Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google t

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google t"

Transkriptas

1 Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before entering the Tender, the Tenderer must transfer to the LOU account the initial contribution equal to the declared 3-month initial rental amount, i.e. EUR Details of the credit institution and the account to which the initial contribution is to be paid: SE Lithuanian Airports, legal entity code , JSC LT , AB Luminor Bank. Could you please confirm if this is refundable should our company not be successful in our bid for the contract? Answer: When a company is not declared as a winner, the initial contribution is transferred back up to 5 working days. Question: What is the deadline for submission please? Answer: The final date for submission is 27 th July; 10 am. Question: Could you also confirm the current charge per bag wrap please? Answer: VNO 10 Euro, KUN 8 Euro. Question: could you confirm whether my understanding is correct? For both airports you require a fixed 20% commission payment, with a guaranteed rent of at least 3500 for the three sites? Or is the fixed rent in addition to the 20% commission payment? Answer: Premises fee is based on revenue share by 20% but not less than 3500 Eur +VAT per month (accordingly 3000 Eur +VAT for VNO and 500 Eur +VAT for KUN Newly we have a final approval for the expansion of KUN passenger terminal, sow slightly relocating the dedicated area for baggage wrapping services. [Recently we have received the final approval for KUN passenger terminal expansion, so we will be slightly relocating the dedicated area for baggage wrapping services.] The new location is set in the same registration hall (2 nd floor) behind the lift. You can find a picture below. 14 sq. m., including baggage wrapping services, sales products and storage areas in one unit. Klausimas. Ar galėtumėte patikslinti vieną iš konkurso dokumente esančių punktų? Dokumente (remiantis Google translate vertimu) teigiama, jog: Prieš dalyvaudamas Konkurse, Konkurso Dalyvis privalo pervesti į Lietuvos Oro Uostų sąskaitą pradinį įnašą, kuris yra lygus 3-jų mėnesių pradinės nuomos sumai, t. y EUR. Banko bei sąskaitos, į kurią turi būti pervedamas pradinis įnašas duomenys: VĮ Lietuvos Oro Uostai, įmonės kodas , sąskatos Nr. LT , AB Luminor bankas. Ar galite patvirtinti, kad ši suma yra sugrąžinama tuo atveju, jeigu mūsų įmonė nelaimi konkurso? Atsakymas. Po to, kai paskelbiama, jog įmonė nėra nugalėtoja, pradinis įnašas grąžinamas per penkias darbo dienas. Klausimas. Kada yra pasiūlymų pateikimo galutinė data? Atsakymas. Pasiūlymų pateikimo galutinė data yra liepos 27 d. 10 val. ryto. Klausimas. Ar galėtumėte patvirtinti bagažo pakavimo įkainius vienam vienetui? Atsakymas. Vilniaus oro uostas 10 EUR, Kauno oro uostas 8 EUR. Klausimas. Patvirtinkite, prašau, ar teisingai suprantu. Už abu oro uostus jūs reikalaujate 20 % fiksuoto komisinio mokesčio įskaičiuojant nustatytą nuomos mokestį, ne mažesnį kaip 3500 eurų už trejas patalpas? Ar nustatytas nuomos mokestis mokamas papildomai kartu su 20 % komisiniu mokesčiu? Atsakymas. Patalpų nuomos mokestis apskaičiuojamas 20 % nuo pajamų dalies bet nemažiau nei 3500 EUR + PVM per mėnesį (atitinkamai 3000 EUR + PVM už patalpas VNO ir 500 EUR + PVM už patalpas KUN). Neseniai gavome patvirtinima dėl Kauno oro uosto keleivių terminalo išplėtimo, todėl šiek tiek keisime bagažo pakavimo paslaugų vietą. Naujoji vieta bus toje pačioje registracijos salėje (antrame aukšte) už lifto. Žemiau pateikiamas 14 m² patalpų, kuriose teikiamos bagažo pakavimo paslaugos, parduodami produktai bei kuriose yra bagažo saugojimo vietos, brėžinys.

2 Question: Could you please provide the historic transaction data for bag wrapping at both locations, along with your current flight schedules? Answer: Please find the transaction load per month at each airport: Min 1200 Klausimas. Ar galėtumėte pateikti seniau įvykdytų mokėjimų už bagažo pakavimą duomenis abiejuose oro uostuose kartu su jūsu dabar vykdomų skrydžių tvarkaraščiais? Atsakymas. Pateikiame mokėjimų operacijų mėnesinę statistiką abiejuose oro uostose: Min VNO Max 2500 VNO Maks Average 1743 Vidut Min 244 Min. 244 KUN Max 440 KUN Maks. 440 Average 342 Vidut. 342 Question: Lastly, could you clarify what you mean in point 4 start rent price? Answer: The start biding rent of 3,500 is for all the stations of both airports: for Premises1 and Premises 2 EUR 3000 plus VAT per month, and for Premises3 EUR 500 plus VAT per month. Tenderers shall offer two rent amounts for Premises1+ Premises2 (together) and Premises3 separately, while the successful tenderer shall be the one that offers the largest total rent amount (Premises1+Premises2+Premises3). A tenderer cannot submit an application regarding a part of the Klausimas. Ar galėtumėte paaiškinti, ką reiškia 4 punkte minima pradinė nuomos kaina? Atsakymas. Pradinė siūloma 3500 eurų nuomos kaina mokama už patalpas, esančias abiejuose oro uostose: 3000 EUR + PVM už Patalpas1 ir Patalpas2 bei 500 EUR už Patalpas3. Konkurso Dalyviai siūlo dvi nuomos kainas už Patalpas1 ir Patalpas2 (kartu) ir Patalpas3 atskirai. Konkurso laimėtojas yra tas, kuris pasiūlė didžiausią galutinę nuomos kainą (Patalpos1 + Patalpos2 + Patalpos3). Konkurso Dalyvis negali pateikti pasiūlymo dėl dalies Patalpų. Pajamų dalis sudaro 20 %.

3 Premises. Revenue share is 20%. Question: The Tender Regulations mention that all documents must be in Lithuanian or with translation and approval of the translator. Is it enough to have a translator's approval, or is a notarial proof required? Answer: We need only translator s approval, notary is no longer necessary. Question: Can you please confirm for me the size of the shop in VNO, and the size of the storage area? I understand the total size is 23.7m2. For KUN, is there any additional storage space? Answer: Yes, total VNO package size is 23,7m2 and it consists of: wrapping area size 8m2 and storage area size with 15,7 m2. Please find layout with exact measurements below. Klausimas. Konkurso Taisyklėse rašoma, jog pateikiami dokumentai turi būti lietuvių kalba arba išversti bei patvirtinti vertėjo parašu. Ar pakanka vertėjo patvirtinimo, ar reikalingas notarinis vertimo tvirtinimas? Atsakymas. Mes prašome vertėjo patvirtinto vertimo, notarinis tvirtinimas daugiau nėra būtinas. Klausimas. Ar galėtumėte patvirtinti parduotuvės, esančios VNO, bei bagažo saugojimo patalpų dydį? Kaip suprantu, bendras patalpų dydis 23,7 m². Ar KUN yra papildomos bagažo saugojimo patalpos? Atsakymas. Taip, bendras VNO esančių patalpų dydis 23,7 m², t.y. 8 m² bagažo pakavimo paslaugų vieta ir 15,7 m² dydžio bagažo saugojimo patalpos. Pridedame minimų patalpų brėžinį su tiksliais išmatavimais. KUN sq. m. Premises included service/sale and storage (name sandėlis in picture below) area in one unit. KUN 13,29 m² dydžio patalpose yra paslaugų ir prekybos zona, bagažo saugojimo vieta (pavadinimu sandėlis žemiau pateiktame brėžinyje).

4 Question: Could you please provide us more information about The transaction load per month at each airport table below: What do these transactions represent? Wrapping? Retail? Storage? Or a combination of all three? Can the airport operator provide revenue figures broken down by service as below? Min 1200 Klausimas. Ar galėtumėte pateikti daugiau informacijos apie lentelę, kurioje nurodyta mokėjimų operacijų mėnesio statistika? Už kokias paslaugas atlikti šie mokėjimai? Pakavimą? Pardavimus? Saugojimą? Visų trijų kombinacija? Galbūt oro uosto vadybininkas galėtų nurodyti pajamų dydį pagal atliktas paslaugas? Min VNO Max 2500 VNO Maks Average 1743 Vid Min 244 Min. 244 KUN Max 440 KUN Maks. 440 Average 342 Vid. 342 Answer: Regarding your question, these numbers represent transactions for all services per month at each airport with seasonal impact. Unfortunately, I don t have transactions split by services. Question: Following 17.2 requirement: The trademark shall be registered in the register of the World Intellectual Property Organisation (WIPO) and/or register of the European Union Intellectual Property Office Service (EUIPO). Atsakymas. Atsakant į jūsų klausimą, šie skaičiai atspindi per vieną mėnesį atliktus mokėjimus už visas paslaugas, atsižvelgiant į sezonų kaitos įtaką. Deja, atskirų mokėjimų duomenų pagal atliktas paslaugas neturiu. Klausimas. Remiantis reikalavimais, išdėstytais 17.2 punkte: Prekės ženklas turi būti užregistruotas Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) ir/ arba Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos (EUIPO)

5 Our trademark is in the process of being renewed is this a problem? Answer: Throughout the entire term of the Agreement, the Lessee shall be obliged to ensure that the trademark (hereinafter referred to as the Trademark ) indicated by the Lessee during the tender procedure for lease of state tangible project conducted on 27th June 2019 shall be used for the purposes of carrying out the activities in the Premises. The Trademark cannot be changed throughout the entire term of the Agreement, except for the cases where the proprietor of the Trademark carries out rebranding of the Trademark or evolutionary changes of the Trademark. Mūsų prėkės ženklas šiuo metu yra atnaujinamas, ar tai yra kliūtis? Atsakymas. Visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Nuomininkas privalo užtikrinti, kad 2019 m. birželio 27 d. Valstybės materialiojo turto nuomos konkurso metu Nuomininko nurodytas prekės ženklas (toliau Prekės ženklas) bus naudojamas Patalpose vykdomai veiklai. Visu Sutarties galiojimo laikotarpiu Prekės ženklas negali būti keičiamas, išskyrus atvejus kai Prekės ženklo savininkas vykdo Prekės ženklo atnaujinimą (angl. rebranding ) ar Prekės ženklo evoliucinius pakeitimus. Question: Within the fitting out guidelines there is reference to working time. Is this a computer station with printer for passenger use? Answer: Could you please clarify the question in detail. Klausimas. Patalpų įrengimo gairėse minimas darbo laikas. Ar turima omenyje kompiuterių stotis su printeriais, kuriais gali naudotis keleiviai? Atsakymas. Ar galėtumėte patikslinti klausimą? Vertimas iš lietuvių kalbos Question: Could you please provide us with the SWIFT Code of the LOU bank account to transfer the initial contribution? Answer: Luminor Bank AB LT , SWIFT: AGBLLT2X Question: Can we submit the documents before 26 th June 2019? Answer: Yes, if the documents are sent by post. Question: Can we submit the documents by post? Answer: Yes. Question: Following 22. requirement: The name of the Property should be indicated/ written on the envelope. Could you please specify what name it should be? Answer: For the Asset Tendering Procedure of the following objects are leased altogether: nonresidential premises located at the Passenger Klausimas. Gal galėtumėte nurodyti LOU sąskaitos SWIFT kodą, pradiniam įnašui pervesti? Atsakymas. Luminor Bank AB LT , SWIFT: AGBLLT2X Klausimas. Ar gali būti paraiškos dokumentai pristatyti anksčiau nei 2019m birželio 26 d.? Atsakymas. TAIP gali, jeigu paraiška yra siunčiama paštu. Klausimas. Ar galime paraiškos dokumentus siusti paštu? Atsakymas. TAIP, galite. Klausimas. 22. Punkte yra minima, kad ant pateikto voko turi būti nurodytas / užrašytas Turto pavadinimas, gal galėtumėte patikslinti koks pavadinimas tai turėtų būti? Atsakymas. TURTO NUOMOS KONKURSUI Dėl kartu nuomojamų patalpų: negyvenamosios patalpos, esančios Keleivių terminale, kurio

6 Terminal, address Rodūnios kelias 2, Vilnius, Unique No (unique number of the premises in which the property is leased :2434, address Rodūnios kelias 2-3), marked in the layout by indices: according to file share/by the fact 2-79 share and according to file 2-102/ by the fact which total floor area is m 2 ; a part of the non-residential premises located at the Passenger Terminal, address Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno r. (Unique No ), marked in the layout by index 2-1, which total floor area is m 2 and nonresidential premises (not formed) located at the Passenger Terminal, address Rodūnios kelias 2, Vilnius, Unique No ( unique number of the premises in which assets will be leased on the date of signing the Agreement: NOT GRANTED, address NOT GRANTED) marked in the layout by indices: NOT GRANTED which preliminary total floor area is m 2 intended for the provision of services of passenger baggage storage, baggage packaging, trade in baggage accessories and other passenger service. pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis transporto, adresas Rodūnios kelias 2, Vilniuje, Un. Nr (patalpos, kurioje yra nuomojamas turtas, unikalus Nr :2434, adresas Rodūnios kelias 2-3), pažymėtos plane indeksais: pagal bylą dalis/pagal faktą 2-79 dalis (patalpos pavadinimas Salė su prekybos vietomis) ir pagal bylą 2-102/pagal faktą (patalpos pavadinimas Pagalbinė patalpa), kurių bendras plotas yra 23,70 kv. m., negyvenamosios patalpos, esančios Keleivių terminale, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis transporto, adresas Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno r. (Un. Nr ), pažymėtos plane indeksu 2-1 (patalpos pavadinimas Salė ), dalis, kurios bendras plotas yra 13,29 kv. m, ir negyvenamosios patalpos (nesuformuotos) Keleivių terminale, adresas Rodūnios kelias 2, Vilniuje, Un. Nr (Sutarties pasirašymo dieną patalpų, kuriose busnuomojamas turtas, unikalus Nr. NESUTEIKTA, adresas NESUTEIKTA), pažymėtas plane indeksais: - NESUTEIKTA, kurių preliminarus bendras plotas 26,15 kv. m, skirtų bagažo saugojimo, bagažo įpakavimo, bagažo reikmenų prekybos ir kitoms keleivių aptarnavimo paslaugoms teikti, nuomos. Question: Clause 23 mentions that the proof of paid initial contribution must be provided. Is it a copy of a bank transfer statement and should we post it together with the documents or could we it to you right after the payment is done? Answer: If you are planning to send the proof by post, we recommend you us a copy of a bank transfer statement after the payment was done, making sure it has gone through. Question: Could the terms of the Tender match with the following proposal: (i) to be submitted by a foreign company under a joint venture agreement (complying with the requirements of clauses 17.1, 17.3 and 17.4 of the terms of the Tender) and the Lithuanian company (not complying with requirements 17.1, 17.3) (ii) stating in the Tender that the Lithuanian company will become a subsidiary of the foreign company upon successful Tender. Could such a proposal meet the terms of the Tender for the establishment of a foreign company after the announcement of the results of the Tender? Can the contract be concluded by a Lithuanian company (it would be irrational to interpret it as necessary to set up a company after the Klausimas. 23 punkte yra minima, kad turi būti pateikti sumokėto pradinio įnašo patvirtinantis dokumentas. Ar tai banko pavedimo kopija, ar ji turi būti pridėta prie dokumentų ar gali būti persiusta elektroniniu paštu iškart padarius pavedimą? Atsakymas. Jeigu ketinate siųsti paštu, rekomenduojame banko pavedimo kopiją persiųsti elektroniniu paštu padarius pavedimą, pasitikslinant, ar jis buvo gautas. Klausimas. Ar atitiks konkurso sąlygas pasiūlymas: (i) kurį pateiks jungtinės veiklos sutarties pagrindu užsienio bendrovė (atitinkanti konkurso sąlygų 17.1, 17.3 ir 17.4 reikalavimus) ir Lietuvos bendrovė (neatitinkanti 17.1, 17.3 reikalavimų) (ii) pasiūlyme nurodžius, kad pasiūlymui laimėjus, Lietuvos bendrovė taps užsienio bendrovės dukterine įmone. Ar toks pasiūlymas atitiks konkurso sąlygas dėl užsienio bendrovės įsisteigimo po konkurso rezultatų paskelbimo? Ar sutartį galės sudaryti lietuviška bendrovė (būtų nelogiška interpretuoti, kad būtina įsteigti bendrovę būtinai po konkurso rezultatų paskelbimo vs. įsteigimas prieš konkurso rezultatų paskelbimą/

7 announcement of the results of the competition vs. establishment before the announcement of the tender results/before participation in the competition)? What minimum share of a Lithuanian company must a foreign company hold in order to comply with the terms of the Tender? (at the time of signing the contract). Answer: Under the terms of the Tender, a model may be provided for the proposal to be submitted by a foreign-registered company operating under a joint venture agreement (complying with the requirements of Articles 17.1, 17.3 and 17.4 of the Tender Terms) and a company established in Lithuania (not complying with the requirements of 17.1, 17.3). Under the terms of the Tender, there is also a model for signing a contract with one of the parties to a joint venture agreement (which was made up of 2 parties), when a company registered in Lithuania (a party to a joint venture agreement) would become a subsidiary of a foreign-registered company (other party to the joint venture agreement). subject to a number of conditions: (1) in such a case, after the conclusion of the contract, all the requirements, qualities or advantages for which the entities have decided to submit a proposal on a joint basis will be maintained; 2) a foreign registered company will acquire 100% Shares of a company established in Lithuania. According to the described model, the acquisition of shares of a company established in Lithuania is also possible before the announcement of the results of the Tender, however, for the sake of clarity, we inform you that there can be no circumstances that would pose a risk to the continuity of the activities of such a company (i.e., when a company going bankrupt is acquired). prieš dalyvavimą konkurse)? Kokią minimalią dalį akcijų lietuviškoje bendrovėje privalo turėti užsienio bendrovė, kad atitiktų konkurso sąlygas? (sutarties pasirašymo metu). Atsakymas. Pagal Konkurso sąlygas galimas modelis, kad pasiūlymą pateiktų jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančios užsienyje registruota bendrovė (atitinkanti Konkurso sąlygų 17.1, 17.3 ir 17.4 reikalavimus) ir Lietuvoje įsteigta bendrovė (neatitinkanti 17.1, 17.3 reikalavimų). Pagal Konkurso sąlygas taip pat galimas modelis, kad sutartis būtų pasirašoma su viena iš jungtinės veiklos sutarties (kurią sudarė 2 šalys) šalių, kai Lietuvoje registruota bendrovė (jungtinės veiklos sutarties šalis) taptų užsienyje registruotos bendrovės (kita jungtinės veiklos sutarties šalis) dukterine bendrove, laikantis kelių sąlygų: 1) tokiu atveju po sutarties sudarymo bus išlaikomi visi reikalavimai, savybės ar privalumai, dėl kurių subjektai nusprendė pasiūlymą teikti jungtinės veiklos pagrindu; 2) užsienyje registruota bendrovė įsigis 100 proc. Lietuvoje įsteigtos bendrovės akcijų. Pagal aprašytą modelį Lietuvoje įsteigtos bendrovės akcijų įsigijimas galimas ir prieš Konkurso rezultatų paskelbimą, tačiau, aiškumo dėlei, informuojame, jog tokiu atveju negali būti aplinkybių, kurios keltų riziką dėl tokios bendrovės veiklos tęstinumo (t. y., kai įsigyjama bankrutuojanti bendrovė). Vertimas iš anglų, lietuvių kalbos Question: I know historical bag wrapping figures have been provided, however could you also provide historic left luggage sales? Answer: We do not have such data. Question: Could you provide historical travel accessory sales from both sites? Answer: We do not have such data. Klausimas. Suprantu, jog buvo pateikti duomenys dėl bagažo pakavimo paslaugų, tačiau gal galėtumėte pateikti duomenis, susijusius su palikto bagažo pardavimais? Atsakymas. Šių duomenų neturime. Klausimas. Ar galėtumėte pateikti kelioninių prekių statistiką abiejuose oro uostuose statistiką? Atsakymas. Šių duomenų neturime.

8 Question: Could you provide historic Fast Track Security ticket sales from the kiosks within the terminal? Klausimas. Ar galėtumėte pateikti Greitosios patikros bilietų pardavimų kioskuose, esančiuose terminale, duomenis? Answer: tickets per month. The service is available at Vilnius Airport only. Question: Are you able to advise the volume of prohibited items removed at security on a monthly basis? Answer: Question: Is there scope to offer a dedicated lost property service for the airport please see for further information on this service? Answer: Question: Could you please provide your anticipated passenger forecasts for the duration of the contract? Answer: Atsakymas vnt. per mėnesį. Paslauga yra tik Vilniaus oro uoste. Klausimas. Ar galėtumėte nurodyti, kiek draudžiamų daiktų išimama per apsaugos patikrinimą per mėnesį? Atsakymas. Klausimas. Ar yra pasiūla pamesto bagažo paslaugoms oro uoste? Daugiau informacijos Atsakymas. Klausimas. Ar galėtumėte pateikti prognozuojamą keleivių skaičių sutarties galiojimo laikotarpiu. Atsakymas. PAX KUN VNO

Klausimas: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before enteri

Klausimas: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before enteri Klausimas: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before entering the Tender, the Tenderer must transfer to the LOU

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener AKCININKAS THE SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas Personal code JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Microsoft Word - Deposits and withdrawals policy 400.doc

Microsoft Word - Deposits and withdrawals policy 400.doc DEPOSITS AND WITHDRAWALS POLICY / LĖŠŲ ĮDĖJIMO IR NUĖMIMO POLITIKA TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2017 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Bank Wire Transfers: When depositing

Detaliau

DARBO SUTARTIS

DARBO SUTARTIS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1011 (Studento praktinio mokymo sutarties pavyzdinė forma) STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO PAVYZDINĖ SUTARTIS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Įsakymas netenka galios 2015-11-24: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, Įsakymas Nr. 3R-72, 2015-11-20, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18546 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų

Detaliau

SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios už

SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios už SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai (toliau Įmonė) finansinių ataskaitų, kurias

Detaliau

Civilinės aviacijos administracija

Civilinės aviacijos administracija SAFA programa. Aktualūs klausimai Andrejus Golubevas Skrydžių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas 2012-11-12 1 Prezentacijos turinys SAFA programos teisinis pagrindas SAFA programos principai

Detaliau

VIZOS GAVIMAS-INFO

VIZOS GAVIMAS-INFO KAIP KREIPTIS DĖL VIZOS 1. Sumokėkite konsulinį mokestį. Kiekvieno besikreipiančio dėl vizos asmens vardu, įskaitant mažamečius vaikus ir pensininkus, turi būti sumokėtas negrąžinamas konsulinis mokestis.

Detaliau

Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, ke

Dokumentų leidimui laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje gauti pateikimo ir leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo, ke (įstaigos pavadinimas) GAUTA Nr. PRAŠYMAS IŠDUOTI LEIDIMĄ LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE APPLICATION FOR THE ISSUE OF A TEMPORARY RESIDENCE PERMIT IN THE REPUBLIC OF LITHUANIA (data / date) Prašau

Detaliau

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 NAUDOJAMI TERMINAI IR SĄVOKOS... 3 REKOMENDUOJAMI NAUDOTI ĮRANKIAI... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

Register your product and get support at Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas

Register your product and get support at   Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kas yra rinkinyje

Detaliau

Turinys Bendrovės vadovo žodis...2 Bendrovės valdymo struktūra...4 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis...6 Bendrovės 2008 metų veiklos apžvalga...8

Turinys Bendrovės vadovo žodis...2 Bendrovės valdymo struktūra...4 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis...6 Bendrovės 2008 metų veiklos apžvalga...8 Turinys Bendrovės vadovo žodis...2 Bendrovės valdymo struktūra...4 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis...6 Bendrovės 2008 metų veiklos apžvalga...8 Garantijų portfelio analizė...10 Rizikos valdymas...22

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

I

I EUROPOS KOMISIJA BRIUSELIS, 23/10/2012 2012 M. BENDRASIS BIUDŽETAS III SKIRSNIS KOMISIJA. 04, 40 ANTRAŠTINĖS DALYS ASIGNAVIMŲ PERKĖLIMAS Nr. DEC 42/2012 EUR IŠ 4002 SKYRIUS Rezervai finansinėms intervencijoms

Detaliau

805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elem

805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elem 805-asis Tarp TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Specialūs svarstymai atskirų finansinių ataskaitų ir atskirų finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ir straipsnių auditas 1 International

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

CERTIFICATE OF CONFORMITY EU INPUTS Document number: CE The CAAE Certification Service as an authorized certification entity in the Europe

CERTIFICATE OF CONFORMITY EU INPUTS Document number: CE The CAAE Certification Service as an authorized certification entity in the Europe CERTIFICATE OF CONFORMITY EU INPUTS Document number: CE-016781-2018 The CAAE Certification Service as an authorized certification entity in the European Union, in application of the control regime defined

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SenGor partner meeting Leuven. Lithuanian countryside tourism association activities www.countryside.lt 2015 Nov, President Linas Zabaliunas Summary of the activities Jun - Nov o Working on the draft guidelines

Detaliau

MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS,

MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS, MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS, SUKŪRIMO VERSIJA: v0.10 Vilnius 2018 TURINYS 1 Windows

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustatymus. Automatinio skolinimo paslauga yra efektyvi priemonė

Detaliau

Microsoft Word asis TAS.DOC

Microsoft Word asis TAS.DOC Tarptautinių audito ir užtikrinimo standartų valdyba 501-asis TAS 2009 balandis Tarptautinis audito standartas Audito įrodymai konkretūs svarstymai dėl atskirų sričių 1 International Auditing and Assurance

Detaliau

CE ATITIKTIES DEKLARACIJA Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Europos Sąjungoje: BASE PROTECTION SRL, oficiali būstinė adresu Via dell'unione Europe

CE ATITIKTIES DEKLARACIJA Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Europos Sąjungoje: BASE PROTECTION SRL, oficiali būstinė adresu Via dell'unione Europe CE ATITIKTIES DEKLARACIJA Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Europos Sąjungoje: BASE PROTECTION SRL, oficiali būstinė adresu Via dell'unione Europea 61, 76121 Barletta, Italija pareiškia, kad toliau

Detaliau

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin 2014 V A S A R I S

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin 2014 V A S A R I S MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin 2014 V A S A R I S ISSN 1648-8997 (ONLINE) MĖNESINIS BIULETENIS MONTHLY BULLETIN 2014 / 2 Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas

Detaliau

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S 12 2013 MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S ISSN 1648-8997 (ONLINE) MĖNESINIS BIULETENIS MONTHLY BULLETIN 2013 / 12 Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas

Detaliau

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S

MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S 12 2014 MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin G R U O D I S ISSN 1648-8997 (ONLINE) MĖNESINIS BIULETENIS MONTHLY BULLETIN 2014 / 12 Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

Banko paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams

Banko paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams Paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams 2018 m. kovas Palūkanų ir mokesčių mokėjimo tvarką, kitus banko ir privačių klientų santykius reglamentuoja AB SEB banko bendrosios paslaugų teikimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VE

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VE LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VEIKLOS ATASKAITA PAGAL ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ IR

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Vienlusčių įtaisų projektavimas

Vienlusčių įtaisų projektavimas Vienlusčių įtaisų projektavimas 5 paskaita Baigtiniai būsenų automatai Baigtinis būsenų automatas: angl. Finite State Machine (FSM) FSM yra nuosekliai būsenas keičiantis automatas su "atsitiktine" kitos

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Kainynas privatiems Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Archyvas Paslaugų krepšeliai Standartiniai krepšeliai

Kainynas privatiems Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Archyvas Paslaugų krepšeliai Standartiniai krepšeliai Kainynas privatiems 2018-10-08 2018-11-12 Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Archyvas Paslaugų krepšeliai Standartiniai krepšeliai Standartiniai Kasdienis krepšelis Aktyvus krepšelis

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis Duomenų bazės kūrimas Naujas bendrąsias DB kuria sistemos administratorius. Lokalias DB gali kurti darbo stoties vartotojasadministratorius. DB kuriama: kompiuterio

Detaliau

ROTARY CLUB ROMUVA Žalioji g. 38A, Kaunas, Lithuania FINAL PROJECT REPORT Rotary Project: Purchase of a Passenger Van for Kaunas ARKA community provid

ROTARY CLUB ROMUVA Žalioji g. 38A, Kaunas, Lithuania FINAL PROJECT REPORT Rotary Project: Purchase of a Passenger Van for Kaunas ARKA community provid ROTARY CLUB ROMUVA Žalioji g. 38A, Kaunas, Lithuania FINAL PROJECT REPORT Rotary Project: Purchase of a Passenger Van for Kaunas ARKA community providing specialized social services for young people with

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL SKRYDŽIŲ VALDYMO ELEKTRONIKOS SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2008 m. liepos 4 d. Nr. 4R-135 Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

PATVIRTINTA: LASF žiedo komiteto, Originali teksto kalba - lietuvių. The original text language is Lithuanian Turinys (Content) 1. TAISYKLĖSE NAUDOJAM

PATVIRTINTA: LASF žiedo komiteto, Originali teksto kalba - lietuvių. The original text language is Lithuanian Turinys (Content) 1. TAISYKLĖSE NAUDOJAM PATVIRTINTA: LASF žiedo komiteto, Originali teksto kalba - lietuvių. Turinys (Content) 1. TAISYKLĖSE NAUDOJAMOS SĄVOKOS 3 2. BENDROSIOS NUOSTATOS 4 3. KOMANDOS, KOMANDŲ SUDARYMAS. LENKTYNIŲ DALYVIAI 5

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF Programų sistemų inžinerija 2014-02-12 Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt SWEBOK evoliucija Nuo SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, 2004 Version. IEEE, 2004. prie

Detaliau

Kainynas privatiems Nuo Nuo Archyvas Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Paslaugų krepšeliai Standartiniai kr

Kainynas privatiems Nuo Nuo Archyvas Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Paslaugų krepšeliai Standartiniai kr Kainynas privatiems Nuo 2019 08 01 Nuo 2019 10 01 Archyvas Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Paslaugų krepšeliai Standartiniai krepšeliai Standartiniai Kasdienis krepšelis Aktyvus

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo komisijos 2013 m. birželio 18 d. protokolu Nr. 2 TURTO NUOMOS KONKURSO SĄL

PATVIRTINTA Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo komisijos 2013 m. birželio 18 d. protokolu Nr. 2 TURTO NUOMOS KONKURSO SĄL PATVIRTINTA Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo komisijos 2013 m. birželio 18 d. protokolu Nr. 2 TURTO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS PATALPŲ, ESANČIŲ PASTATE VILNIUJE, KATEDROS A.

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SG Dujos Kelias pirmyn 29TH SEPTEMBER 2014, EU DIRECTIVE ON THE DEPLOYMENT OF AN ALTERNATIVE FUELS INFRASTRUCTURE SETS THE RULES FOR ENSURING MINIMUM COVERAGE OF REFUELING POINTS FOR ALTERNATIVE FUELS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Informacija apie projektų administravimą. Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui. Mokėjimo prašymų teikimas. 2019 m. balandžio 29 d. Sergej Tkačenko Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės

Detaliau

Slide 1

Slide 1 H2020 Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra Informacinis renginys, Lietuvos mokslo taryba Živilė Ruželė, zivile.ruzele@lmt.lt 2019 m. birželio 7 d. Turinys 1. Plėtros stipendijos 2. Patarimai Twinning

Detaliau

rp_ IS_2

rp_ IS_2 Page 1 of 5 Pagrindinė informacija Juodoji aromatizuota arbata su miško uogomis Exemption Flags Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Produkto pavadinimas Country Lipton Brand Name Forest Fruits

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

AVK SUPA PLUS COUPLING 621/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPDM sealing 001 AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adapto

AVK SUPA PLUS COUPLING 621/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPDM sealing 001 AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adapto AVK SUPA PUS COUPING 1/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPM sealing AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adaptors and end caps dedicated for PE and upvc pipes. Supa Plus couplings

Detaliau

CompoundJS Node on rails

CompoundJS Node on rails CompoundJS Node on rails Turinys Node pristatymas Node platformos Sintaksės palyginimas Našumo palyginimas Node? Kas tai? 1 http = require("http") 2 onrequest = (request, response)-> 3 console.log("request

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Saziningumo_pasizadejimu_eskperimentas_8(a5)

Saziningumo_pasizadejimu_eskperimentas_8(a5) L i e t u v o s s k y r i u s KAS MOKSLEIVIUS SKATINA ELGTIS SĄŽININGAI? PRAKTINIS VADOVAS VILNIUS, 2019 Transparency International Lietuvos skyrius yra ne pelno siekianti, nepolitinė, nevyriausybinė organizacija,

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

Neiškiliojo optimizavimo algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį

Neiškiliojo optimizavimo  algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį Neiškiliojo optimizavimo algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį. Albertas Gimbutas 2018 m. birželio 19 d. Vadovas: Prof. habil. dr. Antanas

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS BURIAVIMO TAURĖS REGATA BEI VLADIMIRO IR VALERIJAUS MAMONTOVŲ ATMINIMO VĖTRUNGĖS TAURĖ d. NIDA, Lietuva LEN

2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS BURIAVIMO TAURĖS REGATA BEI VLADIMIRO IR VALERIJAUS MAMONTOVŲ ATMINIMO VĖTRUNGĖS TAURĖ d. NIDA, Lietuva LEN 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS BURIAVIMO TAURĖS REGATA BEI VLADIMIRO IR VALERIJAUS MAMONTOVŲ ATMINIMO VĖTRUNGĖS TAURĖ 2019 05 10-12 d. NIDA, Lietuva LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA LITHUANIAN SAILING CUP REGATTA 2019

Detaliau

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME Energiją generuojantys CŠT vartotojai: technologijos ir įdiegtų sistemų pavyzdžiai dr. Rokas Valančius rokas.valancius@ktu.lt Kaunas, 2019 PRANEŠIMO TURINYS: Pastatų energijos poreikiai Alternatyvūs energijos

Detaliau

é

é LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES KAIMO TURIZMO VEIKLOS SKATINIMAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2003 M. KOVO 28 D. ĮSAKYMO NR. 3R-32 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

LIFE REWARDS PLAN Jūsų Life Rewards Plan vadovas EU_li LIETUVIŲ

LIFE REWARDS PLAN Jūsų Life Rewards Plan vadovas EU_li LIETUVIŲ LIFE REWARDS PLAN Jūsų Life Rewards Plan vadovas 101518 EU_li LIETUVIŲ Life Rewards Plan Šiame lankstinuke rasite informaciją apie tai, kaip Life Rewards Plan jums padeda užsidirbti. Be to, sužinosite

Detaliau

Kaip ruošiamės perėjimui prie bendrosios Europos valiutos? Kaimynų europamokos Marius Adomavičius, Swedbank Finansų tarnybos vadovas Swedbank

Kaip ruošiamės perėjimui prie bendrosios Europos valiutos? Kaimynų europamokos Marius Adomavičius, Swedbank Finansų tarnybos vadovas Swedbank Kaip ruošiamės perėjimui prie bendrosios Europos valiutos? Kaimynų europamokos Marius Adomavičius, Swedbank Finansų tarnybos vadovas Euras Swedbank ekonominis projektas (1) Euras Swedbank ekonominis projektas

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

MËNESINIS biuletenis 10 Monthly bulletin 2013 s p a l i s

MËNESINIS biuletenis 10 Monthly bulletin 2013 s p a l i s MËNESINIS biuletenis 0 Monthly bulletin 203 s p a l i s ISSN 648-8997 (ONLINE) Mënesinis biuletenis monthly bulletin 203 / 0 Leidþiama perspausdinti ðvietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas ðaltinis.

Detaliau

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X sektoriaus įmonių specializacijos lygiui. Impact of Globalization

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninės kabelinės televizijos galimybės Mindaugas Žilinskas Ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius, 2012 m. 1 Turinys 1. Raiškiosios (HD) televizijos standartai ir

Detaliau

PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas

PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas PS Testavimo ir konfigūravimo valdymas Užduotis nr. 1. Karolis Brazauskas Mindaugas Rekevičius Jonas Riliškis Eugenijus Sabaliauskas 2014-10-01 IT Kompanija Dirbame pagal užsakymus, daugiausiai 2 projektai

Detaliau

STATISTIKOS DEPARTAMENTO

STATISTIKOS DEPARTAMENTO Įsakymas netenka galios 2015-03-20: Lietuvos statistikos departamentas, Įsakymas Nr. DĮ-354, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19823 Dėl Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS ROTAX DD2 LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, 6 ETAPAS 07/08/2016, AUKŠTADVARIS

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS ROTAX DD2 LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, 6 ETAPAS 07/08/2016, AUKŠTADVARIS LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, ETAPAS 0/0/0, AUKŠTADVARIS No. Name 0 Karolis JOVAIŠA Algirdas Povilas VAŠKELIS Simas JUODVIRŠIS Andrejus APOČKINAS Marius POVILAITIS Nat LTU

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PA

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PA VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PATIKRINIMO 2017 m. vasario 24 d. Nr. R-05-1 Vilnius

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau