DOKTORANTŪROS STUDIJŲ DALYKO SANDAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "DOKTORANTŪROS STUDIJŲ DALYKO SANDAS"

Transkriptas

1 DOKTORANTŪROS STUDIJŲ DALYKO SANDAS Mokslo kryptis Fakultetas Dalyko pavadinimas (šaka) kodas Bibliotekininkystės istorija ir Komunikacija ir Komunikacijos teorija informacija 08S Studijų būdas Kreditų skaičius Studijų būdas Kreditų skaičius Paskaitos Konsultacijos 2 ECTS Individualus 5 ECTS Seminarai Dalyko anotacija Bibliotekininkystės mokslo sąvokos. Bibliotekininkystės mokslo objektas ir samprata. Bibliotekininkystė kaip socialinė sistema. Bibliotekų tipologija ir funkcijos (teorinis aspektas). Svarbiausi bibliotekininkystės teoretikai ir autoriai. Bibliotekininkystės ir informacijos mokslo vieta mokslų sistemoje, ryšiai su komunikacijos ir informacijos bei kitais mokslais. Šiuolaikinės bibliotekininkystės ir informacijos mokslo koncepcijos, svarbiausi autoriai, mokyklos. Šiuolaikinės bibliotekininkystės tyrimų paradigmos: humanitarinė, socialinė, dokumentinė, informacinė, komunikacinė, žinių (kognityvinė, epistemologinė). Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų raidos tendencijos. Bibliotekininkystė tinklaveikos visuomenėje. Bibliotekų ir bibliotekininkystės istorijos tyrimų šaltiniai. Istoriografijos nuostatos ir jų kaita bibliotekų istorijos tyrimuose. Bibliotekų ir bibliotekininkystės raidos bruožai pasaulyje nuo seniausių laikų iki XXI a. pradžios. Bibliotekų ištakos ir raida Lietuvoje XIV-XX a. Bibliotekų tinklas ir funkcijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Viešųjų bibliotekų ištakos ir raida. Bibliotekos tarpukario Lietuvoje. Bibliotekų komplektavimo šaltiniai, jų kaita. Mecenatystė bibliotekų istorijoje. Paskesniosios cenzūros įtaka bibliotekų raidai. Bibliotekų tinklas sovietinėje Lietuvoje. Bibliotekų funkcijų kaita Lietuvoje po 1990 metų. Vakarų Europos bibliotekininkystės teorinės minties recepcija. Bibliotekininkystės mokslo ištakos ir raida pasaulyje ir Lietuvoje. Pagrindinė literatūra BAWDEN, David; ROBINSON, Lyn. Introduction to Information Science. Facet Publishing, p. ISBN Bibliotheca Lituana II: Atminties institucijų rinkiniai / Arvydas Pacevičius (sud.). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. ISBN Bibliotheca Lituana III: Sugrąžinta atmintis. Sudarytojai Arvydas Pacevičius ir Angelė Pečeliūnaitė. Vilnius: VU leidykla, p. ISBN Bibliotekininkystės ir informacijos studijų vadovas / ats. redaktorė ir sudarytoja Audronė Glosienė. Vilnius: VU l-kla, p. ISBN BORGMAN, Christine L. Nuo Gutenbergo iki globalios informacijos infrastruktūros. Kaunas: Poligrafija ir informatika, p. ISBN Conceptions of Library and Information Science: historical, empirical and theoretical perspectives / edited by Pertti Vakkari and Blaise Cronin. Taylor Graham, p. ISBN: Global Issues in 21st Century Research Librarianship: NORDINFO 25th Anniversary Publication / edited by Sigrun Klara Hannesdottir. NORDINFO, p. ISBN HJØRLAND, Birger. Library and Information Science: practice, theory, and philosophical basis. Information processing and Management, 2000, t. 36, p INGWERSEN, Peter. Information and Information Science in Context. In Information Science, Oslo, 1995, p KRAULS, Ineta. Bibliotekininkystės mokslo paradigmos tinklaveikos visuomenėje. In

2 Bibliotheca Lituana II: Atminties institucijų rinkiniai / Arvydas Pacevičius (sud.) Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p ISBN Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų plėtros problemos/ G. Viliūnas (sud.). Vilnius:Lietuvos istorijos instituto leidykla p. ISBN MÄKINEN, Ilkka; BLACK, Alistair; KOVAC, Miha; SKOUVIG, Laura; TORSTENSSON, Magnus. Information and Libraries in an Historical Perspective: From Library History to Library and Information History. In European Curriculum Reflections on Library and Information Science Education/ edited by Leif Kajberg and Leif Lørring. Copenhagen, 2005, p MIKSA, Francis. The Cultural Legacy of the "Modern Library for the Future. Journal of Education for Library and Information Science 37, 1996, no. 2. p Prieiga per internetą: NAUDE, Gabrielis. Patarimai kuriančiam biblioteką / Arvydas Pacevičius (sud.). Iš prancūzų kalbos vertė Vidas Račius. Vilnius, p. ISBN PACEVIČIUS, Arvydas. Bibliotekos. Mokyklos. Skaitymas. In Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra: tyrinėjimai ir vaizdai/ Vytautas Ališauskas et al. Vilnius: Aidai, p ; ; ISBN Pamirštoji mecenatystė: dovanų Vilniaus universiteto bibliotekai knyga, / Arvydas Pacevičius (sud.). Vilnius: UAB DABAexpo, p. ISBN SHRADER, Alvin. In search of a definition of Library and Information Science. Svensk biblioteksforskning,1989, nr. 4, p VAKKARI, Petri. Library and Information Science: its content and scope. Advances in Librarianship, 1994, vol. 18, p Vilniaus viešosios bibliotekos dienoraštis = Дневникъ Виленской публичной бiблиотеки Sudarytojas ir parengėjas Arvydas Pacevičius. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. ISBN Konsultuojančiųjų dėstytojų vardas, pavardė Mokslo laipsnis Pedag. vardas Svarbiausieji darbai mokslo kryptyje (šakoje) paskelbti per pastaruosius 5 metus Arvydas Pacevičius Dr. Prof. PACEVIČIUS, Arvydas. Ignoto Oginskio ( ) biblioteka: genealoginio ir religinio tapatumo atspindys. Knygotyra, 2019, t. 72, p ISSN PACEVIČIUS, Arvydas. Germans and the New Enlightenment, : The Case of Vilnius University Library // Baltisch-deutsche Kulturbeziehungen vom 16. bis 19. Jahrhundert / Band II: Zwischen Aufklärung und nationalem Erwachen. Heidelberg: Universitätsverlag Winter GmbH Heidelberg, p (Akademiekonferenzen; Bd. 29). ISBN PACEVIČIUS, Arvydas. Mokslinė komunikacija Vilniaus universitete metais (remiantis Vilniaus universiteto bibliotekos dienynu). Vilniaus universitetas: tradicijų tąsa, pertrūkiai ir išradimai: 2018 m. balandžio 6 d. vykusios konferencijos pranešimų pagrindu parengti straipsniai: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, p ISBN

3 PACEVIČIUS, Arvydas. Cultural relations between Dünaburg and Vilnius in the second half of the 18th century beginning of the 19th century: the case of Jesuit book collections, in Vēsture: avoti un cilvēki. T. XXI: History. Sources and people. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule, p Mykolas Girdvainis ( ). Autobiografija / Michał Girdwojń ( ). Autobiografia, parengė Vincas Būda ir Arvydas Pacevičius. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. PACEVIČIUS, Arvydas. Dar carski z 1829 r. książki Uniwersytetu Wileńskiego przekazane Bibliotece Abowskiej w Helsinkach. Z badań nad książką i księgozbiorami historycznymi. Tom specjalny : Polonika w zbiorach obcych / Pod redakcją naukową Jacka Puchalskiego, Agnieszki Chamery-Nowak i Doroty Pietrzkiewicz. Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA. 2017, p ISSN PACEVIČIUS, Arvydas; NAVICKIENĖ, Aušra. Dokumentas apie pasirengimą knygos mokslų studijoms Vilniaus universitete ir bibliotekos komplektavimo strategijas pirmaisiais XIX a. dešimtmečiais. Knygotyra, 2017, t. 69, p PACEVIČIUS, Arvydas. Egodokumentiniai tyrimai: senos erdvės nauji horizontai. Iš Bibliotheca Lituana IV: privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas / sudarytojas Arvydas Pacevičius. Vilnius : Akademinė leidyba, p ISBN PACEVIČIUS, Arvydas. Masonų knygos kultūros raiška XIX amžiaus Lietuvoje. Knygotyra, 2016, t. 67, p PACEVIČIUS, Arvydas. Egodokumentų tyrimai: senos erdvės-nauji horizontai. Iš Bibliotheca Lituana IV: Privačioji raštija ir egodokumentinis paveldas. Sud. Arvydas Pacevičius. Vilnius: Akademinė leidyba, 2016, p Jurgita Rudžionienė Dr. Asist. RUDŽIONIENĖ, Jurgita; GRIGAS, Vincas; ENWALD, Heidi; KORTELAINEN, Terttu. Duomenų raštingumo ir mokslinių tyrimų duomenų valdymo apklausose klausimynų pildymo nutraukimą lemiantys veiksniai: Lietuvos ir Suomijos patirtis // Informacijos mokslai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. 2018, t. 82, p ISSN eissn

4 TODOROVA, Tania Yordanova; KURBANOGLU, Serap; BOUSTANY, Joumana; GÜLEDA, Dogan; SAUNDERS, Laura; HORVAT, Aleksandra; TERRA, Ana Lúcia; LANDØY, Ane; REPANOVICI, Angela; MORRISON, Chris; SANCHEZ VANDERKAST, Egbert J.; SECKE, Jane; RUDŽIONIENĖ, Jurgita; KORTELAINEN, Terttu; KOLTAY, Tibor. Information professionals and copyright literacy: a multinational study // Library management. Bingley : Emerald Group Publishing Ltd. 2017, Vol. 38, Iss. 6-7, spec. iss. SI, p ISSN eissn DOI: /LM [DB: Scopus; INSPEC; Academic Search Complete; Academic Search Premier; Emerging Sources Citation Index (Web of Science)]. DVORAK, Jaroslav; RUDŽIONIENĖ, Jurgita. Evaluation in small states libraries: cases of Lithuania and Slovakia =Оцінювання в малих державних бібліотеках: приклад Литви та Словаччини = Оценивание в маленьких государственных библиотеках: пример Литвы и Словакии // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Київ. 2016, 1 (80), p ISSN Prieiga per internetą: SAUNDERS, L., KURBANOGLU, S., BOUSTANY, J., DOGAN, G., BECKER. P., BLUMER, E., CHOWDHURY, S., DOBREVA, M., GENDINA, N., HEBRANG GRGIC, I., HADDOW, G., KOLTAY, T., KORTELAINEN, T., KRAKOWSKA, M., MAJID, S., MEZHOVA, M., REPANOVICI, A., RUDŽIONIENĖ, J., SCHNEIDER, R., TERRA A. L., TODOROVA T. Y. (2015) Information Behaviors and Information Literacy Skills of LIS Students: An International Perspective. Journal of Education for Library and Information Science, Vol. 56, Supplement 1, DOI: /issn /56/S1/9. Prieiga per internetą: /1178. Patvirtinta Socialinių mokslų srities Komunikacijos ir informacijos krypties Doktorantūros komitete 2019 m. lapkričio 4 d., protokolo Nr KI-212.

5 Komiteto pirmininkė prof. dr. Aušra Navickienė