Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA UAB Kauno švara generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. OV-153 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ši asmens duomenų tvarkymo politika (toliau Politika) nustato pagrindinius asmens duomenų tvarkymo principus ir reglamentuoja duomenų tvarkymo tikslus, pagrindus, taisykles, procedūras, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir technines bei organizacines priemones, kuriais remiantis duomenų valdytojas UAB Kauno švara, juridinio asmens kodas , Statybininkų g. 3, Kaunas, el. paštas (toliau Valdytojas) savo veikloje tvarko asmens duomenis. 2. Politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 (toliau Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau - ADTAĮ) ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. 3. Politikos paskirtis numatyti pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, technines ir organizacines duomenų saugumo užtikrinimo priemones. 4. Politikoje vartojamos sąvokas: 4.1. Asmens duomenys bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai; 4.2. Asmens duomenų tvarkymas bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir/ar aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys; 4.3. Duomenų subjektas: darbuotojas asmuo, su kuriuo Valdytojas yra sudaręs darbo sutartį; kandidatas ketinantis įsidarbinti asmuo; klientas fizinis asmuo, duomenų subjektas, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas ar gimimo data, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai Konfidenciali informacija - informacija, kurią sužinojo asmuo, bendrovėje dirbantis pagal darbo sutartį arba teikiantis paslaugas pagal paslaugų teikimo sutartį, ir priklausantį Valdytojui arba su Valdytoju sutartiniais santykiais susijusiems subjektams, kurie turi vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir negali būti laisvai jiems prieinama apie bendrovės darbuotojų sukurtus intelektinės veiklos produktus arba jų dalis, bet kokius kitus duomenis, susijusius su bendrovės vykdoma veikla bei informacija, kurią darbdavys laiko gamybine,

2 technologine paslaptimi nepriklausomai nuo to, ar tokia informacija yra tiesiogiai įtraukta į darbdavio gamybinių arba technologinių paslapčių sąrašą, išskyrus tą informaciją, kuri yra viešai skelbiama. Konfidencialia informacija taip pat laikoma informacija apie trečiuosius asmenis arba susijusi su trečiaisiais asmenimis, kurią asmuo sužinojo atlikdamas savo darbo funkcijas pagal darbo arba paslaugų teikimo sutartį, sudarytą su bendrove Vaizdo stebėjimas (vaizdo duomenų tvarkymas) vaizdo duomenų, susijusių su fiziniu asmeniu, tvarkymas, naudojant automatines vaizdo stebėjimo kameras Vaizdo stebėjimo sistema vaizdo duomenų įrašymo įrenginiai ir vaizdo stebėjimo kameros. II SKYRIUS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI 5. Valdytojas, tvarkydamas asmens duomenis, vadovaujasi šiais esminiais principais: 5.1. Tikslo apribojimo - asmens duomenys tvarkomi tik teisėtais ir šioje Politikoje apibrėžtais tikslais nustatytais prieš renkant duomenis; 5.2. Teisėtumo - asmens duomenys tvarkomi tik esant teisėtam duomenų tvarkymo pagrindui; 5.3. Tikslumo - asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad asmens duomenys būtų tikslūs ir esant jų pasikeitimui nuolat atnaujinami, o netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas; 5.4. Sąžiningumo ir skaidrumo - asmens duomenys yra tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, laikantis teisės aktų, tame tarpe, bet tuo nepasiribojant, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, ADTAĮ reikalavimų; 5.5. Duomenų kiekio mažinimo - Valdytojas atlieka asmens duomenų tvarkymą tik ta apimtimi, kuri yra reikalinga ir būtina Valdytojo vidaus dokumentuose įtvirtintiems asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti; 5.6. Saugojimo trukmės apribojimo - asmens duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi; 5.7. Vientisumo ir konfidencialumo - asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad, taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo, atskleidimo, praradimo ar sunaikinimo; 5.8. Informacijos teikimo tvarkomi asmens duomenys: telefono numeris, el. pašto adresas. 6. Valdytojas asmens duomenis tvarko šiais teisiniais pagrindais: 6.1. Reglamento 6 str. 1 dalies a) punktas - duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais; 6.2. Reglamento 6 str. 1 dalies b) punktas - kai tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį; 6.3. Reglamento 6 str. 1 dalies c) punktas - tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Valdytojui taikoma teisinė prievolė; 6.4. Reglamento 6 str. 1 dalies e) punktas - tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;

3 6.5. Reglamento 6 str. 1 dalies f) punktas - tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas. 7. Valdytojas asmens duomenis tvarko šiais tikslais: 7.1. Paslaugų teikimo tikslu: vardas, pavardė, gimimo data arba asmens kodas, korespondencijos adresas, paslaugos teikimo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kliento kodas; 7.2. Personalo administravimo tikslu: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, gyvenamoji vieta (adresas), darbovietės pavadinimas, pareigos, asmeninis telefono numeris, asmeninis elektroninio pašto adresas, duomenys apie sveikatą bei šeimos sudėtį, atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai, išsilavinimo laipsnis ir kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai, darbo stažą patvirtinantys dokumentai; 7.3. Darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu: duomenų subjekto pateikti duomenys (gyvenimo aprašymas, motyvacinis laiškas ir pan.); 7.4. Paslaugų/prekių gavimo tikslu: atsakingo asmens vardas, pavardė, darbovietės pavadinimas, pareigos, darbovietės buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas; 7.5. Konfidencialios informacijos arba asmenų ir įstaigos turto apsaugos tikslais ar siekiant tinkamai užtikrinti atliekų tvarkymą: asmens atvaizdas, transporto priemonės valstybinis numeris, prisijungimo prie duomenų bazių slaptažodžiai, identifikaciniai duomenys, norint patekti į tarnybines patalpas. 8. Valdytojo valdomus asmens duomenis tvarkyti turi teisę tik bendrovės darbuotojai, kurių funkcijos yra susijusios su asmens duomenų tvarkymu. Asmenys su kuriais Valdytoją sieja sutartiniai santykiai, kurių įgyvendinimas neatskiriamas nuo asmens duomenų tvarkymo, Valdytojo valdomus asmens duomenis gali tvarkyti tiek, kiek tai būtina teisėtų bendrovės interesų įgyvendinimui. 9. Asmens duomenys renkami tik teisės aktų nustatyta tvarka, juos gaunant tiesiogiai iš duomenų subjekto, oficialiai užklausiant reikalingą informaciją tvarkančių ir turinčių teisę ją teikti subjektų ar sutarčių bei teisės aktų pagrindu, prisijungiant prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių, registrų bei informacinių sistemų ar įsigyjant iš jų duomenų rinkmenas. 10. Valdytojas neteikia valdomų asmens duomenų kitiems subjektams, išskyrus atvejus, kai yra įpareigotas atsakyti į suteikti informaciją ar įvykdyti pavedimus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus arba privalomus vykdyti nurodymus. III SKYRIUS DUOMENŲ TVARKYTOJAI 11. Asmens duomenys konkrečiam tikslui gali būti perduodami šiems asmens duomenų tvarkytojams: Valstybinėms institucijoms, savivaldybėms bei kitiems asmenims, įstatymų jiems pavestų funkcijų vykdymui (pvz. teisėsaugos institucijoms, antstoliams, notarams, mokesčių administravimo, veiklos priežiūrą, finansinių nusikaltimų tyrimo veiklą atliekančioms institucijoms ir kita);

4 11.2. Skolų išieškojimo įmonėms, teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijoms ir bankroto administratoriams; Kitiems asmenims, susijusiems su bendrovės veiklos vykdymu (pvz. kauniečių aptarnavimo centro Mano Kaunas bendrovėms, korespondencijos įteikimo paslaugų teikėjams, duomenų bazių formavimo IT specialistams, vaizdo įrašymo įrenginių stebėjimą vykdantiems operatoriams ir kita). 12. Asmens duomenų tvarkymui vykdyti Valdytojas pagal šią Politiką gali pasitelkti duomenų tvarkytojus įgaliotus asmens duomenis tvarkyti duomenų tvarkytojus, t.y. informacinių technologijų ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjus, auditorius, konsultantus, saugos tarnybas ir kitus asmenis, kurie Valdytojo valdomus duomenis tvarkytų Politikoje nustatytais tikslais ir pagal jo nurodymus, laikantis visiško asmens duomenų tvarkymo konfidencialumo. 13. Prieš pasitelkiant duomenų tvarkytoją įvertinamas jo patikimumas. Patikimais laikomi tokie duomenų tvarkytojai, kurie garantuoja, jog turi pakankamai ekspertinių žinių, išteklių, patikimumo tam, kad galėtų užtikrinti asmens duomenų tvarkymo saugumą. 14. Su duomenų tvarkytojais Valdytojas sudaro rašytines duomenų tvarkymo sutartis, kuriose numatoma, kad duomenų tvarkytojai duomenis tvarko tik pagal Valdytojo nurodymus ir laikantis pasirašytų konfidencialumo įsipareigojimų. 15. Valdytojo pasitelkiami ir įgalioti duomenų tvarkytojai (jeigu tokių yra) nurodomi duomenų tvarkytojų sąraše. Sudarius kiekvieną naują sutartį su duomenų tvarkytoju, Duomenų apsaugos pareigūno iniciatyva duomenų tvarkytojų sąrašas papildomas naujo duomenų tvarkytojo duomenims. Nutraukus sutartį su duomenų tvarkytoju, Duomenų apsaugos pareigūno iniciatyva yra padaromi reikiami pokyčiai minėtuose duomenų tvarkymo veiklos įrašuose. 16. Vykdytojas siekdamas užtikrinti teikiamų klientų aptarnavimo paslaugų kokybę gali vykdyti telefoninių pokalbių įrašymą. Asmenys privalo būti informuojami apie įrašymą prieš pradedant jį vykdyti. IV SKYRIUS DUOMENŲ GAVĖJAI 17. Valdytojo tvarkomi asmens duomenys tretiesiems asmenims (duomenų gavėjams) teikiami tik įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka, esant duomenų subjekto sutikimui arba esant kitokiam teisėtam duomenų teikimo pagrindui: darbuotojų asmens duomenys: socialinio draudimo mokesčio administravimo tikslu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SODRA), mokesčių administravimo tikslu - Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI), sutartinių įsipareigojimų ir darbdavio prievolių vykdymo tikslu - Užimtumo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos; finansinių priemonių administravimo ir/ar finansinių paslaugų teikimo tikslu - vykdant teisines prievoles ir/ar sutartinius įsipareigojimus;

5 tretiesiems asmenims, kai Valdytojo pareigą pateikti asmens duomenis numato įstatymai ar kiti teisės aktai, kitais įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka arba duomenų subjekto prašymu. 18. Duomenų gavėjų sąrašą sudaro ir koreguoja Duomenų apsaugos pareigūnas. 19. Apie visus gautus prašymus teikti asmens duomenis tretiesiems asmenims (duomenų gavėjams) turi būti informuojamas Duomenų apsaugos pareigūnas iki duomenų teikimo pradžios arba atsisakymo teikti duomenis išsiuntimo. Dėl duomenų teikimo teisinio pagrindo ir tikslo buvimo visais atvejais sprendžia Duomenų apsaugos pareigūnas ir/ar Valdytojo vadovas. 20. Nesant teisinio pagrindo teikti Valdytojo valdomus duomenis ir esant Valdytojo vadovo arba Duomenų apsaugos pareigūno leidimui, darbuotojas motyvuotu rašytiniu atsakymu į prašymą apie tai informuojama duomenų prašymą pateikusį asmenį ar instituciją. V SKYRIUS DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS 21. Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Valdytojo veikloje, turi visas Reglamente įtvirtintas teises, tame tarpe, bet tuo neapsiribojant: - teisė būti informuotam - žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą bendrovėje; - teisė susipažinti su asmens duomenimis - susipažinti su bendrovėje tvarkomais savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; - teisė reikalauti ištaisyti duomenis - reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; - teisė būti pamirštam - reikalauti ištrinti su juo susijusius asmens duomenis; - teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą - reikalauti, kad bendrovė apribotų asmens duomenų tvarkymą; - teisė nesutikti - bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas viešo intereso labui arba tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Valdytojo arba trečiosios šalies interesų, kai duomenų subjekto interesai nėra svarbesni; - teisė į duomenų perkeliamumą - gauti su juo susijusius duomenis, kuriuos jis pateikė Valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui. 22. Darbuotojų, kaip duomenų subjektų, teisės ir jų įgyvendinimo tvarka atskirai detalizuota ir pateikta Valdytojo lokaliniuose teisės aktuose (kolektyvinėje sutartyje, darbo tvarkos taisyklėse ir kita). 23. Valdytojas, turi imtis visų teisės aktuose nustatytų reikalingų priemonių, kad duomenų subjektas galėtų įgyvendinti savo teises: Duomenų subjekto prašymu, pateikus asmens tapatybę įrodantį dokumentą, teisės aktų nustatyta tvarka, priimamas sprendimas dėl duomenų subjekto supažindinimo su Valdytojo tvarkomais to asmens duomenimis bei tuo, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus; Valdytojo vadovas ir/ar Duomenų apsaugos pareigūnas, gavęs duomenų subjekto paklausimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo duomenų subjekto

6 kreipimosi dienos privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikti duomenų subjektui prašomus duomenis. Duomenų subjekto prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu. Neatlygintinai tokius duomenis Valdytojas teikia duomenų subjektui kartą per kalendorinius metus; Duomenų subjektui, susipažinus su savo asmens duomenimis, ir nustačius, kad jie yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, ir kreipiantis į Valdytoją, bendrovė turi asmens duomenis patikrinti ir duomenų subjekto rašytiniu prašymu, pateiktu asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis, ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir/ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. 24. Siekdamas apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, identifikuojant asmenį Valdytojas privalo patikrinti jo tapatybę. Šiuo tikslu Valdytojas prašo duomenų subjekto nurodyti vardą, pavardę, el. pašto adresą, tel. numerį ir kliento kodą. Vykdydamas šį patikrinimą Valdytojas gali išsiųsti kontrolinį pranešimą nurodytu kontaktu (telefonu arba el. paštu), prašant atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga pvz. nurodytieji duomenys nesutaps su Valdytojo turimais duomenimis arba duomenų subjektas nebus autorizuotas pagal telefonu ar el. paštu gautą pranešimą, Valdytojas negalės suteikti prašomos informacijos. 25. Tais atvejais, kai duomenų subjektas mano, jog jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos asmens teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turi teisę kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją. 26. Valdytojas rekomenduoja prieš kreipiantis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją susisiekti su Valdytoju, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas būdas. VI SKYRIUS KANDIDATŲ (PRETENDUOJANČIŲ ĮSIDARBINTI) ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 27. Asmenų, pageidaujančių įsidarbinti Valdytojo bendrovėje, asmens duomenis Valdytojas tvarko darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu, turėdamas teisėtą interesą įvertinti kandidato tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą. 28. Jeigu gyvenimo aprašymas ir/ar informacija apie kandidatą, gaunama iš Užimtumo tarnybos, ar įdarbinimo agentūrų, preziumuojama, kad asmuo yra gavęs visą reikiamą informaciją apie jo duomenų tvarkymą ir pateikęs sutikimą tvarkyti jo duomenis atitinkamam tokias paslaugas teikiančiam subjektui, kuris taip pat apima teisę pateikti asmens duomenis potencialiems darbdaviams (įskaitant Valdytoją), įgalinant tokius potencialius darbdavius asmens duomenis tvarkyti vykdant atranką į darbo vietą ir vertinant asmens kandidatūrą. 29. Kandidatas davęs sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, turi teisę bet kada jį atšaukti, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Jei šia teise pasinaudojama, Valdytojas nedelsiant imasi veiksmų, kad asmens duomenys būtų sunaikinti. 30. Surinktus duomenis apie kandidatus Valdytojas saugo laikotarpiu, kol yra vykdoma atranka į laisvą darbo vietą, tačiau ne ilgiau kaip 1 metus. Pasibaigus šiam laikotarpiui minėti duomenys sunaikinami. VII SKYRIUS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEMONĖS

7 31. Valdytojas, esant poreikiui, nustato ir pateikia rašytinius reikalavimus duomenų tvarkytojams ir/ar kitiems asmenims, kuriems suteikiama prieiga prie Valdytojo tvarkomų asmens duomenų arba atitinkamais atvejais sudaro duomenų tvarkymo sutartis ar susitarimus. 32. Valdytojas sudaro ir esant poreikiui atnaujina duomenų apsaugos priemonių sąrašą. 33. Valdytojo darbuotojai, atlikdami savo funkcijas ir/ar kiti Valdytojo pasitelkti duomenų tvarkymui asmenys turi laikytis šių pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų: asmens duomenys tvarkomi tik šioje Politikoje apibrėžtais, asmens duomenų gavimo metu nustatytu ir/ar teisės aktuose nustatytais tikslais; renkant ir tvarkant asmens duomenis laikomasi tikslingumo ir proporcingumo principų, nereikalaujama iš duomenų subjektų pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, nekaupiami ir netvarkomi pertekliniai duomenys; asmens duomenys turi būti tikslūs ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat atnaujinami; netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti ištaisyti, papildyti, sunaikinti arba sustabdytas jų tvarkymas; asmens duomenys renkami ir saugomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi; Asmens duomenų saugojimo terminus ir veiksmus, kurie atliekami pasibaigus šiam terminui, nustato teisės aktai, reglamentuojantys atitinkamų asmens duomenų tvarkymą ir/ar Valdytojo bendrovės vidaus dokumentai. Tačiau, visais atvejais asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Konkretūs asmens dokumentų saugojimo terminai nustatyti Valdytojo įsakymu patvirtintame Dokumentacijos plane. Kai asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie yra sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti archyvui; darbuotojai turi teisę rinkti, tvarkyti, perduoti, saugoti, naikinti ar kitaip naudoti asmens duomenis tik atlikdami savo tiesiogines funkcijas, apibrėžtas pareigybių aprašymuose arba priskirtas Valdytojo pavedimu ir tik teisės aktų nustatyta tvarka; Valdytojo skyrių vadovai privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi pagrindinių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų ir turi pareigą kontroliuoti kaip jiems tiesiogiai pavaldūs darbuotojai tvarko asmens duomenis, taip pat nedelsiant imtis atitinkamų organizacinių priemonių pašalinti asmens duomenų tvarkymo pažeidimus, kad būtų įgyvendintos Valdytojui priskirtos prievolės ir/ar kreiptis į Duomenų apsaugos pareigūną dėl atitinkamų mokymų darbuotojams organizavimo ir/ar rekomendacijų atitinkamu klausimu pateikimo; Valdytojo struktūrinio padalinio vadovai/darbuotojai, pavaldžių darbuotojų asmens duomenis tvarko tik vykdydami jiems priskirtas darbo funkcijas ir ne didesniu mastu nei tai būtina siekiant asmens duomenų tvarkymo tikslų rengiant raštų, atsakymų, sutarčių bei kitų dokumentų projektus turi būti vengiama perteklinių duomenų apie fizinius asmenis naudojimo, jei to nereikalauja įstatymas ar kitos su konkretaus dokumento rengimu susijusios aplinkybės arba jei duomenų subjektas nėra davęs raštiško sutikimo atskleisti atitinkamus jo asmens duomenis.

8 Valdytojo skyriaus vadovai privalo stebėti, jog jų skyriaus darbuotojų rengiamuose raštuose, atsakymuose bei kitų dokumentų projektuose nebūtų pateikiami pertekliniai asmens duomenys; Valdytojo darbuotojas abejodamas ar konkretus asmuo turi teisę susipažinti su Valdytojo valdomais asmens duomenimis taip pat abejodamas ar rašto arba kito dokumento projekte nurodyti asmens duomenys nebus pertekliniai gali kreiptis į savo skyriaus vadovą, kuris savo nuožiūra arba pasikonsultavęs su Duomenų apsaugos pareigūnu nusprendžia ar asmens duomenys gali būti atskleisti konkrečiam asmeniui; tvarkant asmens duomenis Valdytojo atitinkamos kompetencijos ribose privaloma įgyvendinti Valdytojo organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto naikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo; Valdytojo darbuotojai, kuriems darbo funkcijoms vykdyti yra pateikiami tvarkyti asmens duomenys turi pasirašytinai įsipareigoti saugoti asmens duomenų tvarkymo paslaptį pasirašant konfidencialumo pasižadėjimą. Pareiga saugoti asmens duomenis nepasibaigia nutraukus darbo ar kitus teisinius santykius; į atskiras Valdytojo bylas automatiniu būdu ir/ar popierine forma nesegami ir nearchyvuojami dokumentai ir/ar jų kopijos, kuriuose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikinami tokiu būdu, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio. Šiam tikslui Valdytojo darbuotojai privalo naudotis dokumentų naikintuvais. Kiti dokumentų ir/ar jų kopijų, kuriuose nurodomi asmens duomenys, naikinimo būdai gali būti pasirenkami tik nesant objektyvių galimybių naudotis Valdytojo esančiais dokumentų naikintuvais. Nereikalingos kompiuterinės laikmenos, kuriose yra asmens duomenų, turi būti ištrinamos arba kitaip sunaikinamos negrįžtamu būdu; dokumentai su asmens duomenimis ir jų išrašai yra segami į bylos medžiagą arba keliami į specializuotą informacinę sistemą ar serverį (kitą laikmeną); darbuotojai, kurių kompiuteriuose saugomi asmens duomenys arba iš kurių kompiuterių galima prieiti prie šaltinių, kuriuose saugomi asmens duomenys, prieigai prie asmens duomenų privalo naudoti slaptažodžius, nenaudojant asmeninio pobūdžio informacijos, kilus įtarimams, kad suteiktas slaptažodis tapo ar galimai tapo žinomu tretiesiems asmenims, slaptažodis turi būti nedelsiant pakeistas nauju. Slaptažodžiai yra suteikiami, keičiami ir saugomi užtikrinant jų konfidencialumą; elektroninės bylos (jei tokios yra), kuriose kaupiami asmens duomenys, gali būti prieinamos tik tiems Valdytojo darbuotojams, kuriems suteikta prieiga. Valdytojo kompiuteriuose yra įdiegiamas antivirusinės programos ir užtikrinamas jų atnaujinimas. 34. Valdytojo įgyvendinamos tvarkomų asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką atitinkančios saugumo lygio organizacinės ir techninės priemonės, skirtos apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto naikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 35. Darbuotojai, kurių kompiuteriuose saugomi asmens duomenys arba iš kurių kompiuterių galima patekti į Valdytojo naudojamas informacines sistemas bei tas vietinio tinklo sritis, kuriose yra saugomi asmens duomenys, savo kompiuteriuose turi naudoti slaptažodį, sudarytą iš ne mažiau kaip 8 simbolių, jame nenaudojant asmeninio pobūdžio informacijos, ir kuris turi būti keičiamas

9 ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius. Šiuose kompiuteriuose rekomenduojama naudoti ekrano užsklandą su slaptažodžiu. 36. Periodiškai daromos asmens duomenų atsarginės kopijos, jų rinkmenas laikant kopijų saugykloje arba rakinamose patalpose, kurių užtikrinama nuolatinė priežiūra arba pašalinių asmenų patekimas į jas apribotas, ar spintose. 37. Praradus duomenis dėl aparatinės kompiuterių įrangos gedimo, programinės įrangos klaidos ar kitaip pažeidus duomenų vientisumą, duomenys atkuriami iš paskutinių turimų atsarginių duomenų kopijų. 38. Valdytojas užtikrina, kad būtų laikomasi pagrindinių duomenų apsaugos principų ir šios tvarkos reikalavimų. Reikiamais atvejais turi būti imtasi atitinkamų organizacinių priemonių, kad asmenys, kurie atlieka duomenų tvarkymo veiksmus, laikytųsi asmens duomenų valdytojui galiojančių prievolių. VIII SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI 39. Asmens duomenys, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslą, saugomi: Paslaugų teikimo tikslu iki 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos; Personalo administravimo tikslu - darbuotojų duomenys saugomi iki 50 metų; Darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu - iki 1 metų nuo vykusios atrankos pabaigos; Paslaugų/prekių gavimo tikslu - iki 10 metų nuo santykių pabaigos; Konfidencialios informacijos arba asmenų ir įstaigos turto apsaugos tikslais ar siekiant tinkamai užtikrinti atliekų tvarkymą vaizdo stebėjimo sistemoje iki 30 dienų. 40. Dokumentai, pagal patvirtintus saugojimo laikotarpius bendrovėje saugomi Dokumentacijos plane numatyta tvarka. IX SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMAI 41. Nustačius asmens duomenų saugumo pažeidimus (veiksmus ar neveikimą, galinčius sukelti ar sukeliančius grėsmę asmens duomenų saugumui), nedelsiant informuojamas Valdytojo vadovas ir Duomenų apsaugos pareigūnas. 42. Visi nustatyti asmens duomenų apsaugos pažeidimai turi būti registruojami. 43. Įvertinus asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius, dėl konkretaus atvejo priimamas sprendimas dėl priemonių reikiamų pažeidimui užkardyti ar pažeidimui ir jo padariniams pašalinti bei užkirsti kelią pasikartojimui. 44. Siekiant mažinti Valdytojo tvarkomų duomenų apimtį, kiekvienas Valdytojo darbuotojas tvarkantis asmens duomenis, ne rečiau kaip vieną kartą per metus (laikotarpyje nuo gegužės 1 d. iki gegužės 31 d.) atlieka savo žinioje esančių asmens duomenų analizę, siekdamas išsiaiškinti, ar nėra tvarkomi duomenys, kurie nėra aprašyti Politikoje, taip pat ar nėra duomenų, kurie tapo nebereikalingi arba kurių tvarkymui nebeliko teisinio pagrindo (pvz. sutikimo, įstatymo prievolės, teisėto intereso, sutarties) ir apie peržiūros rezultatus pateikia duomenis Duomenų apsaugos pareigūnui.

10 45. Identifikavus perteklinius, nebenaudojamus duomenis arba duomenis, kurių tvarkymui nebeliko teisinio pagrindo, apie juos nedelsiant, įprastomis Valdytojo komunikavimo priemonėmis, pranešama Duomenų apsaugos pareigūnui. 46. Gavęs pranešimą apie perteklinius tvarkomus duomenis arba duomenis, kurių tvarkymas negali būti pagrįstas jokiu teisiniu pagrindu, Valdytojo vadovas ir Duomenų apsaugos pareigūnas nedelsiant imasi atitinkamų priemonių pašalinti galimam duomenų tvarkymo neatitikimui Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų teisės aktų nuostatoms, taip pat pakoreguoja tvarkomų duomenų įrašus. X SKYRIUS VAIZDO STEBĖJIMAS 47. Valdytojas vykdo (gali vykdyti) vaizdo stebėjimą asmenų ir turto apsaugos tikslu Valdytojo patalpose ir (arba) teritorijose adresais: - Statybininkų g. 3, Kaunas; - Ašigalio g. 20 / 20A, Kaunas; - Julijanavos g. 1A, Kaunas; - Jonavos g. 1, Kaunas. 48. Valdytojui, įstatymų ar kitų teisės aktų numatyta tvarka, leidimu/nurodymu ar įsakymu, siekiant užtikrinti tinkamą atliekų tvarkymą, gali būti pavestas vaizdo stebėjimo vykdymas kitose vietose, t.y. atliekų rūšiavimo aikštelėse, savalaikiuose sąvartynuose Kauno mieste, Lapių regioniame sąvartyne ir/ar kita. 49. Jeigu 48 punkte numatytu atveju Valdytojui pavestos duomenų valdytojo teisės Valdytojas tvarkant asmens duomenis vadovaujasi šia Politika. Jeigu Valdytojui pavestos duomenų tvarkytojo funkcijos Valdytojas ir duomenų valdytojas turi pasirašo duomenų tvarkymo sutartį numatant pareigas ir teises. 50. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką negali patekti ne Valdytojo teritorijoje esančios patalpos ir/ar gyvenamosios patalpos ir/ar jai priklausanti privati teritorija arba įėjimas į ją, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus. 51. Draudžiama vykdyti vaizdo stebėjimą patalpose, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučios duomenų apsaugos ir kur toks stebėjimas žemintų žmogaus orumą. 52. Vaizdo stebėjimas darbo vietoje yra draudžiamas, išskyrus atvejus, kai dėl darbo specifikos būtina užtikrinti asmenų, turto ar viešąją tvarką, ir kitais atvejais, kai kiti būdai ar priemonės yra nepakankamos ir/ar netinkamos siekiant išvardytų tikslų. 53. Tais atvejais, kai vaizdo stebėjimas vykdomas darbuotojo darbo vietoje, šie darbuotojai apie tokį jų vaizdo duomenų tvarkymą turi būti informuojami pasirašytinai ar kitu būdu, įrodančiu informavimo faktą. 54. Vaizdo stebėjimo duomenys negali būti naudojami kitiems tikslams, nenurodytiems 7 punkte. 55. Valdytojas įsakymu paskiria už vaizdo duomenų apsaugą atsakingus asmenis arba įgalioja Duomenų tvarkytojus tvarkyti vaizdo duomenis. 56. Vykdant vaizdo stebėjimą Valdytojas atlieka šias funkcijas: nustato vaizdo stebėjimo tikslą ir apimtį; organizuoja vaizdo stebėjimo sistemos diegimo darbus; suteikia prieigos teises ir įgaliojimus tvarkyti vaizdo duomenis;

11 56.4. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines vaizdo duomenų tvarkymo problemas ir priima sprendimus, reikalingus tinkamam vaizdo stebėjimo vykdymui užtikrinti; prireikus teikia duomenų subjektams vaizdo duomenų išrašus; vykdo kitas funkcijas, reikalingas įgyvendinti duomenų valdytojo teises ir pareigas; koordinuoja vaizdo įrašymo veiksmus. 57. Siekiant užtikrinti vaizdo duomenų saugumą įgyvendinamos šios organizacinės ir techninės asmens duomenų saugumo priemonės: užtikrinama prieigos prie asmens ir vaizdo įrašų duomenų apsauga, valdymas ir kontrolė; prieiga prie vaizdo įrangos ir vaizdo duomenų suteikiama tik tam darbuotojui, kuriam šie duomenys yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti; su vaizdo duomenimis galima atlikti tik tuos veiksmus, kuriems atlikti darbuotojui yra suteiktos teisės; prieigos prie vaizdo duomenų slaptažodžiai: - suteikiami, keičiami ir saugomi užtikrinant jų konfidencialumą; - keičiami ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius; - pirmojo prisijungimo metu darbuotojo privalomai keičiami (draudžiama pakartotinai naudoti gamintojo pradinius slaptažodžius); - užtikrinama vaizdo duomenų apsauga nuo neteisėto prisijungimo prie vidinio kompiuterinio tinklo elektroninių ryšių priemonėmis; - užtikrinamas vaizdo įrangos, kurioje saugomi vaizdo duomenys, fizinis saugumas (ribojamas ir kontroliuojamas neįgaliotų asmenų patekimas į patalpas, kuriose yra vaizdo įranga ir pan.); - užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (antivirusinių programų įdiegimas, jų atnaujinimas ir pan.). 58. Prieigos teisių ir įgaliojimų tvarkyti vaizdo duomenis suteikimo, naikinimo ir keitimo tvarka: prieigos teisės ir įgaliojimai tvarkyti vaizdo duomenis suteikiami, naikinami ir keičiami Vykdytojo įsakymu; prieigos teisės prie vaizdo duomenų naikinamos pasibaigus darbuotojo darbo santykiams su Vykdytoju, pasikeitus darbo funkcijoms, kurioms vykdyti prieiga prie vaizdo duomenų nereikalinga, taip pat nutraukus asmens duomenų tvarkymo sutartį, sudarytą su Duomenų tvarkytoju, ar šiai sutarčiai nustojus galioti. 59. Vykdytojo ar duomenų tvarkytojo darbuotojai, turintys prieigos teisę prie vaizdo duomenų, pastebėję vaizdo duomenų saugumo pažeidimus (veiksmus ar neveikimą, galinčius sukelti ar sukeliančius grėsmę asmens duomenų saugumui) turi nedelsiant informuoti vaizdo stebėjimą vykdančio padalinio vadovą, Vykdytoją arba Duomenų apsaugos pareigūną. 60. Įvertinus vaizdo duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, pažeidimo poveikio laipsnį, žalą ir padarinius, kiekvienu konkrečiu atveju vaizdo stebėjimą vykdančio padalinio vadovas, tardamasis su Vykdytoju ir/ar Duomenų apsaugos pareigūnu, priima sprendimus dėl priemonių, reikiamų vaizdo duomenų apsaugos pažeidimui ir jo padariniams pašalinti. 61. Duomenų subjektas savo teises įgyvendina vadovaudamasis šia Politika. 62. Duomenų subjekto teisė žinoti apie savo vaizdo duomenų tvarkymą įgyvendinama šia tvarka: asmenys, kurie nėra Valdytojo darbuotojai ir kurių vaizdo duomenys tvarkomi, vykdant vaizdo stebėjimą, apie vykdomą vaizdo stebėjimą yra informuojami iškabinant informacines lenteles prieš patenkant į patalpas ar teritoriją, kurioje vykdomas vaizdo stebėjimas;

12 62.2. darbuotojai apie vaizdo stebėjimą patalpose ar teritorijoje turi būti informuojami: prieš pradedant vykdyti vaizdo stebėjimą teritorijoje arba objekte, arba pirmąją darbuotojo darbo dieną, arba pirmąją darbo dieną po darbuotojo atostogų, nedarbingumo laikotarpio ir pan., jei vaizdo stebėjimas darbo vietoje buvo pradėtas vykdyti šiuo laikotarpiu; dokumentų valdymo informacinės sistemos priemonėmis perduodant šią Politiką susipažinti arba pasirašytinai (darbuotojams neturintiems kompiuterizuotų darbo vietų) suteikiant šią informaciją: - kas yra vaizdo duomenų valdytojas ir tvarkytojas, jeigu Valdytojas yra sudaręs vaizdo duomenų tvarkymo sutartį su trečiuoju asmeniu; - vaizdo stebėjimo vykdymo tikslą; - informaciją, kam gali būti teikiami vaizdo duomenys; - duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką. 63. Priėmus naują vaizdo stebėjimą vykdantį darbuotoją, jis su Politika privalo būti supažindintas. Už supažindinimą su Politika atsakingas darbuotojo tiesioginis vadovas. XI SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 64. Už Politikos įgyvendinimą, jų vykdymo kontrolę, atnaujinimą, kitų Politikoje įvardintų veiksmų atlikimą yra atsakingas Valdytojas ir Duomenų apsaugos pareigūnas, pagal jam pavestas funkcijas. 65. Ši Politika įsigalioja ją peržiūrėjus Duomenų apsaugos pareigūnui ir patvirtinus Valdytojui. 66. Politika peržiūrima ir, reikalui esant, atnaujinama ir/ar papildoma, ir/ar pasikeitus asmens duomenų apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams arba atsižvelgiant į Valdytojo poreikius, bet ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. 67. Valdytojo įsakymu atsakingi darbuotojai su šia Politika supažindinami pasirašytinai. 68. Ši Politika skelbiama viešai bendrovės interneto svetainėje. 69. Politikos nesilaikymas darbuotojams ir kitiems privalantiems jų laikytis asmenims užtraukia drausminę ar kitą teisės aktuose nustatytą atsakomybę.

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 5 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno šv.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO ASMENS

Detaliau

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-101-1 VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos ar tyrimų laboratorijos paslaugomis, sutinkate,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga Viešoji įstaiga KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2019-01-30 įsakymu Nr.11 VŠĮ KLAIPĖDOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Tauragės ligoninės direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-12 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAI

PATVIRTINTA VšĮ Tauragės ligoninės direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-12 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAI PATVIRTINTA VšĮ Tauragės ligoninės direktoriaus 2018 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-12 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešosios

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Telšių švietimo centro bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės PATVIRTINTA Telšių švietimo centro direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr.

Telšių švietimo centro bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės PATVIRTINTA Telšių švietimo centro direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. PATVIRTINTA Telšių švietimo centro direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-31 TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS, priimtos pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus 2018-05-23 įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJE MOKYKLOJE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmens

Detaliau

duomenų apsaugos taisyklės Panevėžio Žemynos progimnazijos bendrosios asmens PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-113 Dėl bend

duomenų apsaugos taisyklės Panevėžio Žemynos progimnazijos bendrosios asmens PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-113 Dėl bend PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-113 Dėl bendrųjų asmens duomenų apsaugos taisyklių patvirtinimo PANEVĖŽIO ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. S2-133 ŠILALĖS SPORTO MOKYKLOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS

PATVIRTINTA Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. S2-133 ŠILALĖS SPORTO MOKYKLOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PATVIRTINTA Šilalės sporto mokyklos direktoriaus 2018 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. S2-133 ŠILALĖS SPORTO MOKYKLOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 1. Šilalės sporto

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Socialinių paslaugų priežiūros departamento

Socialinių paslaugų priežiūros departamento PATVIRTINTA Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-438 SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOME

PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOME PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS, priimtos pagal 2016 m. balandžio

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d Privatumo politika Duomenų apsaugos deklaracija ir informavimas PREAMBULĖ Svarbu: Mes konfidencialiai saugome Jūsų asmeninius duomenis ir vadovaujamės įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis. Mes norime

Detaliau

Raseinių lopšelio-darželio Saulutė bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės PATVIRTINTA Direktorės 2019 m. sausio 8 d. Nr. V-6 Dėl bendrųjų asmens

Raseinių lopšelio-darželio Saulutė bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės PATVIRTINTA Direktorės 2019 m. sausio 8 d. Nr. V-6 Dėl bendrųjų asmens PATVIRTINTA Direktorės 2019 m. sausio 8 d. Nr. V-6 Dėl bendrųjų asmens duomenų apsaugos taisyklių patvirtinimo BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO SAULUTĖ BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V1-22 KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS, priimtos

Detaliau

Microsoft Word - Isakymo_projektas _patvirtintas_.docx

Microsoft Word - Isakymo_projektas _patvirtintas_.docx LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRONINIO ARCHYVO INFORMACINĖS SISTEMOS IR INTEGRALIOS ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SISTEMOS DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2015 m. liepos 1 d. Nr. (1.3

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau