5 Esamųjų dervų kiekis Existent gum content LST EN ISO Korozija NACE NACE corrosion TM

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "5 Esamųjų dervų kiekis Existent gum content LST EN ISO Korozija NACE NACE corrosion TM"

Transkriptas

1 2 priedas, patvirtintas protokolu Nr. TV3 (1.50-3)-716 KOKYBĖS TYRIMŲ CENTRO ATLIEKAMŲ TYRIMŲ ĮKAINIAI, (EUR) IŠORĖS KLIENTAMS Eil. Nr./ No. of analysis Tiriamieji parametrai Test parameters Metodas / Method Kaina, EUR BENZINAS / PETROL 1 Angliavandenilių kiekis Hydrocarbon content LST EN ISO ASTM D Benzeno kiekis Benzene content LST EN ISO ASTM D Deguonies kiekis Oxygen content LST EN ISO ASTM D Distiliacija Distillation ASTM D 86 LST EN ISO Esamųjų dervų kiekis Existent gum content LST EN ISO Garų slėgis Vapur pressure ASTM D 5191 LST EN ISO Korozija NACE NACE corrosion TM Merkaptaninės sieros kiekis Mercaptan sulphur ASTM D 3227 UOP Oksidacinio stabilumo trukmė Oxidation stability ASTM D 525 LST EN ISO Organinių deguoninių junginių (oksigenatų) kiekis Oxygenates content LST EN ISO ASTM D Sidabro plokštelės korozija (3h esant 50 0 C) Silver Strip corrosion (3h at 50 0 C) ASTM D Sieros kiekis Sulfur content ASTM D 5453 LST EN ISO ASTM D 4294 LST EN ISO Specifinis elektrinis laidumas Electrical conductivity ASTM D Švino kiekis Lead content LST EN Tankis, esant 15 0 C Density, at 15 0 C ASTM D 4052 LST EN ISO Tiriamasis oktaninis skaičius (TOS) Research octane number(ron) ASTM D 2699 LST EN ISO

2 17 Vandens kiekis Water content LST EN ISO Variklinis oktaninis skaičius (VOS) Motor octane number (MON) ASTM D 2700 LST EN ISO Vario plokštelės korozija (3h esant 50 0 C) Copper Strip corrosion (3h at 50 0 C) LST EN ISO Azoto kiekis Nitrogen content ASTM D Mangano kiekis Manganese content LST EN Metalo kiekis (As, Cu, Ni, V, Na, Cd, Cr, Al) kiekis* Metal (As, Cu, Ni, V, Na, Cd, Cr, Al) content* ICP MS DYZELINAS / DIESEL 1 Alkilnitratų kiekis Alkyl nitrate content LST EN ISO Cetaninis indeksas (apskaičiuojamas) Cetane index (calculation) LST EN ISO Cetaninis skaičius Cetane number LST EN ISO 5165 ASTM D Distiliacija Distillation ASTM D 86 LST EN ISO Drumstimosi temperatūra Cloud point LST EN ISO Kinematinė klampa, esant 40 0 C Kinematic viscosity, at 40 0 C LST EN ISO Koksingasis likutis (produkto distiliavimo 10% likučio) Carbon residue (on 10% distiliation residue) LST EN ISO Oksidacinio stabilumo trukmė, min Oxidation stability, min LST EN Oksiduotų medžiagų kiekis, g/m 3 Oxidation stability, g/m 3 LST EN ISO Pelenų kiekis Ash content LST EN ISO Pliūpsnio temperatūra Flash point LST EN ISO Policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis Polycyclic aromatic hydrocarbons LST EN Ribinė filtruojamumo temperatūra CFPP LST EN Riebalų rūgščių metilesterių ( RRME) kiekis Fatty acid methyl ester (FAME) content LST EN Sieros kiekis Sulfur content ASTM D 86 LST EN ISO

3 16 Specifinis elektrinis laidumas Electrical conductivity ASTM D Šiluminingumas (sudegimo šiluma) Specific energy (heat of combustion) ISO Tankis, esant 15 0 C Density, at 15 0 C ASTM D 4052 LST EN ISO Tepumo savybės, nusidėvėjimo skersmuo (wsd) esant 60 0 C Lubricity, scar diameter (wsd), at 60 0 C) LST EN ISO Teršalų kiekis Total contamination LST EN Vandens kiekis Water content LST EN ISO Vario plokštelės korozija (3h esant 50 0 C) Copper Strip corosion (3h at 50 0 C) LST EN ISO Azoto kiekis Nitrogen content ASTM D Takumo temperatūra, C Pour point LST EN ISO 3016 ASTM D Filtro blokavimosi tendencija Filter blocking tendency IP Spalva pagal ASTM skalę ASTM Color ASTM D Mikrobiologinis užterštumas Microbial contamination IP Metalo kiekis (As, Cu, Ni, V, Na, Cd, Cr, Al)* Metal (As, Cu, Ni, V, Na, Cd, Cr, Al) content* ICP MS Švarumo laipsnis Level of cleanliness ASTM-D JET/JET FUEL 1 Aromatinių angliavandenilių kiekis Aromatics ASTM D Distiliacija Distillation ASTM D Esamųjų dervų kiekis Existent gum IP Kinematinė klampa, esant minus 20 0 C Kinematic viscosity, at minus 20 0 C ASTM D Mažiausia sudegimo šiluma Net heat of combustion ASTM D Merkaptaninės sieros kiekis Sulfur mercaptan ASTM D 3227 UOP Mikroseperacija Microseparation (MSEP) ASTM D

4 8 Naftalininių angliavandenilių kiekis Naphthalenes ASTM D Nerūkstančios liepsnos aukštis Smoke point ASTM D Pliūpsnio temperatūra Flash point ASTM D Rūgštingumas Acidity ASTM D Sieros kiekis Sulfur content ASTM D Spalva pagal Seibolto skalę Color Saybolt ASTM D Specifinis elektrinis laidumas Electrical conductivity ASTM D Tankis, esant 15 0 C Density, at 15 0 C ASTM D Tepumas (nusidėvėjimo dėmės skersmuo) Lubricity ASTM D Terminis stabilumas Thermal stability ASTM D Užšalimo temperatūra Freezing point ASTM D 2386 ASTM D Užteršimas kietosiomis dalelėmis Particulate contamination ASTM D Švarumo laipsnis Level of cleanliness IP Varinės plokštelės korozija (2h esant C) Corrosion, Copper Strip (2h at C) ASTM D Azoto kiekis Nitrogen content ASTM D KŪRENAMASIS MAZUTAS / FUEL OIL 1 Kinematinė klampa Kinematic viscosity LST EN ISO 3104 ASTM D Kokso kiekis (mikro metodas) Carbon residue ( micro method) ASTM D Mechaninių priemaišų kiekis Mechanical admixtures content GOST Peleningumas Ash content ASTM D 482 LST EN ISO Pliūpsnio temperatūra atvirame tiglyje Flash point by open cup ASTM D 92 LST EN ISO Pliūpsnio temperatūra uždarame tiglyje Flash point by closed cup ASTM D 93 LST EN ISO

5 7 Sieros kiekis Sulfur content LST EN ISO Sieros vandenilis likutiniuose degaluose H2S content analysis in boiler fuel MOBIL Šilumingumas (sudegimo šiluma)(skaičiavimui reikalingas p.8) Šilumingumas (sudegimo šiluma)(skaičiavimui reikalingas p.4,p.7,p.12 ir p.16, ) 11 Takumo temperatūra Pour point Specific energy (heat of combustion) ASTM D 240 ASTM D Specific energy (heat of combustion) ISO 8217 E priedas ASTM D 97 LST ISO Tankis( esant 15 0 C, esant 20 0 C) Density at 15 0 C, at 20 0 C ASTM D 4052 LST EN ISO Tankis( esant 15 0 C, esant 20 0 C) Density at 15 0 C, at 20 0 C ASTM D 1298 LST EN ISO Vandens kiekis Water content 15 Anglies kiekis Carbon content ASTM D 95 GOST 2477 ISO 3733 ASTM D5291, D metodas Anglies, vandenilio, azoto kiekis ir sudegimo šiluma CO 2 emisijos faktorius (skaičiavimui reikalingas p.18 tyrimas) Carbon, hydrogen, nitrogen and net heat value CO 2 emission factor ASTM D5291, D metodas ir įrenginio instrukcija ASTM D5291, D metodas ir "Thermo Fisher Scientific" skaičiavimo metodika Bendras nuosėdų kiekis (TSE) Total Sediment Existent (TSE) ISO Bendras nuosėdų kiekis, nustatytas pagreitintu būdu (TSA) Total Sediment Accelerated (TSA) ISO B procedūra Potencialus bendras nuosėdų kiekis (TSP) Total Sediment Potential (TSP) 1 Angliavandenilinė sudėtis Hydrocarbon composition ISO A procedūra SUSKYSTINTOS NAFTOS DUJOS / LIQUEFIED PETROLEUM GAS GOST LST EN DIN Manometrinis garų slėgis (skaičiavimui reikalingas p.1) Saturated vapour pressure GOST LST EN ISO Išgarinimo likučio kiekis Evaporation residue LST EN ISO Kvapas Odour LST EN ISO 589 A priedas Visuminis sieros kiekis (skaičiavimui reikalingas p.1 ir p.6) Sulfur content ASTM D Tankis, esant 15 0 C (skaičiavimui reikalingas p.1 ) Density at 15 0 C GOST LST EN ISO Vandenilio sulfidas Hydrogen sulfide LST EN ISO

6 8 Vandenilio sulfido ir merkaptaninės sieros kiekis Hydrogen sulphide and mercaptan sulfur content GOST Vandens ir šarmo kiekis Water and alkali content GOST Vandens kiekis Water content LST EN Variklinis oktaninis skaičius (VOS)(skaičiavimui reikalingas p.1) Motor Octane Number (MON) LST EN ISO 589 B priedas Vario plokštelės korozija (1h esant 40 0 C) Individualių sieros junginių kiekis Copper Strip corosion (1h at 40 0 C) LST EN ISO Individual sulfur compounds content ASTM D Propileno grynumas Hydrocarbons impurities in propylene ASTM D Neorganinių junginių (H2, O2, CO, N2, CO2) kiekis propilene Impurities (H2, O2, CO, N2, CO2) in propylene ASTM D 2504 ASTM D Vandens garų kiekis Water Vapor Content ASTM D NAFTOS PERDIRBIMO DUJOS / REFINERY GAS 1 H2S kiekio nustatymas H2S content LST EN ISO Komponentinė sudėtis (anglies kiekis ir šilumingumas skaičiavimo metodu) Composition (calculation of carbon content and calorific value) LST EN Tankis, esant 15 0 C Density 15 0 C DIN BITUMAS / BITUMEN Atsparumas kietėjimui,esant C : -likutinė penetracija -minkštėjimo temperatūros padidėjimas -masės pokytis Resistance to hardening at C (RTFOT) LST EN Dinaminė klampa, esant 60 0 C Dynamic viscosity, at 60 0 C LST EN Kinematinė klampa (esant C arba 60 0 C) Kinematic viscosity, at C and 60 0 C LST EN Masės pokytis po pašildymo Change of mass after heating GOST Minkštėjimo temperatūra Softening point GOST LST EN Atsparumas kietėjimui esant o C: -masės pokytis -klampos koeficijentas 60 o C Resistance to hardening at 120 o C (TFOT) LST EN Penetracija Penetration GOST LST EN

7 8 Pliūpsnio temperatūra Flash point GOST 4333 LST EN ISO 2719 LST EN ISO 2592 ASTM D Tankis, esant 25 0 C Density, at 25 0 C LST EN Tirpumas Solubility GOST LST EN Trapumo temperatūra pagal Fraasą Fraass breaking point LST EN Vandens kiekis Water content GOST TECHNINĖ GRANULIUOTA/GABALINĖ DUJINĖ SIERA / SULPHUR GAS LUMPS 1 Mechaninių priemaišų kiekis (popierius, medis, smėlis) Sediments (paper, wood, sand) GOST Organinių junginių kiekis Organic compounds content GOST Pelenų kiekis Ash GOST Rūgščių kiekis perskaičiuotas į sieros rūgštį Acid content, evaluate in sulfuric acid GOST Sieros kiekis (be pozicijų) (apskaičiavimas) Sulfur content (without positions) (calculation) GOST Vandens kiekis Water content GOST ALYVA / OIL 1 Alyvų švarumo tyrimas, klasė Lubricant oil purity test GOST Kinematinė klampa Kinematic viscosity GOST 33 ASTM D 445 LST EN ISO Mechaninių priemaišų kiekis Mechanical admixtures content GOST Pliūpsnio temperatūra atvirame tiglyje Flash point by open cup ASTM D Pliūpsnio temperatūra uždarame tiglyje Flash point by closed cup GOST 6356 LST EN ISO 2719 ASTM D Rūgščių skaičius Acidity number GOST Rūgščių skaičius Acidity number ASTM D Takumo temperatūra Pour point ASTM D

8 9 Tankis, esant 15 0 C Density, at 15 0 C GOST R LST EN ISO Užterštumo kietosiomis dalelėmis lygis Level of contamination by solid particles ISO Vandens kiekis Water content LST EN ISO Vandens kiekis Water content GOST Tankis, esant 15 0 C, 20 0 C Density, at 15 0 C, 20 0 C LST EN ISO NAFTA / PETROLEUM 1 C1-C6 kiekis (chromotografiniu metodu) C1-C6 content using GC chromotography method GOST Chloro druskų kiekis Chlorine salt content GOST Distiliacijos charakteristikos Crude oil distillation ASTM D Mechaninių priemaišų kiekis Mechanical admixtures content GOST Organinio chlorido kiekis Organic chloride content ASTM D Parafinų kiekis Wax content GOST Sieros kiekis Sulfur content ASTM D Tankis, esant 15 0 C Density, at 15 0 C GOST R Tankis, esant 15 0 C, 20 0 C Density, at 15 0 C, at 20 0 C ASTM D Vandens kiekis Water content GOST Druskų kiekis (elektrometrinis metodas) Salts content ( electrometric method) ASTM D Asfaltenų kiekis Asphaltenes content ASTM D Takumo temperatūra Pour point ASTM D Merkaptaninės sieros kiekis Sulfur mercaptan UOP RIEBALŲ RŪGŠČIŲ METILESTERIAI / FATTY ACID METHYL ESTERS 1 Atsparumas oksidacijai, esant C Oxidation stability, at C LST EN

9 2 Visuminių teršalų kiekis Total contamination LST EN Esterių ir linoleno rūgšties metilo esterio kiekis Ester and linolenic acid methyl ester content LST EN Jodo skaičius Iodine value LST EN Klampa, esant 40 0 C Viscosity, at 40 0 C LST EN ISO Rūgščių skaičius Acid value LST EN Rūgščių skaičius Acid value ASTM D Sieros kiekis Sulfur content LST EN ISO Tankis, esant 15 0 C Density, at 15 0 C LST EN ISO Tankis, esant 15 0 C Density, at 15 0 C LST EN ISO Vandens kiekis Water content LST EN ISO KITI TYRIMAI / OTHER 1 Anilino taškas Aniline point ASTM D Arseno kiekis nustatymas naftos benzinuose ( HG-AAS ) Arsenic content in petroleum naphthas by HG-AAS UOP Benzino individuali ir grupinė angliavandenilinė sudėtis Petrol individual and group hydrocarbon composition Metodika Nr. 2 ( PIANO metodika ) Bromo skaičius Bromine number ASTM D Anglies, vandenilio ir azoto (CHN) kiekis akmens anglyse, kokse Carbon, hydrogen and nitrogen (CHN) content in samples of coal and coke ASTM D Anglies, vandenilio ir azoto (CHN) kiekis ir sudegimo šiluma akmens anglyse, kokse Carbon, hydrogen, nitrogen (CHN) content and net heat value in samples of coal and coke ASTM D 5373 ir įrenginio instrukcija Individualių sieros junginių kiekis gamtinėse dujose ir dujiniuose degaluose Individual sulfur compounds in natural gas and gaseous fuel ASTM D Komponentinė dujų sudėtis Gas composition GOST Komponentinė sudėtis (MTBE) Composition (MTBE) ASTM D Metalų kiekis (Al, Fe, Ca, Na, Ni, Si, V) naftos kokse (AAS metodu)* Metals (Al, Fe, Ca, Na, Ni, Si, V) content in Petroleum Coke by AAS* ASTM D

10 Metalų (Be, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, V, Zn) kiekis anglies ir kokso pelenuose ( AAS metodu)* Metalo kiekis (Ni,V, Fe,Na) naftoje ir kuro liekanose (AAS metodu)* Metalų (Al, Si, V, Ni, Fe, Ca, Zn ir Na) kiekis likutiniame kure (AAS metodu)* Metals (Be, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, V, Zn) Elements in Coal and Coke Ash by AAS* Metals ( Ni, V, Fe, Na) content in Crude Oils and Residual Fuels by AAS Metals (Al, Si, V, Ni, Fe, Ca, Zn ir Na) content in residual fuel oil by AAS* ASTM D ASTM D IP Spalva pagal ASTM skalę Color by ASTM ASTM D Sunkiųjų naftos produktų vakuuminė distiliacija Heavy oil vacuum distillation ASTM D Tankis esant 20 0 C (skystoms cheminėms medžiagoms) Density at 20 0 C (for liquid substances) GOST Vandens kiekis etanolyje Water content in ethanol LST EN Tolueno ekvivalentas likutiniame kure Toluene equivalent in residual fuel oil GOST R Ksileno ekvivalentas likutiniame kure Xylene equivalent in residual fuel oil GOST R Asfaltenų kiekis naftos produktuose Asphaltene content IFP Azoto kiekis naftoje ir naftos produktuose Nitrogen content in crude oil and petroleum products ASTM D Rūgščių skaičius naftoje ir naftos produktuose Acids in oil and petroleum products ASTM D Naftos produktų frakcijų virimo temperatūrų intervalo nustatymas Determination of the boiling range of petroleum product fractions ASTM D Pastaba : * -Mėginio paruošimas ir 1 (vieno) metalo nustatymas. Kiekvieno sekančio metalo nustatymas - 30EUR