KRYŽIAUS KELIO APMĄSTYMAS APMĄSTYMO MALDA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KRYŽIAUS KELIO APMĄSTYMAS APMĄSTYMO MALDA"

Transkriptas

1 KRYŽIAUS KRYŽIAUS KELIO KELIO APMĄSTYMO APMĄSTYMO MALDA MALDA KRYŽIAUS KELIO APMĄSTYMAS SKIRTAS ŠEIMOMS SU VAIKAIS Pradžioje susirinkite kambaryje, galima susėsti apl i nk švarų st al ą, ant st al o uždegt i žvakę ar žibintą. Paimkite mažą kryželį, kurį kiekvienoje stotyje perduosite vis kitam šeimos nariui laikyti rankose. Prieš maldą galite padrąsinti vaikus, kad visi susikaupsime ir melsimės iš meilės Dievui ir vieni kitiems. Pradžia. Vardan Dievo... (visi persižegnojame) Įžangos malda. Mes... (vedantysis išvardina visus šeimos narių vardus ir savo) susirinkome su Tavimi susitikti, mielasis Jėzau. Kryžiaus kelio malda mums primena, kiek daug Tau teko iškentėti, kad Tavo meilė pasiektų mus. Šiandien su džiaugsmu dėkoj ame, Jėzau, kad kart u su mūsų šei ma ei ni gyveni mo kel i u. P rašome T ave, Jėzau K ri st au, būk ypač arti mūsų šeimos šios maldos metu. V i si šei mos nari ai garsi ai pasako už ką, ar ko nori šia malda melsti. Pirma pradeda vaikai, paskui tėvai. Jei vaikams nedrąsu kalbėti, galima paraginti tyliai išsakyti Dievui savo prašymus ir padėkas. Po tylos minutėlės kalbame

2 I STOTIS. VIEŠPATS JĖZUS NUTEISIAMAS MIRTI Mums baisu tamsa ir nežinojimas. Mums baisu likti vieniems. Mus mylintis Kristau, štai Tu priimi net ei si ngo t ei smo nuosprendį i r pradedi kel i onę; ateini sutikti kiekvieno esančio giliausioje tamsoje, visiškame nežinojime ir ateini sutikti visų, kurie yra palikti vieni. Labai trumpa tyla ir visi kartu kalba maldą. Taip darome apmąstydami kiekvieną stotį. II STOTIS. VIEŠPATS JĖZUS PAIMA NEŠTI KRYŽIŲ Tingumas pasitinka mus kiekvieną dieną. Kartais t ai p sunku pradėt i daryt i net gerą darbą, kuri s pradžiugintų ir mane, ir kitus, šalia manęs esančius. Bet Tu, Jėzau Kristau, iš begalinės mei l ės mums, net i ngi pai mt i net bausmės i r kanči os į rankį kryži ų. P adėk mums net i ngėt i mylėti vieniems kitus.

3 III STOTIS. VIEŠPATS JĖZUS PARPUOLA PO KRYŽIUMI B ūna, kad j uoki amės i š pargri uvusi o žmogaus. Juoki amės, nes j uoki ngai nugri uvo. B ūna, kad j uoki amės, nes nemėgst ame t o žmogaus. Parpuolusiam žmogui yra gėda, kad jis vienintelis t oks nesugebėj o praei t i savo kel i u sėkmi ngai. O Tu, Jėzau, ne tik padedi jam atsikelti, bet Tu pargriūni šalia, kad žmogus nesijaustų vienišas savo gėdoj e. A či ū, kad vi sada pasi l enki pri e mūsų šei mos! IV STOTIS. VIEŠPATS JĖZUS SUTINKA SAVO MOTINĄ T ėt i s i r mama yra l abai brangūs vai kams - vi si ems labai reikia tėvų meilės. Mama ir tėtis trokšta mylėti savo vai kus i r neri mauj a gal vodami, kad per mažai juos myli. Jėzau Kristau, kokia didelė Tavo širdis, kurią kryžiaus kelyje guodė šalia einanti Tavo Mama. B et T u kent ėdamas ant K ryži aus net i r j ą atidavei mums. Ir mes dabar visi turime mylinčią ir mus užtariančią Motiną Mariją.

4 V STOTIS. SIMONAS KIRĖNIETIS PADEDA VIEŠPAČIUI JĖZUI NEŠTI KRYŽIŲ Namuose i r gyveni me ki ekvi enas t uri padaryt i savo darbą, kas ki ekvi enam pri kl auso. Jėzus K ri st us įkvepia Simoną Kirėnietį elgtis keistai padėti nešti pasmerktojo bausmės įrankį ir neišsigąsti aplinkinių pasmerki mo. Jėzau, mes mel dži ame, kad į kvėpt um mus savo šeimoje nebijoti ir skubėti padėti vienas kitam jų darbuose ir pareigose. VI STOTIS. VERONIKA NUŠLUOSTO VIEŠPAČIUI JĖZUI VEIDĄ I š mažų pat arnavi mų Di evas padaro di del i us st ebukl us. Mes dėkoj ame T au, K ri st au, kad kai patarnaujame vieni kitiems, įvyksta stebuklas t ampame panašūs į T ave, nes myl i me. K ai p švent aj ai V eroni kai st ebukl i ngai padovanoj ai savo veido šviesą, taip ir mums leisk vis labiau mylėti savo artimą ir atspindėti Tavo Veido šviesą.

5 VII STOTIS. VIEŠPATS JĖZUS PARPUOLA ANTRĄ KARTĄ K ai kas nors pargri ūna vi eną kart ą, ki t i dažni ausi ai pamiršta tokį atsitikimą. Jei kas pargriūna kelis kartus, kiti gali tyčiotis, net niekinti jo vardą pradėti pravardžiuoti, kad jis toks nerangus. Tik Tu, Jėzau, ni ekada nepani eki ni mūsų vardo, nes kiekvieną taip stipriai myli, kad visada padedi atsikelti. VIII STOTIS. VIEŠPATS JĖZUS RAMINA VERKIANČIAS MOTERIS Kai jaučiuosi nelaimingas, apleistas ar per mažai t urt i ngas, manau, kad esu nerei kal i ngas i r ni ekam nieko negaliu duoti, nes nieko neturiu. Visų apleistas ir paniekintas Tu, Jėzau, sugebi raminti kelyje sutiktas verkiančias moteris. Gerasis Jėzau, suteik ir mums tokią drąsą ir pasitikėjimą, kad visada galėtume mylėti ir dalintis, kad atmintume, jog Tau visada esame reikalingi ir brangūs.

6 IX STOTIS. VIEŠPATS JĖZUS PARPUOLA TREČIĄ KARTĄ Y ra žmoni ų, kuri ems vi sada nesi seka, kuri e nuol at parkrenta, nesugeba pasitaisyti ar patobulėti. Blogiausia, kad niekas nebetiki jais, net jie patys. T i k T u, Jėzau, ni ekada nepami ršt i mūsų. Mes meldžiame, kad savo šeimoje nenusiviltume vieni kitais ir niekada nenustotume padėti vieni kitiems būti geresniais. X STOTIS. VIEŠPAČIUI JĖZUI NUPLĖŠIAMI DRABUŽIAI Būdami vaikais galime kartais net pamiršti ir nematyti, kaip tėvai ar mus mylintys žmonės stengiasi, kad turėtume maisto, drabužių, kad būt ume apsaugot i. Mel dži ame, Jėzau, kad mes mokėt ume myl ėt i r dėkot i, kad mus apsaugot um nuo pavydo, kuri s ni ekada nedovanoj a, o vi sada vi sus apiplėšia.

7 XI STOTIS. VIEŠPATS JĖZUS KALAMAS PRIE KRYŽIAUS Šeimoje gyvendami esame arti vieni kitų, stengiamės prisiartinti su meile prie kiekvieno. Bet būdami arti taip pat sužeidžiame vieni kitus savo žmogiškais trūkumais. Jėzau Kristau, meldžiame stiprink mūsų viltį, nes Tavo meilė įveikia bet kokių vinių keliamą skausmą. XII STOTIS. VIEŠPATS JĖZUS MIRŠTA ANT KRYŽIAUS Jėzau, T u apkabi nai kryži ų bausmės i r mi rt i es įrankį. Tu nugalėjai mirtį ir dabar Tavo kryžius mums yra Tavo amžinos ir visur pasiekiančios meilės žmogui ženkl as. Dabar, K ri st au, mes ypač pagerbi ame T avo mei l ę mums i r mel dži ame, kad savo šeimoje sugebėtume mylėti vienas kitą stipriau už bet kokias tamsumas. Apmąstę šią stotį visi šeimos nariai vienas kitam deši nės rankos nykšči u ant kakt os pažymį K ryži aus ženkl ą.

8 XIII STOTIS. VIEŠPATS JĖZUS NUIMAMAS NUO KRYŽIAUS K i ekvi enas žmogus yra Di evo norėt as. Di evas ki ekvi enam i š mūsų dovanoj o gyveni mą i r į mus žvel gi a su pagarba. Jėzau K ri st au, nors buvai neteisingai pasmerktas, Tave mylintieji nuimdami Tavo Kūną nuo kryžiaus reiškė Tau didžiulę pagarbą. Mel dži ame padėk mums nenust ot i vi enas kito gerbti, net kai neturime jėgų mylėti. XIV STOTIS. VIEŠPATS JĖZUS LAIDOJAMAS Mums t enka pal ai dot i sau brangi us žmones. Mums, kri kšči oni ms, l ai dot i mi rusį žmogų yra vi enas i š gerų darbų kūnui, o juk daryti gera reiškia turėti viltį ir mylėti. Iš Dangaus mus užtaria galybė šventųjų, kurie jau yra Tavo artumoje. Jėzau Kristau, išlaikyk mūsų šei mos ši rdyse i r kasdi enybėj e gyvą prisikėlimo viltį ir leisk patirti Dangaus džiaugsmą jau dabar.

9 K ryžel į, kurį si unt ėme per rankas, padedame pri e žvakės ar žibinto. Pabaiga Ačiū Tau, Jėzau Kristau, už Tavo meilės kelią iki mūsų ši rdži ų, i ki mūsų šei mos i r namų. Dėkoj ame, kad suri nkai mus ši andi en pasi mel st i kart u. Palaimink mūsų šeimą nuolat stiprindamas mūsų tikėjimą ir padaryk, kad jokie išbandymai neatimtų iš mūsų drąsos džiaugtis vieni kitais ir toliau gyventi su Tavimi. Amen. Užbaigiame persižegnodami. Po maldos galima trumpai pasikalbėti su vaikais, pasidalinti, kas labiausiai įsiminė meldžiantis kartu žodžiai, savijauta. Tiesiog trumpai tą įvardinti. Parengė kun. Vincentas Lizdenis