PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ IR MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS ir mokslo metų ugdymo planas (toliau Ugdymo planas) reglamentuoja pradinio ugdymo programos, pradinio ugdymo individualizuotos programos, pradinio ugdymo programos ją pritaikius mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, taip pat neformaliojo bei priešmokyklinio ugdymo įgyvendinimą Kėdainių r. Vilainių mokyklojedarželyje Obelėlė (toliau mokykla). 2. Ugdymo plano paskirtis tikslingai, kryptingai, veiksmingai planuoti, organizuoti ir įgyvendinti pradinio ugdymo, pradinio ugdymo individualizuotą, neformaliojo švietimo ir priešmokyklinio ugdymo programas. 3. Mokykla ugdymo planu sieks numatyto tikslo užtikrinti kokybišką ugdymą(si), vedantį į kiekvieno mokinio sėkmę. 4. Mokyklos ugdymo planų tikslas bus realizuojamas uždaviniais: 4.1. ugdymo turinį parinkti ir pritaikyti pagal mokinių poreikius, galias, gyvenamąją ir ugdomąją aplinką bei Bendrąsias programas; 4.2. numatyti pamokų skaičių, skirtą pradinio ugdymo programos įgyvendinimui; 4.3. efektyvinti pažangos ir pasiekimų vertinimo bei mokinio ugdymo(si) krūvio (ypač namų darbų skyrimo) sistemas. II. UGDYMO PLANO RENGIMAS 5. Ugdymo planas parengtas remiantis ir mokslo metų Bendruoju pradinio ugdymo programos planu (toliau BUP), patvirtintu 2015 m. gegužės 6 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-459 ir 2015 m. birželio 17 d. pakeitimais Nr.V-634, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrosiomis programomis (toliau Bendrosios programos), patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433, Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-779, Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.V-1106, Pradinio ugdymo samprata, patvirtinta LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. 113, Neformaliojo ugdymo koncepcija patvirtinta 2005 m. gruodžio 30 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-2695 ( Nr.V-554 redakcija), mokyklos strateginiu planu ir kitais mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Mokyklos direktoriaus įsakymu ugdymo planas gali būti koreguojamas ir keičiamas prieš tai apsvarsčius mokyklos taryboje. Mokyklos ugdymo turinys sukurtas vadovaujantis Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė bendruomenės mokytojų, mokinių, jų tėvų bendradarbiavimu ir demokratinėmis nuostatomis.

2 2 Mokykla, sudarydama Ugdymo planą, vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21:2011 Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773, Nr ir Lietuvos higienos norma HN 75:2010 Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V Mokyklos-darželio Obelėlė Ugdymo planą rengė direktoriaus 2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. VV-50 patvirtinta darbo grupė (1 priedas). 7. Mokytojų taryboje (2015 m. gegužės 29 d. protokolo Nr.S2-2) ir mokyklos taryboje (2015 m birželio 10 d. protokolo Nr.S1-5) susitarta ir nuspręsta mokyklos ugdymo plano ir mokslo metams klausimais: 7.1. prioritetiniai tikslai ir uždaviniai (Ugdymo plano 4 punktas); 7.2. ugdymo planą rengti dvejiems ir mokslo metams; 7.3. ugdymo procesą organizuoti pusmečiais; 7.4. papildomas atostogas skirti: m. m. vasario dienomis ir balandžio dienomis, m. m. vasario dienomis ir balandžio dienomis; 7.5. ugdymo procesą organizuoti pagal dalykus, vadovaujantis BUP 23, 24.3 punktais; pagal valstybės reglamentuojamą ugdymo turiniui įgyvendinti nustatytą privalomų minimalų ir maksimalų savaitinių pamokų skaičių, skirti: 1 klasėje 22 savaitines, 2 klasėje 24 savaitines, 3 klasėje 24 savaitines, 4 klasėje 24 ; 7.6. ugdymo turinio planavimo formos, struktūra, laikotarpiai: planuoti metinį ugdymo turinį pagal Bendrosiose programose numatytus mokinių pasiekimus, tarpdalykinius integracinius ryšius. Planuojant ugdymo turinį mokytojams atsižvelgti ne tik į klasės mokinių pajėgumą, bet ir į individualius mokinių poreikius bei gebėjimus; ilgalaikius ugdymo planus rašyti vieniems mokslo metams visų dalykų mokytojams iki einamųjų metų rugsėjo 5 d. Plano struktūra: skyriaus pavadinimas, valandų skaičius, pamokos tema, mokinių gebėjimai, pastabos (integracija); neformaliojo vaikų švietimo (būrelių) vadovams rengti ugdymo programas papildomo ugdymo užsiėmimams iki rugsėjo 3 d., atsižvelgiant į mokinių poreikius, gebėjimus, mokyklos ir Kėdainių r. Vilainių kaimo tradicijas. Programos struktūra: veiklos kryptis, savaitinių valandų skaičius, mokinių skaičius, vieta, laikas, paskirtis, tikslas ir uždaviniai, sėkmės kriterijai, priemonės ir įranga, teminis planas, mokinių sąrašas. Neformaliojo vaikų švietimo programas įsakymu tvirtina direktorius; ugdymo turinio dokumentacija: Programos, planai Rengia Aprobuoja Derina, tvirtina Norminis dokumentas, rekomendacijos, pagal kurias rengiama programa, ilgalaikis planas Užsienio kalbos mokymo ilgalaikis planas Neformaliojo vaikų švietimo programos Specialiųjų poreikių mokiniams pritaikytos ir Dalyko mokytojas Būrelio vadovas Klasės mokytojas padedant logopedui Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė Vaiko gerovės komisija Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Direktorius Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Bendroji užsienio kalbų mokymo ir mokymosi programa Mokyklos veiklos programa Bendrojo lavinimo ugdymo planai, Bendrosios programos

3 3 individualizuotos programos Pradinių klasių ilgalaikis planas Priešmokyklinės grupės metų ugdomosios veiklos planas Priešmokyklinės grupės savaitės ugdomosios veiklos planas Klasių mokytojas, dalyko mokytojas Priešmokyk linės grupės pedagogai Priešmokyk linės grupės pedagogai Pradinių klasių mokytojų metodinė grupė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė grupė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Direktorius Bendrojo lavinimo ugdymo planai, Bendrosios programos Bendrojo lavinimo ugdymo planai, Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa Priešmokyklinės grupės metų ugdomosios veiklos planas 7.7. Edukacinių erdvių kūrimas, panaudojimas ir pritaikymas: mokyklos mokymosi aplinka pritaikyta Pradinio, Priešmokyklinio ugdymo bendrosiose programose iškeltiems tikslams siekti; ugdymo procesas mokykloje organizuojamas klasėse, mokyklos muzikos ir sporto salėse panaudojant ten esamas mokymo priemones atsižvelgiant į mokinių poreikius ir galimybes, iškeltus mokymo(si) tikslus; mokytojai skatinami 3 5 per mokslo metus organizuoti už mokyklos ribų: mokyklos kieme, muziejuose, bibliotekoje, gamyklose, parkuose, bažnyčiose ir kt. (ypatingai mokslo metų pradžioje ir pabaigoje); mokykloje nuolat turtinama mokymosi aplinka įsigyjant naujų mokymo(si) priemonių, padedančių mokiniams įgyti būtinų kompetencijų atnaujinant mokymo priemones Mokinių mokymosi krūvį (taip pat kontrolinių ir namų darbų) reguliuoti pagal direktoriaus patvirtintą tvarką Nr. VV-70 (žiūr. Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė moksleivių mokymosi krūvio reguliavimo tvarka ) Klasę dalyti į grupes : per dorinio ugdymo, jei susidaro ne mažesnė, kaip 5 mokinių grupė; , 3, 4 klasėse užsienio kalbai mokyti, kai klasėje mokosi 20 ar daugiau mokinių; Valandas, skirtas mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti panaudoti: valandą užsienio kalbos mokymui 4 klasėje; valandą kūno kultūros pamokai 2 klasėje, kadangi šiam dalykui skirtos tik 2 valandos; valandą 4 klasėje prevencinei programai Antrasis žingsnis ; valandą 1-oje ir 1 valandą 2-oje klasėse skirti individualioms ir grupinėms konsultacijoms neformaliam vaikų švietimui išnaudoti visas Bendrajame ugdymo plane numatytas 256 valandas, t.y. 8 val. į savaitę; neformaliojo vaikų švietimo valandos paskirstomos, atsižvelgiant į mokytojų siūlomas programas, neformaliojo švietimo organizavimo tradicijas ir tikslingumą, turimas moksleivio krepšelio lėšas, kai grupėje yra ne mažiau 12 mokinių ( žiūr. IV punktą Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas ); neformaliojo vaikų švietimo veikla pradedama nuo rugsėjo 4 d mokinių ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimą organizuoti (žiūr. III.,,Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas ).

4 Mokytojams pagal pradinio ugdymo programą organizuoti integruoto darbo, dieną(as): Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 ir Sveikatos ugdymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-1290: Žmogaus saugos bendroji programa integruojama į: Pasaulio pažinimo Dorinio ugdymo (etika) Technologi jų Kūno kultūros Matematikos Lietuvių kalbos pamokos Sveikatos ugdymo programa integruojama į: Pasaulio pažinimo Dorinio ugdymo (etika) Kūno kultūros prevencinės programos (Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, gyvenimo įgūdžių mokymo programa) integruojama į mokomųjų dalykų: pasaulio pažinimo, dorinio ugdymo programą ir užrašoma savaitės ugdomosios veiklos bendrosiose pastabose. Vadovaujamės Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494 Dėl tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos Alkoholio, patvirtinimo ; socialinių-emocinių įgūdžių lavinimo, smurto prevencijos programa ANTRAS ŽINGSNIS (Second Step) taikoma 1 4 klasėse specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymas organizuojamas vadovaujantis Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795, Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr.V-579, mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus patvirtintu Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo reglamentu Nr. VV-101( žiūr. bylą Direktoriaus patvirtintos tvarkos, nuostatai ) Pasirenkant vadovėlius ir kitas mokymo (-si) priemones vadovaujamasi parengta vadovėliais ir kitomis priemonėmis parinkimo ir aprūpinimo tvarka, patvirtinta direktoriaus įsakymu Nr. TS-79 ( žiūr. bylą Direktoriaus patvirtintos tvarkos, nuostatai ): dirbama pagal Šok serijos vadovėlius. Anglų kalbos mokoma iš V. Rupainienės rengtų vadovėlių. Tikybos pamokose naudojami: 1-2 kl. Z. Tručionienės ir kt., 3 kl. L. Rimkevičiūtės ir Z. Storpirštienės, 4 kl. D. Širvinskytės, D. Uogintienės vadovėliai. 8. Mokyklos Ugdymo plano projektas parengtas iki 2015 m. rugpjūčio 8 d., suderintas su mokyklos taryba prot. Nr.S1-6, steigėju Kėdainių r. savivaldybės švietimo skyriumi; su juo supažindinta mokyklos bendruomenė.

5 5 9. Sudarant planą atsižvelgta į klasei ir dalyko programai skirtą pamokų skaičių, valandas, skiriamas mokinių mokymo(si) poreikiams tenkinti, moksleivių poreikius, saugumą, mokyklos galimybes bei turimas lėšas. III. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS I. PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ 10. Ugdymo procesas prasideda rugsėjo 1 d., baigiasi gegužės 31 d. ( m. m.), gegužės 30 d. ( m. m.). 11. Vienų mokslo metų ugdymo proceso trukmė 32 savaitės. Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę. 12. Ugdymo proceso metu mokiniams skiriamos atostogos: 12.1 atostogų trukmė mokslo metais: Atostogų pavadinimas Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda Rudens Žiemos ( Kalėdų) Pavasario ( Velykų) Papildomos (mokyklos tarybos sprendimu) Vasaros atostogų trukmė mokslo metais: Atostogų pavadinimas Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda Rudens Žiemos ( Kalėdų) Pavasario ( Velykų) Papildomos (mokyklos tarybos sprendimu) Vasaros ugdymo proceso dienų per mokslo metus skiriama kultūrinei (taip pat etninei), meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai veiklai: Mokslo ir žinių diena (rugsėjo 1 d.) Europos judėjimo savaitė (spalio mėn.) Pažintinės-edukacinės kelionės (lapkričio mėn.) Renginiai Kalėdų belaukiant (gruodžio mėn.) Judriųjų žaidimų diena (gruodžio mėn.) Etnokultūra. Liaudies tradicijų puoselėjimas. Užgavėnių šventė (vasario mėn.) Pilietiškumo ugdymo diena (kovo mėn.) Socialinė veikla Už švaresnę aplinką. Dalyvavimas akcijoje Darom (balandžio mėn.) Edukacinių ekskursijų diena (gegužės mėn.) Mokslo metų užbaigimo šventė (gegužės mėn.)

6 6 14. Ekstremalios situacijos atveju vadovautis BUP 19 punktu ir mokslo metais pradinio ugdymo programai įgyvendinti ir neformaliojo švietimo programoms skiriama valandų, kai pamokos trukmė 1 klasėje 35 min., 2 4 klasėse 45 min., valandų skaičius per savaitę : Dalykas 1-oji klasė Minimalus dalyko savaitinių pamokų skaičius 2-oji klasė 3-oji klasė 4-oji klasė Iš viso pamokų 1-4 klasėse Dorinis ugdymas ( tikyba arba etika ) Lietuvių kalba Užsienio (anglų)kalba * * Matematika (1-ą pusmetį), 18 4 (2-ą pusmetį) 4 ( 1-ą pusmetį) 5 (2-ą pusmetį) Pasaulio pažinimas Dailė ir technologijos Muzika Kūno kultūra 3 2+1* * Žmogaus sauga, prevencinė programa Integruojama į mokomuosius dalykus 1* 1* Valandos, skiriamos mokinių 1* 2* 2* 5* ugdymo(si) poreikiams tenkinti * Maksimalus pamokų skaičius * * 92+5* Iš viso 97 Neformalusis ugdymas Pamokos trukmė 1 klasėje 35 minutės, 2 4 klasėse 45 minutės. Pamokos pradedamos 8.00 val. Pamokų laikas 1 klasėje: Pamoka Pamokos prasideda Pamokos baigiasi Pertraukos trukmė min. pirma antra trečia ketvirta penkta pamokų laikas 2-4 klasėse :

7 7 Pamoka Pamokos prasideda Pamokos baigiasi Pertraukos trukmė min. pirma antra trečia ketvirta penkta Mokykla ugdymo procesą organizuoja pusmečiais. Direktoriaus įsakymu Nr. VV-76 pusmečių trukmė: m. m. pirmas pusmetis : rugsėjo 1 diena sausio 22 diena, antras pusmetis : sausio 25 diena gegužės 31 diena ; m. m. pirmas pusmetis : rugsėjo 1 diena sausio 20 diena, antras pusmetis : sausio 23 diena gegužės 30 diena. II. BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ, INTEGRUOJAMŲJŲ DALYKŲ ĮGYVENDINIMAS 18. Bendrosios programos dalykų įgyvendinimas: klasėse pradinio ugdymo programa įgyvendinama pagal Bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK- 2433; pradinio ugdymo programą vykdo pedagogai, turintys aukštąjį išsilavinimą ir įgiję pradinio mokytojo kvalifikaciją, taiko ugdymo metodus, skatinančius aktyvų pažinimą bei veiklą. 19. Dorinio ugdymo organizavimas: tėvai (globėjai) parenka mokiniui kiekvienais mokslo metais vieną iš dorinio ugdymo dalykų etiką arba tikybą, rašo prašymus mokyklos direktoriui. Tikybos moko tikybos mokytojas, etikos klasių mokytojai; doriniam ugdymui (tikybai arba etikai), jei pagal tą pačią programą mokosi mažiau negu 5 moksleiviai, jungiama su gretima klase ir sudaroma laikinoji grupė iš kelių klasių mokinių. 20. Kalbinis ugdymas: lietuvių gimtosios kalbos mokoma pagal Bendrąją programą skiriant BUP 23, 24 punktuose nurodytas ugdymo valandas; pirmosios užsienio anglų kalbos mokymo organizavimas: anglų kalbos mokoma antraisiais ketvirtaisiais pradinio ugdymo programos metais; klasėse anglų kalbai skiriamos po 2 per savaitę, 4-oje klasėje 3 pamokos (1 paskirta iš valandų, skiriamų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti), žiūr. Ugdymo plano 15 punktą; anglų kalbos moko anglų kalbos mokytojas, išklausęs darbo su pradinių klasių moksleiviais metodikos kursą; moksleivių pasiekimai, mokantis anglų kalbos, vertinami pagal toje klasėje taikomą vertinimo sistemą, t.y. taikomas formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas.

8 8 21. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis BUP 39.3 punktu. 22. Matematinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis BUP 39.4 punktu. 23. Kūno kultūros ugdymo organizavimas: kūno kultūros pratybos organizuojamos lauke (esant ne žemesnei kaip minus 8 C temperatūrai) ir išvėdintoje sporto salėje, mokiniams vilkint tinkamą aprangą ir avint tinkamą avalynę; pamokos per mokslo metus skiriamos mokytis plaukti, pagal atskirą plaukimo programą pagal bendradarbiavimo sutartį su Kėdainių plaukimo klubu specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės (esant reikalui) organizuojamos vadovaujantis BUP punktu. 24. Meninio ir technologinio ugdymo organizavimas: meniniam bei technologiniam ugdymui skiriama po 1 valandą per savaitę. 25. Integruojamųjų, prevencinių programų įgyvendinimas: į visų dalykų ugdymo turinį integruojama: vadovaujamasi Ugdymo plano punktu; mokyklos pasirinktos prevencinės programos (žiūr. Ugdymo plano punktą); informacinių komunikacinių technologijų ugdymas: informacinės komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo priemonė; etninė kultūra integruojama į pasaulio pažinimo, muzikos, lietuvių kalbos, dailės ir technologijų, dorinio ugdymo (etikos), neformalųjį švietimą (etnokultūros būrelį). III. MOKINIŲ PASIEKIMŲ VERTINIMAS 26. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis direktoriaus įsakymu Nr. VV-69 patvirtinta mokyklos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka (žiūr. bylą Direktoriaus patvirtintos tvarkos, nuostatai ), Bendrąja programa bei BUP. IV. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 27. Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, sporto, kalbinę, techninę ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti per neformaliojo ugdymo programas. 28. Neformalusis švietimas organizuojamas vadovaujantis 2011 m. balandžio 28 d. mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. VV-79 patvirtinta mokyklos Mokinių pažintinės veiklos, profesinio orientavimo ir turizmo organizavimo tvarka (žiūr. bylą Direktoriaus patvirtintos tvarkos, nuostatai ). 29. Rengiamas savaitinis neformaliojo vaikų švietimo veiklos tvarkaraštis (2 priedas). 30. Neformaliojo švietimo veikla fiksuojama elektroniniame dienyne. 31. Neformaliojo vaikų švietimo veiklos mokytojų parengtas programas apsvarsto mokytojų metodinė grupė, įsakymu patvirtina mokyklos direktorius. 32. Valandos, skirtos neformaliajam švietimui pradinėse klasėse, naudojamos pagal paskirtį, pagal Ugdymo plano 15 punkte numatomą valandų skaičių per savaitę. 33. Neformaliojo švietimo grupė sudaroma, kai joje yra ne mažiau 12 mokinių ( direktoriaus įsakymas Nr. VV-75).

9 9 34. Neformaliojo švietimo užsiėmimai mokinių atostogų metu vyksta įprasta tvarka, pagal būrelių tvarkaraštį. V. IŠVYKSTANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, UŽSIENIEČIŲ, TURINČIŲ TEISĘ NUOLAT AR LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, LIETUVIŲ KILMĖS UŽSIENIEČIŲ IR IŠEIVIŲ VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS 35. Mokinių, kurie atvyksta iš užsienio ar išvyksta gyventi į užsienį ugdymas organizuojamas vadovaujantis BUP VI skyriumi. 36. Apie atvykusius iš kitų šalių moksleivius (jei tokių atvyks) mokyklos direktorius informuoja mokyklos steigėją Kėdainių rajono savivaldybės Švietimo skyrių. Jei yra pageidaujančių mokytis nuotolinio mokymosi būdu, kreipiasi į Kėdainių rajono savivaldybės Švietimo skyrių, kad surastų mokyklą, vykdančią nuotolinį mokymą. 37. Užsienyje įgyto pradinio ugdymo pasiekimus mokykla pripažįsta remdamasi mokinio turimais dokumentais. Jei reikia įveikti kurių nors dalykų programų skirtumus, atsižvelgiant į mokinio tėvų pageidavimus, mokytojų taryba sudaro sąlygas mokiniui įveikti atsilikimą ir atsiskaityti. 38. Užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, grįžusių iš užsienio, vaikų, nemokančių valstybinės kalbos ir norinčių mokytis ar tęsti mokymąsi mokykloje-darželyje Obelėlė, ugdymas organizuojamas vadovaujantis Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ar dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose laikinosiose (mobiliosiose) grupėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 ir BUP VI skyriuje išdėstytais nurodymais. VI. MOKINIŲ, MOKOMŲ NAMUOSE, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 39. Mokinių mokymas namuose (esant poreikiui) organizuojamas pagal Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr ir BUP VIII skyriuje išdėstytais nurodymais. IV. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 40. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama vadovaujantis Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795, mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus patvirtintu Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo reglamentu Nr. VV-101 ir BUP IV skyriuje išdėstytais nurodymais. 41. Mokykloje dirba Vaiko gerovės komisija, kuri sprendžia specialiųjų poreikių mokinių pradinio vertinimo, jų siuntimo į Kėdainių švietimo pagalbos tarnybą, ugdymo organizavimo bei ugdymo formų skyrimo klausimus mokykloje. Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos Švietimo ir Specialiojo ugdymo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir Mokslo ministerijos teisės aktais. 42. Teikiama ( m. m.) mokytojo padėjėjo pagalba 1 klasėje. 43. Pratybos mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, pas logopedą, vyksta pagal direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį. (3 priedas)

10 10 II. MOKINIŲ,TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMAS 44. Mokinio, kuriam rekomenduota mokytis pritaikius Bendrąją programą, atsižvelgus į programos pritaikymo lygį arba pagal individualizuotą pradinio ugdymo programą mokymosi pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Ugdymo plano punktų nuostatomis. V. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 45. Priešmokyklinis ugdymas organizuojamas vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779, Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. ISAK-1106, savivaldybės tarybos sprendimu dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių (mokslo metams). 46. Dvi priešmokyklinio ugdymo grupės: viena 6 metų vaikams, kita mišri 4-6 metų vaikams. 47. Su priešmokyklinio ugdymo grupėmis dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogai. 48. Priešmokyklinio ugdymo pedagogui talkina auklėtojo padėjėjas. 49. Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimo trukmė 640 valandų (160 ugdomosios veiklos dienų). 50. Ugdytiniams numatomos atostogos : m. m. Rudens : , Žiemos (Kalėdų): , Pavasario (Velykų): Papildomos: ir Vasaros: ; m. m. Rudens : , Žiemos (Kalėdų): , Pavasario (Velykų): , Papildomos: ir Vasaros: m. gruodžio 11 d. Kėdainių rajono savivaldybės tarybos Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS 360 (trečias modelis) veikla vyksta val. per dieną (50.00 val. per savaitę). Iš jų 4 val. skirtos ugdymui. Likęs laikas skiriamas pusryčiams, pietums, pavakariams, vaikų poilsiui. 52. Priešmokyklinėje grupėje ugdymas vyksta kaip vientisas procesas. Jis neskaidomas į atskiras sritis ir vyksta integruotai. Užsiėmimų pobūdį ir trukmę lemia ugdymo(si) tikslai bei grupės vaikų poreikiai atsižvelgiant į būtiniausias priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijas. 53. Priešmokyklinės grupės pedagogas rengia metų ugdomosios veiklos planą (iki rugsėjo 20 d.), kurį įsakymu tvirtina mokyklos direktorius. Rengiant planą remiamasi Priešmokyklinio ugdymo Bendrąja programa.

11 Smulkesni ugdymo planai rašomi (trumpalaikiai) savaitei pagal vaikų ugdymo(si) kompetencijas ir ugdymo sritis. 55.Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimas: vaikų pažanga ir pasiekimai (tame tarpe ir turinčių specialiuosius ugdymosi poreikius) vertinami vadovaujantis Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-779; vaikų pažanga yra vertinama nuolat fiksuojant vaiko pasiekimų apraše, kuris pildomas metų pradžioje ir pabaigoje. Rugsėjo mėnesį pedagogas ruošia pirmą vaiko aprašą, gegužės mėnesį antrąjį, kuriame parengiamos laisvos formos išvados ir rekomendacijos pradinių klasių mokytojui. SUDERINTA Kėdainių r. savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas SUDERINTA Kėdainių r. Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė tarybos pirmininkė J.Lukoševičius J. Klevinskienė

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5

0a42b357-f e-9243-dc7e2c5150b5 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 15 d. Nr. V-413

Detaliau

MergedFile

MergedFile 1 PATVIRTINTA 2018 m. rugpjūčio 30 d. direktoriaus įsakymu Nr.1.3-228 KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V IR MOKSLO METŲ PAGRIN PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15d.įsakymu Nr. V-417 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Projektas

Projektas SUDERINTA Ukmergės rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyriaus vedėjos 2016 m. rugpjūčio 31 d.. įsakymu Nr.Š1-85. PATVIRTINTA Užupio pagrindinės mokyklos direktorės 2016 m. rugsėjo

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE

PATVIRTINTA Šiaulių Centro pradinės mokyklos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIE PATVIRTINTA direktoriaus 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-55 (1.3.) ŠIAULIŲ CENTRO PRADINĖS MOKYKLOS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pailgintos

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

BUP Įsakymas docx

BUP Įsakymas docx PATVIRTINTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1-234 2017 2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

alvito_pagr

alvito_pagr Vilkaviškio rajono Alvito pagrindinės mokyklos Viešo skelbimo aprašas 2008 m. 2 APIE MOKYKLĄ Bendros žinios Istorija Alvito pagrindinės mokyklos vizija Alvito pagrindinės mokyklos misija 2008 m. Alvito

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

I

I Turinys I. 2014 2015 M.M. UGDYMO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ... 3 II. BENDROJI DALIS... 5 III. UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS... 7 IV. UGDYMO PLANO 2015 2017 M. M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI...

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi

Mielieji, Jūsų nuomonė mums labai svarbi susitarimu. UGDYMO KOKYBĖ KAUNO VAIKŲ DARŽELYJE VAIVORYKŠTĖ Įstaigos bendruomenės pedagogų, vaikų ir ugdytinių tėvų (globėjų) Pagarbūs vaiko ir pedagogo, auklėtojos padėjėjos santykiai: Kultūringas elgesys,

Detaliau

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1- MARIJAMPOLĖS MENO 2018-2019 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2018-09-03 įsakymu Nr. V1-21 Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo

PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo PATVIRTINTA Kauno Vyturio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio d. įsakymu Nr. PRITARTA Kauno Vyturio gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. rugpjūčio d. protokolu Nr. KAUNO VYTURIO GIMNAZIJOS

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

KAUNO AITVARO MOKYKLOS M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu

KAUNO AITVARO MOKYKLOS M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu KAUNO AITVARO MOKYKLOS 2017-2018 M.M. UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kauno Aitvaro mokyklos Direktoriaus Virginijaus Kniuro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-44 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Mokyklos 2017

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠVIETIMO SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo sektoriaus

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ( PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-27) PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

m. BUP.docx

m. BUP.docx SUDERINTA Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. Š1-52 PATVIRTINTA Užupio pagrindinės mokyklos direktorės 2018 m. rugpjūčio

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2017-09-15 įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO 2017-2018 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx

Microsoft Word - BORUŽĖLĖS_NEFORMALIOJO UGDYMO programa docx PATVIRTINTA Klaipėdos lopšelio-darželio Boružėlė direktoriaus 2014 m. spalio 9 d.įsakymu Nr.V1-38 PRITARTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

ausros_vid

ausros_vid VILKAVIŠKIO AUŠROS VIDURINĖ MOKYKLA Vienybės g. 52, Vilkaviškis, El. paštas mokykla@ausra.vilkaviskis.lm.lt Tel. (8-342) 20950, 20951, faks. 8-342-20950; Internetinis puslapis www.ausra.vilkaviskis.lm.lt

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr.

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr. JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 2015-11-27 Nr. 1R- 482 EIL NR. RENGINIO PAVADINIMAS 1. Seminaras

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo pavadinimas Atsakingas asmuo Dalyvauja Vieta 3-17 Ketvirtadienis

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ

ĮSIVERTINIMO SUVESTINĖ Institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklių 3 priedas (Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno Aušros gimnazijos s 2013 04-29 įsakymu Nr. V - 112 KAUNO AUŠROS GIMNAZIJA 2013 m. gegužės mėn. veiklos planas Eil Renginio Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius Nr.

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc

Microsoft Word - darzelio-nuostatai.doc PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2006 m. 12 mėn 01d. įsakymu Nr. A-500-1296- -(1.2.- KSD-1) VILNIAUS LOPŠELIO - DARŽELIO LIEPSNELĖ N U O S T A T A I ( Nauja

Detaliau