MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS Įmonės kodas , L. Sapiegos g. 1, Vilnius

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS Įmonės kodas , L. Sapiegos g. 1, Vilnius"

Transkriptas

1 MIGRACIJOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS Įmonės kodas , L. Sapiegos g. 1, Vilnius 2019 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS Migracijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau Migracijos departamentas) yra viešojo administravimo institucija, kuri įgyvendina valstybės politiką migracijos srityje ir užtikrina laisvo asmenų judėjimo principą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Migracijos departamento tikslas užtikrinti Europos Sąjungos reikalavimus atitinkantį migracijos procesų, susijusių su užsieniečių teisine padėtimi, prieglobsčio suteikimu, asmens dokumentų išdavimu, valdymo lygį, spręsti Lietuvos Respublikos pilietybės klausimus. Migracijos departamentas yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Migracijos departamentas įgyvendina valstybės politiką migracijos (išskyrus ekonominę migraciją) srityje ir aptarnauja šios politikos formavimą ir įgyvendinimą. Migracijos departamento savininkė yra valstybė. Savininko teises ir pareigas (išskyrus sprendimų dėl Migracijos departamento reorganizavimo ir likvidavimo priėmimą) įgyvendina Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, kuri koordinuoja ir kontroliuoja Migracijos departamento veiklą, tvirtina ir keičia Migracijos departamento nuostatus, priima sprendimą dėl Migracijos departamento buveinės pakeitimo, sprendžia kitus įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus. Migracijos departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis atsiskaitomąją sąskaitą banke, antspaudą, blanką su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu, savo simboliką. Atskiri Migracijos departamento administraciniai padaliniai savo funkcijoms vykdyti taip pat gali turėti antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu. Migracijos departamentas turi savo ženklą. Migracijos departamento buveinės adresas: L. Sapiegos g. 1, Vilnius, Lietuvos Respublika. Migracijos departamentas yra iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikoma biudžetinė įstaiga. Migracijos departamentui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos. Migracijos departamento ūkinį finansinį aptarnavimą, piniginių lėšų buhalterinę apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Pagrindinis Migracijos departamento veiklos tikslas yra pagal kompetenciją užtikrinti vizų, imigracijos, prieglobsčio, Lietuvos Respublikos pilietybės procedūrų vykdymą, kelionės dokumentų, leidimų gyventi Lietuvos Respublikoje ir kitų dokumentų užsieniečiams išdavimą ir

2 laisvo asmenų judėjimo principo įgyvendinimą. Migracijos departamentas nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau PVM) mokėtojas. Finansinių ataskaitų rinkinys sudarytas pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis. Kontroliuojamų arba asocijuotų subjektų bei filialų ar kitų struktūrinių padalinių Migracijos departamentas neturi. Migracijos departamento ataskaitinio laikotarpio vidutinis darbuotojų skaičius 94, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje patvirtintos 94 pareigybės. Migracijos departamentas, vykdydamas buhalterinę apskaitą, vadovaujasi Vidaus reikalų ministerijos, jos pavaldžių ir reguliavimo srities įstaigų buhalterinės apskaitos vadovu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1V-759 Dėl buhalterinės apskaitos vadovo patvirtinimo. Migracijos departamento prie VRM finansinių ataskaitų rinkiniui nustatomas reikšmingumo kriterijus sudaro 0,025 proc. nuo per metus gauto finansavimo vertės. Pinigine išraiška tai sudaro 2896,20 Eur. PASTABOS Pastaba Nr m. kovo 31 d. nematerialiojo turto likutinė vertė ,59 Eur. Programinės įrangos likutinė vertė 15302,54 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį programinės įrangos neįsigyta, priskaičiuota amortizacijos už 2326,73 Eur. Kito nematerialiojo turto likutinė vertė 29070,05 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį iš ES vykdomų projektų lėšų įsigyta kito nematerialiojo turto už 18634,00 Eur (ES finansavimas 14943,50 Eur ir VB finansavimas 3690,50 Eur), priskaičiuota amortizacijos už 2663,86 Eur. Per 2019 m. I ketvirtį vykdant projektą Elektroninių migracijos paslaugų kūrimas Nr CPVA-V projekto partneriams perduotos specifikacijos, kurių įsigijimo vertė 6050,00 Eur, (ES finansavimas 5142,50 Eur ir valstybės biudžeto finansavimas 907,50 Eur). Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai m. kovo 31 d. likutis 73948,00 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį nebaigtų projektų ir išankstinių apmokėjimų likučiai nesikeitė (nebaigti projektai 73810,00 Eur ir išankstiniai apmokėjimai 138,00 Eur). Migracijos departamento veikloje naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas, kurio įsigijimo vertė ,70 Eur. Eur. Pastaba Nr m. kovo 31 d. ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 13507,72

3 Ilgalaikis materialusis turtas 12793,32 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio materialiojo turto neįsigyta, apskaičiuota nusidėvėjimo už 1512,80 Eur Išankstinis pamokėjimas už ilgalaikį materialųjį turtą 713,90 Eur (ES finansavimas). Migracijos departamento veikloje naudojamas visiškai nudėvėtas ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo vertė ,66 Eur. Pastaba Nr. 3. Po vienerių metų gautinos sumos 27096,82 Eur. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimą Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, kuriomis nustatyti sumažinti valstybės tarnautojų ir teisėjų atlyginimai valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, ir į Migracijos departamento valstybės tarnautojų prašymus apskaičiuotas nepagrįstai sumažintas darbo užmokestis 20454,60 Eur ir socialinio draudimo mokestis (30,98 %) 6642,22 Eur. Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo iškeliama einamųjų metų dalis, kuri bus išmokėta 2019 metais: darbo užmokestis 20228,06 Eur ir socialinio draudimo mokesčio dalis 6279,19 Eur. Likutis 2018 m. gruodžio 31 d. (įsig.sav.82035, ,87) ((2016 m. (4101, ,04) m. ( ,41)) m. (20228, ,01) m.. (20228, ,19)) = 27096,82 Eur. Pastaba Nr m. kovo 31 d. atsargų ir ūkinio inventoriaus likutis 14646,13 Eur. Ataskaitinio laikotarpio pradžiai atsargų likutis 11689,47 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų už 2257,78 Eur, iš jų iš valstybės biudžeto finansavimo įsigyta atsargų už 2212,77 Eur ir iš vykdomų projektų lėšų ES finansavimo už 45,01 Eur. Nurašyta sunaudotų atsargų už 1195,68 Eur: iš jų iš ES finansavimo lėšų nurašyta atsargų už 66,87 Eur ir iš valstybės biudžeto finansavimo už 1128,81 Eur. Valstybės sienos apsaugos tarnybai neatlygintinai perduoti blankai, kurių įsigijimo vertė 186,34 Eur (valstybės biudžeto finansavimas) m. kovo 31 d. atsargų likutis 12565,23 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ūkinio inventoriaus už 873,38 Eur (iš valstybės biudžeto finansavimo įsigyta už 60,86 Eur ir iš ES finansavimo už 812,52 Eur). Ūkinio inventoriaus 2019 m. kovo 31 d. likutis 2080,90 Eur. Pastaba Nr. 5. Išankstiniai apmokėjimai m. kovo 31 d. likutis 28016,95 Eur. Išankstiniai mokėjimai 7,83 Eur:

4 darbuotojams išmokėtas avansas komandiruočių išlaidoms 7,83 Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudos 28009,12 Eur: AB Lietuvos draudimas draudimo paslaugos 353,42 Eur; Oracle East Central Europe Limited filialas, programinės įrangos palaikymas 172,15 Eur; IOM GENEVA nario mokestis už 2019 metus 26743,90 Eur; Turto valdymo ir ūkio departamentas prie VRM atliekų tvarkymo rinkliava 739,65 Eur. Pastaba Nr. 6. Sukauptos gautinos sumos ,01 Eur: Paskutinė Eil. ataskaitinio Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto Nr. laikotarpio diena (Eur) 1. Darbo užmokestis (str ) ,73 2. Įmokos Sodrai nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio 1,45 % (str ) 6403,25 3. Ryšių paslaugos (str ) 4301,50 4. Komandiruočių išlaidos (str ) 703,70 5. Komandiruočių išlaidos (str , ES finansavimas) 301,74 6. Komunalinės paslaugos (str ) 3998,55 7. Kitos paslaugos, (priemonė , str ) 2448,89 8. Kitos paslaugos, (priemonė , str ) 4472,65 9. Kitos paslaugos, (priemonė , str ) 2351, Darbdavio socialinė parama (str ) 1970, Sukauptos darbdavio socialinės išmokos (str ) 15502, Darbo užmokestis ir socialinis draudimas Projektas Nr ESFA-V , ES finansavimas 85 proc. 6557, ,17 Eur ir VB finansavimas 15 proc. 1157,28 Eur. 13. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas Projektas Nr CPVA-V ES finansavimas 85 proc. 1870, ,02 Eur ir VB finansavimas 15 proc. 330,16 Eur. 14. Sukaupti atostoginiai (str ) 36421, Sukauptas socialinis draudimas (str ) 11325, Sukaupti atostoginiai ir socialinis draudimas Projektas Nr ESFA-V ES finansavimas 85 proc. 1706, ,35 Eur ir VB finansavimas 15 proc. 255,92 Eur. 17. Sukaupti atostoginiai ir socialinis draudimas Projektas Nr CPVA-V ES finansavimas 85 proc. 665,64 565,80 Eur ir VB finansavimas 15 proc. 99,84 Eur. Iš viso: ,01 Eur: Pastaba Nr. 7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai m. kovo 31 d. likutis ,96

5 Biudžetinėje sąskaitoje LT likutis 3,32 Eur, šioje sąskaitoje traukiami į apskaitą gauti valstybės biudžeto asignavimai. Likutis bus panaudotas apmokant banko paslaugas. Biudžetinėje sąskaitoje LT likutis 0,00 Eur. Sąskaitoje apskaitomos gautos kompensacijos už komandiruotes. Pavedimų lėšų sąskaitoje LT likutis 12,47 Eurai. Kitose sąskaitose apskaitomos Europos Sąjungos projektų lėšos. ES projektas Prieglobsčio prašytojų teisių įgyvendinimo užtikrinimas, banko sąskaitoje LT likutis 0,00 Eur. ES projektas Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respubliką, banko sąskaitoje LT likutis 0,00 Eur. ES projektas Užsieniečių perkėlimas į Lietuvos Respubliką iš trečiosios valstybės teritorijos, banko sąskaitoje LT likutis ,05 Eur. ES projektas Prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje procedūrų gerinimas, banko sąskaitoje LT likutis 19086,79 Eur. ES projektas Prieglobsčio srities specialistų mokymai banko sąskaitoje LT likutis 6698,98 Eur. LR ir Norvegijos karalystės bendradarbiavimas prieglobsčio, integracijos ir Migracijos valdymo srityje banko sąskaitoje LT likutis 18,75 Eur. ES projektas Efektyvus migracijos procesų valdymas banko sąskaitoje LT likutis ,04 Eur. ES projektas Elektroninių migracijos paslaugų kūrimas banko sąskaitoje LT likutis 5751,56 Eur. Pastaba Nr. 8. Finansavimo sumų likutis 2019 m. kovo 31 d ,89 Eur. Informacija apie finansavimo sumas pateikiama priede Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį. Gautas finansavimas ,09 Eur: iš Iždo gautas valstybės biudžeto finansavimas ,35 Eur: nepiniginiam turtui 914,27 Eur, kitoms išlaidoms ,08 Eur. iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gautas finansavimas 22999,71 Eur: valstybės biudžeto finansavimas 5749,93 Eur, ES finansavimas 17249,78 Eur; iš Vidaus reikalų ministerijos gautas finansavimas 31857,99 Eur: ES finansavimas 31857,99 Eur; iš Susisiekimo ministerijos gautas finansavimas 4051,04 Eur: valstybės biudžeto

6 finansavimas 607,66 Eur ir ES finansavimas 3443,38 Eu; Finansavimo pergrupavimas: Gautas finansavimas paslaugoms pergrupuotas į finansavimą nepiniginiam turtui įsigyti ES finansavimas 16514,93 Eur ir valstybės biudžeto finansavimas 3766,36 Eur. Pastaba Nr. 9. Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 854,26 Eur. Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės biudžeto lėšų, dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo iškeliama einamųjų metų dalis, kuri bus išmokėta per 2019 metus, tai darbo užmokestis ir socialinis draudimas - 854,26 Eur. Eil Nr. Pastaba Nr. 10. Tiekėjams mokėtinų sumų ( ) likutis 15190,39 Eur: Tiekėjo pavadinimas Už ką skolingi Įsiskolinimo suma (Eur) 1. Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM ryšių paslaugos 54,36 2. UAB Tele-2 ryšių paslaugos 5,26 3. LR Vidaus reikalų ministerija ryšių paslaugos 2241,88 4. UAB Vestekspress komandiruotės išlaidos 676,83 5. Turto valdymo ir ūkio departamentas prie komunalinių patarnavimų VRM paslaugos 3998,55 6. UAB Office System Reprezentacinės prekės 1064,80 7. UAB Eurobiuras kitos prekės 148,52 8. UAB Reavita kitos prekės 70,18 9. UAB Dokana vertimai 4472, UAB Vestekspress kitos paslaugos 0, UAB Baltijos liftai liftų aptarnavimo paslaugos (tame skaičiuje gautina kompensacija 8,47 Eur.) 42, UAB Novakopa spausdinimo paslaugos 597, Turto valdymo ir ūkio departamentas prie VRM kitos paslaugos 1647, UAB Eden Springs Lietuva geriamas vanduo 24, Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM kitos paslaugos 87, Valstybės teismo medicinos tarnyba Kitos paslaugos 57,50 Iš viso: 15190,39 Pastaba Nr. 11. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai likutis ,19 Eur: Eil. Nr. Pavadinimas Suma (Eur) 1. Mokėtinas darbo užmokestis 69804,86

7 2. Socialinis draudimas 12,52 % 16086,59 3. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 20 % 27049,81 4. Privalomasis sveikatos draudimo mokestis 6,98 % 10803,29 5. Mokėtinas pensijos kaupimo mokestis 3845,02 6. Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius raštus 430,01 7. Profsąjungos nario mokestis 120,00 8. Darbdavio socialinė pašalpa 1292,00 9. Mokėtinos komandiruočių išlaidos 328,61 Iš viso: ,19 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai pagal finansavimo šaltinius: iš valstybės biudžeto finansavimo ,56 Eur, iš ES finansavimo komandiruotėms 100 proc. -301,74 Eur ir iš Europos Sąjungos vykdomų projektų lėšų ES finansavimo 85 proc. 8297,60 Eur, ir valstybės biudžeto finansavimo 15 proc. 1464,29 Eur. Pastaba Nr. 12. Mokėtini veiklos mokesčiai 6585,41 Eur: socialinio draudimo mokestis (1,45 %) 6585,41 Eur. Pastaba Nr. 13. Sukauptos mokėtinos sumos 69972,72 Eur. Eil. Sukauptos mokėtinos sumos Suma (Eur) Nr. 1. Sukauptos atostoginių sąnaudos 38239,07 2. Sukauptos valstybinio socialinio draudimo įmokų sąnaudos 11880,06 3. Sukauptos darbo užmokesčio išeitinės išmokos 15502,38 3. Vidaus reikalų ministerijai sukauptos ryšių sąnaudos 2000,00 4. Advokatų prof. bendrijai Spectrum legis sukauptos teisinių 2351,21 paslaugų sąnaudos Iš viso: 69972,72 Pastaba Nr. 14. Gauti išankstiniai mokėjimai 4,00 Eur. Iš Isarae Ava Seeff (Pietų Afrikos Respublika)gautas išankstinis mokėjimas 4,00 Eur. Pastaba Nr. 15. Per ataskaitinį laikotarpį panaudota ,03 Eur finansavimo pajamų, iš jų: valstybės biudžeto lėšų ,91 Eur, iš kurių nepiniginiam turtui įsigyti 3368,26 Eur, kitoms išlaidoms ,65 Eur; užsienio valstybių ir Europos Sąjungos lėšų (finansinė parama) 54023,12 Eur, iš kurių nepiniginiam turtui 4330,81 Eur, kitoms išlaidoms 49692,31 Eur (iš jų užsienio valstybių už 86994,04 Eur).

8 Pastaba Nr. 16. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Migracijos departamento etatų sąraše nurodytiems darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota ,36 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų: Eil. Nr. Sąnaudos Valstybės biudžeto lėšos Suma (Eur) Europos sąjungos lėšos Suma (Eur) 1. Darbo užmokesčio , ,06 2. Ligos pašalpų 1064,37 3. Išeitinės išmokos 10522,74 4. Socialinio draudimo sąnaudų nuo 5620,21 393,01 darbo užmokesčio Iš viso: , ,07 Pastaba Nr. 17. Ilgalaikio turto amortizacijos ir nusidėvėjimo sąnaudos 6503,39 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuota nematerialiojo turto amortizacijos už 4990,59 Eur: iš valstybės biudžeto finansavimo lėšų 1331,98 Eur, iš ES finansavimo lėšų 3658,61 Eur. Materialiojo turto nusidėvėjimo priskaičiuota už 1512,80 Eur: iš valstybės biudžeto finansavimo lėšų 907,47 Eur, iš ES finansavimo lėšų 605,33 Eur. Eil. Nr. Pastaba Nr. 18. Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 16867,28 Eur: Sąnaudos Valstybės biudžeto lėšos Suma (Eur) 1. Šildymo 3866,17 2. Elektros 5636,49 3. Vandens ir nuotekų tvarkymo 14,64 4. Ryšių paslaugos 7103,44 5. Atliekų išvežimo 246,54 Iš viso: 16867,28 Pastaba Nr. 19. Komandiruočių sąnaudos 2684,00 Eur. Iš jų: iš valstybės biudžeto finansavimo lėšų 1781,84 Eu; iš ES finansavimo lėšų už 902,16 Eur, Pastaba Nr. 20. Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 90,00 Eur: iš valstybės biudžeto finansavimo kvalifikacijos kėlimui skirta 90,00 Eur. Pastaba Nr. 21. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 1195,68 Eur. Iš valstybės biudžeto finansavimo lėšų nurašyta atsargų už 1128,81 Eur ir iš ES finansavimo

9 už 66,87 Eur. Eil. Nr. Pastaba Nr. 22. Kitų paslaugų sąnaudos 75002,32 Eur: Kitų paslaugų sąnaudos Suma (Eur) 1. Turto valdymo ir ūkio departamentas prie VRM (patalpų valymo, teritorijos priežiūros ir kitos paslaugos) 5735,28 2. Banko paslaugos ir valiutos konvertavimas 1024,65 3. Vertimų paslaugos, iš jų valstybės biudžeto finansavimas (priemonė ) 24472,65 Eur, (priemonė ) 17,32 Eur, 24489,97 4. Kilimėlių keitimo paslaugos 105,93 5. Lifto techninės priežiūros paslaugos 101,64 6. Turto draudimo paslaugos 132,54 7. Šifruoto duomenų perdavimo kanalo su IDA palaikymas, ORACLE ir EPEKIS programų palaikymas ir aptarnavimas. 258,22 8. Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM (kompensacija už Lexnet sistemos paieškos abonentinį mokestį ir kitos paslaugos) 261,36 9. Teismo priteistos ir bylinėjimosi išlaidos 2310, Teisinių paslaugų sąnaudos 7119, IOM GENEVA nario mokestis (priemonė ) 8914, UAB Eden Spring Lietuva geriamas vanduo 41, UAB Vestekspress elektroninės sąskaitos paslauga 0, Užsieniečių iš Turkijos perkėlimo sąnaudos (Tarptautinė migracijos organizacija Vilniaus biuras) ES finansavimas 20415, UAB Fima priešgaisrinės apsaugos ir apsaugos paslaugų sąnaudos 48, UAB Novakopa dokumentų spausdinimo sąnaudos 1751, Skelbimų spaudoje sąnaudos, iš jų ES finansavimas 20,88 Eur. 27, Factiva Limited,Dow Jones Company, prieigos prie tarptautinės naujienų agentūros interneto sąnaudos, iš jų ES finansavimas 853,20 Eur. 1137, Reprezentacinės sąnaudos 1124,99 Iš viso: 75002,32 Kitų paslaugų sąnaudos pagal finansavimo šaltinius ir priemones 75002,32 Eur: iš valstybės biudžeto finansavimo pagal priemonę ( ) 12337,38 Eur; iš valstybės biudžeto finansavimo pagal priemonę ( ) 24472,65 Eur; iš valstybės biudžeto finansavimo pagal priemonę ( ) 7119,41 Eur; iš valstybės biudžeto finansavimo pagal priemonę ( ) 9492,45 Eur; iš ES finansavimo lėšų 21289,08 Eur; iš valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų 291,35 Eur. Pastaba Nr. 23. Kitos pagrindinės veiklos sąnaudos 1200,00 Eur: Darbdavio socialinei paramai iš valstybės biudžeto lėšų skirta 1200,00 Eur. Nebalansinė sąskaita.

10 Eur: m. kovo 31 d. Migracijos departamente pagal panaudos sutartis naudojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertė ,66 Eur: pastatų ,70 Eur; iš Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM gauto turto įsigijimo vertė ,96 2. Pagal pasaugos sutartį iš Informatikos ir ryšių departamento gauto ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė 2561,74 Eur; m. kovo 31 d. naudojamo ūkinio inventoriaus likutis ,87 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį iš Turto valdymo ir ūkio departamento neatligintinai gauta ūkinio inventoriaus už 6133,49 Eur. Nurašyta netinkamo naudoti už 380,99 Eur. Direktorė Evelina Gudzinskaitė TVŪD prie VRM Direktorius Vincas Žydelis

11 DETALŪS METADUOMENYS Dokumento sudarytojas (-ai) Turto valdymo ir ūkio departamentas prie VRM, Šventaragio g. 2, LT Vilnius, Lietuva ( :56:45) Dokumento pavadinimas (antraštė) 2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Dokumento registracijos data ir numeris Nr. 9K Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris Nr. 9K Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo ADOC-V1.0 Parašo paskirtis Vizavimas Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Ona Dubovskienė, Patarėja Parašo sukūrimo data ir laikas :33:47 (GMT+03:00) Parašo formatas Xades-C Laiko žymoje nurodytas laikas :33:52 (GMT+03:00) Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją ADIC CA-A,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, =# ,LT Sertifikato galiojimo laikas :32: :32:44 Parašo paskirtis Vizavimas Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Olga Kazlauskienė, Skyriaus vedėja Parašo sukūrimo data ir laikas :37:17 (GMT+03:00) Parašo formatas Xades-C Laiko žymoje nurodytas laikas :37:17 (GMT+03:00) Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A),Registru Centro Sertifikavimo Centras,VI Registru Centras - I.k ,LT Sertifikato galiojimo laikas :42: :42:38 Parašo paskirtis Pasirašymas Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Vincas Žydelis, Direktorius Parašo sukūrimo data ir laikas :36:45 (GMT+03:00) Parašo formatas Xades-C Laiko žymoje nurodytas laikas :37:20 (GMT+03:00) Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją ADIC CA-B,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, =# ,LT Sertifikato galiojimo laikas :05: :05:17 Parašo paskirtis Registravimas Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Donata Balčikonienė, Dokumentų tvarkytoja Parašo sukūrimo data ir laikas :22:39 (GMT+03:00) Parašo formatas Xades-C Laiko žymoje nurodytas laikas :22:42 (GMT+03:00) Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją ADIC CA-A,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, =# ,LT Sertifikato galiojimo laikas :55: :55:00 Parašo paskirtis Pasirašymas Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Janas Vidickas, Vyriausiasis patarėjas Parašo sukūrimo data ir laikas :11:19 (GMT+03:00)

12 Parašo formatas Laiko žymoje nurodytas laikas Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją Xades-T :11:21 (GMT+03:00) ADIC CA-B,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, =# ,LT Sertifikato galiojimo laikas :41: :41:06 Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti Pagrindinio dokumento priedų skaičius - Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius - Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas Paieškos nuoroda - Papildomi metaduomenys - - DocLogix v Dokumentas neatitinka specifikacijos keliamų reikalavimų ( :56:45) :56:45 atspausdino Miglė Juknevičienė

13 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) _MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LR VRM (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) Į/k , Sapiegos g. 1, Vilnius (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas) Eil. Nr. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019_M. KOVO 31_D. DUOMENIS Straipsniai _Nr. 1 (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena A. ILGALAIKIS TURTAS I. Nematerialusis turtas I.1 Plėtros darbai I.2 Programinė įranga ir jos licencijos I.3 Kitas nematerialusis turtas I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai I.5 Prestižas II. Ilgalaikis materialusis turtas II.1 Žemė II.2 Pastatai II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės II.5 Mašinos ir įrenginiai II.6 Transporto priemonės II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės II.8 Baldai ir biuro įranga II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai III. Ilgalaikis finansinis turtas IV. Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas B. BIOLOGINIS TURTAS C. TRUMPALAIKIS TURTAS I. Atsargos I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti II. Išankstiniai apmokėjimai III. Per vienus metus gautinos sumos III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos III.3 Gautinos finansavimo sumos III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas III.5 Sukauptos gautinos sumos III.6 Kitos gautinos sumos IV. Trumpalaikės investicijos V. Pinigai ir pinigų ekvivalentai IŠ VISO TURTO: D. FINANSAVIMO SUMOS I. Iš valstybės biudžeto II. Iš savivaldybės biudžeto III. Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų IV. Iš kitų šaltinių E. ĮSIPAREIGOJIMAI I. Ilgalaikiai įsipareigojimai I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai

14 Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai II. Trumpalaikiai įsipareigojimai II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui II.7 Mokėtinos socialinės išmokos II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai II.11 Sukauptos mokėtinos sumos II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai F. GRYNASIS TURTAS I. Dalininkų kapitalas II. Rezervai II.1 Tikrosios vertės rezervas II.2 Kiti rezervai III. Nuosavybės metodo įtaka IV. Sukauptas perviršis ar deficitas IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas G. MAŽUMOS DALIS IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: Direktorė Evelina Gudzinskaitė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos (parašas) (vardas ir pavardė) vadovas) Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM Direktorius Vincas Žydelis (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

15 3-iojo VSAFAS Veiklos rezultatų ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, veiklos rezultatų ataskaitos forma) MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LR VRM (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) Į/k , Sapiegos g. 1, Vilnius (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas) VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2019_M. KOVO 31_D. DUOMENIS Nr. 1 (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS I. FINANSAVIMO PAJAMOS I.1. Iš valstybės biudžeto I.2. Iš savivaldybių biudžetų I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ IV. KOMANDIRUOČIŲ V. TRANSPORTO VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ XI. NUOMOS XII. FINANSAVIMO XIII. KITŲ PASLAUGŲ XIV. KITOS C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 0.00 D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS F. G. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA PELNO MOKESTIS H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 0.00 I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 0.00 I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI _Direktorė Evelina Gudzinskaitė (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) _Turto valdymo ir ūkio departamento prie VRM Vincas Žydelis Direktorius (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

16 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LR VRM 4 priedas 20-ojo VSAFAS Finansavimo sumos (Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER 2019 M I KETVIRČIO ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Per ataskaitinį laikotarpį Eil. Nr. Finansavimo sumos Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje Finansavimo sumos (gautos), išskyrus neatlygintinai gautą turtą Finansavimo sumų pergrupavimas * Neatlygintinai gautas turtas Perduota kitiems viešojo sektoriaus subjektams Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams Finansavimo sumos (grąžintos) Finansavimo sumų (gautinų) pasikeitimas Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, 1. gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): 1.1. nepiniginiam turtui įsigyti kitoms išlaidoms kompensuoti Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų): nepiniginiam turtui įsigyti kitoms išlaidoms kompensuoti Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri 3. gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti): 3.1. nepiniginiam turtui įsigyti kitoms išlaidoms kompensuoti Iš kitų šaltinių: 4.1. nepiniginiam turtui įsigyti 4.2. kitoms išlaidoms kompensuoti 5. Iš viso finansavimo sumų * Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pagal 26-ojo VSAFAS Fondų apskaita ir finansinių ataskaitų rinkinys 24 punktą pripažinta valstybės iždo finansavimo pajamomis.

17 Dokumento sudarytojas (-ai) Dokumento pavadinimas (antraštė) DETALŪS METADUOMENYS Dokumento registracijos data ir numeris - Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo Parašo paskirtis Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Parašo sukūrimo data ir laikas Parašo formatas Laiko žymoje nurodytas laikas Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją Turto valdymo ir ūkio departamentas prie VRM, Šventaragio g. 2, LT Vilnius, Lietuva ( :57:49) 2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys Nr. 9K ADOC-V1.0 Vizavimas Ona Dubovskienė, Patarėja :34:31 (GMT+03:00) Xades-C :34:36 (GMT+03:00) ADIC CA-A,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, =# ,LT Sertifikato galiojimo laikas :32: :32:44 Parašo paskirtis Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Parašo sukūrimo data ir laikas Parašo formatas Laiko žymoje nurodytas laikas Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją Vizavimas Olga Kazlauskienė, Skyriaus vedėja :37:45 (GMT+03:00) Xades-C :37:45 (GMT+03:00) VI Registru Centras RCSC (IssuingCA-A),Registru Centro Sertifikavimo Centras,VI Registru Centras - I.k ,LT Sertifikato galiojimo laikas :42: :42:38 Parašo paskirtis Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Parašo sukūrimo data ir laikas Parašo formatas Laiko žymoje nurodytas laikas Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją Pasirašymas Vincas Žydelis, Direktorius :40:25 (GMT+03:00) Xades-C :40:45 (GMT+03:00) ADIC CA-B,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, =# ,LT Sertifikato galiojimo laikas :05: :05:17 Parašo paskirtis Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos Parašo sukūrimo data ir laikas Parašo formatas Laiko žymoje nurodytas laikas Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją Pasirašymas Janas Vidickas, Vyriausiasis patarėjas :11:47 (GMT+03:00) Xades-T :11:49 (GMT+03:00) ADIC CA-B,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM, =# ,LT Sertifikato galiojimo laikas :41: :41:06 Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti Pagrindinio dokumento priedų skaičius - -

18 Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius - Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data) Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas Paieškos nuoroda - Papildomi metaduomenys - DocLogix v Dokumentas neatitinka specifikacijos keliamų reikalavimų ( :57:50) :57:50 atspausdino Miglė Juknevičienė