LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos Respublikos biudžeto sandoros įstatymą ir vadovaudamiesi Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr.lK-465, (pakeista 2016 m. gruodžio 16d. įsakymu Nr.lK-455) teikiame biudžeto vykdymo ataskaitas už 2017 metus metais Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, vykdydama Vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsaugos programą (kodas 1.001), gautus asignavimus panaudojo 99,5 procentais. (Pažyma apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą). 2,5 tūkst. eurų biudžeto asignavimų ekonomiją sudarė 0,2 tūkst. eurų sutaupytų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo lėšų, prekių ir paslaugų išlaidų ekonomija - 2,3 tūkst. eurų. Tai atspindi Pažyma apie asignavimų valdytojo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymą. Pagrindinės Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos pajamos ataskaitiniais metais buvo biudžeto asignavimai. Biudžeto lėšų likučiai ataskaitinių metų pabaigai Vaiko teisių apsaugos įstaigos biudžetinėse sąskaitose buvo lygūs nuliui. Tai rodo ir įstaigos biudžetinių atsiskaitomųjų sąskaitų išrašai. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga atsiskaitymų grynaisiais pinigais - kasos operacijų nevykdė. Ataskaitiniais metais buvo gautos ir nebiudžetinės lėšos, tai iš Lietuvos fizinių asmenų 2% pagal GPMĮ nuostatas gautos lėšos. Be piniginių lėšų buvo gauta ir parama prekėmis - saldainiais bei knygomis, kurie išdalinti vaikų globos namų auklėtiniams. Pajamų įstaiga ataskaitiniais metais, kaip ir praėjusiais, neuždirbo, įmokų į biudžetą nemokėjo, tai rodo ir Įmokų į biudžetą ataskaita 2017 m. gruodžio 31d. Įstaiga ataskaitiniais metais negavo jokių kitų administruojamų pajamų, mokamų į valstybės biudžetą. Negavo nei neadministruojamų įplaukų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės iždo sąskaitas, todėl formų A5, A6, A7 nepildėme ir neteikiame. Įstaigos trumpalaikiai ir ilgalaikiai įsipareigojimai metų laikotarpiui, susiję su negrąžintu darbo užmokesčiu darbuotojams 2017 metų gruodžio 31d. sudarė 39,28 tūkst. eurų: 30,0 tūkst. eurų darbuotojų darbo užmokesčiui ir 9,28 tūkst. eurų socialinio draudimo įmokų, priskaitytų nuo jų darbo užmokesčio ) Per 2017 ataskaitinius metus šie įsipareigojimai darbuotojams sumažėjo 10,5 tūkst. eurų: buvo grąžinta 8,0 tūkst. eurų darbo užmokesčio ( ) ir pervesta 2,5 tūkst. eurų priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų ( ). Ir ataskaitinių metų pabaigai kompensuojamo darbo užmokesčio ir nuo jo priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų ilgalaikiai įsipareigojimai darbuotojams metų laikotarpiui

2 sudaro bendroje sumoje 26,2 tukst. eurų, tame tarpe ,0 tukst. eurų ir ,2 tūkst. eurų. Trumpalaikiai grąžintino darbo užmokesčio ( ) įsipareigojimai darbuotojams 2018 metams sudaro 10,0 tūkst. eurų ir nuo jo priskaičiuotų darbdavio socialinio draudimo įmokų ( ) einamųjų metų dalis - 3,1 tūkst. eurų. Šie grąžintino darbo užmokesčio ir darbdavio socialinio draudimo įmokų trumpalaikiai įsipareigojimai darbuotojams atsispindi Mokėtinų ir gautinų sumų metinėje 2017m gruodžio 31d. ataskaitoje. Prekių ir paslaugų mokėtinos sumos 2017 metų gruodžio 31d. sudaro 0,6 tūkst. eurų, o gautinos sumos -0,8 tūkst. eurų. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Vyr.finansininkė Edita Žiobienė Nijolė Veniutė

3 Forma Nr. 1 patvirtinta VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS (STAIGA ĮM. K (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas) Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K.-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gruodžio 16 d. jsakymo Nr. 1K-455 redakcija) BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, 2017 M. gruodžio 31 D. HL et ' r! _ (data) (metinė, ketvirtinė) ATASKAITA Pavadinimas Vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga ir gynimas (programos pavadinimas) Eil. Nr. Įstatymu patvirtintos įmokos metams* Faktinės įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį Finansavimo šaltinio Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį Kodas Ministerijos / Savivaldybės 90 Departamento 900 Įstaigos 2076 Programos 1,0 i Į i 1 1 Panaudoti asignavimai (eurais, ct) Negauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį (4-5) Likutis metų pradžioje 1 Įmokų suma 2 Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3 ' Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Vyr.finansininkė ^ L N i j o l ė Veniūtė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (parasjfc)

4 Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, , Plačioji g.10 (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas) Forma Nr. 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008m. gruodžio 31d. sakymu Nr. 1K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014m. lapkričio 28d. įsakymo Nr. 1K-407 redakcija) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2017 M. GRUODŽIO 31 D. metinė (metinė, ketvirtinė) ATASKAITA Nr. (data) Vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga ir gynimas (programos pavadinimas) Kodas Ministerijos/Savivaldybės 90 Departamento 900 Įstaigos 2076 Programos Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos Data: Laikas: 15:59:01 Sumos Eur Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Išlaidų pavadinimas Asignavimų planas, skaitant patikslinimus metams ataskaitiniam laikotarpiui Gauti asignavimai kartu su skaitytu praėjusių metų lėšų likučiu Panaudoti asignavimai IŠLAIDOS IŠ VISO , , , , , , , , , IŠLAIDOS DARBO UŽMOKESTIS IR SOCIALINIS DRAUDIMAS Darbo užmokestis Darbo užmokestis Darbo užmokestis Darbo užmokestis pinigais Socialinio draudimo mokos Socialinio draudimo įmokos Socialinio draudimo mokos Socialinio draudimo mokos PREKIŲ IR PASLAUGŲ NAUDOJIMAS Prekių ir paslaugų naudojimas Prekių ir paslaugų naudojimas Prekių ir paslaugų naudojimas Ryšių paslaugos Transporto išlaikymas Spaudiniai Kitos prekės Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos , , , ,00 460, , , , , , ,00 460, , , , , , ,24 446, , , , , , ,24 446, , ,13 komandiruotės išlaidos) , , Kvalifikacijos kėlimas Komunalinės paslaugos Kitos paslaugos SOCIALINĖS IŠMOKOS (PAŠALPOS) Darbdavių socialinė parama Darbdavių socialinė parama Darbdavių socialinė parama Darbdavių socialinė parama pinigais , , , , , , , , , , , ,03 SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO 139 TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS

5 Lapas 2 Kodas Ministerijos/Savivaldybės 90 Departamento 900 įstaigos 2076 Programos Finansavimo šaltinio Valstybės funkcijos Data: Laikas: 15:59: , MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO 140 IŠLAIDOS , Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas Kitas ilgalaikis materialusis turtas Kitas ilgalaikis materialusis turtas Kitas ilgalaikis materialus turtas 162 IŠ VISO , , , ,62 Vaiko teisių apsaugos kontrolierė (įstaigos vadovo ar jo galioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) Edita Žiobienė Nijolė Veniūtė

6 Vaiko teisiu apsaugos kontrolieriaus ištaiga VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS ĮVYKDYMO (KASINIŲ IŠLAIDŲ) ATASKAITA Data: (Data) Laikas: 17:39:09 Samata: KONTR17 Ekonominė klasifikacija: Ekon. klas. sąsk. tipas: Funkcinė klasifikacija: Programa: Finansavimo šaltinis: VB Ministerija: Biudžetinė organizacija: 2076 Padalinys: Periodas: Sumos eurais Ekonominė klasifikacija metų Sąmata ataskaitinio laikotarpio Panaudota asignavimų iš viso (kasinės išlaidos) Asignavimų likutis Iš viso gauta asignavimų (4+5) *) Panaudota asignavimų, gautų j įstaigos sąskaitą, per paskutinį atsiskaitomojo laikotarpio mėnesį , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 460, , , , , , , , ,00 460, , , , , , , , ,24 446, , , , , , , , ,24 446, , , , , ,03 2,718,30

7 Lapas 2 (VBAMS FIN-02 forma) Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių 9 priedas Vaiko teisiu apsaugos kontrolieriaus istaiqa VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS {VYKDYMO (KASINIŲ IŠLAIDŲ) ATASKAITA Data: (Data) Laikas: 17:39:10 Ekonominė klasifikacija metų Sąmata ataskaitinio laikotarpio Panaudota asignavimų iš viso (kasinės išlaidos) Asignavimų likutis Iš viso gauta asignavimų (4+5) *) Panaudota asignavimų, gautų j įstaigos sąskaitą, per paskutinį atsiskaitomojo laikotarpio mėnesį , , , , , , Iš viso , , , ,62 Vaiko teisių apsaugos kontrolierė ^ Edita Žiobienė (vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) *) - rankiniu būdu pildo asignavimų valdytojai ir jiems pavaldžios institucijos ir Įstaigos, kuriose nejdiegta VBAM sistema

8 1 Forma Nr. 4 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 1K-455 redakcija) Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, įni.k , Plačioji g. 10, Vilnius (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas) MOKĖTINŲ IR GAUTINŲ SUMŲ 2017 m. gruodžio 31 D. (metinė, ketvirtinė) 2018 m. sausio 15 d. ATASKAITA (data) Kodas Ministerijos/Savivaldybės Departamento 900 Įstaigos 2076 ( tūkst. eurų) Mokėtinos sumos biudžeto lėšos Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Išlaidų pavadinimas likutis metų pradžioje likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš jų įvykdymo terminas iš viso praleistas daugiau kaip 10 dienų 45 dienos Išlaidos 10,7 13,7 0,0 0,0 2 1 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 10,5 13,1 0,0 0, Darbo užmokestis 8,0 10,0 0, Darbo užmokestis pinigais 8,0 10,0 iš jų: gyventojų pajamų mokestis Pajamos natūra Socialinio draudimo įmokos 2,5 3,1 0, Socialinio draudimo įmokos 2,5 3,1 2 2 Prekių ir paslaugų naudojimas 0,2 0,6 0,0 0, Prekių ir paslaugų naudojimas 0,2 0,6 0,0 0, Mityba Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) Ryšių paslaugos 0,2 0, Transporto išlaikymas 0, Apranga ir patalynė Spaudiniai Kitos prekės 0, Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruotės išlaidos) Miestų ir gyvenviečių viešasis ūkis Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos nuomą) Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas Kvalifikacijos kėlimas

9 2 Kodas Ministerijos/Savivaldybės Departamento 900 Įstaigos 2076 ( tūkst. eurų) Mokėtinos sumos biudžeto lėšos Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Išlaidų pavadinimas likutis metų pradžioje likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš jų įvykdymo terminas iš viso praleistas daugiau kaip 10 dienų 45 dienos Apmokėjimas ekspertams ir konsultantams Turto vertinimo paslaugų apmokėjimas Komunalinės paslaugos 0, Kitos paslaugos 0,1 2 3 Turto išlaidos 0,0 0,0 0, Palūkanos 0,0 0,0 0, Nerezidentams 0,0 0,0 0, Asignavimų valdytojų sumokėtos 1 palūkanos Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos Savivaldybių sumokėtos palūkanos Rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) Asignavimų valdytojų sumokėtos patokanos Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos 0,0 0,0 0, Savivaldybių sumokėtos palūkanos Kitiems valdymo lygiams 0,0 0,0 0, Valstybės biudžetui Savivaldybių biudžetams Nebiudžetiniams fondams Nuoma 0,0 0,0 0, Nuoma už žemę, žemės gelmių išteklius ir kitą atsirandantį gamtoje turtą 2 4 Subsidijos 0,0 0,0 0, Subsidijos iš biudžeto lešų 0,0 0,0 0, Subsidijos importui Subsidijos gaminiams Subsidijos gamybai 2 5 Dotacijos 0,0 0,0 0, Dotacijos užsienio valstybėms 0,0 0,0 0, Einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti Dotacijos tarptautinėms organizacijoms 0,0 0,0 0, Einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti Dotacijos kitiems valdymo lygiams 0,0 0,0 0, Einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti 2 6 Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą 0,0 0,0 0, Tradiciniai nuosavi ištekliai 0,0 0,0 0, Muitai Cukraus sektoriaus mokesčiai

10 ĮbiaigU5 U/t> ( tukst. eurų) Mokėtinos sumos biudžeto lėšos likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Išlaidų ekonominės Išlaidų pavadinimas klasifikacijos kodas likutis metų iš jų įvykdymo terminas pradžioje iš viso praleistas daugiau kaip 10 dienų 45 dienos PVM nuosavi ištekliai 0,0 0,0 0, PVM nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai 0,0 0,0 0, Bendrųjų nacionalinių pajamų 1 nuosavi ištekliai Biudžeto disbalansu korekcija Jungtinės Karalystės naudai 0,0 0,0 0, Biudžeto disbalansu korekcija 1 Jungtinės Karalystės naudai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos ir delspinigiai 0,0 0,0 0, Su nuosavais ištekliais susijusios 1 baudos ir delspinigiai 2 7 Socialinės išmokos (pašalpos) 0,0 0,0 0, Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) Socialinio draudimo išmokos pinigais Socialinio draudimo išmokos natūra Socialinė parama (soc. paramos pašalpos) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Socialinė parama pinigais Socialinė parama natūra i 7 3 Darbdavių socialinė param i -,0 0,0 0, Darbdavių socialinė parama pinigais Darbdavių socialinė parama natūra 2 8 Kitos išlaidos 0,0 0,0 0, Einamiesiems tikslams 0,0 0,0 0, Stipendijoms Kitiems einamiesiems tikslams Kapitalui formuoti 0,0 0,0 0, Pervedamos lėšos (kapitalui 1 formuoti) Pervedama Europos Sąjungos, 2 9 kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos 0,0 0,0 0, Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (ne valdžios sektoriui) 0,0 0,0 0, Subsidijos Pervedama Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos 0,0 0,0 0, Einamiesiems tikslams 0,0 0,0 0,0 Einamiesiems tikslams savivaldybėms

11 4 Kodas Ministerijos/Savivaldybės Departamento 900 Įstaigos 2076 ( tūkst. eurų) Mokėtinos sumos biudžeto lėšos Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Išlaidų pavadinimas likutis metų pradžioje likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš jų įvykdymo terminas iš viso praleistas daugiau kaip 10 dienų 45 dienos Einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams Einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui Kapitalui formuoti 0,0 0,0 0, Investicijos 0,0 0,0 0, Investicijos, skirtos savivaldybėms Investicijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams Investicijos ne valdžios sektoriui 3 3 i SANDORIAI DEL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas 0,0 0,0 0,0 o,c 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Žemė 0,0 0,0 0, Žemė Pastatai ir statiniai 0,0 0,0 0, Gyvenamieji namai Negyvenamieji pastatai Kiti pastatai ir statiniai Mašinos ir įrenginiai 0,0 0,0 0, Transporto priemonės Kitos mašinos ir įrenginiai Ginklai ir karinė įranga Vertybės 3 1 I 5 Kitas ilgalaikis materialusis turtas Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas 0,0 0,0 0, Naudingųjų iškasenų žvalgymo darbai Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės įrangos licencijos Patentai Literatūros ir meno kūriniai Kitas nematerialusis turtas Atsargų kūrimas ir įsigijimas 0,0 0,0 0, Strateginės ir neliečiamosios atsargos Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0,0 0,0 0, Kitos atsargos 0,0 0,0 0,0

12 5 Išlaidų ekonominės klasifikacijos kodas Išlaidų pavadinimas likutis metų pradžioje Ministerijos/Savivaldybės Departamento Mokėtinos sumos biudžeto lėšos Įstaigos Kodas ( tūkst. eurų) likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje iš viso iš jų įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 10 dienų 45 dienos Žaliavos ir medžiagos Nebaigta gamyba Pagaminta produkcija Pirktos prekes, skirtos parduoti Karinės atsargos Ilgalakio turto įsigijimas finansinės nuomos( lizingo) būdu Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai Finansinio turto įsigijimo išlaidos (perskolinimas) Išlaidos dėl finansinių įsipareigojimų vykdymo (paskolų grąžinimas) IŠ VISO (2+3) 10,7 13,7 0,0 0,0 Gautinos sumos biudžeto lėšos Išlaidų ekonominės Išlaidų pavadinimas likutis klasifikacijos kodas likutis metų ataskaitinio pradžioje laikotarpio pabaigoje 2 IŠLAIDOS 2,4 0,8 3 SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS IŠ VISO (2+3) 2,4 0,8 Vaiko teisių apsaugos kontrolierė U.LS Edita Žiobienė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas, pavardė)

13 VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA, į.k , Plačioji g. 10, Vilnius (asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas) PAŽYMA APIE ASIGNAVIMŲ VALDYTOJO VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMĄ PAGAL PATVIRTINTAS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS IR ASIGNAVIMŲ NEPANAUDOJIMO PRIEŽASTIS 2017 M. GRUODŽIO 31 D. Ministerijos Departamento Asignavimų valdytojo 2076,0 (tukst. eurų) Ataskaitinio laikotarpio Programos Finansavimo Panaudoti Įvykdymo Programos pavadinimas planas, įskaitant Nuokrypis Asignavimų nepanaudojimo priežastys kodas šaltinio kodas asignavimai % patikslinimus (5-4) Vaiko teisių ir jo teisėtų intertesų apsaga ir gynimas 492,8 490,2 2,6 99,5 Didžiausią asignavimų ekonomijos dalj 2017 m. gruodžio 31d. sudarė prekių ir paslaugų išlaidų ekonomija -2,3 tūkst.eurų asignavimų. Tam įtakos turėjo ekonomija prekių eilutėje - 1,2 tūkst. eurų, susidariusi dėl tos priežasties kad atsiskaitymai nusikėlė į naujus metus. 0,8 tūkst. eurų ekonomijos buvo patirta ryšių paslaugoms skirtose išlaidose. Kodas 90,0 900,0 C Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas)^ Vyr.finansininkė (k Į K Nijolė Veniūtė ) (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (patašą^ y

14 VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA, įm.k , Plačioji g. 10, LT Vilnius (įstaigos pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas) Forma Nr. 5 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gruodžio 16 d. įsak. Nr. IK- 455 redakcija) NEPANAUDOTŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ 2017 M. gruodžio 31 D. ATASKAITA (data) (metinė) Nr. 4 Ministerijos Departamento Įstaigos Pavadinimas Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita) Per ataskaitinius metus Faktinės įmokos į biudžetą / planuoti Gauti asignavimai asignavimai konkrečiam tikslui* Ataskaitinių metų pabaigoje Nepanaudotas Negautas asignavimų asignavimų likutis likutis iš iždo sąskaitoje, kasoje, mokėjimo ( ) kortelėse Bendras nepanaudotas asignavimų likutis (5 + 6) Nekeliama į kitus metus pajamų mokų dalis (iš 7 stulpelio), 1/4 viršijanti įmokėtą metinę sumą (iš 3 stulpelio), arba skiriama bendroms biudžeto reikmėms* Keliama į kitus metus pajamų įmokų dalis (7-8) i Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal: 1.1. Biudžeto sandaros įstatymo 14 str. 3 d. 1 p. (finansavimo šaltinis ) 1.2. Biudžeto sandaros įstatymo 14 str. 3 d. 2 p. (finansavimo šaltinis ) 2. Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis 1.6), iš viso, iš jų pagal: finansavimo šaltinius nuo iki * Atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (narašas) >u.i«edita Žiobienė Vyr.finansininkė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) Nijolė Veniūtė

15 Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių 5 priedas (Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų per mokesčių administratorius, ataskaitos forma A5) VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA, , Plačioji g. 10 LT Vilnius APSKAIČIUOTŲ ADMINISTRUOJAMŲ KITŲ PAJAMŲ, J VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PER MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUS, ATASKAITA UŽ 2017 METUS Nr.3 (data) VILNIUS (sudarymo vieta) I. Pervestinos sumos II. Sukauptos pervestinos sumos III. Pajamos (eurais, ct) Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas Laikotarpio pradžios likutis Pervestinų sumų pasikeitimas Pajamų administratoriaus pervesta sumų Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5) Laikotarpio pradžios likutis Apskaičiuota sukauptų pervestinų sumų Apskaičiuota pervestinų sumų Pervesta sumų (už kitų pajamų administratorių) Laikotarpio pabaigos likutis ( ) Pervestinos pajamos, iš viso Veiklos pajamų rūšis Finansavimo šaltinio kodas n IŠ VISO: Vaiko teisių apsaugos kontrolierius (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Edita Žiobienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) Nijolė Veniūte

16 Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių 6 priedas (Apskaičiuotų administruojamų kitų pajamų, į valstybės biudžetą sumokamų pervedant į valstybės iždo sąskaitas, ataskaitos forma A6) Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, įm.k Plačioji g. uut-omos,viinius (administratoriaus juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas) APSKAIČIUOTŲ ADMINISTRUOJAMŲ KITŲ PAJAMŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PERVEDANT Į VALSTYBĖS IŽDO SĄSKAITAS, ATASKAITA UŽ 2017 METUS Nr.3 (data) I. Pervestinos sumos II. Sukauptos pervestinos sumos III. Pajamos Ekonominės klasifikacijos straipsnio kodas Ekonominės klasifikacijos straipsnio pavadinimas Laikotarpio pradžios likutis Pervestinų sumų pasikeitimas Pervesta sumų Laikotarpio pabaigos likutis (3+4-5) Laikotarpio pradžios likutis Apskaičiuota sukauptų pervestinų sumų Apskaičiuota pervestinų sumų Laikotarpio pabaigos likutis (7+8-9) Pervestinos pajamos, iš viso Veiklos pajamų rūšis IŠ VISO: Vaiko teisių apsaugos kontrolierė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Edita Žiobienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) Nijolė Veniūtė

17 Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos valstybės iždo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių 7 priedas (Surinktų neadministruojamų įplaukų, j valstybės biudžetą sumokamų pervedant tiesiogiai į valstybės iždo sąskaitas, ataskaitos forma A7) VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS {STAIGA, kodas , tel (administratoriaus juridinio asmens pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, telefono numeris) SURINKTŲ NEADMINISTRUOJAMŲ ĮPLAUKŲ, Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ SUMOKAMŲ PERVEDANT TIESIOGIAI Į VALSTYBĖS IŽDO SĄSKAITAS, ATASKAITA UŽ 2017 METUS Nr. 3 (data) Vilnius (sudarymo vieta) (eurais, ct) I. Pervestinos sumos II. Papildoma informacija Ekonominės Ekonominės klasifikacijos klasifikacijos Pervestinų sumų pasikeitimas straipsnio pavadinimas Laikotarpio pradžios Laikotarpio pabaigos Finansavimo šaltinio VSS juridinio asmens straipsnio kodas Pervesta sumų likutis gautos įplaukos iš kitų likutis (3+4a+4b-5) kodas kodas gautos įplaukos iš VSS subjektų (ne VSS) a 4b IŠ VISO: C Vaiko teisių apsaugos kontrolierius Edita Ziobienė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Nijolė Veniūtė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (p

18 Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus Įstaiga, įmk.k , Plačioji g. 10 LT Vilnius (asignavimų valdytojo pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas) PAŽYMA (PATIKSLINTA) APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO, BENDROJO FINANSAVIMO IR EUROPOS SĄJUNGOS IR KITOS TARPTAUTINĖS PARAMOS LĖŠŲ LIKUČIUS ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ BIUDŽETINĖSE SĄSKAITOSE (KASOJE, KORTELĖSE) 2017 M. GRUODŽIO 31 D. Ministerijos Departamento Asignavimų valdytojo Kodas Valstybės biudžeto lėšos, iš viso: iš jų: Turinys Likutis ataskaitinių metų pradžioje (po užbaigiamųjų apyvartų) Likutis ataskaitinių metų pabaigoje (gruodžio 31 d.) Biudžetinėms įstaigoms tiekėjų grąžintos lėšos (2018 m. sausio 1-10 d.) Biudžetinių įstaigų grąžintos lėšos į valstybės iždo sąskaitas (2018 m. sausio 1-10 d.) Likutis po užbaigiamųjų apyvartų (po 2018 m. sausio 10 d.) biudžeto lėšos, kurias priklauso grąžinti iki sausio 10 dienos programų lėšos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų * / V tikslinės paskirties, nurodytos įstatyme ar LRV nutarime, lėšos * / kitos negrąžintinos lėšos ** pereinamieji atstovybių užsienyje lėšų likučiai įšaldytos valstybės biudžeto lėšos bankuose (banko pavadinimas) \ Projektams vykdyti skirtos lėšos: Bendrojo finansavimo lėšos *** Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšos*** *) Biudžeto sandaros įstatymo 32 str. 1 dalis. **) Biudžeto rodiklių įstatymu suteikta teisė 2017 m. ***) Reikia pildyti teikiant 2017 m. likučius. Duomenys pateikiami eurais su dviem ženklais po kablelio. Vaiko teisių apsaugos kontrolierė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Edita Žiobienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) Nijolė Veniutė

19 AB SEB bankas vair\u teisių apsauguj iwiiuwu%.i uu«gedimino pr. 12 Vilnius, Lietuva Plačioji g. 10, Vilnius, Lietuva Įmonės kodas Įmonės /Asmens kodas PVM mokėtojo kodas LT Laikotarpis nuo iki Sąskaitos LT EUR išrašas Informaciją apie indėlių draudimą rasite Pradinis likutis sąskaitos valiuta ,00 EUR Iš viso, išlaidos: Iš viso, įplaukos: 0,00 EUR 0,00 EUR Galutinis likutis sąskaitos valiuta ,00 EUR Iv0pi]sy t Aj cl - * Vyri ausiasls speci alistas.lija Bekejiuíe

20 Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, , Plačioji g.10, Vilnius (viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas Juridinių asmenų registre, adresas) Valstybės iždui, MVAL1 (finansuojančios institucijos pavadinimas) PAŽYMA DĖL FINANSAVIMO SUMŲ 2017 M. GRUODŽIO 31 D N r. 4 (datai Kodas Ministerijos Departamento įstaigos Versijos Nr.2 1. Sukaupta finansavimo pajamų suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)*: Eil. Nr. Finansavimo šaltinio kodas Valstybės funkcija Ekonominės klasifikacijos straipsnis Suma (Eur, ct.) , , , , , , , , , , ,42 Iš viso: ,42 2. Gautinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)": Eil. Nr. Finansavimo šaltinio kodas Valstybės funkcija Ekonominės klasifikacijos straipsnis Suma (Eur, ct.) 1 0,00 0,00 0,00 Iš viso: 0,00 3. Per ataskaitinį laikotarpį gautos finansavimo sumos***: Eil. Nr. Finansavimo šaltinio kodas Valstybės funkcija Ekonominės klasifikacijos straipsnis Suma (Eur, ct.) , , , , , , , , , ,62

21 Eil. Nr. Finansavimo šaltinio kodas Valstybės funkcija Ekonominės klasifikacijos straipsnis Suma (Eur, ct.) Iš viso: ,62 4. Grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis)"": Eil. Ekonominės klasifikacijos Finansavimo šaltinio kodas Valstybės funkcija Suma (Eur, ct.) Nr. straipsnis 1 0,00 0,00 0,00 Iš viso: 0,00 5. Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (likutis) Eil. Nr. Finansavimo šaltinio kodas Valstybės funkcija Ekonominės klasifikacijos straipsnis Suma (Eur, ct.) 1 0,00 Iš viso: 0,00 'Sukauptos finansavimo pajamos ((debetas Kitos ilgalaikes gautinos sumos (ta dalis, kiek patirta sąnaudų, kurias numatoma kompensuoti iš iždo vėliau nei po 12 mėnesių) ir Sukauptos finansavimo pajamos ir kitos sukauptos gautinos sumos, kurios yra susijusios su finansavimo sumomis) iš Valstybės iždo. ** Gautinos finansavimo sumos (kreditas 41 Finansavimo sumos (gautinos)) iš Valstybės iždo. "* Gautos finansavimo sumos (kreditas 421 Finansavimo sumos (gautos)) iš Valstybės iždo. **** Grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 686 Grąžintinos finansavimo sumos) Valstybės iždui. ***** Sukauptos grąžintinos finansavimo sumos (kreditas 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai (sukauptos grąžintinos finansavimo 0,00 0,00 Duomenys pateikiami susumuoti pagal finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, iš viso. Duomenys pagal biudžetinių įstaigų pajamų įmokų finansavimo šaltinj (1. 4.) pažymoje nerodomi. Duomenys pateikiami litais ir centais su dviem ženklais po kablelio. t Vaiko teisių apsaugos kontrolierė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Edita Žiobienė vyr.finansininkė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) Nijolė Veniūtė (vardas Ir pavardė)

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m.

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m. VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m. FMMM Nr 1 patvirtinti LVCIIA.* Respublikai finraa auoėauo!... m»«j

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k 190136353, S.Lozoraičio g. 13, Kaunas ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. kovo 31 d. Kaunas inžinerijos licėjuje (mokinio krepšelio lėšos) programos

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPSELIS-DARZELIS NYKSTUKAS" Biudžetinė įstaiga, Uosupio g. 2, Marijampolė, tel.: (8 343) , el.p. mariiampoles.nykstuka

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPSELIS-DARZELIS NYKSTUKAS Biudžetinė įstaiga, Uosupio g. 2, Marijampolė, tel.: (8 343) , el.p. mariiampoles.nykstuka MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPSELIS-DARZELIS NYKSTUKAS" Biudžetinė įstaiga, Uosupio g. 2, 68160 Marijampolė, tel.: (8 343) 58 270, el.p. mariiampoles.nykstukas@zebra.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p.

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p. KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, 58117 Kėdainiai, tel. (8 347) 683 02, faks. (8 347) 683 02, el. p. kedainiuprc@gmail.com, http://www. prc.kedainiai.lm.lt, Duomenys

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

Kaunas

Kaunas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2006 METŲ 2005 TURINYS 1. IŠVADOS, SIŪLYMAI IR AUDITO ATLIKIMO PRINCIPAI... 3 2. VALSTYBĖS PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ SKOLOS VALSTYBĖS

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO 2018 m. sausio 29 d. Nr.

Detaliau

1-6 ataskaita del kreditu p

1-6 ataskaita del kreditu p MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA A U D I T O A T A S K A I T A DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Forma_1-VP_0912_2009

Forma_1-VP_0912_2009 1 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymo 1K-407 redakcija) Valstybin mokesčių

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PA

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PA VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PATIKRINIMO 2017 m. vasario 24 d. Nr. R-05-1 Vilnius

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Informacija apie projektų administravimą. Reikalavimai projekto išlaidų tinkamumui. Mokėjimo prašymų teikimas. 2019 m. balandžio 29 d. Sergej Tkačenko Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės

Detaliau