ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS IR VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA 20

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS IR VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA 20"

Transkriptas

1 ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJOS IR VALSTYBINĖS ENERGETIKOS INSPEKCIJOS PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS KOVOS SU KORUPCIJA METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO Lietuvos Respublikos energetikos ministerija teikia Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kovos su korupcija metų programos 1, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kovos su korupcija metų programos patvirtinimo (toliau - Programa), priemonių įgyvendinimo rezultatus pagal Programos priemonių įgyvendinimo priemonių planą: I. Tikslas didinti skaidrumą, mažinti korupcijos tikimybę Energetikos ministerijos valdymo srityje, vykdyti korupcijos prevencijos švietimą. Tikslo rezultato kriterijai: 1. Didėjantis visuomenės pasitikėjimas energetikos sektoriuje, mažėjantis pakantumas korupcijai, mažiausiai 5 proc. (apklausų duomenys), kasmet lyginant su praėjusiais metais, pradedant 2017 m. Šiam tikslo rezultato kriterijui įvertinti naudojami duomenys iš naujausio tyrimo Lietuvos korupcijos žemėlapis STT iniciatyva šį tyrimą atliko visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras Vilmorus 2018 m. gruodžio 2019 m. sausio mėnesiais. Tyrimo metu buvo apklausti 1004 Lietuvos gyventojai, 501 verslo įmonių vadovai, 507 valstybės tarnautojai. Visuomenės pasitikėjimas energetikos sektoriumi, lyginant su 2016 m., yra pagerėjęs. Gyventojai vertino konkrečių ministerijų ar įstaigų korumpuotumo lygį m. Energetikos ministerija jau nepateko į daugiausia vertinimų labai korumpuota surinkusių institucijų sąrašą. Paminėtina, kad dar 2014 m. Energetikos ministerija buvo vertinama kaip viena iš korumpuočiausių ministerijų, 2016 m. vertinimas labai korumpuota sudarė 19 proc., 2018 m. sumažėjo iki 11 proc. Pačių valstybės tarnautojų vertinimu korupcijos paplitimas Energetikos ministerijoje taip pat sumažėjo (vertinimas labai korumpuota 2016 m. sudarė 13 proc., 2018 m. sumažėjo iki 8 proc.). Gyventojai, vertindami korupcijos paplitimą Energetikos ministerijos institucijose, labai korumpuota įvertino (virš 20 proc.) tik Ignalinos atominę elektrinę (21 proc.). Tačiau šis rodiklis2018 m. sumažėjo teigiama linkme (2016 m. buvo 28%). Lyginant su 2016 m., dalis institucijų, kurios ankščiau patekdavo į atsakymų labai korumpuota sąrašą, iš jo iškrito, t. y., gyventojų vertinimai pagerėjo: Valstybinė energetikos inspekcija (2016 m. 22 proc., 2018 m. 12 proc.), Lietuvos naftos produktų agentūra (2016 m. 22 proc., 2018 m. 18 proc.) Iš atlikto tyrimo rezultatų matosi, kad 46 proc. gyventojų žino, kur reikėtų kreiptis dėl korupcijos atvejų (tai žymiai daugiau nei ankstesniais metais: 2014 m. 27 proc., 2016 m. 39 proc.), 17 proc. praneštų. Įmonių vadovų rodikliai šiuo požiūriu yra aukštesni: 62 proc. žino (2007 m. 35 proc., 2011 m. 60 proc., 2014 m. 37 proc., 2016 m. 61 proc.), 32 proc. praneštų. Dar daugiau žino, kur reikėtų kreiptis, valstybės tarnautojai 86 proc., praneštų apie korupciją - 54 proc. tarnautojų, norėtų dalyvauti antikorupcinėje veikloje 33 proc. Tad naujausių apklausų duomenimis, Energetikos ministerijos vertinimas kitų ministerijų kontekste pasikeitė į gerąją pusę, tai pat padidėjo ir visuomenės pasitikėjimas energetikos sektoriaus įmonėmis (sumažėjo institucijų, pakliuvusių į vertinimų labai korumpuota (virš 20 proc.)

2 surinkusių institucijų sąrašą, skaičius). Be to, padidėjo ir pačių žmonių žinomumas, kur kreiptis dėl galimų korupcijos atvejų. Todėl šis Programos tikslo rezultato kriterijus laikomas pasiektu, įvertinat tai, kad tai yra nuolatinis procesas, reikalaujantis tinkamo ir savalaikio besikeičiančios situacijos vertinimo ir tikslingo darbo korupcijos prevencijos srityje. 2. Viešųjų pirkimų per centrinę perkančiąją organizaciją (toliau - CPO) skaičiaus padidėjimas procentais, lyginant su praėjusio laikotarpio programos ( m.) įgyvendinimu. Energetikos ministerija pirkimus CPO kataloge atlieka visais Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytasis atvejais (82 straipsnis) m. Energetikos ministerijoje iš viso buvo atlikti 143 pirkimai. Iš jų - 9 pirkimai atlikti per CPO m. buvo įvykdyti 103 pirkimai, iš jų - 8 pirkimai per CPO iki gegužės 1 d. atliktas 41 pirkimas, iš jų 3 pirkimai iš CPO 3. Energetikos ministerija, atlikdama viešuosius pirkimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 82 straipsnio 2 dalyje nustatyta prievole įsigyti prekių, paslaugų ar darbų minėto straipsnio 1 dalyje nurodytu būdu iš CPO. Minėtos tvarkos nesilaikoma, kai CPO nėra tinkamos prekių klasifikacijos bei grupavimo, paslaugos neatitinka perkančiosios organizacijos poreikio. 3. Apmokytų darbuotojų, dalyvavusių antikorupciniuose mokymuose, skaičiaus padidėjimas iki 75 proc. visų esamų darbuotojų m. spalio 13 ir 19 d. Energetikos ministerijos 44 darbuotojai dalyvavo paskaitoje Interesų konfliktų valdymas. Privačių interesų deklaravimas ; 2017 m. spalio 17 d. vienas darbuotojas dalyvavo mokymuose Korupcijos prevencija ; 2017 m. gruodžio 12 d. vienas darbuotojas dalyvavo mokymuose Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas. Viso 2017 m. 46 darbuotojai dalyvavo antikorupcinio švietimo mokymuose, tai sudaro 53 proc. visų darbuotojų (ministerijoje dirbo 86 darbuotojai) m. sausio 26 ir vasario 2 d. 48 darbuotojai dalyvavo mokymuose Nulinė dovanų politika ; sausio 29 d. ir vasario 5 d. šeši darbuotojai dalyvavo mokymuose Korupcijos prevencija ir privatūs interesai arba Korupcija ir etika ; 2018 m. vasario 21 d. vienas darbuotojas dalyvavo mokymuose Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas. Viso 2018 m. mokymuose sudalyvavo 55 darbuotojai, tai sudaro 64 proc. visų darbuotojų (ministerijoje dirbo 86 darbuotojai). Taigi, skaičius, lyginant 2017 m. ir 2018 m., nuosekliai didėja. Tikimasi, kad ateinančiu Programos periodu darbuotojų, dalyvavusių antikorupcinio švietimo mokymuose, nuosekliai augs m. vasario 27 d. vienas darbuotojas dalyvavo mokymuose Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu Energetikos ministerijoje vyksta struktūriniai pokyčiai, ir į tai, kad planuojami skelbti konkursai į atsilaisvinusias pareigybes, siektina, kad iki 2019 m. Energetikos ministerijos esami ir nauji valstybės tarnautojai ir darbuotojai sudalyvautų antikorupcinio švietimo mokymuose. Antikorupcijos švietimas, kaip neatskiriama kasdieninė įstaigos veikla, turėtų būti dar stiprinamas, taip prisidedant prie visos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos tikslų įgyvendinimo, pasitikėjimo valstybės institucijomis. Priemonė įgyvendinama. Pirmasis uždavinys rengti ir skelbti Energetikos ministerijos ir VEI teisės aktus korupcijos prevencijos srityje. 1 priemonė (Programos p.). Parengti darbuotojų elgesio susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla taisykles ir supažindinti su jomis darbuotojus. Laukiami rezultato vertinimo kriterijai: visi darbuotojai (skaičius) turės informaciją apie tai, kaip elgtis susidūrus su korupcija. Priemonės įgyvendinimas. 3 Palyginimui: 2015 m. Energetikos ministerijoje iš viso buvo atlikti 130 pirkimų, iš jų - 6 pirkimai atlikti per CPO; 2016 m. iš viso buvo atlikta 112 pirkimų, iš jų - 8 pirkimai per CPO.

3 Visiems Energetikos ministerijos darbuotojams el. paštu išsiųsti pranešimai ir atmintinė, kad valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, privalo pranešti STT, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai. STT parengta atmintinė, kuria siekiama aiškiai ir suprantamai išdėstyti pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarką, patalpinta ir Energetikos ministerijos internetiniame puslapyje, su kuria gali susipažinti kiekvienas darbuotojas 4. Taip pat, norint pranešti apie korupcijos apraiškas Energetikos ministerijoje tokius pranešimus galima pateikti per sukurtą elektroninę formą 5. Per ją gautus pranešimus nustatyta tvarka nagrinėja Energetikos ministerijos kovos su korupcija įgyvendinimo ir tobulinimo darbo grupė. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu Energetikos ministerijoje vyksta struktūriniai pokyčiai, ir į tai, kad planuojami teisės aktų, reglamentuojančių vidines institucijos tvarkas, pakeitimai, iki 2019 m. pabaigos planuojama parengti atmintinę struktūriniams padaliniams, kaip elgtis susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla Energetikos ministerijoje 6. Priemonė įgyvendinta iš dalies. 2 priemonė (Programos p.). Įdiegti Energetikos ministerijos valdomose ir kontroliuojamose įmonėse Antikorupcinės aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo vadovo privačiame sektoriuje siūlomas aktualias antikorupcines skaidrumo iniciatyvas, aktualizuoti jau įdiegtas. Vertinimo kriterijai: padidėjęs visuomenės pasitikėjimas energetikos įmonėmis bei šių įmonių vykdomais projektais, ypatingą dėmesį skiriant strateginiams Lietuvos Respublikos energetiniams projektams (pasitikėjimas matuojamas pagal sociologinius tyrimus, apklausas). Priemonės įgyvendinimas. Antikorupcinės skaidrumo priemonės, įdiegtos AB Klaipėdos nafta ir UAB Epso-g pateikiamos 1 ir 2 lentelėse. 1 lentelė AB Klaipėdos nafta antikorupcinės skaidrumo priemonės Antikorupcinio aplinkos vadovo verslui AB Klaipėdos nafta dokumentai priemonės: (pavadinimas/data/kiti komentarai), kuriuose 1. Vadovybės vaidmuo antikorupcinėje veikloje. 2. Organizacijos antikorupcinė politika. 3. Korupcijos rizikų, su kuriomis organizacija susiduria savo verslo aplinkoje, įvertinimas. 4. Darbuotojų tolerancijos korupcijai ir neetiškam elgesiui tyrimas. 5. Kandidatų sąžiningumo ir lojalumo vertinimas. įdiegta priemonė Korupcijos netoleravimo politika / patvirtinta Nr. POL 003/ iki tol galiojo pirminė redakcija nuo Viešinama tinklapyje paskirtas už korupcijos prevenciją atsakingas darbuotojas. Rizikų vertinimas atliktas: Raštas dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo Nr.(4.6)A6-877; Nr.(4.6)A m. sudaromas pilnas rizikų sąrašas ir numatomos priemonės. Tyrimą planuojama atlikti 2019 m. AB Klaipėdos nafta generalinio direktoriaus BV-223 įsakymas dėl pareigybių sąrašo, į kurias pretenduojantys eiti arba jau einantys pareigas asmenys, tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą. Viešinamas tinklapyje Manome, kad nėra poreikio tokio pobūdžio dokumento tvirtinti teisės aktu, mažinant teisėkūros apimtis, be to, darbuotojams patrauklesnė ir priimtinesnė atmintinės/gairių/rekomendacijų forma.

4 LR Energetikos ministro įsakymas Nr.1-33 Dėl energetikos ministerijai priskirtose nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse ir (arba) su joms priskirta nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčia infrastruktūra dirbančių asmenų (įskaitant nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių kolegialių priežiūros organų narius, valdymo organų narius ir vienasmenius valdymo organus), taip pat asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie šių įmonių infrastruktūros ar priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, einamų pareigų sąrašai, į kuriuose įrašytas pareigas skiriami ar paskirti asmenys vyriausybės nustatyta tvarka tikrinami dėl atitikimo nustatytiems kriterijams. AB Klaipėdos nafta generalinio direktoriaus BV-222 įsakymas dėl pareigybių sąrašo, kurias einant yra būtina turėti leidimą dirbti su įslaptinta informacija žymima slaptumo žyma Slaptai. 6. Antikorupcinis švietimas m. liepos mėn. seminaras visiems KN darbuotojams. Nuolatinis kvalifikacijos kėlimas atsakingų už korupcijos prevenciją asmenų : seminaras Antikorupcinė vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės taikymas mokymai Antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės ir savivaldybės įstaigoje KN darbuotojų forumas viešinamas pranešimų kanalas, dovanų politika STT renginys antikorupcinės aplinkos kūrimas valstybės valdomoje įmonėje. 7. Etikos ir elgesio kodeksai. AB Klaipėdos nafta generalinio direktoriaus įsakymu Nr.BV-167 patvirtintas KN elgesio standartas. 8. Interesų konflikto valdymo politika PRC-4 Privačių interesų deklaravimo ir interesų konfliktų valdymo procedūra. Politika apibrėžta patvirtintoje Korupcijos netoleravimo politikoje, patvirtinta Nr. POL 003. Viešinama tinklapyje. 9. Dovanų ir reprezentavimo politika. Politika apibrėžta Korupcijos netoleravimo politikoje, kuri patvirtinta Nr. POL Labdaros ir paramos teikimo politika. Politika apibrėžta Korupcijos netoleravimo politikoje, kuri patvirtinta Nr. POL valdybos posėdžio protokolo Nr.

5 J3-14 patvirtintos Paramos teikimo taisyklės. Viešinama tinklapyje. 11. Lobistinės veiklos politika. Turimais duomenimis bendrovė nevykdo lobistinės veiklos. 12. Pranešimo mechanizmas ir pranešėjų apsauga PRC011 patvirtinta procedūra Informacijos apie galimus pažeidimus teikimo, nagrinėjimo ir asmenų informavimo procedūra. Procedūra garantuoja anonimiškumą, konfidencialumą bei pranešėjų apsaugą. 13. Verslo partnerių tikrinimas PRC019 patvirtinta procedūra dėl Suinteresuotųjų šalių patikrinimo. 14. Skaidrumas ir atskaitingumas visuomenei. Svarbiausi veiklos dokumentai skelbiami viešai: politikos, procedūros, taisyklės, paramos teikimo tvarkos ir paramą gavę subjektai, veiklos rodikliai, finansinė ir socialinė atskaitomybė, organizacijos veiklos strategija. Be to, bendrovė yra kotiruojama Nasdaq Vilniaus vertybinių popierių biržoje, tad jai taikomi Nasdaq Vilnius Informacijos atskleidimo reikalavimai bei Nasdaq Vilnius Bendrovių valdysenos kodeksas. KN periodiškai organizuoja kaimyninių bendruomenių atstovų apsilankymus veiklos vykdymo vietoje terminaluose, organizuoja švietėjiškus renginius apie keliamas veiklos rizikas, aplinkosaugines problemas bei sprendimo būdus. 15. Antikorupcinės veiklos organizavimas m. planuojama sudaryti bendrą organizacijos Korupcijos rizikų registrą (žemėlapį) nusimatant konkrečias priemones rizikų mažinimui bei suvaldymui. 2 lentelė UAB Epso-g antikorupcinio skaidrumo priemonės Antikorupcinio aplinkos vadovo verslui EPSO-G dokumentai, kuriuose įdiegta priemonės: priemonė 1. Vadovybės vaidmuo antikorupcinėje UAB EPSO-G įmonių grupės korupcijos veikloje. 2. Organizacijos antikorupcinė politika. prevencijos politika, patvirtinta valdybos sprendimu Nr. VLD Korupcijos rizikų, su kuriomis organizacija susiduria savo verslo aplinkoje, įvertinimas. UAB EPSO-G įmonių grupės rizikų valdymo politika, patvirtinta nauja redakcija Darbuotojų tolerancijos korupcijai ir neetiškam elgesiui tyrimas. 5. Kandidatų sąžiningumo ir lojalumo vertinimas. valdybos sprendimu Nr. VLD Atliekamas grupės bendrovėse LITGRID, AB ir AB Amber Grid, šiais metais numatoma atlikti ir kitose bendrovėse, tame tarpe ir UAB EPSO- G. UAB EPSO-G tikrindama visų kandidatų reputaciją kreipiasi informacijos, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsniu.

6 6. Antikorupcinis švietimas. UAB EPSO-G įmonių grupės korupcijos prevencijos politikos, patvirtintos valdybos sprendimu Nr. VLD-17-4, 5 punkte nustatyta pareiga struktūrinių padalinių vadovų pareiga supažindinti su šiuo dokumentu ir organizuoti antikorupcinį švietimą. 7. Etikos ir elgesio kodeksai. UAB EPSO-G įmonių grupės etikos kodeksas, patvirtintas valdybos sprendimu. 8. Interesų konflikto valdymo politika. UAB EPSO-G įmonių grupės kolegialių organų narių, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo politika, patvirtinta nauja redakcija valdybos sprendimu Nr. VLD Dovanų ir reprezentavimo politika. UAB EPSO-G įmonių grupės korupcijos prevencijos politikos, patvirtintos valdybos sprendimu Nr. VLD-17-4, 4.6 punkte reglamentuotas dovanų ir kvietimų priėmimas, 1 priede pateiktas Klausimynas priimant dovanas arba kvietimus 10. Labdaros ir paramos teikimo politika. UAB EPSO-G įmonių grupės paramos politika, patvirtinta valdybos sprendimu Nr. VLD Lobistinės veiklos politika. Nėra 12. Pranešimo mechanizmas ir pranešėjų apsauga. Pranešimų pateikimo UAB EPSO-G tvarkos aprašas, patvirtintas generalinio direktoriaus įsakymu Nr. BV Verslo partnerių tikrinimas. UAB EPSO-G yra antros kategorijos nacionaliniam saugumui svarbi įmonė, kurios atitinkami sandoriai ir rangovai turi būti tikrinami pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo 13 ir 17 straipsnį, taip pat tikrinami verslo partneriai Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka. 14. Skaidrumas ir atskaitingumas visuomenei. UAB EPSO-G įmonių grupės veiklos skaidrumo ir komunikacijos politika, patvirtinta valdybos sprendimu Nr. VLD Antikorupcinės veiklos organizavimas. UAB EPSO-G įmonių grupės korupcijos prevencijos politika, patvirtinta valdybos sprendimu Nr. VLD Antikorupcinės programos rengimas, įgyvendinimas ir peržiūrėjimas. Antikorupcinė programa, kaip atskiras dokumentas nerengiama. Pagal Rizikų valdymo politiką ir Metodiką yra identifikuojamos rizikos, kuriomis pasireiškia korupcija ir numatomos šių rizikų valdymo priemonės. Rizikų valdymo stebėsena atliekama Rizikų

7 17. Organizacijos korupcijos prevencijos sistemos brandos vertinimas. valdymo politikoje ir Metodikoje nustatyta tvarka. Kiekvienai metais atliekamas UAB EPSO-G patvirtintų politikų, tame tarpe ir Korupcijos prevencijos, Interesų valdymo, Skaidrumo ir kitų įgyvendinimo įmonėse vertinimas. Priemonė laikytina įgyvendinta. 3 priemonė (Programos p.). Informuoti vartotojus savo tinklalapiuose ir žiniasklaidoje apie priimtus sprendimus, aktualius visiems vartotojams. Vertinimo kriterijus: pranešimų skaičius, siekiant užtikrinti skaidrią ir viešią energetikos įmonių veiklą (vykdytojas energetikos įmonės). Priemonės įgyvendinimas. AB Klaipėdos nafta apie svarbiausius įvykius visuomet informuoja žiniasklaidą, informacija dalinamasi socialiniame tinkle Linkedin, taip pat informuojama per Nasdaq, atsižvelgiant į Nasdaq Vilnius Informacijos atskleidimo reikalavimus bei Nasdaq Vilnius Bendrovių valdysenos kodeksą. AB Klaipėdos nafta krovos ir pajamų rezultatai skelbiami Nasdaq Vilnius biržoje kiekvieno mėnesio pradžioje (12 pranešimų per metus), taip pat kiekvieną ketvirtį rinkai ir žiniasklaidai pristatomi ketvirtiniai veiklos bei pasiekimų rezultatai (4 kartus per metus). Viešai pristatomas AB Klaipėdos nafta finansinės ir socialinės metinės atskaitomybės dokumentas. Visa informacija yra skelbiama ir internetinėje svetainėje per mėnesį joje vidutiniškai apsilanko apie 3,5 tūkst. lankytojų. AB Klaipėdos nafta taip pat dalinasi informacija socialiniame tinkle Linkedin, kur šiuo metu turi sutelkusi daugiau nei 2000 sekėjų. Nuoseklios informacijos sklaidos tikslinėms grupėms rezultatus parodo gauti įvertinimai: šiemet tarp geriausiai su investuotojais Baltijos šalyse dirbančių bendrovių SGD ir naftos terminalų operatorė AB Klaipėdos nafta KN užėmė trečiąją vietą. Nasdaq Baltijos rinkos apdovanojimuose 2019 laimėtas įvertinimas AB Klaipėdos nafta suteiktas už aukštus standartus palaikant ryšius su investuotojais. Vertinant geriausiai ryšius su investuotojais palaikančias bendroves, dėmesys atkreiptas į aukštus skaidrumo, socialinės atsakomybės, informacijos atskleidimo investuotojams principus bei aktyvų investuotojų bendruomenės ir kitų kapitalo rinkos dalyvių įtraukimą. Be to, Valdymo koordinavimo centras AB Klaipėdos nafta yra įvertinęs A lygio valdysenos indeksą bendrovė patenka tarp šio indekso lyderių. UAB EPSO-G visi Bendrovės valdymo organų patvirtinti dokumentai, kuriuose reglamentuotos korupcijos prevencijos priemonės, yra nedelsiant po patvirtinimo paskelbiami bendrovių interneto svetainėse (tinklalapiuose) 7. Informacija apie per kalendorinius metus patvirtintus, tame tarpe ir korupcijos prevencijos dokumentus, yra paskelbiama Metiniame Bendrovės pranešime 8. Priemonė įgyvendinama. Antras uždavinys mažinti korupcijos prielaidas skaidrinant teisinį reguliavimą. 1 priemonė (Programos ). Užtikrinti Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės vykdytų valstybinių finansinio (teisėtumo) ir veiklos auditų ataskaitose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plane patvirtintų rekomendacijų įgyvendinimą laiku. Vertinimo kriterijai: įvykdytų ir visų rekomendacijų santykis, proc. Priemonės įgyvendinimas. Energetikos ministerijoje m. laikotarpiu įgyvendinamos 3 Valstybės kontrolės rekomendacijos. 1) 2015 m. vasario 27 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-P Valstybinio audito ataskaitoje Elektros energetikos sektoriaus pertvarka pateiktos rekomendacijos įgyvendinimas, G%20%C4%AFmoni%C5%B3%20grup%C4%97s%20metin%C4%97%20ataskaita(1).pdf

8 suformuluota rekomendacija Energetikos ministerijai: teisės aktuose Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai suteikti teisę gauti visą reikalingą informaciją iš dukterinių ir asocijuotų elektros energetikos įmones aptarnaujančių bendrovių apie jų sąnaudas, pajamas, sutartinius įsipareigojimus ir kainodaras, kai su jomis sudaromi vidaus sandoriai arba prekės, paslaugos ar darbai perkami iš šių įmonių kaip iš vienintelio pasirinkto tiekėjo. Įgyvendinimo terminas numatytas iki 2017 m. liepos 1 d. Rekomendacija įgyvendinta laiku 9. Rezultatas: 2017 m. liepos 4 d. pakeistas Energetikos įstatymas Nr. XIII-603, papildytas 25 straipsnis 6 dalimi. 2) 2017 m. kovo 10 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-P Šilumos ūkio nuoma savivaldybėse numatyta rekomendacija: parengti ir patvirtinti išvadų dėl šilumos ūkio valdymo perdavimo sutarčių teikimo savivaldybėms tvarką, numatančią, kokiame šilumos ūkio valdymo perdavimo etape turi būti kreipiamasi dėl šių išvadų gavimo, taip pat aiškius kriterijus, pagal kuriuos ministerija vertins sutartis. Vėluojama (įgyvendinimo terminas iki 2017 m. gruodžio 31 d.). Energetikos ministerija 2018 m. gegužės 28 d. raštu Nr. ( )3-1043, adresuotu Valstybės kontrolei ir kitoms suinteresuotoms institucijoms, išdėstė esmines problemas, su kuriomis susidūrė, įgyvendindama Valstybės kontrolės pateiktą rekomendaciją Parengti ir patvirtinti išvadų dėl šilumos ūkio valdymo perdavimo sutarčių teikimo savivaldybėms tvarką, numatančią, kokiame šilumos ūkio valdymo perdavimo etape turi būti kreipiamasi dėl šių išvadų gavimo, taip pat aiškius kriterijus, pagal kuriuos ministerija vertins sutartis ir priemonę Parengti energetikos ministro įsakymą Dėl Šilumos ūkio valdymo perdavimo sutarčių vertinimo ir išvadų teikimo tvarkos patvirtinimo, ir surengė tarpinstitucinį pasitarimą, kurio metu buvo nutarta, kad tikslingiausias būdas šiai rekomendacijai ir priemonei įgyvendinti, siekiant tinkamai sureguliuoti šilumos ūkio valdymo perdavimo procedūras, tai Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo tikslinimas. Energetikos ministerija, įvertinusi besikeičiantį teisinį reguliavimą ir esamą faktinę situaciją savivaldybių institucijoms perimant išnuomotų šilumos ūkių valdymą, kuomet nesant praktikos, nebuvo vykdoma nuomos sutarčių priežiūra ir kontrolė, dėl ko pastaraisiais metais kilo nemažai teisinių ginčų tarp savivaldybių institucijų ir privačių ūkio subjektų, taip pat vykdydama Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavedimą, įformintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio 2018 m. lapkričio 6 d. rezoliucija Nr. S-3824, parengė Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX , 36, 37 straipsnių ir vienuoliktojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektą (toliau Įstatymo projektas). Įstatymo projektu siekiama efektyviai įgyvendinti ateityje numatomą šilumos ūkio valdymo perdavimo procesą, t. y. tinkamai įvertinti numatomus šilumos ūkio valdymą perimsiančius asmenis, numatomo projekto techninius, teisinius ir finansinius aspektus, skaidriai pasirinkti asmenį, o vėliau, sudarius su juo sutartį, teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti jo šilumos ūkio valdymo kontrolę ir priežiūrą, siekiant tinkamai vykdyti koncesijos sutartyje numatytus įsipareigojimus. Tikimasi, kad šis pakeitimas išspręs problemas, su kuriomis jau susidūrė savivaldybių institucijos išnuomodamos, o paskui perimdamos turtą, ir ateityje jų pavyks išvengti. Priėmus Įstatymą, manytina, kad Valstybės kontrolės pateikta rekomendacija ir priemonė bus įgyvendinta. 3) 2018 m. birželio 19 d. valstybinio audito ataskaitoje Nr. VA-2018-P Energijos vartojimo efektyvumo tikslų pasiekimas numatytos 2 rekomendacijos: 1. Siekiant, kad energijos vartojimo efektyvumo direktyvoje numatyti tikslai būtų pasiekti laiku, turi būti numatytos papildomos priemonės ir sudarytos sąlygos jas įgyvendinti. Rezultatai: Energetikos ministerija raštu informavo Valstybės kontrolę, kad 2018 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Elektros energetikos įstatymo pataisas, kuriomis siekiama elektros energiją intensyviai naudojančioms įmonėms mažinti mokestinę naštą, taikant diferencijuotą 9

9 viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) elektros energetikos sektoriuje kainą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 20 d. priėmė nutarimą Nr Siekiant, kad energijos vartojimo efektyvumo direktyvoje numatyti tikslai būtų pasiekti laiku, turi būti, skiriant finansavimą viešojo sektoriaus pastatų priežiūrai ir atnaujinimui, numatyti energijos taupymo rodiklius, didinant energijos vartojimo efektyvumą. Rezultatas: Parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 332 Dėl energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo projektas. Projekte numatyta, kad iki kiekvienų metų kovo 1 d. efektyvumo politikos priemones įgyvendinanti valstybės institucija teikia Energetikos ministerijai pagal energetikos ministro patvirtintą formą (-as) efektyvumo politikos priemonių įgyvendinimo ataskaitą. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. gegužės 8 d. priėmė nutarimą Nr Priemonė laikytina įgyvendinta iš dalies. Antra priemonė (Programos p.). Analizuoti ir tobulinti teisinę bazę, ypatingą dėmesį skiriant teisės aktams, reglamentuojantiems leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimą ar apribojimą. Kriterijus: teisės aktų projektų, parengtų po 2017 m. sausio 1 d., skaičius. Priemonės įgyvendinimas m. laikotarpiu Energetikos ministerijoje buvo priimti Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymu Nr trys pakeitimai (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. spalio 24 d. įsakymu Nr , 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr , 2019 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr ). Tačiau pažymėtina, kad šių teisės aktų pakeitimai buvo labiau susiję su administracinės naštos mažinimu ir priimtų įstatymų įgyvendinimu. Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos (toliau VEI, Inspekcija) 2017 m. parengtas 1 teisės aktas dėl licencijavimo tvarkos, 2 nauji teisės aktai reglamentuojantys VEI veiklą atliekant ūkio subjektų priežiūrą, dar 2 teisės aktai buvo keičiami m. VEI buvo priimta 13 teisės aktų, reglamentuojančių leidimų, nuolaidų, lengvatų ir kitokių papildomų teisių suteikimą ar apribojimą. Detalesnė informacija apie priemonės įgyvendinimą Inspekcijoje pateikta pridėtuose raštuose: Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2018 m. sausio 5 d. rašte Nr. 2R-88, 2019 m. sausio 16 d. rašte Nr. 2R-135 ir 2019 m. balandžio 26 d. rašte Nr. 2R-1279 (toliau - VEI raštai). Priemonė laikytina įgyvendinta. Trečia priemonė (Programos p.). Įtraukti Energetikos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus darbuotojus (pagal atliekamas funkcijas) į susitikimus dėl Europos Sąjungos ir kitos finansinės paramos administravimo apsaugos ir prevencinių priemonių kovos su sukčiavimu ir korupcija srityje. Priemonės įgyvendinimas. 1) Europos Sąjungos paramos skyriaus atsakingi darbuotojai stebėtojų teisėmis dalyvavo ir dalyvauja Europos Sąjungos fondų pažeidimų kontrolierių darbo grupės, kurios sudėtis patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1K-115, susitikimuose, kuriuos organizuoja Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (toliau -FNTT), bei pasidalina gauta aktualia informacija sukčiavimo prevencijos klausimais su kitų ministerijos padalinių darbuotojais 10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 20 d. nutarimas Nr. 182 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. 11 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 8 d. nutarimas Nr. 449 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 332 Dėl Energijos išteklių ir energijos efektyvaus vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo.

10 apie jų kompetencijos klausimus. Europos Sąjungos fondų pažeidimų kontrolierių darbo grupei priskirtas(-i) darbuotojas(-ai) susitikimų metu gauna naujausią informaciją apie sukčiavimo prevencijos būdus, priemones, FNTT bendradarbiavimą su OLAF ir kitomis institucijomis. 2) ES skyriaus darbuotojai dalyvauja organizuojamose mokymuose korupcijos prevencijos tema kartu su kitais Energetikos ministerijos darbuotojais. Trečias uždavinys didinti viešųjų pirkimų Energetikos ministerijoje ir VEI ir organizavimo ir atlikimo viešumą, skaidrumą ir kontrolę. Pirma priemonė (Programos p.). Užtikrinti, kad visa informacija apie vykdomas viešųjų pirkimų procedūras būtų prieinama viešai Energetikos ministerijos ir VEI tinklapiuose ir CVP informacinėje sistemoje. Per 2017 m. CVP IS sistemoje paviešintos visos (100 proc.) VPĮ įstatymu įpareigotos privalomai viešinti Energetikos ministerijos viešųjų pirkimų sutartys ir jų pakeitimai (8 sutartys). Per 2018 m. CVP IS sistemoje paviešintos visos (100 proc.) VPĮ įstatymu įpareigotos privalomai viešinti Energetikos ministerijos viešųjų pirkimų sutartys ir jų pakeitimai (22 sutartys). Per 2019 m. iki gegužės 20 d. CVP IS sistemoje viešinamos visos VPĮ įstatymu įpareigotos privalomai viešinti Energetikos ministerijos viešųjų pirkimų sutartys ir jų pakeitimai (4 sutartys). 12 Energetikos ministerijoje viešųjų pirkimų procedūros atliekamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo Nr ,,Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo, Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos kanclerio potvarkio Nr. 65-1,,Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2019 metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų plano patvirtinimo nuostatomis ir kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. VEI 2017 m. CVP IS 100 proc. paviešintos visos (45 ) vykdomos VEI viešųjų pirkimų sutartys ir sutarčių pakeitimai. VEI 2018 m. CVP IS 100 proc. paviešintos visos (34) vykdomos VEI viešųjų pirkimų sutartys m., laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki balandžio 19 d. CVP IS sistemoje paviešintos visos VEI Viešųjų pirkimų sutartys ir sutarčių pakeitimai (8). Ketvirtas uždavinys organizuoti Energetikos ministerijos ir VEI darbuotojų švietimą bei mokymus, inicijuoti visuomenės švietimą korupcijos prevencijos temomis. Pirma priemonė (Programos p.). Mokymai Energetikos ministerijos ir VEI valstybės tarnautojams ir darbuotojams korupcijos prevencijos srityje (vertinimo kriterijus mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius lyginant su visais darbuotojais). Tai nuolatinis tęstinis procesas, atsižvelgiant į natūralius žmogiškųjų resursų pokyčius Energetikos ministerijoje metais Energetikos ministerijos 44 darbuotojai dalyvavo paskaitoje Interesų konfliktų valdymas. Privačių interesų deklaravimas ; 2017 vienas darbuotojas dalyvavo mokymuose Korupcijos prevencija ; vienas darbuotojas dalyvavo mokymuose Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas. Tai sudarė 53 proc. visų darbuotojų m. 48 darbuotojai dalyvavo mokymuose Nulinė dovanų politika ; 6 darbuotojai dalyvavo mokymuose Korupcijos prevencija ir privatūs interesai arba Korupcija ir etika ; 2018 vienas darbuotojas dalyvavo mokymuose Korupcijos prevencijos programų ir planų rengimas. Tai sudarė 64 proc. visų darbuotojų m. vienas darbuotojas dalyvavo mokymuose Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas lter_authority=energetikos+ministerija&limitstart=0

11 Antikorupcijos švietimas, kaip neatskiriama kasdieninė įstaigos veikla, turėtų būti dar stiprinamas, taip prisidedant prie visos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos tikslų įgyvendinimo, pasitikėjimo valstybės institucijomis. VEI 2017 m. mokymuose dėl interesų valdymo, korupcijos prevencijos, viešųjų pirkimų, kaip vienos iš rizikingiausių korupcijos aspektų veiklos, procedūrų valdymo, dalyvavusių asmenų skaičius 39 (tai sudaro 38,6 proc. nuo visų VEI darbuotojų) m. mokymuose korupcijos prevencijos tema dalyvavo 3 darbuotojai. Detalesnė informacija pateikta VEI raštuose. Priemonė laikytina įgyvendinta. Antra priemonė (Programos p.). Surengti praktinius viešųjų ir privačių interesų deklaracijų pildymo mokymus (vertinimo kriterijus mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius (lyginant su visais darbuotojais) m. spalio 13 ir 19 d. Energetikos ministerijos 44 darbuotojai dalyvavo paskaitoje Interesų konfliktų valdymas. Privačių interesų deklaravimas (iš viso Energetikos ministerijoje 2017 m m. dirbo 86 asmenys). Priemonė laikytina įgyvendinta. II tikslas didinti Energetikos ministerijos ir VEI valstybės tarnautojų atsakomybę ir atskaitomybę. Pirmas uždavinys mažinti korupcijos prielaidas paslaugų teikimo procedūrose. Pirma priemonė (Programos p.). Užtikrinti VEI veiksmingumą ir veiklos skaidrumą, vykdant teikiamų paslaugų perkėlimą į elektroninę erdvę (vykdytojas VEI) m. Inspekcijoje išduotų per Elektroninius valdžios vartus (toliau - EVV) paslaugų skaičius (preliminariais skaičiavimais) 25316, iš jų: pažymos dėl energetikos įrenginio techninės būklės patikrinimo; 243 energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatai; 31 leidimas verstis veikla elektros energetikos sektoriuje m. per EVV Inspekcijoje buvo gauti: prašymai dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų išdavimo (3841 prašymu daugiau nei 2017 m.); 548 prašymai dėl energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo (305 prašymais daugiau negu 2017 m.); 120 prašymų dėl leidimų verstis veikla elektros energetikos sektoriuje išdavimo (89 prašymais daugiau negu 2017 m.). Konstatuotina, kad 2018 m. ženkliai išaugo elektroninėje erdvėje VEI teikiamų paslaugų apimtis. Laikotarpiu nuo 2019 m. sausio 1 d. iki balandžio 19 d. per EVV Inspekcijoje buvo gauti: 5499 prašymai dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymų išdavimo, 209 prašymai dėl energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo, 276 prašymų dėl leidimų verstis veikla elektros energetikos sektoriuje išdavimo. Antra priemonė (Programos p.). Nustatyti VEI skyrių vedėjų susipažinimo su pavaldžių asmenų pateiktomis privačių interesų deklaracijomis tvarką ir kas 6 mėnesius priminti darbuotojams dėl viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir jo privalomumo (vykdytojas -VEI). Priemonės vykdymą reglamentuojantys teisės aktai. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų VEI viršininko 2012 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1V-137, VI skyriuje Valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigos 40.5 p. nustatytas reikalavimas vengti viešųjų ir privačių interesų konflikto, teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus, nepiktnaudžiauti tarnyba m. gruodžio 18 d. VEI viršininko įsakymu Nr. 1 V-111 Dėl viešųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi kontrolės vykdymo Valstybinėje energetikos inspekcijoje prie Energetikos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo įtvirtintos nuostatos dėl deklaracijų teikimo, prievolės vengti intereso konflikto, nusišalinimo sąlygų, atsakomybės ir kt m. sausio 13 d. VEI viršininko įsakymu Nr. 1V-3- Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos rekomendacijos dėl priemonių, kurių asmuo turi imtis, kad

12 savo tarnybinę veiklą suderintų su Lietuvos Respublikos viešųjų privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatomis įtvirtintos nuostatos susijusios su viešųjų pirkimų organizavimu, tarnybinėmis komandiruotėmis, nepotizmo prevencija, leidimais dirbti kitą darbą, nusišalinimo tvarka, atsakomybe m. gruodžio mėn. VEI skyrių vedėjų ir vadovų posėdyje buvo informuota apie viešųjų privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo įgyvendinimą, pateikta informacija apie VEI skyriuose dirbančių asmenų viešųjų ir privačių interesų derinimo deklaracijas ir atsakyta į skyrių vedėjų klausimus šia tema (2016 m. gruodžio 15 d. protokolas Nr. 11R-785). VEI viršininko 2018 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 1V-9 Dėl privačių interesų deklaravimo asmenims, dalyvaujantiems viešuosiuose pirkimuose metais balandžio mėn. elektroniniu laišku VEI darbuotojams buvo priminta Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje numatyta valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens pareiga deklaruoti privačius interesus. Priemonė laikytina įgyvendinta. Antras uždavinys bendradarbiauti korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais. Pirma priemonė (Programos p.). Bendradarbiauti su Specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau STT) korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais (susitikimų skaičius; užklausimų ir atsakymų STT skaičius) m. gegužės 29 d. pasirašyta Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos bendradarbiavimo sutartis Nr /8-23, kurios vienas iš tikslų skatinti darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo didinimą ir švietimą, skatinti Energetikos ministerijos reguliavimo sričiai priskirtas įmones ir įstaigas siekti nulinės tolerancijos, keistis informacija, reikalinga šalių funkcijoms vykdyti ir tikslams pasiekti m. Energetikos ministerija gavo 33 įvairaus pobūdžio (informacinio, dėl teisės aktų projektų derinimo, dėl duomenų pateikimo, dėl korupcijos rizikos analizės ir kt.) STT raštus. Tais pačiais metais Energetiko ministerija parašė 21 raštą STT m. Energetikos ministerija gavo 31 STT raštą, pati ministerija parašė 18 raštų, skirtų STT. Iki 2019 m. gegužės 1 d. Energetikos ministerija gavo 16 įvairaus pobūdžio informacijos STT raštų. Energetikos ministerija pateikė 7 raštus STT. Priemonė vykdoma. Trečias uždavinys informuoti apie galimas korupcines veikas ir nustatytus korupcijos atvejus Energetikos ministerijoje ir VEI. Priemonė (Programos p.). Peržiūrėti ir apibendrinti iš fizinių ir juridinių asmenų Energetikos ministerijoje ir VEI gautus įvairius nusiskundimus (skundus) dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos bei pateikti Darbo grupei trumpą gautų skundų skaičiaus, pobūdžio ir veiksmų, kurių buvo imtasi, ataskaitą-suvestinę. Energetikos ministerijoje m. laikotarpiu nebuvo gauta fizinių ar juridinių asmenų skundų dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos m. VEI pagrįstų nusiskundimų skaičius 0 (2017 m. rugsėjo 22 d. per pasitikėjimo liniją gautas 1 anoniminis pranešimas, kuris nepasitvirtino) m. VEI gauti 2 pranešimai, kurių pagrindu buvo atlikti tarnybiniai patikrinimai dėl VEI darbuotojų veiksmų, dėl vieno iš šių atvejų buvo kreiptasi į prokuratūrą dėl galimai pažeisto viešojo intereso gynimo m. balandžio 10 d. VEI gavo STT raštą, kuriame nurodyta, kad VEI Klaipėdos teritorinio skyriaus 5 darbuotojams buvo pareikšti įtarimai ir jų atžvilgiu pradėti baudžiamojo proceso veiksmai m. balandžio 18 d. Energetikos ministerijoje įvyko Energetikos ministerijos kovos su korupcija įgyvendinimo ir tobulinimo darbo grupės posėdis, kuriame buvo aptartos korupcijos apraiškos ir priemonės joms šalinti. Detalesnė informacija pateikta VEI raštuose. Priemonė laikytina įgyvendinta.

13 PRIDEDAMA: 1. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2018 m. sausio 5 d. rašto Nr. 2R-88 Dėl informacijos apie priemonių, numatytų kovos su korupcija metų programos įgyvendinimo priemonių plane, vykdymo eigą pateikimo kopija, 5 lapai. 2. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2019 m. sausio 16 d. rašto Nr. 2R-135 Dėl informacijos apie priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kovos su korupcija metų programos įgyvendinimo priemonių plane, vykdymo eigą pateikimo kopija, 6 lapai. 3. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos 2019 m. balandžio 26 d. rašto Nr. 2R-1279 Dėl informacijos apie priemonių, numatytų Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos kovos su korupcija metų programos įgyvendinimo priemonių plane, vykdymo eigą pateikimo kopija, 4 lapai.

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP

Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUP Eil. Nr. PATVIRTINTA: VšĮ Greitoji medicinos pagalbos stotis 2017-04-28 direktoriaus įsakymu Nr.1-R-30 VšĮ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2017-2019 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu

Detaliau

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf PATVIRTINTA UAB Druskininkų butų ūkio direktoriaus 2017 m. balandžio mėn. 3 d. įsakymu Nr.22 UAB DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 METAMS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Druskininkų

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI 2016 2018 M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO

1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDO 1 Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skelbia atrankas į laisvas aukštesnes statutinių valstybės tarnautojų pareigas: 1. KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KRETINGOS

Detaliau

Panevezio AVPK nuostatai

Panevezio AVPK nuostatai PATVIRTINTA Lietuvos policijos generalinio komisaro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 5-V-300 PANEVĖŽIO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Panevėžio apskrities

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 2

Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 2 Vilniaus miesto apylinkės teismas Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 20J3_- J0_- 28_ Nr. T&Otf-S33 Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Motyvuota išvada

Motyvuota išvada LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA MOTYVUOTA IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS IR SUSISIEKIMO MINISTRO VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ ĮSTAIGŲ PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS,

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VALSTYBĖS ĮMONĖJE REGITRA 2018 m. rugsėjo 08 d. Vilnius Siekiant nustatyti kokie išor

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VALSTYBĖS ĮMONĖJE REGITRA 2018 m. rugsėjo 08 d. Vilnius Siekiant nustatyti kokie išor MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VALSTYBĖS ĮMONĖJE REGITRA 2018 m. rugsėjo 08 d. Vilnius Siekiant nustatyti kokie išoriniai, vidiniai ar individualūs rizikos veiksniai valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Patvirtinta: UAB EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto sprendimu (protokolo Nr. ASK-18-7) Nepriklausomo valdybos nario į UAB EPSO-G įmonių gru

Patvirtinta: UAB EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto sprendimu (protokolo Nr. ASK-18-7) Nepriklausomo valdybos nario į UAB EPSO-G įmonių gru Patvirtinta: UAB EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto 2018-05-09 sprendimu (protokolo Nr. ASK-18-7) Nepriklausomo valdybos nario į UAB EPSO-G įmonių grupės bendrovės AB AMBER GRID valdybą ATRANKOS APRAŠAS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Microsoft Word - elgesio kodeksas.DOCX

Microsoft Word - elgesio kodeksas.DOCX PATVIRTINTA VšĮ Šeduvos PSPC direktoriaus 2014m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-59 VŠĮ ŠEDUVOS PSPC ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šis elgesio kodeksas (toliau Kodeksas)

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 2017 m. spalio 2 d. Nr. R5-509 Vilnius Vadovaujantis

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir korupcijos rizikos analizė

Korupcijos pasireiškimo  tikimybės nustatymas ir  korupcijos rizikos analizė Korupcijos rizikos analizės aktualijos Vyr. specialistai Algirdas Kestenis Korupcijos prevencijos valdyba Korupcijos rizikos skyrius 2009 m. gruodžio 7 d. 1 Korupcija - valstybės tarnautojo ar jam prilyginto

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro direktoriaus 2014-05-22 įsakymu Nr. V-25 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešosios

Detaliau

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 Turinys Gerb. skaitytojau, 1 Misija, vizija ir vertybės YIT veiklos pagrindas... 4 2 Vadovavimo principai... 5

Detaliau

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Lietuvos korupcijos žemėlapis - 2004 m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Tyrimų rėmėjai: Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Biržų autobusų parkas direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-68 UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I. BEN

PATVIRTINTA UAB Biržų autobusų parkas direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-68 UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I. BEN PATVIRTINTA UAB Biržų autobusų parkas direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-68 UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Biržų autobusų parkas (toliau

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 20 D. ĮSAKYMO NR. 1K-261 DĖL FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINI

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 20 D. ĮSAKYMO NR. 1K-261 DĖL FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINI LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2007 M. RUGSĖJO 20 D. ĮSAKYMO NR. 1K-261 DĖL FINANSŲ MINISTERIJOS IR FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ ĮSTAIGŲ, ĮMONIŲ KORUPCIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo 2014 m. sausio 31d. įsakymu Nr.1-1-26 VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau