PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės biudžetinė įstaiga Klaipėdos Žaliakalnio gimnazija, įstaigos kodas , adresas: Galinio Pylimo g. 17, LT Klaipėda (toliau Gimnazija) asmens duomenų tvarkymo taisyklių (toliau Taisyklės) paskirtis laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr ; 2008, Nr ; toliau Įstatymas) nustatytų asmens duomenų apsaugos pagrindinių reikalavimų, reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjekto (toliau klientas) teisių įgyvendinimą, techninių ir organizacinių asmens duomenų saugumo užtikrinimo priemonių taikymą. 2. Tvarkydama asmens duomenis, Gimnazija vadovaujasi Įstatymu, Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T- 71(1.12) (su vėlesniais pakeitimais; toliau Bendrieji reikalavimai) bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų apsaugą. 3. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose duomenų apsaugą, jeigu kontekstas nereikalauja jų vartoti kitaip. 4. Gimnazija yra duomenų valdytoja, kurios teisės ir pareigos yra nustatytos Įstatyme ir kuri, šiose Taisyklėse nustatytais tikslais valdo ir tvarko asmens duomenis. II SKYRIUS TAIKYMAS 5. Taisyklės taikomos santykiams, kurie atsiranda Gimnazijai tvarkant asmens duomenis automatiniu būdu, taip pat neautomatiniu būdu tvarkant asmens duomenų susistemintas rinkmenas: sąrašus, kartotekas, bylas, sąvadus. Taisyklės taip pat nustato Gimnazijos darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę tvarkant asmens duomenis. 6. Taisyklių nuostatos privalomos visiems Gimnazijos darbuotojams, kurių funkcijos yra susijusios su asmens duomenų tvarkymu bei visiems ekspertams (konsultantams) ir kitiems asmenims, kurie eidami savo pareigas ir/ar teikdami Gimnazijai paslaugas, sužino asmens duomenis (toliau Darbuotojai). Darbuotojai, kurių darbo vieta arba jie patys patenka į vaizdo duomenų stebėjimo lauką, pasirašytinai supažindinami su šiomis Taisyklėmis. Naujai priimamus Gimnazijos darbuotojus, jei jiems būtina susipažinti su Taisyklėmis, pasirašytinai supažindina Gimnazijos direktorius. III SKYRIUS UŽ DUOMENŲ APSAUGĄ ATSAKINGI ASMENYS

2 7. Įstatyme ir šiose Taisyklėse numatytų duomenų apsaugos priemonių įgyvendinimą ir darbo koordinavimą Gimnazija organizuoja ir kontroliuoja Gimnazijos direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo, kuris vadovauja ir pagal savo kompetenciją duoda nurodymus Darbuotojams, teikia metodines rekomendacijas asmens duomenų teisinės apsaugos klausimais ir atlieka kitas funkcijas, nurodytas Įstatymo 32 straipsnyje (arba jį vėliau pakeisiančiuose straipsniuose). 8. Gimnazijos direktorius už Taisyklių 7 punkte nurodytų funkcijų atlikimą atsakingą(-us) asmenį(-is) skiria įsakymu. Apie paskirto(-ų) atsakingo(-ų) asmens (-ų) paskyrimą, pasikeitimą Gimnazijos direktorius per 30 (trisdešimt) dienų nuo paskyrimo/pasikeitimo praneša kompetentingai įstaigai, prižiūrinčiai asmens duomenų tvarkymą (toliau Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija). 9. Gimnazijos direktorius esant poreikiui tiesiogiai bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija ir teikia jai privalomus Gimnazijos dokumentus ir/ar informaciją. IV SKYRIUS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS, JŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISĖTO TVARKYMO REIKALAVIMAI 10. Gimnazija tvarko asmens duomenis šiais teisėtais tikslais: asmenų bei turto saugumo užtikrinimo tikslu (siekiant užtikrinti Gimnazijos darbuotojų, mokinių ir kitų atvykstančių asmenų saugumą nuo nusikalstamų veikų ar kitokių teisių pažeidimų, Gimnazijai priklausančio turto apsaugą nuo neteisėto darbuotojų ar kitų asmenų pasisavinimo, sugadinimo). Vykdomas vaizdo stebėjimas atlieka ir prevencinę funkciją, kuri gali sulaikyti nuo nusikaltimą ar kitokį teisių ir teisėtų interesų pažeidimą planuojančius daryti asmenis, kadangi tokiu būdu tokių asmenų identifikavimas gali pasidaryti lengvesnis. Kartu su vaizdo stebėjimu Gimnazijoje taip pat įdiegta signalizacinė sistema, gali būti naudojamos kitos priemonės; tiesioginės rinkodaros; vidaus administravimo: struktūros tvarkymo; personalo valdymo; turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymo ir naudojimo; raštvedybos tvarkymo. 11. Gimnazija tvarko šiuos asmens duomenis (baigtinis sąrašas): Taisyklių 10.1 punkte numatytu tikslu vaizdo stebėjimo duomenis Gimnazijos teritorijoje (adresas: Galinio Pylimo g. 17, LT Klaipėda) Taisyklių 10.2 punkte numatytu tikslu vardą, pavardę, gimimo datą, elektroninio pašto adresą, adresą korespondencijai siųsti, judriojo telefono ryšio numerį. Šiame punkte išvardinti Gimnazijos tvarkomi asmens duomenys gaunami iš duomenų subjekto Taisyklių 12, 14-15, 17 ir 28 punktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis; Taisyklių 10.3 punkte numatytu tikslu: Taisyklių numatytu tikslu Gimnazijos darbuotojo vardą, pavardę; Taisyklių numatytu tikslu Gimnazijos darbuotojo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento seriją ir numerį, jo išdavimo ir galiojimo datą, išdavusią instituciją, asmens dokumento kopiją, išsilavinimą, mokymosi įstaigą, jos baigimo metus, profesinę patirtį, socialinio draudimo pažymėjimo seriją ir numerį, duomenis apie neįgalumą, duomenis apie neįgalų vaiką, vaiko gimimo datą, vaiko vardą ir pavardę, santuokos datą, santuokos liudijimo seriją ir numerį (šiuos duomenis Gimnazija tvarko tik tuo atveju, jei pasikeičia darbuotojo pavardė), ištuokos liudijimo seriją ir numerį, ištuokos datą (šiuos duomenis Gimnazija tvarko tik tuo atveju, jei darbuotojas augina vaikų iki 14 metų); Taisyklių numatytu tikslu Gimnazijos darbuotojo vardą, pavardę darbuotojo

3 darbo užmokestį, turimų nepilnamečių vaikų ir/ar kitų išlaikytinių skaičių; Taisyklių numatytu tikslu Gimnazijos darbuotojo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą. 12. Gimnazija asmens duomenis Taisyklių 10.2 punkte numatytu tiesioginės rinkodaros tikslais, vadovaudamasi Įstatymo 14, 27 straipsnio, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, ) 69 straipsnio nuostatomis bei kitais teisės aktais, gavusi Gimnazijos mokinio sutikimą ir nustačiusi renkamų asmens duomenų saugojimo trukmę. Gimnazija užtikrina kiekvieno gimnazijos mokinio supažindinimą su jo teise nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu. Klientas turi teisę išreikšti sutikimą ar nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo atitinkamoje sutartyje ar susitarime su Gimnazija, registracijos formoje, mokinio anketoje ar kitame dokumente, jo pasirašymo metu atskirai pažymėdamas, ar jis sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Jei klientas jau buvo davęs sutikimą ir Gimnazija tvarko asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, klientas gali bet kada išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu, atsakydamas į elektroninį laišką su pastaba, kad daugiau nenori gauti tokios informacijos arba raštu ar žodžiu informuodamas apie nesutikimą, kad toliau būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu. 13. Kitais Taisyklių 10 punkte nurodytais tikslias Gimnazija tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Įstatymu, Bendraisiais reikalavimais ir kitais duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Gimnazijos Darbuotojai, vykdydami savo funkcijas ir tvarkydami asmens duomenis, privalo vadovautis šiomis Taisyklėmis ir aukščiau minėtais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą, taip pat laikytis asmens duomenų teisėto tvarkymo reikalavimų, numatytų Taisyklių 14 punkte. 14. Bendrieji asmens duomenų tvarkymo reikalavimai: asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, nustatytais prieš renkant asmens duomenis, ir paskui tvarkomi su šiais tikslais suderintais būdais; asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai; asmens duomenys yra tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys ištaisomi, papildomi, sunaikinami arba sustabdomas jų tvarkymas; asmens duomenys yra tapatūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti; asmens duomenys saugomi tokia forma, kad kliento tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi; asmens duomenys tvarkomi pagal Įstatyme ir kituose atitinkamą veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nustatytus aiškius ir skaidrius asmens duomenų tvarkymo reikalavimus. 15. Asmens duomenys tvarkomi tik esant bent vienam iš Taisyklių 10 punkte nurodytų teisėtų duomenų tvarkymo tikslų, tik tokia apimtimi, kaip nurodyta Taisyklių papunkčiuose, kai klientas duoda sutikimą, arba yra sudaroma ar vykdoma sutartis, arba kitais teisės aktuose numatytais pagrindais (teisėto tvarkymo kriterijai). Sutikimu laikomas savanoriškas mokinio valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu ar tikslais. 16. Tinkamu perspėjimu laikomas visų Įstatyme ar kituose teisės aktuose nurodytų veiksmų įgyvendinimas, dėl kurių asmuo sužino, kad yra renkami asmens duomenys. Pavyzdžiui, į Gimnazijos teritoriją atvykstantiems asmenims apie vaizdo stebėjimą pranešama informaciniu stendu prie įvažiavimo/įėjimo. Pranešime taip pat nurodoma ši informacija: Savivaldybės biudžetinė įstaiga Klaipėdos Žaliakalnio gimnazija, adresas: Galinio Pylimo g. 17, LT Klaipėda, įstaigos kodas: , tel.: (8 46) Gimnazijos darbuotojai apie vykdomą vaizdo stebėjimą supažindinami pasirašytinai, pasirašant šias Taisykles. 17. Gimnazijos klientas gali savo valią dėl asmens duomenų tvarkymo išreikšti Gimnazijos raštinėje, Gimnazijos internetinėje svetainėje ir Gimnazijos

4 administruojamuose socialiniuose tinkluose užpildydamas anketą, joje nurodant savo asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, elektroninio pašto adresą, adresą korespondencijai siųsti, judriojo telefono ryšio numerį) Taisyklių 10.2 punkte nurodytu tikslu ir duodamas sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Sutikimu laikomas savanoriškas asmens valios pareiškimas tvarkyti jo asmens duomenis jam žinomu tikslu ar tikslais. 18. Taisyklių 10.3 punkte nurodytu tikslu ir Taisyklių punkte nurodyta apimtimi duomenys renkami iš asmenų, kurie kandidatuoja į laisvas Gimnazijos darbo vietas, ir iš esamų Gimnazijos darbuotojų Įstatyme ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka (TAR, ). V SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ TVARKYTOJAI, GAVĖJAI IR TVARKYMO TERMINAI 19. Taisyklių punktuose nurodomi Gimnazijos asmens duomenų tvarkytojai, kurie tvarko žemiau išvardytus asmens duomenis: Gimnazija surinktus asmens duomenis tvarko pati UAB Nacionalinis švietimo centras į.k , Nacionalinis egzaminų centras į. k , Švietimo informacinių technologijų centras į. k minėtоs įstaigos teikia duomenų saugojimo (serverių) paslaugą saugomi Gimnazijos teisėtai sukaupti elektroniniai duomenys. Visos duomenų tvarkytojo atliekamos funkcijos, turimos teisės ir pareigos aptariamos su UAB Nacionalinis švietimo centru, Nacionaliniu egzaminų centru ir Švietimo informacinių technologijų centru sudarytose sutartyse. 20. Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami tik Įstatymo nustatyta tvarka esant apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams bei teisėtam asmens duomenų tvarkymo pagrindui juos gauti, t. y., pagal su duomenų gavėju sudarytą sutartį (daugkartinio teikimo atveju) arba pagal duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju). Sutartyje turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo ir gavimo teisinis pagrindas, sąlygos, tvarka ir teikiamų asmens duomenų apimtis. Prašyme turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teikimo bei gavimo teisinis pagrindas ir prašomų pateikti asmens duomenų apimtis. Už teisėtą duomenų teikimą tretiesiems asmenims atsakingas Gimnazijos direktorius. Duomenų gavėjai turi garantuoti reikalingas technines ir organizacines duomenų apsaugos priemones ir užtikrinti tokių priemonių laikymąsi. Duomenų gavėjai negali naudoti asmens duomenų kitaip ar panaudoti jų kitam tikslui, nei buvo nustatyta prašymuose ir sutartyse, pagal kurias teikiami duomenys. Vaizdo stebėjimo duomenys gali būti teikiami ikiteisminio tyrimo institucijoms, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymai ar kitais įstatymų numatytais atvejais. 21. Tuo atveju, jeigu asmens duomenys yra renkami iš pastovių šaltinių arba juos teikia nuolatiniai duomenų teikėjai, gali būti renkami tik Taisyklėse išvardyti duomenys ir tik jose numatytais tikslais. 22. Asmens duomenų saugojimo terminai: asmens bei turto saugumo užtikrinimo tikslu vaizdo įrašai saugomi 14 (keturiolika) dienų nuo vaizdo įrašymo momento. Gimnazijoje stebimas vaizdas įrašinėjamas visą parą, 7 dienas per savaitę. Suėjus šiam terminui ant šių duomenų, automatiškai užrašomi kiti vaizdo duomenys; tiesioginės rinkodaros tikslu duomenys saugomi 5 (penkerius) metus nuo jų gavimo dienos. Pasibaigus saugojimo terminui asmens duomenys yra sunaikinami; vidaus administravimo tikslu duomenys saugomi 5 (penkerius) metus nuo jų gavimo dienos, išskyrus tuos asmens duomenis, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti saugomi ilgesnį laikotarpį ir/ar turi būti perduoti valstybės archyvams. 24. Asmens duomenys yra saugomi Gimnaziją aptarnaujančių įmonių serveriuose, pagal sudarytą paslaugų teikimo sutartį.

5 25. Asmens duomenys tvarkomi (keičiami, papildomi) Gimnazijos Darbuotojams prisijungus prie pedagoginių darbuotojų ir mokinių registro, elektroninio dienyno, Švietimo valdymo informacinės sistemos. 26. Duomenys jų avarinio praradimo atveju atkuriami iš vienos ar kelių išlikusių laikmenų arba iš asmens duomenų, saugomų Gimnazijos aptarnaujančiame serveryje. 27. Duomenų atkūrimo, jų avarinio praradimo atveju, tvarka, esant poreikiui tokią nustatyti, bus reglamentuota atskiruose Gimnazijos vidiniuose teisės aktuose. VI SKYRIUS DUOMENŲ ŠALTINIAI 28. Duomenys Taisyklių 10.1 punkte nurodytu tikslu gaunami iš vaizdo stebėjimo kamerų. Gimnazija kitus asmens duomenis gauna tiesiogiai iš mokinių arba Darbuotojų, taip pat asmenų, kandidatuojančių į laisvas darbo vietas Gimnazijoje, finansinių ir kitų dokumentų Taisyklių punktuose nurodytais tikslais. VII SKYRIUS KLIENTO IR GIMNAZIJOS TEISĖS BEI PAREIGOS VALDANT AR KITAIP TVARKANT ASMENS DUOMENIS 29. Duomenų subjekto sutikimuose dėl asmens duomenų tvarkymo, klientų anketose, taip pat kituose dokumentuose, sudarytuose su klientu, turi būti numatytos asmens duomenų teisinės apsaugos sąlygos. 30. Gimnazijos direktorius ir/ar Gimnazijos direktoriaus pavaduotojai (toliau pavaduotojai) turi užtikrinti šias duomenų subjekto teises: būti informuotam apie duomenų valdytojo tikslų pavadinimą, kodą, buveinės adresą, telefono ryšio, fakso numerį arba elektroninio pašto adresą, kokiu tikslu tvarkomi mokinių ar kitų gimnazijos subjektų asmens duomenys ir kam jie teikiami, kokius asmens duomenis duomenų subjektas privalo pateikti ir gauti, apie mokinių ar kitų Gimnazijos subjektų turimas teises tvarkant asmens duomenis, kitą Įstatyme numatytą informaciją. Mokinių ar kitų Gimnazijos subjektų sutikimus, anketas ar kitus panašaus pobūdžio dokumentus ruošiantis Gimnazijos Darbuotojas turi užtikrinti, kad mokiniams ir kitiems Gimnazijos subjektams visa informacija būtų pateikta iki aukščiau nurodytų dokumentų pasirašymo ar pasirašymo metu, arba pagal atskirą paklausimą; renkant (gaunant) asmens duomenis apie mokinius ir kitus Gimnazijos subjektus ne iš jų pačių, turi būti apie tai informuoto iki asmens duomenų tvarkymo pradžios. Ketinant teikti mokinio ar kito Gimnazijos subjekto duomenis tretiesiems asmenims, turi būti apie tai informuoti iki to momento, kai duomenys bus teikiami pirmą kartą, išskyrus tuos atvejus, kai Lietuvos Respublikos teisės aktai numato tokių duomenų rinkimo ir teikimo tvarką bei duomenų gavėjus. Mokiniui ar kitam Gimnazijos subjektui turi būti pateikta informacija apie jo turimas teises tvarkant asmens duomenis, Gimnazijos tikslų pavadinimą, kodą, buveinės adresą, telefono ryšio, fakso numerį arba elektroninio pašto adresą, taip pat iš kokių šaltinių ir kokie kliento asmens duomenys renkami ar kokius ketinama rinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ar juos ketinama tvarkyti, kam teikiami ar ketinami teikti, taip pat nurodant kitą Įstatyme reikalaujamą informaciją; renkant ar ketinant rinkti asmens duomenis iš mokinio ar kito Gimnazijos subjekto ir juos tvarkant ar ketinant tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, privalo duoti sutikimą šių Taisyklių 12 punkte nustatyta tvarka. Gimnazija taip pat turi gauti mokinio ar kito Gimnazijos subjekto sutikimą dėl duomenų teikimo konkretiems tretiesiems asmenims prieš teikiant mokinio ar kito Gimnazijos subjekto duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu (jeigu tokie veiksmai būtų atliekami). Prieš teikiant jo duomenis klientas turi būti informuotas kokiems tretiesiems asmenims ir kokiais tikslais jo asmens duomenys bus teikiami.

6 31. Duomenų subjektai taip pat turi šias teises: susipažinti su savo asmens duomenimis. Klientas ar kitas duomenų subjektas, žodžiu arba raštu pateikęs prašymą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šio dokumento pateikti nereikia Gimnazijos Darbuotojams) arba kitais Įstatyme numatytais būdais tinkamai save identifikavęs, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus. Tuo atveju, jei prašymas susipažinti su savo duomenimis Gimnazijai pateikiamas tiesiogiai, t. y., atvykus į Gimnaziją. Gimnazija paprašo mokinio ar kito gimnazijos subjekto pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; tuo atveju, jei prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį (kurjerį), prie jo turėtų būti pridėta notaro patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turėtų pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Gavus mokinio ar kito gimnazijos subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo turi būti informuojamas Gimnazijos direktorius, kuri paskiria atsakingą asmenį už atsakymo mokiniui ar kitam gimnazijos subjektui ruošimą. Mokiniui ar kitam Gimnazijos subjektui turi būti atsakyta, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir prašomi duomenys jam turi būti pateikti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kliento kreipimosi gavimo dienos. Jei klientas pageidauja, atsakymas jam pateikiamas raštu. Neatlygintinai tokie duomenys teikiami mokiniui ar kitam Gimnazijos subjektui kartą per kalendorinius metus. Jei klientas, pavyzdžiui, Gimnazijos Darbuotojas, pateikęs prašymą susipažinti su vaizdo stebėjimo duomenimis ir tinkamai save identifikavęs, supažindinamas su vaizdo įrašu, išduodant vaizdo įrašo kopiją išorinėje duomenų laikmenoje arba pateikiant vaizdo įrašo nuotraukas. Tuo atveju, jeigu vaizdo įraše matomi kiti asmenys, kurių tapatybė gali būti nustatyta, ar kita informacija, kuri gali pažeisti trečiųjų asmenų privatumą (pavyzdžiui, transporto priemonės valstybinis numeris), šie vaizdai turi būti retušuoti ar kitais būtais panaikinama galimybė identifikuoti trečiuosius asmenis; kreipiantis rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, tinkamai save identifikavus, reikalauti nedelsiant ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir/arba sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu duomenų subjektas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Jeigu klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai ir kreipiasi į Gimnaziją, pastaroji nedelsdama privalo neatlygintinai patikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą ir duomenų subjekto prašymu (išreikštu rašytine forma) nedelsdama sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Mokinio ar kito Gimnazijos subjekto prašymu sustabdžius jo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, asmens duomenys, kurių tvarkymo veiksmai sustabdyti, turi būti saugomi tol, kol bus ištaisyti ar sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui), išskyrus Įstatymo 26 straipsnio 3 dalyje numatytas išimtis. Jeigu Gimnazija abejoja mokinio ar kito gimnazijos subjekto pateiktų asmens duomenų teisingumu, ji privalo sustabdyti tokių duomenų tvarkymo veiksmus, duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie asmens duomenys gali būti naudojami tik jų teisingumui patikrinti. Mokiniui ar kitam Gimnazijos subjektui turi būti pranešta apie Gimnazijos sprendimą, kurį ji priima ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo reikalavimo gavimo (apie atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą). Gimnaziją mokinį ar kitą Gimnazijos subjektą apie priimtą sprendimą informuoja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo jo priėmimo dienos. Gimnazija privalo nedelsdama informuoti duomenų gavėjus apie kliento prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio mokinių ar kitų Gimnazijos subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Tokiu atveju turi būti nedelsiant pranešama

7 Gimnazijos direktoriui, kuri organizuoja informacijos pateikimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; Taisyklių 12 punkte nustatyta tvarka nesutikti, kad būtų tvarkomi jo duomenys, nenurodydamas nesutikimo motyvų, kai duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu. Šiuo atveju Gimnazija privalo nedelsdama ir nemokamai nutraukti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Mokinio ar kito Gimnazijos subjekto prašymu, Gimnazija privalo pranešti duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymo veiksmų nutraukimą ar atsisakymą nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos; gauti iš Gimnazijos visą reikalingą informaciją aiškiai, suprantamai bei priimtina forma. 32. Ruošiant atsakymus į mokinių ar kitų Gimnazijos subjektų paklausimus, vadovaujamasi Įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės aktais bei lokaliniais Gimnazijos dokumentais. 33. Klientas gali skųsti Gimnazijos veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai per 3 (tris) mėnesius nuo atsakymo iš Gimnazijos gavimo dienos arba per 3 (tris) mėnesius nuo tos dienos, kada baigiasi Įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas pateikti atsakymą. 34. Visos kitos Gimnazijos funkcijos, teisės ir pareigos valdant ir tvarkant asmens duomenis nesiskiria nuo tų, kurios išdėstytos Įstatyme, Bendruosiuose reikalavimuose ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą ir duomenų valdytojo veikimo ribas bei atsakomybę. VIII SKYRIUS ORGANIZACINĖS IR TECHNINĖS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS 35. Organizacinės ir techninės priemonės turi užtikrinti tvarkomų asmens duomenų saugumo lygį, atitinkantį saugomų Gimnazijos, kaip asmens duomenų valdytojos, asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką. Automatiškai tvarkomų asmens duomenų saugumo lygis nurodytas Gimnazijos Duomenų apsaugos priemonių apraše, kuris jį pakeitus/atnaujinus pateikimas Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 36. Siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, Gimnazijoje yra įgyvendintos tokios organizacinės ir techninės asmens duomenų saugumo priemonės: infrastruktūrinės (tinkamas techninės įrangos išdėstymas ir priežiūra, griežtas priešgaisrinės apsaugos tarnybos nustatytų normų laikymasis ir kt.); administracinės (tinkamas darbo organizavimas, informacinių sistemų priežiūra (pavyzdžiui, informacinės sistemos nuo neteisėto prisijungimo elektroninių ryšių priemonėmis saugomos ugniasiene, taip pat Darbuotojams draudžiama jungti neleistiną įrangą (pvz., asmeninę įrangą) prie darbinio kompiuterio arba tinklo, siųsti ar diegti programas, informacinėse sistemose įdiegta programinė įranga (antivirusinės programos), skirta apsaugoti informacinę sistemą nuo kenksmingos programinės įrangos (virusų, šnipinėjimui skirtos programinės įrangos, nepageidaujamų elektroninių laiškų ir kt.), instruktažų Gimnazijos darbuotojams organizavimas apie asmens duomenų apsaugą ir atsakomybę, rizikų bei veiklos tęstinumo planavimas ir kt.); techninės ir programinės (pavyzdžiui: prisijungiant prie informacinių sistemų, kuriose saugomi asmens duomenys, Darbuotojas yra identifikuojamas pagal jam suteiktą unikalų vartotojo kodą ir/ar slaptažodį; yra nustatyta tvarka, kuria vadovaujantis yra suteikiamos, panaikinamos, periodiškai peržiūrimos ir atnaujinamos prieigos teisės prie informacinių sistemų, taip pat klasifikuojama, tvarkoma bei saugoma informacija); telekomunikacinės (tinklo valdymas, saugumo užtikrinimas naudojant Internetą ir kt.)

8 ir kitos, kurios nurodytos Bendrųjų reikalavimų punktuose. 37. Gimnazija informuoja Valstybinę asmens duomenų inspekciją, pagal teisės aktų reikalavimus, apie šiuos duomenų pasikeitimus: Gimnazijos rekvizitų (pavadinimo, juridinio asmens kodo, buveinės adreso); duomenų tvarkymo tikslo ar tikslų; duomenų subjekto grupės ar grupių ir su jomis susijusių asmens duomenų sąrašo; asmens duomenų šaltinių; duomenų gavėjų, tvarkytojų, kuriems Gimnazija numato teikti asmens duomenis. 38. Darbuotojai turi laikytis konfidencialumo principo ir laikyti paslaptyje bet kokią su asmens duomenimis susijusią informaciją, su kuria jie susipažino vykdydami savo pareigas, nebent tokia informacija būtų vieša pagal galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų nuostatas. Konfidencialumo principas taip pat reiškia, kad Darbuotojams, tvarkantiems asmens duomenis, draudžiama juos atskleisti, gavus trečiųjų šalių prašymus dėl tokio atskleidimo, išskyrus įstatymų ir sutarčių su klientais numatytus atvejus. 39. Konfidencialumo principo Darbuotojai turi laikytis ir pasibaigus darbo santykiams ar paslaugų teikimo sutarčiai. 40. Gimnazijos direktorius turi užtikrinti, kad Darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, raštu įsipareigotų saugoti asmens duomenų paslaptį (toliau Įsipareigojimas). Šis Įsipareigojimas galioja ir pasibaigus darbo santykiams ar perėjus dirbti į kitas pareigas. 41. Kiekvieno Darbuotojo pasirašytas Įsipareigojimas saugomas Gimnazijos raštinėje kartu su jo darbo sutartimi. 42. Asmenis, teikiančius Gimnazijai paslaugas civilinių (ne darbo) sutarčių pagrindu, su Taisyklėmis supažindina sutarties pasirašymą inicijavęs asmuo. 43. Darbuotojai, asmenys, teikiantys Gimnazijai paslaugas civilinių (ne darbo) sutarčių pagrindu, gali susipažinti su dokumentais, kuriuose nurodyti klientų asmens duomenys, jei toks susipažinimas susijęs su jų funkcijų vykdymu. 44. Asmens duomenis gali tvarkyti Darbuotojai, kuriems suteikta teisė tvarkyti asmens duomenis. Gimnazijos direktorius privalo užtikrinti, kad asmens duomenis tvarkytų tik tie asmenys, kuriems jie yra reikalingi jų funkcijų vykdymui bei kad jie atliktų su asmens duomenimis tik tuos veiksmus, kuriems atlikti yra suteiktos teisės. Asmens duomenų tvarkymo teisę turi: Gimnazijos direktorius, pavaduotojai, einantys su Gimnazijos valdymu susijusias pareigas, informacinių komunikacinių technologijų specialistai, kiti Darbuotojai, dirbantys su klientų asmens duomenų tvarkymu, techninių priemonių įdiegimu ir palaikymu. 45. Darbuotojai turi užkirsti kelią atsitiktiniam ar neteisėtam asmens duomenų sunaikinimui, pakeitimui, atskleidimui, taip pat bet kokiam kitam neteisėtam tvarkymui, saugodami dokumentus tinkamai ir saugiai, įskaitant tuščio stalo taisyklę (angl. clear desk policy) bei vengiant nereikalingų dokumentų ir/ar elektroninių laikmenų kopijų su klientų asmens duomenimis darymo. 46. Darbuotojai, kurių kompiuteriuose saugomi asmens duomenys, savo kompiuteriuose turi naudoti slaptažodžius, atitinkančius šiuos reikalavimus: jie turi būti sudaryti iš ne mažiau kaip 8 (aštuonių) simbolių, tarp kurių yra simboliai bent iš 3 kategorijų (didžiosios raidės, mažosios raidės, skaičiai, kiti simboliai, Azijos šalių simboliai); juos sudarantys ženklai turi sudaryti atsitiktinės sekos įspūdį; jie turi būti keičiami kas 180 (šimtas aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų; jie neturi sutapti su Darbuotojo vardu ar prisijungimo vardu; juos saugo ir juos gali žinoti tik Darbuotojas, dirbantis su konkrečiu kompiuteriu; jie negali būti saugomi viešai ir negali būti prieinami kaip visuma. Slaptažodžiai negali būti niekur užrašomi ar saugomi tokia forma, kuri leistų jų identifikavimą; pirmojo prisijungimo metu Darbuotojo privalomai keičiami.

9 47. Slaptažodžiai esant reikalui (pasikeitus Darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei ir pan.) turi būti keičiami dažniau nei numatyta Taisyklių 46.3 punkte. 48. Darbuotojų kompiuteriuose esančios asmens duomenų bylos neturi būti matomos (angl. shared) iš kitų kompiuterių. Šiuose kompiuteriuose antivirusinė programinė įranga turi būti pastoviai atnaujinama informacijos saugos sistemos reikalavimu. 49. Duomenų prieigos teisių ir įgaliojimų tvarkyti asmens duomenis suteikimo, naikinimo ir keitimo tvarka, saugumo pažeidimo valdymo ir reagavimo į šiuos pažeidimus tvarka, asmens duomenų kopijavimo ir atkūrimo jų avarinio praradimo atvejais tvarka, reglamentuota atskiruose Gimnazijos lokaliniuose teisės aktuose. IX SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 50. Gimnazijos direktorius nuolatos tikrina ir kontroliuoja, ar Darbuotojai ir kiti asmenys, turintys teisę tvarkyti Gimnazijoje valdomus asmens duomenis, laikosi šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. 51. Gimnazijos Darbuotojai, turintys teisę tvarkyti Gimnazijos valdomus asmens duomenis, nesilaikantys Taisyklėse nurodytų reikalavimų, baudžiami drausminėmis nuobaudomis ir atsako pagal teisės aktų reikalavimus. 52. Visi kiti veiksmai, kurie neaprašyti ar nepaminėti šiose Taisyklėse, turi būti vykdomi remiantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais tesės aktais ir kitais Gimnazijos vidiniais normatyviniais dokumentais. Jeigu kuri nors Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams, kitiems teisės aktams ar dėl kurios nors priežasties tampa dalinai arba visiškai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Šios Taisyklės galioja tiek, kiek neprieštarauja imperatyvioms teisės aktų nuostatoms. 53. Taisyklės periodiškai, ne rečiau kaip kartą per 2 (dvejus) metus, peržiūrimos, keičiamos, atnaujinamos, papildomos ir tvirtinamos Gimnazijos direktoriaus įsakymu.

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus 2018-05-23 įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJE MOKYKLOJE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmens

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Tauragės ligoninės direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-12 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAI

PATVIRTINTA VšĮ Tauragės ligoninės direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-12 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAI PATVIRTINTA VšĮ Tauragės ligoninės direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-12 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešosios

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 5 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno šv.

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika PATVIRTINTA UAB Kauno švara generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. OV-153 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ši asmens duomenų tvarkymo politika (toliau

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO ASMENS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-101-1 VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos ar tyrimų laboratorijos paslaugomis, sutinkate,

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Telšių švietimo centro bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės PATVIRTINTA Telšių švietimo centro direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr.

Telšių švietimo centro bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės PATVIRTINTA Telšių švietimo centro direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. PATVIRTINTA Telšių švietimo centro direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-31 TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS, priimtos pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos

Detaliau

duomenų apsaugos taisyklės Panevėžio Žemynos progimnazijos bendrosios asmens PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-113 Dėl bend

duomenų apsaugos taisyklės Panevėžio Žemynos progimnazijos bendrosios asmens PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-113 Dėl bend PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-113 Dėl bendrųjų asmens duomenų apsaugos taisyklių patvirtinimo PANEVĖŽIO ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS,

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2019-01-30 įsakymu Nr.11 VŠĮ KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. S2-133 ŠILALĖS SPORTO MOKYKLOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS

PATVIRTINTA Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. S2-133 ŠILALĖS SPORTO MOKYKLOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PATVIRTINTA Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. S2-133 ŠILALĖS SPORTO MOKYKLOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 1. Šilalės sporto

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOME

PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOME PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS, priimtos pagal 2016 m. balandžio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Raseinių lopšelio-darželio Saulutė bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės PATVIRTINTA Direktorės 2019 m. sausio 8 d. Nr. V-6 Dėl bendrųjų asmens

Raseinių lopšelio-darželio Saulutė bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės PATVIRTINTA Direktorės 2019 m. sausio 8 d. Nr. V-6 Dėl bendrųjų asmens PATVIRTINTA Direktorės 2019 m. sausio 8 d. Nr. V-6 Dėl bendrųjų asmens duomenų apsaugos taisyklių patvirtinimo BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO SAULUTĖ BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V1-22 KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS, priimtos

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - Isakymo_projektas _patvirtintas_.docx

Microsoft Word - Isakymo_projektas _patvirtintas_.docx LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRONINIO ARCHYVO INFORMACINĖS SISTEMOS IR INTEGRALIOS ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2015 m. liepos 1 d. Nr. (1.3

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

Socialinių paslaugų priežiūros departamento

Socialinių paslaugų priežiūros departamento PATVIRTINTA Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-438 SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998

Redagavo: Ramunė Lūžaitė (1998 Įstatymas paskelbtas: Žin., 1997, Nr. 64-1502 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS Į S T A T Y M A S Įstatymo pavadinimas keistas: Nr. X-1419,

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau