KRETINGOS RAJONO SALANTIJ GIMNAZIJA MEXy n KETVIRCIO TARPINIO FINANSINIIJ ATASKAITIJ RINKINIO AISKINAMASIS RASTAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KRETINGOS RAJONO SALANTIJ GIMNAZIJA MEXy n KETVIRCIO TARPINIO FINANSINIIJ ATASKAITIJ RINKINIO AISKINAMASIS RASTAS"

Transkriptas

1 KRETINGOS RAJONO SALANTIJ GIMNAZIJA Biudtetine jstaiga, Taikos g. 4, Salantai, Kretingos r., tel. (8 445) , faks. (8 445) , ei.p. salantug(5),salantai.kretinga.lm.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinii} asmenij registre, kodas MEXy n KETVIRCIO TARPINIO FINANSINIIJ ATASKAITIJ RINKINIO AISKINAMASIS RASTAS , Nr. F5-107 Salantai I. BENDROJI DALIS 1. Kretingos rajono Salant^ gimnazija yra viesasis juridinis asmuo, turintis antspaud^, atsiskaitom^j^ ir kitas s^kaitas Lietuvos Respublikos jregistruotuose bankuose. Gimnazija jregistruota Lietuvos Respublikos juridiniij asmenij registre, kodas , kontroliuojantis subjektas - Kretingos rajono neturi. pedagoginiai savivaldybe. 2. Gimnazija kontroliuojamij ir asocijuotij ar kitaip administruojamij subjektij 3. Gimnazija ugdymo skyriij neturi. 4. Gimnazijos pagrindine veikla - vidurinis ugdymas, kodas m. II ketvircio vidutinis darbuotojij skaicius gimnazijoje buvo 67, is jij 37 darbuotojai. n. AISKINAMOJO RA TO PASTABOS 1. Veiklos rezultatii ataskaitoje A. eiluteje jrasytos pagrindines veiklos pajamos, kurias sudaro finansavimo pajamos ,39 eur ir kitos pajamos 2687,72 eur. Kitos pajamos atsiranda is patalpif bei mokyklini^ autobusiukij nuomos, o pervestinos kitos pajamos - uz mokslo pasiekimij dublikatij isdavimq. 2. Veiklos rezultatg ataskaitoje B. eiluteje jrasyta pagrindines veiklos s^audq suma ,68 eur. Daugiausiai s^audi} patirta darbuotojij darbo uzmokesciui ir socialiniam draudimui bei komunalinems paslaugoms ir rysiams. 3. Veiklos rezultatq ataskaitos C. eiluteje jrasytas pagrindines veiklos pirmo ketvircio pervirsis 1750,43 eur, susidar^s del padidejusii pajamij ir sumazejusiij s^audij. 4. Finansines bukles ataskaitoje C.I.2 eiluteje jrasytas turimij ir nesunaudoti^ atsargi4 likutis 1143,64 eur. Atsargij likutj sudaro Uk^s kuras autobusiuki^ bakuose (210,42 eur).

2 2 nupirktos bet dar nepanaudotos detales jij remontui (13,30 eur), bei sandelyje esancios rastines, ukines prekes bei medziagos, mokymo priemones (919,92 eur). 5. Finansines bukles ataskaitos A. eiluteje jragytas ilgalaikio turto likutis balansine verte ,50 eur. Per II ketvirtj ilgalaikio turto nebuvo pirkta, bet gauta nemokamai is kiti^ saltiniij knygij uz 244 eurus. 6. Finansines biikles E.II eiluteje parodyta trumpalaikiij jsipareigojimij suma yra 90129,12 eur. Tiekejams moketinas sumas sudaro skolos uz paslaugas ir prekes gautas birzelio menesj ,58 eur. Su darbo santykiais susijusiij jsipareigojimij sum^ sudaro atlyginimai darbuotojams ir socialinio draudimo jmokos uz birzelio men. Mokytojo padejeja, pavaduojanti direktoriij Aldona Zaleckiene Vyr. buhaltere Aurelija Luzeckiene

3 2-ojo VSAFAS.J^inansines bukles ataskaita" 2 priedas (^mesniojo lygio vlesojo sektotiaus subjekti{, isskynis mokesjeii) fondus ir islekliij Tondus, finaasinte bakl^ atasiiaitos forma) Kretingos rajono Salanttj gimnazija (viesojo sektoriaus subjeklo arba viesojo sektoriaus subjekti] grupfis pavadinimas) (viesojo sektoriaus subjekto, parengusio finansines bukles ataskaita (konsoliduotaja finansines bqklfis ataskaitg), kodas, adresas) FINANSINES BCKL6S ATASKAITA PAGAL D. DUOMENIS 2Q Nr. FS-106 (data) Paieikimo valiuta ir tihiumas: Eil. Nr. Straipsniai Paskuline Paskutin^ praejusio Pasta bos Nr. diena diena A. ILGALAIKISTURTAS , I. Jematerialusis lurias , I'letros darbai 1.2 Proeramine iranga ir ios iicencijos 1.3 Kitas nematerialusis turtas 1.4 Nebaigti projektai ir isankstiniai mokeiitnai 1.5 Prestiias II. Ilealaikis materialusis turtas ri-i lemt IL2 Pastatai II.3 Infrastrukturos ir kiti statiniai ,36 II.4 Nekilnojamosios kulturos vertvbes 11.5 MaSinos ir jreneiniai 1006, n.6 TransDorto priemones ,29 II.7 Kilnojamosios kultqros vertybes U-8 Baldai ir biuro iranga 15548, , Kitas iieajaikis materialusis turtas 35511, Nebaigta slatyba ir isankstiniai mokejimai III. llgalaikis finansinis turtas IV Mineraliniai istekliai ir kitas ilgalaikis turtas B. BIOLOGINIS TURTAS C. TRUMPALAIKIS TURTAS ,95 I. Atsargos ,16 i.i SlrateginSs ir nelieciamosios atsargos 1.2 Mediiagos. 2aiiavos ir Qkinis inventorius !016.!6 1.3 Nebaigla gaminti produkcija ir iiebaigtos vykdyti sutactys 1.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 1,5 Ilgataikis materialusis ir biologinis turtas, skirias parduoti 11. ISankstiniai apmokejimai 188, III. Per vienus metus gautinos sumos ,97 III.l Gautinos trumpalaikfes finansines sumos in.2 Gautini mokesciai irsocialines imokos III.3 Gautinos finansavimo sumos III.4 Gautinos sumos u2 turto naudojimi), parduotas prekes, turla, paslaugas 3240, III.5 Sukauptos gautinos sumos 92650, I1I.6 Kitos gautinos sumos IV, Trumpalaikes investicijos V. Pinigai ir pinigij ekvivalentai 20189, $ VISO TURTO: , ,07 D. FINANSAVIMO SUMOS ,96 I. IS valstybes biudieto IS savivaldybes biudieto ,17 III. 15 Europos S^jungos, uzsienio valstybiu ir tarptautiniu organizaciju 11169, IV. IS kitu Saltiniu 7625, E. ISIPAREIGOJIMAI 90129, ,92 I. Ilgataikiai isipareigojimai llgalaikiai finansiniai isipareigojimai 1.2 llgalaikiai atidejiniai 1,3 Kiti ilaalaikiai isipareigojimai 11. Tmmpalaikiai isipareigojimai , llgalaikig atidejiniu einamujij melu dalis ir trumpalaikiai atidejiniai 11,2 llgalaikig isipareigojimu einamuju metu dalis 11,3 Trumpalaikiai finansiniai jsipareigoiimai 11,4 Moketinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 11,5 Moketinos sumos j Europos Sajungos biud^eti) 11,6 Moketinos sumos j biudzetus ir fondus 11,6,1 Graiintinos finansavimo sumos 11.6,2 Kitos moketinos sumos biudfclui Moketinos socialines ismokos 11,8 Gra^intini mokesciai. imokos ir jg permokos 11,9 Tiekejams moketinos sumos , Su darbo santykiais susije isipareigojimai II. 11 Sukauptos moketinos sumos 50714, ,55 eurais

4 Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paskutini diena Paskufin^ pra6jusio diena Kit! trumpalaikiai isipareigojimai F. GRVNASIS T U R T A S ,19 I. Daiininku kapitalas 11. Re2Brvai 11! Tikrosios vertes rezervas II.2 Kiti rezervai 111. Nuosavvbis metodo jtaka IV. Sukauptas pervirsis ardeficitas IV. 1 Einamuiu metg pervirsis ar deflcitas 1750, IV.2 Ankstesniu mety pervirsis ardeficitas 2856, ,33 G. MAZUMOS DALIS IS VISO FINANSAVIMO SUMy, ISIPAREIGOJIMV, GRYNOJO TURTO IR MAZUMOS DALIES: ,07 Mokytojo pad6j6ja, pavaduojanti direklorig (viesojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo jgaliotas administracijos vadovas) Aldona Zaleckien6 (vardas ir pavarde) Vyr. buhalterfe (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) Aurelija Luieckienfe (vardas ir pavarde)

5 3-iojo VSAFAS Veiklos rezultatq ataskaita" 2 priedas (^mesniojo lygio viesojo sektoriaus subjektq, i$skyrus mokesciij fondus ir istekliij fondus ((skaltant socialin s apsaugos fondus), veiklos rezultatq ataskaitos forma) Kretingos rajono Salanti} girrmazija (viesojo sektoriaus subjeklo arba viesojo sektoriaus subjektij grupes pavadinimas) , Taikos g. 4, Salantai (viesojo sektoriaus subjelcto, parengusio veiklos rezultatt) ataskaitq arba konsoliduot^q veiklos rezultalq ataskaitq, kodas, adresas) VEnCLOS REZULTATTJ ATASKAITA PAGAL J0 D. DUOMENIS ,18 Nr. F5-105 (data) Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Paieikimo valiuta ir tikslumas: eurais Ataskaitinis laikotarpis Praijifs ataskaitinis laikotarpis A. PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS , ,63 I. FINANSAVIMO PAJAMOS , , IS valstybes biudieto , , IS savivaldybiii biudzetif , , IS ES, uzsienio valstybiy ir tarptautinit) organizacijq lesg 7579, , IS kitt) finansavimo galtiniij 437,44 139,72 II. MOKESCiy IR SOCIALINiy IMOKV PAJAMOS m. PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS 2687, ,19 lu.l. Pagrindines veiklos kitos pajamos 2694, ,19 III.2. Pervestinii pagrindines veiklos kitij pajami) suma -6,38 B. PAGRINDINtS VEIKLOS S^NAUDOS , ,04 I. DARBO U^MOKESCIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO , ,40 II. NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS , ,49 IE. KOMUNALINIV PASLAUGIJ IR RYSIV , ,04 IV. KOMANDIRUOCIU -454,73-632,45 V. TRANSPORTO , ,08 VI. KVALIFIKACIJOS KELIMO -957, ,61 vn. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO vni. NUVERTEJIMO IRNURASYTV SUMV -276,45 IX. SUNAUDOTV IR PARDUOig ATSARGU SAVIKAINA -8073, ,69 X. SOCIALINIU ISMOKV XI. NUOMOS xir. FINANSAVIMO XIII. KITV PASLAUGV -6778, ,99 XIV. KITOS , ,29 c. PAGRINDINES VEIKLOS PERVIRSIS AR DEFICITAS ,59 D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS 0,00 0,00 I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS II. PERVESTINOS \A KITOS VEIKLOS PAJAMOS in. KITOS VEIKLOS SANAUDOS E. FINANSINES IR INVESTICINES VEIKLOS REZULTATAS APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINiy F. APSKAITOS KLAIDU TAISVMO ITAKA G. PELNO MOKESTIS GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS PRIES H. NUGSAVYBtS METODO ITAKA I. NUOSAVYBES METODO JTAKA 1750,43 491,59 J. GRYNASIS PERVIRSIS AR DEFICITAS 1750,43 491,59 I. TENKANTIS KONTROLIUOJANCiAJAM SUBJEKTUI 11. TENKANTIS MAZUMOS DALIAI Mokytojo padejeja, pavaduojanti direktoritj \ cz^i.^c^-'-*^ Aldona Zaleckien6 (viesojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo jgaliotas administracijos vadovas) (parasas) (vardas ir pavarde) Vyr. buhalteris Aurelija Luteckiene vyriausiasis buhalteris (buhalteris) (oaiajidsl (vardas ir pavarde)

6 20-o,io 4 pri (Informacijos apiefinansavimosumas pagal Saltinj, tikslinf paskirtj ir j) pokyifius per ataskaitinj laikotarpj pateikimo iemesnio finansiniii ataskailq alsklnamajamc raile forma) FINANSAVIMO SUMOS PAGAL SALTIN(, TIKSLIN^ PASKIRTf IR JIJ POKVdlAI PER ATASKAITINJ LAIKOTAR Per ataskaitinj laikolar Pi Eil. Nr. sumos sumq likutis pradzioje sumos (gautos), isskyrus neatlygintinai gaulq turl^ sumq pcrgrupavimas" Neatlygintinai gautas turtas PcrduDla kilicms viesojo sektoriaus subjcktams sumq sumuz^jimas dil turlo pardavimo sumq sumaz6jimas d6l jq panaudojimo savo vcildai Finansa sum sumal^iim jq pcrdav vi^j sektor subjekt IS va(slyl>te bjudzeto (isskynis valstybes biudzcto asignavimif dalj, gaul^ is Europos S^ungos, uisienio 36002, ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,48 0,00 valstybi^ ir tarptautiniu nroanitnn'iiiv l.l. nepiniginiam lurtui isikyli 36002, , kiloins islaidoms kompcnsiioli 0, , ,61 2. IS savivaldybes biudzcto (isskynis savivaldybe biudzcto asignavimi) dal), gautq is Europos Sqjungos, 20S370, ,08 o.oo 0,00 0,00 0, ,38 0,00 uzsienio valstybiij ir (arptautinii organizactju): 2.1. nepinifiiniam turtiii jsigyli , , , kitoms islaidoms koinpensiioti ,13 378, ,25 3. IS Europos S^ungos, uzsienio valstybiq ir larptautinii organizacijij (finansavimo sumq dalis, kuri gaunama ii Europos S%jungos, nejskailanlfinansavimosumq is valstybes ar savivaldybes biudietq ES projcktams finansuofi): 16082,53 0, ,8'! , ,53 0, nepiniginiam tuitui jsipyli 16082, , , kilonis islaidoms kompcnsiioti !S kilt) Salliniii: 7116,88 701,80 0,00 244,00 0, ,44 0,00 4,1. nepiniginiam lurtui isirvti , ,2. ;iloms islaidoms kompciisuoli 6941,68 701,80 380,00-57,44 5. S visofinansavimosumii , , ,84 0,00 0, ,00 * Sioje skikyjc rodoiiins finansavimo suiim perrrupavimas, praejusio ataskailinio iaikotarpio klaidi) taisyinas ir valiutos kurso jtaka pinigq likuciains, susijusiems su fmansavimo sumomis

7 Eil. Nr. 20-oio VSAFAS 5 priedas Informacijos apie rinansavimo sumas pagal Saltinj, tikslinq paskirtj ir jq pokycius per ataskaitinj laikotarpj pateikimo Fmansiniq ataskaitt] aiskinamajame raue formos pavyzdys) saltinis FINANSAVIMO SUMV LIKUCIAI Pagal duomenis Ataskaitinio pradziojc Ataskaitin Gautinos finansavimo sumos Gautos finansavimo sumos IS viso Gautinos fmansavimo =3+4 6 Is valstybes biudzcto (i^skyrus valstybes biudzcto asignavimq dalj, 1. gaut^ i Europos Siyungos, uzsienio valstybiij ir tarptautiniq 36002, , oreanizaciju) Is savivaldybes biudzeto (isskyrus savivaldybes biud^eto asignavimq dalj, gaut^ is Europos S^ungos, uzsienio valstybiq ir tarptautiniq organizacijq) I Europos Sjyungos, uisienio valstybiq ir tarptautiniij organizacijq (finansavimo sumq dalis, kuri gaunama i5 Europos Sqjungos, nejskaitant finansvimo sumq i valstybes ar savivaldybes biudzelq ES projektams finansuoti) sumos , , , ,53 4. II kitij Saltiniq 7116, ,88 5. I viso , ,96 2 fin