LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17"

Transkriptas

1 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB, numatančios pirkimų tvarkos derinimą vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 30 straipsnyje numatytos procedūros taikymo būdų (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 5769) (Tekstas svarbus EEE) (2005/15/EB) EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA, atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, 2. Kai už konkrečią veiklą atsakinga nepriklausoma institucija priima pagrįstą nuomonę dėl klausimų, svarbių Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 1 ir 2 dalių taikymui, tokia nuomonė pridedama prie prašymų. atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/17/EB, numatančią pirkimų tvarkos derinimą vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose ( 1 ), ypač įjos 30 straipsnio 6 dalį, kadangi: (1) Siekiant užtikrinti teisinį apibrėžtumą, reikėtų numatyti, kad Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje būtų skelbiami pranešimai dėl procedūros pagal Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnį pradžios, Komisijai nustatytų terminų pratęsimo bei 30 straipsnio 1 dalies taikymo pasibaigus terminui. Taip pat reikėtų numatyti, kokia informacija bus pateikiama šiuose pranešimuose ir 2 dalyse nurodyti prašymai ir nuomonės siunčiami elektroniniu būdu šiuo elektroninio pašto adresu: Jei elektroniniu būdu išsiųsti neįmanoma, reikia siųsti po tris prašymų ir nuomonių egzempliorius šiuo adresu: Commission européenne Directoration générale Marché intérieur et Services Direction des Politiques des Marchés Publics B-1049 Brussels. (2) Atsižvelgiant į Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnyje numatytus griežtus procedūros vykdymo terminus, reikėtų numatyti, kad prašymuose dėl 30 straipsnio 1 dalies taikymo turėtų būti pateikiama prašymui nagrinėti reikalinga svarbi informacija. Todėl reikėtų sudaryti į tokius prašymus įtrauktinos informacijos bei kitų su prašymais susijusių praktinių patarimų sąrašą. 30 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos turėtų būti nagrinėjamos tik pagal Direktyvą 2004/17/EB ir neturėtų užkirsti kelio konkurencijos taisyklių taikymui. (3) Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Viešųjų sutarčių patariamojo komiteto nuomonę, PRIĖMĖ ŠĮSPRENDIMĄ: 1 straipsnis 1. Prašymuose dėl Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 1 dalies taikymo turi būti pateikta bent šio sprendimo I priede numatyta informacija. ( 1 ) OL L 134, , p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1874/2004 (OL L 326, , p. 17). 2 straipsnis 1. Gavusi prašymą dėl Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 1 dalies taikymo Komisija paskelbia pranešimą, kuriame atsižvelgiant į prašymą pateikusį subjektą pateikiama šio sprendimo II priedo A arba B dalyse numatyta informacija. 2. Jei Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos antrame ir trečiame sakinyje numatytais atvejais Komisijai skirtas terminas sprendimui dėl prašymo priimti pratęsiamas, Komisija paskelbia pranešimą, kuriame atsižvelgiant į prašymą pateikusį subjektą pateikiama šio sprendimo III priedo A arba B dalyse numatyta informacija. 3. Komisijos paskelbtame pranešime, kuriame atsižvelgiant į prašymą pateikusį subjektą pateikiama šio sprendimo IV priedo A arba B dalyje nurodyta informacija, nurodomas Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 1 dalies taikymas laikantis direktyvos 30 straipsnio 4 dalies antros arba trečios pastraipos arba laikantis 30 straipsnio 5 dalies 4 pastraipos. 4. 1, 2 ir 3 dalyse numatyti pranešimai skelbiami Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

2 L 7/8 Europos Sąjungos oficialusis leidinys straipsnis Šis sprendimas skirtas visoms valstybėms narėms. Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 7 d. Komisijos vardu Charlie McCREEVY Komisijos narys

3 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/9 I PRIEDAS Informacija, pateikiama prašymuose dėl Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 1 dalies taikymo 1. 1 skyrius Pareiškėjo tapatybė ir statusas Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnis numato, kad prašymus dėl 30 straipsnio 1 dalies taikymo pateikia valstybės narės arba, jei tai numatyta atitinkamos valstybės narės teisės aktuose, perkantieji subjektai. Sąvoka pareiškėjas gali atitinkamai reikšti valstybę narę arba perkantį subjektą. Ši sąvoka naudojama tik siekiant supaprastinti tekstą Išsamus pareiškėjo pavadinimas ir adresas. Tuo atveju, jei čia nurodytos su pareiškėju susijusios įmonės( 1 ) vykdo šiame prašyme nurodytą veiklą, į sąvoką pareiškėjas įeina ne tik punkte 1.1 nurodytas subjektas, bet ir susijusios įmonės. Todėl pateikiant informaciją, ypač nurodytą 5 ir 6 skyriuose, reikia vadovautis čia pateiktu pareiškėjo sąvokos apibrėžimu Pareiškėjo statusas: perkančioji organizacija ( 2 ), valstybinė įmonė ( 3 ) ar privati įmonė? 1.3. Perkančiosioms organizacijoms: ar prašymą teikiate savo valstybės narės vardu? Jei taip, pateikite informaciją pagal kiekvieną 2 6 skirsniuose imtinai nurodytą punktą. Pagal kiekvieną 5 ir 6 skirsnių punktą pateikite prašomą informaciją apie visus subjektus, vykdančius šiame prašyme nurodytą veiklą. Tačiau, kai tokių subjektų yra daug, gali būti pateikiama informacija tik apie tuos subjektus, kuriems priklauso mažiausiai 10 % atitinkamos geografinės rinkos ( 4 ). Jei informacija apie kelis subjektus yra panaši arba identiška, ji gali būti pergrupuojama, tai nurodant Perkantiesiems subjektams (perkančiosioms organizacijoms, toms valstybinėms ir privačioms įmonėms, kurios vykdo Direktyvoje 2004/17/EB ( 5 ) nurodytą veiklą): nurodykite nacionalinės teisės akto, numatančio, kad perkantieji subjektai gali pateikti prašymą pagal 30 straipsnį, nuostatą skyrius Prašyme nurodytos veiklos apibūdinimas 2.1. Aprašykite veiklą, kuriai, jūsų nuomone, taikomos 30 straipsnio 1 dalies sąlygos ( 6 ). ( 1 ) Remiantis Direktyvos 2004/17/EB 23 straipsnio 1 dalimi, susijusi įmonė tai bet kuri įmonė, kurios metinė finansinė atskaitomybė yra konsoliduota su perkančiosiojo subjekto finansine atskaitomybe pagal 1983 m. birželio 13 d. Tarybos septintąją Direktyvą 83/349/EEB, pagrįstą Sutarties 44 straipsnio 2 dalies g punktu dėl konsoliduotos finansinės atskaitomybės, arba tuo atveju, kai tiems subjektams minėta direktyva netaikoma, bet kuri įmonė, kuriai perkantysis subjektas tiesiogiai arba netiesiogiai gali daryti dominuojančią įtaką, kaip apibrėžta 2 straipsnio 1 dalies b punkte, arba įmonė, kuri gali daryti dominuojančią įtaką perkančiajam subjektui arba įmonei, veikiančiai kaip perkantysis subjektas, dominuojančią įtaką daro kita įmonė dėl su nuosavybe, finansiniu dalyvavimu toje įmonėje arba dėl su jai taikomomis taisyklėmis susijusių priežasčių. ( 2 ) Pagal Direktyvos 2004/17/EB 2 straipsnio 1 dalies a punktą perkančiosios organizacijos yra: valstybės, regioninės ar vietos valdžios institucijos, viešosios teisės subjektai bei iš vienos ar kelių tokių institucijų arba viešosios teisės subjektų sudarytos asociacijos. Viešosios teisės subjektais laikomi visi subjektai, kurie: sukurti konkrečiai bendriems, ne komercinio ir ne pramoninio pobūdžio interesams tenkinti, turintys juridinio asmens statusą ir kurių veiklą didžiąja dalimi finansuoja valstybė, regioninės ar vietos valdžios institucijos arba kiti viešosios teisės subjektai, arba kurių valdymą kontroliuoja šie subjektai, arba kurių administraciją, valdybą arba stebėtojų tarybą sudaro daugiau kaip pusė valstybės, regioninės ar vietos valdžios institucijos arba kito viešosios teisės subjekto skiriamų narių; ( 3 ) Pagal Direktyvos 2004/17/EB 2 straipsnio 1 dalies b punktą, valstybinės įmonės yra visos įmonės, kurioms perkančioji organizacija gali tiesiogiai arba netiesiogiai daryti dominuojančią įtaką dėl su nuosavybe, finansiniu dalyvavimu toje įmonėje arba dėl su jai taikomomis taisyklėmis susijusių priežasčių. Laikoma, kad perkančiosios organizacijos daro įmonei dominuojančią įtaką tada, kai jos toje įmonėje tiesiogiai arba netiesiogiai: turi didžiąją įmonės pasirašyto kapitalo dalį arba kontroliuoja didžiąją dalį balsų, kuriuos suteikia įmonės išleistos akcijos, arba gali paskirti daugiau kaip pusę įmonės administracijos, valdybos arba stebėtojų tarybos narių. ( 4 ) Žr. 3 skyrių. ( 5 ) Susijusios veiklos sritys arba sektoriai gali būti apibendrinti taip: elektros energija (gamyba, perdavimas, paskirstymas); dujos (gamyba, perdavimas, paskirstymas); šilumos energija (gamyba, perdavimas, paskirstymas) ; angliavandeniliai (žvalgymas ir gavyba); anglis ir kitas kietos degiosios medžiagos (žvalgymas ir gavyba); geriamasis vanduo (gamyba, perdavimas, paskirstymas); miesto transportas (autobusai, metro ir t. t.); geležinkelis (asmenų ir prekių gabenimas ; infrastruktūrų įdiegimas ir pačių transporto paslaugų valdymas (teikimas)); uostai (jūrų arba vidaus, infrastruktūrų įdiegimas ir valdymas (funkcionavimas)); oro uostai (infrastruktūrų įdiegimas ir valdymas (funkcionavimas)) ir pašto paslaugos. Tikslų nurodytų veiklos rūšių apibūdinimą rasite Direktyvos 2004/17/EB 3 7 straipsniuose. ( 6 ) Ši direktyva netaikoma rinkoms, kuriose numatoma leisti vykdyti 3 7 straipsniuose nurodytą veikla, jei toje valstybėje narėje, kurioje vykdoma veiklą, ji tiesiogiai susiduria su konkurencija tose rinkose, patekimas į kurias nėra ribojamas.

4 L 7/10 Europos Sąjungos oficialusis leidinys Nurodykite teritoriją, kurioje vykdoma prašyme nurodyta veikla, jei ji vykdoma ne bendroje nacionalinėje teritorijoje. Nurodykite tik tą teritoriją, kurioje, jūsų nuomone, yra tenkinamos 30 straipsnio 1 dalies sąlygos skyrius Atitinkama rinka Atitinkamą produktų rinką sudaro visi produktai ir (arba) paslaugos, kuriuos, vartotojo nuomone, galima pakeisti vieną kitu dėl jų savybių, kainos ir dėl vartojimo, kuriam jie yra skirti ( 7 ). Toliau pateikiami veiksniai paprastai laikomi svarbiais nustatant atitinkamą produktų rinką ir į juos atsižvelgiama atliekant tyrimą ( 8 ): atitinkamų produktų ir (arba) paslaugų fizinio panašumo laipsnis, bet koks produktų galutinio panaudojimo skirtumas, dviejų produktų kainų skirtumai, išlaidos patiriamos vieno produkto vartojimą pakeičiant kitu potencialiai konkuruojančiu produktu, vartotojų nustatyta arba įtvirtinta pirmenybė kuriam nors produkto tipui arba kategorijai, produktų klasifikavimas (profesinių asociacijų nomenklatūros ir t. t.). Atitinkama geografinė rinka yra teritorija, kurioje konkretūs subjektai prisideda prie produktų ir paslaugų pasiūlos, kurioje konkurencijos sąlygos yra pakankamai vienodos ir kuri skiriasi nuo su ja besiribojančių teritorijų ypač tuo, kad konkurencijos sąlygos jose yra akivaizdžiai skirtingos. Paminėsime kai kuriuos veiksnius, į kuriuos atsižvelgiama siekiant apibrėžti atitinkamą geografinę rinką ( 8 ): konkrečių produktų arba paslaugų pobūdis ir ypatybės, patekimo į rinką kliūtys, vartotojų pasirinkimas, ryškūs atskirų rinkos dalių skirtumai arba esminiai kainos skirtumai besiribojančiose teritorijose, transporto išlaidos. ( 7 ) Prireikus patikslinkite, ar tai yra lengvai vienas kitu pakeičiami produktai; keitimui vienas kitu labiausiai tinkami produktai; keitimui vienas kitu mažiau tinkami produktai arba iš dalies keitimui vienas kitu tinkami produktai. Egzistuoja kiekvieną produktą (čia sąvoka produktas reiškia ir produktus, ir paslaugas) galinčių pakeisti tinkamų produktų įvairovė. Tokią įvairovę sudaro visi keitimui tinkami produktai, apie kuriuos galvotume konkretaus produkto atveju, t. y. visi produktai, kurie daugiau ar mažiau tenkina vartotojo poreikius. Keitimui tinkamų produktų asortimentą sudaro produktai nuo labai panašių (arba idealiai panašių) produktų (tų produktų, kuriuos vartotojai iškart pradėtų vartoti, pavyzdžiui, nežymiai išaugus konkretaus produkto kainai) iki mažiausiai tinkamų keitimui produktų (arba ne visai tinkamų) (tų produktų, kuriuos vartotojai pradėtų vartoti tik labai stipriai išaugus konkretaus produkto kainai). Apibrėždama atitinkamą rinką, Komisija atsižvelgia tik į tuos produktus, kuriais galima lengvai pakeisti konkrečius produktus. Lengvai pakeičiami produktai yra tokie, kuriuos vartotojai pradėtų vartoti reaguodami į nuosaikų, bet reikšmingą konkretaus produkto kainos išaugimą (tarkim, 5 %). Tai leidžia Komisijai įvertinti konkurencijos padėtį atitinkamoje visų produktų, kuriuos lengvai pradėtų vartoti konkrečių produktų vartotojai, rinkoje. Tačiau tai nereiškia, kad Komisija neįvertina konkrečių subjektų konkurencinių veikmų suvaržymų, kurie sąlygoja ne visai tinkamų keitimui produktų atsiradimą [tokių produktų, kuriuos vartotojas nepradėtų vartoti reaguodamas į nuosaikų, bet reikšmingą konkretaus produkto kainos išaugimą (tarkim, 5 %)]. Į tokias pasekmes atsižvelgiama apibūdinus rinką ir nustačius rinkos dalis. Todėl Komisijai svarbu turėti informaciją tiek apie tuos produktus, kuriais galima lengvai pakeisti konkretų produktą, tiek ir apie mažiau tinkamus pakeitimui produktus. [Idealaus pakeitimo pavyzdys: iš anglies gaunama elektra ir iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaunama elektra.] Iš dalies tinkamais keitimui laikomi tokie produktai ir tokios paslaugos, kurie gali pakeisti vienas kitą tik konkrečios geografinės erdvės viduje, tik tam tikru metų laiku arba tik tam tikram vartojimui. [Pavyzdžiai: vežant keleivius, vežimas geležinkeliu, metro, tramvajais ir autobusais iš dalies gali būti keičiami tarpusavyje nacionaliniu mastu, nes tokios keleivių vežimo formos egzistuoja vienos šalia kitos tik tam tikros geografinės erdvės viduje. Tačiau tokios erdvės viduje tai gali būti laikoma idealiu keitimu.] ( 8 )Tačiau šis sąrašas nėra išsamus ir pareiškėjas gali atsižvelgti į kitus veiksnius.

5 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/ Atsižvelgdami į ankstesnes pastabas, paaiškinkite atitinkamos produktų rinkos arba rinkų apibrėžimą, kuriuo, jūsų nuomone, turėtų remtis Komisija, atlikdama savo tyrimą. Atsakyme pagrįskite savo vertinimus arba išvadas ir paaiškinkite, kaip atsižvelgėte į anksčiau minėtus veiksnius. Ypač svarbu, kad nurodytumėte konkrečius produktus arba konkrečias paslaugas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusius su šiuo prašymu, o taip pat kategorijas produktų, kurie, remiantis jūsų rinkos apibrėžimu, laikomi pakaitalais. Toliau pateikiamuose klausimuose šis apibrėžimas (arba šie apibrėžimai) remiasi sąvoka atitinkama (-os) produktų rinka (arba rinkos) Paaiškinkite atitinkamos geografinės rinkos (arba rinkų), kuria (arba kuriomis) Komisija, jūsų nuomone, turi remtis atlikdama tyrimą, apibrėžimą. Atsakyme pagrįskite savo vertinimus arba išvadas ir paaiškinkite, kaip atsižvelgėte į anksčiau minėtus veiksnius. Ypač svarbu, kad nurodytumėte geografinę sritį, kurios atitinkamoje produktų rinkoje (arba rinkose) veikia konkretus (-ūs) subjektas (-ai), ir, jei manote, kad atitinkama geografinė rinka peržengia vienos valstybės narės ribas, nurodykite to priežastis. Toliau pateikiamuose klausimuose šis apibrėžimas (arba šie apibrėžimai) remiasi sąvoka atitinkama (-os) geografinė rinka (arba geografinės rinkos) skyrius Direktyvos 2004/17/EB XI priede paminėtų teisės aktų taikymas Ar šiame prašyme nurodytai veiklai taikomas kuris nors iš Direktyvos 2004/17/EB XI priede išvardytų teisės aktų ( 9 )? Jei taip, nurodykite nacionalinės teisės aktą (arba aktus), perkeliantį (arba perkeliančius) atitinkamą Bendrijos teisės aktą skyrius Informacija apie atitinkamą rinką ir galimybes patekti į ją Šią dalį reikia pildyti nepriklausomai nuo to, koks buvo atsakymas į 4.1 punktą Nurodykite, kodėl manote, kad patekimas į atitinkamą rinką nėra ribojamas Kiekvienai atitinkamai rinkai, kiekvieniems iš trejų pastarųjų finansinių metų ( 10 ) ir kiekvienai iš šių teritorijų: a) EEE teritorijai; b) visai Bendrijai; c) visai ELPA valstybių teritorijai; d) kiekvienai valstybei narei ir kiekvienai ELPA valstybei, kurioje pareiškėjas vykdo veiklą ir ( 9 ) XI priedas vadinasi taip: A DUJŲ ARBA ŠILUMOS ENERGIJOS PERDAVIMAS ARBA PASKIRSTYMAS: 1998 m. birželio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/30/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrų taisyklių (OL L 204, , p. 1). B ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBA, PERDAVIMAS ARBA PASKIRSTYMAS: 1996 m. gruodžio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/92/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (OL L 27, , p. 20). C GERIAMOJO VANDENS GAMYBA, PERDAVIMAS ARBA PASKIRSTYMAS D. PERKANTIEJI SUBJEKTAI GELEŽINKELIO PASLAUGŲ SEKTORIUJE E. PERKANTIEJI SUBJEKTAI MIESTO GELEŽINKELIO, TRAMVAJŲ, TROLEIBUSŲ ARBA AUTOBUSŲ PASLAUGŲ SEKTORIUJE F. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS PAŠTO PASLAUGŲ SEKTORIUJE: 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/67/EB dėl Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų kokybės gerinimo (OL L 15, , p. 14). Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, , p. 1). G. NAFTOS ARBA DUJŲ ŽVALGYBA GAVYBOS TIKSLAIS IR GAVYBA: 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimosi jais sąlygų (OL L 164, , p. 3.) H ANGLIES IR KITŲ KIETŲ DEGIŲJŲ MEDŽIAGŲ ŽVALGYBA GAVYBOS TIKSLAIS IR GAVYBA I. PERKANTIEJI SUBJEKTAI JŪRŲ ARBA VIDAUS UOSTŲ ARBA KITOS TERMINALO ĮRANGOS SEKTORIUOSE J. PERKANTIEJI SUBJEKTAI ORO UOSTŲ ĮRANGOS SEKTORIUJE. ( 10 ) Anksčiau minėtuose ir punktuose nurodytą informacija turi būti pateikta visoms punktuose a, b, c, d ir e nurodytoms teritorijoms.

6 L 7/12 Europos Sąjungos oficialusis leidinys e) atitinkamai geografinei rinkai ( 11 ), jei pareiškėjas mano, kad tai kita rinka, pateikite informaciją, nurodytą punktuose rinkos svarbos įvertinimą pagal pardavimų apimtis, pagal vertę (eurais) ir dydį (vienetais) ( 12 ), nurodykite skaičiavimo pagrindą ir tam tikslui naudotus šaltinius; pateikite, jei įmanoma, skaičiavimų patvirtinimui būtinus dokumentus; įvykdytų pardavimų vertę ir apimtį, taip pat pareiškėjo užimamos rinkos dalies įvertinimą; visų konkurentų (įskaitant importuotojus), turinčių ne mažiau kaip 10 % atitinkamos geografinės rinkos, turimos rinkos dalies įvertinimą, nurodant vertę (o prireikus ir dydį). Jei turite, pateikite tokiems rinkos dalių apskaičiavimams patvirtinti būtinus dokumentus ir nurodykite tokių konkurentų pavadinimą, adresą, telefono ir fakso numerius, o taip pat minėtų konkurentų asmenų pasiteirauti vardus, pavardes arba pareigas; importo į EEE bendros vertės ir apimties įvertinimą, taip pat importo kilmę, nurodant: a) pareiškėjui priskiriamo tokio importo dalį; b) kokius sunkumus, jūsų manymu, tokiam importui sukuria kvotos ir prekybos tarifinės bei netarifinės kliūtys; c) kokią įtaką, jūsų manymu, transporto ir kitos išlaidos daro importui; prekybos tarp valstybių EEE teritorijoje kliūtis, sąlygojamas: a) transporto ir kitų išlaidų; b) kitų netarifinių kliūčių prekybai; būdą, kuriuo naudodamasis pareiškėjas gamina arba sukuria ir parduoda savo produktus arba paslaugas; patikslinkite, pavyzdžiui, ar gamyba vyksta vietoje arba ar prekyba vykdoma naudojantis vietos platinimo tinklais; pareiškėjo kiekvienoje valstybėje narėje ir kiekvienoje ELPA valstybėje naudojamų kainų indeksų palyginimą bei panašų Bendrijos, ELPA valstybių ir kitų teritorijų, kuriose gaminami šie produktai (pavyzdžiui, Rytų Europos šalys, Jungtinės Amerikos Valstijos, Japonija ar kiti atitinkami regionai), kainų indeksų palyginimą; pareiškėjo ir jo pagrindinių konkurentų vertikalios integracijos pobūdžio ir laipsnio palyginimą; nurodykite visus galimus aktyvus arba visas infrastruktūras, kurie yra bendrai naudojami su kitais subjektais arba kurie yra naudojami siekiant daugiau nei vienos Direktyvoje 2004/17/EB nurodytos veiklos. Jei tokių aktyvų ar infrastruktūrų naudojimui taikomos specialios sąlygos, pavyzdžiui, įsipareigojimai teikti universaliąsias paslaugas arba specialios teisės, nurodykite tai Pateikite šią informaciją: ar per pastaruosius penkerius metus atsirado naujų svarbių dalyvių atitinkamoje (-ose) produkto geografinėje rinkoje (geografinėse rinkose) ( 11 )? Jei taip, nurodykite, jei įmanoma, atitinkamos įmonės pavadinimą, adresą, telefono ir fakso numerius bei kompetetingo ir galinčio įvertinti tokios įmonės turimą rinkos dalį asmens pasiteirauti, vardą, pavardę arba pareigas; ( 11 ) Žr. 3 skyrių. ( 12 ) Rinkos vertė ir dydis turi atitikti gamybą konkrečiose geografinėse zonose pridėjus importą ir atėmus eksportą.

7 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/ ar, pareiškėjo nuomone, yra įmonių (įskaitant ir tokias, kurios šiuo metu veikia tik ne Bendrijos rinkose arba tik už EEE ribų esančiose rinkose), kurios galėtų ateiti į rinką? Jei taip, pateikite priežastis, kuriomis remiatės, nurodykite tokių įmonių pavadinimus, adresus, telefono ir fakso numerius bei kompetetingo ir galinčio apskaičiuoti tokių įmonių numanomo atėjimo į rinką terminą asmens vardą, pavardę arba pareigas apibūdinkite įvairius veiksnius, kurie bendrai įtakoja atėjimą į atitinkamą rinką geografinės teritorijos ir produktų prasme. Tai darydami atsižvelkite, jei reikia, į: a) bendras atėjimo į rinką išlaidas (mokslinius tyrimus ir plėtrą, reikalingas platinimo sistemas, rinkodarą, reklamą, garantinį aptarnavimą, ir t. t.) tokiu pat mastu, lyg būtumėte susidūrę su gyvybingu ir svarbiu konkurentu, nurodydami, kokia rinkos dalis priklausytų tam konkurentui; b) trukdančias ateiti į rinką teisines arba įstatymų kliūtis, pavyzdžiui, bet kokius valdžios institucijų leidimus arba standartus; c) bet kokius apribojimus, atsirandančius dėl patentų, pažangiosios patirties ir kitų intelektualinės nuosavybės teisių tokiose rinkose, ir į visus apribojimus, atsirandančius dėl licencijų tokioms teisėms išdavimo; d) tai, kokiu mastu pareiškėjas atitinkamoje rinkoje suteikia arba gauna patento licencijas, pažangiąją patirtį ir kitas teises; e) masto ekonomikos svarbą produktų gamybai atitinkamose rinkose; f) galimybę pasinaudoti tiekimo šaltiniais, tokiais, kaip pirminių žaliavų atsargos. Moksliniai tyrimai ir plėtra nurodykite kokią svarbą moksliniai tyrimai ir plėtra turi atitinkamose rinkose veikiančių įmonių pajėgumui atlaikyti ilgalaikę konkurenciją. Paaiškinkite atitinkamose rinkose pareiškėjo atliekamų mokslinių tyrimų ir plėtros darbų pobūdį. Tai darydami, jei reikia, atsižvelkite įšiuos punktus: a) į konkrečiam pareiškėjui atitinkamose rinkose atliekamų mokslinių tyrimų ir plėtros ( 13 ) vystymąsi ir intensyvumą; b) į technologijos vystymąsi atitinkamose rinkose per atitinkamos trukmės laikotarpį (ypač į produktų ir (arba) paslaugų, gamybos procesų, platinimo sistemų, ir t. t. vystymąsi); ; c) į pagrindines inovacijas tokiose rinkose ir tokias inovacijas inicijavusias įmones; d) į inovacijų tokiose rinkose ciklą ir ciklo etapą, kuriame yra pareiškėjas. Bendradarbiavimo susitarimai kokia apimtimi egzistuoja bendradarbiavimo susitarimai (horizontalūs arba vertikalūs) atitinkamose rinkose? patikslinkite informaciją apie svarbiausius pareiškėjo sudarytus bendradarbiavimo susitarimus atitinkamose rinkose, konkrečiai apie mokslinių tyrimų ir plėtros susitarimus, susitarimus dėl licencijų, bendros gamybos, specializacijos, platinimo, ilgalaikio tiekimo ir apsikeitimo informacija skyrius Susidūrimas su konkurencija Remiantis Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 2 dalimi, siekiant nustatyti, ar veikla tiesiogiai susiduria su konkurencija, reikia remtis Sutarties nuostatas konkurencijos srityje atitinkančiais kriterijais, pavyzdžiui, atitinkamų prekių arba paslaugų charakteristikomis, alternatyvių prekių arba paslaugų buvimu, daugiau kaip vieno konkrečios prekės tiekėjo arba paslaugos teikėjo realiu arba potencialiu buvimu ir jo prekių arba paslaugų kainomis. ( 13 ) Mokslinių tyrimų ir plėtros intensyvumas įvertinamas atsižvelgiant į išlaidų moksliniams tyrimams ir plėtrai bei apyvartos santykį.

8 L 7/14 Europos Sąjungos oficialusis leidinys Nurodykite priežastis, kodėl manote, kad šiame prašyme nurodyta veikla neabejotinai yra veikiama konkurencijos atitinkamos (-ų) geografinės rinkos (arba geografinių rinkų) atitinkamoje(-ose) produktų rinkoje (arba rinkose). Ypač svarbu, kad pateiktumėte tokią informaciją: Bendras atitinkamos rinkos sąlygas Nurodykite penkis pagrindinius, nepriklausomus pareiškėjo tiekėjus ( 14 ) ir kokią dalį kiekvienas iš jų užima pareiškėjui vykdant pirkimus (perkant pirmines žaliavas arba prekes, reikalingas pareiškėjo atitinkamų produktų gamybai). Nurodykite tokių tiekėjų pavadinimus, adresus, telefono ir fakso numerius jų asmenų pasiteirauti vardus, pavardes arba pareigas. Taip pat nurodykite su pareiškėju susijusias įmones ir kokią dalį kiekviena iš jų užima pareiškėjui vykdant pirkimus (perkant pirmines žaliavas arba prekes, reikalingas pareiškėjo atitinkamų produktų gamybai). Nurodykite tokių susijusių įmonių pavadinimus, adresus, telefono ir fakso numerius bei asmenų pasiteirauti vardus, pavardes arba pareigas. Pasiūlos struktūrą atitinkamose rinkose Apibūdinkite platinimo kanalus ir garantinio aptarnavimo tinklus atitinkamose rinkose. Tai darydami, jei reikia, atsižvelkite įšiuos punktus: a) į tokiose rinkose veikiančias platinimo sistemas ir jų reikšmę. Kokiu mastu platinimą užtikrina tretieji asmenys arba su pareiškėju susijusios įmonės? b) veikiantys garantinio aptarnavimo tinklai (pavyzdžiui, priežiūros ir remonto paslaugos) ir jų reikšmė rinkai. Kokiu mastu tokias paslaugas užtikrina tretieji asmenys arba su pareiškėju susijusios įmonės? Prireikus pateikite paskutinių trejų metų bendro pajėgumo įvertinimą Bendrijos ir ELPA mastu. Koks buvo pareiškėjo pajėgumas ir jo panaudojimo laipsnis per tą laikotarpį? Pateikite visą kitą, jūsų manymu, svarbią informaciją. Prašymo dėl atitinkamų rinkų struktūra Nurodykite penkis nepriklausomus pagrindinius pareiškėjo klientus atitinkamoje rinkoje ir kokia pareiškėjo parduotų atitinkamų produktų dalis tenka kiekvienam iš jų. Nurodykite jų pavadinimus, adresus, telefono ir fakso numerius bei jų asmenų pasiteiravimui vardus, pavardes arba pareigas Apibūdinkite prašymo struktūrą, nurodydami: a) skirtingus rinkos vystymosi etapus, pavyzdžiui, pakilimą, plėtrą, brandą ir silpnėjimą bei nuo paklausos priklausantį augimo lygį; b) kiek svarbu tai, kam klientai teikia pirmenybę, ištikimybės vienam prekės ženklui prasme, produktų diferenciacijos ir viso produktų asortimento teikimo prasme; c) kiek koncentruota arba susiskaldžiusi yra atitinkama rinka atsižvelgiant į paklausą; d) klientų suskirstymą į skirtingas grupes apibūdinant kiekvienos grupės kliento tipą ; e) išimtines platinimo teises suteikiančių sutarčių ir kitų ilgalaikių sutarčių reikšmę; f) kiek svarbi yra perkančiųjų organizacijų, valstybinių įmonių arba panašių įstaigų paklausa Pateikite vartotojų aktyvumo vertinimus po to, kai per pastaruosius penkerius metus keitėsi tiekėjai arba sutarties sąlygos. Taip pat nurodykite, kokiais šaltiniais naudojotės šiam tikslui pasiekti ir, jei turite, pateikite įvertinimą pagrindžiančius būtinus dokumentus. ( 14 ) Nepriklausomais tiekėjais negali būti su pareiškėju susijusios įmonės. Susijusių įmonių sąvokos apibrėžimą rasite prie 1.1. punkto pateiktoje 1 išnašoje.

9 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/15 II PRIEDAS Pranešimų dėl prašymo, pateikiamo pagal Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnį, pavyzdžiai A. Valstybės narės pateikiamas prašymas m. d. Komisija gavo prašymą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB ( 1 ), 30 straipsnio 4 dalį. Pirmoji darbo diena po tokio prašymo gavimo yra m. d. Šis, (konkrečios valstybės narės pavadinimas) pateiktas prašymas yra susijęs su (pateikite trumpą sektoriaus arba konkrečios veiklos apibūdinimą) šioje šalyje. Minėtas 30 straipsnis numato, kad Direktyva 2004/17/EB netaikoma, jei konkreti veikla tiesiogiai susiduria su konkurencija tokiose rinkose, patekimas į kurias nėra ribojamas. Tokių sąlygų įvertinimas yra atliekamas išskirtinai remiantis Direktyva 2004/17/EB ir neužkertant kelio konkurencijos taisyklių taikymui. Komisija priima sprendimą dėl šio prašymo per tris mėnesius nuo anksčiau nurodytos darbo dienos. Terminas baigiasi m. d. Minėtos direktyvos 4 dalies trečios pastraipos nuostatos taikytinos (netaikytinos) ( 2 ). Todėl Komisijai skirtą laikotarpį galima pratęsti vienu mėnesiu (trimis mėnesiais) ( 2 ). Apie tokį pratęsimą turi būti paskelbta. B. Perkančiųjų subjektų pateikiamas prašymas m. d. Komisija gavo prašymą pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 4 dalį. Pirmoji darbo diena po tokio prašymo gavimo yra m. d. Šis (konkrečios perkančiosios organizacijos pavadinimas) pateiktas prašymas yra susijęs su (pateikite trumpą sektoriaus arba konkrečios veiklos apibūdinimą) (nurodykite konkrečią valstybę narę). Minėtas 30 straipsnis numato, kad Direktyva 2004/17/EB netaikoma, jei konkreti veikla tiesiogiai susiduria su konkurencija tokiose rinkose, patekimas į kurias nėra ribojamas. Tokių sąlygų vertinimas yra atliekamas išskirtinai remiantis Direktyva 2004/17/EB ir neužkertant kelio konkurencijos taisyklių taikymui. Komisija priima sprendimą dėl šio prašymo per tris mėnesius nuo anksčiau nurodytos darbo dienos. Terminas baigiasi m. d. Prireikus šis terminas gali būti pratęstas trimis mėnesiais. Apie tokį pratęsimą turi būti paskelbta. Remiantis 30 straipsnio 6 dalies antra pastraipa, naujiems prašymams dėl (trumpas sektoriaus arba konkrečios veiklos apibūdinimas) (nurodykite, kokioje valstybėje narėje), kurie bus pateikti iki šiam prašymui numatyto termino pabaigos, naujos procedūros netaikomos ir jie bus nagrinėjami pagal šį prašymą. ( 1 ) OL L 134, , p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1874/2004 (OL L 326, , p. 17). ( 2 ) Nereikalingą tekstą išbraukite.

10 L 7/16 Europos Sąjungos oficialusis leidinys III PRIEDAS Pranešimų dėl prašymo, pateikiamo pagal Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnį, pavyzdžiai. Termino pratęsimas A. Valstybės narės pateikiamas prašymas m d. Komisija gavo prašymą pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 4 dalį.( 1 ). Šis [konkrečios valstybės narės pavadinimas] pateiktas prašymas yra susijęs su [pateikite trumpą sektoriaus arba konkrečios veiklos apibūdinimą] šioje šalyje. Prašymas paskelbtas m. d. Oficialiajame leidinyje C Pirmasis terminas baigiasi m. d. Atsižvelgiant į tai, kad [trumpai nurodykite termino pratęsimo priežastis] ir, remiantis 30 straipsnio 6 dalies antro (trečio) sakinio nuostatomis, Komisijos turimas laikotarpis sprendimui dėl šio prašymo priimti pratęsiamas trimis mėnesiais (vienu mėnesiu). Galutinis terminas baigiasi m. d. B. Perkančiųjų subjektų pateikiamas prašymas m. d. Komisija gavo prašymą pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 4 dalį. Šis [konkrečios valstybės narės pavadinimas] pateiktas prašymas yra susijęs su [pateikite trumpą sektoriaus arba konkrečios veiklos apibūdinimą] [nurodykite konkrečią valstybę narę]. Prašymas paskelbtas m. d. Oficialiajame leidinyje C Pirmasis terminas baigiasi m. d. Atsižvelgiant į tai, kad [trumpai nurodykite termino pratęsimo priežastis] ir, remiantis 30 straipsnio 6 dalies antro sakinio nuostatomis, Komisijos turimas laikotarpis sprendimui dėl šio prašymo priimti pratęsiamas trimis mėnesiais. Galutinis terminas baigiasi m d. ( 1 ) OL L 134, , p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1874/2004 (OL L 326, , p. 17).

11 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/17 IV PRIEDAS Pranešimų dėl prašymo, pateikiamo pagal Direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnį, pavyzdžiai. 30 straipsnio 1 dalies taikymas, kai nėra priimtų sprendimų dėl terminų A. Valstybės narės pateikiamas prašymas m. d. Komisija gavo prašymą pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB ( 1 ) 30 straipsnio 4 dalį. Šis [konkrečios valstybės narės pavadinimas] pateiktas prašymas yra susijęs su [pateikite trumpą sektoriaus arba konkrečios veiklos apibūdinimą] šioje šalyje. Jis buvo paskelbtas m. d. Oficialiajame leidinyje C. [Pirmasis laikotarpis buvo pratęstas, žr. m. d. Oficialiajame leidinyje C.( 2 ) paskelbtą tekstą]. Terminui, per kurį turėjo būti priimtas sprendimas pasibaigus m. d., taikoma 30 straipsnio 1 dalis. Todėl Direktyvos 2004/17/EB nuostatos nėra taikomos tose rinkose, kur ketinama leisti užsiimti veikla [pateikite trumpą sektoriaus arba konkrečios veiklos apibūdinimą] [nurodykite konkrečią valstybę narę]. B. Perkančiųjų subjektų pateikiamas prašymas m. d. Komisija gavo prašymą pagal 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB 30 straipsnio 5 dalį. Šis [konkrečios perkančiosios organizacijos pavadinimas] pateiktas prašymas yra susijęs su [pateikite trumpą sektoriaus arba konkrečios veiklos apibūdinimą] [nurodykite konkrečią valstybę narę]. Jis buvo paskelbtas m. d. Oficialiajame leidinyje C. [Pirmasis laikotarpis buvo pratęstas, žr. m. d. Oficialiajame leidinyje C ( 2 ) paskelbtą tekstą]. Terminui, per kurį turėjo būti priimtas sprendimas pasibaigus m. d., taikoma 30 straipsnio 1 dalis. Todėl Direktyvos 2004/17/EB nuostatos nėra taikomos tose rinkose, kur ketinama leisti užsiimti veikla [pateikite trumpą sektoriaus arba konkrečios veiklos apibūdinimą] [nurodykite konkrečią valstybę narę]. ( 1 ) OL L 134, , p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1874/2004 (OL L 326, , p. 17). ( 2 ) Naudokite prireikus.

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: +352 29 29 42 670 El. paštas: ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų L 191/10 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 7 23 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 637/2009 2009 m. liepos 22 d. nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 30.1.2013 COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų ir vidaus rinkos taisyklių taikymo visuotinės ekonominės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS Eil. Nr. Pastabos teikėjas / pastabų gr

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS Eil. Nr. Pastabos teikėjas / pastabų gr VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS 1. 1.1. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau Taryba) Taryba nėra atlikusi išsamaus

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

CL2008L0100LT bi_cp 1..1

CL2008L0100LT bi_cp 1..1 2008L0100 LT 18.11.2008 000.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/100/EB 2008 m. spalio 28 d. iš dalies keičianti

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx

Microsoft Word - VP3-1.3-UM-05-R_ docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL VP3-1.3-ŪM-05-R PRIEMONĖS VIEŠOSIOS TURIZMO INFRASTRUKTŪROS IR PASLAUGŲ PLĖTRA REGIONUOSE PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2008 m.

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.12.2016 A8-0371/4 4 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese Europos Parlamentas atmeta Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą. 7.12.2016 A8-0371/5 5 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 1 straipsnio 1 dalies

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

BoS 2017 XX Final Report on Guidelines on Authorisations.docx

BoS 2017 XX Final Report on Guidelines on Authorisations.docx EBA/GL/2017/09 08/11/2017 Gairės dėl informacijos, pateiktinos prašymuose išduoti leidimą vykdyti mokėjimo įstaigų, elektroninių pinigų įstaigų veiklą ir įregistruoti informavimo apie sąskaitas paslaugų

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-5 DĖL PRAŠYMŲ ATLIKTI PAIEŠKAS EUROPOS PATENTŲ TARNYBOJE

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. gegužės 18 d. - kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tary

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. gegužės 18 d. - kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tary 2016 7 30 L 206/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2016/1237 2016 m. gegužės 18 d. kuriuo iš dalies papildomi Europos Parlamento ir Tarybos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode] AB Lietuvos energija pokyčiai įgyvendinant nacionalinę elektros energetikos strategiją Vilnius, 2010-09-30 1 Aloyzas Koryzna Darius Grondskis Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos tikslai 1. Didinti

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTIN

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTIN LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS PRIEMONĖS NR.

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS (Konkurencingumas (vidaus

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS),

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS), Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PEP-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e L 328/82 2018 12 21 DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/2001 2018 m. gruodžio 11 d. dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) (Tekstas svarbus

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

STATISTIKOS DEPARTAMENTO

STATISTIKOS DEPARTAMENTO Įsakymas netenka galios 2015-03-20: Lietuvos statistikos departamentas, Įsakymas Nr. DĮ-354, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19823 Dėl Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos data: 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

CL2014R0639LT bi_cp 1..1

CL2014R0639LT bi_cp 1..1 02014R0639 LT 03.07.2017 003.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR ŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PARTICIPATION BY THE JRC

PARTICIPATION BY THE JRC VISŲ 7BP PAVYZDINIAM DOTACIJOS SUSITARIMUI EUROPOS SĄJUNGOS IR EURATOMO SEPTINTAJAI BENDRAJAI PROGRAMAI ĮGYVENDINTI TAIKYTINŲ SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ SĄRAŠAS TURINYS 1. JTC DALYVAVIMAS...3 2. TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.17 KOM(2010) 486 galutinis 2008/0183 (COD) Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų įregistravimu, perregistravimu,

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk 2016 3 31 L 81/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/424 2016 m. kovo 9 d. dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB

Detaliau

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau