Kulėšų k., Pasienio g. 3 Žemės sklypo unikalus Nr Žemės sklypo kadastrinis Nr. 8812/0006:99 PROJEKTO UŽSAKOVAS UAB Grūdų linija

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Kulėšų k., Pasienio g. 3 Žemės sklypo unikalus Nr Žemės sklypo kadastrinis Nr. 8812/0006:99 PROJEKTO UŽSAKOVAS UAB Grūdų linija"

Transkriptas

1 PROJEKTO PAVAINIMAS Šešių grūdų saugojimo bokštų, atkrovimo bokšto statybos ir administracinio pastato (unik. nr ) griovimo, Pasienio g. 3, Kulėšų k., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav., projektas. OBJEKTO ARESAS Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Kulėšų k., Pasienio g. 3 Žemės sklypo unikalus Nr Žemės sklypo kadastrinis Nr. 882/6:99 PROJEKTO UŽSAKOVAS UAB Grūdų linija PROJEKTUOTOJAS UAB TS Projects Lietuvininkų g. 6-8, Šilutė Tel./fa.: E-paštas: PROJEKTO STAIJA PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI STATYBOS RŪŠIS Nauja statyba, griovimas. PROJEKTO RENGIMO METAI 22 PROJEKTO NUMERIS 224 Pareigos Vardas, pavardė Atestato Nr. Parašas irektorė Laura Jurkuvienė Projekto vadovas Osvaldas Jankauskas A 722

2 OKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS EIL. OKUMENTO NR. ŽYMUO PAVAINIMAS LAPŲ LAPAS 224-PP-BSR okumentų žiniaraštis 2 AIŠKINAMASIS RAŠTAS PP-SP-AR Aiškinamasis raštas 4-3 BRĖŽINIAI PP - SP- Situacijos schema PP - SP-2 Sklypo ir suvestinis inžinerinių tinklų planas M : PP - SA- Bendras statinių planas M: PP - SA-2 Statinių vaizdas iš pietų pusės M : PP - SA-3 Statinių vaizdas iš rytų pusės M : PP - SA-4 Statinių vaizdas iš šiaurinės pusės M : PP - SA-5 Statinių vaizdas iš vakarų pusės M : PP - SA-6 Vizualizacijos Viešinimui LAIA IŠLEIIMO ATA LAIOS STATUSAS IR IŠLEIIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) Kval. patv. dok. Nr. A 722 PV UAB "TS Projects" Į / k: 3278, Lietuvininkų g. 6,Šilutė Tel/fa.: (8-44) 5487 O. Jankauskas 32 Konstr. L. Jusaitienė STATINIO PROJEKTO PAVAINIMAS Šešių grūdų saugojimo bokštų, atkrovimo bokšto statybos ir administracinio pastato (unik. nr ) griovimo Pasienio g. 3, Kulėšų k., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav., projektas. Laida OKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS LT Užsakovas Lapa Lapų 224-PP-Ž UAB "Grūdų linija" s

3

4 TP AIŠKINAMASIS RAŠTAS PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI UOMENYS Statinio pavadinimas. Šešių grūdų saugojimo bokštų, atkrovimo bokšto statybos ir administracinio pastato (unik. nr ) griovimo, Pasienio g. 3, Kulėšų k., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav., projektas. Statybos adresas. Šilutės r. sav., Žemaičių Naumiesčio sen., Kulėšų k., Pasienio g. 3. Žemės sklypo unikalus Nr Žemės sklypo kadastrinis Nr. 882/6:99. Statytojas (užsakovas). UAB Grūdų linija Projektuotojas. Parengė UAB TS Projects, projekto vadovas Osvaldas Jankauskas (kvalifikacijos atestatas Nr. A722). Statinio paskirtis. Kitos paskirties inžineriniai statiniai. Statybos rūšis. Nauja statyba, griovimas Statinio kategorija. Neypatingieji statiniai, nesudėtingieji statiniai. Projekto rengimo pagrindas. Projektas parengtas vadovaujantis: - nuosavybės dokumentais; - nekilnojamo turto registro duomenimis; - projektavimo technine užduotimi; PRIVALOMŲJŲ TP OKUMENTŲ BEI PAGRININIŲ NORMATYVINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ OKUMENTŲ, KURIAIS VAOVAUJANTIS PARENGTAS TP, SĄRAŠAS LR ĮSTATYMAI. LR Statybos įstatymas. 2. LR Atliekų tvarkymo įstatymas. 3. LR saugomų teritorijų įstatymas. 4. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos. STATYBOS TECHNINIAI REGLAMENTAI Eil. Nr. Reglamentas Pavadinimas. STR.4.4:27 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė. 2. STR.6.:26 Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra. 3. STR.5.:27 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas. 22 Viešinimui LAIA IŠLEIMO ATA LAIOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) KVAL. PATV. OK. NR. UAB "TS Projects" Į / k: 3278, Lietuvininkų g. 6,Šilutė Tel/fa.: (8-44) 5487 STATINIO PROJEKTO PAVAINIMAS Šešių grūdų saugojimo bokštų, atkrovimo bokšto statybos ir administracinio pastato (unik. nr ) griovimo Pasienio g. 3, Kulėšų k., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav., projektas. A 722 PV Arch. O. Jankauskas STATINIO NR. IR PAVAINIMAS LAIA 32 Konstr. L. Jusaitienė BENROSIOS ALIES AIŠKINAMASIS RAŠTAS LT STATYTOJAS/ UŽSAKOVAS: LAPAS LAPŲ UAB "Grūdų linija" 224-PP-AR

5 4. STR..3:27 Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį. 5. STR..8:22 Statinio statybos rūšys. 6. STR 2..():25 Mechaninis atsparumas ir pastovumas 7. STR 2..(2):999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga. 8. STR 2..(3):999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga 9. STR 2..(4):28 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga.. STR 2..(5):28 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo.. STR 2..(6):28 Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. 2. STR 2..2:26 Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas. 3. STR 2..6:29 Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo. 4. STR 2..7:23 Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo. 5. STR 2..:22 Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos. 6. STR 2.2.:24 Gyvenamieji pastatai. 7. STR 2.2.9:25 Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai. 8. STR 2.2.2:24 Visuomeninės paskirties statiniai 9. STR 2.2.4:24 Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos 2. STR 2.2.6:24 Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos. 2. STR 2.2.8:22 Automobilių saugyklų projektavimas 22. STR 2.2.:24 Šaldomieji pastatai ir patalpos. 23. STR 2.3.:2 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms. 24. STR 2.5.2:28 Statinių konstrukcijos. Stogai. 25. STR 2.5.3:23 Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai. 26. STR 2.5.4:23 Poveikiai ir apkrovos. 27. STR 2.5.5:25 Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas. 28. STR 2.5.7:25 Medinių konstrukcijų projektavimas. 29. STR 2.5.9:25 Mūrinių konstrukcijų projektavimas. 3. STR 2.5.3:24 Statinių konstrukcijos grindys. 3. STR 2.5.2:26 Langai ir išorinės įėjimo durys. 32. STR 2.6.4:24 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai. 33. STR 2.7.:23 Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai. 34. STR 2.9.2:25 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas. HIGIENOS NORMOS Nr. Norma Pavadinimas. HN 24:27 Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai. 2. HN 33:2 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. 3. HN 42:29 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas. KITOS TAISYKLĖS. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės. 2. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės. 3. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės. 4. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai. Lapas Lapų Laida 224-PP-AR 2

6 Žemės vertinimas, sklype esantys statiniai ir inžineriniai tinklai bei įrenginiai, želdiniai, geologinės, hidrogeologinės sąlygos, higieninė ir ekologinė situacija, aplinkinis užstatymas ir kt.); Žemės sklypo naudojimo paskirtis žemės ūkio, naudojimo būdas kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Sklypo unikalus Nr , kadastrinis Nr. 882/6:99. Sklypas yra lygioje vietoje. Žemės sklypo plotas 798, m². Į sklypą patenkama iš pietinės sklypo pusės esančių įvažiavimų. Sklype nėra saugotinų želdinių. Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Sklypui nustatytos specialios naudojimo sąlygos. Nėra. Gretimybės Sklypas ribojasi su valstybiniais žemės sklypais. Klimato sąlygos: - vidutinė šalčiausia mėnesio temperatūra 4,7ºC - vidutinė šilčiausia mėnesio temperatūra +7, ºC - vidutinė metinė oro temperatūra 6,8 ºC - vidutinė šildymo sezono išorės oro temperatūra +,7 ºC - vidutinis metinis kritulių kiekis 797mm - vėjo greitis galimas vieną kartą per metus 6m/s - maksimalus dekadinis sniego dangos storis 4cm - maksimalus dirvožemio įšalimo gylis (galimas vieną kartą per 5 metų) 8cm - santykinis metinis oro drėgnumas 82% Technologijos, statinių, konstrukcijų, įrenginių, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų techninės būklės įvertinimas; esamo statinio ( -ių) ir statybos sklypo statybinių tyrinėjimų) aprašymas; Topografinę nuotrauką parengė Lino Žaselio individuali veikla. Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimo numeris GKV-865. Skaitmeninė topografinė nuotrauka sudaryta pagal kadastrinių matavimų duomenis ir vietą. Baltijos aukščių sistemoje, LKS-94 koordinačių sistemoje, horizontalių laiptas,5 m. Sklypo higieninė ir ekologinė situacija yra normali. Sklype nėra susikaupusių šiukšlių ar aplinkai kenksmingų medžiagų. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai atlikti. I. BENRIEJI STATINIO ROIKLIAI Pavadinimas Mato vienetas Kiekis iki projektavimo Kiekis po projektavimo Pastabos I SKYRIUS SKLYPAS. sklypo plotas m sklypo užstatymo plotas m 2 372, 998,... esamas pastatas -grūdų sandėlis (unik. Nr );..2. esamas pastatas -grūdų sandėlis (unik. Nr );..3. esamas pastatas - griaunamas administracinis pastatas (unik. Nr ) m 2 59, 59, m 2 655, 655, 27, - Lapas Lapų Laida 224-PP-AR 3

7 Pavadinimas Mato vienetas Kiekis iki projektavimo Kiekis po projektavimo Pastabos..4. esamas pastatas- svarstyklės- Igr. nesudėtingi statiniai..5. esamas pastatas- Igr. nesudėtingi statiniai..6. esamas pastatas- Igr. nesudėtingi statiniai..7. projektuojamas plokščiadugnis grūdų saugojimo bokštas (sklypo plane Nr. -)..8. projektuojamas plokščiadugnis grūdų saugojimo bokštas (sklypo plane Nr. -2)..9. projektuojamas plokščiadugnis grūdų saugojimo bokštas (sklypo plane Nr. -3)... projektuojamas konusinis grūdų saugojimo bokštas (sklypo plane Nr. 2-)... projektuojamas konusinis grūdų saugojimo bokštas (sklypo plane Nr. 2-2)..2. projektuojamas konusinis grūdų saugojimo bokštas (sklypo plane Nr. 2-3)..3. projektuojamas grūdų atkrovimo bokštas (sklypo plane Nr. 3)..4. projektuojamas elevatorių duobė (sklypo plane Nr. 4)..5. projektuojamas grūdų priėmimo duobė (sklypo plane Nr.5 )..6. projektuojamas grūdų valomosios stoginė (sklypo plane Nr.6 )..7. projektuojama mobili grūdų džiovykla (sklypo plane Nr.8 ) m 2 53, 53, NTR neįregistruoti m 2 29, 29, I gr. nesudėtingi statiniai; m 2 8, 8, m 2-8, m 2-8, m 2-8, m 2-4, m 2-4, m 2-4, m 2-26, m 2-6, m 2-99, m 2-42, m 2-26, 2. sklypo užstatymo intensyvumas % sklypo užstatymo tankumas % 7 25 II. PASTATAI Griaunamas administracinis pastatas (unik. Nr ). Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai) Pastato bendras plotas.* m 2 8,84-3. Pastato tūris.* m³ Aukštų skaičius.* vnt Statinio atsparumo ugniai laipsnis II - Lapas Lapų Laida 224-PP-AR 4

8 Pavadinimas Mato vienetas Kiekis iki projektavimo Kiekis po projektavimo Pastabos III SKYRIUS KITI STATINIAI. Projektuojamas plokščiadugnis grūdų saugojimo bokštas (sklypo plane Nr. -) Neypatingasis statinys.. užstatymo plotas m 2 8,.2. statinio aukštis m 6,64.3. talpa m Projektuojamas plokščiadugnis grūdų saugojimo bokštas (sklypo plane Nr. -2) Neypatingasis statinys.. užstatymo plotas m 2 8,.2. statinio aukštis m 6,64.3. talpa m Projektuojamas plokščiadugnis grūdų saugojimo bokštas (sklypo plane Nr. -3) Neypatingasis statinys.. užstatymo plotas m 2 8,.2. statinio aukštis m 6,64 4. Projektuojamas konusinis grūdų saugojimo bokštas (sklypo plane Nr. 2-) Neypatingasis statinys.. užstatymo plotas m 2 4,.2. statinio aukštis m 6,5.3. talpa m Projektuojamas konusinis grūdų saugojimo bokštas (sklypo plane Nr. 2-2) Neypatingasis statinys.. užstatymo plotas m 2 4,.2. statinio aukštis m 6,5.3. talpa m Projektuojamas konusinis grūdų saugojimo bokštas (sklypo plane Nr. 2-3) Neypatingasis statinys.. užstatymo plotas m 2 4,.2. statinio aukštis m 6,5.3. talpa m projektuojamas grūdų atkrovimo bokštas (sklypo plane Nr. 3) IIgr.nesudėtingas inžinerinis statinys.. užstatymo plotas m 2 26,.2. statinio aukštis m,92.3. talpa m 3 76 * Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio Lapas Lapų Laida 224-PP-AR 5

9 ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų Projektuojamų statinių sąrašas (jei aprašoma statinių grupė); pagrindinės charakteristikos, paskirtis, produkcija gamybos (paslaugų) ar kitos planuojamos ūkinės veiklos programa; Statiniai projektuojami Kulėšių kaime. Statybos sklypas nuosavybės teise priklauso Tomui Žymančiui, sudaryta nuomos sutartis su UAB Grūdų linija. Žemės sklypo naudojimo paskirtis žemės ūkio, naudojimo būdas kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Sklypo unikalus Nr , kadastrinis Nr. 882/6:99. Žemės sklypo plotas 798, m². Statybos sklypas yra užstatytas sandėliavimo, administracinės, pagalbinio ūkio paskirties pastatais. Sklypas ribojasi su valstybiniais žemės sklypais. Sklype planuojama pastatyti tris plokščiadugnius grūdų saugojimo bokštus, po 36 m³ talpos, tris konusinis grūdų saugojimo bokštas, po 379m³ talpos, vieną grūdų atkrovimo bokštą 76m³ talpos, elevatorių duobę, grūdų priėmimo duobė, grūdų valomosios stoginę, grūdų džiovyklą, bei kitą reikalingą technologinę įrangą grūdams apdoroti ir administracinio pastato (unik. nr ) griovimas. Projektas rengiamas vadovaujantis užsakovo pateikta projektavimo darbų užduotimi. Priimti sprendimai užtikrins esminius statinio reikalavimus: mechaninį atsparumą ir pastovumą, gaisrinę saugą, higieną, sveikatą ir aplinkos apsaugą, naudojimo saugą, apsaugą nuo triukšmo, energijos taupumą ir šilumos išsaugojimą, tvarų gamtos išteklių naudojimą. Statinių ir įrenginių sąrašas: Statinių eilės numeris atitinka statinių eksplikaciją sklypo plane. Nr.- - Plokščiadugnius grūdų saugojimo bokštas; Nr.-2 - Plokščiadugnius grūdų saugojimo bokštas; Nr.-3 - Plokščiadugnius grūdų saugojimo bokštas; Nr.2- - Konusinis grūdų saugojimo bokštas; Nr Konusinis grūdų saugojimo bokštas; Nr Konusinis grūdų saugojimo bokštas; Nr.3 - Grūdų atkrovimo bokštas; Nr.4 - Elevatorių duobė; Nr.5 - Grūdų priėmimo duobė; Nr.6 - Grūdų valomosios stoginė; Nr.7 - Šachta po plokščiadugniais bokštais; Nr.8 - Mobili grūdų džiovykla; Projektuojamų statinių pagrindinės charakteristikos, paskirtis, technologija: PROJEKTUOJAMI PLOKŠČIAUGNIAI GRŪŲ SAUGOJIMO BOKŠTAI (sklypo plane Nr. -, 2, 3): Projektuojami trys po 36 m³ talpos plokščiadugniai grūdų saugojimo bokštai. Grūdų saugojimo bokštai - kitos paskirties inžineriniai statiniai. Grūdų bokšto aukštis 6,64 m. Bokšto užstatymo plotas 8 m². Grūdų saugojimo bokštai priskiriami neypatingųjų statinių kategorijai. Grūdų saugojimo bokštai skirti sausų grūdų laikymui. PROJEKTUOJAMI KONUSINIS GRŪŲ SAUGOJIMO BOKŠTAI (sklypo plane Nr. 2-, 2, 3): Projektuojami trys po 379 m³ talpos konusiniai grūdų saugojimo bokštai. Grūdų saugojimo bokštai - kitos paskirties inžineriniai statiniai. Grūdų bokšto aukštis 6,5 m, užstatymo plotas 4 m². Grūdų saugojimo bokštai priskiriami neypatingųjų statinių kategorijai. Grūdų saugojimo bokštai skirti sausų grūdų laikymui. Lapas Lapų Laida 224-PP-AR 6

10 PROJEKTUOJAMAS GRŪŲ ATKROVIMO BOKŠTAS (sklypo plane Nr. 3): Projektuojamas 76 m³ talpos grūdų atkrovimo bokštas. Grūdų bokšto aukštis,92 m. Bokšto užstatymo plotas 26 m². Grūdų atkrovimo bokštas - II gr. nesudėtingas statinys, paskirtis - kiti inžineriniai statiniai. Grūdų atkrovimo bokštas skirtas grūdų iškrovimui. PROJEKTUOJAMA ELEVATORIŲ UOBĖ (sklypo plane Nr. 4): Projektuojama elevatorių duobė - kitos paskirties inžinerinis statinys. Vadovaujantis STR..3:27 Statinių klasifikavimas 3 lentelės 4.2. punktu elevatorių duobė priskiriama I grupės nesudėtingųjų inžinerinių statinių kategorijai - K (užstatymo plotas 6, m², aukštis virš žemės paviršiaus,2 m, gylis 3,5 m, K = S H3 = 6, 3,5 = 5,4. PROJEKTUOJAMA GRŪŲ PRIĖMIMO UOBĖ (sklypo plane Nr. 5): Projektuojama grūdų priėmimo duobė - kitos paskirties inžinerinis statinys. Vadovaujantis STR..3:27 Statinių klasifikavimas 3 lentelės 4.2. punktu grūdų priėmimo duobė priskiriama I grupės nesudėtingųjų inžinerinių statinių kategorijai - K (užstatymo plotas 99, m², aukštis virš žemės paviršiaus,2 m, gylis 2,9 m, K = S H3 = 99, 2,9 = 287,. Grūdų priėmimo duobė skirta - grūdų iš transporto priemonių išpylimui į projektuojamą grūdų priėmimo duobė. PROJEKTUOJAMA GRŪŲ VALOMOSIOS STOGINĖ (sklypo plane Nr. 6): Projektuojama grūdų stoginė 3,75 m. aukščio, užstatymo plotas 42 m². Grūdų valomosios stoginė - I gr. nesudėtingas statinys, paskirtis - kiti inžineriniai statiniai. PROJEKTUOJAMA ŠACHTA PO PLOKŠČIAUGNIAIS BOKŠTAIS (sklypo plane Nr. 7): Projektuojama šachta po plokščiadugniais bokštais - kitos paskirties inžinerinis statinys. Vadovaujantis STR..3:27 Statinių klasifikavimas 3 lentelės 4.2. punktu grūdų priėmimo duobė priskiriama I grupės nesudėtingųjų inžinerinių statinių kategorijai - K (užstatymo plotas 56, m², aukštis virš žemės paviršiaus,2 m, gylis,5m, K = S H3 =56,,5 = 58,8. PROJEKTUOJAMA MOBILI GRŪŲ ŽIOVYKLA (sklypo plane Nr.8 ); Projektuojama 23,26 m³ talpos grūdų džiovykla, aukštis 4,7m. užstatymo plotas 26 m². Grūdų džiovykla - Igr. nesudėtingas statinys, paskirtis - kiti inžineriniai statiniai. Grūdų džiovykla skirta grūdų džiovinimui. Technologinis procesas: Pagrindinės technologinės linijos technologinio proceso seka tokia. Grūdai atvežami savivartėmis autotransporto priemonėmis. Priėmimui naudojama esama priėmimo duobė skirta priimti grūdus iš automašinų. Iš priėmimo duobės, transporteriu grūdai transportuojami į valomąją arba į konusinius bokštus - laikinam sandėliavimui. Atskyrus šiukšles grūdai transportuojami į grūdų džiovyklą, iš jos į grūdų saugojimo bokštus. Per vieną ciklą grūdų drėgnis džiovyklose sumažinamas 4%. Tokiu būdu vieną kartą per džiovyklą perleidus grūdus jų drėgnis sumažinamas nuo 8% iki 4% drėgnio tuomet jie tinka ilgalaikiam saugojimui. Esant didesniam grūdų drėgniui džiovinimo ciklas pakartojamas. Perėję džiovyklą ir ataušinti grūdai elevatorių pagalba paduodami į bokštinius aruodus. Grūdų saugojimo bokštų eksploatacijos metu, atsižvelgiant į higienos normų reikalavimus turi būti naudojamasi higieniškai švariu transportu grūdų pervežimams, kovojama su graužikais (vykdoma deratizacija) ir kitais kenkėjais (atliekama dezinsekcija). Sandėlį aptarnaujantis personalas turi būti reikiamos kvalifikacijos ir supažindintas su saugiais darbo metodais pasirašytinai. Lapas Lapų Laida 224-PP-AR 7

11 Grūdų saugyklos ir jų teritorija turi būti apsaugoti nuo kenkėjų graužikų ir paukščių, jie nuolatos turi būti naikinami. Teritorijoje neturi būti susikaupusių sąšlavų ar kitų atliekų, pašalinių, nebūdingų grūdams kvapų, užkrėstumo grūdų kenkėjais, pelinių graužikų ir paukščių bei kitų gyvūnų. Visi transportavimo bei technologiniai įrengimai turi būti švarūs, reguliariai valomi. arbuotojai turi laikytis asmens higienos, dėvėti tinkamus, švarius drabužius, tvarkingus galvos apdangalus ir avalynę. Energetinio aprūpinimo ir vandens šaltiniai; vandens, nuotekų ir energetinio aprūpinimo inžinerinių tinklų apibūdinimas. Elektros tiekimas. Projektuojamiems statiniams elektros tiekimas numatomas iš esamų elektros tinklų. Vandentiekis / nuotekos. Vandentiekio ir nuotekų tinklai - neprojektuojami. renažas. - Sklype yra esamos melioracijos sistemos bei įrenginiai. Esamos melioracijos sistemos linijos einančios po statiniai pastatu bus išardomos. Projektuojamas melioracijos sistemos linijų apvedimas vakarinėje sklypo pusėje. Projektuojamų melioracijos sistemų linijų diametras 5 mm. Pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius, informacija ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, Technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie: Pastatų, inžinerinių statinių, tinklų ir susisiekimo komunikacijų išdėstymą sklype; Sklype nėra saugotinų želdinių. Sklype statinių nėra. Aplinkos tvarkymą, teritorijos apželdinimą, darbuotojų poilsio zonų įrengimą, eksterjero elementus; Į sklypą patenkama iš pietinės sklypo pusės esančių įvažiavimų. Prie sklypo patenkama esamais keliais ir gatvėmis. Kiemas ir įvažiavimas esamas ir naujai projektuojami kietos dangos, likusi sklypo dalis apželdinta. Informacija apie numatomų statybos darbų poveikį aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms. Statybos aikštelė. Atsižvelgiant į statybos mastus kaimyninių sklypų gyventojai nepatogumų nepatirs priėjimai ir privažiavimai nebus uždaryti, kaimyninių sklypų įvadiniai inžineriniai tinklai nebus paliesti. Naudojimo metu statinys neigiamos įtakos gretimoms teritorijoms neturės. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės. Statybinės atliekos turi būti tvarkomos remiantis atliekų tvarkymo taisyklėmis.. Statybvietėje turi būti išrūšiuotos ir atskirai laikinai laikomos susidarančios:.. komunalinės atliekos maisto likučiai, tekstilės gaminiai, kitos buitinės ir kitokios atliekos, kurios savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas;.2. inertinės atliekos betonas, plytos, keramika ir kitos atliekos, kuriose nevyksta jokie pastebimi fizikiniai, cheminiai ar biologiniai pokyčiai;.3. perdirbti ir pakartotinai naudoti tinkamos atliekos, antrinės žaliavos pakuotės, popierius, stiklas, plastikas ir kitos tiesiogiai perdirbti tinkamos atliekos ir (ar) perdirbti ar pakartotinai naudoti tinkamos iš atliekų gautos medžiagos;.4. pavojingosios atliekos tirpikliai, dažai, klijai, dervos, jų pakuotės ir kitos kenksmingos, degios, sprogstamosios, ėsdinančios, toksiškos, sukeliančios koroziją ar turinčios kitų savybių, galinčių neigiamai įtakoti aplinką ir žmonių sveikatą;.5. netinkamos perdirbti atliekos (izoliacinės medžiagos, akmens vata ir kt.). Išrūšiuotos atliekos turi būti perduodamos įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti tokias atliekas pagal sutartis dėl jų naudojimo ir šalinimo. Statybvietėje gali būti atskiriama (išrūšiuojama) ir daugiau atliekų rūšių atsižvelgiant į statybos rūšis, jų apimtis ir atliekų tvarkymo galimybes. Lapas Lapų Laida 224-PP-AR 8

12 Statybos įtaka aplinkai. Triukšmo lygiai nebus viršijami, transportas gretimų sklypų savininkams judėti netrukdys. Atmosferos taršos lygis priklauso nuo autotransporto intensyvumo ir eismo organizavimo, kelio važiuojamosios dalies pločio, vietovės reljefo, meteorologinių sąlygų. Taršą taip pat sąlygoja transporto priemonės variklio tipas, galingumas, techninė būklė, darbo režimas, naudojamas kuras. Atliekant statybos darbus galima papildoma cheminė oro tarša bei tarša dulkėmis nuo kelio tiesimo mechanizmų. Siekiant sumažinti oro taršą dulkėmis statybų metu, siūloma darbų vietą laistyti vandeniu. Aplinkos oro taršos reguliavimo (teršalų išsiskyrimo mažinimo, išmetamų dujų valymo pagerinimo, išmetimo parametrų gerinimo ir kt.) techniniai sprendiniai nenumatomi. Apsauga nuo triukšmo. Projektuojami statiniai neturės neigiamo poveikio aplinkinėms teritorijoms, bus išlaikomi reikalavimai numatyti HN 33:2 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje, triukšmo ribiniai dydžiai nebus viršijami. Triukšmo lygis ir jo vertės - planuojamame žemės sklype, ties planuojamo sklypo ribomis neviršys reikalavimų numatytų HN 33:2 Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. uomenys apie neigiamą poveikį gyvenamajai ir visuomeninei aplinkai veiksnius, kurių laboratoriniai matavimai atliekami statybos užbaigimo procedūros etape Cheminių medžiagų (teršalų) nebus. Gamybiniai procesai, galintys sukelti taršą kvapais nebus vykdomi, kvapų išsiskyrimas nenumatomas. Jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės nebus. Infragarso ir žemo dažnio garsų poveikio nebus. Žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių nebus. Cheminių medžiagų (teršalų), jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos, mikroklimato laboratorinių matavimų statybos užbaigimo procedūros etape atlikti nenumatoma. Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR.4.4:27 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 8 priedo p. reikalavimais, statybos užbaigimo procedūroje turi būti atlikti triukšmo lygių matavimai artimiausioje nuo projektuojamų įrenginių gyvenamųjų pastatų aplinkoje. Gaisrinė sauga. Vadovaujantis Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimus projektuojamų inžinerinių neskaičiuojamas ir nevertinamas gaisrinis skyrius. Reikalavimai konstrukcijų atsparumui ugniai: Projektuojamiems statiniams nustatomas III gaisro atsparumo ugniai laipsnio. 2 lentelė. Statinių atsparumo ugniai laipsnis pagal Gaisrinės saugas pagrindinius reikalavimus Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukcijų elementų (turinčių ugnies atskyrimo ir (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne mažesnis kaip (min.) Statinio atsparumo ugniai laipsnis Gaisro apkrovos kategorija gaisrinių skyrių atskyrimo sienos ir perdangos laikančiosios konstrukcijos lauko siena aukštų, pastogės patalpų, rūsio perdangos III RN REI 3 () RN stogai vidinės sienos laiptinės laiptatakiai ir aikštelės, laiptus laikančiosios dalys Lapas Lapų Laida 224-PP-AR 9

13 (2) Konstrukcijoms įrengti naudojami ne žemesnės kaip B s3, d2 degumo klasės statybos produktai. RN reikalavimai netaikomi. Žaibosauga. Visas metalines konstrukcijas privaloma įžeminti. Šiame projekte statiniams išorinė statinių apsauga nuo žaibo nenagrinėjama. Išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų. Projektuojami grūdų saugojimo bokštai priskiriami kategorijai pagal sprogimą ir gaisro pavojų Cgi. Projektuojamai grūdų džiovykla priskiriama kategorijai pagal sprogimą ir gaisro pavojų gi. Pastatai nuo esamų gretimų statinių išlaiko minimalius priešgaisrinius atstumus. Statinių gesinimui numatoma naudoti iš esamo priešgaisrinio telkinio. Artimiausias priešgaisrinis telkinys nuo pastato nutolęs preliminariu 25m atstumu, sklypo rytinėje pusėje. Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos reglamentą), kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai (nurodant šios vertybės apsaugos reglamentą), aplinkos apsaugos, kultūros paveldo išsaugojimo, urbanistikos, gaisrinės, civilinės saugos priemonių principinių sprendinių trumpas aprašymas; apsauginės ir sanitarinės zonos. Gretimos teritorijos urbanizuotos. Sklypas nesiriboja su rekreacinėmis ar saugomomis teritorijomis, nepatenka į vandens telkinių apsaugos zonas ir pakrančių apsaugos juostas, greta nėra registruotų kultūros vertybių. Sklypui nustatytos specialios naudojimo sąlygos. Nėra. Lapas Lapų Laida 224-PP-AR

14

15 SITUACIJOS SCHEMA SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI Sklypo riba; Atviri vandens telkiniai (kanalai, kūdros); Privažiavimo kelias iki artimiausio priešgaisrinio vandens telkinio 25m; 22 LAIA KVAL. OK. NR. IŠLEIIMO ATA PROJEKTUOTOJAS A 722 PV O. Jankauskas 32 konstr. L. Jusaitienė VIEŠINIMUI LAIOS STATUSAS, IR IŠLEIIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) STATINIO PROJEKTO PAVAINIMAS UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 3278, Lietuvininkų g. 6,Šilutė Tel/fa.: (8-44)5487. Mob.tel.: , .: Šešių grūdų saugojimo bokštų, atkrovimo bokšto statybos ir administracinio pastato (unik. nr ) griovimo Pasienio g. 3, Kulėšų k., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav., projektas. BRĖŽINYS Situacijos schema Laida LT STATYTOJAS UAB "Grūdų linija" 224-PP-SA- Lapas Lapų

16 SKLYPO IR APLINKOTVARKOS PLANAS M :5 OBJEKTO VIETA? 2-,2,3; ? > 8 < (unik. Nr ); 3.95 (unik. Nr ); - griaunamas administracinis pastatas (unik. Nr ); esami pastatai ? < < ; - sklypo riba; > 5 - esami pastatai; -. > - projektuojami statiniai; griaunamas pastatas; X Y < < > > > < < < -,2,3; ? 2 B C A E H F G F < > > 22 > LAIA KVAL. OK. NR. PROJEKTUOTOJAS UAB "TS Projects" TECHNINIAI-EKONOMINIAI ROIKLIAI: STATINIO PROJEKTO PAVAINIMAS administracinio pastato (unik. nr ) griovimo Tel/fa.: (8-44)5487. Mob.tel.: , .: Sklypo plotas: % A 722 PV 32 konstr. 6% O. Jankauskas Laida SKLYPO IR APLINKOTVARKOS PLANAS M:5 STATYTOJAS LT Lapas 224-PP-SA- 2

17 ,5 5727,5 5727,5 5727,5 5727,5 5727,5 BENRAS STATINIŲ PLANAS M :2 Atramų aikštelės viršutinė altitudė F H G ±. ŠACHTA PO PLOKŠČIAUGNIAIS BOKŠTAIS ; ±. ± ,5 5727, F H G F 3245 Atramų aikštelės viršutinė altitudė F E E C B C B A A PASTABOS:. ±. = XXX - plokščiadugnio grūdų bokšto pamato viršaus altitudė, tikslinti statybos vietoje; 2. Brėžinyje išmatavimai žymimi milimetrais (mm), aukščiai metrais (m); 22 LAIA KVAL. OK. NR. IŠLEIIMO ATA PROJEKTUOTOJAS A 722 PV O. Jankauskas 32 konstr. L. Jusaitienė VIEŠINIMUI LAIOS STATUSAS, IR IŠLEIIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) STATINIO PROJEKTO PAVAINIMAS UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 3278, Lietuvininkų g. 6,Šilutė Tel/fa.: (8-44)5487. Mob.tel.: , .: Šešių grūdų saugojimo bokštų, atkrovimo bokšto statybos ir administracinio pastato (unik. nr ) griovimo Pasienio g. 3, Kulėšų k., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav., projektas. BRĖŽINYS BENRAS STATINIŲ PLANAS M:2 Laida LT STATYTOJAS UAB "Grūdų linija" 224-PP-SA- Lapas Lapų

18 STATINIŲ VAIZAS IŠ PIETŲ PUSĖS M:5 PASTABOS:. Brėžinyje aukčiai pateikti metrais. 22 LAIA KVAL. OK. NR. IŠLEIIMO ATA PROJEKTUOTOJAS UAB "TS Projects" VIEŠINIMUI LAIOS STATUSAS, IR IŠLEIIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) STATINIO PROJEKTO PAVAINIMAS Įmonės kodas: 3278, Lietuvininkų g. 6,Šilutė Tel/fa.: (8-44)5487. Mob.tel.: , .: A 722 PV O. Jankauskas 32 konstr. L. Jusaitienė Šešių grūdų saugojimo bokštų, atkrovimo bokšto statybos ir administracinio pastato (unik. nr ) griovimo Pasienio g. 3, Kulėšų k., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav., projektas. BRĖŽINYS STATINIŲ VAIZAS IŠ PIETŲ PUSĖS M:5 Laida LT STATYTOJAS UAB "Grūdų linija" 224-PP-SA- 2 Lapas Lapų

19 STATINIŲ VAIZAS IŠ RYTŲ PUSĖS M:5 PASTABOS:. Brėžinyje aukčiai pateikti metrais. 22 LAIA KVAL. OK. NR. IŠLEIIMO ATA PROJEKTUOTOJAS A 722 PV O. Jankauskas 32 konstr. L. Jusaitienė VIEŠINIMUI LAIOS STATUSAS, IR IŠLEIIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) STATINIO PROJEKTO PAVAINIMAS UAB "TS Projects" Įmonės kodas: 3278, Lietuvininkų g. 6,Šilutė Tel/fa.: (8-44)5487. Mob.tel.: , .: Šešių grūdų saugojimo bokštų, atkrovimo bokšto statybos ir administracinio pastato (unik. nr ) griovimo Pasienio g. 3, Kulėšų k., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav., projektas. BRĖŽINYS STATINIŲ VAIZAS IŠ RYTŲ PUSĖS M:5 Laida LT STATYTOJAS UAB "Grūdų linija" 224-PP-SA- 3 Lapas Lapų

20 STATINIŲ VAIZAS IŠ ŠIAURINĖS PUSĖS M:5 PASTABOS:. Brėžinyje aukčiai pateikti metrais. 22 LAIA KVAL. OK. NR. IŠLEIIMO ATA PROJEKTUOTOJAS UAB "TS Projects" VIEŠINIMUI LAIOS STATUSAS, IR IŠLEIIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) STATINIO PROJEKTO PAVAINIMAS Įmonės kodas: 3278, Lietuvininkų g. 6,Šilutė Tel/fa.: (8-44)5487. Mob.tel.: , .: A 722 PV O. Jankauskas 32 konstr. L. Jusaitienė Šešių grūdų saugojimo bokštų, atkrovimo bokšto statybos ir administracinio pastato (unik. nr ) griovimo Pasienio g. 3, Kulėšų k., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav., projektas. BRĖŽINYS STATINIŲ VAIZAS IŠ ŠIAURINĖS PUSĖS M:5 Laida LT STATYTOJAS UAB "Grūdų linija" 224-PP-SA- 4 Lapas Lapų

21 STATINIŲ VAIZAS IŠ VAKARŲ PUSĖS M:5 PASTABOS:. Brėžinyje aukčiai pateikti metrais. 22 LAIA KVAL. OK. NR. IŠLEIIMO ATA PROJEKTUOTOJAS UAB "TS Projects" VIEŠINIMUI LAIOS STATUSAS, IR IŠLEIIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA) STATINIO PROJEKTO PAVAINIMAS Įmonės kodas: 3278, Lietuvininkų g. 6,Šilutė Tel/fa.: (8-44)5487. Mob.tel.: , .: A 722 PV O. Jankauskas 32 konstr. L. Jusaitienė Šešių grūdų saugojimo bokštų, atkrovimo bokšto statybos ir administracinio pastato (unik. nr ) griovimo Pasienio g. 3, Kulėšų k., Žemaičių Naumiesčio sen., Šilutės r. sav., projektas. BRĖŽINYS STATINIŲ VAIZAS IŠ VAKARŲ PUSĖS M:5 Laida LT STATYTOJAS UAB "Grūdų linija" 224-PP-SA-5 Lapas Lapų

22 22 LAIA KVAL. OK. NR. PROJEKTUOTOJAS UAB "TS Projects" STATINIO PROJEKTO PAVAINIMAS administracinio pastato (unik. nr ) griovimo Tel/fa.: (8-44)5487. Mob.tel.: , .: A 722 PV 32 konstr. O. Jankauskas Laida VIZUALIZACIJA STATYTOJAS LT Lapas 224-PP-SA- 6