Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka"

Transkriptas

1 Jurbarko viešoji biblioteka 2015 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2015 m. spalio 27 d. I. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus subjektą Jurbarko viešoji biblioteka įregistruota juridinių asmenų registre 1998 m. balandžio 8d., rejestro Nr , įstaigos kodas , steigėjas Jurbaro taryba. Pagrindinė veikla bibliotekų veikla. Viešoji biblioteka vykdo nuostatuose patvirtintas funkcijas: formuoja universalų dokumentų fondą, komplektuoja fondą, sistemina dokumentus, vadovaudamasi Universalios dešimtainės klasifikacijos lentelėmis, dokumentus kataloguoja, vadovaujantis bendromis katolagavimo taisyklėmis, kaupia kraštotyros spaudinių fondą bei informaciją apie dokumentus, susėjusius su regionu, rengti kraštotyros darbus, tvarko apskaitą ir saugo spaudinius bei kitus dokumentus laikantis bibliotekinių standartų ir teisės aktų reikalavimų, organizuoja teritorijos gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, dalyvauja įvairiose bibliotekų vystymo programose bei moksliniuose tyrimuose, teikia mokamas kopijavimo, skenavimo, TBA paslaugas ir kitas funkcijas vykdo. 2. Informacija apie kontroliuojamus, asocijuotus ir kitus subjektus Jurbarko viešoji biblioteka kontroliuojamų ir asocijuotų subjektų neturi. 3. Informacija apie įstaigos filialus ar struktūrinius vienetus Įstaiga filialų ar struktūrinių vienetų neturi. 4. Informacija apie įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį Įstaigoje per 2015 m. III ketvirtį vidutiniškai dirbo 53 darbuotojai. 5. Svarbios sąlygos, kuriomis veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą Jurbarko viešojoje bibliotekoje galimų sąlygų, kurios yra svarbios įstaigos veiklai nėra. 6. Jurbarko viešoji biblioteka vadovaudamasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo įstatymu nuo 2015 m. sausio 1 d. buhalterinės apskaitos duomenis litais perskaičiavo į eurus ir visa buhalterinė apskaitą vedama eurais.

2 II. APSKAITOS POLITIKA Viešosios apskaitos politika yra apskaitos vadovo sudėtinė dalis, apskaitos vadovas buvo parengtas ir patvirtintas direktoriaus 2010 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 2-21, nauja redakcija naujas apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas 2011 m. kovo 10 d. direktoriaus įsakymu Nr Dėl Euro įvedimo nuo 2015 m. sausio 1 d. nauja redakcija naujas apskaitos vadovas parengtas ir patvirtintas 2015 m. kovo 10 d. direktoriaus įsakymo Nr.2-7. Įstaigos apskaitos politikoje taikomi būdai, kurie leidžia tiksliai ir teisingai fiksuoti vykdomas ūkines operacijas ir objektyviai atspindi finansinę būklę bei veiklos rezultatus. Biblioteka tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį vadovaujasi apskaitos principais, kurie yra nurodyti 1 VSAFAS Finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas. III. PASTABOS P.1. Atsargos- tai malkos Pilies, Smalininkų ir Baltraitiškių bibliotekų, kur sudaro Eur ir benzino likutis 80 Eur. P.2. Būsimosios sąnaudos sudaro prenumerata laikraščių, automobilio ir turto draudimas bei atliekų išvežimo paslaugos 2015 m. P.3. Gautinos sumos- tai išrašyta sąskaita-faktūra AB Lietuvos paštas už Armėniškių filiale elektros energijos suvartojimą per rugsėjo mėnesį AB Lietuvos pašto 40 Eur. P.4. Sukauptas gautinas sumas sudaro iš jų biudžeto kitoms išlaidoms kompensuoti ataskaitinio laikotarpio pabaigoje užregistruota sukauptų finansavimo pajamų suma Eur, iš valstybės biudžeto sukauptų finansavimo pajamų suma 455 Eur ir 186 Eur pravesta į biudžetą pajamos už atsitiktines paslaugas, ir nesusigrąžintos atgal. P.5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai- tai iš biudžeto gautų sumų likutis- 31 Eur, parama iš 2 % GPM 273 Eur, iš kitų šaltinių gauta parama Eur ir iš LR Kultūros ministerijos lėšos 137 Eur. P.6. Finansavimo sumos detalizuotos pagal 20-ojo VSAFAS 4 priedo formą (aiškinamojo rašto 1 priedas). P.7.Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: tiekėjams mokėtinos sumos 1545 Eur iš jų: AB Lesto 333 Eur už elektros energija rugsėjo mėnesio. Jurbarko - 64 Eur už komunalines paslaugas rugsėjo mėnesio. UAB Jurbarko vandenys 72 Eur už vandenį rugsėjo mėnesį. AB TEO Eur už ryšių paslaugas rugsėjo mėnesio. UAB Energijos tiekimas 221 Eur už elektros energiją rugsėjo mėnesio. UAB Energotiekimas 5 Eur už paslaugas rugsėjo mėnesio. UAB Tele2 26 Eur už ryšio paslaugas rugsėjo mėnesio.

3 VŠĮ Priešgaisrinių paslaugų garantas 17 Eur už Smalininkų signalizacijos priežiūrą III ketvirčio. UAB Asseco Lietuva 367 Eur už programos Libis priežiūrą III ketvirčio. UAB Gelvybė 189 Eur už benziną rugsėjo mėnesio. UAB Saugumas LT 28 Eur už GASS technine priežiūrą rugsėjo mėnesio. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras 46 Eur už ryšio paslaugas rugsėjo mėnesio. P.8. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai Eur, tai sudaro iš biudžeto mokėtinas darbo užmokestis Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis Eur, profsąjungos mokestis- 84 Eur, pagal vykdomus raštus- 197 Eur ir mokėtinas darbdavių socialinio draudimo įmokos Eur. Iš valstybės biudžeto mokėtinas darbo užmokestis 287 Eur, mokėtinos socialinio draudimo įmokos- 35 Eur, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 25 Eur ir mokėtinas darbdavių socialinio draudimo įmokos- 107 Eur. P.9. Sukauptos mokėtinos sumos- tai sukaupti atostoginiai Eur. P.10 Jurbarko viešosios veiklos rezultatų ataskaitoje pagrindinės veiklos kitas pajamas sudaro už atsitiktines paslaugas- 591 Eur ir už turto nuomą- 536Eur. P.11. Kitų paslaugų sąnaudų didžiausią dalį sudaro nurašyta prenumerata už 2015 m. III ketvirčius. Nebalansinė apskaita 1. Pateikiame detalią informaciją apie panaudos sutartis: Eil. Nr. Panaudos sutarčių pobūdis Sutarties terminas Turto vertė (Eurais) Galimybė pratęsti panaųdos sutartį Su kuo pasirašyta panaudos sutartis 1 Patalpos suskirstytos pagal sutarčių terminus 1.1 Patalpos Smalininkų, Žindaičių, Tamošių, Girdžių, Seredžiaus, Raudonės, Jurbarkų, Juodaičiių, Eržvilko bibliotekų nenumatyta Jurbarko 1.2 Patalpos Rotulių nenumatyta Jurbarkų darželis-

4 1.3 Patalpos Veliuonos 1.4 Patalpos Paulių 1.5 Patalpos Šimkaičių 1.6 Patalpos Veliuonos 1.7 Patalpos Pilies 1.8 Patalpos Pašaltuonio 1.9 Patalpos Klausučių 1.10 Patalpos Skirsnemunės ir Stakių bibliotekų 1.11 Patalpos Baltraitiškių 1.12 Patalpos Vadžgirio mokykla 606 nenumatyta Jurbarko nenumatyta Jurbarko nenumatyta Jurbarko nenumatyta Jurbarko nenumatyta Jurbarko nenumatyta Jurbarko nenumatyta Klausučių kultūros centras nenumatyta Jurbarko 3216 nenumatyta Jurbarko nenumatyta Jurbarko 2. Kompiuteriai ir jų

5 įranga suskirstyta pagal sutarčių terminus 2.1 Kompiuteriai ir jų įranga 2.2 Kompiuteriai ir jų įranga 2.3 Kompiuteriai ir jų įranga 3. Programinė įranga ir jos licencijos suskirstyta pagal sutarčių terminus 3.1 Programinė įranga ir jos licencijos 4. Atsargos suskirstytos pagal sutarčių terminus nenumatyta Jurbarko nenumatyta Jurbarko nenumatyta Jurbarko nenumatyta Jurbarko Atsargos nenumatyta Jurbarko Viso: Pateikiame informaciją apie nebalansinėse sąskaitose, užpajamuotą ūkinį inventorių kontrolės tikslais: Turto grupė Vertė, Eur Spaudiniai 263 Baldai 40065

6 Telefonai 699 Kompiuterinė technika 6126 Antspaudai 92 Gesintuvai Kiliminė danga 302 Kitas inventorius Viso: Visas nebalansinėse sąskaitose turtas yra užpajamuotas pagal materialiai atsakingus darbuotojus ir pagal buvimo vietą. Direkotrė Nijolė Masiulienė Parengė Vilma Vasiliauskienė, tel. (8 447) , el. p.