PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. spalio 11 d. į

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. spalio 11 d. į"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. spalio 11 d. įsakymu Į(DI)-265 (AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2019 m. birželio 13 d. įsakymo ĮS(DI)-109 redakcija) GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ TECHNINIO SUDERINAMUMO SU AB LIETUVOS GELEŽINKELIAI VALDOMA GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Geležinkelių riedmenų techninio suderinamumo su AB Lietuvos geležinkeliai valdoma geležinkelių infrastruktūra vertinimo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) nustato AB Lietuvos geležinkeliai (toliau Bendrovė) Geležinkelių infrastruktūros direkcijos (toliau Direkcija) atliekamo vertinimo ar geležinkelių riedmenys yra techniškai suderinami su Bendrovės valdoma geležinkelių infrastruktūra (toliau riedmenų vertinimas) atlikimo ir patvirtinimų, kad geležinkelių riedmenys yra techniškai suderinami su esama Bendrovės valdoma geležinkelių infrastruktūra (toliau Direkcijos patvirtinimas), išdavimo tvarką. 2. Aprašas taikomas visiems geležinkelių riedmenims, kuriuos planuojama pradėti naudoti Bendrovės valdomoje geležinkelių infrastruktūroje arba toje šios infrastruktūros dalyje (geležinkelių linijoje, privažiuojamajame geležinkelio kelyje, geležinkelio stotyje ir pan.), kurioje jie nebuvo naudoti. 3. Jei planuojama pradėti naudoti tokius pačius geležinkelių riedmenis (to paties modelio, neatnaujintus, nepatobulintus, tokių pačių techninių parametrų ir eksploatacinių charakteristikų), kokie jau yra (buvo) naudojami esamoje Bendrovės valdomoje arba analogiškoje geležinkelių infrastruktūroje (t.y. geležinkelių infrastruktūroje, kurios techniniai ir eksploataciniai reikalavimai yra tapatūs Bendrovės valdomos infrastruktūros, kurioje planuojama naudoti geležinkelių riedmenis, techniniams ir eksploataciniams reikalavimams), šiuose riedmenyse esantys radijo ryšio, signalizacijos ir saugos įrenginiai atitinka atitinkamus Aprašo 6.2, 6.5, 6.6 ir 6.14 papunkčiuose nurodytuose teisės aktuose ir dokumentuose nustatytus reikalavimus ir yra pateikti tai įrodantys dokumentai, nurodyti Aprašo 12.1 papunktyje, laikoma, kad tokie geležinkelių riedmenys yra techniškai suderinami su atitinkama Bendrovės valdoma geležinkelių infrastruktūra arba šios infrastruktūros dalimi. 4. Jei planuojama pradėti naudoti prekinį vagoną, kurio modelis yra įtrauktas į Bendrovės interneto tinklapyje paskelbtą Geležinkelių transporto tarybos patvirtintą Prekinių vagonų modelių žinyną (toliau Žinynas), šis vagonas nebuvo atnaujintas ar patobulintas (techniniai parametrai ir (ar) eksploatacinės charakteristikos nebuvo pakeistos), jo gabaritas, didžiausia ašies ir ekvivalentinė apkrova neviršija Aprašo 6.6 papunktyje nurodytame dokumente nustatytų reikšmių ir yra pateikti dokumentai, nurodyti Aprašo 12.2 papunktyje, laikoma, kad toks prekinis vagonas yra techniškai suderinamas su Bendrovės valdoma 1520 mm vėžės pločio geležinkelių infrastruktūra. 5. Riedmenų vertinimo atlikimo metu tikrinama, ar atitinkami geležinkelių riedmenys yra techniškai suderinami su Bendrovės valdoma geležinkelių infrastruktūra ir atsižvelgiant į riedmenų vertinimo rezultatus bei kitų geležinkelių riedmenų naudojimo patirtį, gali būti nustatytos šių riedmenų eksploatavimo sąlygos ir (ar) naudojimo apribojimai. 6. Riedmenų vertinimas atliekamas atsižvelgiant į reikalavimus (duomenis), kurie nurodyti: 6.1. Geležinkelių techninio sąveikumo specifikacijose; 6.2. Techninio geležinkelių naudojimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu 297; 6.3. Geležinkelio stočių projektavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. gegužės 5 d. įsakymu 3-25/D1-249;

2 6.4. Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1997 m. gruodžio 30 d. įsakymu 483; 6.5. Lietuvos Respublikoje taikomų geležinkelių posistemių techninių taisyklių sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. balandžio 25 d. įsakymu Viešosios geležinkelių infrastruktūros tinklo nuostatuose, galiojančiuose vertinimo metu; 6.7. Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registre; 6.8. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos interneto tinklapyje (Klimato rajonavimas); 6.9. AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus 2003 m. gegužės 9 d. įsakyme Į-213 Dėl 32/K Kelio mašinų aširačių formavimo, patikros, remonto ir apžiūros instrukcijos patvirtinimo ; AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus 2016 m. gegužės 4 d. įsakyme Į-400 Dėl naujos redakcijos 110/K specialiųjų geležinkelio riedmenų naudojimo ir techninės priežiūros instrukcijos patvirtinimo ; AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus 2000 m. vasario 17 d. įsakyme Į-47 Dėl K/111 Geležinkelio kelio priežiūros taisyklių patvirtinimo ; AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus 2015 m. spalio 15 d. įsakyme Į-882 Dėl R/86 Geležinkelio riedmenų stabdžių naudojimo taisyklių patvirtinimo ; SPAB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus 1999 m. spalio 7 d. įsakyme Į-213 Dėl T/ mm pločio vėžės traukos riedmenų aširačių formavimo, remonto ir priežiūros instrukcijos patvirtinimo ; AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 20 d. įsakyme Į-62 Dėl 292/LG Techninio geležinkelių naudojimo nuostatų tam tikrų punktų taikymo nuorodų aprašo patvirtinimo ; Įmonės standarte ĮST : mm vėžės pločio geležinkelio linijos, kuria keleiviniai traukiniai gali važiuoti ne didesniu kaip 160 km/h greičiu. Techniniai reikalavimai ; Traukos riedmenų elektros įrangos sukeliamų trikdžių lygio normose bėgių grandinėms, kelio signalizacijos ir radijo ryšio įrenginiams pagal НБ ЖТ ЦТ 01-98, НБ ЖТ ЦТ 02-98, НБ ЖТ ЦТ ir НБ ЖТ ЦТ 04-98; Geležinkelių bendradarbiavimo organizacijos (toliau OSŽD) atmintinėse (O+R 516, O+R 520, O 522 1, R 546, R 811); Europos geležinkelių agentūros (toliau ERA) ir OSŽD kontaktinių darbo grupių parengtuose Pagrindinių parametrų, kurie yra reikalingi techniniam ir eksploataciniam 1520 mm ir 1435 mm vėžės pločio sistemų suderinamumui ES NVS pasienyje užtikrinti, analizėse, paskelbtose ERA ir OSŽD tinklapiuose; Projektinėje atitinkamų geležinkelių infrastruktūros objektų ir riedmenų dokumentacijoje; EN serijos standartuose; AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo - Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2019 m. gegužės 2 d. įsakyme ĮS(DI)-90 Dėl minimalių reikalavimų viešojoje geležinkelių infrastruktūroje naudojamiems geležinkelių traukos riedmenims patvirtinimo. 7. Aprašo 6 punkte nurodytų teisės aktų nuostatos turi būti taikomos kartu su vėlesniais jų pakeitimais ir papildymais, paskelbtais teisės aktų nustatyta tvarka (taikoma teisės aktų atžvilgiu) ar Bendrovės interneto puslapyje adresu: 8. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse, Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Dėl leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo ir Aprašo 6 punkte nurodytuose teisės aktuose ir dokumentuose. 2

3 II SKYRIUS PRAŠYMO ATLIKTI RIEDMENŲ VERTINIMĄ PATEIKIMAS 9. Riedmenų vertinimas atliekamas Direkcijai gavus Aprašo 1 priede nurodytos formos prašymą išduoti Direkcijos patvirtinimą. Kartu su prašymu turi būti pateikta užpildyta Aprašo 2 arba 3 priede patvirtintos formos riedmenų techniniam suderinamumui su Bendrovės valdoma geležinkelių infrastruktūra nustatyti reikalingų parametrų deklaracija (toliau deklaracija) ir joje nurodyti dokumentai arba pateikti Aprašo 12 punkte nurodyti dokumentai. 10. Deklaracija pildoma atsižvelgiant į planuojamų naudoti geležinkelio riedmenų tipą (traukos riedmenys, keleivinis vagonas, specialieji riedmenys, prekinis vagonas) ir į geležinkelių tinklo (tinklo dalies), kuriame planuojama naudoti šiuos geležinkelių riedmenis, nominalų vėžės plotį (1520 (1524) mm arba 1435 mm). Deklaracijoje turi būti nurodomi faktiniai geležinkelių riedmenų duomenys, esantys deklaracijos pildymo dieną. 11. Jeigu prašoma išduoti Direkcijos patvirtinimą atnaujintiems ar patobulintiems riedmenims, kurie iki atnaujinimo ar patobulinimo buvo naudojami Bendrovės valdomoje arba analogiškoje geležinkelių infrastruktūroje, pildant deklaraciją joje gali būti nurodomi tik su pakeistais parametrais susiję duomenys (atitinkamai tai pagrindus pridedamais dokumentais). 12. Deklaracija nepildoma šiais atvejais: Jeigu prašoma išduoti Direkcijos patvirtinimą Aprašo 3 punkte nurodytiems geležinkelių riedmenims. Šiuo atveju kartu su prašymu, turi būti pateiktas užpildytas Aprašo 4 priedas, kuriame nurodoma informacija apie geležinkelių riedmenis Jeigu prašoma išduoti Direkcijos patvirtinimą Aprašo 4 punkte nurodytam prekiniam vagonui, kurį planuojama naudoti Bendrovės valdomoje 1520 mm vėžės pločio geležinkelių infrastruktūroje, kartu su prašymu turi būti pateikta vagono techninio paso kopija arba kiti dokumentai, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti vagono modelį, ir užpildytas Aprašo 5 priedas, kuriame nurodoma informacija apie prekinį vagoną. 13. Šio Aprašo 9 ir 12 punkte nurodytus dokumentus Direkcijai galima pateikti tiesiogiai (atvykus adresu Mindaugo g. 12, Vilnius), siųsti registruotuoju laišku arba dokumentų skaitmeninę kopiją siųsti Bendrovės interneto svetainėje nurodyto Direkcijos elektroninio pašto adresu. III SKYRIUS RIEDMENŲ VERTINIMO ATLIKIMO TVARKA IR DIREKCIJOS PATVIRTINIMO IŠDAVIMAS 14. Riedmenų vertinimo metu, atsižvelgiant į vertinamus geležinkelių riedmenis ir į geležinkelių infrastruktūrą arba tą infrastruktūros dalį, kurioje planuojama naudoti riedmenis, tikrinama: Aprašo 12.1 papunktyje nurodytu atveju ar pateiktuose dokumentuose nurodyti geležinkelių riedmenų ir infrastruktūros, kurioje buvo (yra) naudojami vertinami geležinkelių riedmenys, duomenys atitinka Aprašo 3 punkte nustatytus kriterijus Aprašo 12.2 papunktyje nurodytu atveju ar pateiktuose dokumentuose nurodyti geležinkelių riedmenų duomenys atitinka Aprašo 4 punkte nustatytus kriterijus Kitais atvejais negu nurodyti Aprašo 12.1 ir 12.2 papunkčiuose ar deklaracijoje pateiktos riedmenų parametrų reikšmės atitinka ir yra suderinamos su 6 punkte nurodytuose dokumentuose nustatytais reikalavimais ir duomenimis. 15. Direkcijai gavus prašymą išduoti Direkcijos patvirtinimą ir nustačius, kad pateikti ne visi dokumentai ir (ar) deklaracijoje nurodyti ne visi vertinimui reikalingi arba netikslūs duomenys, per 5 darbo dienas raštu arba elektroniniu paštu apie tai informuojamas pareiškėjas, kuris turi patikslinti pateiktą informaciją ir (ar) pateikti papildomus dokumentus, reikalingus geležinkelių riedmenų vertinimo procesui atlikti. 16. Riedmenų vertinimo proceso metu, suderinta su pareiškėju tvarka, gali būti atliekama geležinkelių riedmenų apžiūra, siekiant patikrinti ar pareiškėjo pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys yra teisingi. 17. Direkcija, atsižvelgdama į atitinkamų riedmenų vertinimo ir apžiūros, jeigu ji buvo atlikta, rezultatus ir Aprašo 5 punktą, per 10 darbo dienų nuo visų Aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą išduoti arba atsisakyti išduoti Direkcijos patvirtinimą. 3

4 4 18. Direkcijos patvirtinimas neišduodamas, kai įvertinus pareiškėjo pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis ir (ar) apžiūros rezultatus nustatoma, kad atitinkamų riedmenų parametrų reikšmės yra nesuderinamos su Aprašo 3 arba 4 punkte nustatytais kriterijais ir (ar) Aprašo 6 punkte nurodytuose dokumentuose nustatytais reikalavimais. IV SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 19. Aprašas turi būti peržiūrimas ir atnaujinamas (esant poreikiui) ne rečiau, kaip vieną kartą per metus ir šiais atvejais: kai pakeičiami Bendrovės valdomos geležinkelių infrastruktūros atitinkami eksploataciniai parametrai; kai pakeičiami atitinkami Aprašo 6 punkte nurodyti teisės aktai ir (ar) dokumentai; gavus riedmenų vertinimo atlikimo procese dalyvaujančių subjektų pasiūlymus dėl Apraše nustatytų procedūrų tobulinimo. 20. Šis Aprašas taikomas tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems galiojantiems teisės aktams.

5 Geležinkelių riedmenų techninio suderinamumo su AB Lietuvos geležinkeliai valdoma geležinkelių infrastruktūra vertinimo tvarkos aprašo 1 priedas AB Lietuvos geležinkeliai Geležinkelių infrastruktūros direkcijai PRAŠYMAS ĮVERTINTI AR GELEŽINKELIŲ RIEDMENYS YRA TECHNIŠKAI SUDERINAMI SU AB LIETUVOS GELEŽINKELIAI VALDOMA GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA 20 m. d. (vieta) Prašau įvertinti, ar geležinkelių riedmenys yra techniškai suderinami su esama AB Lietuvos geležinkeliai valdoma geležinkelių infrastruktūra. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO KONTAKTINĮ ASMENĮ: Vardas, pavardė Tel. El. pašto adresas Kita PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS: Dokumento pavadinimas Lapų skaičius Prašymą pateikė (vardas, pavardė, parašas)

6 Geležinkelių riedmenų techninio suderinamumo su AB Lietuvos geležinkeliai valdoma geležinkelių infrastruktūra vertinimo tvarkos aprašo 2 priedas TRAUKOS RIEDMENŲ, KELEIVINIŲ VAGONŲ, SPECIALIŲJŲ GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ TECHNINIAM SUDERINAMUMUI SU AB LIETUVOS GELEŽINKELIAI VALDOMA GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA NUSTATYTI REIKALINGŲ PARAMETRŲ DEKLARACIJA 20 m. d. (vieta) Deklaracijos teikimo priežastis: Geležinkelių riedmenis AB Lietuvos geležinkeliai valdomoje geležinkelių infrastruktūroje arba atitinkamoje šios infrastruktūros dalyje planuojama pradėti naudoti pirmą kartą, geležinkelių riedmenys rekonstruoti (atnaujinti) ar modernizuoti (patobulinti) INFORMACIJA APIE GELEŽINKELIŲ RIEDMENIS IR JUOSE ESANČIĄ ĮRANGĄ Duomenys apie geležinkelių riedmenis Geležinkelių riedmenų tipas Pastaba: lokomotyvas, savaeigiai keleiviniai geležinkelių riedmenys (elektrinis ar dyzelinis traukinys, automotrisė ar bėginis autobusas), specialieji geležinkelių riedmenys, variklinis vagonas, keleivinis vagonas, keleivinis vagonas su traukinio mašinisto kabina Geležinkelių riedmenų paskirtis Pastaba: nurodoma kokiems darbams, veiklai vykdyti bus naudojami geležinkelių riedmenys: kroviniams vežti, keleiviams vežti, paštui ir bagažui vežti, keleiviams aptarnauti, manevruoti, infrastruktūrai prižiūrėti, sanitariniai, tarnybiniai, tyrimų matavimo ar kitų specialiųjų reikmių Geležinkelių riedmenų gamintojo pavadinimas, raidinis ženklinimas (modelis), gamyklinis numeris 4. Geležinkelių riedmenų pagaminimo data Geležinkelių riedmenų rekonstrukcijos ar modernizacijos data ir pakeisti parametrai Pastaba: nurodoma, jei geležinkelių riedmenys buvo rekonstruoti (atnaujinti) ar modernizuoti (patobulinti) ir rekonstrukcijos (atnaujinimo) ar modernizacijos (patobulinimo) metu buvo pakeisti kurie nors žemiau esančioje lentelėje nurodyti parametrai Traukos riedmenų traukos šaltinis Pastaba: vidaus degimo variklis, kontaktinis tinklas ar kt. Geležinkelių infrastruktūra ar infrastruktūros dalis, kurioje planuojama naudoti riedmenis Pastaba: visas AB Lietuvos geležinkeliai valdomos geležinkelių infrastruktūros tinklas arba konkreti šio tinklo dalis (geležinkelių linija, stotis ar pan.) 1 psl. iš 7

7 Duomenys apie geležinkelių riedmenis Geležinkelių riedmenų atitiktis geležinkelių techninio sąveikumo specifikacijoms (toliau TSS) 8. Pastaba: (nurodoma ar geležinkelių riedmenys atitinka (visiškai arba iš dalies) susijusias TSS; jei riedmenys visiškai arba iš dalies atitinka susijusias TSS, pateikiamos tikslios šių TSS nuorodos; jei geležinkelių riedmenys iš dalies atitinka susijusias TSS, papildomai nurodomi šių TSS skyriai (punktai, papunkčiai ir pan.), kuriuos riedmenys atitinka) Geležinkelių riedmenų naudojimo apribojimai 9. Pastaba: nurodoma ar geležinkelių riedmenims yra nustatyti geležinkelių riedmenų gamintojo, savininko, valdytojo, nacionalinių saugos institucijų ar kiti apribojimai (pvz. apribojimai nustatyti geležinkelių riedmenų modernizavimo projekte, nacionalinės saugos institucijos sprendime, geležinkelių riedmenų techninėje dokumentacijoje ar pan.) 10. Aširačių nominalus vėžės plotis, mm Temperatūros intervalas, kuriame geležinkelių riedmenys yra pritaikyti eksploatuoti, C Gabaritas (viršutinis, apatinis), pagal kurį pagaminti geležinkelių riedmenys Pastaba: pateikiama nuoroda į gabaritą 13. Didžiausias greitis, km/h 14. Traukinio mašinisto kabinų skaičius, vnt. Pastaba: pildoma, jei geležinkelių riedmenyse įrengta traukinio mašinisto kabina 15. Ašių skaičius, vnt. 16. Didžiausia ašies apkrova, t Pastaba: jei ašių apkrovos yra nevienodos, nurodoma ašių apkrovų išdėstymo schema Mažiausia ašies apkrova, t Pastabos: 1. Pildoma, kai geležinkelių riedmenis planuojama naudoti maršrutuose su automatine blokuote, šie geležinkelių riedmenys yra savaeigiai specialieji geležinkelių riedmenys, automotrisė arba bėginis autobusas ir šie geležinkelių riedmenys gali būti eksploatuojami kaip vienvagoniai geležinkelių riedmenys (savarankiškas geležinkelių riedmenų vienetas). 2. Nurodoma sukomplektuotų ir parengtų važiuoti tuščių (be naudingosios apkrovos) geležinkelių riedmenų mažiausia ašies apkrova; jei ašių apkrovos yra nevienodos, nurodoma ašių apkrovų išdėstymo schema Didžiausia ekvivalentinė apkrova, t/m Pastaba: nurodoma sukomplektuotų ir parengtų važiuoti su didžiausia apkrova geležinkelių riedmenų ekvivalentinė apkrova Šuntavimo įrenginiai, yra/nėra Pastaba: pildoma, jei šios lentelės 17 eilutės 1 pastaboje nurodytų geležinkelių riedmenų mažiausia ašies apkrova yra mažesnė, kaip 10 t 2 psl. iš 7

8 Duomenys apie geležinkelių riedmenis Stabdžiai/stabdžių sistema Pastabos: 1. Jei geležinkelių riedmenyse pagrindinių stabdžių stabdymo jėga sukuriama kitu būdu, negu spaudžiant stabdžių trinkeles prie geležinkelių riedmenų rato važiuojamojo paviršiaus (diskiniai, retarderiai ir pan.) turi būti nurodyta ar yra įrengta atitinkama įranga, užtikrinanti reikiamą šuntavimą maršrutuose, kuriuose įrengtos bėgių grandinės (geležinkelių riedmenų rato važiuojamojo paviršiaus valymo įrenginiai, šuntavimo įrenginiai ir pan.). 2. Jei geležinkelių riedmenyse yra magnetiniai, sūkurinių srovių arba rekuperaciniai stabdžiai, nurodoma ar yra galimybė šias sistemas išjungti. Didžiausias geležinkelių riedmenų lėtėjimas, m/s 2 Pastaba: pildoma, kai aširačių nominalus vėžės plotis 1435 mm Naudojamų stabdžių trinkelių tipas, ketaus/kompozicinės Pastabos: 1. Pildoma, kai stabdymo jėga sukuriama spaudžiant stabdžių trinkeles prie geležinkelių riedmenų rato važiuojamojo paviršiaus. 2. Jei naudojamos kompozicinės stabdžių trinkelės, turi būti pateikti dokumentai patvirtinantys, kad tokios trinkelės buvo naudojamos analogiškoje geležinkelių infrastruktūroje analogiškomis sąlygomis arba dokumentai, patvirtinantys, kad šių trinkelių naudojimas nepadidina elektrinės varžos tarp geležinkelių riedmenų rato važiuojamojo paviršiaus ir bėgio. Galimybė traukinio mašinistui išjungti smėlio barstymą, yra/nėra Pastaba: pildoma, jei geležinkelių riedmenyse yra įrengta traukinio mašinisto kabina ir geležinkelių riedmenyse ar iš traukinio mašinisto kabinos valdomame sąstate yra sumontuota smėlio barstymo įranga Didžiausia smėlio barstymo sparta, g/30s Pastaba: pildoma, kai aširačių nominalus vėžės plotis 1435 mm ir jei geležinkelių riedmenyse yra įrengta mašinisto kabina ir geležinkelių riedmenyse ar iš traukinio mašinisto kabinos valdomame sąstate yra sumontuota smėlio barstymo įranga Galimybė traukinio mašinistui išjungti antbriaunio tepimo įrangą, yra/nėra Pastaba: pildoma, jei geležinkelių riedmenyse yra įrengta traukinio mašinisto kabina ir riedmenyse ar iš traukinio mašinisto kabinos valdomame sąstate yra sumontuota antbriaunio tepimo įranga Mažiausias įveikiamos gulsčiosios kreivės spindulys, m Pakylos stygius (didžiausiasis nekompensuojamas šoninis pagreitis), kuriam pritaikyti geležinkelių riedmenys, mm (m/s 2 ) Mažiausias įveikiamos statmenosios įgaubtos kreivės spindulys, m Mažiausias įveikiamos statmenosios išgaubtos kreivės spindulys, m 3 psl. iš 7

9 Duomenys apie geležinkelių riedmenis Galinės sankabos tipas Pastaba: papildomai turi būti nurodytas standartas (-ai), kurį atitinka galinė sankaba ir jos sukabinimo kontūras Galinės sankabos suderinamumo su automatine (SA-3 tipo) sankaba galimybė, yra/nėra Pastaba: pildoma, kai aširačių nominalus vėžės plotis 1520 mm, o galinė sankaba ne automatinė (SA-3 tipo) ir nurodoma kokiomis priemonėmis užtikrinamas suderinamumas su SA-3 tipo sankaba (pvz. adapteriu ar kt.) Galinės sankabos aukštis nuo bėgio galvutės, mm Pastaba: pildoma, jei galinė sankaba automatinė (SA-3 tipo) ir nurodomas aukščio intervalas 33. Ratų medžiaga yra feromagnetinė, taip/ne Elektrinė (aktyvioji) riedmenų aširačio varža, Ω Pastaba: nurodoma projektinė elektrinė (aktyvioji) geležinkelių riedmenų aširačio varža Nominalus atstumas tarp aširačio rato vidinių briaunų, mm Aširačio bandažo profilis Pastaba: pildoma, kai aširačių nominalus vėžės plotis 1520 mm; turi būti pateikta nuoroda į standartą, kurį atitinka aširačio bandažo profilis ir prie deklaracijos turi būti pridėtas brėžinys su aširačio bandažo profilio matmenimis Aširačių bandažo profilio atitiktis EN13715:2006 standartui, taip/ne Pastaba: pildoma, kai aširačių nominalus vėžės plotis 1435 mm; jei aširačių bandažo profilis neatitinka minėto standarto, prie deklaracijos turi būti pridėtas brėžinys su aširačio bandažo profilio matmenimis ir turi būti pateikti dokumentai patvirtinantys, kad tokio bandažo profilio aširačiai buvo naudojami analogiškoje geležinkelių infrastruktūroje analogiškomis sąlygomis arba dokumentai (skaičiavimai), patvirtinantys, kad tokio bandažo profilio aširačiai yra tinkami naudoti Infrastruktūros posistemio technines sąveikos specifikacijas atitinkančiuose geležinkelio keliuose Mažiausias rato skersmuo, mm Pastaba: nurodomas mažiausias naujų ratų skersmuo ir mažiausias ratų skersmuo įvertinus nusidėvėjimą. 38. Mažiausias ratlankio plotis, mm 39. Mažiausias rato antbriaunio storis, mm Pastaba: nurodomas mažiausias storis įvertinus nusidėvėjimą 40. Mažiausias antbriaunio aukštis, mm 41. Didžiausias antbriaunio aukštis, mm Pastaba: nurodomas didžiausias antbriaunio aukštis įvertinus rato nusidėvėjimą 42. Didžiausias atstumas tarp dviejų gretimų ašių, mm 43. Mažiausias atstumas tarp dviejų gretimų ašių, mm 4 psl. iš 7

10 Duomenys apie geležinkelių riedmenis 44. Atstumas tarp pirmos ir paskutinės ašių, mm Didžiausias atstumas tarp riedmenų galo (sankabos galo) ir pirmos ašies, mm Geležinkelių riedmenų signalizacijos sistemos tipas ir veikimo dažnis, Hz Pastaba: pildoma, jei geležinkelių riedmenyse yra įrengta traukinio mašinisto kabina ir geležinkelių riedmenys bus eksploatuojami maršrutuose su automatine blokuote Traukinio mašinisto budrumo kontrolės įrenginio tipas Pastaba: pildoma, jei geležinkelių riedmenyse yra įrengta traukinio mašinisto kabina ir pateikiama informacija apie įrenginio veikimą Duomenų (parametrų) registravimo kelionės (važiavimo) metu ir šių duomenų išsaugojimo galimybė, yra/nėra Pastaba: pildoma, jei geležinkelių riedmenyse yra įrengta traukinio mašinisto kabina ir nurodoma, kokius duomenis fiksuoja geležinkelių riedmenyse esantys duomenų registravimo įrenginiai (greitmačiai) Galimybė į geležinkelių riedmenų signalizacijos įrenginių atmintį įrašyti geležinkelio kelių charakteristikas, yra/nėra Pastaba: pildoma, jei geležinkelių riedmenyse yra įrengta traukinio mašinisto kabina ir nurodoma, kokius duomenis (tokius kaip geležinkelio kelio numeris, šviesoforų, tiltų, pervažų ordinatės, leistinas greitis ir kt.) galima įrašyti į geležinkelių riedmenų įrenginių atmintį Radijo ryšio įrangos tipas, veikimo radijo dažnio diapazonas, MHz Pastaba: pildoma, jei geležinkelių riedmenyse yra įrengta traukinio mašinisto kabina ir nurodomos visos geležinkelių riedmenyse įrengtos ir veikiančios radijo ryšio priemonės. Jei geležinkelių riedmenyse įrengtos GSM-R radijo ryšio priemonės, papildomai turi būti nurodyta: 1. Radijo dažnių diapazonai, kuriais duomenys siunčiami iš geležinkelių riedmenyse esančios radijo ryšio priemonės į bazinę stotį (anglų k. UPLINK) ir iš bazinės stoties į geležinkelių riedmenyse esančią radijo ryšio priemonę (anglų k. DOWNLINK). 2. Sistemos (SRS) ir funkcinių (FRS) reikalavimų specifikacijos (specifikacijų versijos), kurias šios ryšio priemonės atitinka. Išoriniai žibintai ir jų išdėstymas kiekviename geležinkelių riedmenų gale Pastaba: prie deklaracijos turi būti pridėta žibintų išdėstymo ir spalvų schema Garso signalo įtaisai Pastaba: pildoma, jei geležinkelių riedmenyse yra įrengta traukinio mašinisto kabina ir pateikiami duomenys apie garso signalų įtaisus ir jų išdėstymą, skleidžiamo garso dažnis, Hz ir garsumas, db Peronų aukštis, kuriam pritaikyti geležinkelių riedmenys, mm Pastaba: pildoma, jei riedmenys skirti keleiviams vežti (išskyrus keleiviniams vagonams traukti skirtus lokomotyvus) 5 psl. iš 7

11 Duomenys apie geležinkelių riedmenis Elektromagnetinės spinduliuotės trikdžių lygio (db µv) atitikimas nustatytoms normoms (pagal EN ,EN , EN ), taip/ne Elektromagnetinės spinduliuotės sukeliamų radijo trikdžių lygio (db µv) atitikimas nustatytoms normoms (pagal НБ ЖТ ЦТ 01-98, НБ ЖТ ЦТ 02-98, НБ ЖТ ЦТ arba НБ ЖТ ЦТ 04-98, atsižvelgiant į geležinkelių riedmens rūšį), taip/ne Pastaba: pildoma, jei geležinkelių riedmenys bus eksploatuojami geležinkelių infrastruktūroje, kurioje technologiniam radijo ryšiui yra naudojami 2,13 MHz (rezervinis kanalas 2,15 MHz) ir MHz dažnių diapazonai Geležinkelių riedmenų elektros įrangos elektromagnetinės spinduliuotės bėgių grandinėms ir signalizacijos įrenginiams sukeliamų trikdžių lygio (ma) atitikimas nustatytoms normoms (pagal НБ ЖТ ЦТ 03-98, НБ ЖТ ЦТ arba НБ ЖТ ЦЛ atsižvelgiant į geležinkelių riedmens rūšį), taip/ne Pastaba: pildoma, jei geležinkelių riedmenys elektrovežis (ar elektrinis traukinys), naudojantis bėgius kaip grįžtamos traukos srovės grandinę, arba keleivinis vagonas su elektriniu apšildymu, naudojantis bėgius kaip grįžtamos apšildymo srovės grandinę Kontaktinės linijos sistemos tipas, kuriam pritaikyti geležinkelių riedmenys Pastaba: pildoma, jei geležinkelių riedmenys naudoja elektrinę trauką ir (ar) yra pritaikyti priimti elektros srovę iš kontaktinės linijos Energijos tiekimo sistema, kuriai pritaikyti geležinkelių riedmenys, įtampa, kv ir dažnis, Hz Pastaba: pildoma, jei geležinkelių riedmenys naudoja elektrinę trauką ir (ar) yra pritaikyti priimti elektros srovę iš kontaktinės linijos Didžiausia apkrovos srovės reikšmė, A Pastaba: pildoma, jei geležinkelių riedmenys naudoja elektrinę trauką ir (ar) yra pritaikyti priimti elektros srovę iš kontaktinės linijos Geležinkelių riedmenų galia, W ir naudingumo koeficientas, % Pastaba: pildoma, jei geležinkelių riedmenys naudoja elektrinę trauką ir (ar) yra pritaikyti priimti elektros srovę iš kontaktinės linijos Didžiausias leidžiamas pakeltų pantografų kiekis geležinkelių riedmenyse, vnt ir mažiausias atstumas tarp jų, m Pastaba: pildoma, jei geležinkelių riedmenys naudoja elektrinę trauką ir (ar) yra pritaikyti priimti elektros srovę iš kontaktinės linijos ir nurodomas atstumas tarp pantografų (jei daugiau nei 1) Pantografo vežimėlio geometrinės savybės Pastaba: pildoma, jei geležinkelių riedmenys naudoja elektrinę trauką ir (ar) yra pritaikyti priimti elektros srovę iš kontaktinės linijos ir pateikiamas pantografo gabaritas ir pantografo vežimėlio brėžinys (schema) 6 psl. iš 7

12 Duomenys apie geležinkelių riedmenis Pantografo kontaktinio intarpo medžiaga Pastaba: pildoma, jei geležinkelių riedmenys naudoja elektrinę trauką ir (ar) yra pritaikyti priimti elektros srovę iš kontaktinės linijos Pantografo prispaudimo jėga, N Pastaba: pildoma, jei geležinkelių riedmenys naudoja elektrinę trauką ir (ar) yra pritaikyti priimti elektros srovę iš kontaktinės linijos PASTABOS: 1. Jei parametro reikšmė nenurodoma, kai parametras TURI BŪTI pateikiamas, atsakymo/ parametro reikšmės langelyje įrašoma N ir nurodoma priežastis, kodėl parametro reikšmė nenurodoma. 2. Jei parametro reikšmė nenurodoma, kai parametras NETURI BŪTI pateikiamas, nes atitinkamiems geležinkelių riedmenims yra neaktualus ar netaikomas, parametro reikšmės langelyje įrašoma. Papildomai turi būti pateiktos šios geležinkelių riedmenų ir juose esančios įrangos nuotraukos: geležinkelių riedmenų bendro vaizdo (vaizdas iš šono ir iš abiejų galų); šuntavimo įrenginių; greitmačio; traukinio mašinisto budrumo kontrolės įrenginio (valdiklio: rankenėlės, mygtuko, apyrankės ar pan.); traukinio mašinisto kabinoje įrengtos geležinkelių riedmenų signalizacijos įrangos (indikacijos bloko, lokomotyvo šviesoforo ir pan.); traukinio mašinisto kabinoje įrengtos radijo ryšio įrangos (radijo stoties valdymo pulto); geležinkelių riedmenų išorėje įrengtų garso signalo įtaisų (švilpukų, kauklių ar pan.). PRIDEDAMI PRIEDAI Priedo pavadinimas Lapų skaičius Patvirtinu, kad teikiami duomenys yra teisingi, o nurodyta įranga yra veikianti. Geležinkelių riedmenų savininko ar valdytojo atstovas: (Įmonė, pareigos, vardas, pavardė, parašas) (Data) Geležinkelių riedmenų techninio prižiūrėtojo atstovas: (Įmonė, pareigos, vardas, pavardė, parašas) (Data) 7 psl. iš 7

13 Geležinkelių riedmenų techninio suderinamumo su AB Lietuvos geležinkeliai valdoma geležinkelių infrastruktūra vertinimo tvarkos aprašo 3 priedas PREKINIO VAGONO TECHNINIAM SUDERINAMUMUI SU AB LIETUVOS GELEŽINKELIAI VALDOMA GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA NUSTATYTI REIKALINGŲ PARAMETRŲ DEKLARACIJA 20 m. d. (vieta) Deklaracijos teikimo priežastis: Prekinį vagoną AB Lietuvos geležinkeliai valdomoje geležinkelių infrastruktūroje planuojama pradėti naudoti pirmą kartą, prekinis vagonas rekonstruotas (atnaujintas) ar modernizuotas (patobulintas) INFORMACIJA APIE PREKINĮ VAGONĄ Duomenys apie prekinį vagoną Prekinio vagono tipas Pastaba: dengtas vagonas, pusvagonis, cisterninis vagonas, platforminis (konteinerinis) vagonas, izoterminis vagonas, automobilvežis, dozuojamasis hoperis (biralinis vagonas), kita Prekinio vagono raidinis, skaitinis ženklinimas (modelis, modelio numeris (kodas) 3. Prekinio vagono numeris (gamyklinis numeris) 4. Prekinio vagono gamintojo pavadinimas 5. Prekinio vagono pagaminimo data Prekinio vagono rekonstrukcijos ar modernizacijos data ir pakeisti parametrai Pastaba: nurodoma, jei prekinis vagonas buvo rekonstruotas (atnaujintas) ar modernizuotas (patobulintas) ir rekonstrukcijos (atnaujinimo) ar modernizacijos (patobulinimo) metu buvo pakeisti kurie nors žemiau esančioje lentelėje nurodyti parametrai Geležinkelių infrastruktūra, kurioje planuojama naudoti prekinį vagoną Pastaba: visas AB Lietuvos geležinkeliai valdomos geležinkelių infrastruktūros tinklas arba konkreti šio tinklo dalis (geležinkelių linija, stotis ar pan.) Prekinio vagono atitiktis geležinkelių techninio sąveikumo specifikacijoms (toliau TSS) Pastaba: pildoma 1435 mm geležinkelių infrastruktūroje planuojamiems naudoti prekiniams vagonams ir nurodoma ar prekinis vagonas atitinka (visiškai arba iš dalies) susijusias TSS; jei prekinis vagonas visiškai arba iš dalies atitinka susijusias TSS, pateikiamos tikslios šių TSS nuorodos; jei prekinis vagonas iš dalies atitinka susijusias TSS, papildomai 1 psl. iš 4

14 9. Duomenys apie prekinį vagoną nurodomi šių TSS skyriai (punktai, papunkčiai ir pan.), kuriuos prekinis vagonas atitinka 10. Prekinio vagono naudojimo apribojimai Pastaba: nurodoma ar jei prekiniam vagonui yra nustatyti geležinkelių riedmenų gamintojo, savininko, valdytojo, nacionalinių saugos institucijų ar kiti apribojimai (pvz. apribojimai, nurodyti geležinkelių riedmenų modernizavimo projekte) Prekinio vagono tarnavimo laikas (data) Pastaba: Nurodomas prekinio vagono tarnavimo laiko terminas ir jo pratęsimo datos (jei terminas buvo pratęstas) 11. Aširačių nominalus vėžės plotis, mm Temperatūros intervalas, kuriame prekinis vagonas yra pritaikytas eksploatuoti, C Gabaritas (viršutinis, apatinis), pagal kurį pagamintas prekinis vagonas Pastaba: pateikiama nuoroda į gabaritą 14. Didžiausias greitis, km/h 15. Ašių skaičius, vnt Didžiausia ašies apkrova, t Pastaba: jei ašių apkrovos yra nevienodos, nurodoma ašių apkrovų išdėstymo schema Didžiausia ekvivalentinė apkrova, t/m Pastaba: nurodoma prekinio vagono su didžiausia apkrova ekvivalentinė apkrova Naudojamų stabdžių trinkelių tipas, ketaus/kompozicinės Pastabos: Jei naudojamos kompozicinės stabdžių trinkelės, turi būti pateikti dokumentai patvirtinantys, kad tokios trinkelės buvo naudojamos analogiškoje geležinkelių infrastruktūroje analogiškomis sąlygomis arba dokumentai, patvirtinantys, kad šių trinkelių naudojimas nepadidina elektrinės varžos tarp vagono rato važiuojamojo paviršiaus ir bėgio. Mažiausias įveikiamos gulsčiosios kreivės spindulys, m Pakylos stygius (didžiausiasis nekompensuojamas šoninis pagreitis), kuriam pritaikytas prekinis vagonas, mm (m/s 2 ) Mažiausias įveikiamos statmenosios įgaubtos kreivės spindulys, m Mažiausias įveikiamos statmenosios išgaubtos kreivės spindulys, m Galinės sankabos tipas Pastabos: papildomai turi būti nurodytas standartas(-ai), kurį atitinka galinė sankaba 2 psl. iš 4

15 Duomenys apie prekinį vagoną Galinės sankabos aukštis nuo bėgio galvutės, mm 24. Pastaba: pildoma, jei galinė sankaba automatinė (SA3 tipo) ir nurodomas aukščio intervalas, kai prekinis vagonas tuščias ir kai prekinis vagonas pakrautas 25. Ratų medžiaga yra feromagnetinė, taip/ne Elektrinė (aktyvioji) vagono aširačio varža, Ω Pastaba: nurodoma projektinė elektrinė (aktyvioji) vagono aširačio varža Nominalus atstumas tarp aširačio rato vidinių briaunų, mm Aširačio bandažo profilis Pastaba: pildoma, kai aširačių nominalus vėžės plotis 1520 mm; turi būti pateikta nuoroda į standartą, kurį atitinka aširačio bandažo profilis ir prie deklaracijos turi būti pridėtas brėžinys su aširačio bandažo profilio matmenimis Aširačių bandažo profilio atitiktis EN13715:2006 standartui, taip/ne Pastaba: pildoma, kai aširačių nominalus vėžės plotis 1435 mm; jei aširačių bandažo profilis neatitinka šioje lentelės eilutėje nurodyto standarto, prie deklaracijos turi būti pridėtas brėžinys su aširačio bandažo profilio matmenimis ir turi būti pateikti dokumentai patvirtinantys, kad tokio bandažo profilio aširačiai buvo naudojami analogiškoje geležinkelių infrastruktūroje analogiškomis sąlygomis arba dokumentai (skaičiavimai), patvirtinantys, kad tokio bandažo profilio aširačiai yra tinkami naudoti Infrastruktūros posistemio TSS atitinkančiuose geležinkelio keliuose Mažiausias rato skersmuo, mm Pastaba: nurodomas mažiausias nominalus naujų ratų skersmuo ir mažiausias ratų skersmuo įvertinus nusidėvėjimą 30. Mažiausias ratlankio plotis, mm 31. Mažiausias rato antbriaunio storis, mm Pastaba: nurodomas mažiausias storis įvertinus nusidėvėjimą 32. Mažiausias antbriaunio aukštis, mm 33. Didžiausias antbriaunio aukštis, mm Pastaba: nurodomas didžiausias antbriaunio aukštis įvertinus rato nusidėvėjimą 34. Didžiausias atstumas tarp dviejų gretimų ašių, mm 35. Mažiausias atstumas tarp dviejų gretimų ašių, mm 36. Atstumas tarp pirmos ir paskutinės ašių, mm 37. Didžiausias atstumas tarp vagono galo (sankabos galo) ir pirmos ašies, mm 3 psl. iš 4

16 Duomenys apie prekinį vagoną Vagono galo ženklinimo atitiktis Geležinkelių transporto eismo signalizacijos taisyklių reikalavimams, taip/ne 38. Pastaba: pildoma, kai aširačių nominalus vėžės plotis 1520 mm Vagono galo ženklinimo atitiktis Traukinių eismo organizavimo ir valdymo posistemio TSS reikalavimams, taip/ne Pastaba: pildoma, kai aširačių nominalus vėžės plotis 1435 mm PASTABOS: 1. Jei parametro reikšmė nenurodoma, kai parametras TURI BŪTI pateikiamas, atsakymo/ parametro reikšmės langelyje įrašoma N ir nurodoma priežastis, kodėl parametro reikšmė nenurodoma. 2. Jei parametro reikšmė nenurodoma, kai parametras NETURI BŪTI pateikiamas, nes atitinkamiems prekiniams vagonams yra neaktualus ar netaikomas, parametro reikšmės langelyje įrašoma. PRIDEDAMI PRIEDAI Priedo pavadinimas Lapų skaičius Patvirtinu, kad teikiami duomenys yra teisingi, o nurodyta įranga yra veikianti. Prekinio vagono savininko ar valdytojo atstovas: (Įmonė, pareigos, vardas, pavardė, parašas) (Data) Prekinio vagono techninio prižiūrėtojo atstovas: (Įmonė, pareigos, vardas, pavardė, parašas) (Data) 4 psl. iš 4

17 Geležinkelių riedmenų techninio suderinamumo su AB Lietuvos geležinkeliai valdoma geležinkelių infrastruktūra vertinimo tvarkos aprašo 4 priedas INFORMACIJA APIE GELEŽINKELIŲ RIEDMENIS (TRAUKOS, KELEIVINIUS, SPECIALIUOSIUS), KOKIE JAU YRA (BUVO) NAUDOJAMI BENDROVĖS VALDOMOJE ARBA ANALOGIŠKOJE GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROJE INFORMACIJA APIE GELEŽINKELIŲ RIEDMENIS IR JUOSE ESANČIĄ ĮRANGĄ Atsakymas/ Parametro Duomenys apie riedmenis reikšmė Geležinkelių riedmenų gamintojo pavadinimas, riedmenų 1. raidinis, skaitinis ženklinimas (modelis), gamyklinis numeris Geležinkelių riedmenų tipas Pastaba: lokomotyvas, savaeigiai keleiviniai geležinkelių riedmenys (elektrinis ar dyzelinis traukinys, automotrisė ar bėginis autobusas)/ specialieji geležinkelių riedmenys, variklinis vagonas, keleivinis vagonas Geležinkelių riedmenų paskirtis Pastaba: nurodoma kokiems darbams, veiklai vykdyti bus naudojami riedmenys: kroviniams vežti, keleiviams vežti, paštui ir bagažui vežti, keleiviams aptarnauti, manevruoti, infrastruktūrai prižiūrėti, sanitariniai, tarnybiniai, tyrimų matavimo ar kitų specialiųjų reikmių 4. Geležinkelių riedmenų pagaminimo data Geležinkelių riedmenų rekonstrukcijos ar modernizacijos data ir jų metu pakeisti parametrai Pastaba: nurodoma, jei geležinkelių riedmenys buvo rekonstruoti (atnaujinti) ar modernizuoti (patobulinti) ir rekonstrukcijos (atnaujinimo) ar modernizacijos (patobulinimo) metu buvo pakeisti kurie nors geležinkelių riedmenų parametrai Traukos riedmenų traukos šaltinis Vidaus degimo variklis, kontaktinis tinklas ar kt. Geležinkelių infrastruktūra ar infrastruktūros dalis, kurioje planuojama naudoti riedmenis Pastaba: visas AB Lietuvos geležinkeliai valdomos geležinkelių infrastruktūros tinklas arba konkreti šio tinklo dalis (geležinkelių linija, stotis ar pan.) Geležinkelių riedmenų naudojimo apribojimai Pastaba: nurodoma ar geležinkelių riedmenims yra nustatyti geležinkelių riedmenų gamintojo, savininko, valdytojo, nacionalinių saugos institucijų ar kiti apribojimai (pvz. apribojimai nustatyti geležinkelių riedmenų modernizavimo projekte, nacionalinės saugos institucijos sprendime, geležinkelių riedmenų techninėje dokumentacijoje ar pan.) Gabaritas (viršutinis, apatinis), pagal kurį pagaminti (atitinka) geležinkelių riedmenys Pastaba: pateikiama nuoroda į gabaritą ir nurodomas konkretus standartas bei jo versija Didžiausia ašies apkrova, t Pastaba: jei ašių apkrovos yra nevienodos, nurodoma ašių apkrovų išdėstymo schema 1 psl. iš 3

18 Mažiausia ašies apkrova, t Pastabos: 1. Pildoma, jei geležinkelių riedmenis planuojama naudoti maršrutuose su automatine blokuote, šie geležinkelių riedmenys yra savaeigiai specialieji geležinkelių riedmenys, automotrisė arba bėginis autobusas ir gali būti eksploatuojami kaip vienvagoniai geležinkelių riedmenys (savarankiškas geležinkelių riedmenų vienetas). 2. Nurodoma sukomplektuotų ir parengtų važiuoti tuščių (be naudingosios apkrovos) geležinkelių riedmenų mažiausia ašies apkrova; jei ašių apkrovos yra nevienodos, nurodoma ašių apkrovų išdėstymo schema. Didžiausia ekvivalentinė apkrova, t/m Nurodoma sukomplektuotų ir parengtų važiuoti su didžiausia apkrova geležinkelių riedmenų ekvivalentinė apkrova Šuntavimo įrenginiai, yra/nėra Pastaba: pildoma, jei šios lentelės 10 eilutės 1 pastaboje nurodytų geležinkelių riedmenų mažiausia ašies apkrova yra mažesnė, kaip 10 t Geležinkelių riedmenų signalizacijos sistemos tipas ir veikimo dažnis, Hz Pastaba: pildoma, jei geležinkelių riedmenyse yra įrengta traukinio mašinisto kabina ir geležinkelių riedmenys bus eksploatuojami maršrutuose su automatine blokuote Duomenų (parametrų) registravimo kelionės (važiavimo) metu ir šių duomenų išsaugojimo galimybė, yra/nėra Pastaba: pildoma, jei geležinkelių riedmenyse yra įrengta traukinio mašinisto kabina ir nurodoma, kokius duomenis fiksuoja geležinkelių riedmenyse esantys duomenų registravimo įrenginiai (greitmačiai) Traukinio mašinisto budrumo kontrolės įrenginio tipas Pildoma, jei geležinkelių riedmenyse yra įrengta traukinio mašinisto kabina ir pateikiama informacija apie įrenginio veikimą Radijo ryšio įrangos tipas, veikimo radijo dažnio diapazonas, MHz Pildoma, jei geležinkelių riedmenyse yra įrengta traukinio mašinisto kabina ir nurodomos visos geležinkelių riedmenyse įrengtos ir veikiančios radijo ryšio priemonės. Jei geležinkelių riedmenyse įrengtos GSM-R radijo ryšio priemonės, 17. papildomai turi būti nurodyta: 1. Radijo dažnių diapazonai, kuriais duomenys siunčiami iš geležinkelių riedmenyse esančios radijo ryšio priemonės į bazinę stotį (anglų k. UPLINK) ir iš bazinės stoties į geležinkelių riedmenyse esančią radijo ryšio priemonę (anglų k. DOWNLINK). 2. Sistemos (SRS) ir funkcinių (FRS) reikalavimų specifikacijos (specifikacijų versijos), kurias šios ryšio priemonės atitinka. 18. Garso signalo įtaisai, yra/nėra 19. Išoriniai žibintai, yra/nėra Papildomai turi būti pateiktos šios geležinkelių riedmenų ir juose esančios įrangos nuotraukos: geležinkelių riedmenų bendro vaizdo (vaizdas iš šono ir iš abiejų galų); šuntavimo įrenginių; greitmačio; traukinio mašinisto budrumo kontrolės įrenginio (valdiklio: rankenėlės, mygtuko, apyrankės ar pan.); traukinio mašinisto kabinoje įrengtos geležinkelių riedmenų signalizacijos įrangos (indikacijos bloko, lokomotyvo šviesoforo ir pan.); traukinio mašinisto kabinoje įrengtos radijo ryšio įrangos (radijo stoties valdymo pulto); geležinkelių riedmenų išorėje įrengtų garso signalo įtaisų (švilpukų, kauklių ar pan.). 2 psl. iš 3

19 INFORMACIJA APIE GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRĄ, KURIOJE YRA (BUVO) NAUDOJAMI GELEŽINKELIŲ RIEDMENYS Duomenys apie infrastruktūrą Atsakymas/Parametro reikšmė Geležinkelių infrastruktūros nominalus vėžės plotis, mm Signalizacijos sistema Nurodomas geležinkelių infrastruktūros signalizacijos sistemos tipas ir veikimo dažnis Geležinkelių infrastruktūros vieta Nurodoma konkreti geležinkelių infrastruktūra (geležinkelių infrastruktūros tinklas ar jo dalis, geležinkelių linija, stotis, privažiuojamasis geležinkelių kelias ar pan.), kurioje yra (buvo) naudojami geležinkelių riedmenys Geležinkelių infrastruktūros valdytojas Nurodomas konkretus geležinkelių infrastruktūros valdytojas, kurio valdomoje geležinkelių infrastruktūroje yra (buvo) naudojami geležinkelių riedmenys dėl kurių kreipiamasi Geležinkelių riedmenų naudojimo aprašomoje geležinkelių infrastruktūroje laikotarpis Pridedama leidimo arba analogiško dokumento kopija, jei riedmenims toks dokumentas buvo išduotas. Nuo iki PRIEDAI Priedo pavadinimas Lapų skaičius Patvirtinu, kad teikiami duomenys yra teisingi, o nurodyta įranga yra veikianti. Geležinkelių riedmenų savininko ar valdytojo atstovas: (Įmonė, pareigos, vardas, pavardė, parašas) (Data) Geležinkelių riedmenų techninio prižiūrėtojo atstovas: (Įmonė, pareigos, vardas, pavardė, parašas) (Data) 3 psl. iš 3

20 Geležinkelių riedmenų techninio suderinamumo su AB Lietuvos geležinkeliai valdoma geležinkelių infrastruktūra vertinimo tvarkos aprašo 5 priedas INFORMACIJA APIE PREKINĮ VAGONĄ, KURIS YRA ĮTRAUKTAS Į PREKINIŲ VAGONŲ MODELIŲ ŽINYNĄ IR KURIS BUS NAUDOJAMAS BENDROVĖS VALDOMOJE 1520 MM VĖŽĖS PLOČIO GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROJE INFORMACIJA APIE PREKINĮ VAGONĄ Duomenys apie vagoną Prekinio vagono tipas Dengtas vagonas, pusvagonis, cisterninis vagonas, platforminis (konteinerinis) vagonas, izoterminis vagonas, automobilvežis, dozuojamasis hoperis (biralinis vagonas), kita. Prekinio vagono raidinis, skaitinis ženklinimas (modelis, modelio numeris (kodas) 3. Prekinio vagono numeris (gamyklinis numeris) Atsakymas/Parametro reikšmė 4. Prekinio vagono gamintojo pavadinimas 5. Prekinio vagono pagaminimo data Prekinio vagono tarnavimo laikas (data) Pastaba: Nurodomas prekinio vagono tarnavimo laiko terminas ir jo pratęsimo datos (jei terminas buvo pratęstas) Gabaritas (viršutinis, apatinis), pagal kurį pagamintas (atitinka) prekinis vagonas Pastaba: Pateikiama nuoroda į gabaritą ir nurodomas konkretus standartas bei jo versija. PRIDEDAMI PRIEDAI Priedo pavadinimas Lapų skaičius Geležinkelių riedmenų savininko ar valdytojo atstovas: (Įmonė, pareigos, vardas, pavardė, parašas) (Data) Geležinkelių riedmenų techninio prižiūrėtojo atstovas: (Įmonė, pareigos, vardas, pavardė, parašas) (Data) 1 psl. iš 1

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojogeležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2014 m. balandžio 12 d.

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojogeležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2014 m. balandžio 12 d. PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojogeležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2014 m. balandžio 12 d. potvarkiu Nr. PV(DI)-59 (AB Lietuvos geležinkeliai

Detaliau

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų įregistravimu, perregistravimu,

Detaliau

PATVIRTINTA AB,,Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo- Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 9 d

PATVIRTINTA AB,,Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo- Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 9 d PATVIRTINTA AB,,Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo- Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 9 d. potvarkiu Nr. PV(DI)-158 VIEŠOSIOS GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪROS

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJI

Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJI Neoficialus įstatymo tekstas Įstatymas skelbtas: Žin., 2004, Nr. 72-2487 LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR TAIKYMO ĮSTATYMAS 2004 m. balandžio 22 d. Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, PRIEKABŲ IR ŠIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ ATITIKTIES ĮVERTINIMO ATLIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo-geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. į

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo-geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. į PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo-geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2019 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. ĮS(DI)-93 NAUDOJIMOSI VIEŠĄJA GELEŽINKELIŲ

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. D1-873 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ

Detaliau

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika MOBILIOJO RYŠIO OPERATORIŲ 30 MB/S APRĖPTIES SKAIČIAVIMAI RRT atliktos analizės rezultatų viešas aptarimas, Susisiekimo ministerija 2015 10 19 Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Direktoriaus

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 1V-186 DĖL VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO BLANKO APRAŠYMO IR PRIVALOMOSIOS

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu tipinės schemos Data 09-06- Versija.0 tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms:.. odulinės 0/0, kv modulinė transformatorinė su vienu iki 800-000 kva galios

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninė televizija po analoginės išjungimo. Kas mūsų laukia? Mindaugas Žilinskas Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius 2012 1 Slide Turinys 1.

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS MECHANIKOS INŽINERIJOS IR DIZAINO FAKULTETAS Rolandas Lengvinas BĖGIŲ ĮTEMPIŲ KREIVĖSE TYRIMAS Baigiamasis magistro

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS MECHANIKOS INŽINERIJOS IR DIZAINO FAKULTETAS Rolandas Lengvinas BĖGIŲ ĮTEMPIŲ KREIVĖSE TYRIMAS Baigiamasis magistro KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS MECHANIKOS INŽINERIJOS IR DIZAINO FAKULTETAS Rolandas Lengvinas BĖGIŲ ĮTEMPIŲ KREIVĖSE TYRIMAS Baigiamasis magistro projektas Vadovas Doc. dr. Robertas Keršys KAUNAS,

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 m. veiklos ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANO

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas

Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Eil. Nr. Įmonės kodas 2015 M. PLANUOJAMŲ TIKRINTI ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠAS Įmonės pavadinimas ir adresas Struktūrinio (teritorinio) padalinio pavadinimas Planinio tikrinimo data (ketv., mėnuo) Tikrinama veikla

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/ m. kovo 9 d. - dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direk 2016 3 31 L 81/1 I (Teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/424 2016 m. kovo 9 d. dėl lynų kelio įrenginių, kuriuo panaikinama Direktyva 2000/9/EB

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV Suvestinė redakcija nuo 2016-07-02 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21227 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS M 1:5 000 KONTROLINIŲ ŽEMĖS

Detaliau

JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 6

JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 6 JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 69190 Walldorf, Germany (toliau John Deere ). Sąlygos:

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAITOS TA-02 (KETVIRTINĖS) FORMOS PATVIRTINIMO 2014 m.

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc

Microsoft Word - Techninis biuletenis.doc Techninis biuletenis CE ženklinimas: nuo 2013 m. liepos 1 d. Nauji reikalavimai Naujos atsakomybės Tas pats CE ženklinimas Mes susiduriame su didžiausiu dešimtmečio pokyčiu, kai statybos produktai yra

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė technologinė agregato paskirtis: Skirta minimalizuotoms

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

Ataskaita visuomenei 2014

Ataskaita visuomenei 2014 Efektyvi ekonominė šalies raida neįmanoma be efektyvios sistemos. Kelių transportas išlaiko svarbią poziciją tiek vidaus, tiek tarptautiniuose vežimuose. Pagrindinis šios rūšies pranašumas galimybė krovinius

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6

Kontrolinis klausimynas_VATESI_Nr6 PATVIRTINTA Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2019 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. 22.3-170 (Branduolinės energetikos objekto saugai svarbių konstrukcijų, sistemų ir komponentų

Detaliau

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: 2019-04-12 Pasiūlymo nr.: D-225496 MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 29 889,99 Papildomų priedų kaina

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 2014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-25 LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS 014 M. GEGUŽĖS 19 D. ĮSAKYMO NR. 3R-5 DĖL PRAŠYMŲ ATLIKTI PAIEŠKAS EUROPOS PATENTŲ TARNYBOJE

Detaliau

Dacia Logan

Dacia Logan Visiškas saugumas bet kokiomis sąlygomis Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės

Detaliau

32 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 13/11 t L EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS L 366/17 KOMISIJOS DIREKTYVA 1991 m.

32 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 13/11 t L EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS L 366/17 KOMISIJOS DIREKTYVA 1991 m. 32 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 13/11 t. 31991L0663 1991 12 31 EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS L 366/17 KOMISIJOS DIREKTYVA 1991 m. gruodžio 10 d. derinanti su technikos pažanga Tarybos

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

Microsoft Word - Paslauga _leidimai išvezti iš LR_ Į-29 AP-15.doc

Microsoft Word - Paslauga _leidimai išvezti iš LR_ Į-29 AP-15.doc PATVIRTINTA Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. Į-29 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS

Detaliau

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V PROJEKTAS 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA PROJEKTŲ

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

Naujasis Hyundai i20 Active Cross VERSIJA ĮRANGA PAVARŲ DĖŽĖ Galia, kw/ag Kaina, EUR su PVM 1.0 T-GDI ISG Comfort 5MT 74/ T-GDI ISG Styl

Naujasis Hyundai i20 Active Cross VERSIJA ĮRANGA PAVARŲ DĖŽĖ Galia, kw/ag Kaina, EUR su PVM 1.0 T-GDI ISG Comfort 5MT 74/ T-GDI ISG Styl VERSIJA ĮRANGA PAVARŲ DĖŽĖ Galia, kw/ag Kaina, EUR su PVM 1.0 T-GDI ISG Comfort 5MT 74/100 14 990 1.0 T-GDI ISG Style 6MT 89/120 16 990 1.0 T-GDI ISG Comfort 7DCT AT 74/100 16 490 1.0 T-GDI ISG Style 7DCT

Detaliau

Microsoft Word - SDH2.doc

Microsoft Word - SDH2.doc PATVIRTINTA AB Lietuvos geleţinkeliai Geleţinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2009-11-30 įsakymu Nr. Į (DI-161) SDH SĄSAJOS TECHNINIS APRAŠAS TURINYS I. BENDROJI DALIS... 4 II. TAIKYMO SRITIS...

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYM

Suvestinė redakcija nuo iki Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYM Suvestinė redakcija nuo 2016-04-27 iki 2016-09-06 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19151 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau