FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ALTIN, TIKSLINl? PASKIRTf IR JV POKYCIAI PER ATASKAITINJ LAIKOTARPI PAGAL 2018 M. KOVO 31 D, DUOMENIS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ALTIN, TIKSLINl? PASKIRTf IR JV POKYCIAI PER ATASKAITINJ LAIKOTARPI PAGAL 2018 M. KOVO 31 D, DUOMENIS"

Transkriptas

1 » I) 20-ojo VSAFAS sumos" 4 priedas ^rmacijos apie finansavimo sumas pagal Saltinj, tikslin^ paskirtj ir ji poky^ius per ataskaitinj laikotarpf pateikimo zemesniojo lygio finansiniq ataskaiti aiskinamajame raste forma) , S. Dariaus ir S. Gireno g. 25, LT Alytus Alytaus dailes mokykla (vjesojo sektoriaus subjekto arba vie ojo sektoriaus subjektq grupes pavadinimas, kodas) FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ALTIN, TIKSLINl? PASKIRTf IR JV POKYCIAI PER ATASKAITINJ LAIKOTARPI PAGAL 2018 M. KOVO 31 D, DUOMENIS sumos Per ataskaitinj laikotarpj sumt likutis itaskaitinio Uikotarpio pradiioje Finsnsavimo sumos (gautos), isskyrus neittygintinai gaut^ turt^ sumi] pcrgrapavimas Neatlygintinai gautas tnrtas Perdu Ota kitiems viesojo sektoriaus subjektams sumi{ sumasijimas dil turto pardavimo SUOllj sumascjimas panaudojimo savo veiklai sumij sumai^jimas d*ijm perdavimo nc viesojo sektoriaus subjektams sumos (gr^ntos) sumq (gautinq) pasikeitimas samq likntis ataskairinio laikotarpio pabaigojc valstybes biud^eto (isskyrus valstybes )iudieto asignavimq dalj, gaut^ i luropos S^ungos, u&ienio valstybiq ir arptautiniii organizacijq): ,14 (47,01) ,13 lepiniginiam turtui jsigyti ,14 (47,01) ,13 atoms islaidoms kompensuoti 5 savivaldybes biudzeto (isskyrus avivaldybes biudzeto asignavimij dalj, ;aut^ i Europos S^ungos, uisienio 'alstybiq ir tarptautiniif organizaciji ): , ,31 (30 717,87) ,47 lepiniginiam turtui jsigyti ,03 (1 771,56) ,47 :itoms islaidoms kompensuoti ,31 (28 946,31) Europos S^ungos, nfcienio valstybiq r tarptautiniq organizacijij finansavimo sumq dalis, kuri gaunama Europos Sqjungos, nejskaitant inansvimo sumq i valstybes ar avivaldybes biudzetij ES projektams inansuoti): ,57 - (531,42) ,15 lepiniginiam turtui jsigyti ,57 (531,42) ,15

2 itoms isiaidoms kompensuoti kitq saltinii}: 2 232, ,84 lepiniginiam turtui jsigyti 272,91 272,91 itoms i!aidoms kompensuoti 1 959,93 I 959,93 s viso finansavimo sumi , ,31 (31 296,30) ,59

3 Alytaus dailes mokxkla (K S. Dariaus ir S. (Hreno g. 25. i;r Ai>ius (jslaigos pavadlninias, kodas Juridinili asmcnq rcgislrc, adresas) Forma Nr. I palvinima Licttivos Rcspubliko:^ liimnsit ininisiro 2008 m gniodzio 31 d. isakymu Nr. IK-4o5 (Ltctuvos Rcspublikos tinansq minisiro 2016 m. gruod^io 16 d isakymonr, IK-455 redakcija) BIUDZETINiy [STAIGV PAJAMy fmoky BIUDZET4, BIUDZETO PAJAMy IS MOKESCiy DALIES IR KITV LESy, SKlRIAMy PROGRAMOMS FINANSUOTI, KETVIRTINE {iiiehiie, kcivirtine) 20I8m.kovo3I d. Nr. 1 (dalaj Miiiisteiijos/Sa\ valdybcsi U2iikhnti nctbnualtoi vaikii ir suatigusittjv ^victiina Muzikos ir Dailes mok\klo5e 21.01,02.01 (programos paxadanimas) ^iinio (.eurais, ct) Pavadinimas KM. Nr. fstatyniu pah-irtintos nioko!i; nietums* Faktincs jmokos j biiid?^!:} per a(a!>k:ii(iiij laikolarpj *' Cauti btudzcio a.signavimai per ataskaitiiii iaikular )i Faiiaudoti asignaviinal Segauti biuds^^to a.sjgnaviiiiai peh ataskaitinj laikotarpj (4-S) ' i I IJkutis meli prad?:ioie 1 X X X X 0.00: nkiki suma ,18 150, ! I.ikutts ataskallinio laikoiarpio pabaigojc 3 X X X 26.65J * Valstybes btudzcio ir savivaldybii^ biud? ti) (inansimij rodikliu patvininimo jsiatymas. (jsiaigos vadovo ar jo jgalioto asmens pareigq pavadininia.s) (vyriausia.s buhallcris (buhallerls)) Redas Dirzvs (vardas ir pavarde) Rima Vinkcviciene (vardas ir (xtvardc) 1 1$

4 7) AJvtaus dailes mokykla S. Dariaus ir S. (iirenog. 25. M y\l\tus (jstaigospavadiniims. k(.kla:> Juridinii) asmeiiij regjstre, ^iresas) honna Nr. i p^iivirtinta I.iciuxos Kespublikos finaasu ministro 2008 m. griiod/io 31 d. fsakymu Nr. 1K-465 (Lietu\os Rcspublikob fmansi ministro 2016 in, gruod?io 16 d. jsakymo Nr. 1K-4,S5 redakcija) BIUDZETINiy ISTAIGV PAJAMy MOKV \, BIUDZETO PAJAMV IS MOKESCIV DALIES IR KITV LESV, SKIRIAMV PROGRAMOMS FINANSUOTI, 2U!8m.kovo3l d (data) _ KJi'IVlRTlNE _ fnil'line. kctvjrtinc) Nr. Mi»i$(enjo&'Savi\aldyfoes: lx-)»rtainedto! I J^iknnti nefcwm^iojo Svidimo mokyklij aplinkos ijilakyma (programos pavadinimas) Isiaigos; Proijramosi ^tinioi r" J ^3 {curais, ct) Pavadinim»s Eil. Nr. (slatymu pat^irliiitos jmokos me lams*' Faktiii^!> jmokus j biudzct^ per aiaskailinj laikotarp) * Gauti biudieelo asignaviinai per ataskaitinj laikotarpj Panaudoti asignaviniai S'egauti biudzeto asignavimai per ataskaitinj laikotarpj (4-5) 1 J, 4 5 () 7 Likuii.-; melq prad/ioje 1 X X X X 0.00 jrnoku suiiia T ,91 975,29 Likuiis aiaskailinio laikoiarpio pabaigojc 3 X I X X X * Valstybes biud^vto ir savivaldybim biudsctif flnaiisinjii rodiklii palvirtinimu JKtatyma.s. (istaigos vado\-o ar jo jgalioto asmens pareigu pavadintmas) Redas Dirzys Rima Vinkevidiene (wriausius buhallcris (buhaltcriis)) (para$as> 1 iii t

5 1 ) Alyiaus dailes mokykla, S. Dariaus ir S. Gireno g. 25, LT Alytus (Isujgos pavadinimas, kodas Juridiniij asmenq registre. adresas) Forma Nr. 1 patvirtinta I.ictuvos Rcspublikos finanst] mjnislro 2008 m. gruodiio 31 d- jsakymu Nr. 1 K-465 (Lietuvos Respublikos linansq ministro 2016 m. gruodiio 16 d. jsakymo Nr. lk-455 redakcija) BIUDZETINIV ISTAIGV PAJAMy IMOKV I BIUDZET^V, BIUDZETO PAJAMIJ I MOKES^iy DALIES IR KITV LESV, SKIRIAMV PROGRAMOMS FINANSUOTI, KETVIRTINE _ (inetinfe.kelviiiinfe) 2018m.kovo31d. Nf. 3 Miniacrijos'Savivaldybtsj Dcpanamcntoi Uitiknnii nefonnaliojo Ss'icliino niokyklq ^linkos islaikyni4 (prograinos pavadinimas) Saltinioi 363 (eurais, ct) Pavailinimas Eil Nr. {statymu patvirrintus jmokos metams* Faktin^s jmokos j biudieli) per ataskaitinj laikotarpj * Cauli biudzeto asignavimai per ataskaitinj laikotarpj Panaudoti asignavimai Megauti biudzeto asignavimai pei ataskaitinj laikotarpj (4-5) Likulis mctq prad/ioje 1 X X X X {mokt suma 2 0,00 0,00 0,00 0, Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 3 X X X X Valstybes biud^io tr savivaldybii) biud^ li) finansiniq rodikl)i{ patvininimo jstatyinas. (jstaigos vadovo ar jo jgalioto asmens pareigif pavadinimas) (vyriausias buhalleris (buhalteris)) (parasas) Redas Diriys Rima Vinkevidiene