąvokų paaiškinimai... 4 2. Bendroji informacija apie Lietuvą ir jos žemės ūkio sektoriaus rezultatus... 5 3. Lietuvos ūkiai 2003-2010

Detaliau

tvarkarastis_vilk_kyb_03-01

tvarkarastis_vilk_kyb_03-01 Autobusų išvykimo iš VILKAVIŠKIO autobusų stoties T V A R K A R A Š T I S ( 2011-03-01) I Š V Y K S T A į I Š V Y K I M O L A I K A S ( valandos. minutės ) 1 M A R I J A M P O L Ė S kryptis ALYTŲ per Marijampolę

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1087 2012 m. balandžio 17 d. PROJEKTO VAIKO ŠIRDIES KELIONĖ VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA Projekto vykdytojas: Įmonės kodas: 302295577 Telefonas: 8 682 58837

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2018 m. balandžio 5 d. Nr. 3D-204

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO BEI FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESŲ 2019 M. SAUSIO KOVO

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Veterinarijos gydytojų, turinčių galimybę registruoti ir ženklinti gyvūnus augintinius, sąrašas Nr. Savivaldybė Vardas Pavardė Licencijos n

Veterinarijos gydytojų, turinčių galimybę registruoti ir ženklinti gyvūnus augintinius, sąrašas Nr. Savivaldybė Vardas Pavardė Licencijos n Veterinarijos gydytojų, turinčių galimybę registruoti ir ženklinti gyvūnus augintinius, sąrašas 2019-05-01 Nr. Savivaldybė Vardas Pavardė Licencijos numeris 1 Lietuva VMVT VP-00000 2 Akmenės r. sav. Pranas

Detaliau

Geografijos metraštis 46, 2013 ISSN Rečiausiai gyvenamų Lietuvos teritorijų gyvenviečių tinklo ypatumai Edis Kriaučiūnas, Vidmantas Daugirda

Geografijos metraštis 46, 2013 ISSN Rečiausiai gyvenamų Lietuvos teritorijų gyvenviečių tinklo ypatumai Edis Kriaučiūnas, Vidmantas Daugirda Geografijos metraštis 46, 2013 ISSN 2335-8610 Rečiausiai gyvenamų Lietuvos teritorijų gyvenviečių tinklo ypatumai Edis Kriaučiūnas, Vidmantas Daugirdas Lietuvos socialinių tyrimų centro Visuomenės geografijos

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Ataskaitos TURINYS

Ataskaitos TURINYS LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS VETERINARIJOS AKADEMIJA ANATOMIJOS IR FIZIOLOGIJOS KATEDRA TVIRTINU: LSMU VA kancleris prof. H. Žilinskas 2014 m. lapkričio mėn...d. MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR TAIKOMOSIOS

Detaliau