VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS. Teisė [6011KX002] Studijų programos planas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS. Teisė [6011KX002] Studijų programos planas"

Transkriptas

1 VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma: Vykdymo kalba: Studijų sritis: Studijų kryptis: Suteikiamas laipsnis: Suteikiama profesinė kvalifikacija: Studijų programos tikslas(-ai): Studijų rezultatai: pirmosios pakopos studijų vientisosios nuolatinė lietuvių socialiniai mokslai teisė teisės magistras nėra Suteikti studentams pakankamai žinių apie teisės principus ir normas, reguliuojančias visas svarbiausias žmogaus socialinio gyvenimo sritis, ir išugdyti jų gebėjimus iki tokio lygio, kad absolventai gebėtų greitai surasti tas normas įvairiuose teisės šaltiniuose, suprastų teisės normų, kaip socialinio elgesio reguliatorių, prasmę, efektyviai pritaikytų jas realiame gyvenime kylantiems ginčams išspręsti, analizuotų šių ginčų atsiradimo priežastis, jų sprendimo būdus, apibendrintų ir įvertintų tokios analizės metu gaunamus rezultatus, teiktų pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo, ginčų sprendimo procedūrų ir būdų tobulinimo. Bendrosios kompetencijos 1. Analitinis ir kritinis mąstymas: gebėjimas analizuoti, įžvelgti sąsajas ir etiškai vertinti informaciją: 1.1. Gebės suvokti ir aiškinti teisės normų prasmę bei teisingai jas taikyti teisiniams sprendimams pagrįsti Gebės analizuoti ir etiškai vertinti teismų praktiką. 2. Komunikaciniai gebėjimai: gebėjimas bendrauti žodžiu ir raštu: 2.1. Gebės perteikti sudėtingas žinias profesionalų ir ne profesionalų auditorijoms Gebės pagrįstai ir sklandžiai dėstyti nuomonę Gebės raštu ir žodžiu argumentuotai, kritiškai ir logiškai dėstyti savo idėjas. 3. Gebėjimas mokytis ir savarankiškumas: išlaikys profesinę kompetenciją, profesinės veiklos laikotarpiu, tobulinant kvalifikaciją: 3.1. Gebės savarankiškai plėtoti mokslines idėjas, taikant įgytas bendrąsias ir specializuotas žinias Gebėti inovatyviai ir integraliai taikyti įgytas žinias praktinėje veikloje. 4. Tarpasmeniniai gebėjimai: darbas grupėje vadovaujantis bendražmogiškomis vertybėmis: 4.1. Gebės dirbti komandoje, planuoti laiką ir organizuoti darbą Gebės gerbti įvairias nuomones ir grupėje ieškoti bendro sutarimo.

2 Dalykinės kompetencijos 5. Fundamentalios teisės mokslo žinios: teisės kaip mokslo disciplinos suvokimas: 5.1. Žinos pagrindines teisės mokslo teorijas Įgis žinių apie teisės mokslo esmę, jos paskirtį ir istorinę raidą Žinos esmines ir naujausias teisės mokslo tendencijas šiuolaikiniame kontekste. 6. Esminės teisės šakų žinios: teisiniai institutai skirtinguose reguliavimo kontekstuose: 6.1. Žinos bendruosius teisės šakų principus Supras teisinių institutų turinį nacionaliniame, ES ir tarptautiniame reguliavimo kontekste Žinos ES teisines sistemas, tarptautinės viešosios ir privatinės teisės principus ir svarbiausius teisinius institutus. 7. Teisės tyrėjo kompetencija: mokslinio tyrimo metodų žinojimas ir jų taikymas profesinėje veikloje, tarpdalykinis mąstymas: 7.1. Žinos mokslinio tyrimo metodų taikymo galimybės teisiniams uždaviniams spręsti Gebės savarankiškai analizuoti įvairius tekstus vertinant jų teisinį pobūdį Gebės kelti ir atskleisti hipotezes, tyrimo uždavinius ir tikslus Gebės identifikuoti kilusią teisinę problemą ir parikti tinkamą sprendimo būdą Gebės sistemiškai analizuoti ES, tarptautines ir nacionalines teisės normas Gebės integruoti skirtingų mokslų sričių žinias atliekant savarankišką mokslinį tyrimą (tarpdalykinis mąstymas) Mokės analizuoti ir vertinti žmogaus ir socialinių institucijų elgesį, veiklą teisės normų požiūriu. 8. Teisės žinių ir gebėjimų taikymo profesinėje veikloje kompetencija: gebėjimas teikti teisines paslaugas: 8.1. Gebės gilinti bei tobulinti praktinėje profesinėje veikloje dalykines žinias, pasirenkant (atsirenkant reikalingą) teorinę ir praktinę medžiagą Gebės teikti kvalifikuotas teisines konsultacijas, rekomendacijas ir išvadas remiantis įgyta kompetencija teisės mokslų srityje Mokės dirbti ir naudotis teisinės informacijos duomenų bazėmis ir kitais teisės mokslo šaltiniais. 9. Etiškumo laikymasis: profesinė elgsena kitų sričių specialistų ir skirtingų kultūrų atžvilgiu: 9.1. Gebės etiškai bendrauti ir bendradarbiauti su teisės ir kitų sričių specialistais Gebės korektiškai, atsižvelgiant į įvairias kultūras, interpretuoti, analizuoti teisinius tekstus, teisei reikšmingus duomenis bei formuluoti išvadas. Studijų trukmė 5 (metais): Kreditų : 300 Srautas: Teisė (D) (variantas) 1-7 sem.; 210 kred. Baudžiamoji justicija (šaka) 8-10 sem.; 90 kred. Struktūra: Darbo ir socialinė teisė (šaka) 8-10 sem.; 90 kred. Finansų ir mokesčių teisė (šaka) 8-10 sem.; 90 kred. Privatinė teisė: civilinė ir verslo teisė (šaka) 8-10 sem.; 90 kred.

3 Privatinė teisė: civiliniai ginčai (šaka) 8-10 sem.; 90 kred. Taikomoji jurisprudencija (šaka) 8-10 sem.; 90 kred. Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė (šaka) 8-10 sem.; 90 kred. Viešoji teisė (šaka) 8-10 sem.; 90 kred. Teisė / Teisė (D) (variantas) Kreditų : k., 1 (2021/22 m.m. rudens) semestras [nuo iki ] pavadinimas Privalomieji dalykai 25 Lotynų kalbos pagrindai 3 32 E PS BUS Politikos teorija ir politinės sistemos 3 32 E PS BUS Teisės istorija 8 80 E PS SKp Teisės teorija 8 80 E PS SKp Teisininko profesija 3 32 E PS SKp Bendrųjų universitetinių studijų dalykai (moduliai) 5 BUS dalykas (modulis) 5 48 N n/a N BUS 1 k., 2 (2021/22 m.m. pavasario) semestras [nuo iki ] pavadinimas Iš viso 1 semestre: 30 Administracinė teisė 5 64 E PS SKp Konstitucinė teisė 6 80 E PS SKp Politinių ir teisinių teorijų istorija 5 64 E PS SKp Romėnų privatinė teisė 4 64 E PS SKp Bendrųjų universitetinių studijų dalykai (moduliai) 10 BUS dalykas (modulis) N n/a N BUS 2 k., 3 (2022/23 m.m. rudens) semestras [nuo iki ] pavadinimas Iš viso 2 semestre: 30 Privalomieji dalykai 30 Baudžiamoji teisė. Bendroji I/II d E PS SKp Civilinė teisė. Bendroji 6 64 E PS SKp Europos Sąjungos teisės pagrindai 6 64 E PS SKp Tarptautinė viešoji teisė 7 80 E PS SKp Užsienio kalba (profesinė) C1 I/II d Į PS SKp 2 k., 4 (2022/23 m.m. pavasario) semestras [nuo iki ] pavadinimas Iš viso 3 semestre: 30 Privalomieji dalykai 30 Baudžiamoji teisė. Bendroji II/II d E PS SKp Civilinė teisė. Daiktinė teisė 6 64 E PS SKp Darbo teisė I/II d E PS SKp Kursinis darbas 3 16 E PS SKp Užsienio kalba (profesinė) C1 II/II d E PS SKp Viešųjų finansų teisė 5 48 E PS SKp Iš viso 4 semestre: 30

4 3 k., 5 (2023/24 m.m. rudens) semestras [nuo iki ] pavadinimas Privalomieji dalykai 30 Baudžiamoji teisė. Specialioji I/II d E PS SKp Baudžiamojo proceso teisė I/II d E PS SKp Civilinė teisė. Prievolių teisė I/II d E PS SKp Civilinio proceso teisė I/II d E PS SKp Darbo teisė II/II d E PS SKp Kursinis darbas 3 8 E PS SKp 3 k., 6 (2023/24 m.m. pavasario) semestras [nuo iki ] pavadinimas Iš viso 5 semestre: 30 Privalomieji dalykai 27 Aplinkos teisė 3 32 E PS SKp Baudžiamoji teisė. Specialioji II/II d E PS SKp Baudžiamojo proceso teisė II/II d E PS SKp Civilinė teisė. Prievolių teisė II/II d E PS SKp Civilinio proceso teisė II/II d E PS SKp Kriminologija 4 32 E PS SKp Pasirenkamieji dalykai 3 Baudžiamosios atsakomybės realizavimo problemos 3 32 E PS SKp Konstitucinė priežiūra 3 32 E PS SKp Lietuvos konstitucionalizmo istorija 3 32 E PS SKp Pagrindinės šiuolaikinio pasaulio teisinės sistemos 3 32 E PS SKp Retorika ir teisinė kalba 3 32 E PS SKp Tarptautinių santykių istorija 3 32 E PS SKp Teisės sociologija 3 32 E PS SKp 4 k., 7 (2024/25 m.m. rudens) semestras [nuo iki ] pavadinimas Iš viso 6 semestre: 30 Privalomieji dalykai 24 Administracinio proceso teisė p Civilinė teisė. Šeimos ir paveldėjimo teisė 6 64 E PS SKp Kursinis darbas 3 8 E PS SKp Profesinė praktika 5 4 Į PS SK Socialinės apsaugos teisė Pasirenkamieji dalykai 6 Administracinio proceso inscenizacija 3 32 E PS SK Atsakomybė už aplinkos teisės pažeidimus 3 32 E PS SK Baudžiamojo proceso inscenizacija 3 32 E PS SK Civilinio proceso inscenizacija 3 32 E PS SK Kriminalistika 3 32 E PS SK Nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumai 3 32 E PS SK Tarptautinių organizacijų teisė 3 32 E PS SK Viktimologija 3 32 E PS SK Iš viso 7 semestre: 30

5 Teisė (D) / Baudžiamoji justicija (šaka) Kreditų : 90 pavadinimas Įrodymai ir įrodinėjimas baudžiamajame procese 5 48 E PS SK Nusikaltimų kvalifikavimo problemos 5 48 E PS SK Bausmių vykdymo teisės problemos Kaltinimas ir gynyba 5 48 E PS SK Derybos ir tarpininkavimas privatinės teisės ginčuose Tarptautinė konkurencijos teisė Teisinių institucijų veiklos ir jos teisinio reguliavimo problemos Vežimų teisė pavadinimas Baudžiamoji atsakomybė už atskiras nusikaltimų rūšis 5 48 E PS SK Tarptautinė ir Europos Sąjungos baudžiamoji teisė E PS SK Tarptautinė teisinė pagalba baudžiamosiose bylose Bausmių skyrimo problemos Nusikaltimų tyrimo metodika Baudžiamoji politika Baudžiamojo proceso formos ypatumai Darbo sutarties teorinės ir praktinės problemos Duomenys ir konkurencija skaitmeninėje ekonomikoje: teisiniai klausimai Duomenų apsaugos teisė Finansinės apskaitos ir audito teisinis reguliavimas Lyginamoji baudžiamojo proceso teisė Lyginamoji bendrovių teisė Nemokumo teisė Tarptautinė investicijų teisė ir arbitražas

6 Teisės tyrimų metodologija 5 48 E PS SK Teisinių paslaugų veiklos vystymas ir rinkodara Vartotojų teisių apsauga Viešųjų pirkimų teisė Žiniasklaidos teisė pavadinimas Baudžiamoji teisė ir baudžiamasis procesas (baigiamasis egzaminas) 8 6 E PS SK Teisė (D) / Darbo ir socialinė teisė (šaka) Kreditų : 90 pavadinimas Tarptautinė ir Europos Sąjungos darbo teisė 5 48 E PS SK Atsakomybės problemos darbo teisėje Derybos ir tarpininkavimas privatinės teisės ginčuose Tarptautinė konkurencijos teisė Teisinių institucijų veiklos ir jos teisinio reguliavimo problemos Vežimų teisė

7 pavadinimas Darbo ir tarnybos ginčai Tarptautinė ir Europos Sąjungos socialinės apsaugos teisė Viešoji tarnyba E PS SK Darbo sutarties teorinės ir praktinės problemos Užimtumo politika ir jos teisinis reguliavimas Baudžiamoji politika Baudžiamojo proceso formos ypatumai Duomenys ir konkurencija skaitmeninėje ekonomikoje: teisiniai klausimai Duomenų apsaugos teisė Finansinės apskaitos ir audito teisinis reguliavimas Lyginamoji baudžiamojo proceso teisė Lyginamoji bendrovių teisė Nemokumo teisė Tarptautinė investicijų teisė ir arbitražas Teisės tyrimų metodologija 5 48 E PS SK Teisinių paslaugų veiklos vystymas ir rinkodara Vartotojų teisių apsauga Viešųjų pirkimų teisė Žiniasklaidos teisė pavadinimas Darbo ir socialinės apsaugos teisė (baigiamasis egzaminas) 8 6 E PS SK Teisė (D) / Finansų ir mokesčių teisė (šaka) Kreditų : 90 pavadinimas Atskirų mokesčių teisinis reguliavimas 5 48 E PS SK Mokesčių teisės problemos 5 48 E PS SK Viešųjų funkcijų finansavimo teisinio reguliavimo problemos 5 48 E PS SK

8 Derybos ir tarpininkavimas privatinės teisės ginčuose Draudimo teisė Tarptautinė konkurencijos teisė Teisinių institucijų veiklos ir jos teisinio reguliavimo problemos Vežimų teisė pavadinimas Apmokestinimo teorijos: kritinė analizė Europos Sąjungos finansų teisė E PS SK Mokesčių administravimas ir mokestiniai ginčai Finansinės apskaitos ir audito teisinis reguliavimas Finansų rinkų teisinis reguliavimas Baudžiamoji politika Baudžiamojo proceso formos ypatumai Darbo sutarties teorinės ir praktinės problemos Duomenys ir konkurencija skaitmeninėje ekonomikoje: teisiniai klausimai Duomenų apsaugos teisė Lyginamoji baudžiamojo proceso teisė Lyginamoji bendrovių teisė Nemokumo teisė Tarptautinė investicijų teisė ir arbitražas Teisės tyrimų metodologija 5 48 E PS SK Teisinių paslaugų veiklos vystymas ir rinkodara Vartotojų teisių apsauga Viešųjų pirkimų teisė Žiniasklaidos teisė pavadinimas

9 Finansų ir mokesčių teisė (baigiamasis egzaminas) 8 6 E PS SK Teisė (D) / Privatinė teisė: civilinė ir verslo teisė (šaka) Kreditų : 90 pavadinimas Įmonių teisė 5 48 E PS SK Arbitražas 5 48 E PS SK Derybos ir tarpininkavimas privatinės teisės ginčuose Teisinių institucijų veiklos ir jos teisinio reguliavimo problemos Vežimų teisė Draudimo teisė pavadinimas Deliktų teisė Konkurencijos teisė E PS SK Sutarčių teisė 5 48 E PS SK Baudžiamoji politika Baudžiamojo proceso formos ypatumai Darbo sutarties teorinės ir praktinės problemos Duomenų apsaugos teisė Finansinės apskaitos ir audito teisinis reguliavimas Finansų rinkų teisinis reguliavimas Lyginamoji baudžiamojo proceso teisė Nemokumo teisė

10 Teisės tyrimų metodologija 5 48 E PS SK Teisinių paslaugų veiklos vystymas ir rinkodara Vartotojų teisių apsauga Viešųjų pirkimų teisė Žiniasklaidos teisė Akcininkų teisių apsauga ir gynimo būdai Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės teisė pavadinimas Civilinė ir verslo teisė (baigiamasis egzaminas) 8 6 E PS SK Teisė (D) / Privatinė teisė: civiliniai ginčai (šaka) Kreditų : 90 pavadinimas Arbitražas 5 48 E PS SK Atskirų kategorijų civilinių bylų nagrinėjimo ypatumai 5 48 E PS SK Notariatas Tarptautinė konkurencijos teisė Teisinių institucijų veiklos ir jos teisinio reguliavimo problemos Vežimų teisė pavadinimas Įrodymai ir įrodinėjimas civiliniame procese 5 48 E PS SK

11 Nemokumo teisė Tarptautinis ir Europos Sąjungos civilinis procesas E PS SK Vykdymo teisė Baudžiamoji politika Baudžiamojo proceso formos ypatumai Darbo sutarties teorinės ir praktinės problemos Duomenys ir konkurencija skaitmeninėje ekonomikoje: teisiniai klausimai Duomenų apsaugos teisė Finansinės apskaitos ir audito teisinis reguliavimas Lyginamoji baudžiamojo proceso teisė Lyginamoji bendrovių teisė Tarptautinė investicijų teisė ir arbitražas Teisės tyrimų metodologija 5 48 E PS SK Teisinių paslaugų veiklos vystymas ir rinkodara Vartotojų teisių apsauga Viešųjų pirkimų teisė Žiniasklaidos teisė pavadinimas Civilinis procesas (baigiamasis egzaminas) 8 6 E PS SK Teisė (D) / Taikomoji jurisprudencija (šaka) Kreditų : 90 pavadinimas Europos ius commune Lietuvos teisinėje sistemoje 5 48 E PS SK Teisinis argumentavimas Teisinių institucijų veiklos ir jos teisinio reguliavimo problemos Derybos ir tarpininkavimas privatinės teisės ginčuose

12 Tarptautinė konkurencijos teisė Vežimų teisė pavadinimas Teisėkūros problemos 5 48 E PS SK Teisės tyrimų metodologija E PS SK Bioteisė Rinkimų ir politinių partijų veiklos teisė Baudžiamoji politika Baudžiamojo proceso formos ypatumai Darbo sutarties teorinės ir praktinės problemos Duomenys ir konkurencija skaitmeninėje ekonomikoje: teisiniai klausimai Duomenų apsaugos teisė Finansinės apskaitos ir audito teisinis reguliavimas Lyginamoji baudžiamojo proceso teisė Lyginamoji bendrovių teisė Nemokumo teisė Tarptautinė investicijų teisė ir arbitražas Teisinių paslaugų veiklos vystymas ir rinkodara Vartotojų teisių apsauga Viešųjų pirkimų teisė Žiniasklaidos teisė pavadinimas Teisinio argumentavimo teorija (baigiamasis egzaminas) 8 6 E PS SK Teisė (D) / Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė (šaka) Kreditų : 90 pavadinimas Europos Sąjungos konstitucinė teisė

13 Žmogaus teisės Europoje 5 48 E PS SK Šiuolaikinis požiūris į tarptautinę humanitarinę teisę ir humanitarinę veiklą Derybos ir tarpininkavimas privatinės teisės ginčuose Tarptautinė konkurencijos teisė Teisinių institucijų veiklos ir jos teisinio reguliavimo problemos Vežimų teisė pavadinimas Europos Sąjungos materialinė teisė 5 48 E PS SK Tarptautinių ginčų sprendimas E PS SK Tarptautinių sutarčių teisė Europos Sąjungos vidaus rinkos reguliavimas Tarptautinė jūrų teisė Baudžiamoji politika Baudžiamojo proceso formos ypatumai Darbo sutarties teorinės ir praktinės problemos Diplomatinė ir konsulinė teisė Duomenys ir konkurencija skaitmeninėje ekonomikoje: teisiniai klausimai Duomenų apsaugos teisė Finansinės apskaitos ir audito teisinis reguliavimas Lyginamoji baudžiamojo proceso teisė Lyginamoji bendrovių teisė Nemokumo teisė Tarptautinė investicijų teisė ir arbitražas Teisės tyrimų metodologija 5 48 E PS SK Teisinių paslaugų veiklos vystymas ir rinkodara Vartotojų teisių apsauga Viešųjų pirkimų teisė Žiniasklaidos teisė

14 pavadinimas Tarptautinė ir Europos Sąjungos teisė (baigiamasis egzaminas) 8 6 E PS SK Teisė (D) / Viešoji teisė (šaka) Kreditų : 90 pavadinimas Viešasis administravimas ir viešojo intereso teisinė apsauga 5 48 E PS SK Viešųjų funkcijų finansavimo teisinio reguliavimo problemos 5 48 E PS SK Finansų įstaigos: statutinė teisė ir jurisprudencija Municipalinė teisė Sutartys su viešuoju elementu Teisinių institucijų veiklos ir jos teisinio reguliavimo problemos Derybos ir tarpininkavimas privatinės teisės ginčuose Tarptautinė konkurencijos teisė Vežimų teisė pavadinimas Teisėkūros problemos E PS SK Viešoji tarnyba 5 48 E PS SK Viešojo administravimo jurisprudencija 5 48 E PS SK Duomenų apsaugos teisė Mokesčių administravimas ir mokestiniai ginčai

15 Rinkų reguliavimas Teritorijų planavimo ir statybos teisė Viešosios paslaugos Baudžiamoji politika Baudžiamojo proceso formos ypatumai Darbo sutarties teorinės ir praktinės problemos Duomenys ir konkurencija skaitmeninėje ekonomikoje: teisiniai klausimai Finansinės apskaitos ir audito teisinis reguliavimas Lyginamoji baudžiamojo proceso teisė Lyginamoji bendrovių teisė Nemokumo teisė Tarptautinė investicijų teisė ir arbitražas Teisės tyrimų metodologija 5 48 E PS SK Teisinių paslaugų veiklos vystymas ir rinkodara Vartotojų teisių apsauga Viešųjų pirkimų teisė Žiniasklaidos teisė pavadinimas Viešoji teisė (baigiamasis egzaminas) 8 6 E PS SK 1 Atsiskaitymo forma: N-nenurodyta, Į-įskaita, E-egzaminas 2 Dėstymo kalba: nurodoma tik tuo atveju, jei dėstoma ne lietuvių kalba 3 Lavinimo lygis: BUS-bendrųjų universitetinių studijų, SK-studijų krypties, SKp-studijų krypties pagrindų Studijų programos komitetas: Prof. dr. Jonas Prapiestis komiteto pirmininkas; Prof. dr. Daiva Petrylaitė; Doc. dr. Rimantas Simaitis; Doc. dr. Haroldas Šinkūnas; Artūras Pažarskis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas) - socialinis partneris; Karolina Kasciukevičiūtė studentų atstovas.