FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS. Nr. (data)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS. Nr. (data)"

Transkriptas

1 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena A ILGALAIKIS TURTAS , ,48 I Nematerialusis turtas P03 824,38 0,00 I.1 Plėtros darbai I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 824,38 0,00 I.3 Kitas nematerialusis turtas I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai I.5 Prestižas II Ilgalaikis materialusis turtas P , ,16 II.1 Žemė II.2 Pastatai , ,76 II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 1.914, ,28 II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės II.5 Mašinos ir įrenginiai , ,00 II.6 Transporto priemonės , ,52 II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės II.8 Baldai ir biuro įranga 5.403, ,36 II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0,00 0,00 II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 0, ,24 III Ilgalaikis finansinis turtas 92,32 IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas B BIOLOGINIS TURTAS C TRUMPALAIKIS TURTAS , ,74 I Atsargos P ,42 0,00 I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 3.447,42 0,00 I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti II Išankstiniai apmokėjimai P , ,53 III Per vienus metus gautinos sumos P , ,21 III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos III.3 Gautinos finansavimo sumos 8.253, ,12 III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas P ,17 444,98 III.5 Sukauptos gautinos sumos , ,00 III.6 Kitos gautinos sumos , ,11 IV Trumpalaikės investicijos V Pinigai ir pinigų ekvivalentai 0,00 0,00 IŠ VISO TURTO: , ,22 (tęsinys kitame puslapyje) 1

2 FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys) Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena D FINANSAVIMO SUMOS P , ,65 I Iš valstybės biudžeto 0, ,07 II Iš savivaldybės biudžeto , ,93 III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų , ,02 IV Iš kitų šaltinių 8.558, ,63 E ĮSIPAREIGOJIMAI , ,93 I Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00 92,32 I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00 92,32 II Trumpalaikiai įsipareigojimai , ,61 II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00 II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui II.7 Mokėtinos socialinės išmokos II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P , ,69 II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 0,00 4,00 II.11 Sukauptos mokėtinos sumos P , ,92 II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 0,00 F GRYNASIS TURTAS P , ,64 I Dalininkų kapitalas II Rezervai II.1 Tikrosios vertės rezervas II.2 Kiti rezervai III Nuosavybės metodo įtaka IV Sukauptas perviršis ar deficitas , ,64 IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas , ,23 IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas , ,87 G MAŽUMOS DALIS IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES: , ,22 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. Buhalteris Daiva Paukštienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 2

3 GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Straipsniai Pastabos Dalininkų kapitalas Tikrosios vertės rezervas Kiti rezervai Nuosavybės metodo įtaka Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną , ,87 2 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X 3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X 4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X 5 Kiti sudaryti rezervai X X X 6 Kiti panaudoti rezervai X X X 7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X 8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X , ,23 9 Kiti pokyčiai 10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną , ,64 11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X 12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X 13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X 14 Kiti sudaryti rezervai X X X 15 Kiti panaudoti rezervai X X X 16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X 17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X , ,01 18 Kiti pokyčiai 19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną , ,65 X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. Tenka kontroliuojančiajam subjektui Pateikimo valiuta ir tikslumas: Iš viso eurais Mažumos dalis (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. Buhalteris Daiva Paukštienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė) 3

4 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Tiesioginiai pinigų srautai Ataskaitinis Netiesioginiai pinigų srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų srautai Praėjęs ataskaitinis Netiesioginiai pinigų srautai Iš viso A PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 0, , ,79-6, , ,12 I Įplaukos 470, , , , , ,93 I.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 470, , ,74 379, , ,91 I.1.1 Iš valstybės biudžeto 0, , , , ,98 I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 0, , , , ,02 I.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 0,00 0,00 0,00 I.1.4 Iš kitų šaltinių 470, , ,06 379, , ,91 I.2 Iš mokesčių I.3 Iš socialinių įmokų I.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 0, , , , ,39 I.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 0, , , , ,63 I.6 Gautos palūkanos I.7 Kitos įplaukos 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 II Pervestos lėšos -470, , , , , ,53 II.1 Į valstybės biudžetą 0,00 0,00 0,00 II.2 Į savivaldybių biudžetus 0, , , , ,39 II.3 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms 0,00 0,00 0,00 II.4 Į kitus išteklių fondus 0,00 0,00 0,00 II.5 Viešojo sektoriaus subjektams -470,51 0,00-470, ,14 0, ,14 II.6 Kitiems subjektams 0,00 0,00 0,00 III Išmokos 0, , , , ,28 III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 0, , , , ,58 III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių 0, , , , ,87 III.3 Komandiruočių 0, , , , ,60 III.4 Transporto 0, , , , ,00 III.5 Kvalifikacijos kėlimo 0, , , , ,39 III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo 0,00 0,00 0,00 III.7 Atsargų įsigijimo 0, , , , ,96 III.8 Socialinių išmokų 0,00 0,00 0,00 III.9 Nuomos 0, , , , ,01 III.10 Kitų paslaugų įsigijimo 0, , , , ,87 III.11 Sumokėtos palūkanos 0,00 0,00 0,00 III.12 Kitos išmokos 0,00 0,00 0,00 (tęsinys kitame puslapyje) 4

5 Straipsniai Pastabos Tiesioginiai pinigų srautai Netiesioginiai pinigų srautai Iš viso Tiesioginiai pinigų srautai Netiesioginiai pinigų srautai B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 0, , , , ,26 I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas 0, , , , ,26 II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas III Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas IV Ilgalaikio finansinio turto perleidimas V Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas VI Gauti dividendai VII Kiti investicinės veiklos pinigų srautai C FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI 0, , , , ,06 I Įplaukos iš gautų paskolų II Gautų paskolų grąžinimas III Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas IV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 0, , , , ,06 IV.1 Iš valstybės biudžeto 0,00 0,00 0,00 IV.2 Iš savivaldybės biudžeto 0, , , , ,20 IV.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 0,00 0,00 0,00 IV.4 Iš kitų šaltinių 0,00 0,00 0,00 136,86 136,86 V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys) Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis VI Gauti dalininko įnašai VII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai D VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI I Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) 0,00 0,00 0,00-6,08 0,00-6,08 II Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 6,08 6,08 III Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 0,00 0,00 0,00 0,00 Iš viso (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. Buhalteris Daiva Paukštienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 5

6 VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAITŲ PLANAS PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis KL Nebalansinės sąskaitos 0,00 1KL Ilgalaikis turtas , , ,81 11 Nematerialusis turtas 824,38 824, Plėtros darbai 0, Programinė įranga ir jos licencijos 824,38 824, Patentai ir kitos licencijos 0, Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 0, Kitas nematerialusis turtas 0, Nebaigti projektai 0, Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą 0, Prestižas 0,00 12 Ilgalaikis materialusis turtas , , , Žemė 0, Pastatai , , , Gyvenamieji pastatai 0, Negyvenamieji pastatai , , , Infrastruktūros ir kiti statiniai 1.914, ,28-106, Infrastruktūros statiniai 1.914, ,28-106, Kiti statiniai 0, Nekilnojamosios kultūros vertybės 0, Kultūros paveldo statiniai 0, Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės 0, Mašinos ir įrenginiai , , , Gamybos mašinos ir įrenginiai 0, Ginkluotė ir karinė technika 0, Medicinos įranga 0, Kitos mašinos ir įrenginiai , , , Transporto priemonės , , , Kilnojamosios kultūros vertybės 0, Muziejinės vertybės 0, Antikvariniai ir meno kūriniai 0, Kitos kilnojamosios kultūros vertybės 0, Baldai ir biuro įranga 5.403, , , Baldai 5.403, , , Kompiuterinė įranga 0, Kita biuro įranga 0, Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0, Scenos meno priemonės 0, Bibliotekų fondai 0, Kitos vertybės 0, Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0, Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 0, , , Nebaigta statyba 0, , , Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą 0,00 16 Ilgalaikis finansinis turtas 92,32-92, Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 0, Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 0, Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 0, Investicijos į kitus subjektus 0, Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius 0, Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą 0, Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą 0, Po vienų metų gautinos sumos 92,32-92, Ilgalaikės paskolos 0, Kitos ilgalaikės gautinos sumos 92,32-92,32 Pokytis 6

7 Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Ilgalaikiai terminuotieji indėliai 0, Kitas ilgalaikis finansinis turtas 0, Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą 0,00 17 Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00 19 Biologinis turtas 0, Gyvūnai 0, Medynai 0, Parkų ir skverų želdiniai 0, Daugiamečiai sodiniai 0, Pasėliai 0, Kitas biologinis turtas 0, Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą 0,00 2KL Trumpalaikis turtas , , ,58 20 Atsargos 3.447,42 0, , Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0, Medžiagos ir žaliavos 3.447,42 0, , Ūkinis inventorius 0, Nebaigta gaminti produkcija 0, Nebaigtos vykdyti sutartys 0, Pagaminta produkcija 0, Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0, Kitas turtas, skirtas parduoti 0,00 21 Išankstiniai apmokėjimai 5.950, , , Išankstiniai apmokėjimai 4.311, , , Ateinančių laikotarpių sąnaudos 1.639,66 853,44 786,22 22 Per vienus metus gautinos sumos , , , Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0, Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis 0, Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0, Gautinos finansavimo sumos 8.253, ,12-446, Gautinos mokesčių sumos 0, Gautinos socialinės įmokos 0, Gautinos sumos už turto naudojimą 200,00-200, Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas ,17 244, , Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 0, Sukauptos gautinos sumos , , , Kitos gautinos sumos , , ,30 23 Trumpalaikės investicijos 0, Trumpalaikiai vertybiniai popieriai 0, Trumpalaikiai terminuotieji indėliai 0, Kitos trumpalaikės investicijos 0,00 24 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 0,00 0,00 0, Pinigai bankų sąskaitose 0,00 0,00 0, Grynieji pinigai 0, Pinigai įšaldytose sąskaitose 0, Pinigai kelyje 0, Piniginiai dokumentai 0, Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) 0,00 3KL Grynasis turtas , , ,02 31 Sukauptas perviršis ar deficitas , , ,02 32 Rezervai 0, Tikrosios vertės rezervas 0, Kiti rezervai 0,00 33 Dalininkų kapitalas 0,00 4KL Finansavimo sumos , , ,05 41 Finansavimo sumos (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) 0, Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) 0,00 42 Finansavimo sumos (gautos) , , , Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) , , , Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) , , , Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) 0,00 0,00 Pokytis 7

8 Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) 0, Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0, Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) 0, Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) 0, Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0, Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) 0, Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) , , Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) , , Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 0,00 0, Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) , , , Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) , , , Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) , , , Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) , , , Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -304, , , Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) , ,12 446,40 5KL Ilgalaikiai įsipareigojimai -92,32 92,32 51 Ilgalaikiai atidėjiniai 0,00 52 Ilgalaikiai įsipareigojimai -92,32 92, Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0, Ilgalaikės užsienio paskolos 0, Ilgalaikės vidaus paskolos 0, Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0, Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai -92,32 92,32 6KL Trumpalaikiai įsipareigojimai , , ,64 61 Trumpalaikiai atidėjiniai 0, Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis 0, Trumpalaikiai atidėjiniai 0,00 62 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0, Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis 0, Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis 0, Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis 0, Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0, Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00 63 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0, Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0, Trumpalaikės užsienio paskolos 0, Trumpalaikės vidaus paskolos 0, Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0, Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00 64 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0, Mokėtinos subsidijos 0, Mokėtinos dotacijos 0, Mokėtinos finansavimo sumos 0, Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus 0, Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams 0, Kitos mokėtinos finansavimo sumos 0,00 65 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,00 66 Mokėtinos socialinės išmokos 0, Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos 0, Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto 0, Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto 0, Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 0, Mokėtinos sumos pensijų fondams 0, Kitos mokėtinos socialinės išmokos 0,00 67 Grąžintini mokesčiai ir įmokos 0, Grąžintini mokesčiai 0, Grąžintinos socialinių įmokų permokos 0, Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos 0, Kitos grąžintinos permokos 0,00 68 Pervestinos sumos 0, Pervestinos sumos į valstybės biudžetą 0, Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus 0, Pervestinos sumos išteklių fondams 0, Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms 0, Kitos pervestinos sumos 0, Grąžintinos finansavimo sumos 0,00 69 Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla , , , Tiekėjams mokėtinos sumos , , , Mokėtinos sumos darbuotojams 0,00-4,00 4, Mokėtini veiklos mokesčiai 0, Gauti išankstiniai mokėjimai 0, Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai , , ,30 7KL Pajamos , , ,45 70 Finansavimo pajamos , , , Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos , , ,34 Pokytis 8

9 Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos , , ,41 71 Mokesčių pajamos 0, Apskaičiuotos mokesčių pajamos 0, Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą 0, Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus 0, Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams 0, Grąžintinos mokesčių sumos 0,00 72 Socialinių įmokų pajamos 0, Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos 0, Pervestinos socialinės įmokos 0,00 73 Turto naudojimo pajamos 0,00 0,00 0, Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos 0, Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą 0, Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus 0,00 0,00 0, Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams 0,00 74 Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos , , , Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos 0, Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą 0, Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus , , ,38 75 Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos 0,00 0,00 0,00 76 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0, Palūkanų pajamos 0, Baudų ir delspinigių pajamos 0, Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0, Vertybinių popierių perkainojimo pelnas 0, Dividendai 0, Finansinio turto perleidimo pelnas 0, Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,00 77 Kitos pajamos 0, Rinkliavų pajamos 0, Kitos pajamos 0,00 8KL Sąnaudos , , ,20 81 Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos 0,00 82 Socialinių išmokų sąnaudos 0,00 0,00 0, Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos 0, Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos 0, Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos 0,00 0,00 0, Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos 0, Kitų socialinių išmokų sąnaudos 0,00 0,00 0,00 83 Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos 0,00 0, Subsidijų sąnaudos 0, Dotacijų sąnaudos 0, Finansavimo sąnaudos 0,00 0,00 87 Pagrindinės veiklos sąnaudos , , , Darbo užmokesčio sąnaudos , , , Socialinio draudimo sąnaudos , , , Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos , , , Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos , , , Komandiruočių sąnaudos , , , Transporto sąnaudos 770, ,79-557, Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 6.975, , , Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 0,00 0,00 0, Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 3.305,38 0, , Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina , , , Nuomos sąnaudos 0, Kitų paslaugų sąnaudos , , , Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 1.047, ,48 33,27 88 Kitos veiklos sąnaudos 0,00 89 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 83,58 43,90 39, Palūkanų sąnaudos 0,00 0,00 0, Baudų ir delspinigių sąnaudos 83,58 43,90 39, Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0, Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai 0, Finansinio turto perleidimo nuostoliai 0, Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos 0,00 9KL Specialiosios sąskaitos 0,00 91 Nuosavybės metodo įtaka 0, Kontroliuojamų subjektų rezultatas 0, Asocijuotųjų subjektų rezultatas 0,00 92 Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka 0, Apskaitos politikos keitimo įtaka 0, Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka 0,00 93 Pelno mokestis 0,00 Pokytis 9

10 VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS , ,52 I FINANSAVIMO PAJAMOS , ,03 I.1 Iš valstybės biudžeto , ,33 I.2 Iš savivaldybių biudžetų , ,82 I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 1.520, ,48 I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių , ,40 II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS , ,49 III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos P , ,49 III.2 Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P , ,85 I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P , ,97 II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS , ,87 III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ , ,26 IV KOMANDIRUOČIŲ , ,45 V TRANSPORTO -770, ,79 VI KVALIFIKACIJOS KĖLIMO , ,39 VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 0,00 0,00 VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ ,38 0,00 IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA , ,61 X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ 0,00 0,00 XI NUOMOS XII FINANSAVIMO XIII KITŲ PASLAUGŲ , ,03 XIV KITOS , ,48 C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS , ,33 D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 0,00 0,00 I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 0,00 0,00 II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS P23-83,58-43,90 F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA G PELNO MOKESTIS H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ , ,23 I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS , ,23 I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. Buhalteris Daiva Paukštienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 10

11 Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija Vilniaus miesto sporto centras, , Biudžetinė įstaiga Subjektas užsiima Adresas: Kauno g. 43, Vilniaus m., Vilniaus m. sav Kiti jokiai grupei nepriskirti su švietimu susiję reikalai (IP). Neformaliojo vaikų švietimo (muzikos, dailės, meno, sporto mokyklų, ugdymo centrų, skirtų vaikų gebėjimams lavinti, moksleivių rūmų, kūrybos centrų, klubų, šeštadieninių ir sekmadieninių tautinių mažumų mokyklų ir pan.), neformaliojo suaugusiųjų švietimo (suaugusiųjų mokymo centrų, liaudies aukštųjų mokyklų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų, įvairių kursų ir pan.) ir švietimo pagalbos (pedagoginių psichologinių tarnybų, mokytojų švietimo centrų, pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centrų), nepriskirtinų kitiems klasifikacijos lygiams, administravimas, veikla, tikrinimas, valdymas arba teikiama parama. Stipendijos, dotacijos, paskolos ir pašalpos besimokantiems, dalyvaujantiems švietimo programose, nepriskirtinose kitiems klasifikacijos lygiams. veikla Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie: Filialas / struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo: Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą: Steigėjas ir kontroliuojantis subjektas yra Vilniaus miesto savivaldybė ( ), savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir įstaigos nuostatais. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma centralizuotai, šias paslaugas teikia biudžetinė įstaiga Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita ( ). Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki): 11

12 2 Apskaitos politika 1 Finansinių ataskaitų forma Tvarkydami apskaitą ir sudarydami finansines ataskaitas, įstaiga vadovaujasi VSAFAS. Įstaigoje apskaitoje ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami ir finansinės ataskaitos rengiamos taikant šiuos bendruosius apskaitos principus: kaupimo; subjekto; veiklos tęstinumo; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato; palyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio svarbos. Įstaiga, sudarydama biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais bendraisiais apskaitos principais: pinigų; subjekto; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato. Pagal subjekto principą įstaiga laikoma apskaitos vienetu: atskirai tvarkoma jo apskaita, sudaromi ir teikiami atskiri finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai. Įstaigos apskaitoje registruojamas tik jo patikėjimo teise valdomas, naudojamas ir disponuojamas turtas, finansavimo sumos ir įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos. Turtas, valdomas ir naudojamas kitomis teisėmis, registruojamas nebalansinėse sąskaitose. Įstaigai leidžiamos vykdyti ūkinės operacijos nustatytos teisės aktuose. VSAFAS nustatyti faktiškai įvykusių ūkinių operacijų apskaitos metodai ir taisyklės. Pagal turinio viršenybės prieš formą principą įstaigos apskaitos politikoje ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos vertinami ir pripažįstami pagal jų ekonominę prasmę ir turinį, nepriklausomai nuo to, ar tokią ūkinę operaciją vykdyti, sandorį sudaryti įstaiga leidžia jo veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Visos ūkinės operacijos ir įvykiai registruojami įstaigos sąskaitų plano sąskaitose, taikant įstaigos apskaitos politiką, parengtą pagal VSAFAS atskiroms ūkinėms operacijoms ir įvykiams, finansinių ataskaitų elementams arba straipsniams ir apskaitos procedūroms 2 Finansinių ataskaitų valiuta EUR 3 Nematerialusis turtas VSS vadovaujasi 13-tuojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų Nematerialusis turtas, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto nematerialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Nematerialusis turtas Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 13-ojo VSAFAS Nematerialusis turtas 1priede. Per ataskaitinį laikotarpį nematerialaus turto buvo pirkta už 923,79 Eur, nurašyta - 0,00 Eur m. gruodžio 31d. naudojamo įstaigos veikloje nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 1077,29 Eur, amortizacijos suma - 252,91 Eur. Likutinė nematerialiojo turto vertė 824,38 Eur. Visiškai amortizuoto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje nematerialaus turto vertė 153,50 Eur Ilgalaikis materialusis turtas VSS vadovaujasi 12-tuojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų Ilgalaikis materialusis turtas, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Ilgalaikis materialusis turtas Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 12-ojo VSAFAS Ilgalaikis materialusis turtas 1priede. Per 2019 metus buvo pirkta ilgalaikio materialiojo turto ,42 Eur, neatlygintinai gauta 0,00 Eur, iš viso įsigijimo savikaina ,42 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį turto nurašyta 0,00 Eur m. gruodžio 31d. naudojamo įstaigos veikloje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ,42 Eur, sukaupto nusidėvėjimo suma ,85 Eur. Likutinė ilgalaikio materialiojo turto vertė ,91 Eur. Visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įstaigos veikloje turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudaro ,64 Eur, iš jų: Infrastruktūros ir kiti statiniai 0,00 Eur; Mašinos ir įrenginiai ,23 Eur; Baldai ir biuro įranga 6196,77 Eur; Kitas ilgalaikis turtas 322,93 Eur; Transporto priemonės 31294,71 Eur. Kita informacija Nebalansinėje 01 klasės sąskaitoje registruojama įstaigos nuomos ir panaudos pagrindais gauto nematerialiojo, materialiojo ilgalaikio turto vertė. Tokio turto vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ,59 Eur, iš jų: nematerialusis turtas - 0,00 Eur, žemė ,52 Eur, negyvenamieji pastatai ,08 Eur, gamybos mašinos ir įrenginiai 17246,99 Eur, - kompiuterinė technika - 0,00 Eur. 5 Biologinis turtas VSS vadovaujasi 16-tuojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartas Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto biologinio turto ir mineralinių išteklių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Šis standartas taip pat nustato žemės ūkio produkcijos įvertinimo jos pirminio pripažinimo momentu reikalavimus. 6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai 7 Atsargos VSS vadovaujasi 17-tuojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai, toliau šio standarto tikslas nustatyti finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų, įskaitant ir atsirandančius iš išvestinių finansinių priemonių, pripažinimo, įvertinimo, apskaitos ir pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką. VSS vadovaujasi 8-tuojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų Atsargos, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto atsargų registravimo apskaitoje, jų įvertinimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. Atsargos Informacija apie atsargų vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikta 8-ojo VSAFAS Atsargos 1priede. Per ataskaitinį laikotarpį pirkta atsargų ,92 Eur, nemokamai gauta 50,00 Eur. Sunaudota atsargų savo veikloje per 2019 m ,50 Eur. Atsargų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 3447,42 Eur, iš jų : Medžiagos, žaliavos 3447,42 Eur; Ūkinis inventorius 0,00 Eur. Nebalansinėje 02 klasės sąskaitoje registruojamas ūkinis inventorius gautas panaudos pagrindais ir ūkinis inventorius perduotas materialiai atsakingiems asmenims naudoti įstaigos veikloje. Naudojamo ūkinio inventoriaus vertė ,27 Eur. - 8 Finansavimo sumos VSS vadovaujasi 20-tuojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų Finansavimo sumos, šis standartas nustato finansavimo sumų, finansavimo pajamų ir finansavimo sąnaudų pripažinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. 9 Atidėjiniai VSS vadovaujasi 18-tuojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai, šis standartas nustato atidėjinių, neapibrėžtųjų įsipareigojimų, neapibrėžtojo turto ir poataskaitinių įvykių pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. 10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) VSS vadovaujasi 19-tuojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) ir kitos turto perdavimo sutartys nustato viešojo sektoriaus subjekto ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, atsirandančių iš nuomos, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų sutarčių, kuriomis pereina teisė valdyti ir naudoti turtą, registravimo apskaitoje ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. 11 Segmentai VSS vadovaujasi 25-tuojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų Segmentai, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto informacijos apie segmentus pateikimo finansinių ataskaitų rinkinyje tvarką ir principus. Informacija pagal segmentus padeda finansinių ataskaitų vartotojams nustatyti viešojo sektoriaus subjekto veiklos kryptis ir apimtis, tinkamai paskirstyti išteklius, reikalingus viešojo sektoriaus subjekto veiklai vykdyti. 12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos VSS vadovaujasi 9-tuojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos, šis standartas nustato Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų mokesčių pajamų ir susijusių pervestinų lėšų įvertinimo, pripažinimo, atskyrimo nuo kitų pajamų ir informacijos apie mokesčių pajamas ir susijusias pervestinas lėšas pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. 13 Kitos pajamos VSS vadovaujasi 10-tuojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų Kitos pajamos, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto pajamų, išskyrus 9-tame, 20-tame, 14-tame ir 17-tame standartuose išvardytas pajamas, pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. 14 Sąnaudos VSS vadovaujasi 11-tuojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų Sąnaudos, šis standartas nustato viešojo sektoriaus subjekto sąnaudų pripažinimo, įvertinimo, registravimo apskaitoje, grupavimo ir pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. 15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos - 16 Operacijos užsienio valiuta VSS vadovaujasi 21-uojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų Sandoriai užsienio valiuta, šis standartas nustato, kaip viešojo sektoriaus subjektas turi registruoti apskaitoje ir teikti finansinėse ataskaitose sandorius užsienio valiuta. Tai pat VSS vadovaujasi 28-tuojų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų Euro įvedimas, šis standartas nustato buhalterinės apskaitos duomenų litais perskaičiavimo į eurus, perskaičiavimo rezultatų registravimo apskaitoje, apskaitos tvarkymo grynųjų eurų ir litų bendros apyvartos laikotarpiu ir susijusios informacijos pateikimo finansinėse ataskaitose reikalavimus. 17 Straipsnių tarpusavio užskaitos - 18 Kiti apskaitos principai - Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui. 12

13 APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak Paskutinė praėjusio Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio Pastabos Straipsniai ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus diena Padidėjimas Sumažėjimas (-) apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką =4+5+6 A ILGALAIKIS TURTAS , ,48 I Nematerialusis turtas 0,00 0,00 I.1 Plėtros darbai 0,00 I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00 I.3 Kitas nematerialusis turtas 0,00 I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 0,00 I.5 Prestižas 0,00 II Ilgalaikis materialusis turtas , ,16 II.1 Žemė 0,00 II.2 Pastatai , ,76 II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 2.021, ,28 II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės 0,00 II.5 Mašinos ir įrenginiai , ,00 II.6 Transporto priemonės 2.376, ,52 II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės 0,00 II.8 Baldai ir biuro įranga 8.829, ,36 II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 0,00 0,00 II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai , ,24 III Ilgalaikis finansinis turtas 92,32 92,32 IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00 B BIOLOGINIS TURTAS 0,00 C TRUMPALAIKIS TURTAS , ,74 I Atsargos 0,00 0,00 I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00 I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 0,00 0,00 I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 0,00 I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00 I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0,00 II Išankstiniai apmokėjimai , ,53 III Per vienus metus gautinos sumos , ,21 III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00 III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 III.3 Gautinos finansavimo sumos 8.700, ,12 III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 444,98 444,98 III.5 Sukauptos gautinos sumos , ,00 III.6 Kitos gautinos sumos 4.272, ,11 IV Trumpalaikės investicijos 0,00 V Pinigai ir pinigų ekvivalentai 0,00 0,00 IŠ VISO TURTO , ,22 D FINANSAVIMO SUMOS , ,65 I Iš valstybės biudžeto 4.200, ,07 II Iš savivaldybės biudžeto , ,93 III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų , ,02 IV Iš kitų šaltinių , ,63 E ĮSIPAREIGOJIMAI , ,93 I Ilgalaikiai įsipareigojimai 92,32 92,32 I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00 I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai 0,00 I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 92,32 92,32 II Trumpalaikiai įsipareigojimai , ,61 II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai 0,00 II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00 0,00 II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00 II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00 II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,00 II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 0,00 II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos 0,00 II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui 0,00 II.7 Mokėtinos socialinės išmokos 0,00 II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 0,00 II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos , ,69 II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 4,00 4,00 II.11 Sukauptos mokėtinos sumos , ,92 II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 0,00 0,00 F GRYNASIS TURTAS , ,64 I Dalininkų kapitalas 0,00 II Rezervai 0,00 II.1 Tikrosios vertės rezervas 0,00 II.2 Kiti rezervai 0,00 III Nuosavybės metodo įtaka 0,00 IV Sukauptas perviršis ar deficitas , ,64 IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas , ,23 IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas ,87 0, ,87 G MAŽUMOS DALIS 0,00 IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES , ,22 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. Buhalteris Daiva Paukštienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 13

14 APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITOS STRAIPSNIAMS Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka Straipsniai Pastabos Praėjęs ataskaitinis Padidėjimas Sumažėjimas (-) Praėjęs ataskaitinis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaką =4+5+6 A PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS , ,52 I FINANSAVIMO PAJAMOS , ,03 I.1 Iš valstybės biudžeto , ,33 I.2 Iš savivaldybių biudžetų , ,82 I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų , ,48 I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių , ,40 II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS 0,00 III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS , ,49 III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos , ,49 III.2 Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 0,00 B PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS , ,85 I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO , ,97 II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS , ,87 III KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ , ,26 IV KOMANDIRUOČIŲ , ,45 V TRANSPORTO , ,79 VI KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO , ,39 VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO 0,00 0,00 VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ 0,00 0,00 IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA , ,61 X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ 0,00 0,00 XI NUOMOS 0,00 XII FINANSAVIMO 0,00 XIII KITŲ PASLAUGŲ , ,03 XIV KITOS , ,48 C PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS , ,33 D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 0,00 0,00 I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 0,00 0,00 II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS 0,00 III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 0,00 E FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS -43,90-43,90 F APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA 0,00 G PELNO MOKESTIS 0,00 H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ , ,23 I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA 0,00 J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS , ,23 I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI 0,00 II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI 0,00 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. Buhalteris Daiva Paukštienė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė) 14

15 P2 Informacija pagal segmentus Finansinių ataskaitų straipsniai ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS Bendros valstybės paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga Segmentai Ekonomika Aplinkos apsauga Būstas ir komunalinis ūkis Sveikatos apsauga Poilsis, kultūra ir religija Švietimas Socialinė apsauga Pagrindinės veiklos sąnaudos , , Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , , Nusidėvėjimo ir amortizacijos , , Komunalinių paslaugų ir ryšių , , Komandiruočių , , Transporto -770,68-770, Kvalifikacijos kėlimo , , Paprastojo remonto ir eksploatavimo 0,00 0, Nuvertėjimo ir nurašytų sumų , , Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina , , Socialinių išmokų 0,00 0, Nuomos 1.12 Finansavimo 1.13 Kitų paslaugų , , Kitos , ,75 2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka 3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai 3.1 Išmokos , , Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , , Komunalinių paslaugų ir ryšių , , Komandiruočių , , Transporto , , Kvalifikacijos kėlimo , , Paprastojo remonto ir eksploatavimo 0,00 0, Atsargų įsigijimo , , Socialinių išmokų 0,00 0, Nuomos , , Kitų paslaugų įsigijimo , , Sumokėtos palūkanos 0,00 0, Kitos išmokos 0,00 0,00 Segmentai Iš viso 15

16 PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga Segmentai Ekonomika Aplinkos apsauga Būstas ir komunalinis ūkis Sveikatos apsauga Poilsis, kultūra ir religija Švietimas Socialinė apsauga Pagrindinės veiklos sąnaudos , , Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , , Nusidėvėjimo ir amortizacijos , , Komunalinių paslaugų ir ryšių , , Komandiruočių , , Transporto , , Kvalifikacijos kėlimo , , Paprastojo remonto ir eksploatavimo 0,00 0, Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 0,00 0, Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina , , Socialinių išmokų 0,00 0, Nuomos 1.12 Finansavimo 1.13 Kitų paslaugų , , Kitos , ,48 2 Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka 3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai 3.1 Išmokos , , Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo , , Komunalinių paslaugų ir ryšių , , Komandiruočių , , Transporto , , Kvalifikacijos kėlimo , , Paprastojo remonto ir eksploatavimo Atsargų įsigijimo , , Socialinių išmokų Nuomos , , Kitų paslaugų įsigijimo , , Sumokėtos palūkanos Kitos išmokos Segmentai Iš viso 16

17 P3 Nematerialusis turtas NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Straipsniai Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Kitas nematerialusis turtas Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) Kitas nematerialusis turtas Literatūros, mokslo ir meno kūriniai Kitas nematerialusis turtas Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Nebaigti projektai Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai Išankstiniai apmokėjimai Prestižas Iš viso Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio 1 laikotarpio pradžioje 153,50 153,50 2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį 923,79 923, Pirkto turto įsigijimo savikaina 923,79 923, Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 3 Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį 3.1 Parduoto 3.2 Perduoto 3.3 Nurašyto 4 Pergrupavimai (+/-) 5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai 6 Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5) 1.077, ,29 7 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X -153,50 X X X -153,50 8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X X X 9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X -99,41 X X X -99,41 10 Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma X X X X 10.1 Parduoto X X X X 10.2 Perduoto X X X X 10.3 Nurašyto X X X X 11 Pergrupavimai (+/-) X X X X 12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X X X 13 Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-11+/-12) X -252,91 X X X -252,91 14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje 15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma* 16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį 17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto 18 nuvertėjimo suma 18.1 Parduoto 18.2 Perduoto 18.3 Nurašyto 19 Pergrupavimai (+/-) 20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai 21 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( /-19+/-20) 22 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) 23 Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14) 824,38 824,38 0,00 0,00 X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi. * Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo. 17