LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau Energetikos ministerija, ministerija) yra valstybės biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Ministerija įregistruota 2009 m. vasario 21 d. Valstybės įmonės Registrų centre, įregistravimo Nr Energetikos ministerija yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Energetikos ministerijos kodas , buveinės adresas: Gedimino pr. 38, LT Vilnius, Lietuvos Respublika. Energetikos ministerija atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas energetikos srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką. Svarbiausieji Energetikos ministerijos uždaviniai siekiant užtikrinti Lietuvos energetinio ūkio plėtrą, gyventojų gerovės kilimą ir vykdant narystės Europos Sąjungoje (toliau ES) įsipareigojimus - įgyvendinti Nacionalinę energetikos strategiją, modernizuoti šalies energetikos ūkį, suderinti jį su valstybės poreikiais, ekonomiškumo, energetinio saugumo, darnios plėtros, konkurencingumo, aplinkosaugos ir valdymo tobulinimo srities tarptautiniais reikalavimais; dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką branduolinės energetikos srityje, nutraukti valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės (toliau vadinama VĮ Ignalinos AE) eksploatavimą, tobulinti energetiką reglamentuojančius teisės aktus. Energetikos ministerija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas: - koordinuoja investicijų į energetikos projektus programų rengimą, kontroliuoja, kaip jos įgyvendinamos; - koordinuoja Lietuvos ir kitų ES valstybių energetikos sistemų sujungimo įgyvendinimą; - organizuoja energetikos mokslinės techninės pažangos valstybinį valdymą; - organizuoja branduolinės energetikos infrastruktūros Lietuvos Respublikoje plėtrą, taip pat dvišalį ir daugiašalį tarptautinį bendradarbiavimą branduolinės energetikos srityje; - organizuoja VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimą;

2 - valdo VĮ Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fondą; - organizuoja radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir laidojimą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl konkrečių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių, saugyklų ir kapinynų statybos arba jų eksploatavimo nutraukimo; - organizuoja naftos produktų ir naftos valstybės atsargų tvarkymą ir kaupimą, nustato energijos išteklių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo tvarką; - formuoja ir užtikrina valstybės politikos įgyvendinimą energijos vartotojų teisių apsaugos srityje; - rengia ir tobulina teisės aktus, užtikrinančius patikimą energijos ir jos išteklių tiekimą, energetikos objektų ir įrenginių techninę saugą, efektyvų energijos ir jos išteklių naudojimą; - rengia Energetikos ministerijai priskirtos licencijuotinos veiklos licencijavimo taisyklių projektus arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina šias taisykles. Energetikos ministerija teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja valstybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse, įgyvendina savininko teises ir pareigas, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu įgyvendina ministro valdymo sričiai priskirtų valstybės įmonių savininko teises ir pareigas. Teikiamas Energetikos ministerijos tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenimis. Tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: - Finansinės būklės ataskaita; - Veiklos rezultatų ataskaita; - Tarpinių finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas. Finansinių ataskaitų duomenys pateikti eurais ir euro centais. II. APSKAITOS POLITIKA Sudarant tarpinį Energetikos ministerijos 2019 m. trijų mėnesių finansinių ataskaitų rinkinį vadovaujamasi 2010 m. gruodžio 15 d. Energetikos ministro įsakymu Nr Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo patvirtinta apskaitos politika, kuri apima ūkinių operacijų ir įvykių pripažinimo, įvertinimo ir apskaitos principus, metodus ir taisykles. Ministerija taiko tokią apskaitos politiką, kuri užtikrina, kad apskaitos duomenys atitiktų kiekvieno taikytino Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarto (toliau VSAFAS) reikalavimus. Jeigu nėra konkretaus VSAFAS reikalavimo vadovaujamasi bendraisiais apskaitos 2

3 principais nustatytais 1-ajame VSAFAS Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas 1. Išsami Energetikos ministerijos apskaitos politika pateikta 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamajame rašte 2. III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS Aiškinamojo rašto pastabose detalizuojami, aprašomi ir paaiškinami Energetikos ministerijos finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitose teikiami duomenys, taip pat pateikiama išsami papildoma reikšminga informacija, nuorodos į teisės aktus ir kiti detalūs tarpinės finansinės atskaitomybės ataskaitų straipsnių paaiškinimai. Aiškinamojo rašto pastabos numeruojamos eilės tvarka. Aiškinamojo rašto pastabos numeris nurodomas prie finansinių ataskaitų straipsnio, kurį ji paaiškina. Pastabų numeriai šiame aiškinamajame rašte sutampa su pastabų numeriais, nurodytais ministerijos tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio formose. Aiškinamojo rašto pastabos ir priedų lentelės neteikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t.y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui. Aiškinamojo rašto prieduose pateiktose lentelėse, kurių formos atitinka VSAFAS, duomenys gali neatspindėti tikslios reikalaujamos informacijos, nes Lietuvos Respublikos finansų ministerija nėra pateikusi lentelių pildymo taisyklių, taip pat nėra patvirtinto privalomų sąskaitų plano išaiškinimo. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA P1 pastaba. Nematerialusis turtas Informacija apie ministerijos nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 13-ojo VSAFAS Nematerialusis turtas 1 priede nustatytą lentelės formą Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (1 priedas). Energetikos ministerija per 2019 m. tris mėnesius nematerialiojo turto neįsigijo. 1 Lietuvos Respublikos finansų ministro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1K-388 Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 1-ojo standarto patvirtinimo 2 Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys. Prieiga per internetą: 3

4 P2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas Informacija apie ministerijos materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 12-ojo VSAFAS Ilgalaikis materialusis turtas 1 priede nustatytą lentelės formą Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (2 priedas). Energetikos ministerija per 2019 m. tris mėnesius ilgalaikio materialiojo turto neįsigijo. P3 pastaba. Ilgalaikis finansinis turtas Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje III. Ilgalaikis finansinis turtas parodytos Energetikos ministerijos investicijos į nuosavybės vertybinius popierius, įskaitant valstybės įmonių nuosavą kapitalą. Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių finansinės ataskaitos turi būti patvirtintos visuotiniame akcininkų susirinkime ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Valstybės įmonės finansinės ataskaitos turi būti patvirtintos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Sudarant 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinį valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių 2018 metų metinės finansinės ataskaitos pateiktos neaudituotos, todėl pateikti duomenys apie nuosavą kapitalą preliminarūs. Pagal įmonių pateiktus audituotus 2018 metų finansinių ataskaitų duomenis ministerija apskaitoje atliko ilgalaikio finansinio turto koregavimus: UAB EPSO G ,00 eurų pelnas, AB Klaipėdos nafta ,80 eurų pelnas, VĮ Ignalinos atominė elektrinė ,00 eurų pelnas, VĮ Energetikos agentūra 1.284,31 eurų nuostolis. Į po vienerių metų gautiną ,48 eurų sumą yra įtraukta: - vykdant Lietuvos Respublikos Seimo įstatymą 3 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą 4, ministerijos darbuotojams grąžintina metais mokėtina darbo užmokesčio ir socialinio draudimo dalies ,61 eurų suma. Pagal Finansų ministerijos pateiktas rekomendacijas 5 ilgalaikių įsipareigojimų amortizuota savikaina neskaičiuojama ir prilyginta jo įsigijimo savikainai; - specialiesiems atašė ir jų pavaduotojui (toliau atašė) užsienio šalyse, jų kadencijos laikotarpiui, sumokėti garantiniai užstatai už gyvenamąsias patalpas 6, iš viso 7.200,00 eurų. Esant neigiamai palūkanų normai suteiktam garantiniam užstatui amortizuota savikaina nebuvo skaičiuojama (bus skaičiuojama palūkanų normai reikšmingai pasikeitus); 3 Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas 4 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 903 Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo 5 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. gruodžio 11 d. raštas Nr. (6.3-01)-6K Dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų registravimo apskaitoje 6 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimas Nr Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos 4

5 ,87 eurų suma, kurią sudaro gautinos sumos iš valstybės biudžeto už ministerijos apskaitoje užregistruotus atidėjinius, iš jų: ,31 eurų Ignalinos atominės elektrinės (toliau IAE) eksploatavimo nutraukimo atidėjinys ir ,56 eurai giluminio atliekyno įrengimo atidėjinys. Išankstinius mokėjimus už ilgalaikį finansinį turtą sudaro ,16 eurų VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai. Vadovaujantis metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklėmis 7, iš Ignalinos programos ES lėšų atlikti išankstiniai mokėjimai. P4 pastaba. Atsargos Informacija apie ministerijos atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikiama pagal 8-ojo VSAFAS Atsargos 1 priede nustatytą lentelės formą Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (3 priedas). P5 pastaba. Išankstiniai apmokėjimai Didžiausią įtaką išankstinių apmokėjimų sumos padidėjimui, palyginus ataskaitinio laikotarpio likutį su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, darė išankstinių apmokėjimų likučio padidėjimas VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai. Išankstiniai apmokėjimai VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai ,43 eurai Ignalinos programos ES lėšos atlikti vadovaujantis metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklėmis 8. Energetikos ministerija perveda VŠĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai Ignalinos programos ES lėšas pagal mokėjimo paraiškoje nurodytą sumą. Ateinančių laikotarpių sąnaudos kitų ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimam vykdyti, ,43 eurai, iš jų: AB Amber Grid ,43 eurai, iš jų pagal projektus: Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos statyba įskaitant papildomą infrastruktūrą ,20 eurai ir Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos parengiamieji darbai iki statybos leidimų išdavimo ,23 eurų, AB Litgrid ,00 eurų, AB Lietuvos energijos gamyba ,00 eurų, AB Amber Grid ,00 eurų. Finansavimo šaltinis: Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) lėšos. Mokėjimai atlikti vadovaujantis Europos infrastruktūros tinklų priemonės energetikos sektoriaus projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikos administravimo taisyklių nuostatomis. 7 Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr /1K-282 Dėl metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo 8 Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymas Nr /1K-282 Dėl metų Ignalinos programos įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo 5

6 P6 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos Informacija apie ministerijos per vienus metus gautinas sumas paskutiniai ataskaitinio laikotarpio dienai pateikiama pagal 17-ojo VSAFAS Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 7 priede nustatytą formą Informacija apie per vienus metus gautinas sumas (4 priedas). P7 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai Energetikos ministerija pinigų ekvivalentų neturi. Visi pinigai apskaitomi Swedbank AB banko sąskaitose. Ministerijos piniginių lėšų likutį banke 2019 m. kovo 31 d sudarė ,42 eurai, iš jų: Paskirtis Lėšos gautos iš: valstybės biudžeto, Eur kitų šaltinių, Eur Suma, Eur komandiruotėms 133, , ,70 reprezentacinėms paslaugoms 702,93 702,93 kitoms paslaugoms 1.184, ,14 darbo užmokesčiui 33,78 33,78 kitoms paslaugoms 21,87 21,87 Iš viso: 891, , ,42 Iš kitų šaltinių bankinių piniginių lėšų komandiruotėms ,14 eurų likutį sudaro lėšos gautos Europos Komisijos programos Horizontas 2020 priemonės Mokslinių tyrimų ir inovacijų projektų įgyvendinimui, iš jų: eurai. - lėšos gautos Švedijos instituto projekto Solinvest 9 įgyvendinimui 9.187,93 eurai, - lėšos gautos Europos Komisijos Horizontas programos įgyvendinimui ,21 P8 pastaba. Finansavimo sumos Ministerijos finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius pateikiamos pagal 20-ojo VSAFAS Finansavimo sumos 4 priede nustatytą lentelių formą Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (5 priedas). P9 pastaba. Įsipareigojimai Kituose ilgalaikiuose įsipareigojimuose parodyta ,61 eurai. Vykdant Lietuvos Respublikos Seimo įstatymą 11 ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą 12, ministerijos apskaitoje buvo 9 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr Dėl projekto koordinavimo pagal bendradarbiavimo sutartį tarp projekto Solinvest vykdančiojo partnerio ir projekto partnerių, pagal bendradarbiavimo sutartį Nr ( ) 10 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 3 d. įsakymas Nr Dėl 2017 m. balandžio 12 d. bendradarbiavimo sutarties Nr CA- EED2, vykdant Europos Komisijos Horizontas 2020 programos Mokslinių tyrimų ir inovacijų priemonės projekto Suderinti veiksmai, padedantys perkelti ir įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo. 6

7 užregistruota grąžintina metų laikotarpio darbo užmokesčio dalies suma iš viso ,98 euro. Prie ilgalaikių įsipareigojimų yra priskirta metais mokėtina darbo užmokesčio ir socialinio draudimo dalies ,61 eurų suma. Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis ,37 eurų yra 2019 m. grąžintino neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio suma, kuri sudaro 25 proc. nuo bendros grąžintinos sumos. Pagal Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktas rekomendacijas 13 ilgalaikių įsipareigojimų amortizuota savikaina neskaičiuojama ir prilyginta jo įsigijimo savikainai. Dėl IAE eksploatavimo nutraukimo atidėjinių Energetikos ministro 2014 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr patvirtintas galutinis IAE eksploatavimo nutraukimo planas, pagal kurį planuojama IAE eksploatavimo nutraukimo darbus užbaigti 2038 m., o prognozuojama uždarymo darbų kaina sudaro mln. eurų. Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutarties 4 protokolu Lietuvos Respublika įsipareigojo nutraukti IAE eksploatavimą, o Europos Sąjunga teikti adekvačią papildomą Bendrijos paramą eksploatavimo nutraukimui ir po 2006 m. Pasaulyje unikalių RBMK-1500 reaktorių išmontavimas ir susidariusių radioaktyviųjų atliekų sutvarkymas laikantis branduolinės saugos reikalavimų apima ir technologinius ir finansinius iššūkius. VĮ Ignalinos atominė elektrinė vykdo IAE eksploatavimo nutraukimo darbus, apimančius IAE būtinų sistemų, užtikrinančių branduolinę, radiacinę, priešgaisrinę, fizinę saugą, eksploatavimą, panaudoto branduolinio kuro iškrovimą iš energetinių blokų ir pervežimą saugojimui į laikinąją panaudoto branduolinio kuro saugyklą, įrangos ir pastatų dezaktyvavimą ir išmontavimą, radioaktyviųjų atliekų apdorojimą ir saugojimą. Šioms veikloms įgyvendinti būtinas pakankamo ir nepertraukiamo finansavimo užtikrinimas, kurio siekiama derybų dėl naujos Europos Sąjungos finansinės perspektyvos metu. Atsižvelgdama į Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą sutarties 4 protokolo nuostatas, Lietuva sieks gauti adekvačią Europos Sąjungos finansinę paramą IAE eksploatavimo nutraukimo darbams finansuoti ateinančiais finansiniais laikotarpiais, nes IAE eksploatavimo nutraukimas yra šalies dydžio ir ekonominio pajėgumo neatitinkanti finansinė našta Lietuvai. IAE eksploatavimo nutraukimo veikla finansuojama iš Europos Sąjungos šaltinių (Ignalinos programos, administruojamos VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros, Tarptautinio IAE 11 Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymas 12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 903 Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo 13 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. gruodžio 11 d. raštas Nr. (6.3-01)-6K Dėl neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio kompensacijų registravimo apskaitoje 7

8 eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo (toliau TIENRF), administruojamo Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko), Lietuvos Respublikos šaltinių (Ignalinos fondo, Ignalinos programos bendrojo finansavimo lėšų), VĮ Ignalinos atominės elektrinės nuosavų lėšų, kitų teisėtų šaltinių m. numatomų atlikti IAE eksploatavimo nutraukimo darbų vertė buvo apskaičiuota įvertinus IAE faktinį lėšų panaudojimą 2018 m. pabaigai šiems darbams atlikti (detali informacija 1 lentelėje). Likusi mln. eurų planuojama suma buvo išskaidyta pagal finansavimo šaltinius, atsižvelgus į šiuo metu galiojančius finansinius įsipareigojimus (detali informacija 2 lentelėje). 1 lentelė. Iki 2018 m. gruodžio 31 d. faktiškai panaudota lėšų IAE eksploatavimo nutraukimui pagal finansavimo šaltinius: Eil.Nr. Finansavimo šaltinis Faktiškai panaudota iki suma (mln. Eur) 1. Europos Sąjungos lėšos (Ignalinos programa) 472,1 2. Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo 532,8 rėmimo fondo lėšos (TIENRF) 3. Ignalinos fondas 80,5 4. Valstybės biudžeto lėšos (Ignalinos programos 68,4 bendrasis finansavimas) 5. VĮ Ignalinos atominės elektrinės nuosavos lėšos 23,6 6. Kitos lėšos 0,2 (Europos Sąjungos programa Išlik darbo rinkoje (ESF), Pasaulinė grėsmių mažinimo iniciatyva-fizinės apsaugos sistemos modernizavimas (projektas B2) IAE (SAND) Viso: 1.177,6 2 lentelė. Iki 2038 m. planuojamos faktinės išlaidos (įvertinus Strateginį veiklos planą, Tarpinstitucinį veiklos planą ir Europos Komisijos sprendimus) pagal finansavimo šaltinius: Eil.Nr. Finansavimo šaltinis 1. Europos Sąjungos lėšos (Ignalinos programa, įvertinus Europos Komisijos sprendimus ir laisvas lėšas) 2. Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo lėšos (TIENRF) m. planuojama panaudoti lėšų suma (mln. Eur) 539,5 3. Ignalinos fondas ( m.) 7,9 4. Valstybės biudžeto lėšos ( m.) (nuo 1 iki 34,5 5 metų) 5. Valstybės biudžeto lėšos ( m.) (virš ,9 metų) 6. VĮ Ignalinos atominės elektrinės nuosavos lėšos 74,4 12,8 8

9 Viso 2.199,0 Gavus Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2018 m. liepos 30 d. raštą Nr. (6.3E-01)-5K )-6K Dėl Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui reikalingų lėšų pripažinimo atidėjiniu Energetikos ministerijos apskaitoje užregistruota ir parodyta finansinių ataskaitų rinkinyje atidėjinio suma, kurią numatoma finansuoti iš Valstybės biudžeto lėšų. Eil.Nr. Atidėjinio panaudojimo laikas Įsigijimo savikaina (nediskontuota), Eur Atidėjinių vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur Nuo vienų iki penkerių metų , ,88 2. Po penkerių metų , ,43 3. Atidėjinio suma, iš viso: , ,31 Dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje esamo panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų tvarkymui (toliau giluminio atliekyno įrengimo) atidėjinių Vadovaujantis Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 13 dalimi radioaktyviųjų atliekų tvarkymas yra veikla apimanti pradinį, pagrindinį ir galutinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, vežimą (išskyrus išvežimą už branduolinės energetikos objekto aikštelės ribų), saugojimą, dėjimą į atliekyną, atliekyno uždarymą ir uždaryto atliekyno priežiūrą. Šiuo metu Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios ilgaamžės atliekos yra saugomos VĮ Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiuose bei Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje. Įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamą projektą iki 2023 metų planuojama iš Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos išimti radioaktyviąsias atliekas, perkelti ir toliau saugoti jas IAE radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiuose. IAE eksploatavimo ir IAE eksploatavimo nutraukimo metu susidariusių ilgaamžių atliekų tinkamam apdorojimui ir saugojimui užtikrinti VĮ Ignalinos atominė elektrinė vykdo IAE eksploatavimo nutraukimo projektus, nurodytus Galutiniame IAE eksploatavimo nutraukimo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr , ir finansuojamus Tarptautinio Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondo, Ignalinos programos, VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo, valstybės biudžeto ir VĮ Ignalinos atominės elektrinės lėšomis. Šių projektų vykdymo rezultate sukurta radioaktyviųjų atliekų tvarkymo infrastruktūra naudojama ir kitoms Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioms ilgaamžėms atliekoms tinkamai apdoroti ir saugoti. 9

10 Pagal Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1427, 20.3 papunktį baigiantis ilgaamžių atliekų saugojimo laikui (iki 2066 metų), ilgaamžės atliekos turi būti dedamos į giluminį atliekyną, kadangi šiuo metu tai yra vienintelis saugus ir tvarus ilgaamžių atliekų sutvarkymo būdas. Kitų pasaulyje pripažintų ilgaamžių atliekų sutvarkymo būdų nėra. Atsižvelgiant į 2004 metais pagal Švedijoje parengtą giluminio atliekyno koncepciją bendradarbiaujant Lietuvos ir Švedijos ekspertams nustatytą giluminio atliekyno įrengimo projekto kainą (1984 mln. eurų) ir 2016 metais Lietuvos energetikos instituto pateiktą giluminio atliekyno plėtros plano parengimo ataskaitą, 2017 metais VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros specialistai atliko giluminio atliekyno įrengimo projekto kainos perskaičiavimą. Šio perskaičiavimo metu nustatyta, kad giluminio atliekyno įrengimo kaina 2016 metais (įvertinant išlaidas tikimybiniu (statistiniu) būdu ir esant 50 % pasikliovimo lygmeniui) būtų mln. eurų (iš jų 1,034 mln. eurų poreikis nuo 1 iki 5 metų laikotarpiui, o mln. eurų finansavimo poreikis virš penkių metų laikotarpiui iki 2077 m.). Tiksliau giluminio atliekyno įrengimo projekto kainą bus galima nustatyti turint atliekynui įrengti pasirinktos vietovės geologinių tyrimų rezultatus ir pagal juos patikslinus giluminio atliekyno koncepciją. Energetikos ministerijos apskaitoje užregistruota ir parodyta finansinių ataskaitų rinkinyje giluminio atliekyno įrengimo atidėjinio suma, kurią numatoma finansuoti iš Valstybės biudžeto lėšų. Eil.Nr. Atidėjinio panaudojimo laikas Įsigijimo savikaina (nediskontuota), Eur Atidėjinio vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, Eur Nuo vienų iki penkerių metų , ,41 2. Po penkerių metų , ,15 3. Atidėjinio suma, iš viso , ,56 Finansinės būklės ataskaitos straipsnyje E. Įsipareigojimai II. Trumpalaikiai įsipareigojimai parodyta ,46 eurų suma, kurią sudaro: Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas Suma, Eur II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis ,37 II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos, iš jų: ,44 UAB Litesko ,48 AB Kauno energija ,96 II.7 Mokėtinos socialinės išmokos ,75 II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos ,76 10

11 II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, iš jų: ,35 Mokėtinas darbo užmokestis ,45 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis ir SODRA ,74 Mokėtinos sumos darbuotojams už 2 ligos dienas 790,16 II.11 Sukauptos mokėtinos sumos, iš jų: ,79 Kitos mokėtinos sumos ,30 Sukauptos atostoginių sąnaudos ,76 Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos ,73 Iš viso: ,46 Ataskaitos straipsnyje E. Įsipareigojimai II.2. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis, parodyta 2019 metais mokėtina grąžintina ,37 eurų darbo užmokesčio dalies suma (darbo užmokesčio ,53 euras, socialinio draudimo įmokų ,84 eurai), kuri sudaro 25 proc. nuo bendros grąžintinos sumos ir kuri bus išmokėta Energetikos ministerijos tarnautojams 2019 metais. P10 pastaba. Grynasis turtas Straipsnyje F. Grynasis turtas III. Nuosavybės metodo įtaka parodyta ,56 euro suma yra investicijų į kontroliuojamus subjektus balansinės vertės pokyčio suma 2019 m. kovo 31 dienai. Valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių finansinė atskaitomybė už 2018 metus turi būti audituota ir patvirtinta ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, o pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, viešojo sektoriaus subjektai, kurių vadovas yra valstybės biudžeto asignavimų valdytojas, atskiras metines finansines ataskaitas už 2018 metus sudaro ir pateikia Finansų ministerijai iki 2019 m. kovo 15 d., todėl į 2018 m. Energetikos ministerijos finansinių ataskaitų rinkinį įtraukti neaudituoti valstybės įmonių, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių pateiktų 2018 m. finansinių ataskaitų duomenys. Įmonėms pateikus audituotas metines ataskaitas, paaiškėjo, kad jų duomenys skiriasi nuo anksčiau pateiktų neaudituotų ataskaitų. Dėl to Energetikos ministerijos 2018 metų finansinėse ataskaitose pateikti duomenys nesutampa su įmonių audituotomis ir galutinai patvirtintomis finansinių ataskaitų duomenimis. Dėl teisės aktų terminų neatitikimų tarp viešojo ir ne viešojo sektoriaus subjektų, ministerija neturėjo galimybės laiku įvertinti ir įtraukti duomenis į atitinkamo laikotarpio finansines ataskaitas. Iš esmės skiriasi Energetikos ministerijai priklausanti subjekto nuosavo kapitalo dalis, lyginant ministerijai pateiktų valstybės įmonių neaudituotų ir audituotų finansinių ataskaitų duomenis: Eil. Nr. Įmonės pavadinimas Energetikos ministerijos 2018 m. FAR pateikti duomenys, Eur Pakartotinai įmonių pateikti audituoti 2018 m. finansinių ataskaitų duomenys, Eur Skirtumas, Eur 1. UAB Epso G , , ,00 11

12 2. AB Klaipėdos nafta , , ,80 3. VĮ Energetikos agentūra ,274, ,31 4. VĮ Ignalinos atominė elektrinė , , ,00 Iš viso: ,49 Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos metodinius nurodymus 14, Energetikos ministerija finansinėse ataskaitose praėjusių ataskaitinių laikotarpių nuosavybės metodo įtakos pokyčius dėl įmonių rezultato pasikeitimo registravo sąskaitoje 91 Nuosavybės metodo įtaka (o ne kaip klaidos taisymą sąskaitoje 92 Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka ), nepriklausomai nuo to, ar sumos yra reikšmingos. Grynojo turto pokyčiui įtakos turėjo per 2019 m. tris mėnesius apskaitoje registruotas kontroliuojamų subjektų rezultatas taikant nuosavybės metodą. Nuosavybės metodo įtakos pokytis, lyginant ataskaitinį laikotarpį su praėjusiu, eurų. VEIKLOS REZULATATŲ ATASKAITA P11 pastaba. Pagrindinės veiklos pajamos Energetikos ministerija kitų pajamų iš pagrindinės veiklos negauna, nes vadovaujantis Energetikos ministro įsakymu 15 leidimų, vykdyti veiklą elektros energetikos sektoriuje, išdavimas ir rinkliava už leidimų išdavimą nuo 2015 m. liepos 2 d. perduota vykdyti Valstybės energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos. P12 pastaba. Pagrindinės veiklos sąnaudos Energetikos ministerijos nuomos sąnaudas 3.040,46 eurus sudaro administracinės paskirties pastato, esančio Gedimino pr. 38, LT Vilniuje, valdymo ir priežiūros sąnaudos. Ministerija nuo 2017 m. vasario mėn. panaudos teise pagal Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui patikėjimo teise perduoto administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto panaudos sutartį 16, už suteiktas administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto valdymo ir priežiūros paslaugas sumoka Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotą atlygį. 14 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015 m. gegužės 19 d. raštas Nr. (6.3-01)-6K Dėl nuosavybės metodo įtakos tikslinimo finansinėse ataskaitose 15 Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymas Nr Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 22 d. įsakymo Nr Dėl Veiklos elektros energetikos sektoriuje leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo 16 Energetikos ministerijos 2017 m. vasario 23 d. sutartis Nr. 8 4 Dėl centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui patikėjimo teise perduoto administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto panaudos. 12

13 P13 pastaba. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas Informacija apie ministerijos finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas ataskaitinio laikotarpio pabaigai pateikiama pagal 6-ojo VSAFAS Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 4 priede nustatytą formą Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (6 priedas). ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA P14 pastaba. Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka Energetikos ministerijos apskaitos politikoje nustatyta, kad apskaitos klaida laikoma esmine, jei jos vertinė išraiška individualiai arba kartu su kitų to ataskaitinio laikotarpio klaidų vertinėmis išraiškomis yra didesnė nei 0,25 procento turto vertės. Apskaitos politikos ir klaidų taisymo per 2019 m. tris mėnesius, kuris turėtų įtakos finansinės būklės ataskaitos ir veiklos rezultatų ataskaitos straipsniams, nebuvo. Ministerijos kancleris Ramūnas Dilba Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovė Aistė Galiauskienė 13

14 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) , Gedimino pr. 38, LT Vilnius (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS Nr. F6-27 Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena A. ILGALAIKIS TURTAS , ,16 I. Nematerialusis turtas P , ,35 I.1 Plėtros darbai I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 1.484, ,35 I.3 Kitas nematerialusis turtas I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai I.5 Prestižas II. Ilgalaikis materialusis turtas P , ,41 II.1 Žemė II.2 Pastatai II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės II.5 Mašinos ir įrenginiai , ,42 II.6 Transporto priemonės II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės II.8 Baldai ir biuro įranga , ,98 II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 3.731, ,01 II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai III. Ilgalaikis finansinis turtas P , ,40 IV. Kitas ilgalaikis turtas B. BIOLOGINIS TURTAS C. TRUMPALAIKIS TURTAS , ,78 I. Atsargos P , ,70 I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius , ,70 I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti II. Išankstiniai apmokėjimai P , ,07 III. Per vienus metus gautinos sumos P , ,88 III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos III.3 Gautinos finansavimo sumos ,47 0,00 III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas III.5 Sukauptos gautinos sumos , ,88 III.6 Kitos gautinos sumos 122,00 0,00 IV. Trumpalaikės investicijos V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai P , ,13 IŠ VISO TURTO: , ,94 D. FINANSAVIMO SUMOS P , ,83 I. Iš valstybės biudžeto , ,74 II. Iš savivaldybės biudžeto III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų , ,69 IV. Iš kitų šaltinių , ,40 E. ĮSIPAREIGOJIMAI P , ,00 I. Ilgalaikiai įsipareigojimai , ,14 I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai , ,53 I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai , ,61 II. Trumpalaikiai įsipareigojimai , ,86 II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis , ,37 II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos , ,67 II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 0,00 21,31 II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui 0,00 21,31 II.7 Mokėtinos socialinės išmokos ,75 0,00 II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos , ,25 II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai , ,73 II.11 Sukauptos mokėtinos sumos , ,53 II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai F. GRYNASIS TURTAS P , ,89 I. Dalininkų kapitalas II. Rezervai II.1 Tikrosios vertės rezervas II.2 Kiti rezervai III. Nuosavybės metodo įtaka , ,20 IV. Sukauptas perviršis ar deficitas , ,31 IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas ,51 0,00 IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas , ,31 G. MAŽUMOS DALIS IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: , ,94 Ministerijos kancleris (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Ramūnas Dilba (vardas ir pavardė) Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) Aistė Galiauskienė (vardas ir pavardė)

15 3-iojo VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita 2 priedas Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) , Gedimino pr. 38, LT Vilnius (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas) VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2019 M. KOVO 31 D. DUOMENIS Nr. F6-28 (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis laikotarpis A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS , ,37 I. FINANSAVIMO PAJAMOS , ,37 I.1. Iš valstybės biudžeto , ,04 I.2. Iš savivaldybių biudžetų I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų , ,33 I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių , ,00 II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS P11 III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P , ,89 I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO , ,70 II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS , ,52 III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ , ,53 IV. KOMANDIRUOČIŲ , ,89 V. TRANSPORTO , ,84 VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO , ,49 VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -194, ,22 VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA , ,76 X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ -8,90 0,00 XI. NUOMOS , ,55 XII. FINANSAVIMO , ,20 XIII. KITŲ PASLAUGŲ , ,22 XIV. KITOS , ,97 C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS ,48-592,52 D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS P ,97 592,52 F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ P14 G. PELNO MOKESTIS H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS ,51 0,00 I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA ,89 0,00 J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS ,38 0,00 I. II. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI Ministerijos kancleris (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) Buhalterinės apskaitos departamento pogrupio vadovė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (parašas) Ramūnas Dilba (vardas ir pavardė) Aistė Galiauskienė (vardas ir pavardė)

16 Eil. Nr. Straipsniai NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) Kitas nematerialusis turtas literatūros, mokslo ir meno kūriniai kitas nematerialusis turtas nebaigti projektai 1 priedas 13-ojo VSAFAS Nematerialusis turtas 1 priedas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai išankstiniai apmokėjimai Prestižas Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje , ,68 2. Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį ( ) Pirkto turto įsigijimo savikaina Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina - 3. Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį ( ) Parduoto Perduoto Nurašyto - 4. Pergrupavimai (+/-) - 5. Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai 6. Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) , ,68 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio 7. X ,33 X X X ,33 laikotarpio pradžioje Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos 8. suma* X - X X X - Apskaičiuota amortizacijos suma per ataskaitinį 9. laikotarpį X -474,36 X X X -474, Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma X - - X - X X Parduoto X X X X Perduoto X - X X X Nurašyto X - X X X Pergrupavimai (+/-) X - X X X Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai Iš viso

17 13. Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-11+/-12) X ,69 - X - X X , Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* - Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 17. Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma Parduoto Perduoto Nurašyto Pergrupavimai (+/-) Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 21. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-19+/-20) Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) , , Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) , ,35 x Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. * Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

18 2 priedas 12-ojo VSAFAS Ilgalaikis materialusis turtas 1 priedas ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* Kitas ilgalaikis Pastatai Infrastruktūros ir jamosios Mašinos ir Transporto mosios Baldai ir biuro Kitas Nebaigta Nekilno- Kilnoja- materialusis turtas Išankstiniai apmo- Iš viso Eil. Straipsniai Žemė Nr. Gyvenamieji pastatai statiniai vertybės vertybės vertybės materialusis Kiti kiti kultūros įrenginiai priemonės kultūros įranga Kitos ilgalaikis statyba kėjimai turtas Įsigijimo ar pasigaminimo 1. savikaina ataskaitinio laikotarpio , , , , , ,26 pradžioje Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 2. ( ) Pirkto turto įsigijimo savikaina Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina Parduoto, perduoto ir nurašyto 3. turto suma per ataskaitinį laikotarpį ( ) 3.1. Parduoto Perduoto Nurašyto - 4. Pergrupavimai (+/-) - 5. Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai Įsigijimo ar pasigaminimo 6. savikaina ataskaitinio laikotarpio , , , , , ,26 pabaigoje (1+2-3+/-4+5) 7. Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X , , ,99 X ,58 X X ,85 8. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma* X - X X X - Apskaičiuota nusidėvėjimo suma 9. per ataskaitinį laikotarpį X , ,59 X -17,04 X X ,69 Sukaupta parduoto, perduoto ir 10. nurašyto turto nusidėvėjimo suma X X X X - ( ) 10.1 Parduoto X X X X Perduoto X X X X Nurašyto X X X X Pergrupavimai (+/-) X X X X Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai Sukaupta nusidėvėjimo suma 13. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje X , , ,58 X ,62 X X ,54 ( /-11+12)

19 14. Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X 15. Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* X X Apskaičiuota nuvertėjimo suma per 16. ataskaitinį laikotarpį X - X Panaikinta nuvertėjimo suma per 17. ataskaitinį laikotarpį X - X Sukaupta parduoto, perduoto ir 18. nurašyto turto nuvertėjimo suma X - X ( ) 18.1 Parduoto X X 18.2 Perduoto X - X 18.3 Nurašyto X X 19. Pergrupavimai (+/-) X X 20. Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai Nuvertėjimo suma ataskaitinio 21. laikotarpio pabaigoje ( X X /-19+20) 22. Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X X X X X X X Neatlygintinai gauto turto iš kito 23. subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis Tikrosios vertės pasikeitimo per 24. X X X X X X X X X ataskaitinį laikotarpį suma (+/-) Parduoto, perduoto ir nurašyto turto 25. tikrosios vertės suma X X X X X X X X X ( ) 25.1 Parduoto X X X X X X X X X 25.2 Perduoto X X X X X X X X X 25.3 Nurašyto X X X X X X X X X 26. Pergrupavimai (+/-) X X X X X X X X X 27. Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X X X X X X X Tikroji vertė ataskaitinio 28. laikotarpio pabaigoje (22+23+/- X X X X X X X X X 24+/-25+/-26+27) Ilgalaikio materialiojo turto 29. likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( , , , , ) Ilgalaikio materialiojo turto 30. likutinė vertė ataskaitinio , , ,97 17, ,41 laikotarpio pradžioje ( ) x Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. *- Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

20 3 priedas ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ* 8-ojo VSAFAS Atsargos 1 priedas Eil. Nr. Straipsniai Strateginės ir neliečiamosios atsargos Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys nebaigta gaminti produkcija nebaigtos vykdyti sutartys Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti pagaminta produkcija atsargos, skirtos parduoti Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti Iš viso Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje , ,70 Įsigyta atsargų per ataskaitinį 2. laikotarpį: ( ) , , Įsigyto turto įsigijimo savikaina 1.656, , Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina - 3. Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį ( ) , , Parduota Perleista (paskirstyta) Sunaudota veikloje , , Kiti nurašymai - 4. Pergrupavimai (+/-) - 5. Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai 6. Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5) Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio 7. laikotarpio pradžioje Nemokamai arba už simbolinį atlygį 8. gautų atsargų sukaupta nuvertėjimo suma (iki perdavimo) Atsargų nuvertėjimoper ataskaitinį 9. laikotarpį suma Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per 10. ataskaitinį laikotarpį suma Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir 11. nurašytų atsargų nuvertėjimas ( ) , , Parduota Perleista (paskirstyta) Sunaudota veikloje Kiti nurašymai Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-) Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-12+13) Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14) , ,54 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7) , ,70 *Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.

21 4 priedas 17-ojo VSAFAS Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 7 priedas INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas iš viso tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų iš viso tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo , ,44 0, , ,88 0, Gautinos finansavimo sumos , , Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos Gautini mokesčiai 0, Gautinos socialinės įmokos 1.3. Gautinos sumos už turto naudojimą, Gautinos sumos už turto naudojimą 0, Gautinos sumos už parduotas prekes 0, Gautinos sumos už suteiktas paslaugas 0,00 Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą 0, Kitos 0, Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, 0, Sukauptos gautinos sumos , ,97 0, , ,88 0, Iš biudžeto , ,97 0, , ,88 0, Kitos 122,00 0, Kitos gautinos sumos 2. Per vienus metus gautinų sumų 3. Per vienus metus gautinų sumų , ,44 0, , ,88 0,00

22 20-ojo VSAFAS Finansavimo sumos 4 priedas FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ 5 priedas Per ataskaitinį laikotarpį Eil. Nr. Finansavimo sumos Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą Finansavimo sumų pergrupavimas Neatlygintinai gautas turtas Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams Finansavimo sumos (grąžintos) Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): , , ,18 0, , ,62-278,16 440, , nepiniginiam turtui įsigyti , , , ,58-49, , kitoms išlaidoms kompensuoti , , , ,62-278,16 440, ,84 2. Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): 0, nepiniginiam turtui įsigyti 2.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 3. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansvimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): , , ,38 0, , ,57-495, , , nepiniginiam turtui įsigyti , , , ,03-387, , , kitoms išlaidoms kompensuoti , , , , ,06-495, , ,58 4. Iš kitų šaltinių: ,40 0,00-7, , , nepiniginiam turtui įsigyti , , , kitoms išlaidoms kompensuoti 748,58-7,00 741,58 5. Iš viso finansavimo sumų , , ,56 0, , ,79-774, , ,53

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA 2013 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PARENGTAS PAGAL VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT Ignalinos r., tel. (8 386) 5 AUKŠTAITIJOS NACIONALINIO PARKO IR LABANORO REGIONINIO PARKO DIREKCIJA Valstybės biudžetinė įstaiga, Palūšės k., LT-30202 Ignalinos r., tel. (8 386) 53 135, 47 402, (8 387) 47 142 faks. (8 386) 53 135,

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska

Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apska Vyriausybs atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSI MET FINANSINI ATASKAIT RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansins atskaitomybs standartus FINANSINS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d.

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. TURINYS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA... 3 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams,

LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT Vilnius Lietuva Tel NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, LD Signum UAB Sakalų 6 33, LT-08124 Vilnius Lietuva Tel. +370 5 233 4307 www.ldsignum.lt NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VO Gelbėkit vaikus nariams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome Visuomeninės Organizacijos

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode] AB Lietuvos energija pokyčiai įgyvendinant nacionalinę elektros energetikos strategiją Vilnius, 2010-09-30 1 Aloyzas Koryzna Darius Grondskis Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos tikslai 1. Didinti

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1-60 VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS VEIKLOS STRATEGIJA I. VEIKLOS APRAŠYMAS 1. Valstybės įmonė Ignalinos

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AU ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Šilutės rajono savivaldybės tarybai Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriui AUDITO IŠVADA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau