AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija"

Transkriptas

1 AB Grigeo

2 TURINYS 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA TARPINĖ INFORMACIJA INFORMACIJA APIE AUDITĄ ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS ĮMONIŲ MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIŲ BENDROVIŲ PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS SUTARTYS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS EMITENTO ĮSTATINIS KAPITALAS Juridinių asmenų registre įregistruotas įstatinis kapitalas Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius Akcijų suteikiamos teisės ir pareigos AKCININKAI Bendrovės akcininkų skaičius Pagrindiniai akcininkai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nuosavybės teise turintys daugiau kaip 5 procentus Emitento įstatinio kapitalo Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises Balsavimo teisų apribojimai Akcininkų tarpusavio susitarimai DUOMENYS APIE PREKYBĄ EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE Bendrovės akcijų pagrindinės charakteristikos Prekyba bendrovės akcijomis Bendrovės akcijų kapitalizacija Emitento vertybinių popierių prekyba kitose biržose ir organizuotose rinkose Savo akcijų supirkimas Informacija apie akcijų perleidimo apribojimus Informacija apie vertybinių popierių įsigijimą DARBUOTOJAI EMITENTO ĮSTATŲ PAKEITIMO TVARKA INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS Valdymo organų nariai Duomenys apie valdybos pirmininką, Prezidentą ir Viceprezidentą Finansams Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, pareigos), turima didesnė kaip 5 proc. įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.) Duomenys apie kiekvieno valdymo organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą INFORMACIJA APIE VALDYMO KODEKSO LAIKYMĄSI ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA Esminiai įvykiai emitento veikloje Naujausi įvykiai emitento veikloje Numatomi atidaryti filialai ir atstovybės Rizikos veiksniai Tiekėjai Segmentų informacija

3 14.7. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai einamaisiais ir artimiausiais finansiniais metais Grupės ir Įmonės finansiniai ir veiklos rodikliai Sandoriai su susijusiais asmenimis TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ Finansinės būklės ataskaitos Bendrųjų pajamų ataskaitos Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos Pinigų srautų ataskaitos Finansinių ataskaitų parengimo pagrindas Konsolidavimo principai Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai Investicinis turtas Nematerialus turtas Investicijos į dukterines bendroves Gautinos sumos Pinigai ir pinigų ekvivalentai Atsargos Įstatinis kapitalas Ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos Prekybos skolos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai Kitos veiklos pajamos Kitos veiklos sąnaudos Nebalansiniai straipsniai Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai

4 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA TARPINĖ INFORMACIJA Ataskaitos yra parengtos už 2018 m. 12 mėnesių. Tarpinė informacija už 2018 m. 12 mėnesių paruošta neatsižvelgiant į Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendime nurodytus reikalavimus. Informacija pagal minėtus reikalavimus bus pateikta Konsoliduotame metiniame pranešime už 2018 metus. 2. INFORMACIJA APIE AUDITĄ AB Grigeo (toliau Bendrovė arba Emitentas) tarpinė konsoliduota informacija už 2018 m. 12 mėnesių nėra audituota ar peržiūrėta auditorių. 3. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS Bendrovė 2018 m. gruodžio 31 d. turėjo devynias dukterines įmones AB Grigeo Klaipėda, UAB Grigeo Baltwood, UAB Grigeo Recycling, SIA Grigeo Recycling, PAT Mena Pak, UAB Grigeo investicijų valdymas, UAB Naujieji Verkiai, UAB Grigeo Packaging ir UAB Grigiškių energija. Statusas Emitentas Dukterinė įmonė Dukterinė įmonė Pavadinimas AB Grigeo AB Grigeo Klaipėda UAB Grigeo Baltwood Kodas Įstatinis kapitalas Eur ,55 Eur Eur AB GRIGEO tiesiogiai/ netiesiogiai valdoma akcijų dalis Adresas Bendrovė nėra įsigijusi savų akcijų Vilniaus g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav. 97,67 proc.** 100 proc.* Nemuno g. 2, Klaipėda, Klaipėdos m. sav. Vilniaus g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav. Telefonas Faksas El. paštas Interneto tinklalapis Teisinė forma akcinė bendrovė akcinė bendrovė uždaroji akcinė bendrovė Įregistravimo data 1991 m. gegužės 23 d m. rugsėjo 22 d m. balandžio 10 d. Registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras Valstybės įmonė Registrų centras Valstybės įmonė Registrų centras Statusas Dukterinė įmonė Dukterinė įmonė Dukterinė įmonė Pavadinimas UAB Grigeo Recycling SIA Grigeo Recycling PAT Mena Pak Kodas Įstatinis kapitalas Eur Eur UAH AB GRIGEO tiesiogiai/ netiesiogiai valdoma akcijų dalis Adresas 100 proc.***** 100 proc.**** 97,92 proc.*** Vilniaus g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav. Kārļa Ulmaņa gatve 3, Ryga, Latvija Koševovo g. 6, Černigovo sr., Mena, Ukraina Telefonas Faksas El. paštas Interneto tinklalapis Teisinė forma uždaroji akcinė bendrovė uždaroji akcinė bendrovė akcinė bendrovė Įregistravimo data 2010 m. liepos 16 d m. birželio 16 d m. gruodžio 30 d. Registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras Latvijos Respublikos įmonių registras Černigovo sr. Menos raj. valstybinė administracija 4

5 Pavadinimas Dukterinė įmonė Dukterinė įmonė Dukterinė įmonė Dukterinė įmonė UAB Grigeo investicijų valdymas UAB Naujieji Verkiai UAB Grigeo Packaging UAB Grigiškių energija Kodas Įstatinis kapitalas Eur Eur Eur Eur AB GRIGEO tiesiogiai/ netiesiogiai valdoma akcijų dalis Adresas 100 proc.* 100 proc.* 100 proc.* 100 proc.* Vilniaus g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav. Popieriaus g. 15, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. Vilniaus g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav. Vilniaus g. 10, Grigiškių m., Vilniaus m. sav. Telefonas Faksas El. paštas Interneto tinklalapis Teisinė forma uždaroji akcinė bendrovė uždaroji akcinė bendrovė uždaroji akcinė bendrovė uždaroji akcinė bendrovė Įregistravimo data 2009 m. liepos 10 d m. balandžio 6 d m. balandžio 10 d m. spalio 7 d. Registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras Valstybės įmonė Registrų centras Valstybės įmonė Registrų centras *- AB Grigeo tiesiogiai valdomų akcijų dalis. **- UAB Grigeo investicijų valdymas tiesiogiai valdomų akcijų dalis. ***- AB Grigeo Klaipėda tiesiogiai valdomų akcijų dalis. ****- UAB Grigeo Recycling tiesiogiai valdomų akcijų dalis. *****- UAB Grigeo investicijų valdymas ir AB Grigeo Klaipėda tiesiogiai valdomų akcijų dalis. 4. ĮMONIŲ MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS Valstybės įmonė Registrų centras Kurdami ir gamindami, visada galvojame apie Jus mūsų klientus, darbuotojus, partnerius, kolegas... Kas Jums svarbu ir kaip mes galime prisidėti prie Jūsų ir Jus supančios aplinkos gerovės. Misija Kurti ir gaminti aplinką tausojančius produktus, gerinant gyvenimo kokybę. Vizija Pripažintas Europos gamintojas. Vertybės 5. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIŲ BENDROVIŲ PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS AB Grigeo pagrindinė veikla gamina tualetinį popierių, popierinius rankšluosčius ir nosinaites, gofruotąjį kartoną, gofruotojo kartono gaminius. AB Grigeo Klaipėda gamina žaliavą gofruoto kartono gamybai - testlainerį (lygių sluoksnių kartoną), fliutingą (gofruoti skirtą popierių) ir korinį užpildą, kuris naudojamas baldų pramonėje. UAB Grigeo Baltwood gamina kietąsias ir dažytas kietąsias medienos plaušų plokštes. PAT Mena Pak (ukr. публiчне акцiонерне товариство МЕНА ПАК ) gofruotojo kartono ir gofruotojo kartono gaminių gamyba. UAB Grigeo Packaging gofruotojo kartono ir gofruotojo kartono gaminių gamyba, faktiškai 2018 m. veiklos nevykdė. 5

6 UAB Naujieji Verkiai nekilnojamojo turto statyba ir plėtra. UAB Grigiškių energija šilumos gamyba ir pardavimas, faktiškai 2018 m. veiklos nevykdė. UAB Grigeo Recycling antrinių žaliavų surinkimas ir paruošimas perdirbimui. SIA Grigeo Recycling antrinių žaliavų surinkimas ir paruošimas perdirbimui, faktiškai 2018 m. veiklos nevykdė. UAB Grigeo investicijų valdymas užsiima investicine veikla ir įmonių valdymu. 6. SUTARTYS SU VERTYBINIŲ POPIERIŲ VIEŠOSIOS APYVARTOS TARPININKAIS Bendrovė yra pasirašiusi sutartį su AB FMĮ Finasta dėl dividendų akcininkams išmokėjimo už 2004 m. ir vėlesnius finansinius metus. AB FMĮ Finasta 2015 m. gruodžio 21 d. buvo prijungta prie AB Šiaulių banko, kuris nuo minėtos dienos perėmė visus AB FMĮ Finasta turtą, teises ir įsipareigojimus. Bendrovė yra pasirašiusi sutartį su UAB FMĮ Orion Securities (A.Tumėno g. 4, Vilnius, tel. (8~5) , faks. (8~5) , dėl Bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos tvarkymo bei rinkos formavimo. 7. EMITENTO ĮSTATINIS KAPITALAS 7.1. Juridinių asmenų registre įregistruotas įstatinis kapitalas lentelė. Įstatinio kapitalo struktūra Akcijų rūšis Paprastosios vardinės akcijos Akcijų skaičius, vnt. Nominali vertė, Eur Bendra nominali vertė, Eur Dalis įstatiniame kapitale, proc , ,00 Visos AB Grigeo akcijos yra pilnai apmokėtos Informacija apie numatomą įstatinio kapitalo didinimą konvertuojant ar keičiant į akcijas išleistus skolos ar išvestinius vertybinius popierius AB Grigeo nėra išleidusi skolos ar išvestinių vertybinių popierių, kurie būtų konvertuojami į akcijas Akcijų suteikiamos teisės ir pareigos Akcininkai turi šias turtines bei neturtines teises: 1) gauti Bendrovės pelno dalį - dividendą; 2) gauti bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų; 3) nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis; 4) pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti; 5) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio; 6) gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį; 7) palikti testamentu visas arba dalį savo akcijų kitų asmenų nuosavybėn; 8) perleisti visas ar dalį akcijų kitų asmenų nuosavybėn Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka; 9) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose; 10) pagal akcijų suteikiamas teises (kiekviena 0,29 euro nominalios vertės pilnai apmokėta akcija suteikia vieną balsą) balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose; 6

7 11) Lietuvos Respublikos teisės aktų bei šių įstatų nustatyta tvarka ir sąlygomis gauti informaciją apie Bendrovę; 12) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri kilo dėl Bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat šiuose įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais; 13) įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame akcininkų susirinkime; 14) akcininkai gali turėti ir kitas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas, turtines ir neturtines teises. 8. AKCININKAI 8.1. Bendrovės akcininkų skaičius 2018 m. gruodžio 31 d. AB Grigeo akcininkų skaičius Pagrindiniai akcininkai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje nuosavybės teise turintys daugiau kaip 5 procentus Emitento įstatinio kapitalo 8.2. lentelė. Akcininkai, 2018 m. gruodžio 31 d. ir/arba 2017 m. gruodžio 31 d. nuosavybės teise turėję daugiau kaip 5 proc. emitento įstatinio kapitalo Akcininko vardas, pavardė (įmonės pavadinimas, rūšis, buveinės adresas, kodas) UAB GINVILDOS INVESTICIJA Turniškių g. 10a-2, Vilnius, Akcininkui nuosavybės teise, priklausanči ų paprastųjų vardinių akcijų skaičius, vnt m. gruodžio 31 d m. gruodžio 31 d. Turima įstatinio kapitalo dalis, proc. Nuosavybės teise priklausanči ų akcijų suteikiama balsų dalis, proc. Akcininkui nuosavybės teise, priklausanči ų paprastųjų vardinių akcijų skaičius, vnt. Turima įstatinio kapitalo dalis, proc. Nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiama balsų dalis, proc ,50 43, ,50 43,50 IRENA ONA MIŠEIKIENĖ ,07 13, ,96 11,96 Informacija apie UAB Ginvildos investicija akcininkus detaliau atskleista tarpinės informacijos 12 skyriuje Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises Akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises nėra Balsavimo teisų apribojimai Balsavimo teisių apribojimų nėra Akcininkų tarpusavio susitarimai Emitentui nėra žinomi akcininkų tarpusavio susitarimai, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės. 9. DUOMENYS APIE PREKYBĄ EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE AB Grigeo paprastosios vardinės akcijos yra AB NASDAQ VILNIUS oficialiajame prekybos sąraše (įmonės simbolis GRG1L). 7

8 9.1. Bendrovės akcijų pagrindinės charakteristikos 9.1.lentelė. Bendrovės akcijų pagrindinės charakteristikos Akcijų rūšis Paprastosios vardinės akcijos 9.2. Prekyba bendrovės akcijomis VP ISIN kodas 9.2.lentelė. Prekyba bendrovės akcijomis Ataskaitinis periodas Akcijų skaičius, vnt. Nominali vertė, Eur Bendra nominali vertė, Eur LT , Kaina, Eur Apyvarta, Eur Bendra apyvarta didžiausia mažiausia pask. sesijos vid. didžiausia mažiausia pask. sesijos 2014 m. 0,997 0,690 0,980 0, m. I ketv. 1,160 0,982 1,160 1, m. II ketv. 1,190 1,100 1,170 1, m. III ketv. 1,170 1,040 1,070 1, m. IV ketv. 1,100 1,030 1,100 1, m. 1,190 0,982 1,100 1, m. I ketv. 1,090 1,010 1,080 1, m. II ketv. 1,180 1,070 1,150 1, m. III ketv. 1,220 1,140 1,180 1, m. IV ketv. 1,250 1,120 1,130 1, m. 1,250 1,010 1,130 1, m. I ketv. 1,130 1,080 1,090 1, m. II ketv. 1,130 1,080 1,130 1, m. III ketv. 1,380 1,150 1,350 1, m. IV ketv. 1,490 1,340 1,390 1, m. 1,490 1,080 1,390 1, m. I ketv. 1,460 1,355 1,410 1, m. II ketv. 1,480 1,350 1,440 1, m. III ketv. 1,575 1,435 1,500 1, m. IV ketv. 1,500 1,325 1,325 1, pav. Akcijos kainos ir apyvarta vnt. Eur 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, akcijos kaina, Eur apyvarta, Eur

9 9.3. Bendrovės akcijų kapitalizacija 9.3. lentelė. Bendrovės akcijų kapitalizacija Paskutinės sesijos data Kapitalizacija, Eur Emitento vertybinių popierių prekyba kitose biržose ir organizuotose rinkose Bendrovės akcijomis kitose biržose ir organizuotose rinkose neprekiaujama Savo akcijų supirkimas Bendrovė ir jos grupės įmonės savų akcijų per ataskaitinį laikotarpį nesupirkinėjo ir jų nėra įsigijusios Informacija apie akcijų perleidimo apribojimus Bendrovės akcijoms jokių perleidimo apribojimų nėra Informacija apie vertybinių popierių įsigijimą Oficialus pasiūlymas įsigyti Emitento akcijų per ataskaitinį laikotarpį nebuvo skelbtas. Emitentas taip pat neskelbė oficialaus pasiūlymo įsigyti kitų asmenų išleistų vertybinių popierių. 10. DARBUOTOJAI Kaip atskleista 2018 m. ankstesnėje tarpinėje ataskaitoje, reikšmingų darbuotojų skaičiaus ar darbo užmokesčio dydžio pokyčio nebuvo. Per 2018 m mėn. Grupės įmonėse vyko natūrali darbuotojų kaita. Vidutinio darbo užmokesčio pokytį labiausiai lėmė šie veiksniai: aukštesnių kompetencijų darbuotuojų poreikis įgyvendinus ivesticinius projektus ir tokių darbuotojų pritraukimas bei darbo rinkos veiksniai lentelė. Grupės darbuotojų skaičius Darbuotojų skaičius lentelė. Įmonės darbuotojų skaičius Darbuotojų skaičius

10 10.3. lentelė. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius, darbo užmokestis ir grupavimas pagal išsilavinimą per 2018 m mėn. Vidutinis darbo Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą Darbuotojai užmokestis, Eur* Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis Pagrindinis Darbininkai Specialistai Vadovai Iš viso lentelė. Grupės vidutinis darbuotojų skaičius, darbo užmokestis ir grupavimas pagal išsilavinimą per 2017 m mėn. Vidutinis darbo Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą Darbuotojai užmokestis, Eur* Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis Pagrindinis Darbininkai Specialistai Vadovai Iš viso lentelė. Įmonės vidutinis darbuotojų skaičius, darbo užmokestis ir grupavimas pagal išsilavinimą per 2018 m mėn. Darbuotojai Vidutinis darbo užmokestis, Eur Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis Pagrindinis Darbininkai Specialistai Vadovai Iš viso lentelė. Įmonės vidutinis darbuotojų skaičius, darbo užmokestis ir grupavimas pagal išsilavinimą per 2017 m mėn. Darbuotojai Vidutinis darbo užmokestis, Eur Darbuotojų grupavimas pagal išsilavinimą Aukštasis Aukštesnysis Vidurinis Pagrindinis Darbininkai Specialistai Vadovai Iš viso * - informacija apie vidutinį darbo užmokestį pateikiama be PAT Mena Pak siekiant parodyti tikslesnį grupės vidutinį darbo užmokestį, neįtakojamą Ukrainos grivinos valiutos svyravimo. 11. EMITENTO ĮSTATŲ PAKEITIMO TVARKA AB Grigeo įstatai keičiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 12. INFORMACIJA APIE EMITENTO VALDYMO ORGANUS Bendrovė turi visuotinį akcininkų susirinkimą, vienasmenį valdymo organą bendrovės vadovą (prezidentą), kolegialius priežiūros organus stebėtojų tarybą ir Audito komitetą bei kolegialų valdymo organą valdybą. Bendrovės stebėtojų tarybą iš 5 narių ketverių metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Stebėtojų taryba renka valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų. Bendrovės valdyba sudaryta iš 5 narių. Stebėtojų taryba renka Audito komiteto narius ir atšaukia juos iš pareigų. Bendrovės Audito komitetas sudarytas iš 3 narių. 10

11 Bendrovės stebėtojų taryba atstovauja akcininkams ir kartu su Audito komitetu atlieka priežiūros funkcijas. Bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba Valdymo organų nariai lentelė. Bendrovės stebėtojų tarybos, Audito komiteto, valdybos ir administracijos nariai, išsilavinimas ir jų dalyvavimas bendrovės įstatiniame kapitale Vardai, pavardės Pareigos Išsilavinimas Kadencija STEBĖTOJŲ TARYBA Turima kapitalo ir balsų dalis, proc. Norimantas Stankevičius Pirmininkas Aukštasis 4,41 Vilius Oškeliūnas Narys Aukštasis Nuo iki m. eilinio Romualdas Degutis Narys Aukštasis 0,03 visuotinio akcininkų Tautvilas Adamonis Narys Aukštasis susirinkimo - Daiva Duksienė Narė Aukštasis - AUDITO KOMITETAS Norimantas Stankevičius Narys Aukštasis Nuo iki 4,41 Tautvilas Adamonis Narys Aukštasis 2019 m. eilinio - visuotinio akcininkų Daiva Duksienė Narė Aukštasis susirinkimo - VALDYBA Gintautas Pangonis Pirmininkas Aukštasis - Nina Šilerienė Narė Aukštasis Nuo iki 0, m. eilinio Vigmantas Kažukauskas Narys Aukštasis 0,85 visuotinio akcininkų Vytautas Juška Narys Aukštasis susirinkimo - Normantas Paliokas Narys Aukštasis - ADMINISTRACIJA Gintautas Pangonis Prezidentas Aukštasis - - Nina Šilerienė Viceprezidentė Finansams Aukštasis - 0,24 Vigmantas Kažukauskas Viceprezidentas Verslo vystymui Aukštasis - 0,85 Vytautas Juška Viceprezidentas Pirkimui ir logistikai Aukštasis - - Robertas Krutikovas Generalinis direktorius Aukštasis - 0, Duomenys apie valdybos pirmininką, Prezidentą ir Viceprezidentą Finansams Gintautas Pangonis valdybos pirmininkas, Prezidentas. Išsilavinimas aukštasis. Specialybė - daugiakanalinio elektros ryšio inžinierius. Darbovietės per 10 paskutinių metų: AB Grigeo AB Grigeo Darbovietės pavadinimas Užimamos pareigos Generalinis direktorius, valdybos pirmininkas Prezidentas, valdybos pirmininkas Nina Šilerienė Viceprezidentė Finansams. Išsilavinimas aukštasis. Profesija buhalterinės apskaitos, kontrolės ir ūkinės veiklos analizės ekonomistė. Darbovietės per 10 paskutinių metų: AB Grigeo AB Grigeo Darbovietės pavadinimas Užimamos pareigos Finansų direktorė, valdybos narė Viceprezidentė Finansams, valdybos narė 11

12 12.3. Duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, pareigos), turima didesnė kaip 5 proc. įmonių kapitalo ir balsų dalis, proc.) lentelė. Bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos narių dalyvavimas kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje Vardas, pavardė Norimantas Stankevičius Vilius Oškeliūnas Romualdas Degutis Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas Dalyvavimas veikloje Pareigos Dalyvavimas kapitale Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas Turimų kapitalo ir balsų dalis, proc. AB Grigeo Stebėtojų tarybos pirmininkas AB Grigeo 4,41 UAB Didma Projektų direktorius UAB Didma 51,0 UAB Statybų namai 62,0 UAB Technikos namai 62,0 AB Grigeo Stebėtojų tarybos narys UAB Atelier Investment Management Direktorius UAB Atelier Investment Valdybos narys Management UAB Gerovės valdymas Gerovės valdytojas UAB IM investment Ars Lab Limited, IE Tautvilas Adamonis AB Grigeo Daiva Duksienė Gintautas Pangonis Direktorius Valdybos pirmininkas KŪB Gerovės partneriai Tikrasis narys AB Grigeo Stebėtojų tarybos narys AB Grigeo 0,03 UAB Telesat UAB Telesat Valdybos narys 50,0 sprendimai sprendimai UAB Antena Valdybos pirmininkas UAB Antena 35,0 UAB InComSystems Valdybos pirmininkas UAB InComSystems 60,0 UAB InComSystems Generalinis direktorius AB Grigeo UAB Autodina UAB Vilturas UAB Ginekologijos ir šeimos klinika AB Grigeo UAB Ginvildos investicija AB Grigeo AB Grigeo Klaipėda UAB Naujieji Verkiai UAB Grigeo Baltwood UAB Grigeo Packaging UAB Grigiškių energija UAB Grigeo Recycling UAB Grigeo investicijų valdymas Stebėtojų tarybos narys Stebėtojų tarybos narė Vyriausioji buhalterė Vyriausioji buhalterė Vyriausioji buhalterė Prezidentas Direktorius Valdybos pirmininkas Valdybos pirmininkas Valdybos pirmininkas Valdybos pirmininkas Valdybos pirmininkas Valdybos pirmininkas Valdybos pirmininkas Valdybos pirmininkas UAB Ginvildos investicija 100,0 12

13 Vardas, pavardė Normantas Paliokas Vigmantas Kažukauskas Vytautas Juška Nina Šilerienė Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas PAT Mena Pak SIA Grigeo Recycling Dalyvavimas veikloje Pareigos Stebėtojų tarybos pirmininkas Stebėtojų tarybos pirmininkas Dalyvavimas kapitale Įmonės, įstaigos ir organizacijos pavadinimas Turimų kapitalo ir balsų dalis, proc. UAB Elnorma Direktorius UAB Elnorma 100,0 AB Grigeo Valdybos narys AB Grigeo AB Grigeo AB Grigeo Klaipėda UAB Grigeo Baltwood UAB Naujieji Verkiai UAB Naujieji Verkiai UAB Grigeo Packaging UAB Grigeo Packaging UAB Grigiškių energija UAB Grigiškių energija UAB Grigeo investicijų valdymas UAB Grigeo investicijų valdymas SIA Grigeo Recycling PAT Mena Pak AB Grigeo AB Grigeo AB Grigeo Klaipėda UAB Grigeo Baltwood UAB Grigeo Recycling UAB Grigiškių energija SIA Grigeo Recycling AB Grigeo AB Grigeo AB Grigeo Klaipėda UAB Naujieji Verkiai UAB Grigeo Baltwood UAB Grigeo Packaging UAB Grigiškių energija UAB Grigeo investicijų valdymas Viceprezidentas Verslo vystymui Valdybos narys Valdybos narys Valdybos narys Direktorius Valdybos narys Direktorius Valdybos narys Direktorius Valdybos narys Direktorius Valdybos narys Stebėtojų tarybos narys Stebėtojų tarybos narys Viceprezidentas Pirkimui ir logistikai Valdybos narys Valdybos narys Valdybos narys Valdybos narys Valdybos narys Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas Viceprezidentė Finansams Valdybos narė Valdybos narė Valdybos narė Valdybos narė Valdybos narė Valdybos narė Valdybos narė AB Grigeo 0,85 AB Grigeo 0, Duomenys apie kiekvieno valdymo organų nario kadencijos pradžią ir pabaigą AB Grigeo stebėtojų taryba išrinkta 2015 m. balandžio 30 d. ketverių metų kadencijai (iki 2019 m.). Bendrovės valdyba išrinkta 2015 m. balandžio 30 d. ketverių metų kadencijai (iki 2019 m.). 13

14 13. INFORMACIJA APIE VALDYMO KODEKSO LAIKYMĄSI AB Grigeo toliau laikosi Vilniaus vertybinių popierių biržos patvirtinto listinguojamų bendrovių valdymo kodekso. Metiniame pranešime už 2017 metus paskelbtos informacijos pasikeitimų nėra. 14. ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APŽVALGA Esminiai įvykiai emitento veikloje Šiame skyriuje yra pateikta visų AB Grigeo paskelbtų pranešimų apie esminį įvykį santrauka. Pilną pranešimų tekstą galima rasti bendrovės tinklapyje: AB Grigeo ir UAB Grigeo Baltwood su Vokietijos bendrove Homanit Holding GmbH susitarė nutraukti ketinimų protokolą dėl 100 proc. UAB Grigeo Baltwood akcijų pardavimo Per 2017 m. Grupė pasiekė 129,9 mln. Eur konsoliduotą pardavimo apyvartą. Per tą patį laikotarpį Bendrovės pardavimai siekė 71 mln. Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 8,4 mln. Eur, o Bendrovė 2,9 mln. Eur AB Grigeo gavo Lietuvos banko valdybos 2018 m. kovo 13 d. nutarimą Nr Dėl AB Grigeo padaryto teisės pažeidimo AB Grigeo valdybos iniciatyva ir sprendimu 2018 m. balandžio 26 d val. šaukiamas eilinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas. Taipogi nuspręsta siūlyti skirti dividentams EUR, t.y. po 0,06 EUR vienai akcijai AB Grigeo eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė: Patvirtinti Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų rinkinį už 2017 m m. Bendrovės pelną paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui pateiktą Bendrovės pelno paskirstymo projektą. Išrinkti audito įmonę KPMG Baltics, UAB 2018 m. ir 2019 m. Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirųjų finansinių ataskaitų auditui atlikti m. I ketv. Grupė pasiekė 36,1 mln. EUR konsoliduotą pardavimo apyvartą. Per tą patį laikotarpį Bendrovės pardavimai siekė 20,5 mln. EUR. Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 3,5 mln. EUR, o Bendrovė 0,8 mln. EUR m. I pusm. Grupė pasiekė 71,6 mln. EUR konsoliduotą pardavimo apyvartą. Per tą patį laikotarpį Bendrovės pardavimai siekė 40,4 mln. EUR. Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 7,8 mln. EUR, o Bendrovė 1,3 mln. EUR AB Grigeo valdyba priėmė sprendimą dėl AB Grigeo verslo dalies gofruotojo kartono gamybos verslo perleidimo savo 100 proc. valdomai dukterinei bendrovei UAB Grigeo Packaging mainais už naujai išleidžiamas UAB Grigeo Packaging akcijas Gauta audito komiteto nuomonė dėl sandorio su dukterine įmone UAB Grigeo Packaging m. I-III ketv. Grupė pasiekė 108 mln. EUR konsoliduotą pardavimo apyvartą. Per tą patį laikotarpį Bendrovės pardavimai siekė 61,5 mln. EUR. Ataskaitiniu laikotarpiu Grupė uždirbo 11,7 mln. EUR, o Bendrovė 1,6 mln. EUR AB Grigeo Valdybos posėdyje buvo patvirtintas 2019 m. biudžetas AB Grigeo pateikė tarpinės informacijos rengimo ir finansinių rezultatų skelbimo 2019 metais kalendorių Naujausi įvykiai emitento veikloje Šiame skyriuje yra pateikta visų AB Grigeo paskelbtų naujausių pranešimų apie esminį įvykį santrauka AB Grigeo perleido verslo dalį gofruotojo kartono gamybos verslą savo 100 proc. valdomai dukterinei bendrovei UAB Grigeo Packaging AB Grigeo gavo Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus sprendimą Nr Dėl poveikio priemonės taikymo AB Grigeo Numatomi atidaryti filialai ir atstovybės Bendrovė turi rinkodaros ir marketingo atstovus Latvijoje ir Estijoje metais neplanuojama atidaryti atstovybių ar filialų. 14

15 14.4. Rizikos veiksniai Finansinės ir kitos rizikos bei jų valdymas yra atskleistas 2017 m. metinės audituotos atskaitomybės 3 pastaboje ir metinio pranešimo 13.4 skyriuje, esminių pasikeitimų per 2018 m. nėra Tiekėjai lentelė. Įmonės pagrindinių žaliavų, medžiagų ir detalių tiekėjai pagal šalis Segmentų informacija Tiekėjo šalis 2018 m mėn m mėn. proc. proc. Lietuva 56,3 56,5 Suomija 20,7 19,7 Estija 7,1 4,2 Austrija 3,4 2,3 Šveicarija 2,7 - Lenkija 2,6 7,2 Vokietija 2,2 2,7 Švedija 1,5 3,8 Latvija 1,3 1,6 Italija 0,9 0,8 Kitos šalys 1,3 1,2 VISO 100,0 100,0 Sprendimų priėmimo tikslais Grupės veikla yra skirstoma į tris verslo vienetus pagal gaminamus produktus ir turi tris atskleidžiamus segmentus: popieriaus ir popieriaus gaminių, medienos plaušų plokščių bei žaliavos gofruotajam kartonui ir susijusių gaminių. Grupė ir Bendrovė Segmentų informaciją analizuoja tik iki bendrojo pelno, nes kitos veiklos ir finansinės veiklos pajamų ir sąnaudų nepriskiria jokiam segmentui. Segmentų informacija pagal šiuos tris segmentus pateikiama žemiau: lentelė. Grupės segmentų 2018 m mėn. konsoliduota informacija Popierius ir popieriaus gaminiai Medienos plaušų plokštės Žaliava gofruotajam kartonui ir susiję gaminiai Nepaskirstyta Eliminavimas IŠ VISO: Pardavimai Pardavimai tarp segmentų - ( ) ( ) ( ) Nekonsoliduoti segmentų pardavimai ( ) Pardavimų savikaina ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Bendrasis pelnas Nusidėvėjimas ir amortizacija Segmento nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai, investicinis ir nematerialusis turtas Prestižas Segmento investicijos

16 lentelė. Grupės segmentų 2017 m mėn. konsoliduota informacija Popierius ir popieriaus gaminiai Medienos plaušų plokštės Žaliava gofruotajam kartonui ir susiję gaminiai Nepaskirstyta Eliminavimas IŠ VISO: Pardavimai Pardavimai tarp segmentų - ( ) ( ) ( ) Nekonsoliduoti segmentų pardavimai ( ) Pardavimų savikaina ( ) ( ) ( ) ( ) - ( ) Bendrasis pelnas Nusidėvėjimas ir amortizacija Segmento nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai, investicinis ir nematerialusis turtas Prestižas Segmento investicijos lentelė. Įmonės segmentų 2018 m mėn. informacija Popierius ir popieriaus gaminiai Gofruotasis kartonas ir susiję gaminiai Nepaskirstyta IŠ VISO: Pardavimai Pardavimų savikaina ( ) ( ) ( ) ( ) Bendrasis pelnas Nusidėvėjimas ir amortizacija Segmento nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai, investicinis ir nematerialusis turtas Segmento investicijos lentelė. Įmonės segmentų 2017 m mėn. informacija Popierius ir popieriaus gaminiai Gofruotasis kartonas ir susiję gaminiai Nepaskirstyta IŠ VISO: Pardavimai Pardavimų savikaina ( ) ( ) ( ) ( ) Bendrasis pelnas Nusidėvėjimas ir amortizacija Segmento nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai, investicinis ir nematerialusis turtas Segmento investicijos

17 lentelė. Grupės ir Įmonės pardavimai pagal šalis Grupė Įmonė Šalis 2018 m mėn m mėn m mėn m mėn. tūkst. tūkst. tūkst. tūkst. proc. proc. proc. proc. Eur Eur Eur Eur Lietuva , , , ,88 Latvija , , , ,12 Lenkija , , , ,88 Švedija , , , ,51 Danija , , , ,93 Estija , , , ,97 Nyderlandai , , , ,76 Serbija 184 0, Suomija , , , ,86 Didžioji Britanija , , , ,06 Norvegija 398 0, , , ,15 Čekija 503 0, ,01 2 0,00 5 0,01 Vokietija 738 0, , , ,10 Baltarusija , , , ,03 Vengrija 211 0, , , ,08 Italija 442 0, , ,03 Prancūzija 197 0, , , ,02 Ukraina , , , ,98 Rusija 836 0, , , ,43 Austrija , , , Kitos šalys 594 0, , , ,22 Iš viso , , , , Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai einamaisiais ir artimiausiais finansiniais metais Planuojama, kad įmonių grupė, kurią sudaro AB Grigeo, UAB Grigeo Baltwood, AB Grigeo Klaipėda, UAB Grigeo Recycling bei PAT Mena Pak, 2019 m. pasieks 154 mln. EUR pardavimų apyvartą, o pelnas prieš apmokestinimą sieks 14,4 mln. EUR. Prognozuojama Grupės EBITDA 2019 m. 27,2 mln. EUR. Taip pat planuojama, kad Bendrovės pardavimai 2019 m. sieks 66,5 mln. EUR. Bendrovė uždirbs 2,4 mln. EUR pelno prieš apmokestinimą, o EBITDA sieks 8,6 mln. EUR. Šios prognozės nėra audituotos. 17

18 14.8. Grupės ir Įmonės finansiniai ir veiklos rodikliai lentelė. Grupės finansiniai ir veiklos rodikliai Finansinis rodiklis 2014 m mėn. audituota 2015 m mėn. audituota 2016 m mėn. audituota 2017 m mėn. audituota 2018 m mėn. neaudituota EBITDA EBITDA pelningumas 15,9% 17,7% 15,7% 17,6% 19,7% Bendrasis pelningumas 18,5% 19,8% 17,1% 18,6% 20,9% Veiklos pelningumas 7,9% 8,7% 5,0% 7,0% 10,4% Grynasis pelningumas 6,9% 7,5% 4,3% 7,1% 9,9% ROE pelningumas 17,6% 17,4% 9,1% 17,2% 22,8% ROA pelningumas 7,6% 7,7% 3,9% 7,7% 12,2% Bendrasis likvidumo koeficientas 0,71 0,81 0,56 0,69 0,96 Skubaus padengimo koeficientas 0,44 0,46 0,33 0,42 0,61 Padengimo grynaisiais pinigais rodiklis 0,049 0,026 0,014 0,014 0,144 P/E 9,49 9,35 16,80 9,97 6,18 Pagrindinis pelnas akcijai 0,103 0,118 0,067 0,139 0,214 Skolos - nuosavybės koeficientas 1,20 1,13 1,34 1,05 0,72 Skolos koeficientas 0,52 0,51 0,56 0,51 0, lentelė. Įmonės finansiniai ir veiklos rodikliai Finansinis rodiklis 2014 m mėn. audituota 2015 m mėn. audituota 2016 m mėn. audituota 2017 m mėn. audituota 2018 m mėn. neaudituota EBITDA EBITDA pelningumas 16,6% 15,6% 16,3% 14,4% 11,3% Bendrasis pelningumas 17,4% 16,4% 16,5% 16,1% 12,6% Veiklos pelningumas 7,7% 5,4% 4,7% 3,9% 2,1% Grynasis pelningumas 7,0% 5,3% 5,5% 5,1% 3,4% ROE pelningumas 9,9% 7,8% 8,2% 9,1% 7,1% ROA pelningumas 5,7% 4,2% 4,4% 5,0% 4,0% Bendrasis likvidumo koeficientas 0,54 0,79 0,55 0,72 0,75 Skubaus padengimo koeficientas 0,38 0,44 0,38 0,51 0,51 Padengimo grynaisiais pinigais rodiklis 0,017 0,001 0,000 0,000 0,000 Pagrindinis pelnas akcijai 0,052 0,043 0,047 0,055 0,042 Skolos - nuosavybės koeficientas 0,77 0,81 0,79 0,77 0,81 Skolos koeficientas 0,41 0,43 0,43 0,43 0,45 Aukščiau nurodyti rodikliai yra apskaičiuoti laikantis Nasdaq Vilnius rekomenduojamų apskaičiavimo formulių: EBITDA pelningumas = EBITDA / pardavimų pajamos Bendrasis pelningumas = bendrasis pelnas / pardavimų pajamos Veiklos pelningumas = veiklos pelnas / pardavimų pajamos 18

19 ROE pelningumas = grynasis pelnas / vidutinė savininkų nuosavybė ROA pelningumas = grynasis pelnas / vidutinis turtas Bendrasis likvidumo koeficientas = trumpalaikis turtas / trumpalaikiai isipareigojimai Skubaus padengimo koeficientas = (trumpalaikis turtas - atsargos) / trumpalaikiai isipareigojimai Padengimo grynaisiais pinigais rodiklis = pinigai ir pinigų ekvivalentai / trumpalaikiai isipareigojimai P/E = akcijos rinkos kaina / pagrindinis pelnas akcijai Pagrindinis pelnas akcijai = (grynasis pelnas - privilegijuotųjų akcijų dividendai) / vidutinis svertinis paprastųjų akcijų skaičius apyvartoje Skolos - nuosavybės koeficientas = įsipareigojimai / nuosavas kapitalas Skolos koeficientas = įsipareigojimai / turtas Sandoriai su susijusiais asmenimis Visi sandoriai su susijusiomis šalimis buvo vykdomi rinkos kainomis. AB Grigeo Klaipėda AB Grigeo dukterinė įmonė. UAB Grigeo Baltwood AB Grigeo dukterinė įmonė. PAT Mena Pak AB Grigeo dukterinė įmonė. UAB Grigeo investicijų valdymas AB Grigeo dukterinė įmonė. UAB Ginvildos Investicija AB Grigeo pagrindinis akcininkas. UAB Statybų namai įmonė, susijusi su Stebėtojų tarybos nariais. UAB Grigeo Packaging grupės nekonsoliduojama dukterinė įmonė. UAB Naujieji Verkiai grupės nekonsoliduojama dukterinė įmonė. UAB Grigeo Recycling AB Grigeo dukterinė įmonė. SIA Grigeo Recycling AB Grigeo dukterinė įmonė. UAB Grigiškių energija grupės nekonsoliduojama dukterinė įmonė lentelė. Grupės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2018 m mėn. ir atitinkami gautinų / mokėtinų sumų likučiai 2018 m. gruodžio 31 d. Prekių ir paslaugų pardavimai Prekių ir paslaugų pirkimai Gautinos sumos * Mokėtinos sumos Įmonės, darančios reikšmingą įtaką Dukterinės įmonės Kitos susijusios įmonės Iš viso * Gautinos sumos apima išankstinius apmokėjimus už prekes ir paslaugas lentelė. Įmonės sandoriai su susijusiomis šalimis per 2018 m mėn. ir atitinkami gautinų / mokėtinų sumų likučiai 2018 m. gruodžio 31 d. Prekių ir paslaugų pardavimai Prekių ir paslaugų pirkimai Gautinos sumos * Mokėtinos sumos Įmonės, darančios reikšmingą įtaką Dukterinės įmonės Kitos susijusios įmonės Iš viso

20 15. TARPINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ Finansinės būklės ataskaitos Pastabos Grupė Įmonė TURTAS ILGALAIKIS TURTAS: Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai Investicinis turtas Nematerialus turtas Investicijos į dukterines bendroves Investicijos į kitas įmones Ilgalaikės gautinos sumos Atidėtojo pelno mokesčio turtas ILGALAIKIO TURTO IŠ VISO TRUMPALAIKIS TURTAS: Atsargos Gautinos sumos Kitas trumpalaikis turtas Avansinis pelno mokestis Pinigai ir pinigų ekvivalentai TRUMPALAIKIO TURTO IŠ VISO TURTO IŠ VISO NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI NUOSAVAS KAPITALAS: Įstatinis kapitalas Akcijų priedai Privalomasis rezervas Rezervas savoms akcijoms įsigyti Apsidraudimo rezervas (75.292) ( ) (43.029) (67.831) Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas ( ) ( ) - - Nepaskirstytasis pelnas Nekontroliuojanti dalis NUOSAVO KAPITALO IŠ VISO ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI: Dotacijos ir subsidijos Ilgalaikės paskolos Paskolos iš dukterinių įmonių Lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimai Finansinių instrumentų tikroji vertė Ilgalaikės išmokos darbuotojams Ilgalaikės prekybos skolos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai ILGALAIKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI: Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis Trumpalaikės paskolos Paskolos iš dukterinių įmonių Ilgalaikių lizingo (finansinės nuomos) įsipareigojimų einamųjų metų dalis Mokėtinas pelno mokestis Prekybos skolos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai TRUMPALAIKIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

21 15.2. Bendrųjų pajamų ataskaitos Pas tab os 2018 m. sausis gruodis 2017 m. sausis gruodis Grupė 2018 m. spalis gruodis 2017 m. spalis gruodis 2018 m. sausis gruodis 2017 m. sausis gruodis Įmonė 2018 m. spalis gruodis 2017 m. spalis gruodis Pardavimų pajamos Pardavimų savikaina Bendrasis pelnas Kitos veiklos pajamos Pardavimo ir paskirstymo sąnaudos Bendrosios ir administracinės sąnaudos 15. Kitos veiklos sąnaudos Veiklos pelnas Finansinės veiklos pajamos Finansinės veiklos sąnaudos Pelnas prieš apmokestinimą Pelno mokestis (68.287) ( ) (58.061) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) GRYNASIS PELNAS Kitos bendrosios pajamos: Valiutų kursų skirtumai dėl užsienio įmonių finansinių ( ) (75.434) ataskaitų perskaičiavimo Pinigų srautų apsidraudimas veiksminga tikrosios vertės pokyčio dalis (890) Viso bendrųjų pajamų, atėmus mokesčius Grynasis pelnas priskirtinas: Bendrovės akcininkams Nekontroliuojančiai daliai Viso priskirtino grynojo pelno Pagrindinis ir sumažintas pelnas vienai akcijai 0,214 0,139 0,040 0,053 0,042 0,055 0,017 0,018 Pakoreguotas pelnas neatskaičius palūkanų, mokesčių, nusidėvėjimo ir amortizacijos (pakoreguota EBITDA) 21

22 15.3. Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos Grupė Įstatinis kapitalas Akcijų priedai Privalomasis rezervas Rezervas savoms akcijoms įsigyti Apsidraudimo rezervas Užsienio valiutos perskaičiavimo rezervas Nekontroliuojanti dalis Nepaskirstytasis pelnas Iš viso 2016 m. gruodžio 31 d ( ) ( ) Grynasis pelnas Kitos bendrosios ( ) (4.079) - (92.182) pajamos (sąnaudos) Patvirtinti dividendai ( ) ( ) Sandoriai su nekontroliuojančia dalimi ( ) - ( ) 2017 m. gruodžio 31 d ( ) ( ) Grynasis pelnas Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) Rezervas savoms akcijoms įsigyti ( ) Patvirtinti dividendai ( ) ( ) Sandoriai su nekontroliuojančia dalimi (63.069) - (63.069) 2018 m. gruodžio 31 d (75.292) ( ) Įmonė Įstatinis kapitalas Akcijų priedai Privalomasis rezervas Rezervas savoms akcijoms įsigyti Apsidraudimo rezervas Nepaskirstytasis pelnas Iš viso 2016 m. gruodžio 31 d ( ) Grynasis pelnas Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) Patvirtinti dividendai ( ) ( ) 2017 m. gruodžio 31 d (67.831) Grynasis pelnas Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos) Rezervas savoms akcijoms įsigyti ( ) Patvirtinti dividendai ( ) ( ) 2018 m. gruodžio 31 d (43.029)

23 15.4. Pinigų srautų ataskaitos Grupė Įmonė PINIGŲ SRAUTAI IŠ PAGRINDINĖS VEIKLOS Pelnas prieš apmokestinimą Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas Nusidėvėjimas ir amortizacija, įskaitant subsidijas Finansinių (pajamų) sąnaudų eliminavimas ( ) Nuostoliai (pelnas) iš nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų pardavimo ir nurašymo ( ) ( ) ( ) ( ) Nuostoliai (pelnas) perleidus aplinkos taršos leidimus ( ) ( ) ( ) ( ) Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertės sumažėjimas (atstatymas) Abejotinų gautinų sumų vertės sumažėjimas (atstatymas) (65.414) VISO Apyvartinio kapitalo pasikeitimai Prekybos ir kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) ( ) ( ) ( ) ( ) Atsargų sumažėjimas (padidėjimas) ( ) ( ) ( ) ( ) Kito turto sumažėjimas (padidėjimas) ( ) ( ) Prekybos ir kitų įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) VISO ( ) ( ) ( ) (Sumokėtos) palūkanos ( ) ( ) ( ) ( ) Grąžintas (sumokėtas) pelno mokestis ( ) ( ) - (59.461) GRYNIEJI PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų bei nematerialiojo turto (įsigijimas) ( ) ( ) ( ) ( ) Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų perleidimas Gautos dotacijos ir subsidijos Įplaukos iš aplinkos taršos leidimų pardavimo Gauti dividendai Nekontroliuojančios dalies įsigijimas - ( ) - - GRYNIEJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI ( ) ( ) ( ) ( ) FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI Dividendų (išmokėjimas) ( ) ( ) ( ) ( ) Paskolų (grąžinimas) ( ) ( ) ( ) ( ) Paskolų gavimas Kredito linijų gavimas (grąžinimas) Gautos paskolos iš dukterinių ir susijusių įmonių Grąžintos paskolos dukterinėms ir susijusioms įmonėms - - ( ) - Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai) ( ) ( ) (66.763) ( ) GRYNIEJI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI ( ) ( ) ( ) ( ) GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS (SUMAŽĖJIMAS) (28.259) (628) 21 PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE

Microsoft Word - 2_METINIS_PRANESIMAS_2008_LT su parasais be ak CORR

Microsoft Word - 2_METINIS_PRANESIMAS_2008_LT su parasais be ak CORR AB GRIGIŠKĖS KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2008 METUS TURINYS 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTAS PRANEŠIMAS... 4 2. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS... 4

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

APB APRANGA 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaito

APB APRANGA 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaito APB APRANGA m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M O N

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA)

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2013 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2013

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas 2013.05.31 Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, ir LR

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Prospekto santraukos vertimas i lietuviu k

Prospekto santraukos vertimas i lietuviu k II. SANTRAUKA Ši Santrauka (toliau Santrauka) yra viešo siūlymo (toliau Siūlymas), kuriuo siūloma AUGA group, AB (toliau Emitentas arba Bendrovė, Bendrovė kartu su jos Dukterinėmis įmonėmis vadinama Grupe)

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT2014_ _vakaras

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT2014_ _vakaras AB INVALDA LT KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS, KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2014 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE,

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2016 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai 2016-10-21 Teo ir Omnitel įmonių grupė teikia integruotas telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugas Lietuvos gyventojams ir verslui bei kuria pažangiausius duomenų

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

AKCINĖS BENDROVĖS TEO LT, AB

AKCINĖS BENDROVĖS TEO LT, AB TELIA LIETUVA, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. KOVO 31 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2018 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2018

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

Banko įstatai_lt

Banko įstatai_lt AB SEB BANKO ĮSTATAI Įstatų nauja redakcija, patvirtinta visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2015 m. rugsėjo 3 d. I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. AB SEB bankas (toliau Bankas) yra kredito

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT _FINAL.doc

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT _FINAL.doc AB INVALDA LT KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2013 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE PATEIKIAMOS KARTU SU NEPRIKLAUSOMŲ

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI, 2019 M. 6 MĖN. 2019 liepos 31 d. 1 TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Investicijų apžvalga Kita informacija

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knyg

3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB CENTRINIS KNYGYNAS Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB Centrinis knyg 3 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB "CENTRINIS KNYGYNAS" Akcininkams ir vadovybei Išvada dėl finansinių ataskaitų Mes atlikome, UAB "Centrinis knygynas" įmonės toliau pateikiamo finansinių ataskaitų

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas apie metines

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

1

1 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Nenuosekliųjų nuotolinių studijų programa Projektas Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-103 E-studijos ir naujos įsidarbinimo galimybės neįgaliesiems, siekiant paskatinti juos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO

AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPO AKCINĖ BENDROVĖ KLAIPĖDOS NAFTA 2018 FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Telia Lietuva, AB

Telia Lietuva, AB TELIA LIETUVA, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2018 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2018

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

AB AMBER GRID TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. BIRŽELIO 30 D. Vilnius 2017 M.

AB AMBER GRID TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. BIRŽELIO 30 D. Vilnius 2017 M. Vilnius 2017 M. TURINYS 1. BENDROJI INFORMACIJA... 3 1.1. PAGRINDINIAI DUOMENYS... 3 1.2. BENDROVĖS VEIKLA... 3 1.3. ILGALAIKĖ BENDROVĖS STRATEGIJA... 8 1.4. DARBUOTOJAI... 8 1.5. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS...

Detaliau

Microsoft Word - _IVL1L_metinis pranesimas_ _FINAL.doc

Microsoft Word - _IVL1L_metinis pranesimas_ _FINAL.doc AB Invalda 2009 metų konsoliduotas metinis pranešimas Parengta pagal periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau