Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. lapkričio 23 d. (OR. en) Tarpinstitucinės bylos: 2017/0123 (COD) 2017/0122 (COD) 2017/0121 (COD) 2017/0113

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. lapkričio 23 d. (OR. en) Tarpinstitucinės bylos: 2017/0123 (COD) 2017/0122 (COD) 2017/0121 (COD) 2017/0113"

Transkriptas

1 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. lapkričio 23 d. (OR. en) Tarpinstitucinės bylos: 2017/0123 (COD) 2017/0122 (COD) 2017/0121 (COD) 2017/0113 (COD) 14841/17 TRANS 514 SOC 757 EMPL 577 MI 869 COMPET 811 CODEC 1903 IA 197 ATASKAITA nuo: kam: Tarybos generalinio sekretoriato Tarybai Komisijos dok. Nr.: ST 9668/17 TRANS 212 CODEC 923 ST 9669/17 TRANS 213 CODEC 924 ST 9671/17 TRANS 215 SOC 441 EMPL 342 MI 456 COMPET 450 CODEC 926 ST 9670/17 TRANS 214 SOC 440 CODEC 925 Dalykas: Judumo dokumentų rinkinys I Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatyti būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatyti reikalavimai dėl vietos nustatymo tachografais Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/22/EB nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo reikalavimų ir nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2006/1/EB dėl transporto priemonių, išnuomotų be vairuotojų, naudojimo kroviniams vežti keliais Pažangos ataskaita 14841/17 nva/ss-jav-lj 1

2 I. ĮVADAS 2017 m. gegužės 31 d. Komisija priėmė pirmiau minėtus keturis pasiūlymus tai pirmoji judumo dokumentų rinkinio dalis. Vėliau pasiūlymai buvo pristatyti 2017 m. birželio 8 d. Tarybos posėdyje (svarstant punktą Kiti klausimai ). Bendras pasiūlymų tikslas geresnis socialinių ir rinkų taisyklių vykdymo užtikrinimas paaiškinus bei supaprastinus reglamentavimo sistemą ir nustačius tobulesnės kontrolės nuostatas. Pagrindiniai atskirų pasiūlymai principai yra šie: galimybės verstis vežimo kelių transportu veikla ir patekimas į rinką: sugriežtinamos bei suderinamos įsisteigimo sąlygos ir nustatomas veiksmingesnis valstybių narių bendradarbiavimas siekiant kovoti su vadinamosiomis priedangos įmonėmis; privalomo licencijavimo sistemos išplėtimas, į ją įtraukiant ir mažos keliamosios galios krovinines transporto priemones; kabotažo apribojimų peržiūra ir supaprastinimas bei susijusių kontrolės standartų nustatymas; perėjimas prie elektroninių dokumentų; poilsio laikotarpiai ir tachografai: tam tikro lankstumo numatymas kassavaitinio poilsio laikotarpių paskirstymo atžvilgiu, numatant galimybę išnaudoti susikaupusį poilsio laiką kas trečią savaitę; šios lanksčios sąlygos sujungimas su aiškia vežėjų prievole užtikrinti vairuotojams galimybę pailsėti tinkamomis apgyvendinimo sąlygomis (ne kabinoje), už apgyvendinimą apmokant, įskaitant galimybę reguliariai grįžti į namus; vairuotojų įpareigojimas tachografuose registruoti sienos kirtimą taip būtų lengviau stebėti socialinius standartus ir kabotažo taisykles; Direktyva dėl kelių transporto vairuotųjų komandiravimo ir vykdymo užtikrinimo: darbuotojų komandiravimo principų taikymo paaiškinimas nustatant, kiek laiko vairuotojas būtinai turi būti išbuvęs valstybės narės teritorijoje (trys dienos per mėnesį tarptautinio transporto atveju), kad jam būtų pradėtos taikyti priimančiosios valstybės narės minimalaus darbo užmokesčio ir kasmetinių mokamų atostogų taisyklės; vykdymo užtikrinimo gerinimas nustatant patikrinimų keliuose tikslinius kontrolinius sąrašus, taikant suderintą rizikos vertinimo metodą ir įtraukiant darbo laiko direktyvos laikymąsi į privalomos kontrolės objektų sąrašą; išsinuomotos transporto priemonės: apribojimų dėl išsinuomotų transporto priemonių naudojimo tarptautinio transporto atveju sušvelninimas /17 nva/ss-jav-lj 2

3 Sausumos transporto darbo grupė svarstė pasiūlymus 17 kartų laikotarpiu nuo 2017 m. birželio 1 d. iki lapkričio 6 d. Visos delegacijos pareiškė bendras tikrinimo išlygas; todėl diskusijose konkrečiomis temomis buvo pateiktos labai įvairios nuomonės ir pozicijos. DK, PL ir UK delegacijos pateikė parlamentinio tikrinimo išlygas. NL delegacija rėmėsi nacionaliniu lygmeniu atliekamu poveikio vertinimu m. birželio 13 d. ir 21 d. delegacijos aptarė kartu su pasiūlymais pateiktus poveikio vertinimus, pasilikdamos teisę pateikti daugiau pastabų vėlesniame etape. Kalbant apie socialinių teisių ramstį, delegacijos apskritai pripažino, kad poveikio vertinimas atliktas kokybiškai. Vis dėlto, keletas delegacijų kritikavo prielaidas dėl darbuotojų komandiravimo taisyklių laikymosi tarptautinio transporto srityje sąnaudų. Be to, šios delegacijos laikėsi nuomonės, kad nustačius naujus reikalavimus dėl poilsio laikotarpių kontrolės našta dar padidėja. Kai kurios delegacijos taip pat kvestionavo tai, ar įmanoma įvykdyti reikalavimą dėl normalaus kassavaitinio poilsio laikotarpio ne transporto priemonėse, jei nėra pakankamai saugomų stovėjimo aikštelių. Kitos delegacijos manė, kad lankstesnės taisyklės dėl poilsio laikotarpio galėtų turėti neigiamų pasekmių kelių eismo saugumui. Kalbant apie patekimo į rinką galimybes, delegacijos pritarė Komisijos atliktame poveikio vertinime pareikštai nuomonei, kad vienas iš pagrindinių trūkumų yra tas, kad praktikoje yra sunku kontroliuoti kabotažo taisykles, o kai kurios delegacijos akcentavo tai, kad iš esmės kontrolės našta tenka tik vos kelioms valstybėms narėms, kuriose atliekama daugiausia kabotažo operacijų. Kai kurios delegacijos pareiškė abejonių dėl to, kad kabotažo taisyklių performulavimą galima pagrįsti neteisėtų operacijų skaičiumi santykinai tokių operacijų nėra tiek jau daug. Šios delegacijos nepritarė teiginiui, kad numatomas taisyklių supaprastinimas iš esmės išlaikytų status quo kabotažo operacijų skaičiaus atžvilgiu, nes remiantis kai kuriais pateiktais skaičiavimais galima tikėtis veiklos masto sumažėjimo. Jos teikė pirmenybę politikos alternatyvai, pagal kurią socialiniai standartai būtų gerinami kartu su rinkos atvėrimu. Kita grupė delegacijų laikėsi priešingos nuomonės ir prognozavo, kad kabotažo veiklos mastas smarkiai išaugs, be kita ko, paaštrės sistemingos kabotažo praktikos problema, o tai, jų nuomone, nėra gerai tol, kol socialiniai standartai visoje ES labai skiriasi /17 nva/ss-jav-lj 3

4 Remdamosi galimybės verstis profesine vežimo kelių transportu veikla poveikio vertinimu, daug delegacijų laikėsi nuomonės, kad pagrindas nustatyti licencijavimo reikalavimus mažos keliamosios galios krovininių transporto priemonių atžvilgiu yra per silpnas. Kai kurios netgi teigė, kad vertinimas įrodymais nepagrindė, kodėl iš viso reikėtų reglamentuoti mažos keliamosios galios krovinines transporto priemones ES lygmeniu. Dauguma delegacijų pritarė požiūriui sugriežtinti įsisteigimo reikalavimus ir apriboti galimybę nacionaliniu lygmeniu nustatyti papildomus galimybės verstis tokia profesine veikla reikalavimus. Kai kurios delegacijos pareiškė susirūpinimą dėl siūlomo papildomų nacionalinių kriterijų panaikinimo jos atkreipė dėmesį į neigiamą poveikį konkrečiu nacionaliniu lygmeniu. Galiausiai, kalbant apie išsinuomotas transporto priemones, delegacijos pripažino tikėtiną teigiamą poveikį prasiskverbimo į išsinuomotų transporto priemonių rinką atžvilgiu, tačiau kelios iš jų atkreipė dėmesį į tai, kad dėl galimo neigiamo poveikio reikia atlikti papildomą analizę. Šie susirūpinimą keliantys klausimai susiję su galima mokesčių bazės erozija ir galimybe kontroliuoti abu susiję su tada išliekančiais apribojimais dėl išsinuomotų transporto priemonių naudojimo ir su kabotažo operacijomis. Argumentas, kad veiksmingesnė išsinuomotų transporto priemonių rinka neabejotinai turės teigiamo poveikio aplinkai, kai kurių delegacijų neįtikino. II. PIRMININKAUJANČIOS VALSTYBĖS NARĖS KOMPROMISINIAI SCENARIJAI a) Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 Mažos keliamosios galios krovininės transporto priemonės Kalbant apie galimybės verstis profesine mažos keliamosios galios krovininių transporto priemonių vežėjo veikla reglamentavimą, pirmininkaujanti valstybė narė pasiūlė kompromisinį sprendimą, susidedantį iš šių elementų: direktyva būtų taikoma tik tarptautiniu mastu veikiantiems vežėjams, naudojantiems mažos keliamosios galios krovinines transporto priemones, kurių masė yra [2,5 2,8 t] ir 3,5 t ribose, nes valstybėms narėms pagrindinį susirūpinimą kėlė tai, kad šios transporto priemonės pasidarytų labai matomos tarptautinio kelių transporto rinkoje. Nustačius mažiausią masę nebereikėtų įtraukti daug kitų papildomų transporto priemonių ir vežėjų, kurie tarptautinio transporto rinkoje neveikia. Taip būtų išspręstas proporcingumo klausimas ir nebūtų užkrauta bereikalinga administracinė našta vežėjams, kurie naudoja lengvojo automobilio dydžio mikroautobusus Buvo pasiūlyta 2,5 2,8 t riba /17 nva/ss-jav-lj 4

5 Atitinkami vežėjai, kurie pageidauja vykdyti tarptautines transporto operacijas naudodami nustatytas masės ribas viršijančias mažos keliamosios galios krovinines transporto priemones, turėtų prašyti ES licencijos. Išduodančioji institucija yra įpareigojama patvirtintose autentiškose kopijose nurodyti, kad šios yra išduodamos [2,5-2,8 t]-3,5 t masės transporto priemonei arba jų junginiui, kad būtų išvengta taisyklių dėl finansinės būklės, kurios sunkiųjų transporto priemonių atžvilgiu yra griežtesnės, apėjimo. Mažos keliamosios galios krovininių transporto priemonių atveju būtų taikomi visi keturi leidimų išdavimo kriterijai nuolatinės buveinės, nepriekaištingos reputacijos, profesinės kompetencijos ir finansinės būklės. Toks požiūris garantuotų vienodas sąlygas tarptautinio kelių transporto veiklą vykdantiems vežėjams, mažos keliamosios galios krovinines transporto priemones naudojantiems vežėjams ir mišrius transporto priemonių parkus turintiems vežėjams pastarieji jau turi laikytis visų keturių kriterijų. Pirmininkaujanti valstybė narė taip pat pasiūlė tam tikras pereinamojo laikotarpio priemones šių naujųjų taisyklių taikymo atžvilgiu, kad valstybės narės turėtų pakankamai laiko įdiegti administracines sistemas, skirtas mažos keliamosios galios krovininių transporto priemonių vežėjų licencijavimui ir sąlygų mažos keliamosios galios krovininių transporto priemonių vežėjams laikytis šių naujųjų taisyklių sudarymui. Įsisteigimo kriterijai ir papildomi nacionaliniai reikalavimai Pirmininkaujanti valstybė narė pasiūlė kompromisinį sprendimą, kuriuo palengvinamas Komisijos siūlymas panaikinti galimybę valstybėms narėms nustatyti papildomų licencijavimo reikalavimų nacionaliniu lygmeniu. Taip būtų užtikrintas skaidrumas visoje ES galimybės verstis nagrinėjama profesine veikla atžvilgiu. Galbūt iškiltų būtinybė atsižvelgti į tam tikrus nacionalinius ypatumus, visų pirma kalbant apie įsisteigimo kriterijus, todėl pirmininkaujanti valstybė narė pasiūlė įtraukti ir savanoriškų įsisteigimo kriterijų, kuriais, to pageidaujančios valstybės narės, galėtų papildyti privalomuosius kriterijus, sąrašą. Be to, pirmininkaujanti valstybė narė pasiūlė konkretesnes formuluotes privalomų įsisteigimo kriterijų atžvilgiu (pvz., žodžiai turtas ir darbuotojai pakeičiami žodžiais transporto priemonės ir vairuotojai ) ir pasiūlė dar du papildomus kriterijus, t.y. įmonė turi būti įregistruota nacionaliniame ekonominės veiklos rūšių registre; ir ji turi mokėti mokesčius įsisteigimo valstybėje narėje /17 nva/ss-jav-lj 5

6 Finansinė būklė Pirmininkaujanti valstybė narė pasiūlė, kad mišraus transporto priemonių parko atveju mažos keliamosios galios krovininių transporto priemonių atžvilgiu būtų taikomi panašūs ne tokie griežti finansiniai reikalavimai, kokie taikomi įmonėms, kurios naudoja tik mažos keliamosios galios krovinines transporto priemones. Taip būtų užtikrintos vienodos sąlygos vežėjams kiekvieną kartą, kai jie naudoja mažos keliamosios galios krovinines transporto priemones. Pirmininkaujanti valstybė narė taip pat pasiūlė taikyti šį reikalavimą tik mažesnės nei 3,5 t masės transporto priemonėms, bet ne transporto priemonių deriniui, nes kitu atveju šių taisyklių vykdymo užtikrinimas būtų pernelyg sudėtingas. Kalbant apie finansinės būklės įrodymą, pirmininkaujanti valstybė narė pasiūlė išlaikyti dabartinę teisinę sistemą, pagal kurią administravimo tikslais gali būti reikalaujama pateikti banko garantiją arba draudimo įrodymą, ir ne tik tuo atveju, kai įmonė neturi patvirtintos metinės atskaitomybės, kaip pasiūlė Komisija. b) Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 Kabotažo operacijos Siekiant aiškumo, pirmininkaujanti valstybė narė pasiūlė aiškiai apibrėžti teisės akte kabotažo operacijų pradžią. Pagal siūlomą apibrėžtį kabotažo operacijas būtų leidžiama pradėti tik iškrovus visus krovinius priimančiojoje valstybėje narėje. Kabotažo operacijų patikrinimai Pirmininkaujanti valstybė narė pasiūlė nenustatyti jokio tikslaus kabotažo operacijų patikrinimų, kuriuos nacionalinės kompetentingos institucijos turėtų atlikti, skaičiaus. Patikrinimai turėtų būti vykdomi remiantis rizikos vertinimu, o jų skaičius turėtų būti pakankamas, kad valstybės narės galėtų įvertinti visą kabotažo veiklą šalyje ir galimų neteisėto kabotažo sričių riziką. Pagal siūlomą požiūrį valstybės narės galėtų atlikti kabotažo operacijų patikrinimus atsižvelgdamos į konkrečią padėtį savo šalyje. Be to, pirmininkaujanti valstybė narė taip pat pasiūlė leisti tuos tris kartus per metus privalomus atlikti suderintus patikrinimus keliuose įtraukti į jau galiojančią sistemą, pagal kurią jau nustatyta prievolė šešis kartus per metus atlikti suderintus patikrinimus keliuose kitais tikslais pagal Vykdymo užtikrinimo direktyvą 2006/22/EB /17 nva/ss-jav-lj 6

7 c) Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 Normalus kassavaitinio poilsio laikotarpis kabinoje Pirmininkaujanti valstybė narė pasiūlė laikytis Komisijos siūlomos nuostatos dėl bendro draudimo praleisti normalius kassavaitinio poilsio laikotarpius ar lygiaverčius susikaupusius poilsio laikotarpius kabinoje. Tuo pat metu pirmininkaujanti valstybė narė pasiūlė nustatyti išimtį, pagal kurią vairuotojui būtų leidžiama praleisti normalų kassavaitinio poilsio laikotarpį kabinoje, jei joje kiekvienam vairuotojui yra įrengta miegui tinkama vieta ir jei transporto priemonė yra pastatyta tinkamoje poilsio aikštelėje, kuri būtų saugi ir saugoma ir joje būtų įrengtos tinkamos sanitarinės patalpos vairuotojo patogumui. Tuomet reglamente reikėtų pateikti termino tinkama poilsio aikštelė apibrėžtį. Tokia tinkama poilsio aikštelė turėtų atitikti tam tikrus saugumo, saugos ir paslaugų kriterijus. Pirmininkaujanti valstybė narė taip pat pabrėžė, kad informacija apie tokias tinkamas poilsio aikšteles turėtų būti vežėjams ir vairuotojams lengvai prieinama, pageidautina, ją pateikiant iš vieno bendro informacinio punkto visoms valstybėms narėms. Grįžimas į namus ir kassavaitinio poilsio tvarkaraštis Pirmininkaujanti valstybė narė pasiūlė, kad vežėjo prievolė suteikti vairuotojui galimybę grįžti į namus būtų nustatyta jas šešias savaites, siekiant atsižvelgti į vežėjų iš periferinių valstybių narių interesus. Pirmininkaujanti valstybė narė mano, jog svarbu, kad terminas namai nebūtų apibrėžiamas labai siaurai, kad vairuotojui būtų palikta tam tikro lankstumo ir pasirinkimo galimybė. Kalbant apie kassavaitinio poilsio tvarkaraštį, pirmininkaujanti valstybė narė pasiūlė palikti dabartinį principą kas dvi savaites, pagal kurį reikalaujama normaliu kassavaitinio poilsio laikotarpiu pasinaudoti bent kas antrą savaitę. Susikaupęs laikas dėl sutrumpinto kassavaitinio poilsio laikotarpio galėtų būti pridėtas prie normalaus kassavaitinio poilsio laikotarpio arba prie kito sutrumpinto kassavaitinio poilsio laikotarpio /17 nva/ss-jav-lj 7

8 d) Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 Tachografo informacijos tikslas Pirmininkaujanti valstybė narė pasiūlė tekste patikslinti, kad tachografo informaciją būtų galima naudoti siekiant patikrinti, ar laikomasi kabotažo taisyklių, taisyklių dėl komandiruotų vairuotojų ir Mišriojo vežimo direktyvos tikslu. Šalių kodų įrašymas Pirmininkaujanti valstybė narė pasiūlė paaiškinti, kad transporto operacijos tikslu vairuotojas prievolę įrašyti šalies kodą turėtų įvykdyti tik kirtęs nacionalinę sieną pirmojo suplanuoto ar būtino sustojimo metu. Vairuotojas nebūtų įpareigojamas kirtęs sieną sustoti vien tik tam, kad įrašytų šalies kodą, net ir tais atvejais, kai vairuotojas kerta kelias sienas be numatyto sustojimo. Prievolė įrašyti kodą nėra susijusi su transporto operacijos rūšimi. e) Direktyva dėl lex specialis kelių transporto darbuotojų komandiravimo atveju ir Direktyva 2006/22/EB Taikymo sritis Pirmininkaujanti valstybė narė pasiūlė teisės aktuose aiškiai nurodyti, kad tranzito operacijos nėra vairuotojų komandiravimas. Be to, pirmininkaujanti valstybė narė pasiūlė paaiškinti, kad analogiškai lex specialis taisyklės turėtų būti taikomos ir vairuotojų, kurie vykdo veiklą savo sąskaita, atveju. Komandiravimo laikotarpio skaičiavimas Pirmininkaujanti valstybė narė pasiūlė, kad apskaičiuojant komandiravimo laikotarpį priimančiojoje valstybėje narėje, turėtų būti atsižvelgiama į šiuos vairuotojo veiklos aspektus: vairavimo trukmę, darbo laiką, buvimo darbe laiką, pertraukas ir kasdienio poilsio laikotarpius. Pagal pasiūlytą kompromisą, skaičiuojant komandiravimo laikotarpį kassavaitinio poilsio laikotarpis turėtų būti neįtraukiamas. Jei vairuotojas atvyksta į priimančiąją šalį kitos rūšies transportu, pavyzdžiui, traukiniu ar keltu, komandiravimo laikotarpis turėtų būti pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai vairuotojas pradeda vairuoti savo transporto priemonę, kad išvažiuotų iš traukinio ar kelto /17 nva/ss-jav-lj 8

9 Administraciniai reikalavimai ir kontrolės priemonės Pirmininkaujanti valstybė narė pasiūlė komandiravimo taisyklių kelių transporto sektoriuje vykdymo užtikrinimo administracinius reikalavimus ir kontrolės priemones išsamiai išdėstyti konkrečiam sektoriui skirtame lex specialis straipsnyje ( baigtinis sąrašas ). Jei, laikui bėgant, dėl technologinės plėtros ar panašių veiksnių iškiltų būtinybė tuos reikalavimus atnaujinti, tai turėtų būti padaryta priimant antrinės teisės aktus. Taip būtų garantuota, kad komandiravimo taisyklės būtų nustatytos Europos lygmeniu ir kad visos valstybės narės vienodai užtikrintų jų vykdymą. f) Direktyva 2006/1/EB Pirmininkaujančios valstybės narės pasiūlyme numatyta, kad valstybės narės gali riboti kitoje valstybėje narėje išnuomotų transporto priemonių naudojimą tik savo šalyje įsisteigusioms įmonėms. Valstybėms narėms nebebūtų leidžiama riboti kitoje valstybėje narėje įsisteigusioms įmonėms naudoti išsinuomotų transporto priemonių jos teritorijoje. Tuo atveju, jei valstybė narė norėtų apriboti savo teritorijoje įsisteigusiai įmonei galimybę naudoti išsinuomotą transporto priemonę, ji gali apriboti išsinuomotos transporto priemonės naudojimo trukmę, nustatydama trijų mėnesių iš eilės laikotarpį per kalendorinius metus. Be to, valstybė narė gali apriboti kitoje valstybėje narėje išnuomotų transporto priemonių skaičių, nustatydama, kad išsinuomotos transporto priemonės sudarytų ne daugiau kaip 25 proc. viso įmonei priklausančio transporto priemonių parko. Pirmininkaujanti valstybė narė taip pat pasiūlė, kad Komisija, atlikdama peržiūrą (tikėtina, praėjus penkeriems metams po perkėlimui į nacionalinę teisę nustatytos datos), įvertintų vis dažnesnio išsinuomotų transporto priemonių naudojimo galimą neigiamą poveikį valstybių narių pajamų mokesčiams, kelių eismo saugumui ir neteisėtam kabotažui /17 nva/ss-jav-lj 9

10 III. PASTABOS DĖL PAGRINDINIŲ KLAUSIMŲ a) Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 Mažos keliamosios galios krovininės transporto priemonės Daug valstybių narių pareiškė, kad dėl mažos keliamosios galios krovininių transporto priemonių vežėjų veiklos licencijavimo reikalavimų šis sektorius patirtų didelių išlaidų, juolab kad nėra aiškių įrodymų, kad reikia įsikišimo ES lygmeniu. Kitos valstybės narės teigė, kad Komisijos pasiūlymu nepakankamai reaguojama į nerimą keliančią padėtį mažos keliamosios galios krovininių transporto priemonių veiklos, kurios mastas sparčiai auga, srityje, kadangi svarbesnių veiklos patikimumo (profesinės kompetencijos, nepriekaištingos reputacijos) patikrinimo kriterijų neturėtų būti laikomasi. Jos pabrėžė, kad šį sektorių reikia tinkamai stebėti ir kad reikia užtikrinti sąžiningą šių vežėjų ir sunkiųjų transporto priemonių vežėjų konkurenciją. Keletas valstybių narių palygino siūlomą sprendimą su sprendimais nacionaliniu lygmeniu, pagal kuriuos mažos keliamosios galios krovininių transporto priemonių licencijavimo reikalavimai pradedami taikyti tik nuo tam tikros mažiausios transporto priemonės masės. Visos valstybės narės, išskyrus vieną, galėjo pritarti pirmininkaujančios valstybės narės siūlymui licencijavimo reikalavimus taikyti tik tarptautiniam transportui. Daugelis valstybių narių galėjo pritarti tam, kad šis reikalavimas būtų taikomas tik nuo tam tikros mažiausios transporto priemonės masės. Keturios valstybės narės nepritarė šiai idėjai. Daug valstybių narių nepareiškė jokios galutinės pozicijos dėl tinkamos mažiausios masės; jos pritarė pirmininkaujančios valstybės narės rekomendacijai nustatyti pakrautos transporto priemonės masę 2,5 2,8 t ribose. Kai kurios valstybės narės aiškiai pritarė tam, kad būtų nustatyta mažesnė mažiausios masės riba. Leidimų išdavimo kriterijų klausimu didelė dauguma valstybių narių pirmenybę teikė tam, kad tuo atveju, jeigu į taikymo sritį būtų įtrauktos tik tarptautiniame transporte dalyvaujančios mažos keliamosios galios krovininės transporto priemonės, būtų taikomi visi keturi kriterijai. Kai kurios kitos valstybės narės pageidavo, kad ir šiuo atveju būtų laikomasi Komisijos pasiūlymo. Visų pirma, svarstydamos atitinkamus reglamento I priede išdėstytus reikalavimus, jos abejojo, ar nepriekaištingos reputacijos kriterijus būtų aktualus tuo atveju, jeigu šio sektoriaus priežiūra naudojant tachografus nebūtų vykdoma, ir laikėsi nuomonės, kad profesinės kompetencijos kriterijus yra pernelyg sudėtingas. Dauguma kalbėjusių delegacijų pageidavo, kad I priedas konkrečiais mažos keliamosios galios krovininių transporto priemonių tikslais nebūtų keičiamas. Viena valstybė narė atmetė konkretų reikalavimą dėl finansinės būklės ir teigė, kad dėl to reikalavimo popierizmo tik padaugėtų, ir kad tai nebūtų prasmingas kriterijus /17 nva/ss-jav-lj 10

11 Keletas valstybių narių laikėsi nuomonės, kad konkrečios finansinę būklę pagrindžiančios sumos tebėra pernelyg didelės. Dauguma valstybių narių pritarė finansinės būklės kriterijaus taikymui, jeigu tik bus išspręstas mišrių transporto priemonių parkų, kuriuos sudaro sunkiosios transporto priemonės ir mažos keliamosios galios krovininės transporto priemonės, klausimas. Kalbant apie visų keturių leidimų išdavimo kriterijų taikymą, kai kurios valstybės narės paprašė numatyti pakankamos trukmės pereinamąjį laikotarpį. Galiausiai, valstybės narės apskritai iš principo pritarė pasiūlymui dėl naujų administracinių ataskaitų teikimo reikalavimų, susijusių su mažos keliamosios galios krovininėmis transporto priemonėmis. Tačiau daug valstybių narių paprašė peržiūrėti šią pasiūlymo dalį siekiant sumažinti administracinę naštą (nustatyti reikalavimą ataskaitas teikti kas dvejus metus, o ne kasmet, ir tik remiantis jau turimais statistiniais duomenimis) ir padidinti aiškumą (transporto priemonių, kuriems netaikomas reikalavimas, traktavimas). Įsisteigimo kriterijai ir papildomi nacionaliniai reikalavimai Nors daugelis valstybių narių pritarė, kad nuolatinės buveinės sąlygos, kaip išdėstyta to reglamento 5 straipsnyje, turėtų būti sugriežtintos, kai kurios pareiškė abejonių dėl sąlygų ir kritikos dėl jų aiškumo trūkumo. Kita vertus, Komisijos siūlymui išbraukti to reglamento 3 straipsnio 2 dalį o tai reiškia, kad valstybėms narėms nebebūtų leidžiama nustatyti daugiau licencijavimo reikalavimų nacionaliniu lygmeniu paprieštaravo keletas valstybių narių, kurios teigė, kad jų nacionalinėmis taisyklėmis yra atsižvelgiama į konkrečius poreikius ir taip pat siekiama tikslo sustiprinti ryšius su įsisteigimo šalimi. Didelė dauguma valstybių narių pritarė pirmininkaujančios valstybės narės siūlymui patikslinti ir paaiškinti kai kuriuos įsisteigimo kriterijus ir, užuot išbraukus 3 straipsnio 2 dalį, į 5 bei 7 straipsnius įtraukti papildomus savanoriškus elementus, kuriais būtų atsižvelgta į nacionalinius ypatumus. Tačiau vis dar nagrinėjama, kaip suformuluoti šiuos elementus. Visų pirma, keletas valstybių narių manė, kad trūksta kai kurių elementų tikslumo ir kontrolės priemonių, tuo tarpu kitos pageidavo daugiau lankstumo, kad būtų atsižvelgta į nacionalinius ypatumus. Kitos delegacijos pageidavo, kad būtų sugriežtintas privalomų reikalavimų sąrašas, pvz., dėl privalomo turto ir vietinių finansavimo šaltinių, o ne nustatyti nauji savanoriški reikalavimai, siekiant sudaryti vienodas sąlygas kovojant su vadinamosiomis priedangos įmonėmis. Kai kurios valstybės narės taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad patikrinti, ar laikomasi kai kurių į sąrašą įtrauktų kriterijų, įmanoma ne veiklos pradžioje, o tik tuomet, kai bendrovė jau yra įsteigta /17 nva/ss-jav-lj 11

12 Finansinė būklė Pagrindinis diskusijų dėl finansinės būklės klausimas buvo mišrių transporto priemonių parkų traktavimas. Delegacijos iš esmės palankiai įvertino pirmininkaujančios valstybės narės kompromisinį siūlymą mažos keliamosios galios krovinines transporto priemones visų vežėjų transporto priemonių parkuose traktuoti vienodai, tačiau jos atkreipė dėmesį į tai, kad reikia šiek tiek daugiau tikslumo. Keletui delegacijų susirūpinimą kėlė tai, kad nustatant, kokios ribos yra taikomos, turėtų būti atsižvelgiama į transporto priemonių junginius. Pirmininkaujanti valstybė narė laikėsi nuomonės, kad transporto priemonių junginiai yra pernelyg įvairūs, kad į juos būtų galima atsižvelgti šiuo tikslu, ir rėmėsi savo pasiūlymu, kad Bendrijos licencijos patvirtintoje autentiškoje kopijoje turėtų būti aiškiai nurodyta, ar ji yra išduota mažos keliamosios galios krovininei transporto priemonei, kuri neviršija nustatytos masės ribos, įskaitant jos priekabą, ar ji yra išduota nustatytą masės ribą viršijančiai transporto priemonei. Kai kurios valstybės narės pasiūlė mažos keliamosios galios krovininių transporto priemonių atžvilgiu nustatyti mažesnes sumas nei išdėstytos Komisijos pasiūlyme. Pirmininkaujanti valstybė narė tam nepritarė, kadangi laikėsi nuomonės, kad pats transporto priemonių parkas (transporto priemonių turto vertė) savaime sudarys pakankamą nuosavą kapitalą. Keletas valstybių narių paminėjo, kad šios sumos turėtų būti netgi didesnės. Kelios delegacijos kvestionavo, ar pasiūlyme kriterijų kapitalas ir atsargos verta performuluoti į kriterijų nuosavas kapitalas. Jos norėjo patikinimo, kad vertinant finansinės būklės reikalavimą būtų galima atsižvelgti į visus pareiškėjo turimų nuosavų išteklių komponentus. Viena delegacija pasiūlė taikyti finansinės ribos indeksavimą, siekiant užtikrinti ilgalaikį reglamento stabilumą. Kalbant apie finansinės būklės įrodymo priemones, keletas delegacijų nepritarė Komisijos siūlomiems pakeitimams, nes, jų nuomone, jais siekiama daugiau nei tik paaiškinti. Visų pirma tos delegacijos pageidavo palikti nacionalines sistemas, pagal kurias banko garantijos reikalaujama net ir tuo atveju, kai metinė finansinė atskaitomybė yra teikiama, ir taip pat reikalaujama nurodyti apsidraudimo faktą. Pirmininkaujančios valstybės narės siūlymui palikti dabartinę šios nuostatos formuluotę buvo ir pritarta, ir nepritarta, kadangi kai kurios delegacijos manė, kad Komisijos pasiūlymas yra pernelyg naudingas mažesnėms bendrovėms, kurios gali neturėti pakankamai galimybių gauti finansines garantijas. Pirmininkaujanti valstybė narė padarė išvadą, kad reikia tęsti darbą siekiant išnagrinėti, ar šias nuomones galima suderinti /17 nva/ss-jav-lj 12

13 Kiti klausimai Kalbant apie nacionalinius elektroninius registrus ir valstybių narių bendradarbiavimą, delegacijos Komisijos pasiūlymą įvertino iš esmės palankiai. Tačiau nacionalinių elektroninių registrų klausimu keletas delegacijų pabrėžė, kad reikia užtikrinti privalomų duomenų ir reguliaraus atnaujinimo administracinių išlaidų pusiausvyrą; jos taip pat teigė, kad papildomas pastangas turi kompensuoti gerai veikiantis ERRU. 1 Keletas delegacijų laikėsi nuomonės, kad kai kurie duomenų rinkiniai yra pernelyg išsamūs (pvz., išsamūs finansiniai duomenys, darbuotojų skaičius, rizikos vertinimas). Valstybių narių tvirtesnio bendradarbiavimo klausimu delegacijos palankiai įvertino Komisijos ketinimą struktūrizuoti procedūrą. Tačiau nuomonės išsiskyrė dėl skirtingų procedūros etapų. Kai kurios valstybės narės prašė numatyti daugiau skaidrumo nustatant priežastis, pagal kurias būtų galima atmesti bendradarbiavimo prašymą, ir laikėsi nuomonės, kad verta nustatyti tokio prašymo gavimo patvirtinimą, o kitos delegacijos prašė nustatyti ilgesnius terminus, kad būtų galima laikytis tokių prašymų. Kai kurios delegacijos atskyrė prašymus pagal tai, kokios rūšies tyrimą pagal prašymą reikėtų atlikti, arba pasiūlė aiškiai apriboti, kokios rūšies informaciją gali būti prašoma pateikti. Pirmininkaujanti valstybė narė padarė išvadą, kad siekiant pažangos tekste turėtų būti tiksliai nurodytas minimalus prašymo pagrindimas (pvz., nurodant procedūros tikslą ir pakankamai išsamiai nurodant, kokios informacijos prašoma) ir (arba) nurodomos priežastys, dėl kurių gali būti atsisakyti pateikti informaciją. Turėtų būti siekiama suderinti bendradarbiavimo procedūrų formuluotes (Direktyvos 2006/22/EB 8 straipsnis ir Reglamento 1071/ straipsnis). Kalbant apie reglamento taikymo sritį, kai kurios valstybės narės laikėsi nuomonės, kad visuose ES teisės aktuose reikėtų suderintai paaiškinti transporto operacijų nekomercinį pobūdį, o kitos valstybės narės pareiškė abejonių, ar tai būtų praktiška. Kartu buvo pritarta, kad reikėtų pasistengti šiai sąvokai suteikti aiškumo. 1 Europos kelių transporto įmonių registras /17 nva/ss-jav-lj 13

14 Kalbant apie pasiūlymą reguliavimo procedūrą su tikrinimu pakeisti deleguotųjų aktų procedūra, kai kurios delegacijos laikėsi nuomonės, kad tos reglamento priedų dalys yra esminio pobūdžio, todėl jas keisti deleguotaisiais aktais negalima, o viena delegacija nepritarė neribotai įgaliojimų trukmei. Daug delegacijų pareiškė, kad jos turi toliau nagrinėti numatomus pakeitimus. Komisijos pastabos Komisija kol kas nepateikė savo pozicijos. Kalbant apie mažos keliamosios galios krovininių transporto priemones, Komisijos atstovas davė suprasti, kad reglamento taikymo sritį būtų galima sutelkti į tarptautiniame transporte dalyvaujančius mažos keliamosios galios krovininių transporto priemonių vežėjus, tačiau laikėsi nuomonės, kad šiuo atveju turi būti užtikrintas visapusiškas licencijavimo reikalavimų taikymas. Jis manė, kad galimybę valstybėms narėms numatyti papildomus nacionalinius licencijavimo reikalavimus būtų galima kompensuoti įtraukiant kai kuriuos iš tų reikalavimų į reglamento tekstą, jeigu tik jais nesukuriamos neproporcingos kliūtys įsisteigimo laisvei. b) Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 Kabotažo operacijos Padaryta labai nedidelė pažanga derinant pozicijas leidžiamo kabotažo operacijų skaičiaus arba kabotažo dienų klausimu. Keletas valstybių narių primygtinai prašė, kad į būsimą kompromisinį tekstą būtų įtrauktos darbuotojų komandiravimo taisyklių taikymo sąlygos. Iš esmės ketinimas supaprastinti kabotažo taisykles buvo įvertintas palankiai. Tačiau daug valstybių narių prašė, kad būtų paliktas dabartinis 7 dienų leidžiamas kabotažo laikotarpis, tačiau nebūtų ribojamas operacijų skaičius, o daug kitų valstybių narių prašė gerokai sumažinti leidžiamą kabotažo dienų skaičių (iki mažiau nei 5 dienų). Tos valstybės narės teigė, kad kabotažo pobūdis yra laikinas ir kad tai turi būti garantuota. Pirmoji valstybių narių grupė griežtai prieštaravo siūlymui smarkiai sutrumpinti kabotažo laikotarpį iki mažiau nei penkių dienų; jos taip pat rėmėsi Komisijos poveikio vertinimu skirtingo dienų skaičiaus atžvilgiu /17 nva/ss-jav-lj 14

15 Kita vertus, valstybės narės, kurios prašė gerokai sumažinti kabotažo dienų skaičių, teigė, kad Komisijos pasiūlymu, panaikinus kabotažo operacijų skaičiaus apribojimą, būtų užtikrintas dar didesnis rinkos liberalizavimas. Keletas valstybių narių teigė, kad vidaus rinkoje neturėtų būti nustatyta jokių apribojimų, jeigu bus taikomos taisyklės dėl darbuotojų komandiravimo ir naujos taisyklės dėl poilsio laiko, kadangi tai sulygins vairuotojų iš skirtingų šalių padėtį. Kita valstybių narių grupė tam nepritarė, kadangi jos teigė, kad reikia atsižvelgti ir į kitus veiksnius, kaip antai socialinio draudimo įmokos ir mokesčiai. Keletas valstybių narių paprašė nustatyti specialias apsaugos priemones siekiant išspręsti tikslinių ir nuolat pasikartojančių kabotažo ciklų (sistemingo kabotažo) problemą, pavyzdžiui, nustatant veiklos pertraukos laikotarpį. Kitos valstybės narės manė, kad dėl tokių apsaugos priemonių tik padaugėtų apribojimų vidaus rinkoje, jas būtų pernelyg sudėtinga kontroliuoti ir jos būtų neproporcingos atsižvelgiant į problemos mastą, todėl prieštaravo bet kokių papildomų apsaugos priemonių nustatymui. Dauguma valstybių narių iš esmės pripažino, kad sistemingas kabotažas gali būti problema tam tikrose vietovėse, kuriose yra didelė kabotažo operacijų koncentracija, nors kai kurios valstybės narės taip pat akcentavo, kad problemos dėl sistemingo kabotažo iš viso nėra. Valstybės narės aiškiai pritarė tam, kad reikia aiškiau apibrėžti kabotažo operacijų pradžią. Daugelis kalbėjusių valstybių narių pritarė pirmininkaujančios valstybės narės siūlomai nuostatai, pagal kurią kabotažo operacijų pradžia priimančiojoje valstybėje narėje būtų pradedama skaičiuoti tik nuo tada, kai iškraunami visi tarptautiniai kroviniai. Jos sutarė, kad tai turėtų būti aiškiai nurodyta reglamente. Mažesnė valstybių narių grupė pirmenybę teikė liberalesniam požiūriui, pagal kurį vykdyti kabotažo operacijas taip pat būtų leidžiama lygiagrečiai su tarptautinio transporto operacijomis prieš iškraunant visus krovinius priimančiojoje valstybėje narėje. Galiausiai, keletas valstybių narių paprašė patikslinti kabotažo apibrėžtį ir kitais aspektais /17 nva/ss-jav-lj 15

16 Diskusija dėl gretimų valstybių narių nebuvo įtikinama. Keletas valstybių narių pritarė Komisijos siūlymui. Keletas kitų valstybių narių pritarė pirmininkaujančios valstybės narės siūlymui patikslinti Komisijos tekstą apibrėžiant terminą gretimos valstybės narės (tai valstybės narės, turinčios sausumos sieną). Kelios valstybės narės pritarė liberalesniam požiūriui, pagal kurį kabotažo operacijas tam tikrą skaičių dienų būtų leidžiama vykdyti bet kurioje kitoje valstybėje narėje. Keletas valstybių narių pritarė mažesnės apimties status quo pakeitimui, pagal kurį kabotažo operacijas bet kurioje kitoje valstybėje narėje būtų leidžiama vykdyti tikslų laikotarpį, kuris būtų trumpesnis nei Komisijos siūlomas penkių dienų kabotažo operacijų laikotarpis. Kelios kitos valstybės narės pareiškė, kad kabotažo operacijas turėtų būti leidžiama vykdyti tik priimančiojoje valstybėje narėje, kurioje buvo užbaigta tarptautinio transporto operacija, žinoma, jeigu kabotažo dienų laikotarpiu operacijų skaičius išlieka neribotas. Kabotažo operacijų patikrinimai Kabotažo operacijų patikrinimų klausimu valstybės narės iš esmės pritarė pirmininkaujančios valstybės narės požiūriui, kad nereikia nustatyti fiksuoto patikrinimų skaičiaus. Keletas valstybių narių pabrėžė, kad, atsižvelgiant į vietos padėtį, nacionaliniu lygiu turėtų būti atliekama pakankamai patikrinimų. Valstybės narės galėjo iš esmės pritarti abiem pirmininkaujančios valstybės narės kompromisiniams siūlymams ir pareiškė, kad jie turėtų būti laikomi vienas kitą papildančiais. Kiti klausimai Valstybės narės iš esmės palankiai įvertino Komisijos ketinimą pereiti prie elektroninių dokumentų vykdant patikrinimus keliuose, tačiau keletui valstybių narių susirūpinimą kėlė tai, kad kontrolės tarnybos gali prarasti veiksmingumą, jeigu vairuotojui bus leidžiama kreiptis į kitus asmenis, nesančius sunkvežimyje, įrodymams pateikti. Delegacijos pareiškė konkrečias tikrinimo išlygas dėl galimos naujos valstybių narių prievolės už tam tikrą elgesį skirti sankcijas siuntėjams, ekspeditoriams, rangovams ir subrangovams.. Kelios delegacijos pabrėžė, kad vežimas kelio atkarpa mišriojo vežimo operacijos, vykdomos vienoje valstybėje narėje, metu, turėtų būti reglamentuojamas tokiomis pačiomis patekimo į rinką sąlygomis kaip ir kabotažo operacija. Galiausiai, deleguotųjų aktų procedūros klausimu keletas delegacijų nepritarė tam, kad Bendrijos licencijos galiojimo laikotarpis būtų keičiamas antrinės teisės aktais /17 nva/ss-jav-lj 16

17 Komisijos pastabos Komisijos atstovas gynė Komisijos siūlymą dėl kabotažo operacijų. Jis laikėsi nuomonės, kad argumentai dėl penkių dienų skaičiaus turėtų būti toliau nagrinėjami, jeigu tik pasiūlymo tikslas išlieka tas pats, būtent supaprastinti taisykles ir patobulinti kontrolę. Jis pripažino, kad įgyvendinus numatomą supaprastinimą, gali būti, kad sistemingo kabotažo (ši veikla yra sutelkta keliose valstybėse narėse) problema vis vien išliks. Turėtų būti išbandyta, ar bus įmanoma užtikrinti bet kokių apsaugos priemonių, kurios buvo svarstytos kaip kompromiso dalis, vykdymą. c) Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 Normalus kassavaitinio poilsio laikotarpis kabinoje Valstybių narių reakcijos į Komisijos siūlymą nustatyti aiškesnį draudimą miegoti kabinoje normaliu kassavaitinio poilsio laikotarpiu ir lygiaverčiais susikaupusio poilsio laikotarpiais parodė, kad delegacijų pradinės pozicijos labai skiriasi. Nors nemažai valstybių narių palankiai įvertino siūlomą nuostatą kaip patvirtinimą, kaip jos turėtų aiškinti dabartines taisykles, dar daugiau valstybių narių pareiškė apgailestavimą dėl tokios nuostatos, kuri, jų manymu, yra nepraktiška ir diskriminuojanti. Tų valstybių narių grupių nuomonės, kaip ir dėl kitų šio pasiūlymo klausimų, išsiskyrė dėl vairuotojų galimybių veiksmingai savo naudai pasinaudoti lankstumo sąlygomis, kurios, galbūt, egzistuoja arba gali būti nustatytos teisės aktuose, ir jos nesutarė dėl to, ar verta išsamiai reglamentuoti tai, kokiu būdu turėtų būti išnaudojamas normalus kassavaitinio poilsio laikotarpis ir kaip tai sukontroliuoti. Buvo plačiai pritarta pirmininkaujančios valstybės narės kompromisiniam siūlymui atskirti draudimą praleisti normalų kassavaitinio poilsio laikotarpį kabinoje ir leidžiamą kassavaitinį poilsio kabinoje laikotarpį, jeigu sunkvežimis yra saugioje ir patogioje stovėjimo aikštelėje. Tačiau kai kurios valstybės narės laikėsi savo pozicijos dėl griežto draudimo praleisti normalų kassavaitinio poilsio laikotarpį kabinoje, kaip išdėstyta pirminiame Komisijos pasiūlyme. Keletas valstybių narių nebuvo įsitikinusios, kad reglamente dėl poilsio laiko turėtų būti nustatyti poilsio vietų kriterijai, o kitos valstybės narės nebuvo įsitikinusios, kad šis atskyrimas yra praktiškai vertingas, kadangi, atsižvelgiant į eismo intensyvumą tam tikruose regionuose, tokioms poilsio aikštelėms arba nėra jokios rinkos, arba jų labai trūksta /17 nva/ss-jav-lj 17

18 Dauguma valstybių narių pritarė nuomonei, kad tuo atveju, jei būtų nuspręsta nustatyti taisyklėse standartus, juos turėtų būti galima atnaujinti antrinės teisės aktais, o vairuotojams reikia sudaryti galimybes lengvai gauti informaciją. Daug valstybių narių pritarė pirmininkaujančiai valstybei narei, kad tinkamų poilsio aikštelių sertifikavimo procedūra gali būti nereikalinga, tačiau reikia užtikrinti patikimą informacijos šaltinį (kurį prižiūrėtų administracijos) apie tų aikštelių prieinamumą. Viena valstybė narė pasiūlė sugriežtinti Komisijos siūlomą nuostatą veiksmingos kontrolės priemonėmis, pavyzdžiui, įpareigoti vairuotoją pateikti įrodymus apie tai, kur jis praleido normalų kassavaitinio poilsio laikotarpį. Tačiau dauguma valstybių narių pritarė pirmininkaujančios valstybės narės siūlymui neprašyti tokių dokumentų, verčiau atliekant patikrinimus kelyje pasikliauti tachografo informacija. Vyravo bendras supratimas, kad kai kuriuose ES regionuose stovėjimo aikštelės yra tokios perpildytos, kad netgi nustačius draudimą praleisti kassavaitinio poilsio laikotarpį kabinoje padėtis iš esmės nepagerėtų. Grįžimas į namus ir kassavaitinio poilsio tvarkaraštis Vairuotojo teisės reguliariai grįžti į namus klausimu viena didelė valstybių narių grupė pritarė Komisijos siūlymui nustatyti trijų savaičių darbo ritmą. Mažesnė valstybių narių grupė pareiškė pritarianti 12 savaičių laikotarpiui, o santykinai didesnė grupė galėtų pritarti pirmininkaujančios valstybės narės siūlomam šešių savaičių laikotarpiui. Keturios valstybės narės paminėjo keturias savaites kaip galimą kompromisinį variantą. Viena valstybė narė pasiūlė iš dalies pakeisti tekstą taip, kad jame būtų aiškiai nurodyta, jog grįžimui į namus sugaištas kelionės laikas neturėtų būti išskaičiuotas iš poilsio laikotarpio. Kalbant apie termino namai apibrėžtį, dauguma valstybių narių pritarė pirmininkaujančiai valstybei narei, kad, siekiant pernelyg neapriboti vairuotojo, reikalinga plati apibrėžtis. Tačiau buvo pareikštas susirūpinimas dėl to, kaip užtikrinti šios prievolės praktiškumą tiek vežėjui, tiek tam, kuris turi suplanuoti vairuotojo darbo grafiką. Kitos valstybės narės pasiūlė, kad tai turėtų būti įsisteigimo šalis arba šalis, kurioje asmuo yra įdarbintas /17 nva/ss-jav-lj 18

19 Kalbant apie kassavaitinio poilsio tvarkaraštį, pagal kurį sutrumpinto kassavaitinio poilsio laikotarpiai kompensuojami ilgesniais poilsio laikotarpiais, dauguma valstybių narių pageidavo palikti dabartinį principą kas dvi savaites, o ne pereiti prie keturių savaičių, kaip siūlė Komisija. Tuo pat metu keletas valstybių narių palankiai įvertino Komisijos siūlymą numatyti daugiau lanksčių sąlygų keturių savaičių laikotarpio atžvilgiu. Kalbant apie iš to išplaukiantį klausimą ar dėl to turėtų būti iš dalies pakeista Reglamento 561/ straipsnio 3 dalis keletas valstybių narių pasiūlė bendros vairavimo trukmės apribojimą padidinti iki keturių savaičių, t.y. iki 180 val. per keturias savaites vietoj 90 val. per dvi savaites, tačiau tam griežtai nepritarė kai kurios kitos valstybės narės. Kalbant apie susikaupusį laiką dėl sutrumpinto kassavaitinio poilsio laikotarpio, kelios valstybės narės pageidavo palikti dabartinį lankstumą, suteikiantį galimybę naudoti susikaupusį laiką kartu su kasdieniu poilsiu ir su kassavaitiniu poilsiu. Kitos valstybės narės pritarė pirmininkaujančios valstybės narės kompromisiniam pasiūlymui leisti vairuotojams derinti susikaupusį laiką su kassavaitinio poilsio laikotarpiais, įskaitant sutrumpintus kassavaitinio poilsio laikotarpius, bet ne su kasdienio poilsio laikotarpiais. Kiti klausimai Tam tikras valstybių narių skaičius negalėjo pritarti tam, kad krovinių vežimui nekomerciniais tikslais taikomos išimties atveju būtų panaikinta 7,5 t masės riba. Viena iš tų valstybių narių pasiūlė nustatyti naują 18 t ribą, kurią dar turi įvertinti kitos delegacijos. Be to, būta tam tikro nepasitenkinimo dėl mėginimo apibrėžti žodžio nekomercinis reikšmę. Kai kurių delegacijų manymu, šis klausimas per daug sudėtingas, kad būtų išspręstas patenkinamai, tačiau kitos delegacijos pasisakė už tai, kad ES teisės aktuose turėtų būti laikomasi bent jau nuoseklaus požiūrio. Dvi valstybės narės pareiškė konkrečias tikrinimo išlygas dėl su porininkais dirbančių vairuotojų pertraukų gairių kodifikavimo /17 nva/ss-jav-lj 19

20 Kalbėjusios delegacijos teigiamai įvertino Komisijos pasiūlymą suteikti vairuotojams tam tikro lankstumo nukrypti nuo tam tikrų poilsio taisyklių, kad jie galėtų pasiekti tinkamą apgyvendinimo vietą, tačiau iškelta klausimų, kaip įvertinti, ar tokiu veiksmu nebus keliamas pavojus saugiam eismui kelyje. Viena valstybė narė pareiškė, kad reikia suteikti daugiau lankstumo vairavimo trukmės klausimu, kai prasideda normalus kassavaitinis poilsis. Delegacijos taip pat pareiškė išlygų dėl patariamosios procedūros taikymo įgyvendinimo aktams priimti siekiant apibrėžti suderintus požiūrius į įgyvendinimą. Komisijos pastabos Komisijos atstovas padėjo pirmininkaujančiai valstybei narei dedant pastangas parengti pagrindą kompromisams, kuriems galėtų pritarti dauguma delegacijų. Jis nurodė, kad Komisija kol kas nepateiks savo pozicijos ir aiškiai pareiškė, kad pirmininkaujančios valstybės narės požiūris į poilsį kabinoje ir grįžimą namo / kassavaitinio poilsio tvarkaraštį labai skiriasi nuo jos pasiūlymo, tačiau turi privalumų, nes juo atsižvelgiama į įvairius susirūpinimą keliančius elementus, visų pirma dėl tinkamų stovėjimo ir poilsio aikštelių. d) Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 Valstybės narės pritarė Komisijos pasiūlymui išplėsti informacijos, kurią registruoja tachografas, apimtį, įtraukiant sienos kirtimą, kad būtų galima geriau stebėti, kaip laikomasi socialinių ir rinkos taisyklių. Šiame kontekste didelė dauguma valstybių narių pritarė pirmininkaujančios valstybės narės pasiūlymui patikslinti tachografo registruojamos informacijos rinkimo tikslus, o kitos valstybės narės pasiūlė taip pat nurodyti stebėseną, kaip vykdomi įsipareigojimai pagal Reglamentą (EB) Nr. 1073/2009 (patekimas į keleivių vežimo tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais rinką). Tačiau kelios valstybės narės laikėsi nuomonės, kad didesnis vairuotojo sekimas įvairiais tikslais gali būti nesuderinamas su duomenų apsaugos interesais; ypatingas dėmesys turi būti skirtas būtinumui ir proporcingumui. Nepasiekus pozicijai priimti reikalingos daugumos, šios delegacijos pasiūlė kreiptis į Europos duomenų apsaugos pareigūną, kad šis pateiktų savo nuomonę. Tarybos Teisės tarnyba taip pat pateikė įvertinimą /17 nva/ss-jav-lj 20

21 Iš esmės palankiai įvertinti pirmininkaujančios valstybės narės pasiūlymai papildyti tekstą konkrečiais nurodymais kada ir kur kirtęs sieną vairuotojas turėtų įrašyti šalių kodus pirmojo suplanuoto ar būtino sustojimo metu. Dauguma valstybių narių prieštaravo tam, kad būtų nustatyta papildomo sustojimo prievolė vien šalies kodo įrašymo tikslu, tokiu būdu pritardamos pirmininkaujančios valstybės narės požiūriui, pagal kurį vykdant tranzito operaciją šalies kodą reikalaujama įrašyti tik suplanuoto ar būtino sustojimo metu. Tačiau valstybių narių mažuma prieštaravo šiems konkretiems nurodymams iš esmės tik dėl labai konkretaus vykdymo užtikrinimo. Jos tikėjosi, kad galės remtis labai tikslia informacija apie sienos kirtimo laiką, kad būtų galima stebėti, kaip laikomasi socialinių taisyklių, pageidavo privalomo sustojimo vykdant tranzito operacijas ir norėjo išplėsti šią prievolę, kad ji būtų taikoma ir vairuotojams, vis dar naudojantiems analoginius tachografus. Jos taip pat teigė, kad suteikus tam tikro praktinio lankstumo, galėtų būti suteikta netinkama paskata atidėti išmaniųjų tachografų įrengimą, o pastarieji suteiktų visą reikiamą informaciją elektroniniu būdu. Iš šios diskusijos išsivystė platesnio masto debatai dėl to, ar turėtų būti paankstintas privalomas išmaniųjų tachografų įdiegimas esamame transporto priemonių parke (vadinamasis modifikavimas, kurį privaloma atlikti ne vėliau kaip 2034 m.), pavyzdžiui, penkeriais ar dešimčia metų. Didelė delegacijų, pareiškusių nuomonę šiuo klausimu, dalis pritarė tokiam žingsniui, o kitos delegacijos pageidavo palaukti, kol bus užbaigtas Komisijos tyrimas ir įvertinimas, kurie šiuo metu atliekami. Kai kurios delegacijos nepritarė datos paankstinimui derybų dėl kelių transporto dokumentų rinkinio metu, tvirtindamos, kad kompromisas dėl Tachografų reglamento pasiektas vos prieš trejus metus ir tas procesas buvo sudėtingas. Dalis delegacijų savo nuomonės dar nepareiškė. Viena valstybė narė, nurodydama trūkumus, su kuriais susiduriama kontroliuojant, kaip laikomasi socialinių taisyklių, dėl to, kad tachografai pateikia tik 28 dienų duomenis, pasiūlė išplėsti šį laikotarpį iki 60 dienų. Kitos delegacijos pareiškė tikrinimo išlygas. Komisijos atstovas laikėsi nuomonės, kad pirmininkaujančios valstybės narės pasiūlyti papildymai yra tinkami tiek dėl praktinių priežasčių (šalių kodų įrašymas), tiek iš dalies dėl teisinio pagrįstumo (visų tikslų, kuriais renkami duomenys, nurodymas) /17 nva/ss-jav-lj 21

22 e) Direktyva dėl lex specialis kelių transporto darbuotojų komandiravimo atveju ir Direktyva 2006/22/EB Bendrosios nuostatos Diskusiją dėl pasiūlymo iš esmės užgožė klausimas, ar darbuotojų komandiravimo taisyklės iš viso turėtų būti taikomos visoms tarptautinio kelių transporto operacijoms. Debatams dėl Darbuotojų komandiravimo direktyvos 2 peržiūros įsibėgėjus, tam tikri diskusijos elementai buvo įtraukti rengiant bendrą požiūrį dėl tos peržiūros, o 2017 m. spalio 23 d. EPSCO tarybos posėdyje susitarta dėl bendro požiūrio. Visų pirma tame kontekste buvo diskutuojama apie transporto operacijų vykdant tranzitą traktavimą, ir buvo susitarta taikyti Darbuotojų komandiravimo direktyvos pakeitimus kelių transporto sektoriui tik tada, kai įsigalios lex specialis. Sausumos transporto darbo grupė gavo Tarybos Teisės tarnybos paaiškinimų ir Komisijos rašytinių pastabų dėl įvairių komandiravimo aspektų. Daugelis delegacijų šioms pastaboms, taip pat debatams EPSCO Taryboje, įskaitant Komisijos pareiškimą bei pranešimą šia proga, teikė ypač didelę svarbą. Kalbant apie darbuotojų komandiravimo taisyklių pagrindinių komponentų taikymo lengvatinį laikotarpį, kelios valstybės narės toliau prieštaravo, kad šie standartai iš viso būtų taikomi vairuotojams. Tačiau dauguma šios grupės valstybių narių buvo pasirengusios pakoreguoti savo poziciją, jei lengvatinis laikotarpis būtų visa apimantis ir būtų nustatytas tokio lygio, kuris suteiktų galimybę praktiškai pasinaudoti išimtimi. Tos valstybės narės numatė daugiau sąlygų tokiam veiksmui, pavyzdžiui, mažesnį socialinių standartų ir administracinių reikalavimų, kurie būtų taikomi, skaičių. 2 Direktyva 96/71/EB /17 nva/ss-jav-lj 22

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. lapkričio 27 d. (OR. en) 16886/13 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: OJ CONS 59 COMPET 875 RECH 571 ESPACE 96 EUROPOS SĄJUNGOS TARYBOS (Konkurencingumas (vidaus

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

VKTI 2013 m. ATASKAITA

VKTI 2013 m. ATASKAITA VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2014-02-03 Vilnius 1 TURINYS I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS... 2 II. LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

COM(2017)221/F1 - LT

COM(2017)221/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 05 08 COM(2017) 221 final 2017/0094 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo nustatoma pozicija, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Tarptautinėje vynuogių

Detaliau

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 m. veiklos ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.17 KOM(2010) 486 galutinis 2008/0183 (COD) Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos data: 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos

Detaliau

Microsoft Word - wfh1D4_ doc

Microsoft Word - wfh1D4_ doc EUROPOS KOMISIJA Strasbūras, 5.2.2013 COM(2013) 44 final 2013/0024 (COD) C7-0034/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas (Tekstas svarbus EEE)

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/ m. kovo 11 d. - kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/ 18/ EB 2015 3 13 L 68/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2015/412 2015 m. kovo 11 d. kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2001/18/EB nuostatos dėl

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. li Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2016 m. liepos 14 d. (OR. en) 11273/16 MI 506 ENT 140 COMPET 424 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: gavimo data: 2016 m. liepos 7 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: Europos

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS

PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS Paskelbė Hagos tarptautinės

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 7.12.2016 A8-0371/4 4 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese Europos Parlamentas atmeta Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą. 7.12.2016 A8-0371/5 5 Marina Albiol Guzmán, Curzio Maltese 1 straipsnio 1 dalies

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 20 VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA IŠVADA DĖL VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO 2017 m. spalio 2 d. Nr. R5-509 Vilnius Vadovaujantis

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos ge

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos ge Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. liepos 8 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2013/0309 (COD) 10409/1/15 REV 1 PRANEŠIMAS nuo: kam: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų komitetui

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf

Microsoft Word - DBU programa ir planas.rtf PATVIRTINTA UAB Druskininkų butų ūkio direktoriaus 2017 m. balandžio mėn. 3 d. įsakymu Nr.22 UAB DRUSKININKŲ BUTŲ ŪKIO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2017-2019 METAMS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Druskininkų

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17 2005 1 11 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB, numatančios pirkimų tvarkos derinimą vandentvarkos,

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biu LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Teisės akto projekto lydraštis 2018-03-19 Nr. G-3004 LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 03 14 COM(2018) 134 final 2018/0060 (COD) Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo dėl neveiksnių pozicijų nuostolių minimalaus padengimo lygio iš dalies

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Ataskaita visuomenei 2014

Ataskaita visuomenei 2014 Efektyvi ekonominė šalies raida neįmanoma be efektyvios sistemos. Kelių transportas išlaiko svarbią poziciją tiek vidaus, tiek tarptautiniuose vežimuose. Pagrindinis šios rūšies pranašumas galimybė krovinius

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš da EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 09 27 COM(2012) 548 final 2012/0261 (COD)C7-0319/12 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas ir kartu

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto sistemų diegimo Europoje veiksmų planas ir kartu C 47/6 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2010 2 25 EUROPOS DUOMENŲ APSAUGOS PRIEŽIŪROS PAREIGŪNAS Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonė dėl Komisijos komunikato Pažangiųjų transporto

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų ir vidaus rinkos taisyklių taikymo visuotinės ekonominės

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl kelei EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 30.1.2013 COM(2013) 29 final 2013/0029 (COD) C7-0025/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA kuria dėl keleivių vežimo geležinkeliais valstybės viduje paslaugų

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE Sudaryta 1996

Detaliau

BoS 2017 XX Final Report on Guidelines on Authorisations.docx

BoS 2017 XX Final Report on Guidelines on Authorisations.docx EBA/GL/2017/09 08/11/2017 Gairės dėl informacijos, pateiktinos prašymuose išduoti leidimą vykdyti mokėjimo įstaigų, elektroninių pinigų įstaigų veiklą ir įregistruoti informavimo apie sąskaitas paslaugų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 25 COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl galutinės valstybių narių tarpusavio

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. balandžio 29 d. - dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžia

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. balandžio 29 d. - dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžia 2015 5 19 L 123/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/751 2015 m. balandžio 29 d. dėl tarpbankinių mokesčių už kortele grindžiamas mokėjimo

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 5.12.2018 A8-0392/33 33 Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola

Detaliau

2010 m. Inspekcijos veiklos ataskaita

2010 m. Inspekcijos veiklos ataskaita VALSTYBINö KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2010 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2011-02-18 Nr. 21B-2 Vilnius 2 TURINYS I. ĮŽANGA...3 II. VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI...4 III.

Detaliau