2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita"

Transkriptas

1 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius

2 Turinys 1. Santrauka Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai Pirminės ir galutinės energijos suvartojimas Pramonė Transportas Namų ūkiai Paslaugų sektorius Svarbiausios praėjusiais (2017) metais įgyvendintos teisėkūros ir ne teisėkūros priemonės, padedančios siekti bendrų nacionalinių 2020 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslų Valstybės pastatų atitiktis energinio naudingumo reikalavimams Energija, sutaupyta taikant alternatyvias priemones... 12

3 1. Santrauka 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita (toliau Ataskaita) suteikia pagrindą stebėti šalies pažangą, padarytą siekiant nacionalinių 2020 m. energijos vartojimo efektyvumo didinimo tikslų. Ataskaitai parengti buvo naudojami Lietuvos statistikos departamento, koordinuojančio šalies oficialios statistikos rengimą bei kitų valstybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų oficialiai pateikti duomenys. Ataskaitoje pateikiami 2015 ir 2016 m. Lietuvos Respublikos ekonominiai ir energetiniai rodikliai, bendrosios pirminės ir galutinės energijos bei energijos suvartojimo transporto sektoriuje tendencijos, taip pat duomenys apie svarbiausias 2017 m. įgyvendintas teisėkūros ir ne teisėkūros iniciatyvas, padedančias siekti nacionalinių 2020 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslų, informacija apie valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atitiktį energinio naudingumo reikalavimams. Atlikus surinktų duomenų analizę m. laikotarpiu galima išskirti šiuos pagrindinius pažangos, padarytos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų, aspektus: šalies BVP ir pirminės bei galutinės energijos suvartojimo atsiskyrimas; teisėkūros priemonių, padedančių siekti nacionalinių 2020 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslų, gausa; gyventojų sąmoningumo didėjimas energijos suvartojimo srityje; pažangiųjų technologijų diegimas, įmonių sertifikuotų aplinkosaugos ir energijos vadybos sistemų pagal tarptautinius standartus diegimas, taip pat darbo našumo bei aplinkos taršos rodiklių gerinimas; Daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) programa, kurios dėka vyksta nuolatinis ilgalaikis šalies daugiabučių pastatų atnaujinimo procesas; Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa, kuria siekiama kasmet renovuoti mažiausiai 3 proc. bendro valstybei nuosavybės teise priklausančių ir jos naudojamų šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų patalpų ploto. Bendras visų priemonių sutaupytos energijos kiekis, skaičiuojant suminiu (kumuliaciniu) metodu, nuo 2014 iki 2020 m. siekia 3995,65 GWh. Lietuvos Respublikos pagal energijos vartojimo efektyvumo didinimo programas/priemones sutaupytos energijos kiekiai pateikiami 1 lentelėje. Detalesni sutaupytos energijos kiekio aprašymai pateikti Ataskaitos 10 skyriuje Energija, sutaupyta taikant alternatyvias priemones. 1 lentelė. Sutaupytos energijos kiekiai Lietuvos Respublikoje, GWh Priemonė Sutaupytos energijos kiekis, GWh Daugiabučių namų atnaujinimas 2132,17 Akcizai ir mokesčiai degalams ,00 Viešosios paskirties pastatų atnaujinimas 413,48 Viso: 3995,65 Gerėjantys Lietuvos Respublikos ekonominiai ir energetiniai rodikliai bei nuoseklus energijos suvartojimo efektyvumo lygio artėjimas prie Europos Sąjungos vidurkio turi teigiamos įtakos šalies konkurencingumui regioniniame ir globaliame lygmenyje bei prisideda prie šalies energijos vartojimo efektyvumo didinimo, išmetamų į aplinką teršalų ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo. 1 Priemonės galiojimo trukmė vieneri metai.

4 2 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai Lietuvos Respublikos metų statistinė informacija, kuri yra susijusi su energijos vartojimo efektyvumu, teikiama 2 lentelėje. 2 lentelė. Lietuvos Respublikos statistiniai rodikliai m. Rodiklis (matas) 2015 m m. Skirtumas Proc. Suvartotas pirminės energijos kiekis (bendrosios vidaus sąnaudos) (ktne) 7157,4 7330,4 173,0 2,42 Suvartotas galutinės energijos bendrasis kiekis (ktne) 4863,1 5110,7 247,6 5,09 Suvartotas galutinės energijos kiekis: pramonėje (ktne) 945,5 961,3 15,8 1,67 transporte (ktne) 1844,4 1969,6 125,2 6,79 paslaugų sektoriuje (ktne) 575,4 601,3 25,9 4,50 namų ūkiuose (ktne) 1359,7 1433,6 73,9 5,44 Bendrosios pridėtinės vertės dydis: pramonės sektoriuje (mln. eurų) 7575,0 7709,9 134,9 1,78 paslaugų sektoriuje (mln. eurų) 22416, ,8 1233,3 5,50 Namų ūkių disponuojamųjų pajamų dydis to meto kainomis (mln. eurų) 23268, ,8 1264,3 5,43 Bendrojo vidaus produkto vertė to meto 37426, ,3 1241,7 3,32 kainomis (mln. eurų) Šiluminėse ir kogeneracinėse elektrinėse pagamintos energijos kiekis: elektra (MWh) ,62 šiluma (MWh) ,72 Pramonės įmonėse, naudojant cheminių procesų energiją, pagamintas šilumos kiekis (MWh) Sunaudotas kuro kiekis: elektrai ir šilumai gaminti šiluminėse elektrinėse (ktne) ,61 719,1 581,7-137,4-19,11 šilumai gaminti katilinėse (ktne) 552,2 567,6 15,4 2,79 Keleivio kilometrų skaičius (tūkst. pkm) ,19 Tonkilometrių skaičius (tūkst. tkm) ,12 Mišriojo vežimo kilometrų skaičius (pkm + tkm) Vidutinis metinis gyventojų skaičius (vnt.) Šaltinis Lietuvos statistikos departamentas , ,26 Kaip nustatyta Energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 332 Dėl Energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo, reikalaujama pramonės, transporto, namų ūkių ir paslaugų sektorių, kuriuose energijos vartojimas stabilus arba didėja, analizė pateikta tolimesniuose Ataskaitos skyriuose.

5 Danija Airija Jungtinė Karalystė Liuksemburgas Italija Austrija Ispanija Vokietija Malta Nyderlandai Prancūzija Švedija Kipras Portugalija Graikija Belgija Slovėnija Suomija Kroatija Lietuva Latvija Vengrija Slovakija Lenkija Rumunija Čekija Estija Bulgarija kgne/tūkst. eurų 3 3. Pirminės ir galutinės energijos suvartojimas m. šalies ūkio energijos intensyvumas sumažėjo nuo 205,4 kgne/1000 eurų 2015 m. iki 203,7 kgne/1000 eurų 2016 m. Energijos intensyvumo rodiklis nurodo, kiek energijos sąnaudų teko konkrečiam kiekiui prekių ir paslaugų šalyje sukurti (šalies bendrųjų vidaus energijos sąnaudų ir bendrojo vidaus produkto (toliau BVP) santykis 2 ) (1 pav.). 1 pav. Energijos intensyvumas Šaltinis: EUROSTAT Šis energijos intensyvumo sumažėjimas siejamas su išaugusiu šalies BVP m. pirminės ir galutinės energijos suvartojimas kito nežymiai pirminės energijos sąnaudos išaugo 4 proc., galutinės 6,3 proc.), tačiau šalies BVP šiuo laikotarpiu išaugo (23,2 proc.) m. šalyje buvo sukurta penktadaliu daugiau prekių ir paslaugų, tačiau su panašiu energijos kiekiu (2 pav.). 2 pav. Pirminės ir galutinės energijos suvartojimas (ktne) ir šalies BVP (mln. eurų) Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys 2 estž Elektroninis statistikos terminų žodynas

6 m. galutinės energijos suvartojimas pagal sektorius pateiktas 3 paveiksle. Didžiausias energijos suvartojimo pokytis šiuo laikotarpiu fiksuotas transporto (6,7 proc.) ir namų ūkių (5,4 proc.), mažesnis paslaugų (4,5 proc.) ir pramonės (1,6 proc.) sektoriuose. 3 pav. Galutinės energijos suvartojimas pagal sektorius (tūkst. tne) Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas Energijos suvartojimas transporto sektoriuje augo dėl nuosekliai augančių krovinių ir keleivių vežimo srautų, augančios sektoriaus pridėtinės vertės bei efektyvios valstybės institucijų kovos su kontrabandinių degalų (dyzelino) patekimu į šalies teritoriją iš trečiųjų valstybių politikos (Ataskaitos 5 skyrius Transportas ). Paslaugų sektoriaus energijos suvartojimas 2016 m. lyginant su praėjusiais metais išaugo dėl paslaugų sektoriaus plėtros ir didesnės sukurtos pridėtinės vertės (Ataskaitos 7 skyrius,,paslaugos ). Pramonės sektoriuje pastebimos technologijų diegimo, darbo našumo didinimo tendencijos, tačiau nežymų šio sektoriaus galutinės energijos suvartojimo augimą lėmė šio sektoriaus plėtra (Ataskaitos 4 skyrius,,pramonė ). Namų ūkių sektoriuje energijos suvartojimas augo dėl mažėjusių energijos kainų, gerėjančios gyventojų materialinės padėties (vidutinės disponuojamos pajamos per mėnesį nuo 2015 m. padidėjo 6,6 proc.) ir naujų energijos vartotojų skaičiaus augimo (Ataskaitos 6 skyrius,,namų ūkiai ). 4. Pramonė Vertinant Lietuvos Respublikos priešpaskutinių metų (X [3] -2 metai) situaciją ir pokyčius pramonėje, nustatyta, kad 2016 m. galutinės energijos suvartota 15,8 ktne (1,67 proc.) daugiau, lyginant su 2015 m. Apie tai detalesnė informacija pateikta 3 lentelėje. 3 lentelė. Energijos ir kuro suvartojimas pramonėje m., ktne Energija / energijos išteklius 2015 m m. Skirtumas Proc. Suvartota energijos Elektros energija 272,6 281,1 8,5 3,12 Šilumos energija 188,5 187,5-1,0-0,53 3 Einamieji metai

7 Energija / energijos išteklius 2015 m m. Skirtumas Proc. Suvartota galutinės energijos Iš viso 945,5 961,3 15,8 1,67 Suvartota kuro Akmens anglys 86 75,6-10,4-12,09 Malkos ir kurui skirtos medienos atliekos 84,1 90,2 6,1 7,25 Gamtinės dujos 272,8 285,8 13,00 4,77 Kitas kuras 41,5 41,1-0,4-0,96 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 5 Remiantis Lietuvos statistikos departamento informacija 4, palyginus su 2015 m., maisto produktų ir tabako gamyba 2016 m. padidėjo 1,6 proc., chemikalų ir chemijos produktų gamyba 4,4 proc., baldų gamyba 1,9 proc., medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba 7,9 proc., guminių ir plastikinių gaminių gamyba 5,3 proc., metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamybos 17 proc., drabužių siuvimas 4,9 proc., o gėrimų gamyba 2016 m. taip pat padidėjo 6,6 proc m., palyginus su 2015 m., rafinuotų naftos produktų gamyba sumažėjo 5 proc. Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba sumažėjo 12,8 proc., odos ir odos dirbinių gamyba 17,6 proc. Pagal Lietuvos pramonininkų konfederacijos skelbiamas apžvalgas 5, nepaisant ne itin palankios situacijos išorės rinkose, nuo kurių Lietuvos pramonė yra itin priklausoma (pramonė vidutiniškai eksportuoja apie 70 proc. pagamintos produkcijos), Lietuvos pramonė 2016 m. demonstravo stabilius plėtros tempus gamybos augimo tempas buvo didesnis nei 5 proc. Pagal sektorines tendencijas pramonėje geriausiai sekėsi metalo ir metalo gaminių; elektronikos; tekstilės; medienos ir baldų; plastikų segmentams tiems pramonės segmentams kurie: a) yra labai efektyvūs ir nuolat investuoja į efektyvumo didinimą ir konkurencingumą; b) turi ilgalaikius kontraktus su užsienio partneriais ir dirba naudodamiesi rangos paslaugomis, kam didelės įtakos turi įmonių konkurencingumas bei gamybos efektyvumas; c) gamina nišinę, mažai konkurentų turinčią produkciją. Vertinant kitus pramonės rodiklius, matyti, kad pramonės įmonės kol kas stabiliai vertina savo galimybes konkuruoti Europos Sąjungos rinkoje. Įmonių gebėjimas konkuruoti Europos Sąjungos rinkoje atsispindi ir eksporto rodikliuose. Stabilus gebėjimas konkuruoti Europos Sąjungos rinkoje kylančių darbo kaštų kontekste taip pat rodo, kad pramonės įmonės itin daug dėmesio skiria gamybos efektyvumo didinimui. Itin aukštas pramonės gamybinių pajėgumų panaudojimo lygis (apie 76 proc.) bei pozityvios šio rodiklio tendencijos rodo, kad artimiausiu metu galima tikėtis augančių gamintojų investicijų į pajėgumų didinimą. 5. Transportas Šiame skyriuje detaliau apžvelgiamas transporto sektorius, kuriame energijos suvartojimas paskutinius kelerius metus auga. Kuro ir energijos galutinis suvartojimas transporto sektoriuje m. augo 26,5 proc. Šis augimas daugiausia buvo sąlygotas augančio kelių transporto dyzelino suvartojimo m. laikotarpiu kelių transporto dyzelino suvartojimas išaugo 8,3 proc., automobilių benzino išaugo 6,3 proc., suskystintų naftos dujų sumažėjo 5,7 proc., (5 pav.). 4 Lietuvos statistikos metraštis, 2017 m. 5 Lietuvos ekonomikos apžvalga,

8 5 pav. Kuro ir energijos galutinis suvartojimas transporte (tūkst. tne) 6 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas Šį didėjantį transporto kuro (dyzelino ir benzino) suvartojimą lėmė 2016 m. išaugusios krovinių vežimo apimtys 3,8 proc. palyginus su 2015 m. atitinkamu laikotarpiu. Transporto ir logistikos dalis bendrajame vidaus produkte 2016 m. augo 4,3 proc., sektoriuje dirbo 5,2 proc. daugiau darbuotojų lyginant su 2015 m 6. Kuro ir energijos suvartojimas geležinkelių transporte metais sumažėjo 14,1 proc., o metais 2,0 proc. Šį sumažėjimą lėmė nuoseklus geležinkelių transporto esamos įrangos ir infrastruktūros modernizavimas, naujų efektyvių riedmenų naudojimas (6 pav.). 6 pav. Kuro ir energijos suvartojimas geležinkelių ir kelių transporte (tūkst. tne) Kuro ir energijos suvartojimas geležinkelių transporte Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas Kuro ir energijos suvartojimas kelių transporte 6 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos duomenys

9 7 6. Namų ūkiai Kuro ir energijos galutinis suvartojimas namų ūkių sektoriuje m. laikotarpiu sumažėjo 14,7 proc., tačiau nuo 2015 metų suvartojimas išaugo 5,4 proc. (7 pav.). Šį augimą lėmė sumažėjusios gamtinių dujų, elektros ir šiluminės energijos kainos 7, žemesnė tų metų sausio mėnesio vidutinė temperatūra ( -7,1 C) lyginant su 2015 m. sausio mėnesio vidutine temperatūra ( -0,5 C). 7 pav. Kuro ir energijos galutinis suvartojimas namų ūkiuose (tūkst. tne) Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas m. laikotarpiu namų ūkių sektoriuje gamtinių dujų suvartojimas išaugo 18,6 proc., elektros 4,3 proc.., o šiluminės energijos 8,5 proc. (8 pav.). Gamtinių dujų ir šilumos suvartojimo padidėjimą lėmė šaltesnė nei 2015 m. žiema, gamtinių dujų ir centralizuoto šilumos tiekimo tinklo plėtra prijungiant naujus vartotojus. Elektros energijos suvartojimo augimui įtakos turėjo mažėjusios elektros kainos, paaugusios vidutinės disponuojamos mėnesio pajamos ir didėjantis elektros ir elektronikos įrangos kiekis namų ūkiuose. 8 pav. Kuro ir energijos galutinis suvartojimas namų ūkiuose (tūkst. tne) 7 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiklos ataskaitos

10 8 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 7. Paslaugų sektorius Paslaugų sektoriaus energijos suvartojimas m. išaugo 4,5 proc. (9 pav.). Šis augimas siejamas su paslaugų sektoriaus plėtra ir didesne kuriama pridėtine verte. Lietuvos statistikos departamento duomenimis paslaugų sektoriaus įmonių pardavimo pajamos 2016 m. išaugo 10 proc. palyginus su 2015 m. lygiu 8. 9 pav. Galutinis energijos suvartojimas paslaugų sektoriuje (tūkst. tne) Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 8. Svarbiausios 2017 metais įgyvendintos teisėkūros ir ne teisėkūros priemonės, padedančios siekti bendrų nacionalinių 2020 m. energijos vartojimo efektyvumo tikslų Lietuvos Respublikos įstatymai: Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII , 3, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 18, 31, 34, 39, 40, 41, 43, 44, 49, 51, 52, 58, 67, 70, 71, 72, 74, 75 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 39-1 straipsniu įstatymas (2017 m. liepos 4 d. Nr. XIII-604). 8

11 9 Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII , 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas (2017 m. lapkričio 7 d. Nr. XIII-710). Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 29 d. nutarimas Nr. 983 Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. XI-2133 Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo pakeitimo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 539 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimo Nr Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo pakeitimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 7 d. nutarimas Nr. 410 Dėl Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 17 d. nutarimas Nr. 364 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo pakeitimo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 231 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų 2017 metais finansavimo dydžio nustatymo. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 22 d. nutarimas Nr. 203 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo pakeitimo. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymai: Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 7 d. Nr ,,Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo metų veiksmų plano patvirtinimo. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. birželio 1 d. Nr ,,Dėl Tinkamų atnaujinti pastatų sąrašo 2017 metams patvirtinimo. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. vasario 22 d. Nr. 1-46,,Dėl Įmonių, kurios nėra smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai, energijos vartojimo audito atlikimo ir ataskaitų teikimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 14 d. Nr ,,Dėl Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. Nr ,,Dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. Nr ,,Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių sutaupytos energijos apskaičiavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai: Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. D1-984 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. D1-438 Dėl metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas APVA-

12 10 V-003 priemonės Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo pakeitimo. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. D1-774 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-754 Dėl statybos techninio reglamento STR :2016 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas patvirtinimo pakeitimo. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. D1-680 Dėl Pastatų energinio naudingumo sertifikatų ir pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų informacinės sistemos nuostatų, Pastatų energinio naudingumo sertifikatų ir pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymai: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. 323 Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymo Nr Dėl energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr /3-535 Dėl energijos vartojimo transporto priemonėse audito metodikos patvirtinimo. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymai: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. 3D-239 Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3D-288 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas priemonės Produktyvios investicijos į akvakultūrą. Energijos vartojimo efektyvumo didinimas, atsinaujinančioji energija įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 3D-267 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas priemonės Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas ir sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymai: Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. kovo 27 d. įsakymas Nr Dėl metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas priemonės Nr LVPA- K-804 Auditas pramonei LT projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. Kovo 7 d. Įsakymo Nr Dėl metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas ir 4 prioriteto Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T Dalinis palūkanų kompensavimas projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo pakeitimo.

13 11 Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. liepos 19 d. įsakymas Nr Dėl metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas priemonės Nr LVPA- K-836 Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymas Nr Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. kovo 7 d. įsakymo Nr Dėl metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas ir 4 prioriteto Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T Dalinis palūkanų kompensavimas projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo pakeitimo. Savivaldybių tarybų sprendimai: Lietuvos Respublikos miestų ir rajonų savivaldybės įgyvendina Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programas m. šias programas patvirtino Naujosios Akmenės, Pakruojo, Pasvalio ir Šalčininkų rajonų savivaldybių tarybos ir Šiaulių ir Elektrėnų miestų savivaldybių tarybos. Naujausiais duomenimis 2017 metais programas koregavo Kaišiadorių, Kauno, Lazdijų, Šiaulių, Vilkaviškio rajonų savivaldybių tarybos ir Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybių tarybos. 9. Valstybės pastatų atitiktis energinio naudingumo reikalavimams Teikiame papildomą informaciją dėl Direktyvos 5 straipsnio įgyvendinimo metais. Siekiant užtikrinti Direktyvos 5 straipsnio reikalavimų įgyvendinimą, 2014 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr patvirtinta Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa (toliau Programa). Atkreiptinas dėmesys, kad dalis centrinės valdžios pastatų taip pat yra atnaujinami tiesiogiai skiriant finansavimą iš biudžeto t. y. kasmet mln. EUR ir prisideda prie Direktyvos 5 straipsnio reikalavimų įgyvendinimo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 1-7 Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų sąrašo patvirtinimo (toliau Įsakymas Nr. 1-7) ir Europos Komisijos 2013 m. lapkričio 6 d. patvirtintų gairių Nr. SWD(2013) punktu, centrinės valdžios pastatų, kurių pastato energinio naudingumo klasės yra F, E ir D, plotas lygus m2 ir apskaičiuota privaloma atnaujinti 2014 m. metinė norma lygi m metų ataskaitoje buvo pateikta informacija tik už 2014 m. ir vadovaujantis Direktyvos 5 straipsnio 4 dalies nuostatomis t. y. per 2014 m. centrinės valdžios institucijos pateikė duomenis, kad nebenaudoja ir atsisako m2 pastatų ploto. Atsižvelgiant į tai, kad informacijos surinkimas iš institucijų pradėtas 2016 metais, teikiame papildomą informaciją dėl Direktyvos 5 straipsnio įgyvendinimo 2015 m., kuri nebuvo pateikta 2016 metais. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų nuo 250 iki 500 kv. metrų sąrašo patvirtinimo (toliau Įsakymas Nr. 291) ir Europos Komisijos 2013 m. lapkričio 6 d. patvirtintų gairių Nr. SWD(2013) punktu, centrinės valdžios pastatų, kurių pastato energinio naudingumo klasės yra G, F, E ir D, plotas lygus m2. Bendra apskaičiuota privaloma atnaujinti metinė norma lygi m m. vadovaujantis Direktyvos 5 straipsnio 4 dalies nuostatomis, centrinės valdžios institucijos nebenaudoja ir atsisakė m2 pastatų ploto. Tiesiogiai iš biudžeto atnaujintų centrinės valdžios pastatų plotas buvo lygus m2. Bendras plotas m2. Direktyvos 5

14 12 straipsnio įgyvendinimui trūko m2 centrinės valdžios pastatų ploto, kuris, vadovaujantis Direktyvos 5 straipsnio 3 punktu, padengtas iš 2016 m. atnaujintų pastatų m. apskaičiuota privaloma atnaujinti metinė norma m2. Vadovaujantis Direktyvos 5 straipsnio 4 dalies nuostatomis, centrinės valdžios institucijos nebenaudoja ir atsisakė m2 pastatų ploto ir tiesiogiai iš biudžeto atnaujintų centrinės valdžios pastatų plotas buvo lygus m2. Vadovaujantis Direktyvos 5 straipsnio 3 dalimi, 2015 m. trūkumas m2 padengiamas iš 2016 metų atnaujintų pastatų pertekliaus m2. Likęs nepanaudotas m2 plotas už 2016 metus bus panaudotas vėlesniais metais m. sausio 1 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 1-7 Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų valstybinio administravimo subjektų naudojamų pastatų sąrašo pakeitimo (toliau - Įsakymu 1-63), nustatyta, kad valstybei nuosavybės teise priklausančių šildomų ir (arba) vėsinamų valstybės institucijų ir įstaigų valstybinio administravimo subjektų naudojamų (toliau valstybės institucija) pastatų, kurių bendrasis naudingas patalpų plotas 500 kv. metrų ir didesnis, sudarė m2. Įsakyme centrinės valdžios pastatų, kurių pastato energinio naudingumo klasės yra G, F, E ir D, plotas nesikeitė ir lygus m2. Bendrasis plotas kartu su Įsakymu 1-291, kuris 2018 metų sausio 1 d. neatitiko minimalių energinio naudingumo reikalavimų pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas (toliau minimalūs reikalavimai) buvo m2. Vadovaujantis Direktyvos 5 straipsnio 4 dalies nuostatomis, 2017 metais centrinės valdžios institucijos nebenaudoja, atsisakė ir vietoj jų įsigijo m2 pastatų ploto ir tiesiogiai iš biudžeto atnaujintų centrinės valdžios pastatų plotas buvo lygus m2. Bendras plotas sudaro m2. Atskaičiavus privalomą atnaujinti normą m2 nepanaudotas likutis už 2017 metus sudaro m2. Bendras nepanaudotas likutis m Energija, sutaupyta taikant alternatyvias priemones Daugiabučių namų atnaujinimas Siekiant įgyvendinanti Direktyvos 2012/27/ES 7 straipsnio reikalavimus iki 2020 metų, 2015 m. vasario 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 213 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213,,Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo pakeitimo buvo pakeista Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa (toliau Programa). Programos uždavinių įgyvendinimas m., priemonių gyvavimo laikotarpiai ir bendras sutaupytas energijos kiekis iki 2020 m.: 1. Užtikrinti Programos reikalavimus atitinkančių daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų finansavimą ir įgyvendinimą teikti lengvatinius kreditus ir kitą įstatymų nustatytą valstybės paramą butų ir kitų patalpų savininkams, skatinti butų ir kitų patalpų savininkų iniciatyvą įgyvendinti energiją taupančias priemones. Vadovaujantis Programos įgyvendinimo stebėsenos duomenimis, kuriuos pateikė Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir viešoji įstaiga Būsto energijos taupymo agentūra, vien 2016 m. buvo atnaujinti 769 daugiabučiai pastatai. Remiantis pateiktais duomenimis sutaupytos energijos kiekis 2016 m. yra 208,07 GWh. Remiantis pateiktais duomenimis sutaupytos energijos kiekis 2015 m. yra 138,00 GWh, o 2014 m. 25,30 GWh. Pastatų atnaujinimo priemonių gyvavimo laikotarpis yra 20 metų. Bendras sutaupytas energijos kiekis nuo 2014 iki 2020 m. yra 2045,45 GWh. 2. Plėtoti visuomenės informavimą, švietimą ir mokymą pastatų energinio naudingumo didinimo, jų atnaujinimo (modernizavimo), energijos taupymo klausimais.

15 13 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pateiktais duomenimis, 2016 metais įgyvendinant Programos 2 uždavinį buvo įgyvendintos 682 priemonės, o sutaupytos energijos kiekis yra 7,28 GWh. Remiantis pateiktais duomenimis sutaupytos energijos kiekis 2015 m. 6,45 GWh., 2014 m. 41,12 GWh. Informavimo, švietimo ir mokymo pastatų energinio naudingumo didinimo, jų atnaujinimo (modernizavimo), energijos taupymo klausimais priemonių gyvavimo laikotarpis yra vieneri metai. Bendras sutaupytas energijos kiekis nuo 2014 iki 2016 m. siektų 54,85 GWh m. rugsėjo 3 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr /1K-282 Dėl metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo patvirtintos metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisykles. Vadovaujantis šiomis taisyklėmis finansuojama programa Europos Sąjungos finansinės paramos priemonėms, susijusioms su Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje 1 ir 2 blokų eksploatavimo nutraukimu, įgyvendinti (toliau Ignalinos programa). Viena iš Ignalinos programos tinkamų finansuoti sričių yra Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybių daugiabučių namų atnaujinimo projektai. Remiantis Ignalinos, Visagino ir Zarasų rajonų savivaldybių pateikta informacija apie atnaujintus daugiabučius namus 2014 m. buvo sutaupyta 2,00 GWh energijos, 2015 m. 1,62 GWh, 2016 m. 1,63 GWh. Pastatų atnaujinimo priemonių gyvavimo laikotarpis yra 20 metų. Bendras sutaupytos energijos kiekis nuo 2014 iki 2020 m. yra 31,87 GWh. Bendras sutaupytos energijos kiekis pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) ir Ignalinos programas pateikiamas 4 lentelėje. Šioje lentelėje, kaip ir tolimesnėse, pateikiama informacija apie energijos vartojimo efektyvumo didinimo politikos priemonių rezultatus. Paryškinti skaičiai nurodo priemonės rezultatą sutaupytą energijos kiekį konkrečiais metais. Priklausomai nuo priemonės gyvavimo trukmės metais, priemonės rezultatas yra jaučiamas arba tik vienerius metus (informavimo, konsultavimo priemonės skirtos keisti energijos vartotojų įpročiams ar akcizų ir mokesčių degalams įtaka degalų vartojimo mažinimui), arba daugeliui metų į priekį (fizinėms priemonėms energijos vartotojų objektuose). Jei priemonės gyvavimo trukmė yra daugiau nei vieneri metai, jos sutaupytas energijos kiekis yra dauginamas iš metų skaičiaus iki 2020 metų. 4 lentelė. Bendras sutaupytos energijos kiekis, GWh Priemonė Sutaupytos energijos kiekis, GWh Viso Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30 177,10 programos, 1 uždavinys 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 138,00 828,00 208,07 208,07 208,07 208,07 208, ,35 Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 41,12 6,45 7, ,85 programos, 2 uždavinys Ignalinos programa 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 14,00 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 9,72 1,63 1,63 1,63 1,63 1,63 8,15 Viso: 2132,17 Akcizai ir mokesčiai degalams Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2016 m. Lietuvoje buvo sunaudota apie 1620,5 mln. litrų dyzelino, 272,5 mln. litrų benzino ir 194,5 mln. litrų suskystintų naftos dujų. Lietuvoje degalams buvo taikytas 21 proc. pridėtinės vertės mokestis, t. y. 6 procentiniais punktais didesnis nei Europos Sąjungos nustatytas 15 proc. minimalus dydis. Taip pat benzinui taikytas

16 14 akcizas 21 proc. (+0,08 euro/l) viršijo nustatytą Europos Sąjungos minimalų akcizo dydį benzinui, o akcizas suskystintoms naftos dujoms yra 243 proc. (+0,18 euro/l) didesnis už Europos Sąjungos minimalų akcizo dydį suskystintoms naftos dujoms. Susumavus didesnių mokesčių ir akcizų įtaka galima teigti, kad benzino kaina buvo 14,7 proc., dyzelino 5,2 proc., o suskystintų naftos dujų 64,7 proc. aukštesnės dėl didesnių mokesčių ir akcizų nei numatyta Europos Sąjungoje. Kainų elastingumo dydžiai benzinui 0,58, dyzelinui ir suskystintoms naftos dujoms atitinkamai 0,25 ir 0,26 paimti iš Europos Komisijos užsakymu kompanijos Europe Economics atliktos Nacionalinių finansinių priemonių ir metodologijų, skirtų įgyvendinti Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos 7 straipsnį, vertinimo ataskaitos (Europe Economics, 15 December 2016, Evaluation of Fiscal Measures in the National Policies and Methodologies to Implement Article 7 of the Energy Efficiency Directive). Atsižvelgiant į Lietuvoje parduotų degalų (benzino, dyzelino ir suskystintų naftos dujų) kiekį ir paklausos elastingumą bei įvertinus kitų šalių (Švedijos, Ispanijos, Vokietijos) patirtį skaičiuojant mokestinių energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių įtaką degalų suvartojimui, apskaičiuota, kad 2016 m. dėl kurui taikytų didesnių mokesčių ir akcizų buvo sutaupyta 541,81 GWh energijos. Pagal Lietuvos statistikos departamento atnaujintus duomenis sutaupytos energijos kiekis pagal šią priemonę 2015 m. sudarė 534,19 GWh. Bendras sutaupytos energijos kiekis pagal šią priemonę nuo 2014 iki 2016 m. yra 1450,00 GWh (5 lentelė). 5 lentelė. Akcizų ir mokesčių degalams priemonės sutaupytos energijos kiekiai, GWh Sutaupytos energijos kiekis, GWh Priemonė Viso Akcizai ir mokesčiai degalams 374,00 534,19 541, ,00 Viešosios paskirties pastatų atnaujinimas Šiame skyriuje pateikiama informacija apie programas ir priemones, skirtas viešųjų pastatų atnaujinimui, siekiant mažinti energijos suvartojimą. Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 26 d. nutarimu Nr Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo. Siekiant, kad kasmet būtų renovuojama mažiausiai 3 proc. bendro valstybei nuosavybės teise priklausančių ir jos naudojamų šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų patalpų ploto, Lietuvos Respublikos Vyriausybė tvirtindama Viešųjų pastatų programą nustatė šiuos tikslus: iki 2020 metų atnaujinti 700 tūkst. kv. metrų viešųjų pastatų ploto, iš jų Valstybei nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų ploto 470 tūkst. kv. metrų (atsakinga institucija Lietuvos Respublikos energetikos ministerija); Savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių viešųjų pastatų ploto 230 tūkst. kv. metrų (atsakinga institucija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija); iki 2020 metų sutaupyti 60 GWh metinės pirminės energijos atnaujintuose viešuosiuose pastatuose. Viešųjų pastatų programa nustato pagrindinį reikalavimą pastatų atnaujinimui, t. y. pastatas po atnaujinimo turi pasiekti ne mažesnę kaip C pastato energinio naudingumo klasę. Viešųjų pastatų programa finansuojama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Europos struktūrinių investicijų fondų, tarptautinių organizacijų, privačių investuotojų ir kitų šaltinių lėšomis. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-3 prioriteto Aplinka ir darnus vystymasis priemonė VP3-3.4-ŪM-03-V Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu (toliau Viešosios paskirties pastatų renovavimo nacionaliniu lygiu priemonė), vadovaujantis VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros pateiktais duomenimis, 2015 m. sutaupė 10,80 GWh, 2016 m. 7,09 GWh. Bendras sutaupytos energijos kiekis pagal šią priemonę nuo 2015 iki 2020 m. yra 100,25 GWh.

17 15 Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-3 prioriteto Aplinka ir darnus vystymasis priemonė VP3-3.4-ŪM-04-R Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu (toliau Viešosios paskirties pastatų renovavimo regioniniu lygiu priemonė), Vadovaujantis VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros pateiktais duomenimis, 2015 m. sutaupė 7,70 GWh, 2016 m. 4,32 GWh. Bendras sutaupytos energijos kiekis pagal šią priemonę nuo 2015 iki 2020 m. yra 67,80 GWh. Įgyvendinant Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programą, UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros pateiktais duomenimis, 2016 m. sutaupyta 5,48 GWh. Bendras sutaupytos energijos kiekis pagal šią priemonę nuo 2016 iki 2020 m. yra 27,40 GWh. Įgyvendinant Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimo (modernizavimo), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas, programą, BĮ Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo pateiktais duomenimis, 2015 m. sutaupyta 6,63 GWh, 2016 m. 9,33 GWh. Bendras sutaupytos energijos kiekis pagal šią priemonę nuo 2015 iki 2020 m. yra 86,43 GWh. Įgyvendinant Valstybės investicijų programą, remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pateiktais duomenis apie jos valdomus viešosios paskirties pastatus, kurie buvo atnaujinti, 2015 m. sutaupytas energijos kiekis yra 0,013 GWh, 2016 m. 0,15 GWh. Bendras sutaupytos energijos kiekis pagal šią priemonę nuo 2015 iki 2020 m. yra 0,828 GWh. Kita iš Ignalinos programos tinkamų finansuoti sričių yra Ignalinos atominės elektrinės regiono savivaldybių visuomeninės paskirties pastatų energijos efektyvumo didinimo projektai. Remiantis Ignalinos, Visagino ir Zarasų rajonų savivaldybių pateikta informacija apie atnaujintus visuomeninės paskirties pastatus 2015 m. buvo sutaupyta 1,45 GWh energijos, 2016 m. 1,26 GWh. Bendras sutaupytas energijos kiekis nuo 2014 iki 2020 m. yra 15,00 GWh. Pastatų atnaujinimo priemonių gyvavimo laikotarpis yra 25 metai. Viešosios paskirties pastatų atnaujinimo bendras sutaupytos energijos kiekis apibendrinamas 6 lentelėje. 6 lentelė. Viešosios paskirties pastatų atnaujinimo bendra sutaupyta energija, GWh Programa/Priemonė Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programa Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimo (modernizavimo), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas programa Sutaupytos energijos kiekis, GWh Viso 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 10,80 64,80 7,09 7,09 7,09 7,09 7,09 35,45 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 46,20 4,32 4,32 4,32 4,32 4,32 21,60 5,48 5,48 5,48 5,48 5,48 27,40 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63 39,78 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 46,65 Valstybės investicijų programos viešosios paskirties pastatai 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 45,3 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26 71,3 Ignalinos programa 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 8,70 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 6,30 Viso: 413,48 Energijos vartojimo auditai pramonės įmonėse Lietuvoje Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir biudžeto lėšomis yra remiamos pramonės įmonės, siekiančios atlikti energijos vartojimo auditą ir diegti audito ataskaitoje rekomenduojamas

18 16 energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr Dėl m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo, patvirtinta veiksmų programos 4 prioriteto Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas įgyvendinimo priemonė Nr LVPA-K- 804 Auditas pramonei LT. Priemonės Nr LVPA-K-804 Auditas pramonei LT remiama veikla energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėse, o finansavimo forma negražinamoji subsidija. Pretenduoti į Europos Sąjungos paramą pagal šią priemonę gali pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės; didelės pramonės įmonės, jeigu energijos vartojimo auditas atliekamas papildomai su energijos vartojimo auditu, privalomu pagal Direktyvą 2012/27/ES. Pagal priemonę Nr LVPA-K-804 Auditas pramonei LT 2016 m. atlikta 18 energijos vartojimo auditų pramonės įmonėse. Atliktuose audituose siūlomos energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės turi būti įdiegtos per 3 metus nuo audito atlikimo. Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimas Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo ir Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr Dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo, nuostatomis. Šių susitarimų tikslas šviesti ir konsultuoti vartotojus apie energiją taupančias priemones ir sprendimus, kurie keičia vartotojų elgseną ir įpročius didinant energijos vartojimo efektyvumą m. pabaigoje buvo sudaryti 48 galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimai tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir energijos tiekimo įmonių energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais Duomenys apie vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimą bus pateikti kitoje 2017 metų Ataskaitoje. Valstybės įmonė Energetikos agentūra 2018 m. III ketvirtyje tikrins tiekėjų švietimo ir konsultavimo priemonių (ne mažiau kaip 20 proc.) įgyvendinimo dokumentus. Susitarimai su energetikos įmonėmis dėl energijos taupymo Susitarimai su energetikos įmonėmis dėl energijos taupymo yra viena iš Energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme numatytų energijos taupymo priemonių. Ši priemonė padės šalies vartotojams iki 2020 m. sutaupyti 1905,14 GWh galutinės energijos. Šiuose susitarimuose dalyvauja didžiosios šalies elektros ir dujų sektoriaus (perdavimo sistemų ir skirstomųjų tinklų operatoriai) bendrovės užsibrėžusios tikslus siekti ženklių energijos sutaupymų pas galutinius energijos vartotojus, susijusių su išmaniąja apskaita ir kitomis energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonėmis. Elektros energijos perdavimo bendrovė LITGRID AB įsipareigojo sutaupyti 146,60 GWh, dujų perdavimo operatorius AB Amber Grid 122,54 GWh, AB Energijos skirstymo operatorius 1636,00 GWh energijos pas galutinius vartotojus. Duomenys apie susitarimų su energetikos įmonėmis įgyvendinimą bus pateikti kitoje 2017 metų Ataskaitoje. Valstybės įmonė Energetikos agentūra 2018 m. II ketvirtyje tikrins energetikos įmonių deklaruotas ir per 2017 metus įdiegtas taupymo priemones (ne mažiau kaip 5 proc.).

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. info@enmin.lt, enmin.lrv.lt Duomenys kaupiarni ir saugomi Juridiniq

Detaliau

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2 Turinys Santrauka... 3 Pagrindiniai 2014 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 4 Pirminės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

Microsoft Word - EVA_pramones imonems.doc

Microsoft Word - EVA_pramones imonems.doc Lukiškių g. 3, LT-01108 Vilnius tel. +370 5 2191303 faks. +370 5 2124777 Studijos Energijos ir energijos išteklių vartojimo auditų pramonės įmonėse modelių ir teisinių rekomendacijų dėl šių modelių taikymo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

`

` 218 METŲ ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ APŽVALGA 2 TURINYS 1. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ RODIKLIAI... 3

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMO

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMO Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA VALSTYBĖS INVESTICIJOS Į ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMĄ: TVARIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS 2017 gruodžio 4 d. BENDRABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 15 DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 30 VIPA FINANSINIAI INSTRUMENTAI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_ Šiluma renovuotiems daugiabučiams: kariauti negalima bendradarbiauti? Dr. Ramūnas Gatautis 2019 m. balandžio 16 d. Kaunas Daugiabučių modernizavimas Lietuvoje Apibrėžimas: daugiabutis 3 ir daugiau butų

Detaliau

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode] AB Lietuvos energija pokyčiai įgyvendinant nacionalinę elektros energetikos strategiją Vilnius, 2010-09-30 1 Aloyzas Koryzna Darius Grondskis Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos tikslai 1. Didinti

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Biomasės energetikos plėtra Lietuvoje Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA Prezidentas Virginijus Ramanauskas Asociacija LITBIOMA Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA įsteigta

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: 2019.05.30 Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės metinis augimas sudarė 7,7%. Iš viso eksportuota prekių

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e L 328/82 2018 12 21 DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/2001 2018 m. gruodžio 11 d. dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) (Tekstas svarbus

Detaliau

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO ĮPAREIGOJIMŲ SISTEMOS, 2012/27/ES DIREKTYVOS KONTEKSTE, SUDARYMAS

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO ĮPAREIGOJIMŲ SISTEMOS, 2012/27/ES DIREKTYVOS KONTEKSTE, SUDARYMAS 2013, RUGSĖJIS ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO ĮPAREIGOJIMŲ SISTEMOS, 2012/27/ES DIREKTYVOS KONTEKSTE, SUDARYMAS GALUTINĖ ATASKAITA ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-12142 Vilnius TEL +370-5-2107610

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJOS ŪKIO MINISTERIJA Rita Armonienė ES paramos koordinavimo departamentas Kultūros ir gamtos paveldo objektų rinkodara ir ženklinimas 120,951

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek Sausio mėnesio rinkos apžvalga 2015 02 24 2015 metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efektyvus Rygos šiluminių elektrinių veikimas sausį Nord

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Kaunas

Kaunas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA ENERGIJOS TAUPYMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 2005 m. gegužės 13 d. Nr. 2020-3-53 Vilnius ĮŽANGA Europos Sąjunga skiria ypatingą dėmesį darniam

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Detaliau

PowerPoint design manual

PowerPoint design manual Biokuro kogeneracinės elektrinės Technologiniai ir ekonominiai duomenys Daniška patirtis Martynas Nagevičius Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas martynas@nagevicius.lt

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Energijos efektyvumas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje nuo gamybos iki galutinio vartotojo Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2018 m. vasario 21 d. Tarptautinė

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

COM(2016)769/F1 - LT

COM(2016)769/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 30 COM(2016) 769 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Energijos kainos ir

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Microsoft Word Nr P-135.doc

Microsoft Word Nr P-135.doc MINISTERIJŲ UŽSAKOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ TIKSLINGUMAS Vilnius 2005 m. VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA 2 T U R I N Y S SANTRAUKA 3 ĮŽANGA 5 AUDITO REZULTATAI 8 Mokslinių tyrimų vertinimas 8 Ministerijų užsakomų

Detaliau

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 p

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 p Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 priedas 2019 m. balandžio 23 d. Dokumentą parengė UAB

Detaliau

1

1 8-19/31/17-1604.15.15 ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA LIETUVOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS TYRIMAS 1 DALIS TECHNINĖ EKONOMINĖ ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS ANALIZĖ SANTRAUKA Dr. A. Galinis

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS DUJŲ SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Vygantas Vaitkus Komisijos narys Darius Biekša Komisijos narys

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation STATYBA 2017 Ilgiausiai šalyje gyvuojanti paroda, kuri vietoje suburia verslo lyderius, įvairių sričių specialistus, architektus, kompanijų vadovus, mokymo įstaigas ir galutinius vartotojus, kurie ne tik

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template priklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: "Lietuvos energijos gamyba" AB Įrenginio pavadinimas:

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMAS

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMAS Jaunųjų Profesionalų Programa Kurk Lietuvai Parengta JPP Kurk Lietuvai 2014-07-09 Jaunųjų profesionalų programa (JPP) Kurk Lietuvai pirmoji ir kol kas vienintelė profesinio tobulinimo ir gerosios užsienio

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

st16572.lt10.doc

st16572.lt10.doc EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA 16572/10 (OR. en) PRANEŠIMAS SPAUDAI 3047-as Tarybos posėdis Bendrieji reikalai Briuselis, PRESSE 306 PR CO 37 Pirmininkas Steven Vanackere Belgijos Ministro Pirmininko pavaduotojas

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Santrauka 27 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Teisinis pranešimas Šį Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) leidinį gina autorių

Detaliau

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS APŽVALGA 1 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS APŽVALGA 213 217 m. I ketvirtis 213 ISSN 2424-5828 (ONLINE) 2 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius 2 TURINYS TURINYS... 2 ĮŽANGINIS ŽODIS... 4 1. Veiklos principai, esminiai faktai... 9 2. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Seminaras: Kokybės vadybos iniciatyvos viešajam sektoriui" Metodai kokybiškiems viešojo sektoriaus sprendimams sąnaudų ir naudos analizės pagrindai Jonas Jatkauskas Viešosios politikos ekspertas UAB BGI

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 4-554 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr.4-139 redakcija) Tikslo ir uždavinio pavadinimas

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP VERTIKALIAI INTEGRUOTA ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRAMONĖS GRUPĖ Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau