Transparency International Lietuvos skyrius (TILS) yra ne pelno siekianti, nepolitinė, nevyriausybinė organizacija, kurios tikslas įgyvendinti skaidru

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Transparency International Lietuvos skyrius (TILS) yra ne pelno siekianti, nepolitinė, nevyriausybinė organizacija, kurios tikslas įgyvendinti skaidru"

Transkriptas

1

2 Transparency International Lietuvos skyrius (TILS) yra ne pelno siekianti, nepolitinė, nevyriausybinė organizacija, kurios tikslas įgyvendinti skaidrumo bei antikorupcines iniciatyvas. Savo veiklą Lietuvoje įgyvendiname nuo 2000 m. birželio 6 d m. metinėje veiklos ataskaitoje detaliai pristatome 2018 metais įgyvendintas iniciatyvas bei svarbiausius savo pasiekimus. Šią ataskaitą sudaro: I. Svarbiausių TILS 2018 metų darbų santrauka 3 II. Informacija apie organizaciją 4 III metais organizacijos veiklos rezultatų ataskaita 6 IV metų organizacijos gautų lėšų ataskaita 8 V metais vykdytų iniciatyvų pristatymas 11 2

3 I. SVARBIAUSI 2018 METŲ DARBAI Kviečiame susipažinti su svarbiausiais Transparency International Lietuvos skyriaus 2018 metų darbais (priedas Nr. 1). Juos taip pat galite rasti čia. Priedas Nr. 1 3

4 II. INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ Šioje ataskaitos dalyje pristatome TILS organizacinę struktūrą, strateginius veiklos tikslus bei uždavinius. Įstaigos dalininkai Viešoji įstaiga Transparency International (toliau TILS) įregistruota 2000 m. Dalininkas Įnašo data Įnašo suma 1. Aurimas Perednis LTL / 28,96 EUR ,04 EUR 2. Sergejus Muravjovas LTL / 28,96 EUR ,04 EUR 3. Rūta Žiliukaitė EUR Viso: 150 EUR Įstaigos darbuotojai Paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną 2018 m. gruodžio 31 d. organizacijoje dirbo 7 asmenys. Daugiau informacijos apie TILS darbuotojus galite rasti čia. Įstaigos veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai per finansinius metus Viešoji įstaiga Transparency International Lietuvos skyrius (TILS) yra ne pelno siekianti, nepolitinė organizacija, tarptautinės organizacijos Transparency International padalinys, Lietuvoje veikiantis nuo 2000 m. birželio 6 d. Šios organizacijos steigėjas Atviros Lietuvos fondas. TILS veiklos tikslas pilietinių skaidrumo ir antikorupcinių iniciatyvų skatinimas bei organizavimas Lietuvoje. TILS veiklos uždaviniai: Skatinti piliečių įsitraukimą ir paramą skaidrumo ir antikorupcinėms iniciatyvoms Lietuvoje; Inicijuoti ir organizuoti tyrimus, skirtus skaidrumo, atskaitingumo ir korupcijos analizei; Rengti mokymo priemones bei edukacines programas, skirtas skaidrumo ir antikorupcinei problematikai; Sistemingai rinkti ir platinti antikorupcinio pobūdžio informaciją. 4

5 Siekiame: Kad Lietuva įgyvendintų Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją reikalavimus; Kad būtų užtikrinta kompleksinė pranešančių asmenų apsauga; Didesnio informacijos prieinamumo ir viešojo sektoriaus atskaitingumo. Analizuojame: Galimas spragas teisės aktuose ir jų projektuose bei galimybes stiprinti antikorupcinį reguliavimą; Nacionalinių ir institucinių antikorupcinių programų ir priemonių efektyvumą; Korupcijos apraiškas viešuosiuose pirkimuose; Korupciją valstybės ir savivaldybių institucijose bei privačiame sektoriuje; Valstybinių ir savivaldos institucijų turimos informacijos prieinamumą piliečiams. Daug dėmesio skiriame: Žiniasklaidos skaidrumui; Viešųjų finansų ir viešųjų pirkimų skaidrumui; Politinių partijų ir politinių kampanijų skaidrumui; Skaidrumo iniciatyvoms interneto erdvėje, jų kūrimui; Antikorupciniam piliečių švietimui ir įgalinimui; Jaunimo sąžiningumo skatinimui bei įtraukimui į antikorupcines iniciatyvas. TILS m. strategiją galite rasti čia. 5

6 III. VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA TILS VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA UŽ 2018 METUS (EUR): Eil.nr. Straipsniai Ataskaitinio laikotarpio Praėjusio ataskaitinio laikotarpio I. PAJAMOS Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes Finansavimo pajamos Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos 2.2 Kitos finansavimo pajamos Kitos pajamos II. SĄNAUDOS Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina Kitos sąnaudos Veiklos sąnaudos Pardavimo Darbuotojų išlaikymo Nusidėvėjimo (amortizacijos) Patalpų išlaikymo Ryšių, pašto Transporto išlaikymo Turto vertės sumažėjimo 3.8 Kitos veiklos Suteiktos labdaros, paramos 3.10 Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ IV. V. PELNO MOKESTIS GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS *Nurodytos sumos atitinka organizacijos finansinę atskaitomybę ataskaitos parengimo ir pridavimo Juridinių asmenų registrui dieną. 6

7 Įstaigos įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas per finansinius metus: 2018 m. TILS ilgalaikio turto neįsigijo ir neperleido. Įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų išlaidos darbo užmokesčiui: Sąnaudos Suma, EUR 1. Darbo užmokestis Ilgalaikio turto nusidėvėjimas Programų ir projektų vykdymo, renginių išlaidos Komandiruočių ir kelionių išlaidos Kitos sąnaudos Viso: Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms ne iš projektinių lėšų: Sąnaudos Suma, EUR 1. Darbo užmokestis Kitos sąnaudos Viso: Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms VšĮ Transparency International Lietuvos skyrius direktoriui Sergejui Muravjovui 2018 metais buvo išmokėta EUR darbo užmokesčio, įskaitant visus mokesčius. Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms Tokių išmokų 2018 metais nebuvo. Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims Tokių išmokų 2018 metais nebuvo. 7

8 IV M. GAUTŲ LĖŠŲ ATASKAITA Šioje ataskaitos dalyje pateikiame detalų per 2018 m. gautų įplaukų sąrašą. Priede Nr. 3 pateikiama informacija apie įstaigos lėšas ir jų pokytį nuo 2005 m. Priede Nr. 4 (ataskaitos pabaigoje) pateikiamas projektinių įplaukų detalizavimas iš kokių donorų per ataskaitinį laikotarpį buvo gautas finansavimas ir kokių veiklų įgyvendinimui jis bus panaudojamas. 8

9 2018 M. SAUSIO 1 D GRUODŽIO 31 D. GAUTOS LĖŠOS Įplaukos, EUR Procentinė dalis PROJEKTINĖS LĖŠOS Transparency International Sekretoriatas / Europos Komisija ,00 34,36% Transparency International Rusijos skyrius / Europos Komisija ,00 9,54% Transparency International Švedijos skyrius / Švedijos institutas 8 701,71 3,31% Šiaurės ministrų taryba 7 782,89 2,96% Taivano demokratijos stiprinimui skirtas fondas 2 561,81 0,98% Kazickų šeimos fondas 1 762,89 0,67% Prancūzijos Respublikos ambasada 750,00 0,29% Transparency International Sekretoriatas / Siemens Integrity 550,00 0,21% Initiative Viso projektinių lėšų: ,30 52,33% NEPROJEKTINĖS LĖŠOS Transparency International Tarptautinės skaidrumo mokyklos ,17 24,24% dalyvių mokesčiai Jungtinės Karalystės Užsienio ir Sandraugos reikalų ministerija (UK ,06 8,63% Foreign and Commonwealth Office) Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija 7 500,00 2,86% Construction Sector Transparency Initiative (CoST) / Jungtinės 5 653,16 2,15% Karalystės tarptautinio vystymo departamentas ir Nyderlandų Karalystės užsienio reikalų ministerija Transparency International Ukrainos skyrius / Omidyar Network 3 984,00 1,52% VšĮ Freedom House 3 900,00 1,49% Transparency International Jungtinės Karalystės skyrius 3 378,58 1,29% Asociacija Investors Forum 3 000,00 1,14% Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos 2 800,00 1,07% ministerijos / Lietuvos Respublikos Finansų ministerija TILS skirtas gyventojų pajamų mokestis 2 152,14 0,82% Europos Komisija 1 500,00 0,57% Advokatų kontora SORAINEN ir partneriai 1 000,00 0,38% Švedijos institutas 1 000,00 0,38% Small Media Foundation 825,92 0,31% VšĮ Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras 533,91 0,20% Vidaus auditorių asociacija 400,00 0,15% Kitos TILS uždirbtos lėšos 358,66 0,14% Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjunga 300,00 0,11% UAB Mokesčių srautas 200,00 0,08% Baltarusijos viešojo administravimo reformų ir transformacijos 100,00 0,04% institutas Transparency International Slovakijos skyrius 100,00 0,04% K Adenauerio labdaros-paramos fondas bendradarbiavimui su Rytų 80,00 0,03% Europa Aukos 57,07 0,02% Šiaulių jaunimo organizacijų asociacija Apskritasis stalas 50,00 0,02% Viso neprojektinių lėšų: ,67 47,67% Viso gauta lėšų: ,97 Priedas Nr. 2 9

10 TILS GAUTOS LĖŠOS M. Priedas Nr. 3 Daugiau informacijos apie TILS ankstesniais metais gautas lėšas galite rasti čia (skiltyje Finansavimas ). 10

11 V M. INICIATYVOS 2018 metais TILS įgyvendino 11 iniciatyvų: Sąžiningumo susitarimai, Tarptautinių antikorupcinių priemonių pritaikymas, Tvarių partnerysčių kūrimas Baltijos jūros regione, Interesų konfliktų suvaldymas, Transparency Fellowship programa, Politinė įtaka žiniasklaidoje, Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos Lietuvoje, Jaunimo sąžiningumo skatinimas, NVO atlasas, Manoseimas.lt, Verslo kyšininkavimas užsienyje. Visas iniciatyvas TILS įgyvendino siekdamas įstatuose nustatytų tikslų. Šioje ataskaitos dalyje pristatome visas iniciatyvas jų trukmę, įgyvendinimui skirtą biudžetą, finansavimo šaltinius, aprašymus bei pagrindines išdavas 2018 metais (iniciatyvų eiliškumas pateikiamas pagal biudžeto dydį). 1. SĄŽININGUMO SUSITARIMAI Trukmė: 2016 m. sausis 2019 m. gruodis Biudžetas: EUR Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (per Transparency International Sekretoriatą) Sąžiningumo susitarimai (angl. Integrity Pacts) tai pasaulinio antikorupcinio judėjimo Transparency International pasiūlytas modelis, kuriuo siekiama prisidėti prie skaidrumo, atskaitingumo bei gerojo valdymo viešuosiuose pirkimuose. Šios iniciatyvos esmė nepriklausomos šalies įtraukimas į viešojo sektoriaus institucijų įgyvendinamų projektų stebėseną m. Transparency International Lietuvos skyrius įgyvendina Sąžiningumo susitarimų iniciatyvą Lietuvoje. Iniciatyvos metu TILS stebi du Vilniaus miesto savivaldybės projektus, kurių bendra vertė 11,4 mln EUR.: (1) Neries krantinių modernizavimas, sukuriant inovatyvias erdves kūrybai, sąlygas aktyviam poilsiui, sveikatingumo renginiams Šiaurinėje teritorijoje (projekto kodas CPVA-R ); (2) Neries slėnio rekreacinės paskirties takų ir jų jungčių, saugos ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas (projekto kodas CPVA-R ). Daugiau informacijos: TILS paskelbė įmonių, dalyvavusių m. Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybių viešųjų pirkimų konkursuose, apklausos rezultatus (daugiau informacijos - čia). Šiuos rezultatus TILS pristatė Kauno ir Vilniaus savivaldybių atstovams. TILS 2018 m. tęsė pirkimų dokumentų peržiūrą, pristatė savo komentarus Vilniaus miesto savivaldybės ir Vilniaus vystymo kompanijos atstovams. Siekiant užtikrinti, kad galimus 11

12 viešųjų pirkimų ar kitus pažeidimus žinantys asmenys apie juos praneštų, TILS dalyvavo teisėkūroje ir teikė pasiūlymus dėl Pranešėjų apsaugos įstatymo. 2. TARPTAUTINIŲ ANTIKORUPCINIŲ PRIEMONIŲ PRITAIKYMAS Trukmė: 2018 m. gegužė 2020 m. vasaris Biudžetas: EUR Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (per Transparency International Rusijos skyrių) Šios iniciatyvos tikslas - bendradarbiaujant su Transparency International (TI) Rusijos skyriumi parengti 8 studijas apie tai, kaip Europos Tarybos valstybės įgyvendina Baudžiamosios teisės ir Civilinės teisės konvencijas dėl korupcijos, aptarti studijų rezultatus su kolegomis iš TI Rusijos bei suprasti, ką šalims rekomendavo GRECO, kas galėtų būti aktualu Rusijai ir Lietuvai m. vyko paruošiamieji iniciatyvos darbai bei pirmosios studijos apie juridinių asmenų baudžiamąją atsakomybę rengimas. 3. TVARIŲ PARTNERYSČIŲ KŪRIMAS BALTIJOS JŪROS REGIONE Trukmė: 2018 m. rugsėjis 2019 m. spalis Biudžetas: SEK / ,19 EUR Finansavimo šaltinis: Švedijos institutas (per Transparency International Švedijos skyrių), TILS (10% kofinansavimas) Šios iniciatyvos tikslas - bendradarbiaujant su Transparency International skyriais Švedijoje ir Rusijoje skatinti geruosius skaidrumo pavyzdžius versle ir stiprinti partnerystes m. vyko susitikimas su iniciatyvos partneriais, paruošiamieji iniciatyvos darbai. 12

13 4. INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMAS Trukmė: 2017 m. vasaris 2018 m. vasaris Biudžetas: ,60 EUR (TILS dalis su kofinansavimu ,52 EUR). Finansavimo šaltinis: Šiaurės ministrų taryba, TILS (5% kofinansavimas). Šios iniciatyvos tikslas išsiaiškinti, kaip valstybės (VVĮ) ir savivaldybių (SVĮ) valdomose įmonėse valdomi interesų konfliktai bei kiek politizuota gali būti jų veikla. Siekiant tai ištirti TILS atliko konfidencialius kokybinius interviu, analizavo VĮ Registrų centro ir Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenis bei peržiūrėjo, kokią informaciją savo svetainėse skelbia 30 didžiausių VVĮ ir 30 didžiausių SVĮ. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad 4 iš 10 VVĮ ir SVĮ vadovų buvo susiję su partijomis, kad VVĮ ir SVĮ nėra pakankamai atsparios politikų ir verslo įtakai. Pamatėme, kad po Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų taip pat keičiasi apie trečdalio įmonių vadovai. Pavyzdžiui, po 2015 m. savivaldybių tarybų rinkimų vadovai pasikeitė 37-iose savivaldybių valdomose įmonėse, po 2016 m. Seimo rinkimų vadovų kaita įvyko 27- iose valstybės valdomose įmonėse. Daugiau informacijos: ir 5. TRANSPARENCY FELLOWSHIP PROGRAMA Trukmė: 2018 m. birželis 2018 m. rugsėjis Biudžetas: EUR Finansavimo šaltinis: Europos Komisija (per Transparency International Sekretoriatą), TILS (20% kofinansavimas). Transparency Fellowhip programa tai dešimties dienų intensyvių mokymų programa neseniai prie Transparency International judėjimo prisijungusiems žmonėms. Daugiau apie programą (anglų k.): Tai jau antrą kartą TILS įgyvendinama programa, kurioje 2018 m. dalyvavo 6 kolegos iš TI skyrių ir kontaktinių centrų Bosnijoje ir Hercegovinoje, Čilėje, Ganoje, Jungtinėje Karalystėje, Pietų Afrikos Respublikoje bei Rusijoje. Liepos 2-8 d. jie dalyvavo tarptautinėje Skaidrumo mokykloje, liepos 9-10 d. vyko į susitikimus įvairiose Lietuvos institucijose ir įmonėse (STT, Valstybės kontrolėje, VTEK, Lietuvos geležinkeliuose, Sveikatos apsaugos ir Teisingumo ministerijose, Lietuvos policijoje, Viešųjų pirkimų tarnyboje bei kitur), o liepos 11 d. - TILS surengtame gebėjimų stiprinimo seminare. 13

14 Transparency Fellowship programos dalyviai Vilniuje 6. POLITINĖ ĮTAKA ŽINIASKLAIDOJE Trukmė: 2017 m. rugsėjis 2019 m. vasaris Biudžetas: ,85 EUR Finansavimo šaltinis: Švedijos institutas per Švedijos ambasadą Lietuvoje Lietuvoje veikia daugiau nei tūkstantis žiniasklaidos priemonių, dalis jų susijusios su verslu bei politikais. Šia iniciatyva siekėme suprasti, kiek politikai yra susiję su žiniasklaida ir kaip savivaldybės leidžia viešinimui skirtas lėšas. TILS išanalizavo m. Lietuvos savivaldybių lėšas, kurios buvo skirtos jų veiklų viešinimui, ir kokios žiniasklaidos priemonės jas kiekvienais metais gavo. Tuomet TILS, remiantis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos duomenimis, įvertino, kiek lėšų gavėjai susiję su politikais. Rezultatai rodo, kad nuo 2015 m. savivaldybės trečdalį (2 mln. eurų) viešinimo lėšų skyrė su politikais susijusiai žiniasklaidai. Sąsajų su politikais turinčias įmones finansavo kas antra savivaldybė. Daugiau informacijos

15 7. DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO INICIATYVOS LIETUVOJE Trukmė: 2018 m. rugsėjis 2019 m. gegužė Biudžetas: EUR Finansavimo šaltinis: Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje Šios iniciatyvos tikslas įgyvendinti dalyvaujamąjį biudžetą mokyklose ir per jį supažindinti moksleivius su jų galimybėmis įsitraukti priimant viešuosius sprendimus bei skirstant lėšas tiek Lietuvoje, tiek Europos Sąjungoje. Atlikti paruošiamieji iniciatyvos darbai: parengtas bendras iniciatyvos įgyvendinimo planas, atlikta užsienio šalių dalyvaujamųjų biudžetų mokyklose analizė, pirminė mokyklų atranka. TILS susisiekė su daugiau nei 40 mokyklų Vilniaus apskrityje, pristatė iniciatyvos tikslus bei kartu su mokyklomis nusprendė, kad dalyvaujamuosius biudžetus pirmiausia išbandys Vilniaus r. Kalvelių Aušros gimnazija ir Eitminiškių gimnazija. 8. JAUNIMO SĄŽININGUMO SKATINIMAS Trukmė: 2017 m. gruodis 2019 m. gruodis Biudžetas: 4 322,08 EUR Finansavimo šaltinis: Prancūzijos Respublikos ambasada, Vašingtono lietuvių profesionalų klubas, TILS (200 EUR kofinansavimas) TILS jaunimo sąžiningumo iniciatyva siekia paskatinti Lietuvos jaunimą veikti skaidriai, etiškai ir sąžiningai. Daugiau: m. prie Sąžiningumo mokyklų tinklo prisijungė 14 naujų mokyklų ir narių skaičius išaugo iki 174 iš daugiau nei 94 Lietuvos vietų m. gruodžio 9 d., Tarptautinę Antikorupcijos dieną, moksleiviai iš daugiau negu 60 mokyklų kūrė skaidrumo vėliavas bei diskutavo apie mokyklos bendruomenės vertybes m. spalio-lapkričio mėn. TILS kartu su 8 Kauno miesto ir Vilniaus apskrities mokyklomis taip pat atliko eksperimentą, kuriuo siekė suprasti, kas moksleivius skatina elgtis sąžiningai. Pradėta eksperimento duomenų analizė. 15

16 Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos skaidrumo vėliava. Autorė Gabrielė VGTU inžinerijos licėjaus skaidrumo vėliava. Autorė Greta 9. NVO ATLASAS Trukmė: 2018 m m. Biudžetas: 2 762,89 EUR Finansavimo šaltinis: Kazickų šeimos fondas, Advokatų kontora SORAINEN ir partneriai NVO atlasas tai pirmasis nevyriausybinių organizacijų registras, kuriame galima greitai ir paprastai rasti bet kurią Lietuvoje registruotą VšĮ, asociaciją ar labdaros fondą, suprasti, kiek atskaitingai jie veikia, filtruoti organizacijas pagal veiklos sritis, miestus, savivaldybes ar atskaitingumą. NVO atlasas leidžia sužinoti, kiek darbuotojų paprastai dirba NVO, kiek metų jos veikia. Gyventojai gali sužinoti, kokios pagalbos NVO reikia, kaip jie gali prisidėti prie dominančių NVO veiklos. Užsiregistravusios NVO gauna informaciją apie donorų kvietimus teikti paraiškas, apie NVO skirtus seminarus, gali ieškoti partnerių savo veikloms (daugiau informacijos: TILS toliau vystė NVO svetainę NVOatlasas.lt, kurioje 2018 m. buvo daugiau nei 2000 organizacijų. 16

17 10. MANOSEIMAS.LT Trukmė: 2017 m. lapkritis 2018 m. lapkritis Biudžetas: EUR Finansavimo šaltinis: Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje, Nyderlandų Karalystės ambasada Svetainė ManoSeimas.lt leidžia greitai ir paprastai sužinoti, kiek aktyviai Seimo nariai dalyvauja posėdžiuose ir balsavimuose, kaip aktyviai teikia teisės aktų projektus bei kiek jų pasiūlymai būna sėkmingi. Šiuos duomenis galima analizuoti pagal frakcijas ir lyginti visų Seimo frakcijų rodiklius. Pagrindinės išdavos 2017 metais 2018 m. buvo pabaigti ManoSeimas.lt atnaujinimo darbai. Dėl 2017 m. metų pradžioje pasikeitusios LR Seimo svetainės ( skelbiamų duomenų struktūros buvo būtina perprogramuoti ManoSeimas.lt duomenų surinkimo ir apibendrinimo sistemas. 11. VERSLO KYŠININKAVIMAS UŽSIENYJE Trukmė: 2018 m. kovas 2018 m. lapkritis Biudžetas: 550 EUR Finansavimo šaltinis: Siemens Integrity Initiative (per Transparency International Sekretoriatą) Iniciatyvos tikslas įvertinti, kaip valstybės vykdo savo tarptautinius įsipareigojimus tirti verslo korupciją užsienyje. Vertinamos valstybės, pasirašiusios Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius konvenciją. TILS paviešino studijos rezultatus, rodančius, kad už pradėtus tyrimus Lietuvai skirti 2 balai ir ji priskirta prie šalių, kurios ribotai vykdo savo tarptautinius įsipareigojimus tirti verslo korupciją užsienyje. Tyrimą įgyvendino Transparency International (TI) Sekretoriatas kartu su nacionaliniais TI skyriais ir ekspertais visose EBPO valstybėse narėse bei Kinijoje, Indijoje, Honkonge ir Singapūre. Daugiau informacijos: 17

18 NB m. TILS taip pat pradėjo dviejų projektų įgyvendinimą: Jonvabaliai.lt pėdsakais: ES investicijų ir viešųjų finansų skaidrumo didinimas dešimtyje Lietuvos savivaldybių (finansavimo šaltinis VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ) ir Gyventojų įtraukimas į viešojo valdymo procesus per dalyvaujamojo biudžeto metodą Vilniaus miesto savivaldybėje (finansavimo šaltinis LR Vidaus reikalų ministerija per LR finansų ministeriją). Dėl pasikeitusių aplinkybių 2018 m. TILS nutraukė šiuos projektus ir gautas lėšas grąžino. Transparency International tarptautinės Skaidrumo mokyklos dalyviai Vilniuje 18

19 Žemiau pateikiame TILS 2018 m. įgyvendintas iniciatyvas pagal paslaugų sutartis: 1. TRANSPARENCY INTERNATIONAL TARPTAUTINĖ SKAIDRUMO MOKYKLA Trukmė: 2018 m m. Biudžetas: ,98 EUR Finansavimo šaltinis: Taivano demokratijos stiprinimui skirtas fondas*, vasaros mokyklos dalyvių mokesčiai. Nuo 2010 metų TILS kasmet rengia tarptautinę Transparency International skaidrumo mokyklą ( kurios tikslas pasaulio jaunimo lyderiams suteikti daugiau žinių apie korupcijos reiškinį bei kokiais būdais jie gali didinti skaidrumą ir atskaitingumą savo valstybėse m. surengta 9-oji Skaidrumo mokykla, į kurią atvyko 130 jaunimo lyderių iš daugiau nei 50 pasaulio šalių. Iš viso per 9 m. mokykla subūrė jau daugiau nei 1000 dalyvių. Savaitę trukusios mokyklos metu dalyviai klausėsi Lietuvos ir užsienio šalių lektorių paskaitų ir dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose. Daugiau informacijos: *Projektinis finansavimas (2 561,81 EUR), skirtas dviejų dalyvių iš Taivano stipendijoms. 2. ANTIKORUPCIJA VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE Trukmė: 2017 m m. Biudžetas: ,04 EUR Finansavimo šaltinis: Jungtinės Karalystės ambasada Vilniuje Iniciatyvos tikslas geriau suprasti, kiek Lietuvos teisės aktai, lyginant su kitomis valstybėmis, užtikrina, kad viešieji pirkimai vyks skaidriai, atskaitingai ir atvirai, bei surengti seminarus didžiųjų perkančiųjų organizacijų atstovams m. TILS parengė studiją apie tai, su kokiomis korupcinėmis rizikomis susiduria didžiausios perkančiosios organizacijos Lietuvoje ir kokias priemones numato joms mažinti. Įžvalgos buvo pristatytos perkančiosioms organizacijoms ir aptartos apskritojo stalo diskusijos metu Jungtinės Karalystės ambasadoje. TILS taip pat surengė 12 seminarų didžiosioms perkančiosioms organizacijoms, kurių metu 19

20 ieškojo būdų, kaip tinkamai suvaldyti su korupcija susijusias rizikas viešuosiuose pirkimuose. 3. INFRASTRUKTŪROS SKAIDRUMAS LIETUVOJE Trukmė: 2017 m m. Biudžetas: ,09 EUR Finansavimo šaltinis: Construction Sector Transparency Initiative (CoST) Bendradarbiaujant su organizacija Construction Sector Transparency Initiative (CoST) TILS ėmėsi analizuoti Lietuvos investicijų į infrastruktūrą per valstybės investicijų programą (VIP) planavimą ir įgyvendinimą. Šios iniciatyvos tikslas išsiaiškinti, kaip planuojami infrastruktūros projektai Lietuvoje ir kiek skaidriai jie įgyvendinami m. TILS išanalizavo, kaip planuojami VIP projektai Lietuvoje ir su kokiomis rizikomis susiduriama. Pasinaudojus teise gauti informaciją TILS surinko duomenis apie metų iš valstybės biudžeto VIP skirtas lėšas, projektams keltus tikslius ir jų įgyvendinimą. Tyrimo rezultatai rodo, kad VIP, kuriai Lietuva kasmet skiria apie 1,3 mlrd. eurų, veikia nepakankamai skaidriai ir skelbia tik du trečdalius (68 proc.) galimos informacijos apie remiamus infrastruktūros projektus. Anot tyrimo dalyvių, VIP taip pat neturi aiškių tikslų ir prioritetų. 4. SKAIDRUMO INICIATYVOS SVEIKATOS APSAUGOJE Trukmė: 2018 m. kovas m. kovas Biudžetas: EUR Finansavimo šaltinis: Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija Šių iniciatyvų tikslas - skatinti geruosius pavyzdžius sveikatos apsaugos sektoriuje. Bendradarbiaujant su POLA, TILS 2018 m. parengė dvi studijas: apie korupcijos prevencijos priemones sveikatos apsaugos srityje bei nevyriausybinių organizacijų veiklos tvarumo užtikrinimą. Kartu su POLA ir Jaunųjų gydytojų asociacijos atstovais TILS subūrė daugiau nei 70 pacientų ir gydytojų į viešus pasitarimus Kauno klinikose, Centro poliklinikoje, Nacionaliniame vėžio institute ir juos fasilitavo. 20

21 5. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKAIDRUMAS Trukmė: 2018 m m. Biudžetas: EUR Finansavimo šaltinis: Omidyar Network per Transparency International Ukrainos skyrių Šios iniciatyvos tikslas įvertinti skirtingų valstybių teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, taip pat kiek skaidriai praktikoje šie pirkimai yra vykdomi. Valstybių rezultatai lyginami tarpusavyje. TILS išanalizavo Lietuvos teisės aktus, reguliuojančius viešuosius pirkimus, palygino su kitų valstybių teisės aktų įvertinimais, o rezultatus pristatė Viešųjų pirkimų tarnybai bei kitoms institucijoms m. TILS vertins, kaip skaidriai ir atvirai viešieji pirkimai įgyvendinami praktikoje. 6. BALTOSIOS BANGOS NARIŲ SKAIDRUMAS Trukmė: 2018 m m. Biudžetas: EUR Finansavimo šaltinis: Asociacija Investors Forum TILS siekė pritaikyti verslo skaidrumo standartą įmonėms, priklausančioms Baltosios bangos iniciatyvai, bei padėti joms įvertinti savo skaidrumą, t.y. kokią informaciją apie save jos skelbia viešai, kiek žinoma apie jų etikos ir antikorupcinę politiką, akcininkus, dukterines ar asocijuotas įmones, finansus. Baltosios bangos iniciatyvai priklausančios įmonės pradėjo vertinti savo skaidrumą pagal TILS siūlomą metodologiją. Pirmą kartą įmonės savo iniciatyva atlieka vertinimą pačios, o TILS padeda joms geriau suprasti, kiek detaliai verta viešinti tam tikrą informaciją apie save. 7. GYNYBOS SEKTORIAUS RIZIKŲ VALDYMAS Trukmė: 2018 m m. Biudžetas: 3 378,58 EUR Finansavimo šaltinis: Transparency International Jungtinės Karalystės skyrius 21

22 Gynybos sektoriaus rizikų valdymas - tai Transparency International Jungtinės Karalystės skyriaus metodologija paremtas tyrimas, kurio tikslas įvertinti, su kokiomis rizikomis susiduria Lietuvos gynybos sektorius ir kaip sekasi tas rizikas suvaldyti. Tyrimo metu vertinamos bendrosios LR Krašto apsaugos ministerijos korupcijos rizikos, viešieji pirkimai, pasirengimas ir dalyvavimas tarptautinėse misijose, galimi interesų konfliktai bei kiti aspektai m. TILS pradėjo antrąjį Lietuvos vertinimą (pirmasis vyko 2015 m.): atliko konfidencialius kokybinius interviu su gynybos srityje dirbančiais viešojo ir privataus sektoriaus atstovais, mokslininkais, tyrėjais, analizavo viešai prieinamą informaciją, pradėjo vertinti įvykusias reformas. Tyrimo trukmė m. Sergejus Muravjovas Transparency International Lietuvos skyriaus vadovas Didžioji g. 5, LT , Vilnius

23 Priedas Nr. 4. Įstaigos gautos projektinės lėšos, jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis. Gautos lėšos ir jų šaltiniai per 2018 metus (žemiau nurodomos iniciatyvos) Per ataskaitinį laikotarpį pripažintos gautos lėšos (EUR) Išlaidų rūšys Transparency International Sekretoriatas / Europos Komisija Sąžiningumo susitarimai Transparency International Rusijos skyrius / Europos Komisija Tarptautinių antikorupcinių priemonių pritaikymas Transparency International Sekretoriatas/ Europos Komisija Transparency Fellowship programa Transparency International Švedijos skyrius / Švedijos institutas Tvarių partnerysčių kūrimas Baltijos jūros regione Šiaurės ministrų taryba Interesų konfliktų suvaldymas Taivano demokratijos stiprinimui skirtas fondas Transparency International tarptautinė Skaidrumo mokykla ,60 Projekto administracinės išlaidos, darbo užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto viešinimo išlaidos, dizaino ir programavimo išlaidos, projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo, maitinimo išlaidos, kitos projekto išlaidos ,00 Projekto administracinės išlaidos, darbo užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo, maitinimo išlaidos, kitos projekto išlaidos ,40 Projekto administracinės išlaidos, darbo užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto viešinimo išlaidos, dizaino išlaidos, projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo, maitinimo išlaidos, kitos projekto išlaidos ,71 Projekto administracinės išlaidos, darbo užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo, maitinimo išlaidos, kitos projekto išlaidos ,89 Projekto administracinės išlaidos, darbo užmokesčiai, kanceliarinės prekės, projekto viešinimo išlaidos, dizaino išlaidos, projekto dalyvių kelionės, apgyvendinimo, maitinimo išlaidos, kitos projekto išlaidos ,81 Dizaino, spaudos darbai, kitos projekto viešinimo išlaidos. 23

24 Kazickų šeimos fondas NVO atlasas Prancūzijos Respublikos ambasada Jaunimo sąžiningumo skatinimas Transparency International Sekretoriatas / Siemens Integirty Initiative Verslo kyšininkavimas užsienyje Iš viso: 1.762,89 Darbo užmokesčiai, dizaino ir programavimo darbai, kitos projekto išlaidos. 750,00 Darbo užmokesčiai, dizaino darbai, projekto dalyvių kelionės, kitos projekto išlaidos. 550,00 Darbo užmokesčiai, projekto viešinimo išlaidos, kitos projekto išlaidos ,30 EUR 24

25 2019 m., Transparency International Lietuvos skyrius Didžioji g. 5, LT 01128, Vilnius Tel: ;

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis 2017-04-28 direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf PATVIRTINTA UAB Druskininkų butų ūkio direktoriaus 2017 m. balandžio mėn. 3 d. įsakymu Nr.22 UAB DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 METAMS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Druskininkų

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Lietuvos korupcijos žemėlapis - 2004 m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Tyrimų rėmėjai: Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS IR VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA 20

ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS IR VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA 20 ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS IR VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA 2017-2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui

GMC nuostatai_galutiniai_Senatui PATVIRTINTA Vilniaus universiteto senato 2016 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. S-2016-8-2 VILNIAUS UNIVERSITETO GYVYBĖS MOKSLŲ CENTRO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vilniaus universiteto (toliau Universitetas)

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word - Biuletenis Nr 35 _8_.doc

Microsoft Word - Biuletenis Nr 35 _8_.doc ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS NAUJIENŲ BIULETENIS Nr. 8 (35) VALSTYBINö DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJA tai Lietuvos Respublikos Vyriausyb s įstaiga, įkurta 1997 m. Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 1996 m. spalio

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI 2016 2018 M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

FOURTH EVALUATION ROUND

FOURTH EVALUATION ROUND 2019 m. birželio 21 d. GrecoRC4(2019)18 F O U R T H KETVIRTASIS VERTINIMO ETAPAS Parlamento narių, teisėjų ir prokurorų korupcijos prevencija ANTROJI REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA LIETUVA E V A

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

Microsoft Word - VEIKLOS ATASKAITA 2012m_I.doc

Microsoft Word - VEIKLOS ATASKAITA 2012m_I.doc PATVIRTINTA: Viešosios įstaigos Verslininkų namai 2013 m. balandžio mėn. 26 d. visuotiniame dalininkų susirinkime, protokolo Nr. DAL 01-01-02 2012 METŲ VEIKLOS A T A S K A I TA Kaunas 2013 m. TURINYS I.

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau