Įvadas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Įvadas"

Transkriptas

1 GAMTOS TYRIMŲ CENTRAS GEOLOGIJOS IR GEOGRAFIJOS INSTITUTAS GEOAPLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA GEOCHEMIJOS SEKTORIUS Tvirtinu: Geologijos ir geografijos instituto vadovas Dr. Miglė Stančikaitė Vilniaus miesto dirvožemio ir užterštų dangų būklės monitoringo vykdymas 2010 metais Darbų, atliktų pagal 2010 m. gruodžio mėn. 21 d. sutartį Nr. GTC , ataskaita Vilnius 2011

2 TURINYS Puslapis Įvadas 3 1 Tyrimų vietos, ėmimo ir laboratorinių tyrimų metodika Tyrimų tikslas ir vietų parinkimas Ėminių ėmimo metodika Laboratorinių tyrimų metodika 6 2. Tyrimo vietos 8 3. Tyrimų rezultatai (cheminių parametrų kiekiai) Tyrimų kokybės parametrų vertinimas Rezultatų įvertinimas ir aptarimas 18 Priedai : CD tyrimų rezultatų protokolai 19 2

3 Įvadas Pateikiami duomenys yra 2006 metais pradėto Vilniaus miesto dirvožemio ir grunto monitoringo darbų tąsos rezultatas. Paslaugos teikimo reikalavimo 1 punkte buvo nurodyta: Surinkti socialiai jautrių viešųjų (ikimokyklinės įstaigos) ir Vilniaus uždarytų sąvartynų teritorijose ne mažiau negu 100 (šimtą) dirvožemio arba grunto ėminių, skirtų sunkiųjų metalų ir kitų potencialių teršalų bei bendrosios dirvožemio cheminės sudėties kiekių tyrimams. Ataskaitoje yra pateikiami 151 tyrimų vietos 302 paralelinių mėginių laboratorinio ištyrimo duomenys. Paslaugos teikimo reikalavimo 2 punkte buvo nurodyta: Paslaugų teikėjas ėminius turi homogenizuoti ir padalinti į tris dalis. Vienoje iš jų ištirti ne mažiau nei 13 sunkiųjų metalų (ar kitų potencialių teršalų) ir ne mažiau nei 10 bendrąją dirvožemio cheminę sudėtį formuojančių cheminių elementų kiekius. Kitos dvi dalys turi būti konservuotos ir saugomos papildomiems ir kontroliniams tyrimams. Vykdytojas ištyrė 16 sunkiųjų metalų (ar kitų potencialių teršalų) ir 10 bendrąją dirvožemio cheminę sudėtį formuojančių cheminių elementų kiekius. Paslaugos teikimo reikalavimo 7 punkte buvo nurodyta: Paslaugų teikėjas įsipareigoja vykdyti tyrimų kontrolę paimant ėminius-dublikatus (ne mažiau 15 procentų nuo bendro skaičiaus), ištiriant ir ataskaitoje aprašant jų analizės rezultatų atsikartojamumo neapibrėžtį. Šioje ataskaitoje yra pateikiami 151 tyrimų vietos suvidurkintieji 302 paralelinių ėminius-dublikatų laboratorinio ištyrimo duomenys. Tai realizuojant buvo atlikti 7852 analičių kiekių nustatymai. 4 skyriuje yra pateikiami neapibtėžties rodikliai kiekvienai analitei ir tyrimų objektui atskirai ikimokyklinėms įstaigoms ir sąvartynui. 3

4 1. Tyrimų vietos, ėmimo ir laboratorinių tyrimų metodika 1.1 Tyrimų tikslas ir vietų parinkimas Šie tyrimai yra skirti padėti pagrindą vėlesniems nuolatiniams būklės stebėjimams, o taip pat jais siekiama atrinkti Vilniaus miesto teritorijas Užterštų teritorijų valymui, kuriems gali būti gauta ES parama iki 85 procentų reikalingų jas išvalyti lėšų. Tokiu būdu savalaikis tinkamų valymui vietų parinkimas detalesniam inventorizavimui ir pati inventorizacija gali ženkliai prisidėti prie sėkmingo šių lėšų įsisavinimo. Vilniaus regiono plėtros taryba 2007 m. gruodžio 21 d. Nutarimu Nr1 yra patvirtinusi projektų atrankos kriterijus, pagal kuriuos valymui atrenkamos teritorijos pagal DLL ir Z d reikšmių dydį. Kitas svarbus rodiklis užterštos vietos dislokacija gyvenamųjų namų, saugomų teritorijų, paviršinių vandens telkinių ar nuotolio nuo mokyklos, ar vaikų darželio ar kito visuomeninio pastato atžvilgiu. Preliminaria informacija, kaupdamas eilę metų ekogeocheminio kartografavimo ir monitoringo duomenis, užsakovas skaitmenine forma disponuoja. Tačiau kai kurie iš jų yra seni, ir visi jie nėra detalūs, kad galima būtų priimti vienareikšmius sprendimus dėl siūlymų juos išvalyti. Todėl reikalingas permanentinis (nuolatinis) užterštų teritorijų duomenų masyvų atnaujinimas užterštose vietose sutankinant ekogeocheminio kartografavimo mastelį. Neretai šių duomenų prireikia skubiai, o jų nėra patvirtinti nauju ištyrimu ar didesniu detalumu, kuris įgalintų (leistų) apibrėžti siūlomo valyti sklypo plotą ir lėšų, reikalingų atlikti valymo darbus, piniginę išraišką. Ypatingai aktualūs yra ikimokyklinių bei švietimo įstaigų sklypai ir miesto rekreacinės teritorijos. Tokias funkcijas realiai atlieka buvusio Fabijoniškių sąvartyno sklypas, kuriame kaimynystėje yra stambus daugiabučių namų masyvas ir privatūs namai. 43 ikimokyklinių įstaigų teritorijose dirvožemio ir grunto ėminiai buvo semiami iš dviejų skirtingos žemėnaudos vietų: a) visose įstaigos žaidimų aikštėse, b) visose vejose ir žolynuose. Taip surinkti 86 ėminiai. 12 ikimokyklinių įstaigų teritorijose dirvožemio ir grunto ėminiai buvo semiami prieš tai jį padalinus į dvi dalis (vakarinę-rytinę, pietinę-šiaurinę arba kitas) atsižvelgiant į teritorijos dislokaciją potencialaus taršos šaltinio atžvilgiu. Daugumoje atvejų juo buvo laikomos gatvių važiuojamosios dalys. Taip surinkti 24 ėminiai. Vienoje ikimokyklinėje įstaigoje ėminys paimtas tik iš įstaigos žaidimų aikštelių. Dar 10 ikimokyklinių įstaigų gruntas surinktas į vieną ėminį, apeinant visą plotą. Tokiu būdu ištirtos 66 ikimokyklinių įstaigų teritorijos surenkant viso 121 ėminį. Fabijoniškių sąvartynas buvo tiriamas surenkant 10 ėminių jo paviršiuje ir 20 ėminių papėdėje. Viso surinkta 30 sąvartyną apibūdinančių ėminių. Iš viso surinktas 151 ėminys. 4

5 1.2. Ėminių ėmimo metodika Ėminiai buvo imami apeinat visą tiriamo objekto kiemo arba ikimokyklinės įstaigos pasirinktos dalies (pagal žemėnaudą arba dislokacijos vietą) plotą. Kas 1-5 metrai į plastikinį (maistui skirtą) kibirą nerūdijančio plieno kastuvėliu buvo semiamas ml tūrio dirvožemio (ar paviršinio grunto) subėminys. Susėmus į kibirą subėminius bendras ėminio turinys minučių buvo preliminariai homogenizuojamas jį nuodugniai išmaišant. Po to pasėmiant iš skirtingų kibiro vietų apie 2,0-3,0 kg surinkto ėminio buvo perdedama į plastikinį maišelį. Mėginius rinko Geologijos ir geografijos instituto (GGI) aplinkos geochemijos sektoriaus mokslo darbuotojai ir inžinieriai. Geologijos ir geografijos institutas turi Lietuvos geologijos tarnybos leidimą atlikti tokius tyrimus (2.1 pav.). Ėminiai buvo paimti prisilaikant Lietuvos higienos normos HN 60:2004 "Pavojingų cheminių medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos dirvožemyje" ir LST ISO :2007 Dirvožemio kokybė. Ėminių ėmimas. 5 dalis. Miesto ir pramoninių sklypų dirvožemio taršos tyrimo vadovas (tapatus ISO :2005) reikalavimų Laboratorinių tyrimų metodika 2.1 pav. Leidimas atlikti geocheminį kartografavimą ir ekogeologinį tyrimą 5

6 16-os sunkiųjų metalų (ar kitų potencialių teršalų) ir 10-ties bendrąją dirvožemio cheminę sudėtį formuojančių cheminių elementų visuminiai kiekiai buvo tiriami rentgeno fluorescentinės (XRF) analizės metodu (prietaisas SPECTRO XEPOS ). Prioritetas suteiktas šiai metodikai, nes jos normatyviniai žymenys LST EN 15309:2007 Atliekų ir dirvožemio apibūdinimas. Elementinės sudėties nustatymas rentgeno fluorescencijos būdu yra nurodyti Vilniaus miesto aplinkos stebėsenos ir kokybės valdymo (monitoringo) metų programos Priede 2 ir patvirtinti LGT prie AM direktoriaus 2010 m. gruodžio 31 d. įsakyme Nr Laboratorinių tyrimų kokybė yra nuolat tikrinama ir vystoma nuo 2007 metų paskutiniojo ketvirčio dalyvaujant tarptautinių Wageningeno Universiteto (Olandija) rengiamoje laboratorinių mainų programoje: kas 3 mėnesiai yra iš Olandijos gaunami ir GGI spektrinių tyrimų laboratorijoje tiriami 4 nežinomos sudėties mėginiai. Prie ataskaitos pdf formate Pridedamas 2009 metų Wageningeno Universiteto (Olandija) rengiamoje laboratorinių mainų programos dalyvių tyrimų rezultatų vertinimas: laboratorijos dalyvio vardas <RIDIK (926)>. Siekiant nustatyti teršalų pasiskirstymo ėminiuose neapibrėžtį dėl jų netolygaus nehomogeniško pasiskirstymo, iš kiekvienos ėmimo vietos laboratoriniam tyrimui buvo suformuoti du nepriklausomi bandiniai. Preliminarioje tarpinėje ataskaitoje yra pateikiamas jų rezultatų vidurkis. Nuorodos ir ištrauka iš įsakymo Nr yra pateikiama apačioje (lentelėje): Nuorodos: 1. LST ISO :2006 Dirvožemio kokybė. Ėminių ėmimas. 4 dalis. Natūralių, pusiau natūralių ir dirbamų sklypų tyrimo vadovas (tapatus ISO :2003). 2. LST ISO :2007 Dirvožemio kokybė. Ėminių ėmimas. 5 dalis. Miesto ir pramoninių sklypų dirvožemio taršos tyrimo vadovas (tapatus ISO :2005). 3. LST ISO 10390:2005 Dirvožemio kokybė. ph nustatymas (tapatus ISO 10390:2005). 4. LST EN 13656:2003 Atliekų apibūdinimas. Atliekų skaidymas vandenilio fluorido (HF), nitrato rūgšties (HNO 3 ) ir druskos rūgšties (HCl) mišiniu, veikiant mikrobangomis, cheminiams elementams nustatyti. 5. LST EN 15309:2007 Atliekų ir dirvožemio apibūdinimas. Elementinės sudėties nustatymas rentgeno fluorescencijos būdu. 6. Aplinkosaugos reikalavimų mėšlui ir srutoms tvarkyti aprašas (Žin., 2010, Nr ). 7. HN 60:2004 (Žin., 2004, Nr ). 8. Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai (Žin., 2008, Nr ). 9. Ekogeologinių tyrimų reglamentas (Žin., 2008, Nr ). 10. LAND (Žin., 2009, Nr ). 11. LAND (Žin., 2010, Nr ). 6

7 Ištrauka iš įsakymo Nr : PRIORITETINIAI DIRVOŽEMIO MONITORINGO UŽDAVINIAI SKIRTINGOS PASKIRTIES TERITORIJOSE Savivaldybių dirvožemio ir požeminio vandens monitoringo rekomendacijų 1 priedas Teritorijos paskirtis Stebimos dirvožemio savybės Tiriami dirvožemio parametrai Standartiniai tyrimo metodai ir procedūros Žemės ir miškų ūkio a. sklaidyta tarša, azoto, fosforo N min LST ISO :2006 ir kt. junginiais P S min pesticidai herbicidai sunkiųjų metalų ir kt. toksinių elementų visuminiai (bendri) kiekiai, radionuklidai Vertinimo kriterijų šaltiniai Aplinkosaugos reikalavimai mėšlui tvarkyti, HN 60:2004 Gyvenamosios, rekreacinės ir panašios b. agrocheminės savybės rūgštėjimas mainų katijonai C org c. erozija ph H2O, ph CaCl2 eroduoti plotai a. sklaidyta tarša organiniais ir neorganiniais junginiais sunkiųjų metalų ir kt. toksinių elementų visuminiai (bendri) kiekiai, radionuklidai, LST ISO 10390:2005 LST ISO :2007 HN 60:2004 a. PAH PCB LAND Pramoninės, komercinės ir panašios b. nuošliaužos nestabilūs plotai c. sandarinimas uždengti plotai tarša iš vietinių šaltinių sunkiųjų metalų ir kt. toksinių LST ISO :2007 Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo elementų visuminiai (bendri) LST EN 13656:2003 aplinkos apsaugos reikalavimai, Ekogeologinių tyrimų reglamentas, LAND kiekiai, radionuklidai, LST EN 15309:2007 PAH LAND PCB neleistinai užteršti plotai ir tūriai

8 2. Tyrimų vietos Tiriamų ikimokyklinių įstaigų adresai ir mėginių numeracija yra pateikiami 2.1 lentelėje 2.1 lentelė. Ikimokyklinių įstaigų adresai, mėginių numeracija ir koordinatės (LKS) Ikimokyklinės įstaigos pavadinimas Adresas Tiriama sklypo dalis Laboratorinis mėginio Koordinatės (sąlyginis subėminių paėmimo taškas) x y Paslaptis Darželio 7 žaidimo aikštelės D2V Paslaptis Darželio 7 veja D2P Saulėtekis Genių 12 žaidimo aikštelės D3V Saulėtekis Genių 12 veja D3P Klevelis Stadiono 5 žaidimo aikštelės D4V Klevelis Stadiono 5 veja D4P Vėtrungė Gardino 8 žaidimo aikštelės D5V Vėtrungė Gardino 8 veja D5P Vilnelė Pergalės 20 žaidimo aikštelės D6V Vilnelė Pergalės 20 veja D6P Markučių Pakraščio 15 žaidimo aikštelės D7V Markučių Pakraščio 15 veja D7P Coliukė A. Kojelavičiaus 298 žaidimo aikštelės D9V Coliukė A. Kojelavičiaus 298 veja D9P Molinukas Keramikų 34 žaidimo aikštelės D10V Molinukas Keramikų 34 veja D10P Spindulėlis Klinikų 5 žaidimo aikštelės D11V Spindulėlis Klinikų 5 veja D11P Sutrikusios klausos Bistryčios 9A žaidimo aikštelės D12V Sutrikusios klausos Bistryčios 9A veja D12P Naujųjų Verkių Popieriaus 46A žaidimo aikštelės D13V Naujųjų Verkių Popieriaus 46A veja D13P Gintarėlis Didlaukio 35 žaidimo aikštelės D14V Gintarėlis Didlaukio 35 veja D14P Šermukšnėlė Didlaukio 66 žaidimo aikštelės D15P ( Šermukšnėlė Didlaukio 66 veja D15V Spragtukas Žirmūnų 108 žaidimo aikštelės D16V Spragtukas Žirmūnų 108 veja D16P Pasaka Žirmūnų 110 žaidimo aikštelės D17V Žirniukas Verkių 17 žaidimo aikštelės D18V Žirniukas Verkių 17 veja D18P Karuselė Gedvydžių 25A žaidimo aikštelės D20P Karuselė Gedvydžių 25A veja D20V Vandenis P. Žadeikos 14A žaidimo aikštelės D21P Vandenis P. Žadeikos 14A veja D21V Vėjelis Gabijos 21 žaidimo aikštelės D22V Vėjelis Gabijos 21 veja D22P Gabijėlė Gabijos 1 žaidimo aikštelės D23V Gabijėlė Gabijos 1 veja D23P Aitvaras Pašilaičių 10 žaidimo aikštelės D24V Aitvaras Pašilaičių 10 veja D24P Žemyna Žemynos 13 žaidimo aikštelės D26V Žemyna Žemynos 13 veja D26P Justinukas Taikos 99 žaidimo aikštelės D27V Justinukas Taikos 99 veja D27P Pelenė Justiniškių 84 žaidimo aikštelės D28V Pelenė Justiniškių 84 veja D28P

9 Ikimokyklinės įstaigos pavadinimas Adresas Tiriama sklypo dalis Laboratorinis mėginio Koordinatės (sąlyginis subėminių paėmimo taškas) x y Pasakaitė Taikos 30 Šiaurinė dalis D29R Pasakaitė Taikos 30 Pietinė dalis D29S Saulėgrąža Taikos 31 žaidimo aikštelės D30V Saulėgrąža Taikos 31 veja D30P Žilvinėlis Taikos 130 žaidimo aikštelės D31V Žilvinėlis Taikos 130 veja D31P Nykštukas Taikos 190 pietrytinė dalis D32PR Nykštukas Taikos 190 šiaurės vakarinė dalis D32SV Žilvitis Viršuliškių 9 žaidimo aikštelės D33V Žilvitis Viršuliškių 9 veja D33P Jurginėlis Justiniškių 47 žaidimo aikštelės D34V Jurginėlis Justiniškių 47 veja D34P Zylutė Justiniškių 45 žaidimo aikštelės D35V Zylutė Justiniškių 45 veja D35P Kodėlčiukas Laisvės pr. 59 vakarinė dalis D38V Kodėlčiukas Laisvės pr. 59 rytinė dalis D38R Aušrinė Laisvės pr. 57 rytinė dalis D39R Aušrinė Laisvės pr. 57 vakarinė dalis D39P Papartis Čiobiškio 17 žaidimo aikštelės D40V Papartis Čiobiškio 17 veja D40P Sveikuolis Dūkštų 14 vakarinė dalis D42V Sveikuolis Dūkštų 14 rytinė dalis D42R Varpelis Ukmergės 204 žaidimo aikštelės D43V Varpelis Ukmergės 204 veja D43P Bitutė Paberžės 20 Šiaurinė dalis D44S Bitutė Paberžės 20 Pietinė dalis D44P Ozas Gelvonų 24 Vakarinė dalis D45V Ozas Gelvonų 24 Rytinė dalis D45R Gelvonėlis Gelvonų 1 žaidimo aikštelės D46V Gelvonėlis Gelvonų 1 veja D46P SOS Ozo 37 žaidimo aikštelės D47V SOS Ozo 37 veja D47P Vėrinėlis S. Stanevičiaus 68 Rytinė dalis D50P Vėrinėlis S. Stanevičiaus 68 Vakarinė dalis D50V Sakalėlis S. Stanevičiaus 86 Vakarinė dalis D51V Sakalėlis S. Stanevičiaus 86 Rytinė dalis D51R Jovarėlis S. Stanevičiaus 21 Vakarinė dalis D52V Jovarėlis S. Stanevičiaus 21 Rytinė dalis D52P Gandriukas Fabijoniškių 7 Vakarinė dalis D 53V Gandriukas Fabijoniškių 7 Rytinė dalis D 53R Pabiručiai Brolių 18 žaidimo aikštelės D 65V Pabiručiai Brolių 18 veja D 65P Menachemo namai Brolių 16 žaidimo aikštelės D 66V Menachemo namai Brolių 16 veja D 66P Daigelis Dariaus ir Girėno 14 žaidimo aikštelės D 67V Daigelis Dariaus ir Girėno 14 veja D 67P Lašelis Dzūkų 21A žaidimo aikštelės D 68V Lašelis Dzūkų 21A veja D 68P Gervelė Dzūkų 32 Šiaurinė dalis D 70 SV Gervelė Dzūkų 32 Pietinė dalis D70p Obelėlė Architektų 204 žaidimo aikštelės D74v Obelėlė Architektų 204 veja D74p Raktelis A. P. Kavoliuko 12 žaidimo aikštelės D77v

10 Ikimokyklinės įstaigos pavadinimas Adresas Tiriama sklypo dalis Laboratorinis mėginio Koordinatės (sąlyginis subėminių paėmimo taškas) x y Raktelis A. P. Kavoliuko 12 veja D77p Strazdelis I. Šimulionio 14/15 žaidimo aikštelės D78v Strazdelis I. Šimulionio 14/15 veja D78p Medynėlis A. P. Kavoliuko 5 žaidimo aikštelės D79v Medynėlis A. P. Kavoliuko 5 veja D79p Trakų Vokės E. Andrė 6 žaidimo aikštelės D80v Trakų Vokės E. Andrė 6 veja D80p SILELIS SIETYNO 5 žaidimo aikštelės D81v SILELIS SIETYNO 5 veja D81p Geniukų kalvė Muitinės 30 žaidimo aikštelės D82v Geniukų kalvė Muitinės 30 veja D82p Rugelis Kovo 11-osios 29A visas plotas D Gilužis Vydūno 11A visas plotas D Lokiuko giraitė Kovo 11-osios 54 visas plotas D PILAITUKAS Kanto aleja 7 visas plotas D Čiauškutis Sausio 13-osios 6 visas plotas D Riešutėlis Erfurto 21 visas plotas D Panerių Juodšilių 10 visas plotas D Prie pasakų parko L. Asanavičiūtės 7 visas plotas D Salininkų Kalviškių 1 visas plotas D Rytas Architektų 162 visas plotas D Tiriamų Fabijoniškių sąvartyno aplinkos grunto mėginių laboratoriniai numeriai ir koordinatės yra pateikiamas 2.2 lentelėje. 2.2 lentelė. Fabijoniškių sąvartyno tyrimų vietų laboratoriniai numeriai ir koordinatės Sąvartyno Ėminio ir Koordinatės Sąvartyno Ėminio ir Koordinatės vieta, jos mėginio x y vieta mėginio x y žymėjimas Viršus: v1 Fv Papėdė: p6 Fp Viršus: v2 Fv Papėdė: p7 Fp Viršus: v3 Fv Papėdė: p8 Fp Viršus: v4 Fv Papėdė: p9 Fp Viršus: v5 Fv Papėdė: p10 Fp Viršus: v6 Fv Papėdė: p11 Fp Viršus: v7 Fv Papėdė: p12 Fp Viršus: v8 Fv Papėdė: p13 Fp Viršus: v9 Fv Papėdė: p14 Fp Viršus: v10 Fv Papėdė: p15 Fp Papėdė: p1 Fp Papėdė: p16 Fp Papėdė: p2 Fp Papėdė: p17 Fp Papėdė: p3 Fp Papėdė: p18 Fp Papėdė: p4 Fp Papėdė: p19 Fp Papėdė: p5 Fp Papėdė: p20 Fp

11 3. Tyrimų rezultatai (cheminių parametrų kiekiai) Cheminių parametrų vidurkiniai dviejų paralelių mėginių bandymų rezultatai, išreikšti cheminių elementų kiekiais, Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų teritorijose ir Fabijoniškių sąvartyno dirvožemyje ir grunte yra pateikiami lentelėse. 3.1 lentelė. Sunkiųjų metalų ir kitų potencialių teršalų kiekiai Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų dirvožemyje ir grunte, mg/kg Parametras As Ba Cd Co Cr Cu Hg Mn Mo Ni Pb Se Sn Zn V U DLK Ėminio D2V < <3 < < < D2P <3 < < < <1 D3V < <3 < < < < D3P <3 < < < < D4V < <3 < < < < <1 D4P <3 < < < <1 D5V <3 < < < D5P <3 < < < < <1 D6V <3 < < < < D6P <3 < < < <1 D7V <3 < < < <1 D7P < <3 < < < < <1 D9V <3 < < < < D9P <3 < < < D10V <3 < < < < D10P <3 < < < D11V <3 < < < D11P <3 < < < D12V <3 < < < < <1 D12P < <3 < < < D13V <3 < < < < <1 D13P < <3 < < < < D14V < <3 < < < < D14P <3 < < < < D15P < <3 < < < < D15V < <3 < < < < D16V <3 < < < < D16P <3 < < < < <1 D17V < <3 < < < <1 D18V <3 < < < < <1 D18P <3 < < < D20P < <3 < < < <1 D20V < <3 < < < <1 D21P <3 < < < < D21V < <3 < < < < D22V <3 < < < < <1 D22P <3 < < < < <1 D23V < <3 < < < < D23P <3 < < < <

12 Parametras As Ba Cd Co Cr Cu Hg Mn Mo Ni Pb Se Sn Zn V U DLK Ėminio D24V <3 < < < < <1 D24P <3 < < < D26V < <3 < < < <1 D26P <3 < < < < <1 D27V < <3 < < < D27P < <3 < < < D28V < <3 < < < < D28P <3 < < < D29R <3 < < < < <1 D29S <3 < < < <1 D30V < <3 < < < D30P < <3 < < < < D31V < <3 < < < D31P <3 < < < D32PR <3 < < < < <1 D32SV <3 < < < < D33V <3 < < < < D33P <3 < < < < D34V < <3 < < < <1 D34P <3 < < < < <7 1.2 D35V <3 < < < <1 D35P <3 < < < <1 D38V <3 < < < < D38R <3 < < < < D39R < <3 < < < < D39P <3 < < < < D40V <3 < < < D40P < <3 < < < D42V <3 < < < < <1 D42R < <3 < < < < D43V <3 < < < < <1 D43P <3 < < < D44S <3 < < < < D44P < <3 < < < < D45V < <3 < < < < D45R < <3 < < < < D46V < <3 < < < < D46P <3 < < < < D47V < <3 < < < < D47P <3 < < < <1 D50P <3 < < < < <1 D50V <3 < < < < <1 D51V <3 < < < < <1 D51R < <3 < < < < D52V <3 < < < < D52P <3 < < < < D 53V <3 < < < < D 53R < <3 < < < < <1 D 65V <3 < < < <

13 Parametras As Ba Cd Co Cr Cu Hg Mn Mo Ni Pb Se Sn Zn V U DLK Ėminio D 65P <3 < < < < D 66V < <3 < < < < <1 D 66P < <3 < < < < <1 D 67V <3 < < < < <1 D 67P <3 < < < <1 D 68V <3 < < < <1 D 68P <3 < < < < <1 D 70 SV <3 < < < < <1 D70p <3 < < < <1 D74v < <3 < < < <7 <1 D74p <3 < < < < <1 D77v <3 < < < < <1 D77p <3 < < < < <1 D78v <3 < < < D78p <3 < < < <1 D79v <3 < < < D79p <3 < < < D80v <3 < < < < <1 D80p < <3 < < < < <7 <1 D81v <3 < < < < D81p <3 < < < < <1 D82v <3 < < < D82p < <3 < < < <1 D83 < <3 < < < < <1 D <3 < < < <1 D <3 < < < < <1 D86 < <3 < < < < <1 D87 < <3 < < < < <1 D <3 < < < < D89 < <3 < < < D <3 < < < D <3 < < < < D96 < <3 < < < <1 3.2 lentelė. Bendrąją dirvožemio cheminę sudėtį formuojančių cheminių elementų kiekiai Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų dirvožemyje ir grunte, mg/kg Parametras Mg Ca Al Na K Ti Fe P S Br Ėminio D2V D2P D3V D3P D4V D4P D5V D5P D6V

14 D6P D7V D7P D9V D9P D10V D10P D11V D11P D12V D12P D13V D13P D14V D14P D15P D15V D16V D16P D17V D18V D18P D20P D20V D21P D21V D22V D22P D23V D23P D24V D24P D26V D26P D27V D27P D28V D28P D29R D29S D30V D30P D31V D31P D32PR D32SV D33V D33P D34V D34P D35V D35P D38V D38R D39R D39P D40V D40P D42V D42R D43V D43P D44S

15 D44P D45V D45R D46V D46P D47V D47P D50P D50V D51V D51R D52V D52P D 53V D 53R D 65V D 65P D 66V D 66P D 67V D 67P D 68V D 68P D 70 SV D70p D74v D74p D77v D77p D78v D78p D79v D79p D80v D80p D81v D81p D82v D82p D D D D D D D D D D lentelė. Sunkiųjų metalų ir kitų potencialių teršalų kiekiai Fabijoniškių sąvartyno dirvožemyje ir grunte, mg/kg Parametras As Ba Cd Co Cr Cu Hg Mn Mo Ni Pb Se Sn Zn V U DLK Ėminio Fv <3 < < < < Fv <3 < < < < Fv <3 < < < < Fv4 < <3 < < < <

16 Parametras As Ba Cd Co Cr Cu Hg Mn Mo Ni Pb Se Sn Zn V U DLK Ėminio Fv <3 < < < Fv <3 < < < < Fv <3 < < < < <1 Fv <3 < < < < <1 Fv <3 < < < < <1 Fv <3 < < < < <1 Fp1 < <3 < < < < Fp <3 < < < < Fp <3 < < < <7 <1 Fp4 < <3 < < < < <1 Fp <3 < < < < <1 Fp <3 < < < < Fp <3 < < < < Fp <3 < < < <1 Fp9 < <3 < < < < Fp <3 < < < < <1 Fv <3 < < < < <7 1.0 Fp <3 < < < < <7 <1 Fp <3 < < < < <1 Fp14 < <3 < < < < <1 Fp <3 < < < < <1 Fp16 < <3 < < < < <1 Fp <3 < < < < <7 <1 Fp18 < <3 < < < <7 <1 Fp <3 < < < < Fp <3 < < < < lentelė. Bendrąją dirvožemio cheminę sudėtį formuojančių cheminių elementų kiekiai Vilniaus miesto Fabijoniškių sąvartyno dirvožemyje ir grunte, mg/kg Parametras Mg Ca Al Na K Ti Fe P S Br Ėminio Fv Fv Fv Fv Fv Fv Fv Fv Fv Fv Fp Fp Fp Fp Fp Fp Fp Fp Fp Fp

17 Fv Fp Fp Fp Fp Fp Fp Fp Fp Fp Tyrimų kokybės parametrų vertinimas Tyrimų kokybės kontrolė buvo atliekama tiriant paimtuosius ėminius-dublikatus. Iš ikimokyklinių įstaigų aibės tyrimų kokybės vertinimui atsitiktinai (randomizuotai) atrinkta 30 ėminių-dublikatų, kas sudarė 45 procentus nuo bendro jų skaičiaus, o tiriant sąvartyną 30 ėminių-dublikatų, kas sudaro 100 procentų bendro jų skaičiaus. Atskirai buvo vertinama bendroji tiriamos analizės rezultato atsikartojamumo neapibrėžtis T RSD ir prietaiso analizės procedūros (metodo) lemiama paklaida P RSD. Bendroji tiriamos analizės rezultato atsikartojamumo neapibrėžtis T RSD yra susijusi kaip ir su cheminio elemento nevienodu pasiskirstymu tiriamo objekto dirvožemyje, taip ir su visomis mėginio paruošimo tyrimams bei pačios analizės paklaida. Prietaiso analizės procedūros (metodo) lemiama paklaida P RSD yra susijusi su paties prietaiso fizikinėmis matavimo savybėmis ir paruoštojo analizei bandinio nehomogeniškumu. Vidurkinės T RSD ir P RSD reikšmės, išreikštos procentais (nuo matuojamojo dydžio absoliučios reikšmės), yra pateikiamos 4 lentelėje. 4 lentelė. Bendroji tiriamos analizės rezultato atsikartojamumo neapibrėžtis T RSD ir prietaiso analizės procedūros (metodo) lemiamos paklaidos P RSD, tiriant cheminių elementų kiekius Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų ir Fabijoniškių sąvartyno dirvožemyje ir grunte, % Parametras As Ba Cd Co Cr Cu Hg Mn Mo Ni Pb Se Sn Ikimokyklinių įstaigų dirvožemis ir gruntas T RSD P RSD Fabijoniškių sąvartyno dirvožemis ir gruntas T RSD P RSD (132) (12.5) Parametras Zn V U Mg Ca Al Na K Ti Fe P S Br Ikimokyklinių įstaigų dirvožemis ir gruntas T RSD P RSD Fabijoniškių sąvartyno dirvožemis ir gruntas T RSD P RSD

18 Apibendrinimas Ataskaitoje, vykdant paslaugos teikimo reikalavimą, yra pateikiami 151 tyrimų vietos suvidurkinti 302 paralelinių mėginių laboratorinio ištyrimo duomenys, gauti nustačius 7852 analičių kiekius. Prietaiso pateiktoji protokolinė pradinių analizės rezultatų išraiška specialiame ir html pavidaluose yra surašytos kompiuterio nešiojamoje laikmenoje kompaktiniame diske. Užsakovui yra pateikiami tyrimų rezultatai, atlikus jų perskaičiavimą, rekalibracijai pasinaudojant WEPAL ISE laboratorinių mainų programos tyrimų rezultatus ir matematines priklausomybes. Formulėse: y 3 lentelėje pateikiamas perskaičiuotojų reikšmių vidurkis, x - pradinių analizės rezultatų išraiška specialiame arba html pavidale. Sukurtos ir pritaikytos šios formulės: Na: y=0.9301x , R 2 =0.78; Mg: y=0.9103x, R 2 =0.93 ir y=0.2911x , R 2 =0.97; Al: y=1.2262x 11690, R 2 =0.98; P: y=e-05x x+4.08, R 2 =0.78 ir y=0.8603x-160.8, R 2 =0.77; S: y=4e-05x x+117.7, R 2 =0.97 ir y=1.0124x 154, R 2 =0.95; K: y=7e-06x x-171.5, R 2 =0.99 ir y=1.1245x-880.5, R 2 =0.98; Ca: y=0.9051x-466.9, R 2 =0.995; Ti: y =0.8104x+89.3, R 2 =0.99 ir y=0.9315x , R 2 =0.995; V: y = x x-12.3, R 2 =0.97 ir y=0.9273x-5.2, R 2 =0.97; Cr : y=0.0003x x+5.2, R 2 =0.98 ir y=1.0477x+2.06; R 2 =0.98; Mn: y=5e-05x x+6.86, R 2 =0.99 ir y=0.8479x , R 2 =0.99; Fe: y=0.7963x , R 2 =0.99 ir y=1.0284x , R 2 =0.993; Co: y=0.0221x x+6.28, R 2 =0.89 ir y=0.7477x+0.17, R 2 =0.85; Ni: y=1.0052x-1.01, R 2 =0.99 ir y=0.001x x+0.20, R 2 =0.99; Cu: y=1.0414x-0.68, R 2 =0.99 ir y=-3e-05x x-0.75, R 2 =0.99; Zn: y=0.9889x-1.15, R 2 =0.999 ir y=6e-06x x , R 2 =0.999; As: y= x x+1.73, R 2 =0.99 ir y=0.9873x+1.80, R 2 =0.99; Se: y=1.2309x , R 2 =0.21; Br: y=0.844x+0.23, R 2 =0.99 ir y= x x-0.35, R 2 =0.99; Mo: y=.2702x , R2=0.52 ir y=0.3377x+1.04, R 2 = 0.37; Ag: y=1.1646x , R 2 =0.83; Cd: y=1.0273x+4.77, R 2 =0.97 ir y = x x+4.01, R 2 =0.97; Sn: y=1.1773x-22.66, R 2 =0.96 ir y=0.0451x x+17.12, R 2 =0.94, Ba: y=0.9727x-8.64, R 2 =0.997 ir y=3e-06x x-7.93, R 2 =0.997; Hg: y=1.1255x , R 2 =0.98 ir y =-6E-05x x , R 2 =0.98; Pb: y=1.03x-0.97, R 2 = Atliekant kartotinius būklės kaitos (monitoringo) tyrimus rekomenduojama jas taikyti atliekant perskaičiavimus, skirtus santykinių pokyčių vertinimui. Preliminarus pirminis rezultatų palyginimas su didžiausiomis leistinomis koncentracijomis DLK leidžia teigti, kad vyraujančios daugumos tyrimų vietose geohigieninė būklė tikėtinai bus įvertinta kaip leistina (priimtina rezidencijai). Nustatyta, kad rezultatų analizės neapibrėžties padidėjimą nulemia cheminių elementų kiekių nevienodas pasiskirstymas tiriamo objekto dirvožemyje, o ne analizės metodo paklaida (T RSD >> P RSD ). Tai rodo, kad surenkant dirvožemio mėginius geocheminiam tyrimui, numatant darbus užteršto grunto nukenksminimui, ištyrimui turi būti paimamas maksimaliai galimas jų skaičius. Išvadas ir rezultatus tvirtinu: dr. R. Taraškevičius

19 PRIEDAS DUOMENYS CD

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

Microsoft Word - BABENU SAVARTYNAS 2011_I pusm aplinkos monit.

Microsoft Word - BABENU SAVARTYNAS 2011_I pusm aplinkos monit. BABĖNŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2011 M. I PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI DALIS 1. Ūkio objekto teisinė forma, pavadinimas ir adresas: VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (adresas: Statybininkų

Detaliau

Vinter-workshop 2013

Vinter-workshop 2013 SEMINARAS DIRVOŽEMIS IR ŽMOGUS skirtas Tarptautiniams dirvožemio metams paminėti Gediminas Čyžius UAB DGE Baltic Soil and Environment Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2015 m. balandžio 30 d.,

Detaliau

Microsoft Word - KRS_2012_metine_Babenai

Microsoft Word - KRS_2012_metine_Babenai UAB Grota Gamtos tyrimų centras Geologijos ir geografijos institutas Hidrogeologijos sektorius Babėnų buitinių atliekų sąvartyno teritorijos aplinkos monitoringas Ataskaita apie 2012 metų stebėjimo rezultatus

Detaliau

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only] PROJEKTO UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ POVEIKIO VERTINIMAS REZULTATAI Antanas Marcinonis,, Mantas Riauka UAB GROTA 2011 10 19 Geologin s s aplinkos tarša Potencialių taršos židinių inventorizavimo rezultatai Potencialių

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

No Slide Title

No Slide Title Projektas Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos darželiuose 2013 sveikatingumo metų įgyvendinimo apžvalga Danutė Jakučiūnienė Asociacijos Sveikatos želmenėliai prezidentė Kai girdime žodį virusas jis asocijuojasi

Detaliau

ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000

ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000 ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000 UDK 504.43.064.36(083.13):061.5 ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS: programų rengimo metodinės

Detaliau

Šiaulių miesto lopšelių – darželių, mokyklų, ligoninių sąrašas (Ldvn/Ln) 2014 m

Šiaulių miesto lopšelių – darželių, mokyklų, ligoninių sąrašas (Ldvn/Ln) 2014 m ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 783 Šiauliai. Tel. 8-41 514144, el.paštas matl@splius.lt, www.matl.lt TRIUKŠMO TYRIMAI ŠIAULIŲ MIESTO TRIUKŠMO PREVENCIJOS IR TYLIOSIOSE

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV Suvestinė redakcija nuo 2016-07-02 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21227 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS M 1:5 000 KONTROLINIŲ ŽEMĖS

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , (adresas pašto koresponden

Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , (adresas pašto koresponden Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865558235, kulturosvertybes@gmail.com (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) Kultūros

Detaliau

TVIRTINU

TVIRTINU TVIRTINU: Direktorius Virgaudas Šerėnas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS LAZDIJŲ ŠILUMA 2016 METAIS ĮVYKDYTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ Eil Nr. Darbų, paslaugos ar prekės pavadinimas Suma Eurais be PVM Pirkimo

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS RINGAUDŲ SENIŪNIJOS KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO IR AKADEMIJOS SENIŪNIJOS AKADEMIJOS MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ KEITIMO PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. ĮVADAS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataska

VIEŠO NAUDOJIMO CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataska CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataskaita 2018 m. spalio mėn. 2018 m. Talinas Projekto pavadinimas Aplinkos

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/  m. rugpjūčio 13 d. - kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų i L 242/20 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 885/2014 2014 m. rugpjūčio 13 d. kuriuo nustatomos valgomųjų ybiškių ir kario lapų iš Indijos importo specialiosios sąlygos ir panaikinamas Įgyvendinimo

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES

Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 0101/0015:261, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVES Projektas: Užsakovas: DAUGIABUTIS GYVENAMASIS NAMAS. Skl. Kad. Nr. 00/00:, BUDINIŠKIŲ g., VILNIUS. STATYBOS POJEKTAS UAB ŠIAUĖS EUOPOS INVESTICINIS 009, Olimpiečių g. -, -09 Vilnius ONDAS į.k. Projektuotojas:

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 2 Tikimybių pratybos 1 Lema Lema 1. Tegul {Ω, A, P} yra tikimybinė erdvė. Jeigu A n A, n N, tai i) P (lim sup A n ) = P ( k=1 n=k A n ) = lim P ( n k n=ka n ), nes n=ka n monotoniškai

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) starchprojektai@gmail.com (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas)

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 12 19 C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys ir jo praktinis naudojimas 2017 m. Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas bendradarbiauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos strateginius veiklos

Detaliau

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa 2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas Planuojami

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

Microsoft Word - Ch-vert-1-09.doc

Microsoft Word - Ch-vert-1-09.doc PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 009 m. birželio 6 d. įsakymu (..)-V-98 009 m. EMIJS VALSTYBINI BRANDS EGZAMIN UÞDUTIES VERTINIM INSTRUKIJA Kiekvienas I dalies klausimas vertinamas

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio Eglutė direktoriaus 2018-01-15 įsakymu

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

Microsoft Word - stendas triuksmo I

Microsoft Word - stendas triuksmo I Balandžio 25-oji Tarptautinė triukšmo suvokimo diena Kada nors žmonija bus priversta nugalėti triukšmą taip pat ryžtingai, kaip cholerą ir marą, - XIX amžiaus vokiečių mikrobiologas R. Kochas.. Istorija

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

Microsoft Word - Liuminescencija_teorija

Microsoft Word - Liuminescencija_teorija 2. BOLOGNŲ OBJEKTŲ LUMNESCENCJA. 2.1 Įvadas. Liuminescencijos reiškinys Daugelis fotofizikinių ir fotocheminių vyksmų yra šviesos sąveikos su bioobjektu pasekmės. Vienas iš pagrindinių šviesos emisijos

Detaliau

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p. Statytojas (Užsakova

UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-1, Kaunas kodas tel./faks el.p.  Statytojas (Užsakova UAB SIMPER Karaliaus Mindaugo pr. 66-, 4435 Kaunas kodas 362734 tel./faks. +37 37 295636 el.p. info@simper.lt www.simper.lt Statytojas (Užsakovas) Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, įm.k. 32536989

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 10 D. SPRENDIMU NR. T-209, KOREG

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 10 D. SPRENDIMU NR. T-209, KOREG KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 214 M. BALANDŽIO 1 D. SPRENDIMU NR. T-29, KOREGAVIMAS K-RJ-19-18-559 STADIJA: SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 17.10.2018 A8-0288/178 Pakeitimas 178 Michel Dantin PPE frakcijos vardu Pranešimas Michel Dantin Žmonėms vartoti skirto vandens kokybė (COM(2017)0753 C8-0019/2018 2017/0332(COD)) A8-0288/2018 Pasiūlymas

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc Laboratorinis darbas Nr. 8 MOP (metalo sido puslaidininkio) struktūrų tyrimas aukštadažniu -V charakteristikų metodu Darbo tikslas: 1. Nustatyti puslaidininkio laidumo tipą. 2. Nustatyti legiravimo priemaišų

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGO ATASKAITA 204 M. PRIEDAS 2. Stebėjimo vieta: Žemaitijos nacionaliniame parke esantys miškai. Parametrai ir matavimo vienetai: Įveistų miškų plotas, ha. Monitoringą vykdė ir ataskaitą

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

Preliminari Dauguvos UBR Priemoniu Programa 08 13

Preliminari Dauguvos UBR Priemoniu Programa 08 13 PRELIMINARI DAUGUVOS UPIŲ BASEINŲ RAJONO PRIEMONIŲ PROGRAMA Vilnius, 2009 rugpjūčio m n. TURINYS SANTRUMPOS...2 1. PAGRINDINöS PRIEMONöS GERAI DAUGUVOS UBR BŪKLEI PASIEKTI...4 1.1 PRIEMONöS, NUMATYTOS

Detaliau

DRUSKININKŲ SAV.+ DRUSKININKŲ M. Druskininkų savivaldybė suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skir

DRUSKININKŲ SAV.+ DRUSKININKŲ M. Druskininkų savivaldybė suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skir DRUSKNNKŲ SAV.+ DRUSKNNKŲ M. ų savivaldybė sskirstyta į 6 nekilnojamojo trto verčių zonų, kriose nekilnojamojo trto kainos yra skirtingos. ndividalių gyvenamųjų namų segmente popliariasia 6 bvo 7..4 zona

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai 1. Kurios tautos gyvenamoji teritorija parodyta žemėlapyje? A berberų B fulbių C hausų D tuaregų 3. Ką vaizduoja šis neįprastu

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius; mob. tel. 860434978 kulturosvertybes@gmail.com, (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) Kultūros paveldo

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vėjo energetikos plėtra ir tinkamiausių vietų nustatymas AEI technologijų taikymas pramonėje, miestuose Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vadovas Dr. Mantas Marčiukaitis

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika MOBILIOJO RYŠIO OPERATORIŲ 30 MB/S APRĖPTIES SKAIČIAVIMAI RRT atliktos analizės rezultatų viešas aptarimas, Susisiekimo ministerija 2015 10 19 Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Direktoriaus

Detaliau

MEMORANDUM FROM MR

MEMORANDUM FROM MR EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013.01.11 C(2013) 72 final VIEŠASIS VARIANTAS Šis dokumentas yra vidinis Komisijos dokumentas, kuris pateikiamas tik kaip informacija. Tema: Valstybės pagalba SA.34236 (2012/N)

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

Preliminari Lielupes UBR Priemoniu Programa 08 13

Preliminari Lielupes UBR Priemoniu Programa 08 13 PRELIMINARI LIELUPöS UPIŲ BASEINŲ RAJONO PRIEMONIŲ PROGRAMA Vilnius, 2009 rugpjūčio m n. TURINYS SANTRUMPOS...3 1. PAGRINDINöS PRIEMONöS GERAI LIELUPöS UBR BŪKLEI PASIEKTI...6 1.1 PRIEMONöS, NUMATYTOS

Detaliau

STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U ) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstr

STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U ) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstr STAT0WS PRO/EKTAVIM 5IVRAS Laisves g. 9, Mazeikiai Tel.(8-U3-25995) OBJEKTAS Gyvenamo namo Antano Sidabro g. 19, Naikiy k., Mazeikiy r. sav., rekonstravimo projektas; UZSAKOVAS PAREIGOS PAVARDE PARASAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS INFORMACIJA ATRANKAI DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI PRIVALOMO VERTINIMO Naujo 52000m 3 naftos rezervuaro statyba Akcinės bendrovės ORLEN Lietuva, Vamzdynų ir terminalo operacijų padalinio

Detaliau

TVIRTINU

TVIRTINU TVIRTINU: Direktorius Virgaudas Šerėnas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS LAZDIJŲ ŠILUMA 2017 METAIS ĮVYKDYTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ Eil Nr. Darbų, paslaugos ar prekės pavadinimas Suma Eurais su PVM Pirkimo

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau