KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŢELIO,,RŪTA, ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŢELIO,,RŪTA, ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Klaipėdos lopšelio-darželio,,rūta direktoriaus 2019 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. V-157 KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŢELIO,,RŪTA, ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS Klaipėdos lopšelio-darželio,,rūta ųjų strateginis planas (toliau Strateginis planas) parengtas, atsižvelgiant į šalies švietimo strategiją, Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, švietimo būklę, Klaipėdos lopšelio-darželio Rūta (toliau Įstaiga) bendruomenės poreikius ir Įstaigos veiklą kontroliuojančių institucijų nurodymus. Įgyvendinus Strateginį planą, bus užtikrinama ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo kokybė, laiduojamas Įstaigai skiriamų valstybinių mokymo lėšų 4 ugdymo valandoms finansuoti, savivaldybės biudžeto ir įmokų už maitinimo paslaugas lėšų tikslingas panaudojimas. Strateginiame plane numatytos lėšos bus skiriamos darbuotojų darbo užmokesčiui ir kvalifikacijos tobulinimui, socialinio draudimo įmokoms, Įstaigos pastato išlaikymui ir komunalinėms paslaugoms (elektra, vandentiekis, šildymas ir kt.), vaikų maitinimui, remonto darbams, prekėms ir paslaugoms. Būtent šie veiksniai ir lemia Įstaigos planuojamus pokyčius, reikalauja į ateitį nukreiptų planingų sprendimų. Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau Savivaldybė) veiklos prioritetais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-187, 2019 veiklos prioritetais švietimo srityje, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2019 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. ŠV1-312, Įstaiga metais planuoja įgyvendinti šiuos prioritetus: 1. Mokymosi pagalbos įvairių gebėjimų vaikams stiprinimas, taikant kiekvieno vaiko pažangos matavimo sistemą. 2. Švietimo bendruomenių lyderystės gebėjimų didinimas. 3. Pozityvios emocinės aplinkos kūrimas. Siekiant užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią saugią ir sveiką aplinką, Įstaigoje būtina spręsti šias problemas: atlikti grupių, 2 laiptinių remontą, atnaujinti baldus grupėse, įrengti lauko pavėsines, įsigyti lauko žaidimų įrangos, padengti sporto aikštynuose bituminę dangą, įsigyti informacinių ir komunikacinių technologijų, lauko užsiėmimams skirtą sportinį inventorių, šaldytuvą maisto produktų sandėliui, elektros instaliaciją ir šildymo sistemas, renovuoti pastatą. Strateginio plano įgyvendinime dalyvaus 23 pedagoginiai darbuotojai (direktorius, jo pavaduotojas, logopedas, 16 ikimokyklinio, 3 priešmokyklinio, 1 meninio ugdymo mokytojas) ir 25 nepedagoginiai darbuotojai (direktoriaus pavaduotojas, specialistas, raštinės administratorius, sandėlininkas, kiemsargis, elektrikas, valytojas, 1 pastatų ir sistemos priežiūros, einamojo remonto darbininkas, 3 virėjai, 14 auklėtojų padėjėjų). 18 pedagogų darbo stažas yra daugiau nei % jų įgiję aukštąjį išsilavinimą, 2 baigė magistrantūros studijas. 4 pedagogai atestuoti auklėtojo, 10 pedagogų vyresniojo auklėtojo ir 7 metodininko kvalifikacinėms kategorijoms.

2 2 01. TIKSLAS. Uţtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą. Siekiant šio tikslo, svarbu užtirtinti kokybišką ugdymą(si), teikti savalaikę informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo pagalbą, didinančią švietimo veiksmingumą, sudaryti sąlygas kokybiškam maitinimo organizavimui, švietimo pagalbos vaikams teikimui. Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus: Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas 2019-ųjų faktas 2020-ųjų 2021-ųjų 2022-ųjų 1. Vykdomos ugdymo programos atitinka valstybės nustatytus reikalavimus ir Klaipėdos miesto gyventojų poreikius, procentais 2. Pedagogų, tobulinusių kvalifikaciją, dalis nuo bendro pedagogų skaičiaus, procentais 3. Vaikų, dalyvavusių pažintiniuose-edukaciniuose ir saviraiškos renginiuose, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais 4. Per metus organizuotų edukacinių-kultūrinių renginių ir projektų skaičius, vienetais 5. Vaikų maitinimo paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus, procentais 6. Vaikų, kuriems suteikta logopedinė pagalba, dalis nuo bendro vaikų skaičiaus, procentais ,0 14,0 14,0 14,0 01. TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŢDAVINIAI IR PRIEMONĖS: Uţdavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę. Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės: Priemonė. Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas: Vykdant šią priemonę bus sudarytos galimybės siekti kokybiško ugdymo proceso užtikrinimo (209 ugdytinių), ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo, veiksmingo, tikslingo gaunamų valstybės, savivaldybės, tėvų įmokų už paslaugas ir paramos lėšų panaudojimo. Šia priemone planuojamos lėšos 48 įstaigos darbuotojams (48,76 etato) darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, Įstaigos pastato išlaikymui komunalinėms paslaugoms (elektra, vandentiekis, šildymas ir kt.), prekėms įsigyti Priemonė. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir atestacijos vykdymas. Vykdant šią priemonę bus sudarytos galimybės Įstaigos darbuotojams (vidutiniškai 5 dienas per metus) tobulinti kvalifikaciją ir 9 pedagogams atestuotis per trejus metus, vadovaujantis Savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. ŠV1-34 patvirtinta atestacijos programa Priemonė. Vaikų pažinimo ir saviraiškos poreikių tenkinimas. Vykdant šią priemonę bus sudarytos sąlygos vaikų užimtumui, veiklos įvairovei, gebėjimų, interesų, saviraiškos poreikių tenkinimui pagal Įstaigoje įgyvendinamą ikimokyklinio ugdymo programą. Integruosime Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą, tęsime socializacijos, prevencines smurto ir patyčių programas ( Zipio draugai, Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa ). Sieksime veiksmingo ilgalaikių projektų,,etwining, Apkabinkime žemę gerais darbais, Mes rūšiuojame įgyvendinimo. Skatinsime ugdytinių kūrybinę raišką, kultūrines edukacines išvykas, renginius kitoje aplinkoje. Planuojamos lėšos (0,6 tūkst. Eur) 85 renginių organizavimui, kuriuose dalyvaus apie 180 Įstaigos ugdytinių.

3 Uţdavinys. Teikti papildomas paslaugas. Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės: Priemonė. Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas. Vykdant šią priemonę bus sudarytos sąlygos 209 Įstaigos vaikams teikti sveikatai palankų, šviežią, šiltą, vietoje pagamintą maistą. Bus organizuojamas 3 kartų maitinimas. Maisto gamyba bus vykdoma Geros higienos praktikos, Lietuvos HN15:2005 Maisto higiena reikalavimus atitinkančioje virtuvėje. Maisto gaminimui bus užtikrinamas saugių ir sveikų produktų teikimas, atitinkantis maisto saugos reikalavimus. Priemonė finansuojama iš tėvų įmokų už maitinimo paslaugą Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka. Planuojama, kad 2019 m. 50 % mokesčio už maitinimą lengvata bus taikoma 19 vaikų. Planuojant lėšas numatomos išlaidos 2020 m. planuojama įsigyti bulvių skutimo mašiną (1000,00 Eur) ir planetarinę maišyklę (1700,00 Eur) m. planuojama įsigyti 6 kaitviečių viryklę su konvekcine orkaite ir drekinimu (2000,00 Eur) m. planuojama įsigyti elektrinę keptuvę (2000,00 Eur) Priemonė. Švietimo pagalbos vaikui teikimas. Vykdant šią priemonę bus teikiama kokybiška specialioji (logopedinė) pagalba 30 Įstaigos ugdytinių, turintiems kalbos vystymosi raidos, kalbos ir kalbėjimo bei komunikacijos sutrikimų. Įstaigoje kasmet daugėja vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijų sutrikimų, todėl 1 logopedo etato nepakanka ir sunkiai tenkinamas visų vaikų, kuriems reikalinga ši pagalba poreikis. Taip pat Įstaigoje daugėja ir vaikų, turinčių elgesio, socialinių ir psichologinių sutrikimų. Nuo 2018 konsultacinę ir metodinę pagalba 2 kartus per mėnesį Įstaigos pedagogams ir ugdytinių tėvams teikia Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos priskirtas psichologas. 02. TIKSLAS. Uţtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką. Siekiant šio tikslo, bus siekiama, kad Įstaigos ugdymo sąlygos ir aplinka atitiktų higienos reikalavimus. Tikslo įgyvendinimo pažanga matuojama pagal lentelėje pateiktus rezultato vertinimo kriterijus: Rezultato vertinimo kriterijaus pavadinimas ir mato vienetas 1. Vykdomi teisės aktų nustatyti higienos reikalavimai, procentais 2019-ųjų faktas 2020-ųjų 2021-ųjų 2022-ųjų Atnaujintų ugdymo patalpų skaičius, vienetais Įsigyta bituminės dangos, kv. m Įsigyta sportinio inventoriaus, vienetais Įsigyta vaikiškų baldų, vienetais Įsigyta informacinių ir komunikacinių technologijų, vienetais 7. Renovuotų komunalinių sistemų skaičius, vienetais TIKSLĄ ĮGYVENDINANTYS UŢDAVINIAI IR PRIEMONĖS: Uţdavinys. Gerinti Įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką. Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės: Priemonė. Kontroliuojančių institucijų reikalavimų vykdymas. Vykdant šią priemonę, bus įvykdyti kontroliuojančių institucijų nurodymai m. už 15 tūkst. Eur bus atliktas Įstaigos 2 grupių miegamųjų remontas Priemonė. Aplinkos renovavimas.

4 4 Vykdant šią priemonę 2020 m. planuojama Įstaigoje pakeisti grupėse 20 elektros šviestuvų (1,0 tūkst. Eur), atlikti 2 grupių remonto darbus (4,0 tūkst. Eur) m. planuojama pakeisti vidaus patalpų 20 elektros šviestuvų (1,0 tūkst. Eur), atlikti 2 grupių remonto darbus (grindų dangos keitimas, lubų ir sienų dažymas) už 4,0 tūkst. Eur m. pakeisti likusius 12 elektros šviestuvų (500 Eur), suremontuoti 2 grupių miegamojo patalpas (5,0 tūkst. Eur) Uţdavinys. Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms. Įgyvendinant šį uždavinį bus vykdomos šios priemonės: Priemonė. Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų grupėse atnaujinimas. Vykdant šią priemonę, bus užtikrinta estetiška, funkcionali saugi ugdymosi aplinka, atnaujinti baldai, lauko įrengimai m. numatoma už 25,00 tūkst. Eur bitumine danga padengti 500 kv. m. sporto aikštyną bei įsigyti sportinio inventoriaus. Planuojama už 5,0 tūkst. Eur įrengti 2 lauko pavėsines ir lauko įrenginius, vienai grupei atnaujinti baldus už 1,5 tūkst. Eur m. planuojama įsigyti 5 komplektus lauko žaidimų įrangos (5 tūkst. Eur), baldus vienai grupei (1,5 tūkst. Eur) m. už 5,0 tūkst. Eur planuojama įsigyti 4 komplektus lauko žaidimų įrangos už (5 tūkst. Eur), baldus vienai grupei (1,5 tūkst. Eur) Priemonė. Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas. Vykdant šią priemonę, bus įsigytos šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančios informacinės-komunikacinės technologijos ir priemonės m. numatoma už 4,5 tūkst. Eur įsigyti 1 šviesos dėžę (0,5 tūkst. Eur), 1 interaktyvų ekraną (2,0 tūkst. Eur), 2 kompiuterius (1,0 tūkst. Eur), spausdintuvą (0,5 tūkst. Eur), projektorių (0,5 tūkst. Eur) m. planuojama už 9,5 tūkst. Eur įsigyti 2 kompiuterius (1,0 tūkst. Eur), įsigyti 1 šviesos dėžę (1,5 tūkst. Eur), 1 spausdintuvą (0,5 tūkst. Eur), 1 interaktyvias grindis (4,0 tūkst. Eur), 1 projektorių (0,5 tūkst. Eur), 1 interaktyvų ekraną (2,0 tūkst. Eur) m. už 7,0 tūkst. Eur planuojama įsigyti 2 kompiuterius (1,0 tūkst. Eur), 1 projektorių (0,5 tūkst. Eur), įsigyti 1 šviesos dėžę (0,5 tūkst. Eur), 1 interaktyvias grindis (4,0 tūkst. Eur), spausdintuvą (1,0 tūkst. Eur). STRATEGINIO PLANO PRIEDAS Strateginio plano tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produktų kriterijų suvestinė. Direktorė Inga Petravičienė SUDERINTA SUDERINTA Įstaigos tarybos posėdžio Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos protokoliniu nutarimu Ugdymo ir kultūros departamento (protokolas Nr.V1-6) Švietimo skyriaus vedėjo 2019 m. d. įsakymu Nr. ŠV1

5 Strateginio plano priedas KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŢELIO,,RŪTA, METŲ STRATEGINIO PLANO TIKSLŲ, UŢDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 1 lentelė Veiklos plano tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės požymis Asignavimų valdytojo Vykdytojas (skyrius / asmuo) Finansavimo šaltinis Asignavimai 2019-iesiems metams Lėšų poreikis 2020-iesiems metams 2021-ųjų lėšų 2022-ųjų lėšų Produkto kriterijaus 2020-ieji metai (tūkst. Eur) planas 2021-ieji metai 2022-ieji metai 01 Tikslas. Uţtikrinti kokybišką ugdymo proceso organizavimą Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę Ugdymo proceso Direktorius SB 326,0 376,0 376,0 376,0 Ugdomų vaikų skaičius, vnt ir aplinkos SB(VB) 181,9 188,7 188,7 188,7 Dirbančių pedagogų skaičius, vnt užtikrinimas Dirbančių nepedagoginių darbuotojų skaičius, vnt. Iš viso: 507,9 564,7 564,7 564,7 Išlaikomų pastatų skaičius, vnt Darbuotojų Direktoriaus SB 0,8 1,0 1,0 1,0 Išklausytų kvalifikacijos tobulinimo kvalifikacijos tobulinimas ir pavaduotojai SB(VB) 1,6 1,6 1,6 1,6 renginių skaičius, vnt. Darbuotojų, tobulinusių atestacijos kvalifikaciją, skaičius, vnt. vykdymas Besiatestuojančių pedagogų Iš viso: 2,4 2,6 2,6 2,6 skaičius, vnt Vaikų pažinimo ir Direktoriaus SB(VB) 0,6 0,6 0,6 0,6 Dalyvavusių vaikų skaičius, vnt saviraiškos pavaduotojai Organizuotų renginių skaičius, vnt poreikių tenkinimas Iš viso: 0,6 0,6 0,6 0, Iš viso uţdaviniui: 510,9 567,9 567,9 567,9

6 6 Veiklos plano tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės požymis Asignavimų valdytojo Vykdytojas (skyrius / asmuo) Finansavimo šaltinis Asignavimai 2019-iesiems metams Lėšų poreikis 2020-iesiems metams 2021-ųjų lėšų 2022-ųjų lėšų Produkto kriterijaus 2020-ieji metai planas 2021-ieji metai 2022-ieji metai Teikti papildomas paslaugas Kokybiško vaikų maitinimo organizavimas Direktorius SB 4,4 4,5 4,5 4,5 Maitinamų vaikų skaičius, vnt SB(SP) 95,5 95,5 95,5 95,5 Patvirtintas virėjų etatų skaičius, vnt. Įsigytų virtuvės įrengimų skaičius, Iš viso: 99,9 100,0 100,0 100,0 vnt Švietimo pagalbos vaikui teikimas Direktorius, logopedas SB 0,0 8,9 8,9 8,9 Vaikų, kuriems teikta pagalba, SB(VB) 10,9 15,1 15,1 15,1 skaičius, vnt Iš viso: 10,9 24,0 24,0 24,0 Nustatytas pagalbos specialistų etatų skaičius, vnt Iš viso uţdaviniui: 110,8 124,0 124,0 124,0 01 Iš viso tikslui: 621,7 691,9 691,9 691,9 02 Tikslas. Uţtikrinti sveiką, saugią ir šiuolaikinius ugdymo(si) reikalavimus atliepiančią aplinką Gerinti Įstaigos ugdymo sąlygas ir aplinką Kontroliuojančių Direktorius, SB 2,0 2,7 2,0 2,0 Atnaujintų laiptinių skaičius, vnt institucijų direktoriaus reikalavimų pavaduotojas Suremontuotų grupių skaičius, vnt vykdymas Iš viso: 2,0 2,7 2,0 2,0 Pakeistos grindų dangos plotas, kv Aplinkos renovavimas Direktorius, Savivaldybės administracija m. SB 24,4 15,0 10,0 10,0 Pakeistų rūsio ir vidaus elektros instaliacijų skaičius, vnt. Iš viso: 24,4 15,0 10,0 10,0 Pakeistų vidaus patalpų elektros Iš viso uţdaviniui: 26,4 17,7 12,0 12, Pritaikyti Įstaigos aplinkas švietimo reikmėms šviestuvus skaičius, vnt

7 7 Veiklos plano tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės požymis Asignavimų valdytojo Vykdytojas (skyrius / asmuo) Finansavimo šaltinis Asignavimai 2019-iesiems metams Lėšų poreikis 2020-iesiems metams 2021-ųjų lėšų 2022-ųjų lėšų Produkto kriterijaus 2020-ieji metai planas 2021-ieji metai 2022-ieji metai Lauko įrengimų, inventoriaus ir baldų grupėse atnaujinimas Naujausių technologijų ir priemonių įsigijimas Direktoriaus pavaduotojai Direktoriaus pavaduotojai Iš viso uţdaviniui: 28,0 22,5 12,5 12,5 02 Iš viso tikslui: 54,4 40,2 24,5 24,5 01 Iš viso veiklos planui: 676,1 732,1 716,4 716,4 SB 25,0 20,0 10,0 10,0 Atnaujintų lauko pavėsinių SB(SP) 0,0 skaičius, vnt. Kt 3,0 2,5 2,5 2,5 Įsigytų lauko žaidimų įrengimų skaičius, vnt. Atnaujinto sportinio inventoriaus skaičius, vnt. Pakeistos bituminės lauko dangos plotas, kv. m. Iš viso: 28,0 22,5 12,5 12,5 Atnaujintų baldų skaičius, vnt SB 0,0 0,0 0,0 0,0 Nupirktų kompiuterių skaičius, vnt SB(VB) 0,0 0,0 0,0 0,0 Įsigytų daugialypės terpės Kt 0,0 0,0 0,0 0,0 projektorių skaičius, vnt. Nupirktų priemonių skaičius, vnt Įsigytų interaktyvių grindų skaičius, vnt. Nupirktų interaktyvių ekranų skaičius, vnt. Iš viso: 0,0 0,0 0,0 0,0 Įsigytų dauginimo aparatų skaičius, vnt.

8 8 FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ 2 lentelė Finansavimo šaltiniai Asignavimai iesiems metams Lėšų poreikis iesiems metams 2021-ųjų lėšų 2022-ųjų lėšų SAVIVALDYBĖS LĖŠOS, IŠ VISO: 673,1 729,6 713,9 713,9 Savivaldybės biudžeto lėšos SB 382,6 428,1 412,4 412,4 Apyvartos lėšų likutis SB(L) Savivaldybės biudžeto apyvartos lėšos ES finansinės paramos programų laikinam lėšų stygiui dengti SB(ESA) Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis SB(AAL) Specialiosios programos lėšos (pajamos už atsitiktines paslaugas) SB(SP) 95,5 95,5 95,5 95,5 Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos SB(VB) 195,0 206,0 206,0 206,0 Vietinės rinkliavos lėšos SB(VR) Gautinos lėšos iš kitų savivaldybių atsiskaitymui už atvykusius mokinius SB(MK) Paskolos lėšos SB(P) Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF KITI ŠALTINIAI, IŠ VISO: 3,0 2,5 2,5 2,5 Europos Sąjungos paramos lėšos ES Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos KVJUD Valstybės biudžeto lėšos LRVB Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos PSDF Kiti finansavimo šaltiniai Kt 3,0 2,5 2,5 2,5 IŠ VISO: 676,1 732,1 716,4 716,4 Direktorė Specialistė, atsakinga už veiklos plano parengimą Inga Petravičienė Dalia Paulionienė