VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS"

Transkriptas

1 Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr , i. k ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS Į S A K Y M A S DĖL KONSULTACIJŲ IR ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS TEIKIMO VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2007 m. spalio 9 d. Nr. VA-66 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr ; 2007, Nr ) 37 straipsnio 1 dalimi, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110, (Žin., 1997, Nr ; 2004, Nr ) punktu, 1. T v i r t i n u Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisykles (pridedama). 2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios: 2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. V-119 Dėl Paklausimų ir konsultacijų teikimo tvarkos aprašo (Žin., 2003, Nr ) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. rugpjūčio 24 d. įsakymą Nr. VA-68 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. V-119 Dėl Paklausimų ir konsultacijų teikimo tvarkos aprašo pakeitimo (Žin., 2006, Nr ) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. rugsėjo 8 d. įsakymą Nr. VA-69 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. V-119 Dėl Paklausimų ir konsultacijų teikimo tvarkos aprašo pakeitimo (Žin., 2006, Nr ) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 10 d. įsakymą Nr. VA-81 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. V-119 Dėl Paklausimų ir konsultacijų teikimo tvarkos aprašo pakeitimo (Žin., 2006, Nr ) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. vasario 26 d. įsakymą Nr. VA-15 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. V-119 Dėl Paklausimų ir konsultacijų teikimo tvarkos aprašo pakeitimo (Žin., 2007, Nr ) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. kovo 15 d. įsakymą Nr. VA-18 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. V-119 Dėl Paklausimų ir konsultacijų teikimo tvarkos aprašo pakeitimo (Žin., 2007, Nr ). VIRŠININKAS MODESTAS KASELIAUSKAS

2 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. VA-66 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. VA-81) KONSULTACIJŲ IR ATSAKYMŲ Į PAKLAUSIMUS TEIKIMO VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės (toliau Taisyklės) nustato su mokesčių apskaičiavimu, deklaravimu, sumokėjimu, kitų mokestinių procedūrų atlikimu, mokesčių teisės aktų nuostatų paaiškinimu susijusių konsultacijų ir atsakymų Valstybinėje mokesčių inspekcijoje teikimo tvarką. 2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr ; 2007, Nr ) ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos: aptarnaujanti AVMI tai apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau AVMI), kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra paklausėjo buveinė, gyvenamoji vieta, asmens dokumentas tai teisės aktų nustatyta tvarka asmeniui išduotas dokumentas: asmens tapatybės kortelė, Lietuvos Respublikos pasas arba kitas dokumentas, kuriame įrašyti duomenys apie tą asmenį, didieji mokesčių mokėtojai tai mokesčių mokėtojai, kurių sąrašas tvirtinamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau VMI prie FM) viršininko įsakymu, valstybės tarnautojai ir darbuotojai tai Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis bei gaunantys darbo užmokestį iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, konsultacija valstybės tarnautojų ir darbuotojų individualaus pobūdžio žodinis ar rašytinis paaiškinimas konkrečiam paklausėjui jo mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo, mokėjimo ar kitų mokestinių procedūrų, mokesčių teisės aktų nuostatų paaiškinimo klausimais, konsultuojantis padalinys tai AVMI švietimo ir konsultavimo skyriai, įskaitant AVMI mokestinių prievolių struktūriniuose padaliniuose konsultacijas teikiančius AVMI švietimo ir konsultavimo skyriaus valstybės tarnautojus ar darbuotojus, taip pat VMI prie FM struktūriniai padaliniai, teikiantys konsultacijas paklausėjams, konsultavimo telefonai tai paklausėjams konsultuoti skirti telefonų numeriai; nesudėtingi paklausimai tai paklausimai, kuriems tuo klausimu yra parengtas apibendrintas mokesčio įstatymo paaiškinimas (komentaras), nereikia kreiptis į paklausėją patikslinti jo pateiktų duomenų (informacijos), nereikia jokio tyrimo, sprendimo, detalesnės analizės, papildomų duomenų rinkimo ir panašiai, paklausėjas tai juridinis ar fizinis asmuo, kuris žodžiu arba raštu kreipiasi į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl konsultacijos, paklausimas tai paklausėjo raštu arba žodžiu kreipimasis į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl konsultacijos, seminaras tai Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių mokėtojams organizuojami ir vedami specialūs užsiėmimai ar pratybos mokesčių teisės aktų praktinio taikymo, mokestinių procedūrų klausimais,

3 Valstybinė mokesčių inspekcija tai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įsteigta institucija, kurią sudaro VMI prie FM ir teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos (AVMI). 4. Informacija apie konsultuojančius padalinius (adresai, darbo laikas, konsultavimo telefonų, faksų numeriai, elektroninio pašto adresai), paklausimų ir paklausėjų priėmimo bei konsultacijų teikimo tvarka skelbiama: 4.1. aptarnaujančių AVMI patalpose gerai matomose vietose, 4.2. VMI prie FM interneto svetainėje adresu vietos žiniasklaidoje, 4.4. AVMI organizuojamuose mokesčių mokėtojų seminaruose, 4.5. Valstybinės mokesčių inspekcijos parengtuose leidiniuose, 4.6. pagal galimybes ir kitomis priemonėmis. 5. Paklausimus Valstybinei mokesčių inspekcijai paklausėjai gali pateikti tokiais būdais: 5.1. atvykus į Valstybinę mokesčių inspekciją konsultuotis žodžiu, 5.2. paskambinti Valstybinės mokesčių inspekcijos paskelbtais konsultavimo telefonais, 5.3. pateikti raštu: tiesiogiai Valstybinės mokesčių inspekcijos padaliniui, kuris registruoja gautus paklausimus, arba konsultuojančiam padaliniui, atsiųsti paštu (per pašto paslaugų teikėjus), atsiųsti elektroniniu paštu per VMI prie FM interneto skyrelį El. paslaugos/elektroniniai paklausimai ; atsiųsti faksu; 5.4. seminaro metu Taisyklių IV skyriuje Mokesčių mokėtojų konsultavimas seminarų metu nustatyta tvarka. II. KONSULTACIJŲ TEIKIMAS ŽODŽIU Konsultacijų teikimas atvykus į Valstybinę mokesčių inspekciją konsultuotis žodžiu 6. Konsultacijas žodžiu į Taisyklių 5.1 punkte nustatytu būdu (toliau konsultacija žodžiu) pateiktus paklausimus teikia aptarnaujanti AVMI. 7. Paklausėjas, pageidaujantis konsultaciją gauti žodžiu, gali iš anksto užsiregistruoti atvykęs į Valstybinę mokesčių inspekciją, telefonu arba elektroniniu paštu per VMI prie FM interneto skyrelį El. paslaugos/registracija į žodines konsultacijas. 8. Kai paklausėjas iš anksto registruojasi žodinei konsultacijai per VMI prie FM interneto skyrelį El. paslaugos/registracija į žodines konsultacijas, turi būti nurodyti visi privalomi laukai. 9. Paklausėjo, pageidaujančio konsultuotis žodžiu, turi būti paprašoma pateikti asmens dokumentą. Jeigu dėl konsultacijos kreipiasi paklausėjo atstovas, jis turi pateikti savo asmens dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą. Jeigu paklausėjas ar jo atstovas nepateikia šiame punkte paminėtų dokumentų, jam suteikiama tik bendro pobūdžio konsultacija mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo klausimais (nesietina su informacija apie paklausėją, kurios laikymą paslaptyje Valstybinė mokesčių inspekcija privalo užtikrinti). 10. Valstybinės mokesčių inspekcijos konsultuojančio padalinio valstybės tarnautojas ar darbuotojas, teikiantis konsultaciją žodžiu, paklausėjo pageidavimu konsultaciją iš Mokesčių informacijos centro konsultacinės duomenų bazės gali jam atspausdinti popieriuje ir turi patvirtinti konsultavimo faktą (uždėti spaudą su konsultaciją suteikusio valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigų pavadinimu, vardu, pavarde, data ir pasirašyti). 11. Jeigu paklausėjui iškart suteikti žodinę konsultaciją nėra galimybės (nors paklausimas nėra sudėtingas, tačiau trūksta papildomos informacijos, reikia išsiaiškinti tam tikras aplinkybes ir panašiai), tai konsultacija turi būti suteikta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas paklausėjui patogiu būdu: telefonu, raštu.

4 12. Žodinės konsultacijos metu paaiškėjus, kad paklausimas yra sudėtingas, reikalaujantis detalesnės analizės, tyrimo, papildomų duomenų rinkimo, reikia parengti apibendrintą mokesčių įstatymo paaiškinimą (komentarą). Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas paklausėjui turi pasiūlyti pateikti rašytinį paklausimą. 13. Informacija apie asmens iš trečiųjų šaltinių gautas pajamas ir patirtas išlaidas ar kita informacija, kurios lailymą paslaptyje Valstybinė mokesčių inspekcija privalo užtikrinti, teikiama tik konsultuojant žodžiu ir tik nustačius paklausėjo asmens tapatybę pagal pateiktą asmens dokumentą. Jeigu dėl tokios konsultacijos kreipiasi paklausėjo atstovas, jis turi pateikti savo asmens dokumentą ir atstovavimą liudijantį dokumentą. Konsultacijų teikimas paskambinus Valstybinės mokesčių inspekcijos paskelbtais konsultavimo telefonais 14. Konsultacijas į Taisyklių 5.2 punkte nustatytu būdu (toliau konsultavimas telefonu) pateiktus paklausimus teikia VMI prie FM Mokesčių informacijos skyrius (Mokesčių informacijos centras). 15. Visos konsultavimo telefonu teikiamos konsultacijos turi būti įrašomos VMI prie FM Mokesčių informacijos skyriuje (Mokesčių informacijos centre). 16. Telefonu teikiama tik bendro pobūdžio konsultacija mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo klausimais (nesietina su informacija apie paklausėją, kurių laikymą paslaptyje Valstybinė mokesčių inspekcija privalo užtikrinti). 17. Paklausėjo, pageidaujančio konsultuotis telefonu, turi būti prašoma prisistatyti, nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (jeigu paklausėjas fizinis asmuo) arba pavadinimą, identifikacinį numerį (kodą), buveinės adresą (jeigu paklausėjas juridinis asmuo). Esant reikalui (kai pagal nustatytą paklausėjų registravimo Valstybinės mokesčių inspekcijos informacinėse sistemose tvarką reikalingas paklausėjo fizinio asmens mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) valstybės tarnautojas ar darbuotojas gali paprašyti paklausėjo identifikacinio numerio (kodo). 18. Paklausėjui pageidaujant turi būti sudarytos sąlygos išklausyti jo pokalbio įrašą. VMI prie FM Mokesčių informacijos skyrius (Mokesčių informacijos centras) įrašą turi persiųsti į AVMI konsultuojantį padalinį, kurio valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi susisiekti su paklausėju ir sudaryti sąlygas išklausyti jo pokalbio įrašą. Pokalbio įrašo popierinė kopija gali būti pateikta tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais, kai tai būtina jų funkcijoms atlikti arba paklausėjui raštu sutikus ar paprašius. 19. Informacija apie asmens iš trečiųjų šaltinių gautas pajamas ir patirtas išlaidas ar kita informacija, kurios laikymą paslaptyje Valstybinė mokesčių inspekcija privalo užtikrinti, telefonu neteikiama. Tokia informacija teikiama Taisyklių 13 punkte nustatyta tvarka. III. KONSULTACIJŲ TEIKIMAS RAŠTU 20. Taisyklių 5.3 punkte nustatytais būdais pateiktus paklausimus nagrinėja šiame Taisyklių skyriuje nurodyti konsultuojantys padaliniai. 21. Aptarnaujanti AVMI atsako į paklausimus: gautus Taisyklių 5.3 punkte nurodytais būdais (išskyrus tuos paklausimus, kurių nagrinėjimo tvarka nustatyta Taisyklių VI skyriuje Didžiųjų mokesčių mokėtojų konsultavimas ); VMI prie FM persiųstus Taisyklių 24.2 punkte nustatytus paklausimus. 22. Vilniaus AVMI atsako į iš užsienio valstybės gautus privačių užsienio paklausėjų rašytinius paklausimus. 23. VMI prie FM konsultuojantys padaliniai (išskyrus VMI prie FM Mokesčių informacijos skyrių (Mokesčių informacijos centrą) nagrinėja Taisyklių 5.3 punkte nurodytais būdais gautus paklausimus: tų paklausėjų, kurių iš AVMI konsultuojančio padalinio gauta konsultacija netenkina,

5 laikantis Taisyklių 44 ir 51 punktų nuostatų; tuos paklausimus, kuriuose išdėstytais klausimais būtina parengti apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimą (komentarą), taip pat tuos paklausimus, kuriuose išdėstyti klausimai yra susiję su teisės aktų nuostatų taikymo paaiškinimu; Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų, Pramonės ir prekybos amatų rūmų, asociacijų, atstovaujančių mokesčių mokėtojams; viešųjų užsienio subjektų (tarptautinių organizacijų, valstybės institucijų). 24. VMI prie FM Mokesčių informacijos skyrius (Mokesčių informacijos centras): rengia atsakymus į nesudėtingus paklausimus, gautus raštu VMI prie FM adresu visais Taisyklių 5.3 punkte nurodytais būdais. Jei paklausėjas pageidauja konsultacijos telefonu į nesudėtingus paklausimus, gautus elektroniniu paštu per VMI prie FM interneto skyrelį El. paslaugos/elektroniniai paklausimai, ji gali būti suteikiama paklausėjo nurodytu telefonu Taisyklių 40 punkte nustatyta tvarka, atsiųstus sudėtingus paklausimus elektroniniu paštu per VMI prie FM interneto skyrelį El. paslaugos/elektroniniai paklausimai (Taisyklių punktas) turi nedelsdamas (ne vėliau kaip kitą darbo dieną) persiųsti paklausėją aptarnaujančiai AVMI arba VMI prie FM konsultuojantiems padaliniams pagal kompetenciją. 25. Į nesudėtingus paklausimus turi būti atsakyta ir tokios rašytinės konsultacijos gali būti pasirašomos įgaliotų valstybės tarnautojų ar darbuotojų Taisyklių 39 punkte nustatyta tvarka. 26. Raštu teikiama tik bendro pobūdžio konsultacija mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo klausimais (nesietina su informacija apie paklausėją, kurių laikymą paslaptyje Valstybinė mokesčių inspekcija privalo užtikrinti). 27. Paklausėjui kreipiantis konsultacijos į aptarnaujantį AVMI konsultuojantį padalinį ir kartu pateikus paklausimą raštu (Taisyklių punktas), šio padalinio valstybės tarnautojas ar darbuotojas, priimdamas paklausimą, jei reikia, jį patikslina, paaiškina konsultacijos teikimo sąlygas ir aptarnaujančios AVMI nustatyta tvarka turi perduoti registruoti paklausimus registruojančiam padaliniui. 28. Jeigu paklausėjas pageidauja gauti konsultaciją raštu, kuri sietina su duomenų apie jį (kurių laikymą paslaptyje Valstybinė mokesčių inspekcija privalo užtikrinti) paskleidimu, kartu su rašytiniu paklausimu turi pateikti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą asmens dokumento kopiją. Kai dėl konsultacijos raštu kreipiasi paklausėjo atstovas, jis turi pateikti savo asmens dokumento ir atstovavimą liudijančio dokumento kopiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. IV. MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ KONSULTAVIMAS SEMINARŲ METU 29. Mokesčių mokėtojų nemokamus seminarus organizuoja Valstybinės mokesčių inspekcijos padaliniai, vykdantys su seminarų organizavimu susijusias funkcijas, ir/ar kiti padaliniai Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkų nustatyta tvarka. Seminarų temos parenkamos atsižvelgiant į mokesčių įstatymų nuostatų aktualumą, naujoves bei mokesčių mokėtojų poreikius. 30. Informacija apie seminarus gali būti skelbiama tokiais būdais: VMI prie FM interneto skyrelyje Naujienos/Seminarai ; AVMI stenduose (AVMI patalpose ar kitose tam skirtose gerai matomose vietose, kur AVMI nuolat skelbia su mokesčiais susijusią informaciją); vietinėje žiniasklaidoje; elektroninėje žiniasklaidoje; elektroniniu paštu, siunčiant elektronines žinutes kvietimus mokesčių mokėtojams pagal sudarytą sąrašą. 31. VMI prie FM internete informacija apie seminarus skelbiama specialiame skyrelyje Naujienos/Seminarai, duomenys pagal kiekvieną AVMI ir/ar VMI prie FM pateikiami atskirai. Interneto svetainėje apie seminarus tikslinėms grupėms, į kuriuos kviečiama pagal sudarytą sąrašą, skelbiama su nuoroda, kad tai yra seminaras pagal iš anksto sudarytą (sudaromą) dalyvių

6 sąrašą. 32. Pasikeitus seminarų tvarkaraščiui, į atitinkamus seminarus užregistruoti dalyviai turi būti informuojami nedelsiant (ne vėliau kaip kitą darbo dieną po paaiškėjimo, kad pasikeitė seminarų tvarkaraštis). 33. Mokesčių mokėtojai, norintys dalyvauti seminare, gali užsiregistruoti VMI prie FM interneto skyrelyje Naujienos/Seminarai. Taip pat registruotis į seminarą galima telefonais, nurodytais skelbimuose, taip pat konsultavimo telefonais. 34. Turi būti pateikiama tokia informacija apie planuojamą seminarą: seminaro tema; seminaro tikslas (trumpai apibūdinama, kokiu tikslu rengiamas seminaras); klausytojų grupė, kuriai seminaras skiriamas; į seminarą kviečiamų klausytojų skaičius; seminaro laikas (bendra trukmė valandomis, pradžia ir pabaiga); seminaro vieta (adresas, patalpos numeris, aukštas); informacija apie asmenį, kurio galima pasiteirauti apie seminarą (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas). 35. Seminaro metu konsultacija teikiama tik į nesudėtingus paklausimus, susijusius su dėstoma tema. Seminaro metu konsultacija neteikiama į paklausimus, kuriems atsakyti trūksta papildomos informacijos, reikia išsiaiškinti tam tikras aplinkybes ir panašiai. V. PAKLAUSIMŲ IR KONSULTACIJŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI 36. Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikti rašytiniai paklausimai turi būti tvarkingai ir įskaitomai parašyti valstybine kalba (išskyrus užsienio valstybės institucijos, kito užsienio subjekto ar tarptautinės organizacijos paštu siunčiamus paklausimus), juose turi būti aiškiai suformuluoti klausimai (aprašyta situacija, dėl kurios norima gauti konsultaciją), paklausėjo pasirašyti, nurodytas konsultacijos gavimo tikslas ir juose turi būti nurodyti: paklausėjo fizinio asmens vardas, pavardė, tikslus gyvenamosios vietos adresas, elektroninio pašto adresas, jeigu paklausėjas pageidautų gauti rašytinę konsultaciją elektroniniu paštu, taip pat telefono numeris (jeigu paklausėjas jį turi). Į pateiktą paklausimą su nurodytais duomenimis, raštu konsultacija teikiama Taisyklių 26 punkte nustatyta tvarka; paklausėjo juridinio asmens pavadinimas, tikslus buveinės adresas, identifikacinis numeris (kodas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jeigu paklausėjas pageidautų gauti rašytinę konsultaciją elektroniniu paštu. 37. Jeigu paklausimą raštu pateikia keli paklausėjai, turi būti nurodyti kiekvieno konsultaciją norinčio gauti paklausėjo Taisyklių 36 punkte nurodyti duomenys. 38. Atsakymai nerengiami, jeigu rašytiniai paklausimai yra anoniminiai (nenurodyti Taisyklių 36 punkte išvardyti duomenys). Pagal galimybę tokie paklausimai grąžinami paklausėjui ir nurodoma grąžinimo priežastis. 39. Jeigu per VMI prie FM interneto skyrelį El. paslaugos / Elektroniniai paklausimai paklausėjo atsiųstas paklausimas yra nesudėtingas, konsultacija turi būti suteikta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Tokios rašytinės konsultacijos gali būti pasirašomos Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkų įgaliotų valstybės tarnautojų ar darbuotojų. 40. VMI prie FM arba AVMI konsultuojantis padalinys, kuriam pagal kompetenciją priklauso atsakyti į elektroniniu paštu gautus nesudėtingus paklausimus, jeigu konsultuojant nebus atskleidžiama paslaptyje laikoma informacija apie mokesčių mokėtoją, paklausėjo pageidavimu konsultacijas gali suteikti paklausėjo nurodytu telefonu ir DTIS įrašyti konsultacijos datą, laiką ir konsultaciją suteikusio valstybės tarnautojo ar darbuotojo vardą, pavardę, taip pat telefono numerį, kuriuo suteikta konsultacija. 41. Rašytiniai paklausimai, atsiųsti VMI prie FM elektroniniu paštu ne per VMI prie FM interneto skyrelį El. paslaugos/elektroniniai paklausimai, nenagrinėjami, išskyrus užsienio paklausėjų pateiktus rašytinius paklausimus. Tokie paklausimai grąžinami paklausėjui ir

7 nurodoma grąžinimo priežastis. 42. Siekdamas parengti tikslią rašytinę konsultaciją ir išvengti neteisingų interpretacijų, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos, rašytinę konsultaciją rengiantis valstybės tarnautojas ar darbuotojas gali paklausėjo paprašyti patikslinti duomenis ar papildyti informaciją, nustatęs konkretų terminą duomenims patikslinti ir papildomai informacijai pateikti. Konsultacija teikiama tik gavus patikslintus duomenis ir/ar papildomą informaciją. Tokiu atveju rašytinės konsultacijos pateikimo terminas šių Taisyklių 52 punkte nustatyta tvarka skaičiuojamas nuo patikslintų duomenų ir/ar papildomos informacijos gavimo iš paklausėjo dienos. 43. Paklausimuose pateikti duomenys netikrinami, t. y. pripažįstama, kad jie yra teisingi, ir konsultacijos teikiamos pagal paklausėjo pateiktus duomenis. 44. Jeigu tas pats paklausėjas pakartotinai kreipiasi į VMI prie FM konsultacijos (Taisyklių 23.1 punktas) tuo pačiu klausimu, nenurodydamas naujų aplinkybių, tai jis informuojamas apie tuo klausimu jau suteiktą konsultaciją ir apie tai, kad pakartotinai konsultacija neteikiama. Jeigu pakartotinai kreipdamasis paklausėjas nurodo naujas aplinkybes, tai toks paklausimas persiunčiamas pirmą kartą konsultaciją suteikusiam konsultuojančiam padaliniui ir kartu apie tai raštu pranešama paklausėjui bei paaiškinama persiuntimo priežastis. 45. Paklausėjo atstovui (įskaitant ir konsultacines bei buhalterines paslaugas teikiančias įmones, kai jos klausia už klientą) konsultacijos teikiamos šiose Taisyklėse nustatyta tvarka tik pateikus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įformintą atstovavimą patvirtinantį dokumentą. 46. Rašytinė konsultacija turi būti įforminama vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr ; 2006, Nr ). 47. Rengiamos rašytinės konsultacijos pradžioje trumpai išdėstoma paklausimo esmė (nagrinėjamas klausimas), o paskui pateikiama išsami konsultacija. Rašytinė konsultacija turi būti aiški ir suprantama, neapsiriboti vien teisės aktų nuorodomis. 48. Jeigu paklausėjas konsultaciją pageidauja gauti vienu iš Taisyklių 5.3 punkte nurodytu konkrečiu būdu, tačiau dėl techninių kliūčių to padaryti nepavyksta, konsultacija raštu gali būti teikiama kitu būdu. 49. Jeigu paklausėjas (išskyrus didžiuosius mokesčių mokėtojus) šių Taisyklių 5.3 punktuose nurodytais būdais rašytinius paklausimus pateikė ne aptarnaujančiai AVMI, o kitai AVMI arba VMI prie FM (išskyrus Taisyklių 23 ir 24 punktuose bei VI skyriuje numatytus atvejus), tai jo paklausimas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi būti persiunčiamas į tą paklausėją aptarnaujančią AVMI ir kartu apie tai raštu turi būti pranešama paklausėjui ir paaiškinama persiuntimo priežastis. Tokiu atveju paklausimo gavimo data ir konsultacijos suteikimo terminas skaičiuojamas nuo kitos darbo dienos po paklausimo gavimo persiunčiančioje Valstybinėje mokesčių inspekcijoje dienos. 50. Jeigu paklausime išdėstyti klausimai susiję su kelių institucijų kompetencija, tai dėl tos dalies (jeigu ją galima suteikti atskirai nuo visos prašomos konsultacijos) paklausimo, kuri susijusi su Valstybinės mokesčių inspekcijos kompetencija, konsultacija suteikiama šių Taisyklių nustatyta tvarka, dėl kitos dalies konsultacijos paklausimas persiunčiamas kitai kompetentingai institucijai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo paklausimo gavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje dienos ir kartu apie tai raštu turi būti pranešama paklausėjui ir paaiškinama persiuntimo priežastis. 51. Paklausėjai, kurie kreipiasi konsultacijos į VMI prie FM dėl Taisyklių 23.1 punkte išvardytų priežasčių, turi: pateikti paklausimo ir iš AVMI konsultuojančio padalinio gautos konsultacijos kopijas, kai netenkina AVMI raštu suteikta konsultacija; nurodyti konsultavusio valstybės tarnautojo ar darbuotojo vardą, pavardę ir aprašyti žodinės konsultacijos turinį, kai netenkina AVMI suteikta žodinė konsultacija; nurodyti tikslią kreipimosi telefonu datą, laiką ir telefono numerį, iš kurio buvo skambinta, kai netenkina VMI prie FM Mokesčių informacijos skyriaus (Mokesčių informacijos centro) suteikta konsultacija. 52. Valstybinei mokesčių inspekcijai pateiktas rašytinis paklausimas (išskyrus Taisyklių 5.3.3

8 punkte paminėtu būdu atsiųstus nesudėtingus paklausimus) turi būti išnagrinėtas ir konsultacija paklausėjui suteikta ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paklausimo gavimo dienos, išskyrus tuos paklausimus, kai atsakymai į paklausimus susiję su šių Taisyklių punktuose išvardytomis priežastimis, dėl kurių atsakymo pateikimas gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų. Paklausimo nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo kitos darbo dienos, po kurios Valstybinė mokesčių inspekcija gauna paklausimą. 53. Jeigu dėl objektyvių priežasčių (dėl suformuotos skirtingos ar visai nesuformuotos mokestinės praktikos, dėl informacijos iš kitų institucijų reikalingumo ir panašiai) negalima laiku parengti rašytinės konsultacijos per Taisyklių 52 punkte nustatytą terminą, šis terminas gali būti pratęstas dar iki 20 darbo dienų (išskyrus tuos paklausimus, kai atsakymai į juos susiję su apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo (komentaro) parengimu arba informacijos iš užsienio valstybės institucijos gavimu, dėl kurio konsultacijos pateikimas gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų). Valstybės tarnautojas ar darbuotojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po paaiškėjimo, kad rašytinės konsultacijos pateikimas gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų, turi informuoti paklausėją raštu, kad konsultacijos suteikimo terminas pratęsiamas, ir nurodyti pratęsimo priežastis. 54. Kai rašytinės konsultacijos negalima parengti dėl tų paklausimų, kurie susiję su apibendrinto mokesčio įstatymo paaiškinimo (komentaro) parengimu arba informacijos iš užsienio valstybės institucijos gavimu, per Taisyklių 52 punkte nustatytą terminą, tokios konsultacijos terminas gali būti pratęstas iki tol, kol nebus paskelbtas apibendrintas mokesčio įstatymo paaiškinimas (komentaras) arba negautas atsakymas iš užsienio valstybės institucijos. Apie atsakymo į paklausimą termino pratęsimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po paaiškėjimo, kad konsultacija sietina su apibendrinto mokesčių įstatymo paaiškinimo (komentaro) parengimu arba informacijos iš užsienio valstybės institucijos gavimu, tokį paklausimą nagrinėjantis valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi informuoti paklausėją raštu, kad konsultacijos suteikimo terminas pratęsiamas ir nurodyti pratęsimo priežastis. 55. Kai Taisyklių 54 punkte nurodytos konsultacijos suteikimas susijęs su informacijos iš užsienio valstybės institucijos gavimu ar apibendrinto mokesčių įstatymo paaiškinimo (komentaro) parengimu, tokiu atveju rašytinė konsultacija suteikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo informacijos iš užsienio valstybės institucijos gavimo dienos ar apibendrinto mokesčių įstatymo paaiškinimo (komentaro) paskelbimo dienos. 56. Jeigu paklausimas yra sudėtingas ir tuo klausimu nėra susiklosčiusi mokestinė praktika AVMI turi parengti rašytinės konsultacijos projektą ir jį suderinti su VMI prie FM bei raštu ne vėliau kaip kitą darbo dieną po paaiškėjimo, kad rašto projektas turi būti suderintas su VMI prie FM, informuoti paklausėją, jog konsultacijos pateikimo terminas pratęsiamas ir nurodyti pratęsimo priežastį. Tokiu atveju rašytinė konsultacija suteikiama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo atsakymo iš VMI prie FM gavimo dienos. 57. Rašytinės konsultacijos į elektroniniu paštu gautus paklausimus turi būti teikiamos tik elektroniniu paštu paklausėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, išskyrus atvejus, kai paklausėjas rašytinę konsultaciją pageidauja gauti kitokiu būdu. Jeigu dėl techninių kliūčių, rašytinės konsultacijos elektroniniu paštu išsiųsti nepavyksta, valstybės tarnautojas ar darbuotojas turi informuoti paklausėją jo nurodytu telefonu ir paprašyti patikslinti elektroninio pašto adresą. Jei telefonas nenurodytas, rašytinė konsultacija turi būti išsiunčiama paštu. 58. Paklausėjui konsultacijos teikiamos valstybine kalba. Konsultacijos užsienio paklausėjams gali būti teikiamos ne valstybine kalba (paklausėjui ir konsultacijos teikėjui suprantama kalba). 59. Kai paklausėjas nesupranta valstybinės kalbos arba negali suprantamai išreikšti savo minčių, jį konsultuojant žodžiu turi dalyvauti paklausėjo atstovas, sugebantis konsultacijas versti į paklausėjui suprantamą kalbą, arba paklausimą nagrinėjančios Valstybinės mokesčių inspekcijos iniciatyva pakviestas vertėjas. VI. DIDŽIŲJŲ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ KONSULTAVIMAS 60. Didžiuosius mokesčių mokėtojus, kurių sąrašas tvirtinamas VMI prie FM viršininko

9 įsakymu, konsultuoja VMI prie FM. Didieji mokesčių mokėtojai kaip ir visi kiti paklausėjai konsultuojami laikantis Taisyklėse nustatytos tvarkos (laikantis atsakymų į paklausimus teikimo nustatytos tvarkos, terminų, kitų paklausimams ir konsultacijoms keliamų reikalavimų). 61. VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų departamentas didžiuosius mokesčių mokėtojus konsultuoja Taisyklių 5.1, 5.3 punktuose nustatytais būdais. 62. VMI prie FM gautus paklausimus registruojantis padalinys didžiųjų mokesčių mokėtojų raštiškus paklausimus pagal kuruojamus klausimus perduoda nagrinėti: VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų departamentui, kai paklausimai susiję su Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr ; 2004, Nr ) 40 straipsnio 2 dalies arba Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr ; 2004, Nr ) 15 straipsnio 2 dalies taikymu, VMI prie FM Teisės departamentui sudėtingus paklausimus, kai paklausimai susiję su mokesčių, priskirtų VMI prie FM Teisės departamento kompetencijai, apskaičiavimo, deklaravimo, mokėjimo ir kitais mokesčių administravimo procedūrų atlikimo klausimais, išskyrus šių Taisyklių 62.1 punkte nurodytais klausimais. 63. Didžiųjų mokesčių mokėtojų nesudėtingus paklausimus, elektroniniu paštu atsiųstus per VMI prie FM interneto skyrelį El. paslaugos/elektroniniai paklausimai bei gautus raštu kitais būdais ir susijusius su šių Taisyklių 62 punkte nurodytais klausimais, nagrinėja ir į juos atsako VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų departamentas, laikydamasis Taisyklių 39 ir 40 punktuose nustatytos tvarkos. 64. Sudėtingi paklausimai Taisyklių 62.2 punkte nurodytais klausimais, atsiųsti per VMI prie FM interneto skyrelį El. paslaugos/elektroniniai paklausimai, turi būti perduoti VMI prie FM Teisės departamentui, laikantis VMI prie FM nustatytos dokumentų registravimo tvarkos. 65. Didieji mokesčių mokėtojai, pageidaujantys tiesiogiai atvykti konsultuotis į VMI prie FM, turi iš anksto telefonu suderinti konsultacijos datą ir laiką su VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų departamentu. Jeigu didysis mokesčių mokėtojas pageidauja konsultuotis su VMI prie FM Teisės departamentu, tai konsultacijos datą ir laiką turi derinti su VMI prie FM Teisės departamentu. Tokiu atveju, konsultuojant didįjį mokesčių mokėtoją, dalyvauja VMI prie FM Teisės departamento ir Didžiųjų mokesčių mokėtojų departamento valstybės tarnautojai ir/ar darbuotojai. VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 66. Šios Taisyklės nesusijusios su asmenų skundų, prašymų ir pranešimų registravimu, nagrinėjimu ir atsakymų rengimu pagal Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr ; 2006, Nr ; toliau Viešojo administravimo įstatymas) ir Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (2000, Nr ; 2005, Nr ; toliau Teisės gauti informaciją įstatymas) nuostatas. Pareiškėjo prašoma Valstybinės mokesčių inspekcijos turima informacija (taip, kaip ji apibrėžta Teisės gauti informaciją įstatyme) teikiama, taip pat asmenų skundai ar pranešimai apie mokesčių administratoriaus veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą nagrinėjami Asmenų aptarnavimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. VA-77 (Žin., 2007, Nr ), nustatyta tvarka. 67. Šios Taisyklės netaikomos teikiant informaciją apie mokesčių mokėtoją pagal Mokesčių administravimo įstatymo 38 ir 39 straipsnius, taip pat oficialią informaciją, kuri teikiama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Informacijos apie mokesčių mokėtoją teikimą tretiesiems asmenims nustato Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. VA-147 (Žin., 2004, Nr ; 2005, Nr ). Oficiali informacija teikiama vadovaujantis Valstybinės

10 mokesčių inspekcijos oficialios informacijos viešinimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. VA-40 (Žin., 2006, Nr ). Priedo pakeitimai: Nr. VA-81, , Žin., 2010, Nr ( ), i. k ISAK000VA-81 Pakeitimai: 1. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Įsakymas Nr. VA-81, , Žin., 2010, Nr ( ), i. k ISAK000VA-81 Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. VA-66 "Dėl Konsultacijų ir atsakymų į paklausimus teikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJĄ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2019 m. balandžio

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

(Microsoft Word - skund\370Apra\360as.docx)

(Microsoft Word - skund\370Apra\360as.docx) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2014 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-10 (Žurnalistų etikos inspektoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V-2 redakcija) ASMENŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

viesuju_pirkimu_2012_02_03

viesuju_pirkimu_2012_02_03 PATVIRTINTA Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos direktoriaus 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V1 132 SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Perkančiosios organizacijos

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĘ, ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĘ, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĘ, KAZLŲ RŪD

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĘ, ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĘ, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĘ, KAZLŲ RŪD LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĘ, ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĘ, KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĘ, KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĘ, LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ, NERINGOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTI VILNIAUS AJONO SAVIVALDYBĖS TAYBA SPENDIMAS DĖL SUAUGUSIO ASMENS (ŠEIMOS) SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POEIKIO NUSTATYMO I SKYIMO TVAKOS APAŠO PATVITINIMO 2018 m. spalio 26 d. Nr. T3-340 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS Nr. T-33 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. vasario 6 d. Nr. T-33 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo 2014 m. sausio 31d. įsakymu Nr.1-1-26 VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau