Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009"

Transkriptas

1 Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009

2 UDK 316.3(474.5) Pi67 Tyrimą remia: Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa Lietuvos gyventojų ir mokytojų reprezentatyvias apklausas atliko: ISBN Pilietinės visuomenės institutas, 2009

3 Turinys Pratarmė I. Lietuvos gyventojų pilietinė galia Domėjimasis viešaisiais reikalais Pilietinis aktyvumas Dalyvavimo pilietinėse veiklose potencialas Pilietinės įtakos suvokimas Rizikų, susijusių su pilietinėmis veiklomis, vertinimas Lietuvos gyventojų pilietinės galios indeksas Išvados II. Mokytojų pilietinė galia Domėjimasis viešaisiais reikalais Pilietinis aktyvumas Dalyvavimo pilietinėse veiklose potencialas Pilietinės įtakos suvokimas Rizikų, susijusių su pilietinėmis veiklomis, vertinimas Mokytojų pilietinės galios indeksas Išvados Priedas. Kas yra pilietinės galios indeksas ir kaip jis apskaičiuojamas? Priedas. Apklausos Pilietinės galios indeksas klausimynas Priedas. Informacija apie apklausas. 66

4

5 Pilietinės Galios indeksas Pratarmė 2007 metais Pilietinės visuomenės institutas inicijavo ilgalaikį, longitudinį, Lietuvos pilietinės galios indekso tyrimą. Šio tyrimo tikslas nustatyti, kaip kinta Lietuvos visuomenės domėjimasis viešaisiais reikalais, pilietinis dalyvavimas, nuostata imtis pilietinės veiklos vietiniu ir nacionaliniu lygmeniu, požiūris į turimas pilietines galias bei socialinės aplikos palankumo pilietinei veiklai vertinimas. Kasmet atliekamas pilietinės galios tyrimas yra skirtas atskleisti Lietuvos pilietinės visuomenės raidos tendencijoms bei aptarti kliūtims, trukdančioms gyventojams dalyvauti demokratiniuose šalies valdymo procesuose ir lėtinančioms savarankios visuomenės radimąsi. Lietuvos pilietinės galios indekso tyrimas buvo atliktas du kartus 2007 ir 2008 metais. Ankstesnių metų tyrimo duomenys buvo pristatyti prieš metus išleistame Pilietinės visuomenės instituto leidinyje Pilietinės galios indeksas Šis leidinys skirtas 2008 metų tyrimo rezultatams. Lyginant 2007 metų ir 2008 metų tyrimus ypač svarbu atkreipti dėmesį į vieną jų skirtumą. Skirtingai nei 2007 metais, 2008-aisiais buvo atliktas ne tik visų Lietuvos gyventojų, bet ir atskiras šalies mokytojų pilietinės galios tyrimas. Mokytojų kaip atskiros socialinės grupės pilietinės galios tyrimas reikšmingas dėl kelių priežasčių. Pirma, mokykla yra vienas iš svarbiausių politinės socializacijos institutų: būtent nuo mokytojų labai priklauso jaunosios kartos nuostatų raida. Be to, mokytojai yra viena iš socialiai įtakingiausių grupių visuomenėje, ne tik todėl, kad formuoja jaunimo vertybes ir pilietiškumo įgūdžius, bet ir dėl to, kad į mokytojus, ypač kaimuose ir mažesniuose miesteliuose, žvelgiama kaip į bendruomenės lyderius, autoritetus metų tyrimas leido aprašyti ir palyginti Lietuvos mokytojų pilietinę galią su bendra Lietuvos visuomenės pilietine galia. Pilietinės galios tyrimo metodika yra išsamiai pristatyta šio leidinio 1 priede. Čia glaustai paminėsime tik kelis šios metodikos aspektus. Pirma, pilietinės galios indeksą sudaro keturi matmenys gyventojų esamo pilietinio aktyvumo, potencialaus pilietinio aktyvumo, pilietinės įtakos suvokimo ir pilietinės veiklos rizikos vertinimo indeksai. Gyventojai gali turėti daugiau pilietinės galios pagal vieną matmenį, mažiau pagal kitą, todėl vertinant pilietinės visuomenės būklę 5

6 P i l i e t i n ė s G a l i o s i n d e k s a s svarbu ne tik pažvelgti į bendrą pilietinės galios indeksą, bet ir skirti dėmesį kiekvieno pilietinės galios matmens analizei atskirai. Antra, Lietuvos pilietinės galios indeksas yra skaičiuojamas naudojant reprezentatyvios šalies gyventojų apklausos duomenis. Atitinkamai mokytojų pilietinės galios indeksas skaičiuojamas pasitelkiant reprezentatyvios Lietuvos mokytojų apklausos duomenis. Abejose apklausose yra naudojamas toks pat klausimynas (žr. 2 priedą) m. pilietinės galios tyrime reprezentatyvias Lietuvos gyventojų ir mokytojų apklausas atliko TNS Gallup (informacija apie apklausas yra pateikiama 3 priede). Trečia, kadangi pilietinės galios tyrimo tikslas yra ne tik atskleisti esamą pilietinės visuomenės būklę, bet ir jos pokyčių tendencijas, todėl taikomi tie patys rodikliai kasmet kartojamuose tyrimuose. Net nedideli, iš pirmo žvilgsio neesminiai kurio nors rodiklio pakeitimai nebeleistų palyginti skirtingais metais atliktų apklausų duomenų pagal šį rodiklį. Vis dėlto, norint užtikrinti didesnę tyrimo kokybę, tyrimo metodika yra tobulinama įtraukiant naujus rodiklius. Čia svarbu paminėti, kad 2008 metų pilietinės galios indekso tyrimas pagal jame taikytus rodiklius nuo ankstesnių metų tyrimo skiriasi dviem aspektais. Į 2008 m. klausimyną buvo įtraukti nauji klausimai apie gyventojų domėjimąsi viešaisiais reikalais. Šie klausimai pakeitė 2007 m. klausimus apie įvairių informacijos šaltinių naudojimą siekiant sužinoti šalies ar savo gyvenamosios vietovės naujienas, mat anksčiau užduodami klausimai suteikė per mažai informacijos apie Lietuvos gyventojų domėjimąsi krašto reikalais. Domėjimasis viešaisiais reikalais yra svarbus pilietinės galios matmuo, todėl ilgainiui yra numatoma skaičiuojant bendrą pilietinės galios indeksą įtraukti ne tik keturis anksčiau minėtus matmenis (esamą pilietinį aktyvumą, potencialų pilietinį aktyvumą, pilietinės įtakos suvokimo ir pilietinės veiklos rizikos vertinimą), bet ir penktą domėjimosi viešaisiais reikalais matmenį tyrime taip pat buvo atsisakyta klausimo dėl dalyvavimo Seimo rinkimuose, nes ankstesnis tyrimas parodė, kad šis rodiklis nėra pakankamai pagrįstas matuojant gyventojų pilietinio aktyvumo potencialą. Pastarasis metodikos pakeitimas lėmė vieno iš rodiklių potencialaus pilietinio aktyvumo indekso skaičiavimo pakeitimus. Dėl šių pakeitimų šiek tiek pasikeitė ir jungtinis pilietinės galios indeksas. Lyginant 2007 m. ir 2008 m. duomenis, į šiuos pakeitimus buvo atsižvelgta: 2007 m. potencialaus pilietinio aktyvumo indeksas ir pilietinės galios 6

7 Pilietinės Galios indeksas indeksas buvo perskaičiuoti pagal šių metų metodikos pakeitimus. Ketvirta, bendro pilietinės galios indekso skaičiavimo metodika yra sukurta taip, kad pilietinės galios indeksas rodytų ne idealizuotą, bet iš tiesų Lietuvos visuomenėje įmanomą žmonių pilietinio angažuotumo lygį. Pilietinės galios indeksas įgyja reikšmes nuo 0 iki 100 balų: 0 reiškia, kad gyventojai visiškai neturi pilietinės galios, o 100 kad visuomenei būdinga stipri pilietinė galia metais Lietuvos pilietinės galios indeksas buvo 32,7 balo iš 100 galimų. Toks indeksas reiškė menką Lietuvos visuomenės pilietinę galią. Ar pakito Lietuvos pilietinė galia per metus? 2008 metų tyrimas atskleidė: nors bendras visuomenės pilietinės galios lygis per šiuos metus liko nepasikeitęs (šių metų indekso reikšmė yra 33,2), pakito atskiros pilietinės galios dimensijos. Viena vertus, per pastaruosius metus žmonės pradėjo aktyviau dalyvauti kai kuriose pilietinėse veiklose, šiek tiek sustiprėjo pilietinio aktyvumo potencialas. Kita vertus, žmonės pradėjo prasčiau vertinti socialinę aplinką, dažniau joje įžvelgia grėsmes nukentėti dėl pilietinės veiklos. Šiuos pokyčius galima sieti su 2008 metų socialiniu politiniu kontekstu. Rudenį įvykę rinkimai į Seimą sustiprino gyventojų dėmesį šalies valdymo klausimams, socialinėms, ekonominės, politinėms Lietuvos problemoms. Šios aplinkybės gali bent iš dalies paaiškinti, kodėl šiais metais, skirtingai nei ankstesniais, didesnei daliai žmonių buvo būdinga nuostata prisidėti prie pilietinių veiklų, jeigu visai šaliai iškiltų rimta politinė problema. Šią nuostatą, matyt, sustiprino ir naujosios Vyriausybės veiksmai. Paskelbtas ir pradėtas įgyvendinti antikrizinių veiksmų planas akivaizdžiai yra nepriimtinas daliai visuomenės. Nepasitenkinimas valdžios veiksmais taip pat stiprino pilietinio aktyvumo potencialą, kuris 2009 m. sausį virto ir realiomis protesto akcijomis. Vis dažniau organizuojamos labdaros akcijos, suteikiančios galimybę gyventojams nedidelėmis pinigų sumomis paremti socialines paramos reikalingas visuomenės grupes, pilietinį sąmoningumą skatinančios programos, tokios kaip Stop karui keliuose, sudarė palankias sąlygas per šiuos metus stiprėti toms gyventojų pilietinėms veikloms, kurios nereikalauja didesnių laiko ar energijos išteklių, tačiau leidžia žmonėms šiek tiek prisidėti prie bendrų problemų sprendimo m. vyko mokytojų protesto akcijos, kuriose buvo reikalaujama pakelti atlyginimus. Tai atsispindi ir tyrimo rezultatuose: mokytojų pilie- 7

8 P i l i e t i n ė s G a l i o s i n d e k s a s tinis aktyvumas yra gerokai aukštesnis nei visos visuomenės. Antrojoje metų pusėje vis labiau plitusi krizės retorika, nedarbo augimas, infliacija, kylančios komunalinių paslaugų kainos skatino socialinio nesaugumo jausmo stiprėjimą. Kita vertus, visuomenėje toliau vyrauja nuomonė, kad paprasti jos piliečiai turi labai mažai įtakos priimamiems sprendimams. Tokią nuostatą neabejotinai stiprino ir 2008 m. valdžios priimti ar įgyvendinti kontroversiški sprendimai: pavyzdžiui, įsteigti Leo LT nesutrukdė gausios pilietinės akcijos. Tokios patirtys kuria neigiamą foną, palaikantį nuostatą, kad paprasti piliečiai neturi įtakos valstybės valdymui. Šį leidinį sudaro dvi dalys. Pirmoje dalyje yra pristatomi 2008 metų Lietuvos gyventojų pilietinės galios tyrimo rezultatai. Kiekvienai pilietinės galios dimensijai domėjimuisi viešaisiais reikalais, pilietiniam aktyvumui, dalyvavimo pilietinėse veiklose potencialui, pilietinės įtakos suvokimui ir rizikų, susijusių su pilietinėmis veiklomis, vertinimui yra skirtas atskiras skyrius, kuriame rasite ne tik pateiktus bendrus tyrimo duomenis, bet ir duomenų analizes pagal socialines-demografines gyventojų charakteristikas (lytį, amžių, išsimokslinimą, užimtumo statusą, pajamas, gyvenamąją vietą) bei 2008 ir 2007 metų tyrimo rezultatų palyginimą. Antroji leidinio dalis yra skirta Lietuvos mokytojų tyrimo rezultatams. Visi tyrimo duomenys skelbiami Pilietinės visuomenės instituto tinklalapyje 8

9 Pilietinės Galios indeksas I. Lietuvos gyventojų pilietinė galia 1. Domėjimasis viešaisiais reikalais Siekiant išsiaiškinti Lietuvos gyventojų domėjimąsi viešaisiais reikalai, apklausoje respondentų buvo klausiama, ar jiems svarbu kasdien sužinoti įvairių gyvenimo sričių naujienas: sporto, įžymių žmonių gyvenimo, kultūrinio gyvenimo, politikos, verslo, ekonomikos, kriminalines, nelaimingų įvykių naujienas, naujienas apie jų gyvenamosios vietovės reikalus, bendruomenės problemas. Apklausos rezultatai yra pateikiami 1 paveiksle. Kaip matyti, svarbiausia šalies gyventojams yra kasdien sužinoti naujienas apie jų gyvenamosios vietovės reikalus (28 proc. apklaustųjų nurodė, kad šias naujienas sužinoti jiems labai svarbu, dar 58 proc. kad svarbu). Politinio gyvenimo naujienas labai svarbu sužinoti penktadaliui šalies gyventojų (22 proc.). Tokiai pačiai daliai gyventojų labai įdomios yra kriminalinės 1 pav. Lietuvos gyventojų domėjimasis viešaisiais reikalais Ar Jums svarbu kasdien sužinoti šias naujienas? Tai Jums yra labai svarbu, svarbu, nesvarbu ar visiškai nesvarbu? Naujienas apie Jūsų gyvenamosios vietovės reikalus, bendruomenės problemas Kriminalines, nelaimingų įvykių naujienas Politinio gyvenimo naujienas Verslo, ekonomikos naujienas Sporto naujienas Kultūrinio gyvenimo naujienas Įžymių žmonių gyvenimo naujienas % 20% 40% 60% 80% 100% Labai svarbu Svarbu Nesvarbu Visiškai nesvarbu 9

10 P i l i e t i n ė s G a l i o s i n d e k s a s ir nelaimingų įvykių naujienos. Verslo ir kultūrinio gyvenimo naujienos domina šiek tiek mažesnę dalį lietuvių nei anksčiau nurodytos trys naujienų grupės. Įžymių žmonių gyvenimo ir sporto naujienos apklausoje rečiausiai buvo nurodytos kaip naujienos, kurias kasdien labai svarbu ar svarbu sužinoti. Analizuojant ryšius tarp domėjimosi įvairių gyvenimo sričių naujienomis pastebėta, kad domėjimasis politinio gyvenimo naujienomis, verslo ir ekonomikos naujienomis, kultūrinio gyvenimo naujienomis tarpusavyje koreliuoja. Tuo tarpu domėjimasis kriminalinėmis, nelaimingų įvykių naujienomis stipriai koreliuoja su domėjimusi įžymių žmonių gyvenimo naujienomis. Domėjimasis politinio gyvenimo naujienomis priklauso nuo gyventojų amžiaus, išsimokslinimo ir pajamų. Kasdien sužinoti šias naujienas dažniau svarbu yra vyresniems gyventojams: tik 10 proc metų respondentų nurodė, kad politinės naujienos jiems yra labai svarbios; metų amžiaus grupėse šios naujienos domina bent du kartus didesnę dalį žmonių, o 50 metų ir vyresnių gyventojų net tris kartus didesnę dalį. Tarp išsimokslinimo ir domėjimosi politinio gyvenimo naujienomis taip pat yra tiesioginis ryšys: tik 9 proc. respondentų, kurie turi pradinį išsimokslinimą, teigė, kad jiems labai svarbu sužinoti politines naujienas, pagrindinio ir vidurinio išsimokslinimo grupėse tokių respondentų dalis atitinkamai sudarė 19 ir 21 proc., o aukštesniojo ir aukštojo išsimokslinimo grupėse 25 ir 29 procentus. Mažesnes pajamas (600 Lt ir mažiau) gaunantys gyventojai rečiau nurodė, kad jiems yra labai svarbu sekti politinius įvykius, nei žmonės, turintys didesnes pajamas. Panašios tendencijos matomos ir analizuojant domėjimąsi verslo ir ekonomikos naujienomis: rečiausiai jomis domisi jauni šalies gyventojai (15 19 metų), mažiau išsimokslinę ir mažesnes pajamas gaunantys. Dažniau jas sužinoti yra svarbu darbingo amžiaus gyventojams, žmonėms su aukštuoju išsimokslinimu bei didesnes pajamas turintiems gyventojams. Domėjimasis gyvenamosios vietovės reikalais, bendruomenės problemomis labiausiai priklauso nuo gyvenamosios vietos: 40 proc. kaimo gyventojų teigė, kad jiems labai svarbu kasdien sužinoti šias naujienas, didmiesčiuose ir miestuose taip manančių buvo du kartus mažiau. Kultūros naujienos dažniau domina vidutinio ir vyresnio amžiaus žmones, rečiau jaunesnius nei 40 metų gyventojus. Du kartus dažniau nei vyrai kultūra domisi moterys. Tokiam domėjimuisi didžiausios įtakos turi išsimokslinimas: 10

11 Pilietinės Galios indeksas žmonių, turinčių aukštąjį išsimokslinimą, du kartus daugiau domisi kultūros naujienomis nei žemesnio išsimokslinimo žmonių. Šios naujienos taip pat dažniau įdomios didmiesčių gyventojams nei kituose miestuose ar kaimuose gyvenantiems žmonėms. Kriminalinės, nelaimingų įvykių naujienos bei įžymių žmonių gyvenimo naujienos dažniau domina vyresnius, šiuo metu jau esančius pensijoje, mažiau išsimokslinusius bei kaimo gyventojus. Galima taip pat pastebėti, kad kriminalinės naujienos dažniau yra įdomios vyrams, o įžymių žmonių naujienos labiau domina moteris. Aptariant Lietuvos gyventojų domėjimąsi sporto naujienomis svarbiausias veiksnys yra lytis: net 22 proc. vyrų nurodė, kad šias naujienas sužinoti kasdien jiems yra labai svarbu; taip manančių moterų yra keturis kartus mažiau (5 proc.). Taip pat moksleiviai ir studentai du kartus dažniau (19 proc.) nei kitų užimtumo grupių respondentai nurodė, kad domisi sporto naujienomis. Penki domėjimosi įvairių viešojo gyvenimo sričių naujienomis rodikliai politikos, verslo ir ekonomikos, kultūros, sporto naujienos ir naujienos apie gyvenamosios vietovės reikalus buvo sujungti į vieną indeksą, įgyjantį reikšmes nuo 0 iki 100. Lietuvos gyventojų domėjimosi viešais reikalais indekso vidurkis yra 42,1. Šio indekso duomenų analizė pagal socialines demografines charakteristikas rodo, kad viešojo gyvenimo naujienos dažniau domina labiau išsimokslinusius, vidutinio ir vyresnio amžiaus gyventojus bei didesnes pajamas turinčius Lietuvos gyventojus (žr. 2 ir 3 pav.). 11

12 P i l i e t i n ė s G a l i o s i n d e k s a s 2 pav. Domėjimosi viešojo gyvenimo naujienomis indekso vidurkiai pagal lytį, amžių ir išsimokslinimą Lytis 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Vyras Moteris 43,0 41,2 Amžius metų metai metai 35,4 38,4 40, metai metai metai 45,0 45,3 46,0 Išsimokslinimas Pradinis 33,8 Pagrindinis Vidurinis 38,1 40,3 Aukštesnysis Aukštasis 44,5 48,4 12

13 Pilietinės Galios indeksas 3 pav. Domėjimosi viešojo gyvenimo naujienomis indekso vidurkiai pagal gyvenamąją vietą, užsiėmimą ir pajamas Užsiėmimas 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Pats sau darbdavys Samdomas darbuotojas Dekretinėse, vaiko priežiūros Bedarbis, ieško darbo Pensijoje Mokinys, studentas 45,6 42,9 39,8 33,8 45,5 36,7 Pajamos vienam šeimos nariui Iki 400 Lt Lt Lt 801 ir daugiau Lt Nenurodė 37,7 36,4 45,1 44,6 41,6 Gyvenamosios vietos dydis Virš 200 tūkst. gyventojų tūkst. gyventojų 2-30 tūkst. gyventojų Iki 2000 gyventojų 43,1 44,5 38,0 41,9 2. Pilietinis aktyvumas Esamas visuomenės pilietinis aktyvumas yra svarbiausias pilietinės galios matmuo. Matuojant gyventojų pilietinį aktyvumą, respondentų buvo klausiama, ar jie per pastaruosius metus yra dalyvavę įvairiose pilietinėse veiklose. Tyrimo rezultatai pateikiami 4 paveiksle. 13

14 P i l i e t i n ė s G a l i o s i n d e k s a s 4 pav. Gyventojų dalyvavimas pilietinėse veiklose, proc. Aukojote labdarai pinigų, daiktų arba kitaip parėmę asmenis ar visuomenines organizacijas 50 Dalyvavote aplinkos tvarkymo talkose 28,7 Dalyvavote vietos bendruomenės veikloje 18 Kreipėtės į valstybės kontroliuojančias institucijas (policiją, mokesčių inspekciją, vaiko teisių tarnybą ir pan.) pranešdami apie 16 Pasirašėte peticiją (ne internetu) 8,1 Dalyvavote visuomeninių organizacijų, judėjimų veikloje 7,9 Neatlygintinai dalyvavote visuomeninėje ar pilietinėje kampanijoje 7,8 Susitikote su žurnalistais ar pats/ pati rašėte, kalbėjote visuomenės informavimo priemonėse 7,5 Kreipėtės į advokatą, teismą ar prokuratūrą viešo, kolektyvinio intereso gynimo klausimu 6,1 Siuntėte elektroniniu paštu pilietinio ar politinio pobūdžio informaciją, atsišaukimus pasirašėte internetu peticiją 5,2 Boikotavote kokios nors firmos arba šalies produktus 4,4 Kreipėtės į politiką 4,3 Dalyvavote politinės partijos veikloje 4,2 Dalyvavote demonstracijoje, mitinge ar pikete 2,9 Dalyvavote streiko akcijoje 1, m. daugiausia Lietuvos gyventojų dalyvavo labdaros akcijose: pusė respondentų teigė, kad yra per pastaruosius metus aukoję labdarai pinigų, daiktų arba kitaip parėmę asmenis ar visuomenines organizacijas. Trečdalis gyventojų yra daly- 14

15 Pilietinės Galios indeksas vavę aplinkos tvarkymo talkose, penktadalis bendruomeninėje veikloje, 16 proc. kreipęsis į valstybės kontroliuojančias institucijas, pranešdami apie įstatymų pažeidimus. Likusiose veiklose dalyvavo mažiau nei dešimtadalis šalies gyventojų. 23 proc. Lietuvos gyventojų per pastaruosius metus yra dalyvavę tik vienoje iš tirtų pilietinių veiklų, 17 proc. dvejose, 10 proc. trijose, 7 proc. keturiose, 9 proc. penkiose ir daugiau. 34 proc. piliečių nedalyvavo nė vienoje iš šių veiklų. Analizuojant dalyvavimą pilietinėse veiklose pagal socialines demografines charakteristikas, matyti, kad labiausiai dalyvavimas priklauso nuo išsimokslinimo. Gyventojų, turinčių aukštąjį išsimokslinimą, žymiai didesnis procentas (80 proc.) nei mažiau išsimokslinusių žmonių (nuo 54 iki 67 proc.) dalyvavo bent vienoje šių veiklų. Dalyvavimo skirtumai tarp žmonių, turinčių aukštąjį išsimokslinimą, ir mažiau išsimokslinusių gyventojų ypač dideli tokiose veiklose kaip susitikimas su žurnalistais ar rašymas, kalbėjimas visuomenės informavimo priemonėse, siuntimas elektroniniu paštu pilietinio ar politinio pobūdžio informacijos, peticijų pasirašymas internetu, kreipimasis į valstybės kontroliuojančias institucijas pranešant apie įstatymų pažeidimus. Tarp amžiaus ir dalyvavimo pilietinėse veiklose yra atvirkštinis ryšys: kuo vyresni gyventojai, tuo mažesnė jų dalis yra įsitraukusi į pilietines veiklas. Pagal 2008 m. tyrimo duomenis, jauniausia respondentų grupė (15 19 metų) išsiskyrė didžiausiu procentu dalyvaujančių visuomeninių organizacijų ir judėjimų veikloje, aplinkos tvarkymo talkose, bei didžiausiu procentu dalyvavusių streikuose, demonstracijose, piketuose metų amžiaus gyventojai dažniau nei kitų amžiaus grupių žmonės dalyvavo pilietinėse veiklose, paremtose naujų informacinių technologijų panaudojimu (siuntė elektroniniu paštu pilietinio ar politinio pobūdžio informaciją, atsišaukimus, pasirašė internetu peticiją), dažniau kreipėsi į valdžios kontroliuojančias institucijas, pranešdami apie įstatymų pažeidimus. Duomenys atskleidžia didelius pilietinio aktyvumo skirtumus pagal gyventojų užimtumo statusą: pasyviausi yra pensininkai ir bedarbiai, aktyviausia visuomenės dalis moksleiviai, studentai. Mažesnę įtaką pilietiniam dalyvavimui turi pajamos: vis dėlto nemažoje dalyje veiklų dažniau dalyvauja didesnes pajamas gaunantys žmonės (801 Lt ir daugiau). Įtaką gyventojų pilietiniam aktyvumui turi ir gyvenamoji vieta: 7 iš 10 didmiesčių ir miestų gyventojai ir tik 5 iš 10 kaimo gyventojų yra įsitraukę į bent vieną pilietinę veiklą. 15

16 P i l i e t i n ė s G a l i o s i n d e k s a s Svarbi ir lyties įtaka: 70 proc. apklausoje dalyvavusių moterų nurodė dalyvavusios bent vienoje iš penkiolikos tirtų pilietinių veiklų, pilietiškai aktyvių vyrų buvo 10 proc. mažiau. Šis skirtumas labiausiai yra nulemtas didesnio moterų aktyvumo labdaros akcijose ir bendruomeninėje veikloje. Dalyvavimo pilietinėse veiklose rodikliai buvo sujungti į pilietinio aktyvumo indeksą, kuris įgyja reikšmes nuo 0 iki 100 (išsamesnė informacija apie indeksą pateikiama 1 priede). Lietuvos gyventojų pilietinio aktyvumo indekso vidurkis 2008 metais 29,8. Šio indekso analizė pagal socialines-demografines charakteristikas rodo, kad aktyvesni pilietinėse veiklose yra labiau išsimokslinę, jaunesni, studijuojantys ir dirbantys, gyvenantys miestuose, didesnes pajamas gaunantys šalies gyventojai (žr. 5 ir 6 pav.). 5 pav. Pilietinio aktyvumo indekso vidurkiai pagal lytį, amžių ir išsimokslinimą Lytis 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Vyras 26,9 Moteris 32,5 Amžius metų 36, metai metai metai metai 30,2 32,7 31,5 27, metai 22,6 Išsimokslinimas Pradinis 25,4 Pagrindinis 21,2 Vidurinis Aukštesnysis 25,6 28,3 Aukštasis 44,9 16

17 Pilietinės Galios indeksas 6 pav. Pilietinio aktyvumo indekso vidurkiai pagal gyvenamąją vietą, užsiėmimą ir pajamas Užsiėmimas 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Pats sau darbdavys Samdomas darbuotojas Dekretinėse, vaiko priežiūros Bedarbis, ieško darbo Pensijoje Mokinys, studentas 19,6 21,4 37,3 31,5 30,3 39,7 Pajamos vienam šeimos nariui Iki 400 Lt Lt Lt 801 ir daugiau Lt Nenurodė 27,8 25,7 28,4 35,2 26,5 Gyvenamosios vietos dydis Virš 200 tūkst. gyventojų tūkst. gyventojų 2-30 tūkst. gyventojų Iki 2000 gyventojų 33,5 30,1 35,3 23,2 Lyginamoji 2007 m. ir 2008 m. gyventojų dalyvavimo pilietinėse veiklose duomenų analizė atskleidė, kad per šiuos metus bendros pilietinio dalyvavimo tendencijos visuomenėje liko iš esmės nepakitę: Pirma, pilietinės veiklos, į kurias gausiausiai įsitraukia Lietuvos gyventojai, per metus išliko tokios pat: dalyvavimas labdaros akcijose, aplinkos tvarkymo talkose, bendruomeninėje veikloje ir kreipimasis į valstybės kontroliuojančias institucijas. Visose kitose veiklose, kaip ir prieš metus, dalyvauja mažiau nei dešimtadalis Lietuvos gyventojų. Antra, išliko reikšmingai nepakitęs dalyvaujančių žmonių procentas. Yra tik nežymiai padidėjęs dalyvaujančių labdaros akcijose procentas (2007 m. 45 proc., 2008 m. 50 proc.) ir besikreipiančių į valstybės kontroliuojančias institucijas 17

18 P i l i e t i n ė s G a l i o s i n d e k s a s su pranešimais apie įstatymų pažeidimus, (2007 m. 11 proc., 2008 m. 16 proc.) procentas. Trečia, minėti pokyčiai nelemia statistiškai reikšmingo bendro Lietuvos gyventojų pilietinio aktyvumo lygio padidėjimo: 2007 m. pilietinio aktyvumo indekso vidurkis buvo 27,4, o ,8. 3. Dalyvavimo pilietinėse veiklose potencialas 2008 m. tyrime buvo taikomi trys dalyvavimo pilietinėse veiklose potencialo rodikliai: respondentų buvo klausiama, ar jie imtųsi inicijuoti pilietines akcijas, ar prisidėtų prie jų, jeigu visai visuomenei iškiltų rimta politinė ar ekonominė problema, jei bendruomenė, kuriai žmogus priklauso, susidurtų su vietinės reikšmės problema. Kaip ir prieš metus atliktame tyrime, 2008 metų tyrimo duomenys rodo, kad labiausiai Lietuvos gyventojus paskatintų imtis veiklos vietinės reikšmės problemos, su kuriomis susidurtų jie patys ar jų aplinkos žmonės: 27 proc. apklaustų žmonių teigė, kad imtųsi organizuoti veiklą tokiai problemai spręsti, dar 48 proc. nurodė, kad prisidėtų prie tokios veiklos (žr. 7 pav.). Tris kartus mažesnė dalis gyventojų imtųsi organizuoti veiklą, skirtą spręsti visai visuomenei iškilusią rimtą ekonominę ar politinę problemą (atitinkamai 11 ir 8 proc.) ir du kartus daugiau žmonių nei vietinės reikšmės problemos atveju būtų linkę laikytis nuošalėje. Lietuvos gyventojų nuostata imtis įvairių pilietinių veiklų labiausiai priklauso nuo amžiaus: metų respondentai žymiai dažniau nei vyresni gyventojai nurodė, kad imtųsi telkti žmones pilietinėms akcijoms, jeigu visai visuomenei iškiltų rimta politinė ar ekonominė problema (atitinkamai 22 proc. ir 19 proc.). Kad susidūrę su vietinės reikšmės problema imtųsi organizuoti veiklą jai spręsti, dažniau tvirtino ne tik metų, bet ir metų respondentai: 4 iš 10 šių amžiaus grupių žmonių nurodė, kad imtųsi tai daryti. Beveik pusė vyresnių nei 60 metų gyventojų tokiu atveju liktų nuošalėje. Potencialiam visuomenės pilietiniam aktyvumui taip pat įtakos turi išsimokslinimas, gyvenamoji vieta, užimtumas ir pajamos. Aukštąjį išsimokslinimą turintys gyventojai nesiskiria nuo kitų išsimokslinimo grupių pagal pasiryžimą imtis organizuoti veiklą, kai visai visuomenei iškyla rimta politinė ar ekonominė problema, tačiau didesnė jų dalis (35 proc.) nurodė, kad taptų veiklų, skirtų spręsti 18

19 Pilietinės Galios indeksas 7 pav. Įsivaizduokite, kad staiga iškilo rimta politinė/ekonominė/vietinės reikšmės problema. Kaip Jūs elgtumėtės tokioje situacijoje? Vietinės reikšmės problema (pvz.: šalia Jūsų gyvenamosios vietos ketinama statyti kenksmingų atliekų perdirbimo gamyklą arba įrengti sąvartyną ir pan.) Visai visuomenei iškilo rimta ekonominė problema (pvz.: valdžia žymiai padidino pajamų mokestį gyventojams ar gerokai sumažino socialines išmokas socialiai remtiniems žmonėms) Visai visuomenei iškilo rimta politinė problema (pvz.: Prezidentas įvedė tiesioginį savo valdymą, panaikindamas Seimą) % 20% 40% 60% 80% 100% Imčiausi organizuoti veiklą šiai problemai spręsti Laikyčiausi nuošalyje, nieko nedaryčiau Sutikčiau prisidėti prie tokios veiklos N/N vietines bendruomenių problemas, iniciatoriais, taip pat didesnė jų dalis prisidėtų prie veiklų visais trim atvejais. Kaimo gyventojai dažniau nei miestų ir ypač didmiesčių gyventojai teigė, kad liktų nuošalyje susidūrę su ekonomine ar politine problema. Pasyvesni taip pat liktų mažas pajamas turintys gyventojai, pensininkai ir bedarbiai. Verta taip pat pastebėti, kad vyrai dažniau nei moterys nurodė, kad liktų nuošalyje visuomenei susidūrus su minėtomis problemomis. Trys nuostatų į dalyvavimą pilietinėse veiklose rodikliai buvo sujungti į potencialaus pilietinio aktyvumo indeksą, kuris įgyja reikšmes nuo 0 iki 100 (išsamesnė informacija apie indeksą pateikiama 1 priede). Lietuvos gyventojų pilietinio dalyvavimo potencialo indekso vidurkis 37,8. Šio indekso vidurkių analizė pagal socialines-demografines gyventojų charakteristikas (žr. 8 ir 9 pav.) dar kartą patvirtina tendencijas, atskleistas atskiroje rodiklių, sudarančių indeksą, analizėje. 19

20 P i l i e t i n ė s G a l i o s i n d e k s a s 8 pav. Potencialaus pilietinio aktyvumo indekso vidurkiai pagal lytį, amžių ir išsimokslinimą Lytis 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Vyras 35,4 Moteris 39,9 Amžius metų 45, metai metai metai metai 37,5 39,9 37,7 38, metai 30,9 Išsimokslinimas Pradinis 38,0 Pagrindinis 31,7 Vidurinis Aukštesnysis 35,3 37,3 Aukštasis 45,8 20

21 Pilietinės Galios indeksas 9 pav. Potencialaus pilietinio aktyvumo indekso vidurkiai pagal gyvenamąją vietą, užsiėmimą ir pajamas Užsiėmimas 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Pats sau darbdavys Samdomas darbuotojas Dekretinėse, vaiko priežiūros Bedarbis, ieško darbo Pensijoje Mokinys, studentas 42,0 38,6 38,2 36,0 30,5 45,9 Pajamos vienam šeimos nariui Iki 400 Lt Lt Lt 801 ir daugiau Lt Nenurodė 36,4 38,1 31,9 41,8 37,0 Gyvenamosios vietos dydis Virš 200 tūkst. gyventojų tūkst. gyventojų 2-30 tūkst. gyventojų Iki 2000 gyventojų 39,5 40,1 38,4 34,4 Lietuvos visuomenės potencialaus pilietinio aktyvumo lygis per pastaruosius metus išliko nepasikeitęs: 2007 m. potencialaus pilietinio indekso vidurkis, įvertintas atsižvelgus į metodinius indekso pakeitimus, yra 35,1; ši reikšmė statistiškai reikšmingai nesiskiria nuo 2008 m. indekso vidurkio reikšmės 37,8. Kita vertus, galima pastebėti, kad lyginamoji 2007 ir 2008 metų duomenų analizė rodo šiek tiek pakitusią gyventojų nuostatą imtis pilietinės veiklos, kai visa visuomenė susiduria su rimta politine problema: 2007 m. atsakydami į klausimą, kaip elgtųsi šioje situacijose, 6 proc. respondentų nurodė, kad imtųsi organizuoti veiklą šiai problemai spręsti, 33 proc. kad prisidėtų prie tokios veiklos, o 51 21

22 P i l i e t i n ė s G a l i o s i n d e k s a s proc. kad laikytųsi nuošalyje. Pagal 2008 m. tyrimo duomenis, šiek tiek sumažėjo dalis žmonių, kurie liktų nuošalyje iškilus politinei problemai (42 proc.), o tų, kurie prisidėtų prie veiklos, dalis išaugo (42 proc.). Gyventojų nuostatos įsitraukti į pilietines veiklas kilus visai visuomenei rimtai ekonominei problemai ar susidūrus su vietinės reikšmės problema per metus nepasikeitė. 4. Pilietinės įtakos suvokimas Tiriant pilietinę galią respondentai prašyti naudodamiesi 10 balų skale įvertinti, kiek įvairios visuomeninės grupės turi įtakos priimant sprendimus, darančius įtaką visos visuomenės ar atskirų jos grupių gyvenimui. Lietuvos gyventojų nuomone, didžiausią įtaką turi šalies valdžia (žr. 10 pav.): Seimo nariai, Prezidentas, valdininkai. Mažiau įtakos, gyventojų nuomone, turi vietos valdžia (seniūnai, savivaldybių tarybos). Žiniasklaidos ir verslininkų įtaka laikoma esanti didesnė nei vietinės valdžios, tačiau mažesnė nei šalies valdžios institucijų. Visuomenės organizacijų ir bendruomenių įtaka priimant svarbius sprendimus laikoma esanti žemesnė nei vidutinė. Skeptiškiausiai žvelgiama į savo ar kitų paprastų žmonių galimybes paveikti sprendimus. Gyventojų požiūris į įvairių visuomeninių grupių galią priklauso nuo jų socialinių-demografinių charakteristikų. Amžius labiausiai turi įtakos gyventojų nuostatai dėl visuomeninių organizacijų, paprastų žmonių ar asmeninės galios paveikti svarbius sprendimus: 60 metų ir vyresni gyventojai prasčiausia vertina savo asmenines, eilinių piliečių ir jų organizacijų galimybes (atitinkami vertinimo vidurkiai 2,1, 2,4 ir 4,5); jauniausia amžiaus grupė (15 19 metų žmonės) išsiskiria optimistiškiausia nuostata (vertinimo vidurkiai 2,6, 3,5 ir 5,5). Jauniausi respondentai taip pat žymiai geriau įvertino Prezidento įtaką priimant sprendimus: net 53 proc metų respondentų manė, kad Prezidentas turi labai didelę įtaką. Du kartus mažiau taip manančių buvo kitose amžiaus grupėse. Aptariant išsimokslinimo įtaką, galima pastebėti, kad tarp žmonių, turinčių aukštąjį išsimokslinimą, yra du kartus mažiau manančių, kad jie asmeniškai, kiti paprasti žmonės ar visuomeninės organizacijos, neturi visiškai jokios įtakos priimant sprendimus, nei kitose išsimokslinimo grupėse. Valdžios žmonių įtakos sprendimų priėmimui analizė pagal išsimokslinimo grupes atskleidžia priešingą tendenciją: 22

23 Pilietinės Galios indeksas 10 pav. Įvairių visuomeninių grupių įtakos vertinimo vidurkiai Seimo nariai 8,3 Valdininkai 7,6 Prezidentas 7,2 Verslininkai 6,8 Žiniasklaidos atstovai 6,6 Savivaldybių tarybos 6,5 Seniūnai 6,1 Visuomeninės organizacijos, bendruome 4,8 Paprasti žmonės 2,9 Jūs asmeniškai 2,5 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 Seimo narių, prezidento, valdininkų, savivaldybės tarybų bei seniūnų įtaką labiau vertina mažiau išsimokslinę, o prasčiau geriau išsimokslinę gyventojai. Įvairių visuomeninių grupių galios suvokimas taip pat priklauso nuo gyvenamosios vietos: 64 proc. kaimo vietovėse gyvenančių respondentų manė, kad jie asmeniškai neturi jokios įtakos priimant sprendimus, o didmiesčiuose tokie respondentai sudarė tik 42 proc. Ta pati tendencija atsiskleidžia ir vertinant paprastų žmonių bei visuomeninių organizacijų įtaką. Didmiesčių gyventojai mažiau nei kitų miestų ir kaimo gyventojai tiki Seimo narių bei prezidento galia. Vyrų ir moterų vertinimai statistiškai reikšmingai skiriasi tik dėl valdžios žmonių įtakos: moterys priskiria daugiau galios nei vyrai Seimo nariams, valdininkams, prezidentui, savivaldybių taryboms ir seniūnams. Užimtumas ir pajamos taip pat lemia nuomonių skirtumus. Mažiausias pajamas gaunantys žmonės (400 Lt ir mažiau) mažiau tiki eilinių Lietuvos piliečių 23

24 P i l i e t i n ė s G a l i o s i n d e k s a s galia, bet labiau tiki valdžios žmonių įtaka. Dirbantys ir besimokantys respondentai eilinių šalies piliečių įtaką vertino palankiau nei pensininkai ir bedarbiai. Gyventojų nuomonės apie jų asmeninę, kitų eilinių piliečių ir visuomeninių organizacijų įtaką priimant svarbius visai visuomenei ar atskiroms jos grupėms sprendimus rodikliai buvo sujungti į pilietinės įtakos suvokimo indeksą, kuris įgyja reikšmes nuo 0 iki 100 (išsamesnė informacija apie indeksą pateikiama 1 priede). Lietuvos gyventojų pilietinės įtakos suvokimo indekso vidurkis 42,6. Apibendrinant šio indekso analizės rezultatus pagal socialines-demografines charakteristikas galima teigti, kad geriau eilinių Lietuvos žmonių įtaką vertina jaunesni, aukštąjį išsimokslinimą turintys, dirbantys ar besimokantys, didesnes pajamas gaunantys, didmiesčių ir miestų gyventojai (žr. 11 ir 12 pav.). 11 pav. Pilietinės įtakos suvokimo indekso vidurkiai pagal lytį, amžių ir išsimokslinimą Lytis 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Vyras Moteris 41,9 43,2 Amžius metų metai metai metai metai metai 49,3 45,9 43,6 42,2 40,1 36,0 Išsimokslinimas Pradinis 42,2 Pagrindinis Vidurinis Aukštesnysis 36,9 41,0 40,9 Aukštasis 49,8 24

25 Pilietinės Galios indeksas 12 pav. Pilietinės įtakos suvokimo indekso vidurkiai pagal gyvenamąją vietą, užsiėmimą ir pajamas Užsiėmimas 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 Pats sau darbdavys Samdomas darbuotojas Dekretinėse, vaiko priežiūros Bedarbis, ieško darbo Pensijoje Mokinys, studentas 46,5 43,5 46,5 30,4 37,3 50,6 Pajamos vienam šeimos nariui Iki 400 Lt Lt Lt 801 ir daugiau Lt Nenurodė 34,6 41,0 41,6 48,0 40,2 Gyvenamosios vietos dydis Virš 200 tūkst. gyventojų tūkst. gyventojų 2-30 tūkst. gyventojų Iki 2000 gyventojų 38,8 35,6 48,7 48,0 Lietuvos gyventojų nuostatos dėl eilinių piliečių galimybių paveikti sprendimų priėmimo procesus per metus išliko visiškai nepakitusios: 2007 ir 2008 metais visų dešimties visuomeninių grupių įtakos vertinimo vidurkiai statistiškai reikšmingai nesiskiria; tą patį patvirtina nesiskiriantys pilietinės įtakos suvokimo indekso vidurkiai: 2007 m. 43,1, 2008 m. 42,6. 25

26 P i l i e t i n ė s G a l i o s i n d e k s a s 5. Rizikų, susijusių su pilietinėmis veiklomis, vertinimas Norint sužinoti, kaip žmonės vertina rizikas, susijusias su pilietinėmis veiklomis, respondentų klausta, ar labai tikėtina, greičiau tikėtina, mažai tikėtina ar visiškai netikėtina, kad žmogus, inicijuojantis ar aktyviai dalyvaujantis pilietinėse akcijose, veiklose, prarastų darbą, būtų aplinkinių laikomas keistuoliu, viešai užsipuolamas ar šmeižiamas, būtų įtarinėjamas aplinkinių, kad veikia dėl savanaudiškų paskatų, sulauktų grasinimų susidoroti. Kaip ir 2007-ųjų, 2008 metų tyrimo duomenys atskleidžia, kad daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų mano, kad yra labai tikėtina ar tikėtina pilietiškai aktyviam žmogui Lietuvoje susidurti su išvardintais pavojais. Tiesa, tų, kurie mano, kad labai tikėtina, jog pilietiškai aktyvūs žmonės gali nukentėti, yra du ar tris kartus mažiau nei tų, kurie nuosaikiau vertina šią tikimybę. 13 pav. Rizikų, susijusių su dalyvavimu pilietinėse veiklose, vertinimas 100% 90% % 70% % 50% 40% 30% % 10% 0% 21 Prarastų darbą Būtų laikomi aplinkinių keistuoliais Galėtų būti viešai užsipuolami, šmeižiami Būtų įtarinėjami aplinkinių, kad veikia dėl savanaudiškų paskatų Labai tikėtina Tikėtina Mažai tikėtina Visiškai netikėtina Galėtų sulaukti grasinimų susidoroti 26

27 Pilietinės Galios indeksas Skirtingoms socialinėms-demografinėms grupėms priklausantys gyventojai panašiai vertino rizikas: kokių nors sisteminių skirtumų pagal gyventojų amžių, išsimokslinimą, gyvenamąją vietą, užimtumo statusą ir pajamas tyrimo duomenys nerodo. Penki rizikų vertinimo rodikliai buvo sujungti į pilietinės veiklos rizikų vertinimo indeksą, kuris įgyja reikšmes nuo 0 iki 100 (išsamesnė informacija apie indeksą pateikiama 1 priede). Didesnės reikšmės reiškia, kad gyventojai nemato pilietinės veiklos pavojų, o mažesnės rodo, jog, gyventojų nuomone, tokie pavojai tikėtini m. Lietuvos gyventojų pilietinės veiklos rizikų vertinimo indekso vidurkis 21,3. Rizikų vertinimo indekso vidurkiai įvairiose socialinėse-demografinėse grupėse (žr. 14 ir 15 pav.) statistiškai reikšmingai nesiskiria. 14 pav. Pilietinės veiklos rizikų vertinimo indekso vidurkiai pagal lytį, amžių ir išsimokslinimą Lytis 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 Vyras Moteris 21,3 21,4 Amžius metų metai 24,1 23, metai 18, metai metai metai 20,6 21,3 21,0 Išsimokslinimas Pradinis 24,4 Pagrindinis 18,8 Vidurinis Aukštesnysis 22,2 23,6 Aukštasis 18,5 27

28 P i l i e t i n ė s G a l i o s i n d e k s a s 15 pav. Pilietinės veiklos rizikų vertinimo indekso vidurkiai pagal gyvenamąją vietą, užsiėmimą ir pajamas Užsiėmimas 0,0 10,0 20,0 30,0 Pats sau darbdavys Samdomas darbuotojas Dekretinėse, vaiko priežiūros Bedarbis, ieško darbo Pensijoje Mokinys, studentas 22,3 20,8 22,1 21,8 20,7 23,3 Pajamos vienam šeimos nariui Iki 400 Lt Lt Lt 801 ir daugiau Lt Nenurodė 16,5 23,4 21,7 22,4 21,9 Gyvenamosios vietos dydis Virš 200 tūkst. gyventojų tūkst. gyventojų 2-30 tūkst. gyventojų Iki 2000 gyventojų 19,1 20,4 21,7 23,7 Šis pilietinės galios matmuo per pastaruosius metus pakito neigiamai: 2007 m. pilietinės veiklos rizikų vertinimo indekso vidurkis buvo 25,2, o 2008 m. 21,3. Duomenys rodo, kad per pastaruosius metus padidėjo procentas gyventojų, manančių, kad yra labai tikėtina, jog žmogus, inicijuojantis ar aktyviai dalyvaujantis pilietinėse akcijose, prarastų darbą (2007 m. 13 proc., ), būtų laikomas aplinkinių keistuoliu (2007 m. 8 proc., 2008 m. 13); taip pat šiek tiek padidėjo procentas žmonių, manančių, kad labai tikėtina arba tikėtina, kad pilietiškai akyvus žmogus būtų viešai užsipuolamas ar įtarinėjamas aplinkinių, kad veikia dėl savanaudiškų paskatų (2007 m. 62 proc., 2008 m. 68). 28

29 Pilietinės Galios indeksas 6. Lietuvos gyventojų pilietinės galios indeksas Lietuvos visuomenės pilietinės galios indeksas yra sudaromas iš keturių anksčiau aptartų rodiklių esamo pilietinio aktyvumo indekso, potencialaus pilietinio aktyvumo indekso, pilietinės įtakos suvokimo indekso ir pilietinės veiklos rizikos vertinimo indekso. Šis indeksas įgyja reikšmes nuo 0 iki 100 (išsamesnis indekso apskaičiavimo aptarimas pateikiamas 1 priede) m. Lietuvos gyventojų pilietinės galios indeksas 33, metais šis indeksas buvo 32,7. Apibendrinant galima pastebėti, kad, nors bendras pilietinės galios lygis per metus išliko nepakitęs, šiek tiek padidėjo dalyvavimo pilietinėje veikloje ir potencialaus pilietinio aktyvumo indeksai (žr. 16 pav.). Tačiau tuo pat metu sumažėjo pilietinės veiklos rizikos vertinimo indeksas. Kitaip tariant, nors dalyvavimas ir potencialus aktyvumas yra šiek tiek aukštesni nei buvo prieš metus, tačiau Lietuvos gyventojams dalyvauti visuomeninėje veikloje atrodo dar labiau rizikinga. 16 pav. Pilietinės galios indekso sudedamosios dalys m.m. Aktyvumas Bendras 33,2 32,7 25,2 29,8 27,4 21,3 35,1 37,8 Potencialus aktyvumas Rizikos 43,1 42,6 Įtaka metų duomenys rodo, kad įvairių socialinių-demografinių grupių pilietinė galia skiriasi: daugiau jos turi jaunesni, labiau išsimokslinę, didesnes pajamas gaunantys, dirbantys ir besimokantys, didmiesčių ir miestų gyventojai, mažiau 29

30 P i l i e t i n ė s G a l i o s i n d e k s a s menkiau išsimokslinę, pensininkai, bedarbiai, vyresni nei 60 metų, mažas pajamas gaunantys, kaimo gyventojai (žr. 17 ir 18 pav.). 17 pav. Lietuvos visuomenės pilietinės galios indekso vidurkiai pagal lytį, amžių ir išsimokslinimą Lytis 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Vyras Moteris 31,6 34,6 Amžius metų 38, metai metai metai metai 34,5 33,9 33,6 32, metai 27,6 Išsimokslinimas Pradinis 31,8 Pagrindinis 27,7 Vidurinis Aukštesnysis 31,4 32,8 Aukštasis 39,9 30

31 Pilietinės Galios indeksas 18 pav. Lietuvos visuomenės pilietinės galios indekso vidurkiai pagal gyvenamąją vietą, užsiėmimą ir pajamas Užsiėmimas 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Pats sau darbdavys Samdomas darbuotojas Dekretinėse, vaiko priežiūros Bedarbis, ieško darbo Pensijoje Mokinys, studentas 37,5 33,8 34,7 27,9 27,7 39,7 Pajamos vienam šeimos nariui Iki 400 Lt Lt Lt 801 ir daugiau Lt Nenurodė 31,6 31,3 29,7 37,1 31,7 Gyvenamosios vietos dydis Virš 200 tūkst. gyventojų tūkst. gyventojų 2-30 tūkst. gyventojų Iki 2000 gyventojų 35,3 34,6 33,8 29,8 Įdomūs yra apibendrinti skirtumai pagal kai kurias demografines charakteristikas. Lietuvos gyventojai, turintys aukštąjį išsimokslinimą, yra gerokai labiau pilietiškai aktyvūs, demonstruoja didesnį pilietiškumo potencialą, jaučiasi turį daugiau įtakos nei turintieji tik vidurinį išsimokslinimą (žr. 19 pav.). Tačiau tuo pat metu jie mato ir daugiau pilietinės veiklos rizikų. Tą patį galima pasakyti ir lyginant didžiųjų miestų bei kaimų gyventojus (žr. 20 pav.). Miestiečiai yra aktyvesni ir mano turį daugiau įtakos, tačiau mato ir daugiau pilietinės veiklos rizikų. Tai, kad rizikas nukentėti dėl dalyvavimo pilietinėse veiklose dažniau mato 31

32 P i l i e t i n ė s G a l i o s i n d e k s a s pilietiškai aktyvūs žmones, o ne tie, kurie tokiose veiklose nedalyvauja, rodo, kad socialinė aplinka pilietinėms veikloms Lietuvoje nėra palanki. 19 pav. Pilietinės galios indekso sudedamosios dalys pagal išsimokslinimo lygį Domėjimasis 48,4 40,3 Rizikos 22,2 18,5 25,6 Aktyvumas 44,9 Aukštasis Vidurinis 41 35,3 Įtaka 49,8 45,8 Potencialus aktyvumas 20 pav. Pilietinės galios indekso sudedamosios dalys pagal gyvenamosios vietovės dydį Domėjimasis 41,9 43,1 Rizikos 23,7 19,1 23,2 33,5 Aktyvumas Didieji miestai Kaimai Įtaka 48,7 35,6 34,4 39,5 Potencialus aktyvumas 32

33 Pilietinės Galios indeksas Svarbu aptarti ir amžiaus įtaką pilietinei galiai. Pagal tyrimo duomenis, itin išsiskiria metų šalies gyventojai (žr. 21 pav.). Šioje amžiaus grupėje buvo didžiausias procentas dalyvavusių streikuose, demonstracijose, piketuose, visuomeninių organizacijų ir judėjimų veikloje, aplinkos tvarkymo talkose. Ši grupė išsiskiria ir didesne nei vidurkis pilietinio aktyvumo indekso reikšme metų respondentai žymiai dažniau nei vyresni gyventojai nurodė, kad imtųsi telkti žmones pilietinėms akcijoms, jeigu visai visuomenei iškiltų rimta politinė ar ekonominė problema. Susidūrę su vietinės reikšmės problema, imtųsi organizuoti veiklą jai spręsti 4 iš 10 aptariamos amžiaus grupės žmonių. Šie skirtumai matomi ir lyginant visų gyventojų bei metų respondentų pilietinio aktyvumo potencialo indeksų reikšmes. Jauni Lietuvos gyventojai optimistiškiausiai vertina savo pačių, eilinių piliečių ir visuomeninių organizacijų įtaką priimant svarbius visai visuomenei ar jos grupėms sprendimus. Tačiau Lietuvos jaunimas, nepaisant reikšmingai didesnio esamo ir potencialaus pilietinio aktyvumo, mažai domisi krašto naujienomis: tik 10 proc metų respondentų nurodė, kad politinės naujienos jiems yra labai svarbios; metų amžiaus grupėse šios naujienos domina bent du kartus didesnę dalį žmonių, o 50 metų ir vyresnių gyventojų net tris kartus didesnę dalį. 21 pav. Pilietinės galios indekso sudedamosios dalys pagal amžių Domėjimasis 35,4 42,1 Rizikos 24,1 21,3 29,8 36,8 Aktyvumas Visi gyventojai metų 42,6 Įtaka 49,3 37,8 45,7 Potencialus aktyvumas 33

34 P i l i e t i n ė s G a l i o s i n d e k s a s Taigi bendra jaunų žmonių pilietinė galia yra didesnė nei vyresnių ir tai galėtų būti vertinama kaip teigiama tendencija. Vis dėlto gana didelis jaunų žmonių potencialus pilietinis aktyvumas ir jų visiškas nesidomėjimas viešaisiais reikalais rodo, kad esama rizikos, jog jų jaunatvišku pilietiniu entuziazmu gali pasinaudoti kitos socialinės grupės, siekdamos savanaudiškų tikslų. 7. Išvados 2008 metų tyrimo duomenys rodo, kad politines naujienas labai svarbu kasdien sužinoti tik penktadaliui lietuvių. Panaši dalis kasdien domisi verslo ir ekonomikos naujienomis. Lietuvos gyventojams įdomiausios yra naujienos apie jų gyvenamosios vietovės reikalus ar bendruomenės problemas, antroje vietoje pagal svarbą yra kriminalinės ir nelaimingų įvykių naujienos. Kitos naujienos kultūros, sporto ir įžymių žmonių gyvenimo įdomios kur kas mažesnei daliai Lietuvos žmonių. Viešieji reikalai dažniau domina labiau išsimokslinusius, vidutinio ir vyresnio amžiaus gyventojus bei didesnes pajamas turinčius Lietuvos gyventojus. Bendras Lietuvos gyventojų domėjimosi viešais reikalais indeksas rodo vidutinį Lietuvos gyventojų domėjimąsi politinėmis, ekonomikos, kultūros, sporto ir jų gyvenamosios vietovės naujienomis. Šiek tiek daugiau nei trečdalis Lietuvos gyventojų per pastaruosius metus nedalyvavo nė vienoje pilietinėje veikloje m. daugiausia Lietuvos gyventojų yra dalyvavę labdaros akcijose (50 proc.), trečdalis gyventojų yra dalyvavę aplinkos tvarkymo talkose, penktadalis bendruomeninėje veikloje, 16 proc. kreipęsi į valstybės kontroliuojančias institucijas, pranešdami apie įstatymų pažeidimus. Likusiose veiklose šiais metais dalyvavo mažiau nei dešimtadalis šalies gyventojų. Aktyvesni pilietinėse veiklose yra labiau išsimokslinę, jaunesni, studijuojantys ir dirbantys, gyvenantys miestuose, didesnes pajamas gaunantys šalies gyventojai. Bendras Lietuvos gyventojų pilietinio aktyvumo indeksas rodo mažą Lietuvos gyventojų pilietinį aktyvumą. Lyginamoji 2007 m. ir 2008 m. gyventojų dalyvavimo pilietinėse veiklose duomenų analizė atskleidė, kad, nors dalyvavimo pilietinėse veiklose lygis šiek tiek išaugo, tai nėra reikšmingas pokytis. Kaip ir prieš metus atliktame tyrime, 2008 metų tyrimo duomenys rodo, kad labiausiai Lietuvos gyventojus paskatintų imtis veiklos vietinės reikšmės problemos, su kuriomis susidurtų jie patys ar jų aplinkos žmonės: 27 proc. apklaustų 34

35 Pilietinės Galios indeksas žmonių teigė, kad imtųsi organizuoti veiklą šiai problemai spręsti, dar 48 proc. nurodė, kad prisidėtų prie tokios veiklos. Tris kartus mažesnė dalis gyventojų imtųsi organizuoti veiklą, skirtą spręsti visai visuomenei iškilusią rimtą ekonominę ar politinę problemą, ir du kartus daugiau žmonių nei vietinės reikšmės problemos atveju būtų linkę laikytis nuošalyje. Potencialiam visuomenės pilietiniam aktyvumui įtakos taip pat turi amžius, išsimokslinimas, gyvenamoji vieta, užimtumas ir pajamos: daugiau pilietinio potencialo turi jauni šalies gyventojai, žmonės su aukštuoju išsimokslinimu, dirbantys ir besimokantys, didesnes pajamas gaunantys, didmiesčių ir miestų gyventojai. Bendras potencialaus pilietinio aktyvumo indeksas rodo mažesnį nei vidutinį pilietinį visuomenės potencialą. Nors Lietuvos visuomenės potencialaus pilietinio aktyvumo lygis per pastaruosius metus šiek tiek pakilo, tačiau teigti, kad tai yra esminis pokytis, negalima. Lietuvos gyventojų nuomone, didžiausią įtaką priimant sprendimus, darančius įtaką visos visuomenės ar atskirų jos grupių gyvenimui, turi šalies valdžia: Seimo nariai, prezidentas, valdininkai. Mažiau įtakos, gyventojų nuomone, turi vietos valdžia (seniūnai, savivaldybių tarybos). Žiniasklaidos atstovų ir verslininkų įtaka gyventojams atrodo didesnė nei vietinės valdžios, tačiau mažesnė nei šalies valdžios institucijų. Visuomenės organizacijų ir bendruomenių įtaka priimant svarbius sprendimus atrodo žemesnė nei vidutinė. Skeptiškiausiai žvelgiama į savo bei kitų paprastų žmonių galimybes paveikti sprendimus. Bendras piliečių galios suvokimo indeksas rodo, kad dauguma šalies gyventojų mano, jog eiliniai šalies piliečiai šiuo metu turi nedidelę įtaką priimant svarbius sprendimus. Geriau eilinių Lietuvos žmonių įtaką vertina jaunesni, aukštąjį išsimokslinimą turintys, dirbantys ar besimokantys, didesnes pajamas gaunantys, didmiesčių ir miestų gyventojai metų tyrimo duomenys atskleidžia, kad daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų mano, kad yra labai tikėtina ar tikėtina pilietiškai aktyviam žmogui Lietuvoje susidurti su tokiais pavojais kaip prarasti darbą, būti laikomam aplinkinių keistuoliu, būti viešai užsipultam, šmeižiamam, įtarinėjamam dėl savanaudiškų paskatų, sulaukti grasinimų susidoroti. Skirtingoms socialinėms-demografinėms grupėms priklausantys gyventojai panašiai vertina rizikas. Bendras Lietuvos gyventojų pilietinių veiklų rizikos vertinimo indeksas rodo, kad visuomenėje vyrauja baimė nukentėti dėl dalyvavimo pilietinėse veiklose. Šis pilietinės galios matmuo 35

36 P i l i e t i n ė s G a l i o s i n d e k s a s per metus pakito neigiamai: 2007 m. pilietinės veiklos rizikų vertinimo indekso vidurkis buvo 25,2, o 2008 m. 21, metų bendras pilietinės galios indeksas, kurį sudaro pilietinio aktyvumo, potencialaus pilietinio aktyvumo, pilietinės įtakos suvokimo ir pilietinių veiklų rizikos vertinimo rodikliai, kaip ir 2007 metais, rodo mažą Lietuvos visuomenės pilietinę galią. Daugiau pilietinės galios turi jaunesni, labiau išsimokslinę, didesnes pajamas gaunantys, dirbantys ir besimokantys, didmiesčių ir miestų gyventojai, mažiau menkiau išsimokslinę, pensininkai, bedarbiai, vyresni nei 60 metų, mažas pajamas gaunantys, kaimo gyventojai. Lyginamoji 2007 ir 2008 metų duomenų analizė rodo, kad bendra Lietuvos visuomenės pilietinė galia per metus nepakito. Apibendrindami tyrimo rezultatus norėtume pabrėžti du dalykus. Pirma, kaip minėta, 2008 metais sustiprėjo visuomenės nesaugumo dėl pilietinių veiklų jausmas. Vis didesnė dalis gyventojų mano, kad žmonės, kurie aktyviai dalyvauja pilietinėje veikloje, gali dėl to nukentėti. Tai, kad dažniau riziką nukentėti dėl pilietinio dalyvavimo mato pilietiškai aktyvūs žmonės, rodo, kad socialinė aplinka pilietinės visuomenės raidai Lietuvoje nėra palanki. Gerinant pilietinės veiklos socialinę aplinką reikalingos įvairių organizacijų ir institucijų pastangos: pilietinių organizacijų, žiniasklaidos, valdžios. Žmonėms turi būti matomos ir žinomos ne vien neigiamos pilietinės iniciatyvos ir aktyvumo pasekmės, bet tokio veikimo sėkmės istorijos. Antra, jauniausiems Lietuvos gyventojams yra būdingas didesnis pilietinis aktyvumas, didesnis pilietinio dalyvavimo potencialas, tikėjimas eilinių piliečių galia paveikti valdžios sprendimus. Ši tendencija galėtų būti vertinama teigiamai. Tačiau tai, kad didelė dalis pilietiškai aktyvaus jaunimo visiškai nesidomi viešaisiais reikalais, rodo būtinybę stiprinti jaunimo informacinį ir politinį raštingumą. Šiuo atveju itin svarbų vaidmenį galėtų atlikti mokykla ir žiniasklaida. 36

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. gruodis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. lapkritis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Lietuvos korupcijos žemėlapis - 2004 m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Tyrimų rėmėjai: Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS APŽVALGA 1 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS APŽVALGA 213 217 m. I ketvirtis 213 ISSN 2424-5828 (ONLINE) 2 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kauno Rokų vidurinė mokykla Neformalaus ugdymo poreikių 5-12 klasėse tyrimas Tyrimą atliko: pavaduotoja D. Klimavičienė psichologė A. Andriuškienė Tyrimo ataskaitą parengė: A. Andriuškienė 2013-05-21 Tyrimo

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI 2016 2018 M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS KULTŪROJE IR PASITENKINIMAS KULTŪROS PASLAUGOMIS GALUTINĖ TYRIMO ATASKAITA Perkančioji organizacija: Lietuvos Respublikos kultūr

GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS KULTŪROJE IR PASITENKINIMAS KULTŪROS PASLAUGOMIS GALUTINĖ TYRIMO ATASKAITA Perkančioji organizacija: Lietuvos Respublikos kultūr GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS KULTŪROJE IR PASITENKINIMAS KULTŪROS PASLAUGOMIS GALUTINĖ TYRIMO ATASKAITA Perkančioji organizacija: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Paslaugų teikėjas: UAB Socialinės informacijos

Detaliau

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos (toliau GMP) stoties aptarnavimo kokybę bei efektyvumą, apklausos metu siekta sužinoti respondentų nuomonę apie GMP teikiamų paslaugų

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TYRIMAS Tyrimo ataskaita 2015 m. Turinys 1 pav.

Detaliau

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris www.pwc.lt Pasaulio ekonomikos forume Davose PwC pristatė 22-ojo PwC Global

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Strategijos,

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA

60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA 60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų 277 038 atsiliepti skambučiai Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti Šiuos skaičius, kalbėdama apie 2011- uosius metus, įvardija Lietuvos telefoninių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

Backup_of_MA_ _print_galutinis_4.cdr

Backup_of_MA_ _print_galutinis_4.cdr 2009 ĮMONIŲ ĮSIGIJIMŲ IR SUSILIEJIMŲ RINKA LIETUVOJE: tyrimo išvados Nepaisant sparčiai lėtėjančių ekonomikos augimo tempų, ekspertai prognozuoja, kad 2009 m. Baltijos šalių įmonių įsigijimų ir susiliejimų

Detaliau

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016)

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education EUROPOS AGENTŪROS DUOMENYS APIE ĮTRAUKŲJĮ UGDYMĄ Esminės

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

brosiura A5 lt.indd

brosiura A5 lt.indd Vartotojų informuotumo apie sukčiavimą atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis didinimas Vartotojų informuotumo apie sukčiavimą atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis didinimas Leidinys

Detaliau

Moterų ir VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE

Moterų ir VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija Factus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija MOTERŲ IR VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE Tyrimo ataskaita 2017 Šioje ataskaitoje pateikiami

Detaliau

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras Tyrimo vykdytojas: UAB Eurotela Įvadas Daug įvairiausių

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 215 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos bei didelės emigracijos gyventojų

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

2019

2019 2019 Apklausą atliko: VALANTIEJIENĖ Sandra Apklausos tyrimo ataskaitą parengė: VALANTIEJIENĖ Sandra MAČIULYTĖ Ona Siūlymus ir pastabas teikė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Bendrojo ugdymo departamento

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Microsoft Word STI - galutine - Pataisytas-apibendrinimas LT.doc

Microsoft Word STI - galutine - Pataisytas-apibendrinimas LT.doc Socialinių tyrimų institutas Saltoniškių 58, Vilnius Tel.: 2758667 LIETUVOS NARYSTĖS ES POVEIKIS VISUOMENĖS STRUKTŪRAI SOCIOLOGINIO TYRIMO REZULTATAI Šis tyrimas buvo finansuotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga

Įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesų eiga AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ĮMONIŲ BANKROTO IR RESTRUKTŪRIZAVIMO BEI FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESŲ 2019 M. SAUSIO KOVO

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

Briefvorlage

Briefvorlage Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę Bendra ataskaita Bendra informacija apie šią apklausą Apklausos pabaigos data: 2013-10-13 Naudotas klausimynas: Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę El.

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai 2016 metai, Naujoji Akmenė TURINYS Įvadas...3

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

ISSN (spausdintas), ISSN (internetinis) Lietuvos rinkėjas: kompetencija, komunikacija, ak

ISSN (spausdintas), ISSN (internetinis)   Lietuvos rinkėjas: kompetencija, komunikacija, ak ISSN 2029-0225 (spausdintas), ISSN 2335-7185 (internetinis) http://dx.doi.org/10.7220/2335-7185.15.3 Lietuvos rinkėjas: kompetencija, komunikacija, Vytauto Didžiojo universiteto Politologijos katedra El.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau