VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA"

Transkriptas

1 VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS LITESKO FILIALO VILKAVIŠKIO ŠILUMA ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO 2016 m. kovo 17 d. Nr. O5-66 Vilnius Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau Komisija) 2013 m. gegužės 31 d. nutarimu Nr. O3-205 Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarosios akcinės bendrovės Litesko filialui Vilkaviškio šiluma nustatymo buvo nustatytos UAB Litesko filialui Vilkaviškio šiluma (toliau Bendrovė) šilumos bazinės kainos dedamosios, kurios galioja iki 2017 m. gegužės 31 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba (toliau Savivaldybės taryba) 2013 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. B-7S-706 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Litesko filialo Vilkaviškio šiluma šilumos kainos dedamųjų nustatymo nustatė Bendrovei šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams. Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. B-TS-1216 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Litesko filialo Vilkaviškio šiluma šilumos kainos dedamųjų nustatymo Bendrovei buvo nustatytos šilumos kainos dedamosios antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams. UAB Litesko 2015 m. lapkričio 17 d. raštu Nr (toliau Projektas) pateikė Komisijai ir Vilkaviškio rajono savivaldybei (toliau Savivaldybė) Bendrovės šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projektą bei dokumentus, reikalingus skaičiavimams pagrįsti. Komisija gavo Savivaldybės 2015 m. gruodžio 28 d. raštu Nr. (08)(2.8)SD-2635 pateiktą Savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. B-TS-236 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Litesko filialo Vilkaviškio šiluma šilumos kainos dedamųjų nustatymo (toliau Sprendimas), kuriuo Savivaldybės taryba nustatė Bendrovei šilumos kainos dedamąsias tretiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams. Pažymėtina, kad Savivaldybės tarybos Sprendimu nustatytos Bendrovei šilumos kainos dedamosios neatitinka Bendrovės 2015 m. lapkričio 17 d. raštu Nr pateikto perskaičiavimo projekto. Savivaldybės tarybos Sprendimu nustatytoms Bendrovės atžvilgiu šilumos kainos dedamosioms nepateiktas aiškinamasis raštas, nenurodytos Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos (toliau Metodika), nuostatos, kuriomis vadovaujantis Sprendime nustatytos kainos dedamosios. Atkreiptinas dėmesys, kad Sprendimu nustatyta šilumos kainos pastovioji dedamoji atitinka galiojančias Savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. B-7S-706 nustatytas dedamąsias, šilumos kainos kintamoji dedamoji atitinka Bendrovės projekte nurodytą šilumos kainos dedamąją, papildoma dedamoji, susidariusi dėl šilumos vieneto kainoje įskaičiuotų ir faktinių kuro kainų neatitikimo, nenustatyta. Atsižvelgus į tai, šioje pažymoje pateikiamas Bendrovės projekte nurodytų ir Skyriaus apskaičiuotų šilumos kainos dedamųjų

2 2 perskaičiavimo palyginimas, o Sprendimu nustatytų dedamųjų vertinimas pateiktas pažymos Išvadų dalyje. Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyrius (toliau Skyrius) Savivaldybės tarybos Sprendimu nustatytas šilumos kainų dedamąsias ir Bendrovės pateiktą Projektą patikrino vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (toliau Įstatymas) ir Metodika. Galiojančios, Skyriaus, Savivaldybės ir Bendrovės apskaičiuotos projekcinės 2016 m. kovo mėn. šilumos kainos dedamosios (be pridėtinės vertės mokesčio) pateiktos 1 lentelėje. 1 lentelė. Bendrovės 2016 m. kovo mėn. galiojančių ir projekcinių (be pridėtinės vertės mokesčio) šilumos kainos dedamųjų palyginimas, ct/kwh Savivaldybės Bendrovės Skyriaus Eil. Nr. Šilumos kaina Galiojanti** tarybos projektas projektas Sprendimas Pasikeitimas (6-3) 1. Šilumos kaina ( ) 8,88 7,45 6,38 7,31-1, TPD Pastovioji dedamoji ( ) 3,02 3,55 3,02 3,50 0, TPD Bazinė pastovioji dedamoji 2,71 - Pastoviosios dedamosios pokytis ( T ) 0,31 0,84 0,79 0,48 efektyvumo koeficiento T EF įtaka 0,00-0,02-0,02-0, T HG Q; TH Q; TH RQ T INV DA T INV JR T WACC JR T X T X T X T X,2 pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikties įtaka nusidėvėjimo (amortizacijos) įtaka atliktų investicijos grąžos įtaka investicijos grąžos pokyčio (skolinto kapitalo R d ir nuosavo kapitalo R e pokyčio) įtaka nuo ūkio subjektų valios nepriklausančių veiksnių nulemti, neišvengiami sąnaudų pokyčiai ( ) mokestinių įsipareigojimų įtaka nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos dalies, priskirtos šilumos tiekimo veiklai, nusidėvėjimo (amortizacijos) ir priežiūros sąnaudų įtaka dėl kitų sąnaudų pokyčių Metodikos redakcijos, 0,31 0,37 0,37 0,06 0,00 0,12 0,12 0,12 0,00 0,12 0,11 0,11-0,05 0,10 0,08 0,13 0,05 0,15 0,13 0,08 0,00 0, ,02-0,02 0,05 0,05 0,05 0,00-0,10 0,10 0,10

3 Eil. Nr. Šilumos kaina Galiojanti** 3 Bendrovės projektas Savivaldybės tarybos Sprendimas Skyriaus projektas Pasikeitimas (6-3) galiojusios iki , punktas 1.2. TKD Kintamoji dedamoji ( ) 5,86 3,71 3,36 3,63-1, Galiojanti kintamoji dedamoji 5, Kintamosios dedamosios pokytis - 2,15-2,23-2, T E elektros energijos technologinėms reikmėms kainų pokyčio - 0,06 0,00 0,00 įtaka T W vandens technologinėms reikmėms kainų pokyčio - 0,00 0,00 0,00 įtaka kuro struktūros pokyčio įtaka - -1, T H,PD šilumos gamybos kainos pokyčio įtaka papildomam šilumos kiekiui (šilumos perdavimo nuostoliams) - -0, THG&H; T Nesusigrąžintos ir (ar) papildomai gautos pajamos 0,19 0,18 0,18 Pastaba: Skyriaus, Savivaldybės ir Bendrovės projekcinės šilumos kainos apskaičiuotos taikant 2016 m. sausio mėn. kuro kainas. *Šilumos kaina apskaičiuota pagal Savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. B-7S-706 nustatytas šilumos kainos dedamąsias. Skyriaus skaičiavimais, po šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projekcinė 2016 m. kovo mėn. šilumos kaina, lyginant su galiojančia kaina, mažėja nuo 8,88 ct/kwh iki 7,31 ct/kwh, t. y. 1,57 ct/kwh (17,7 proc.). Perskaičiuota pastovioji dedamoji šilumos kainą didina 0,48 ct/kwh, iš jų didžiausią įtaką daro nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytis (0,12 ct/kwh), atliktų investicijos grąžos pokytis (0,11 ct/kwh), investicijų grąžos pokyčio (skolinto kapitalo Rd ir nuosavo kapitalo Re pokyčio) įtaka (0,13 ct/kwh) bei nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtų, neišvengiamų sąnaudų pokyčių (0,08 ct/kwh). Kintamoji dedamoji šilumos kainą mažina 2,23 ct/kwh dėl pakoreguotos kuro struktūros. Dėl šilumos kainos papildomos dedamosios šilumos kaina didėja 0,18 ct/kwh. 1. ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMAS Bendrovės šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ataskaitinis laikotarpis 2013 m. IV ketv m. III ketv Šilumos kainos pastoviosios dedamosios perskaičiavimas Bendrovės šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgiant į efektyvumo koeficiento, pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio, ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų ir investicijų grąžos pokyčius bei į kitus, nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtus, neišvengiamus sąnaudų pokyčius.

4 Infliacijos įtakos skaičiavimas Skaičiuojant efektyvumo koeficientą pagal Metodikos 74.1 papunktį, Bendrovės perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas (2015 m. rugsėjo mėn. 107,5727) lyginamas su paskutinio kainos dedamųjų perskaičiavimo metu naudotu vartotojų kainų indeksu (2014 m. kovo mėn. 108,6613). Atsižvelgiant į tai, kad šis perskaičiavimas yra antras, sumuojami šio (e = -0,0050) 1 ir pirmo (e = 0,0015) perskaičiavimų metu nustatyti efektyvumo koeficientai. Skyriaus ir Bendrovės skaičiavimais, efektyvumo didinimo koeficientas sudaro - 0,0065. Galiojančios, Bendrovės ir Skyriaus apskaičiuota infliacijos pokyčio įtaka šilumos kainos pastoviajai dedamajai pateikta 2 lentelėje. 2 lentelė. Infliacijos įtakos šilumos kainos pastoviajai dedamajai palyginimas, ct/kwh. Bendrovės Pokytis Eil. Nr. Šilumos kaina Galiojanti Skyriaus projektas projektas (5-3) Bazinė pastovioji 1.1. TPD 2,71 dedamoji TEF infliacijos įtaka 0,00-0,02-0,02 0, I EF efektyvumo koeficientas -0,0015-0,0065-0, Skyriaus ir Bendrovės skaičiavimais, dėl infliacijos įtakos ( TEF,3) šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji mažėja 0,02 ct/kwh, tiek pat lyginant su galiojančia Pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikties įtakos skaičiavimas Šilumos kainos pastoviosios dedamosios pokytis dėl pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikties faktiškai pagamintam ir realizuotam šilumos kiekiui skaičiuojamas vadovaujantis Metodikos 74.2 papunkčio nuostatomis. Bendrovės skaičiavimais, realizacijos kiekio koeficientas yra 0,1337 ir taikomas visiems verslo vienetams, apskaičiuojant šilumos kainos pokytį dėl šilumos kiekio pasikeitimo. Skyriaus skaičiavimais, šilumos kiekio koeficientas šilumos gamybos (įsigijimo), šilumos perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo verslo vienetams yra 0,1332. Lyginant su Bendrovės apskaičiuotais, skiriasi dėl Bendrovės atlikto skaičiavimo neatikties Metodikos ir papunkčių nuostatoms, t. y. skaičiavimuose nebuvo įvertintas visas namo įvadiniais atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais apskaitytas šilumos kiekis. Šis neatitikimas šilumos kainos pokyčiui, apskaičiuotam dėl šilumos kiekių netitikimo, įtakos neturi. Pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikties įtakos šilumos kainos pastoviajai dedamajai palyginimas pateiktas 3 lentelėje. 1 ((107,5727/108,6613)-1)/2 = -0,0050.

5 3 lentelė. Pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikties įtakos palyginimas, ct/kwh Eil. Nr. Šilumos kaina Galiojanti Bendrovės Skyriaus projektas projektas Pokytis (5-3) Bazinė 1.1. TPD pastovioji 2,71 dedamoji T HG pagaminto ir Q; T H realizuoto Q; T HR šilumos kiekio Q neatitikties įtaka 0,31 0,37 0,37 0, I HG Q; I H I Q; Šilumos kiekio Q 0,1146 I HG Q 0,1337 I HG Q 0,1332 I HR I Q koeficientas Q 0,1146 I H Q 0,1337 I H Q 0,1332 I HR Q 0,1146 I HR Q 0,1337 I HR Q 0, Įvesties rodikliai, tūkst. kwh Q HG Pagamintos šilumos kiekis Q HR Realizuotos šilumos kiekis Q TL Papildomas šilumos kiekis , , , , , , , ,1 7800,0 7337, ,7-462,3 Pagal Skyriaus ir Bendrovės skaičiavimus, dėl šilumos kiekio neatitikimo (ΔT HR Q,3) šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji didėja 0,37 ct/kwh, lyginant su galiojančia 0,06 ct/kwh Ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų skaičiavimas Pagal Metodikos 74.3 papunktį šilumos kainos pastovioji dedamoji perskaičiuojama dėl ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio dėl naujai pagal investicijų planą faktiškai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų. Bendrovės šilumos bazinės kainos dedamųjų skaičiavimo metu įskaičiuotų planuojamų investicijų 1,2 tūkst. Eur nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pagrindimas pateiktas Skyriaus 2013 m. gegužės 24 d. pažymoje Nr. O5-176 Dėl Komisijos 2013 m. gegužės 7 d. pažymoje Nr. O5-145 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Litesko filialo Vilkaviškio šiluma šilumos bazinės kainos dedamųjų ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo patikslinimo. Bendrovės faktiškai įvykdytų investicinių projektų per kalendorinius metus prieš atliekant antrų metų perskaičiavimą 1,96 tūkst. Eur. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pagrindimas pateiktas Skyriaus 2015 m. sausio 22 d. pažymoje Nr. O5-22 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Litesko filialo Vilkaviškio šiluma šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo. Šio perskaičiavimo metu vertinamos Bendrovės m. faktiškai atliktos, su Komisija suderintos investicijos 2. Suderinta vertė sudaro 829,53 tūkst. Eur (be Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, iš jų gamybos veikloje 772,69 tūkst. Eur (didžiausios vertės investicija Vilkaviškio katilinės rekonstrukcija įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį dūmų ekonomaizerį 765,29 tūkst. Eur, perdavimo veikloje 56,15 tūkst. Eur (didžiausios vertės investicija Vilkaviškio miesto šilumos tinklų rekonstrukcija 20,24 tūkst. Eur) ir mažmeninio aptarnavimo veikloje 0,69 tūkst. Eur. Nuo minėtų atliktų investicijų priskaičiuotos nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, įvertinamos šio perskaičiavimo metu, sudaro 58,37 tūkst. Eur. 2 Komisijos 2016 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. O3-46 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. O3-438 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Litesko filialo Vilkaviškio šiluma metų investicijų pakeitimo, 2016 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. O3-47 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. O3-854 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Litesko filialo Vilkaviškio šiluma 2014 metų investicijų pakeitimo ir 2016 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. O3-36 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Litesko filialo Vilkaviškio šiluma metų investicijų

6 6 Pagal Bendrovės pateiktus duomenis, nauji į eksploataciją įvesti turto vienetai, keičia ilgalaikį turtą, kuris buvo įskaičiuotas į šilumos bazinę kainą. Atsižvelgiant į tai, šio perskaičiavimo metu, remiantis Metodikos 74.3 papunkčiu, koreguojamos (mažinamos) nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas 3,14 tūkst. Eur dėl nebenaudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų. Bendrovės atliktų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytis, įvertintas šilumos kainoje, pavaizduotas 4 lentelėje. 4 lentelė. Investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio palyginimas, ct/kwh Bendrovės Skyriaus Pasikeitimas Eil. Nr. Šilumos kaina Galiojanti projektas projektas (3-5) TPD Bazinė pastovioji dedamoji 2, T INV DA nusidėvėjimo (amortizacijos) įtaka 0,00 0,12 0,12 0,12 Įvesties rodikliai, tūkst. Eur faktiškai įvykdytų investicinių projektų ΣC INV DA nuo bazinės kainos nustatymo 0,75 55,99 55,99 55,24 nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos C INV DA,i,2 faktiškai įvykdytų investicinių projektų per kalendorinius metus prieš atliekant antrų metų perskaičiavimą - 55,24 55,24 - nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos C INV DA,i,1 faktiškai įvykdytų investicinių projektų per kalendorinius metus prieš atliekant pirmų metų perskaičiavimą 1,96 1,96 1,96 - nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos į bazines kainas įskaičiuotų planuojamų investicinių projektų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 1,21 1,21 1,21 - Pagal Skyriaus ir Bendrovės skaičiavimus, iš viso šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu atliktų su Komisija suderintų investicijų, eliminuojant nebenaudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas, priskaičiuotos nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos sudaro 55,99 tūkst. Eur. Skyriaus ir Bendrovės skaičiavimais, šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji (ΔT INV DA,3) dėl ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio didėja 0,12 ct/kwh, tiek pat lyginant su galiojančia šilumos kainos pastoviąja dedamąja Investicijų grąžos sąnaudų skaičiavimas Investicijų grąžos pokyčio (dėl faktiškai įvykdytų ir įvestų į eksploataciją investicinių projektų per praėjusius kalendorinius metus) įtaka apskaičiuojamai kainai nustatoma pagal Metodikos 74.4 papunktį įtvirtintas nuostatas. Bendrovės skaičiavimais, faktiškai įvykdytų investicinių projektų vertė sudaro 817,3 tūkst. Eur, iš jų 769,9 tūkst. Eur šilumos gamybos (įsigijimo) verslo vienete ir 47,5 tūkst. Eur perdavimo verslo vienete. Bendrovė, taikydama investicijos grąžos normą 6,62 proc. apskaičiavo 54,1 tūkst. Eur investicijų grąžą. Pažymėtina, kad investicijų grąžos norma apskaičiuota nesilaikant Metodikos papunkčio nuostatų. Bendrovė, skaičiuodama investicijų grąžos normą, taikė 2014 m. faktinę nuosavo kapitalo ir skolinto kapitalo apimtį. Vadovaujantis Komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo pakeitimo 5 punktu, perskaičiuojant šilumos bazinę kainą (kainos dedamąsias), nustatytą pagal Metodiką (redakcija galiojusi iki 2013 m. gruodžio 31 d.),

7 7 vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC) skaičiuojama naudojant ūkio subjekto šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) ataskaitinio laikotarpio balanso skolinto ir nuosavo kapitalo rodiklius. Komisijos 2013 m. gegužės 7 d. pažymoje Nr. O5-145 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Litesko filialo Vilkaviškio šiluma šilumos bazinės kainos dedamųjų ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo nurodytas šilumos bazinės kainos ataskaitinis laikotarpis yra 2011 metai. Skyriaus skaičiavimais, investicijų grąžos norma, apskaičiuota pagal 2011 m. balanso skolinto (57,47 proc.) ir nuosavo kapitalo (42,53 proc.) struktūrą, sudaro 6,47 proc. Metodikos (redakcijos galiojusios nuo 2014 m. sausio 1 d.) papunktis numato, kad esant motyvuotam Reguliuojančiosios institucijos sprendimui, Ūkio subjektui gali būti nustatyti optimalios jo kapitalo struktūros, pagal kurią būtų nustatoma Ūkio subjekto investicijų grąža, reikalavimai, atsižvelgiant į ekonomines sąlygas atitinkamu laikotarpiu. Optimali kapitalo struktūra nustatoma tuo atveju, kai pagal faktinę Ūkio subjekto kapitalo struktūrą apskaičiuota investicijų grąžos norma yra didesnė, nei apskaičiuota pagal optimalią kapitalo struktūrą. Kapitalo struktūra laikoma optimalia, kai skolintas kapitalas sudaro 70 proc., nuosavas 30 proc. bei taikant Komisijos skelbiamą skolinto kapitalo kainą 3,09 proc., apskaičiuota investicijų grąžos norma (WACC) sudaro 6,37 proc. Atsižvelgiant į tai, Skyrius investicijų grąžos skaičiavimuose taiko optimalią kapitalo struktūrą, o apskaičiuota investicijų grąžos norma sudaro 6,37 proc. Galiojančios, Skyriaus ir Bendrovės faktiškai įvykdytų investicinių projektų per praėjusius kalendorinius metus skaičiavimas pateiktas 5 lentelėje. 5 lentelė. Faktiškai įvykdytų investicinių projektų per praėjusius kalendorinius metus investicijų grąžos pokyčio palyginimas, ct/kwh Bendrovės Skyriaus Eil. Nr. Šilumos kaina Galiojanti projektas projektas TPD Bazinė pastovioji dedamoji 2,71 Pasikeitimas (5-3) T INV JR atliktų investicijų grąžos įtaka 0,00 0,12 0,11 0,11 Įvesties rodikliai, tūkst. Eur faktiškai įvykdytų investicinių projektų JR INV per kalendorinius metus prieš atliekant 2 0,85 54,1 52,8 - metams perskaičiavimą grąža K faktiškai įvykdytų investicinių projektų per kalendorinius metus prieš atliekant 3 18,7 817,4 828,3 - metams perskaičiavimą vertė r investicijų grąžos norma, proc. 4,55 6,62 6,37 - Pažymėtina, kad remiantis Metodikos papunkčiu, faktiškai įvykdytų investicinių projektų per kalendorinius metus prieš atliekant trečių metų perskaičiavimą vertė, įvertinat nebenaudojamo reguliuojamo turto likutinę vertę (1,21 tūkst. Eur), kuri buvo įskaičiuota į šilumos bazinę kainą, ir m. faktiškai atliktas ir su Komisija anksčiau minėtais Komisijos nutarimais suderintų investicijų vertę, sudaro 828,32 tūkst. Eur. Taikant 6,37 proc. investicijų grąžos normą, įvykdytų investicinių projektų apskaičiuota grąža yra 52,8 tūkst. Eur. Skyriaus skaičiavimais dėl investicijų grąžos pokyčio ( T INV JR,3) šilumos kainos pastovioji dedamoji didėja 0,11 ct/kwh, tiek pat didėja lyginant su galiojančia Investicijų grąžos pokyčio dėl skolinto kapitalo kainos Rd ir nuosavo kapitalo grąžos Re pokyčio skaičiavimas Investicijų grąžos pokyčio (dėl skolinto kapitalo kainos Rd ir nuosavo kapitalo grąžos Re pokyčio) įtaką perskaičiuojamai kainai reglamentuoja Metodikos 74.5 papunktis. Kaip minėta (pažymos dalyje), Bendrovės pateiktame projekte taikoma investicijų grąžos norma 6,62 proc. neatitinka Metodikos papunkčio reikalavimų.

8 8 Bendrovės skaičiavimais, iš viso veikloje naudojamo reguliuojamo turto vertė yra 3 282,7 tūkst. Eur, iš jų 3 252,9 tūkst. Eur reguliuojamo turto vertė (įskaitant mažmeninio aptarnavimo būtinąsias pajamas) nustatyta šilumos bazinėje kainoje. Taikant investicijų grąžos normą 6,62 proc., Bendrovės apskaičiuota investicijų grąžos apimtis, taikoma perskaičiavimo metu, sudaro 217,4 tūkst. Eur. Pažymėtina, kad šilumos bazinės kainos skaičiavimo metu reguliuojama turto vertė sudarė 3 450,0 tūkst. Eur. Praėjusio perskaičiavimo metu, reguliuojamo turto vertė buvo koreguojama (mažinama) iki 3 255,9 tūkst. Eur, t. y. 194,0 tūkst. Eur mažiau dėl rezervinių atsargų vertės mažinimo (240,7 tūkst. Eur), nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos likutinės vertės didinimo (7,0 tūkst. Eur) ir išnuomotos/perduotos valdyti šilumos tiekimo linijos šilumos tiekimo vamzdyno dalies likutinės vertės didinimo (40,0 tūkst. Eur). Pažymėtina, kad Bendrovė investicijų grąžos pokyčio dėl skolinto kapitalo kainos Rd ir nuosavo kapitalo grąžos Re pokyčio skaičiavimuose taikė ne pirmo perskaičiavimo metu pakoreguotą reguliuojamo turto vertę 3 255,9 tūkst. Eur, kai Bendrovė 3282,7 tūkst. Eur. Galiojančios, Skyriaus ir Bendrovės apskaičiuotos skolinto kapitalo kainos Rd ir nuosavo kapitalo grąžos Re pokyčio įtakos šilumos pastoviajai dedamajai palyginimas pateiktas 6 lentelėje. 6 lentelė. Galiojančios, Skyriaus ir Bendrovės apskaičiuotos skolinto kapitalo kainos Rd ir nuosavo kapitalo grąžos Re pokyčio įtakos palyginimas, ct/kwh Eil. Nr. Šilumos kaina Galiojanti Bendrovės Skyriaus Pasikeitimas (3-5) projektas projektas TPD Bazinė pastovioji dedamoji 2, T WACC investicijų grąžos pokyčio (skolinto kapitalo Rd ir JR nuosavo kapitalo R e) įtaka Įvesties rodikliai -0,05 0,10 0,08 0, JR WACC investicijų grąžos apimtis, tūkst. Eur 146,3 217,4 208, K Ki,y, Ki, Ki,3 reguliuojamo turto vertė (įskaitant mažmeninio aptarnavimo būtinąsias pajamas) nustatyta šilumos bazinėje kainoje ir bazinės kainos galiojimo metu faktiškai atliktų investicijų, tūkst. Eur reguliuojamo turto vertė (įskaitant mažmeninio aptarnavimo būtinąsias pajamas) nustatyta šilumos bazinėje kainoje, tūkst. Eur reguliuojamo turto vertė (faktiškai įvykdytų investicinių projektų per kalendorinius metus prieš atliekant antrų metų perskaičiavimą), tūkst. Eur reguliuojamo turto vertė (faktiškai įvykdytų investicinių projektų per kalendorinius metus prieš atliekant trečių metų perskaičiavimą), tūkst. Eur 3 255, , , , ,9 26, , , nebenaudojamo turto likutinė vertė, tūkst. Eur - -1, r investicijų grąžos norma, proc. 4,55 6,62 6, Rd skolinto kapitalo kaina, proc. - 0,9 3, Re nuosavo kapitalo grąža, proc. - 11,93 11, WD skolinto kapitalo dalis - 0,56 0, WE nuosavo kapitalo dalis - 0,44 0,3 - Skyriaus skaičiavimais, dėl investicijų grąžos pokyčio (dėl skolinto kapitalo kainos Rd ir nuosavo kapitalo Re pokyčio) ( T WACC JR,3), šilumos kainos pastovioji dedamoji didėja 0,08 ct/kwh, lyginanti su galiojančia didėja 0,13 ct/kwh.

9 Nuo ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtų, neišvengiamų sąnaudų skaičiavimas Metodikos 74.8 papunktis numato šilumos bazinės kainos dedamųjų perskaičiavimą dėl kitų, nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtų, neišvengiamų sąnaudų pokyčių: 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 16 dalies 1 punktu 2015 m. mokestinių įsipareigojimų sąnaudos sudaro 8,89 tūkst. Eur (apskaičiuotos nuo 2014 m. perdavimo veiklos pajamų), lyginant su nustatytomis šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo metu (13,45 tūkst. Eur), mažėja 4,56 tūkst. Eur. Skyriaus skaičiavimais, Bendrovė pirmaisiais šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metais (nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. sausio 31 d.) gavo 16,24 tūkst. Eur arba 2,79 tūkst. Eur daugiau mokestinių įsipareigojimų pajamų, nei buvo numatyta (13,45 tūkst. Eur). Pažymėtina, kad Bendrovės minėtų sąnaudų vertinimo laikotarpis (2013 m. rugsėjo 1 d m. rugpjūčio 31 d.) yra trumpesnis nei galiojo pirmųjų metų šilumos bazinės kainos dedamosios. Todėl Bendrovės apskaičiuotos sąnaudos sudaro 11,7 tūkst. Eur ir skaičiavimuose vertinamas skirtumas yra 1,8 tūkst. Eur arba 0,99 tūkst. Eur mažesnis nei Skyriaus. Be to, Bendrovė taip pat vertino Savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. B-7S-706 paskirstytas 12 mėnesių laikotarpiui 2011 metų Bendrovės mokestinių įsipareigojimų sąnaudas 13,18 tūkst. Eur, kurios 2013 m. rugsėjo 1 d m. rugpjūčio 31 d. laikotarpiu šilumos kainą didino 0,03 ct/kwh. Skyrius, atsižvelgdamas į tai, kad Savivaldybės tarybos sprendimu mokestinių įsipareigojimų sąnaudos (13,18 tūkst. Eur) nustatytos kaip papildoma šilumos kainos dalis, todėl ji vertinama 1.5 pažymos dalyje. Skyriaus skaičiavimais, iš viso Bendrovė gavo 7,35 tūkst. Eur papildomų pajamų (2,79 tūkst. Eur + 4,56 tūkst. Eur). Skyriaus skaičiavimais, dėl Bendrovės gautų 7,35 tūkst. Eur papildomų pajamų (ΔTX,3), šilumos kainos pastovioji dedamoji mažėja 0,02 ct/kwh, 2. Komisijos nuo 2009 m. lapkričio 1 d. nustatytos Bendrovei šilumos kainos buvo diferencijuojamos pagal šilumos punktų nuosavybę m. lapkričio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymui, Bendrovės šilumos punktų nusidėvėjimo (amortizacijos) ir susijusios sąnaudos, įskaitant nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos nusidėvėjimo (amortizacijos) ir priežiūros sąnaudas, buvo nevertinamos skaičiuojant šilumos kainą. Pažymėtina, kad nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos investicijos sąnaudos nėra susijusios su daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemomis, todėl pripažįstamos šilumos tiekimo veiklos būtinosiomis sąnaudomis. Atsižvelgiant į tai, Bendrovė už 2015 m. įvertino 0,63 tūkst. Eur nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų ir 19,8 tūkst. Eur nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo priežiūros sąnaudų, iš viso 20,43 tūkst. Eur. Bendrovės nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos sąnaudų paskirstymas atliktas sąnaudų paskirstymo tarp veiklų (šilumos, karšto vandens ir kita veikla), atsižvelgiant į pastatų tipus, principais. Bendrovės sprendimu, šilumos veiklai priskiriamų sąnaudų koeficientas yra 0,844, karšto vandens tiekimo veikla 0,153 ir kita veikla 0,003 (Komisijos 2015 m. sausio 22 d. pažyma Nr. O5-22 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Litesko filialo Vilkaviškio šiluma šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ). Komisija gavo Savivaldybės 2015 m. vasario 18 d. raštą Nr. (07)(2.18) SD-738 Dėl UAB Litesko filialo Vilkaviškio šiluma šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo, kuriuo Savivaldybė informuoja Komisiją, kad Savivaldybės tarybos 2000 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. B-TS-80 buvo suderintos šilumos punktų investicijos ir jų schemos be nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemų. Taip pat raštu nurodoma, kad Bendrovė dėl po 2009 m. šilumos punktuose įrengtų nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemų suderinimo kreipėsi į Savivaldybės tarybą, tačiau Savivaldybės taryba 2009 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. B-TS-914, 2010 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. B-TS 1141 ir 2011 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. B-TS-170 jų nesuderino.

10 10 Taip pat Komisija gavo Savivaldybės 2015 m. vasario 29 d. raštą Nr. (07)(2.18) SD-839, kuriuo nurodoma, jog Savivaldybei neaišku kaip atsiranda Bendrovės nuotolinio nuskaitymo funkcija, kai pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės valdybos 2006 m. birželio 22 d. sprendimu patvirtintą automatizuoto šilumos punkto principinę el. schemą įdiegtas valdiklis ECL-300 DANFOS yra be nuotolinės nuskaitymo funkcijos. Atkreiptinas dėmesys, kad iki Energetikos įstatymo įsigaliojimo, t. y m. liepos 1 d., energetikos įmonių, besiverčiančių veikla, kurių kainos yra reguliuojamos, nebuvo numatytas investicijų su Komisija derinimas. Todėl Komisijos 2005 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. O3-25 nustatant Bendrovei šilumos bazinės kainos dedamąsias (šilumos bazinės kainos ataskaitinis laikotarpis 2004 m.) buvo įvertintos Bendrovės m. atliktos šilumos punktų investicijos, kurių derinimo su Komisija teisės aktai nenumatė. Pagal Bendrovės investicijų į šilumos punktus derinimo metu galiojusį Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Komisijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo pakeitimo, 23 punktą, naujų vartotojų investicijas buvo galima derinti ir be savivaldybės tarybos suderinimo. Todėl Komisijos 2011 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. O3-438 suderintos Bendrovės m. investicijos į šilumos punktus (su juose įdiegta nuotoline duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema), kaip įrangos dalis naujiems vartotojams prijungti (2 vnt. šilumos punktai buvo pastatyti naujiems vartotojams) (Komisijos Komunalinių paslaugų skyriaus 2011 m. gruodžio 21 d. pažyma Nr. O5-351 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Litesko filialo Vilkaviškio šiluma metų investicijų ). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Bendrovės nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos nusidėvėjimo (amortizacijos) ir priežiūros sąnaudos pripažįstamos šilumos tiekimo veiklos būtinosiomis sąnaudomis. Todėl Skyrius pritaria Bendrovės nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos nusidėvėjimo (amortizacijos) ir priežiūros sąnaudoms 20,43 tūkst. Eur. Dėl šių sąnaudų įvertinimo (ΔTX,3) šilumos bazinės ir galiojančios kainos pastovioji dedamoji didėja 0,05 ct/kwh. 3. Bendrovė, vadovaudamasi Komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo 4 punktu, kuriame nustatyta, kad šilumos tiekėjams, iki 2014 m. birželio 1 d. investicijas į kuro iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą suderinusiems su atitinkamos savivaldybės taryba ir dėl tos priežasties pakeitusiems iškastinio kuro naudojimą atsinaujinančių išteklių kuro naudojimu, taikomas Metodikos, galiojusios iki 2013 m. gruodžio 31 d., punkte nustatytas skatinimas investicijos vertei skiriami papildomi 6,0 proc. pelno, priimant, kad jie bus taikomi 7 metus, skaičiuojant nuo kuro pasikeitimo datos, įvertino 45,9 tūkst. Eur papildomą investicijos grąžą nuo atliktos biokuro investicijos. Pažymėtina, kad Bendrovės Vilkaviškio katilinės rekonstrukcijos Nr. 1, įrengiant 3 MW galios biokuru kūrenamą vandens šildymo katilą ir kondensacinį dūmų ekonomaizerį, investicija suderinta Savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu B-TS-705. Skyriaus ir Bendrovės skaičiavimais, nuo 765,29 tūkst. Eur investicijos vertės priskaičiuota papildoma investicijos grąža sudaro 45,9 tūkst. Eur. Dėl papildomos investicijų grąžos šilumos kainos pastovioji dedamoji didėja 0,10 ct/kwh, tiek pat didėja lyginant su dabar galiojančia dedamąja Paskutinių dvejų metų faktinės ir Ūkio subjektui nustatytos investicijų grąžos neatitikties įvertinimas Metodikos 74.9 papunktis numato paskutinių dvejų metų faktinės ir ūkio subjektui nustatytos investicijų grąžos koregavimą, kai vidutinė faktinė dviejų paskutinių ataskaitinių laikotarpių, ėjusių prieš šilumos bazinės kainos (kainos dedamosios) perskaičiavimo ataskaitinį

11 11 laikotarpį, investicijų grąža viršija reguliuojančiosios institucijos nustatytą investicijų grąžą daugiau kaip 1 procentiniu punktu. Praeito perskaičiavimo metu buvo tikrinama ar paskutinių dvejų 2012 m. ir 2013 m. investicijų grąža neviršijo reguliuojančiosios institucijos nustatytą investicijų grąžą. Bendrovė šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projekto pateikimo metu ir projekto nagrinėjimo metu neturėjo 2014 m. audituotų duomenų, todėl 2014 m. investicijų grąža turi būti įvertinta kito šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo metu Šilumos kainos kintamosios dedamosios perskaičiavimas Vadovaujantis Metodikos 75 punktu, šilumos kainos kintamoji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgus į faktinius pagamintos ir įsigytos šilumos kiekių (struktūros) pokyčius, į faktinius pokyčius naudojamo kuro srityje, atsižvelgus į faktinius elektros energijos bei geriamojo vandens technologinėms reikmėms kainų pokyčius Kuro struktūros perskaičiavimas Metodikos 75.2 papunktyje numatyta, kad šilumos kainos kintamoji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgus į Ūkio subjekto faktiškai naudojamo kuro pokyčius, t. y. atsižvelgus į išaugusią kuro iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį Ūkio subjekto naudojamo kuro struktūroje. Metodikos papunktyje numatyta, kad šiuo atveju koreguojamos šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) skaičiavimo metu nustatytos lyginamosios kuro ir elektros energijos sąnaudos šilumos vienetui gaminti ir koreguojama šilumos kainos pastovioji dedamoji atsižvelgiant į Metodikos 74.3 ir 74.4 punktus. Kaip minėta, Bendrovė 2015 m. rugsėjo mėn. pradėjo eksploatuoti Vilkaviškio katilinėje Nr. 1 naują 3 MW galios biokuro vandens šildymo katilą su 1,4 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu. Bendrovės skaičiavimuose numatyta naujo biokuro katilo metinė šilumos gamybos apimtis 11,062 tūkst. MWh, o kondensacinio ekonomaizerio 3,271 tūkst. MWh. Taikant lyginamąsias kuro sąnaudas 79,97 kgne/mwh, nurodytam šilumos kiekiui pagaminti apskaičiuotas sąlyginio kuro kiekis sudaro 1053,4 tne. Atsižvelgiant į atliktą investiciją, bazinėje kuro struktūroje, medienos kilmės biokuras didėja nuo 2405,7 tne iki 3459,1 tne (nuo 50,7 iki 76,1 proc.), atitinkamai gamtinių dujų kiekis mažėja nuo 1736,1 tne iki 477,0 tne (nuo 36,6 iki 10,5 proc.). Bendrovės skaičiavimais, iš viso 48,2 tūkst. MWh šilumos kiekiui pagaminti reikalingas 4 542,8 tne sąlyginis kuro kiekis. Dėl atliktos investicijos lyginamosios kuro sąnaudos, nustatytos šilumos bazinėje kainoje, mažėja nuo 98,5 kgne/mwh iki 94,25 kgne/mwh. Skyrius pritaria Bendrovės perskaičiuotai ir Savivaldybės tarybos Sprendimu nustatytai kuro struktūrai. Tačiau Skyrius nepritaria Bendrovės atliktam sąlyginio gamtinių dujų kiekio (477,0 tne) perskaičiavimui, išreiškiant jį 6 200,0 MWh energijos vienetais. Pažymėtina, kad Bendrovės šilumos bazinėje kainoje nustatyta gamtinių dujų šiluminė vertė kcal/m 3. Skyrius, vadovaudamasis Metodikos papunkčiu ir Komisijos 2015 m. vasario 23 d. raštu Nr. R2-(Š)-633 pateiktu išaiškinimu, perskaičiavo 596,0 tūkst. m 3 (pagal bazinėje kainoje nustatytą šiluminę vertę (8 004 kcal/m 3 ) ir 6 140,0 MWh (pagal 2015 m. sausio mėn. šiluminę vertę (10, 3928 kwh/m 3 ) gamtinių dujų kiekį. Bendrovės šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo metu numatytos kuro struktūros pasikeitimas pateiktas 7 lentelėje. 7 lentelė. Bendrovės bazinės ir perskaičiuotos kuro struktūros ir lyginamųjų kuro sąnaudų pokytis. Rodikliai Mato vnt. Bazinė kuro struktūra Perskaičiuota kuro struktūra Patiektos į tinklą šilumos kiekis tūkst.. MWh 48,2 48,2

12 12 Rodikliai Mato vnt. Bazinė kuro struktūra Perskaičiuota kuro struktūra Pirktos šilumos kiekis tūkst.. MWh 0,0 0,0 Pagamintos šilumos kiekis tūkst. MWh 48,2 48,2 Sąlyginio kuro kiekis t ne 4748,5 4542,8 Lyginamosios kuro sąnaudos kg ne/mwh 98,5 94,25 Gamtinės dujos tūkst. m³ 2169,0 596,0 t ne 1736,1 477,0 MWh 22542,0 6194,0* proc. 36,6 10,5 Medienos kilmės biokuras t ne 2405,7 3459,1 proc. 50,7 76,1 Skalūnų alyva t ne 471,7 471,7 proc. 9,9 10,4 Dyzelinas t ne 135,0 135,0 proc. 2,8 3,0 *Perskaičiuota, vadovaujantis Komisijos 2015 m. vasario 23 d. rašte Nr. R2-(Š)-633 pateiktu išaiškinimu, taikant 10,3928 kwh/m Elektros energijos ir vandens technologijai sąnaudų perskaičiavimas Metodikos papunktyje numatyta, kad išaugus kuro iš atsinaujinančių energijos išteklių daliai ūkio subjekto naudojamo kuro struktūroje, gali būti koreguojamos šilumos bazinės kainos dedamųjų skaičiavimo metu nustatytos lyginamosios elektros energijos sąnaudos šilumos vienetui gaminti. Elektros energijos technologinėms reikmėms kiekis ir sąnaudos perskaičiuojamos dėl atliktos investicijos į 3 MW biokuro katilą ir 1,4 MW galios kondensacinį ekonomaizerį bei pasikeitusios elektros energijos kainos. Bendrovės projekte iš viso perskaičiuotos elektros energijos sąnaudos sudaro 94,0 tūkst. Eur, kurios šilumos kainos kintamąją dedamąją didina 0,06 ct/kwh. Pažymėtina, kad Bendrovė, perskaičiuodama elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudas dėl naujai atliktos investicijos, didina šilumos gamybos verslo vieneto lyginamąsias elektros energijos sąnaudas nuo 8,24 kwh/mwh iki 14,4 kwh/mwh, kurios viršija 2013 m. IV grupės C pogrupio lyginamąjį rodiklį 8,8 kwh/mwh. Todėl Skyrius, taikydamas lyginamąsias elektros energijos sąnaudas 8,8 kwh/mwh, apskaičiavo 424,16 tūkst. kwh šilumos gamybos (įsigijimo) verslo vieneto elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudų arba 271,8 tūkst. kwh mažiau nei Bendrovės projekte (696,0 tūkst. kwh). Pagal Skyriaus skaičiavimus, iš viso perskaičiuotos elektros energijos sąnaudos sudaro 606,0 tūkst. kwh, t. y. 27,1 tūkst. kwh didesnės nei galiojančioje kainoje (578,9 tūkst. kwh). Skyriaus skaičiavimais, taikant faktinę 10,71 ct/kwh elektros energijos kainą (galiojančioje kainoje 11,10 ct/kwh), apskaičiuotos elektros energijos sąnaudos sudaro 64,9 tūkst. Eur, t. y. 0,6 tūkst. Eur daugiau nei galiojančioje kainoje ir 29,1 tūkst. Eur mažiau nei Bendrovės apskaičiuotos. Skyriaus skaičiavimais, dėl perskaičiuoto elektros energijos kiekio technologinėms reikmėms ir elektros energijos kainų ( TE) šilumos kainos kintamoji dedamoji nesikeičia. Skyriaus ir Bendrovės skaičiavimais, Bendrovės šilumos bazinės vandens technologinėms reikmėms sąnaudos nesikeičia ir sudaro 5,8 tūkst. Eur. Bendrovės ir Skyriaus apskaičiuotos elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms sąnaudų pokytis pateiktas 8 lentelėje.

13 13 8 lentelė. Bendrovės ir Skyriaus apskaičiuotas elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms sąnaudų pokyčio palyginimas Eil. Nr. Šilumos kaina Bendrovės projektas Skyriaus projektas TKD Galiojanti kintamoji dedamoji 5, TE elektros energijos kainų pokyčio įtaka 0,06 0,00 Įvesties rodikliai perskaičiavimo metu apskaičiuotas elektros energijos technologinėms C E 29,1 0,6 reikmėms sąnaudų pokytis, tūkst. Eur q E elektros energijos technologinėms reikmėms kiekis, nustatytas bazinės kainos skaičiavimo metu, tūkst. kwh 877,8 606, p E elektros energijos technologinėms reikmėms kaina, nustatyta perskaičiavimo metu, ct/kwh 10,71 10, TW vandens kainų pokyčio įtaka 0,00 0, C W perskaičiavimo metu apskaičiuotas vandens technologinėms reikmėms sąnaudų pokytis, tūkst. Eur 0,0 0, q W vandens technologinėms reikmėms kiekis, nustatytas bazinės kainos skaičiavimo metu, tūkst. m 3 3,6 3, p W vandens technologinėms reikmėms kaina, perskaičiavimo metu 1,61 1,61 Iš viso Skyriaus apskaičiuotos elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms sąnaudos sudaro 70,7 tūkst. Eur, t. y. 0,6 tūkst. Eur didesnės nei galiojančioje kainoje ir 29,1 tūkst. Eur mažesnės nei Bendrovės apskaičiuotos. Tačiau dėl šio sąnaudų didėjimo šilumos kainos kintamoji dedamoji, lyginant su galiojančia, nesikeičia Šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro sąnaudų skaičiavimas Vadovaujantis Metodikos 76 punktu, skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos kainos dedamąsias, įvertinamas ūkio subjekto sąnaudų skirtumas, susidaręs tarp per ataskaitinį laikotarpį šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigyti dydžio. 1. Savivaldybės taryba 2013 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. B-7S-706 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Litesko filialo Vilkaviškio šiluma šilumos kainos dedamųjų nustatymo šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu susidariusias 120,4 tūkst. Eur nepadengtas kuro sąnaudas paskirstė 12 mėn. laikotarpiui, didinant šilumos kainą 0,30 ct/kwh. Skyriaus ir Bendrovės skaičiavimais, papildomos dedamosios taikymo laikotarpiu (2014 m. rugsėjo 1 d m. rugpjūčio 31 d.) susigrąžintos kuro sąnaudos sudaro 104,3 tūkst. Eur, t. y. 16,1 tūkst. Eur mažiau, todėl šis skirtumas įvertinamas šio perskaičiavimo metu. 2. Savivaldybės taryba 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. B-TS-1216 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Litesko filialo Vilkaviškio šiluma šilumos kainos dedamųjų nustatymo per 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. kovo 31 d. laikotarpį susidariusias nepadengtas kuro sąnaudas

14 14 (67,5 tūkst. Eur) paskirstė 12 mėnesių laikotarpiui, didindama šilumos kainą 0,17 ct/kwh. Atsižvelgiant į tai, kad šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projekto pateikimo metu nebuvo pasibaigęs papildomos dedamosios taikymo laikotarpis, šių sąnaudų sugrąžinimas turi būti įvertintas kito perskaičiavimo metu. 2. Bendrovės patirtų nepadengtų kuro sąnaudų ar papildomai gautų pajamų nustatymui vertinamas 2014 m. balandžio 1 d m. rugsėjo 30 d. laikotarpis. Pagal Bendrovės skaičiavimus, šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui dydis sudarė 1 872,9 tūkst. Eur, o faktiškai patirtos sąnaudos kuro įsigijimui per tą patį laikotarpį 1 903,6 tūkst. Eur, t. y. sudaro 30,7 tūkst. Eur negautų kuro pajamų. Pažymėtina, kad Skyrius, vertindamas šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti dydžio per atitinkamą laikotarpį neatitikimą Bendrovės faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti dydžiui, atsižvelgė į Metodikos 76.9 papunkčiuose nustatytus ribojimus. Skyriaus skaičiavimais, šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti dydis 2014 m. balandžio 1 d m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu buvo 1 872,9 tūkst. Eur, o faktiškai patirtos sąnaudos kuro įsigijimui atitinkamu laikotarpiu sudarė 1 899,7 tūkst. Eur, t. y. dėl kuro sąnaudų ir pajamų neatitikimo susidarė 26,8 tūkst. Eur nesusigrąžintų kuro sąnaudų. Skirtumas tarp Skyriaus ir Bendrovės skaičiavimų susidarė dėl to, kad Skyrius, vadovaudamasis Metodikos 76.9 papunkčio nuostatomis, atitinkamos kuro rūšies kainas ribojo vidutinėmis rinkos kainomis. Pagal Skyriaus skaičiavimus, iš viso nesusigrąžintos kuro sąnaudos sudaro 42,9 tūkst. Eur (16,1 tūkst. Eur + 26,8 tūkst. Eur), kurias paskirsčius 12 mėn. baziniam realizuotam šilumos kiekiui (40,4 tūkst. MWh) papildoma dedamoji ( THG,3) šilumos kainą didina 0,11 ct/kwh 1.4. Šilumos punktų ir šilumos tiekimo veiklai tenkančių nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos sąnaudų skaičiavimas 1. Komisija gavo Savivaldybės 2015 m. vasario 29 d. raštą Nr. (07)(2.18) SD-839, kuriame rašoma, jog Bendrovė 2015 m. lapkričio 17 d. rašte Nr nurodo, kad paskirsto šilumos punktų normatyvinio pelno pajamas 12 mėn. laikotarpiu nuo 2013 m. rugsėjo 1 d m. rugpjūčio 31 d. Taip pat rašte nurodoma, kad vadovaujantis šilumos punktų priėmimo perdavimo aktu Nr V-11 šilumos punktai su juose esančiais įrenginiais nuo 2012 m. rugpjūčio 7 d. perduoti UAB Vilkaviškio šilumos tinklams. Todėl atsižvelgiant į minėtą aplinkybę, Savivaldybė daro išvadą, kad Bendrovė neturėtų skaičiuoti už 2013 m. šilumos punktų priežiūros sąnaudų. Pažymėtina Savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. B-7S-706 numatyta paskirstyti vartotojams 12 mėn. laikotarpiui Bendrovės papildomai gautas šilumos punktų normatyvinio pelno 14,33 tūkst. Eur pajamas, susidariusias 2011 m. lapkričio 1 d m. gruodžio 31 d. laikotarpiu, mažinant šilumos kainą 0,03 ct/kwh (sąnaudų skaičiavimo pagrindimas pateiktas Komisijos Šilumos ir vandens departamento Kainų ir investicijų skyriaus 2013 m. gegužės 7 d. pažyma Nr. O5-145 Dėl uždarosios akcinės bendrovės Litesko filialo Vilkaviškio šiluma šilumos bazinės kainos dedamųjų ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo ). Atsižvelgiant į tai, šio perskaičiavimo metu vertinamas šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu (nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. iki 2014 m. rugpjūčio 31 d.) vartotojams papildomai gautų šilumos punktų normatyvinio pelno pajamų sugrąžinimas. Skyriaus ir Bendrovės skaičiavimais, kainos dedamosios taikymo laikotarpiu (2013 m. rugsėjo 1 d m. rugpjūčio 31 d.) sugrąžintos papildomos šilumos punktų normatyvinio pelno pajamos sudaro 12,2 tūkst. Eur, t. y. 2,19 tūkst. Eur mažiau, nei turėjo sugrąžinti vartotojams, todėl šis skirtumas įvertinamas šio perskaičiavimo metu. Šias papildomai nesugrąžintas pajamas paskirsčius 12 mėn. baziniam realizuotam šilumos kiekiui (40,4 tūkst. MWh) papildoma dedamoji šilumos kainą mažina 0,01 ct/kwh. 2. Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. B-TS mėnesių laikotarpiui buvo paskirstytos 2013 m. rugsėjo 1d m. rugpjūčio 31 d. laikotarpiu papildomai gautos šilumos normatyvinio pelno pajamos 7,4 tūkst. Eur, mažinant šilumos kainą

15 15 0,02 ct/kwh. Atsižvelgiant į tai, kad šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projekto pateikimo metu nebuvo pasibaigęs papildomos dedamosios taikymo laikotarpis, šių papildomų pajamų sugrąžinimas turi būti įvertintas kito perskaičiavimo metu. 3. Savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. B-7S-706 buvo paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui (2010 m. vasario 1 d m. spalio 31 d.) patirtos, bet nepadengtos šilumos punktų priežiūros sąnaudos 73,62 tūkst. Eur, didinant šilumos kainą 0,28 ct/kwh. Skyriaus ir Bendrovės skaičiavimais, papildomos dedamosios taikymo laikotarpiu (2013 m. rugsėjo 1 d m. rugpjūčio 31 d.) nesusigrąžintos sąnaudos sudaro 65,3 tūkst. Eur, t. y. 8,35 tūkst. Eur mažiau nei turėjo susigrąžinti. Todėl šias sąnaudas paskirsčius 12 mėn. baziniam realizuotos šilumos kiekiui (40,4 tūkst. MWh) papildoma dedamoji šilumos kainą didina 0,02 ct/kwh. 4. Savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. B-TS mėnesių laikotarpiui buvo paskirstytos 2011 m. lapkričio 1 d m. gruodžio 31 d. laikotarpiu susidariusios nepadengtos nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos nusidėvėjimo sąnaudos 1,8 tūkst. Eur ir nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos 29,8 tūkst. Eur, iš viso 31,6 tūkst. Eur, didinat šilumos kainą 0,08 ct/kwh. Atsižvelgiant į tai, kad šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projekto pateikimo metu nebuvo pasibaigęs papildomos dedamosios taikymo laikotarpis, šių sąnaudų susigrąžinimas turi būti įvertintas kito perskaičiavimo metu. 5. Bendrovė skaičiavimuose įvertino faktiškai patirtas, bet nepadengtas nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudas, susidariusias 2014 m. sausio 1 d m. sausio 31 d. laikotarpiu, kurios 2011 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus Šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymui, kaip ir Bendrovės šilumos punktų nusidėvėjimo (amortizacijos) ir susijusios sąnaudos, buvo nevertinamos skaičiuojant šilumos kainą. Bendrovės skaičiavimais, susidariusios nepadengtos nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos 21,2 tūkst. Eur, kurias paskirsčius baziniam realizuotos šilumos kiekiui ( tūkst. kwh), 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kaina didėja 0,05 ct/kwh. Skyrius pritaria Bendrovės skaičiavimams Mokestinių įsipareigojimų sąnaudų skaičiavimas Savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. B-7S-706 paskirstė 12 mėnesių laikotarpiui 2011 m. Bendrovės nepadengtas mokestinių įsipareigojimų sąnaudas 13,18 tūkst. Eur, didinant šilumos kainą 0,03 ct/kwh. Skyriaus skaičiavimais, papildomos dedamosios taikymo laikotarpiu (2013 m. rugsėjo 1 d m. rugpjūčio 31 d.) susigrąžintos nepadengtos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos sudaro 11,14 tūkst. Eur, t. y. 2,04 tūkst. Eur mažiau. Todėl šias sąnaudas paskirsčius 12 mėn. baziniam realizuoto šilumos kiekiui (40,4 tūkst. MWh) papildoma dedamoji šilumos kainą didina 0,01 ct/kwh. 2. IŠVADOS Skyrius, išanalizavęs Bendrovės 2015 m. lapkričio 17 d. raštu Nr pateiktą šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projektą bei Savivaldybės tarybos Sprendimą, vadovaudamasis Įstatymo 32 straipsnio 9 dalimi ir Metodika, siūlo Komisijai pritarti pateiktam nutarimo projektui ir konstatuoti, kad Savivaldybės tarybos Sprendimu Bendrovei šilumos kainų dedamosios nustatytos nesilaikant: 1. Metodikos 74.1 papunkčio, numatančio, kaip kainos pastovioji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgiant į efektyvumo koeficiento įtaką. 2. Metodikos 74.2 papunkčio, numatančio, kaip kainos pastovioji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgiant į pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio neatitikimą tarp nustatyto ir faktiškai pagaminto ir realizuoto šilumos kiekio.

16 16 3. Metodikos 74.3 papunkčio, numatančio, kaip įvertinamas ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytis. 4. Metodikos 74.4 papunkčio, numatančio, kaip apskaičiuojamas investicijų grąžos pokytis dėl Ūkio subjekto įvykdytų investicinių projektų pobūdžio. 5. Metodikos 74.5 papunkčio, numatančio, kaip apskaičiuojamas investicijų grąžos pokytis dėl skolinto kapitalo kainos Rd ir nuosavo kapitalo grąžos Re pokyčio. 6. Metodikos 74.8 papunkčio, numatančio, kaip pastovioji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgus į kitus, nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtus, neišvengiamus sąnaudų pokyčius. 7. Metodikos papunkčio, numatančio, kaip kintamoji dedamoji perskaičiuojama atsižvelgus į išaugusią kuro iš atsinaujinančių energijos išteklių dalį Ūkio subjekto naudojamo kuro struktūroje. 8. Metodikos 76 punkto, numatančio, kaip įvertinama šilumos vieneto kainoje įskaitytų kuro sąnaudų dydžio neatitiktis per atitinkamą laikotarpį ūkio subjekto faktiškai patirtoms kuro sąnaudoms. Savivaldybei per 30 kalendorinių dienų nepašalinus nutarime nurodytų pažeidimų, Komisija, vadovaudamasi Įstatymo 32 straipsnio 9 dalimi, įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainos dedamąsias. PRIDEDAMA: 1. Šilumos kainos dedamųjų skaičiavimo lentelės, 5 lapai. 2. Nutarimo Dėl uždarosios akcinės bendrovės Litesko filialo Vilkaviškio šiluma šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projektas, 2 lapai. Šilumos skyriaus vyriausioji specialistė Roma Skliaustienė Į posėdį kviečiami: 1. Vilkaviškio rajono savivaldybės atstovai, 2. UAB Litesko atstovai,

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas Geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo bei tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas) 20 m. d. KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS DUJŲ SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Vygantas Vaitkus Komisijos narys Darius Biekša Komisijos narys

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

dok

dok VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS N U T A R I M A S DĖL 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

PowerPoint design manual

PowerPoint design manual Biokuro kogeneracinės elektrinės Technologiniai ir ekonominiai duomenys Daniška patirtis Martynas Nagevičius Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas martynas@nagevicius.lt

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Bendrovės kodas: 302880253, adresas: Jogailos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Energijos efektyvumas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje nuo gamybos iki galutinio vartotojo Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2018 m. vasario 21 d. Tarptautinė

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo v

BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo v BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo valdymas. Pradžioje kuro padavimo zonoje ant ardyno

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

`

` 218 METŲ ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ APŽVALGA 2 TURINYS 1. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ RODIKLIAI... 3

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode] AB Lietuvos energija pokyčiai įgyvendinant nacionalinę elektros energetikos strategiją Vilnius, 2010-09-30 1 Aloyzas Koryzna Darius Grondskis Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos tikslai 1. Didinti

Detaliau

Kaunas

Kaunas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA ENERGIJOS TAUPYMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 2005 m. gegužės 13 d. Nr. 2020-3-53 Vilnius ĮŽANGA Europos Sąjunga skiria ypatingą dėmesį darniam

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 2017 m. spalio 2 d. Nr. R5-509 Vilnius Vadovaujantis

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL UAB LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO T

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL UAB LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO T VALSYBIĖ KAIŲ IR EERGEIKOS KOROLĖS KOMISIJA UARIMAS DĖL UAB LIEUVOS EERGIJOS IEKIMAS VISUOMEIIŲ ELEKROS EERGIJOS KAIŲ IR JŲ AIKYMO VARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 30 d. r. O3E-418 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS VYRIAUSIOJI PATARĖJA MEDEINA AUGUSTINAVIČIENĖ Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Donatas

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS VYRIAUSIOJI PATARĖJA MEDEINA AUGUSTINAVIČIENĖ Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Donatas VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS VYRIAUSIOJI PATARĖJA MEDEINA AUGUSTINAVIČIENĖ Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Donatas Jasas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jonas Makauskas

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2 Turinys Santrauka... 3 Pagrindiniai 2014 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 4 Pirminės

Detaliau

(\360ildymas su qs_adm.xls)

(\360ildymas su qs_adm.xls) Šilumos suvartojimas šildymui 2016 m. gruodžio mėnesį vidutinė lauko oro temperatūra: -0,8 C dienolaipsniai: 582,8 Kaina: 3,75 euro centai / kwh Eil. Nr. Gatvė Namas Plotas šilumos paskirstymui, m² MWh

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Bioduju rinka LT ir jos pletra

Bioduju rinka LT ir jos pletra Biodujų rinka Lietuvoje ir jos plėtra Biodujų asociacijos prezidentas Virginijus Štiormer Biodujų ir energijos gamyba Lietuvoje v Nors Lietuvoje biodujų energetika plėtojama daugiau kaip 15 metų,, per

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

Microsoft PowerPoint - WACC ir BU-LRAIC klausimyno pristatymas ppt

Microsoft PowerPoint - WACC ir BU-LRAIC klausimyno pristatymas ppt Vidutins svertins kapitalo kainos (WACC) nustatymo ataskaitos ir BU-LRAIC klausimyno pristatymas 2008 m. rugsjo 22 d. Dienotvark WACC nustatymo metodikos ir rezultat pristatymas BU-LRAIC klausimyno pristatymas

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau