KLAUSIMYNAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2019 m.veiklai ĮSIVERTINTI PAGAL VEIKLOS SRITIS IR JŲ DALIS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KLAUSIMYNAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2019 m.veiklai ĮSIVERTINTI PAGAL VEIKLOS SRITIS IR JŲ DALIS"

Transkriptas

1 Institucijų, vykdančiųmokytojų ir švietimo pagalbąteikiančiųspecialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijostaisyklių 1 priedas KLAUSIMYNAS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2019 m.veiklai ĮSIVERTINTI PAGAL VEIKLOS SRITIS IR JŲ DALIS I. VERTINIMO SRITIS MOKYMOSI APLINKOS IR JOS DALYS 2. Internetas. Klausimai apie veiklos turinį Kiek kompiuterių su internetu naudojate klientų mokymui?(įrašykite skaičių) 6 Keliomis duomenų bazėmis naudojatės? (įrašykite skaičių)- Nereikia pildyti Mokamomis Nemokamomis Ar institucija turi interneto svetainę? X- taip (įrašykite adresą) - ne (pereikite prie 2.6klausimo) Institucijos interneto svetainėje klientai gali: X- rašyti atsiliepimus apie institucijos veiklą - rašyti atsiliepimus apie interneto svetainę X- registruotis į renginius - dalyvauti elektroninėse konferencijose X- kita (įrašykite)gali klausti Ar fiksuojamas apsilankiusiųjų interneto svetainėje? - taip X- ne Ar institucijoje įrengta interneto skaitykla? Nereikia pildyti - taip - ne (pereikite prie 2.15 klausimo) Interneto skaityklos personalas (įrašykite skaičių) Nereikia pildyti Nuolatiniai (etatiniai) darbuotojai Institucijos darbuotojai, turintys ir kitų pareigų Kiek darbo vietų skirta lankytojams naudotis internetu? (įrašykite skaičių) Nereikia pildyti Ar interneto skaityklos paslaugos lankytojams mokamos? Nereikia pildyti - mokamos - nemokamos Klausimo numeris

2 2 Interneto skaityklos darbo laikas (įrašykite): Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis Ar padedama lankytojams naudotis internetu? - konsultavimo paslaugą galima užsakyti iš anksto - konsultuojama nuolat - esant galimybei konsultuoja institucijos darbuotojai - lankytojai padeda vienas kitam Kokiomis priemonėmis stengiatės motyvuoti klientus naudotis internetu? - interneto svetainėje skelbiate mokytojams būtinai reikalingą medžiagą, prieinamą tik elektronine forma - skelbiate ugdymo įstaigose apie galimybę naudotis interneto skaitykla - kitomis priemonėmis informuojate apie interneto skaityklą (įrašykite)... Koks interneto skaityklos apkrovimas*? (nurodykite procentais) Kiek lankytojų aptarnauta interneto skaitykloje per ataskaitinį laikotarpį? (įrašykite skaičių) Iš viso (jei manote, kad tikslinga, išskaidykite į atskiras grupes) Institucijos darbuotojų Lektorių Institucijos renginių dalyvių Regiono švietimo darbuotojų Mokinių Kitų (įrašykite) Pastaba: *maksimalus skaityklos pajėgumas P=kompiuterių x (padauginti) skaityklos darbo valandų per savaitę. Šis sudaro 100 procentų. Suskaičiavus, kiek kompiuterių kokį valandų skaičiųper savaitę nebuvo naudojami (N), galima apskaičiuoti skaityklos apkrovimą: A=(P-N)x100% / P Kiek renginių vyko apie informacinių technologijų naudojimą? (išskirkite iš bendro seminarų, kursų ir paskaitų skaičiaus) Seminarai 3 Kursai Paskaitos 2 Ar institucija organizuoja mokymus nuotoliniu būdu? - taip X- ne (pereikite prie 2.18 klausimo)

3 Kiek renginių vyko nuotoliniu būdu? (išskirkite iš bendro seminarų, kursų ir paskaitų skaičiaus) Seminarai Kursai Paskaitos Ar tiriate klientų poreikius institucijoje naudotis interneto kaip mokymosi aplinkos paslaugomis? X- taip (įrašykite, kaip tiriate)neformalių pokalbių, įstaigų poreikių tyrimo metu - ne Seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai. Klausimai apie veiklos turinį Kokių sričių seminarų, kursų, paskaitų ir kitų renginių galite pasiūlyti klausytojams? pedagoginė sistema X- ugdymo tikslai ugdymo turinys X- ugdymo metodai X- mokytojo vaidmuo X- mokinio veikla X- mokymosi motyvacija X- vertinimas mokykla X- socialinė aplinka X-vadyba X- kita pagalba mokiniui, mokytojui, tėvams ir kitiems su vaikų ugdymu susijusiems asmenims švietimo sistema X- švietimo politika švietimo sistemos struktūra X- ugdymo turinys mokytojų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas mokymosi pasiekimų vertinimas (egzaminai, tarptautiniai tyrimai) Klausimo numeris

4 4 Kokiu skaičiumi skirtingų pavadinimų seminarų, kursų, paskaitų ir kitų renginių disponuoja institucija?(įrašykite skaičių) Seminarai iš viso šiuo metu yra 97 PPT komisjojs akredituotos programos Kursai 1 Paskaitos/ pranešimai 67 Konsultacijos mokytojų 6 grupėms Kursai tėvams 5 Prevencinių programų mokymai mokytojams Iš viso 180 Kiek seminarų, kursų, paskaitų ir kitų renginių mokytojams institucija organizavo per ataskaitinius metus? (įrašykite skaičių) Skaičius Valandų Dalyvių Seminarai Kursai Paskaitos ir pranešimai įvairiuose susirinkimuose, pasitarimuose ir kt. renginiuose, įskaitant ir renginius tėvams Kiti renginiai 1.Prevencinių programų,,zipio draugai,,,obuolio draugai,olweus seminarai mokytojams 2.Supervizijos 3. Mokykla tėvams ir auklėtojams 4.Vyresniųjų draugų Iš viso

5 Kiek seminarų, kursų, paskaitų vyko institucijos patalpose ir kiek klientų darbo vietose? Institucijos patalpose Klientų darbo vietose seminarai 9 66 kursai 3 Paskaitos/pranešimai Kokios seminarų dalyvių tikslinės grupės? Seminarų Valandų Dalyvių Ikimokyklinio ugdymo mokytojai Priešmokyklinio ugdymo mokytojai Kartu su ikimokykli nio Pradinio ugdymo mokytojai Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai Specialiojo ugdymo pedagogai, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugd. Mokytojai, kiti švietimo pagalbos specialistai Profesinio rengimo mokytojai Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai Mokyklų bendruomenės, komandos,įvairūs mokytojai Apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai Iš viso Kita (įrašykite) Zipio draugai, Ankstyvosios intervencijos, Olweus

6 6 Kokios kursų dalyvių tikslinės grupės? Ikimokyklinio ugdymo mokytojai. Priešmokyklinio ugdymo mokytojai Pradinio ugdymo mokytojai Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai, neformaliojo švietimo mokytojai Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai Specialiojo ugdymo pedagogai Profesinio rengimo mokytojai Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai ir kt. Mokyklų bendruomenės, komandos Apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai Kita kursai tėvams Kursų 1 (3 grupės) Valandų Dalyvių Kokios paskaitų,pranešimų, konsultacijų dalyvių tikslinės grupės? Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir specialieji pedagogai Pradinio ugdymo mokytojai Pagrindinių ir vidurinių mokyklų dalykų mokytojai Mokyklų (gimnazijų) vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą Paskaitų, pra-nešimų, konsultacijųs kaičius Valan dų skaičiu s akad organizuojančių skyrių vedėjai, mokytojai Švietimo pagalbos specialistai Profesinio rengimo mokytojai Neformaliojo vaikų švietimo mokytojai Mokyklų bendruomenės, komandos, dalyvaujant mokinių tėvams Apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai Kita tėvai, mokytojų/auklėtojų padėjėjai, Olweus patyčių prevencijos diegimas Dalyvių

7 7 Seminarų, kursų, paskaitų kitų renginių lektoriai Seminarų Kursų Institucijos darbuotojai Mokytojai praktikai 23 Aukštųjų mokyklų ir mokslo 5 institucijų mokslininkai, dėstytojai Lektoriai iš užsienio šalių 1 5 Ministerijų, apskričių 2 2 viršininkų, savivaldybių administracijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojai Mokyklų vadovai, jų 13 pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjaikomandoje su mokytojais praktikais Kitų švietimo organizacijų 3 atstovai Paskaitų Kas lemia lektoriaus pakvietimą? Įvertinkite balais nuo 0 iki 4 (4 svarbiausia) Klientų pageidavimai 4 Tematika 4 Finansinės galimybės 4 Ministerijų, apskričių viršininkų, savivaldybių 2 administracijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojų rekomendacijos Ankstesnių renginių dalyvių nuomonė 3 Institucijos vadovo nuomonė 3 Kitų institucijų rekomendacijos 3 Kita (įrašykite)

8 Kokius reikalavimus keliate lektoriui? Įvertinkite balais nuo 0 iki 4 (4 svarbiausia) Žino naujausius edukologijos mokslo pasiekimus, 4 ypač naujuosius mokymosi dalykus Žino naujausius švietimo teisės aktus 3 Moka sudominti auditoriją 4 Turi turtingą pedagoginę praktiką 4 Pateikia įdomius pedagoginių eksperimentų rezultatus 3 Uždega žmones veiklai ir tolimesniam tobulėjimui 4 Sugeba įtraukti dalyvius į kūrybinį darbą seminaro 4 metu Kita (įrašykite) aukšta kompetencija 4 Ar renkate grįžtamąją informaciją apie seminarų, kursų, paskaitų kokybę? X- taip, neformaliai iš klausytojų ir iš lektorių - taip, tik iš klausytojų - taip, tik iš lektorių - nerenkame Kokiu būdu sužinote, kaip klientai panaudoja seminaruose, kursuose, paskaitose ir kituose renginiuose įgytą patirtį ir žinias? atliekami tyrimai X informacija renkama neformaliuoju būdu tuo nesidomime (pereikite prie 4 dalies) kita sužinome metodinių būrelių, vadovų pasitarimuose, metodinių dienų metu Kaip klientai įgytą patirtį ir žinias panaudoja savo veikloje? - dauguma sėkmingai panaudoja savo veiklos tobulinimui X- dalis sėkmingai panaudoja savo veiklos tobulinimui - tik nedidelė dalis įgytą patirtį ir žinias naudoja savo veiklos tobulinimui - nenaudoja Gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas. Klausimai apie veiklos turinį Ar keitimasis gerąja patirtimi institucijoje yra reglamentuotas dokumentais? X - taip, direktoriaus patvirtintas kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimo tvarkos aprašas, kuriame atsispindi ir gerosios patirties dalijimosi sklaidos tvarka m tvarkos keisis ( bus atskiros) -- ne Klausimo numeris

9 Keitimosi gerąja patirtimi sritys: X- pedagoginė sistema X- ugdymo tikslai X- ugdymo turinys X- ugdymo metodai X- mokytojo vaidmuo X- mokinio veikla X- mokymosi motyvacija X- vertinimas X- mokykla X- organizacijos kultūra X- mikroklimatas X- socialinė aplinka X- vadyba X- švietimo sistema X-švietimo politika - švietimo sistemos struktūra X- ugdymo turinys mokytojų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas X- mokymosi pasiekimų vertinimas X- kita-pagalbos specialiųjų poreikių vaikams teikimas Keitimosi gerąja patirtimi renginių ir dalyvių pagal formas per ataskaitinį laikotarpį(įrašykite skaičių) Formos Dalyvių Gerosios patirties seminarai (išskirkite iš bendro seminarų skaičiaus) Renginių Atviros pamokos Parodos Iš jų: autorinės teminės Konferencijos Apskriti stalai, diskusijos Gerosios patirties leidiniai Straipsniai spaudoje 8 Mokytojų kūrybos vakarai Kita miesto metodinės dienos, metodinių būrelių pasitarimai

10 Kaip organizuojamas keitimosi gerąja patirtimi procesas? Skleidžiančiojo patirtį suradimas: X- norintieji pasidalinti savo patirtimi kreipiasi į instituciją X- institucija ieško norinčiųjų pasidalinti patirtimi Priimančiojo patirtį suradimas: X- norintieji sužinoti apie kitų patirtį kreipiasi į instituciją X- institucija ieško norinčiųjų sužinoti apie kitų patirtį Kaip institucija tiria keitimosi gerąja patirtimi kokybę? - organizuojamos apklausos (anketavimas) X- neformaliuoju būdu X- kita (įrašykite) kviečia vertinti interneto svetainėje Ar kaupiamas edukacinės patirties bankas? Edukacinės patirties banko priemonės saugojamos pas pačius pranešėjus Kokia laikmenų forma kaupiamas edukacinės patirties bankas?(įrašykite skaičių) Popierinių Elektroninių Vaizdajuosčių Kita (įrašykite) - 10 sąrašas skelbiams PPT interneto svetainėje Ar vedama klientų, besinaudojančių edukacinės patirties banko paslaugomis, apskaita? - taip X- ne(pereikite prie 4.10 klausimo) Kiek klientų pasinaudojo edukacinės patirties banku per ataskaitinį laikotarpį? (įrašykite skaičių) Iš viso (jei manote, kad nefiksuota tikslinga, išskaidykite į grupes) Institucijos darbuotojų Lektorių Institucijos renginių dalyvių Regiono švietimo darbuotojų Mokinių Kitų (įrašykite)... Kas institucijoje vykdo gerosios ir/ar pažangiausiosios patirties atranką edukacinės patirties bankui? X- institucijos darbuotojai pasiūlo X mokytojai praktikai - mokslininkai - nepriklausomi ekspertai X- kiti Ar tiriate, kaip diegiama edukacinės patirties banke sukaupta patirtis? - taip X- ne

11 5. Konsultavimas. 11 Klausimai apie veiklos turinį Kokių sričių konsultacijas teikiate? (įrašykite konsultacijų skaičių) Konsultacijų sritys, kurios atitinka įsivertinimo klausimus 1. Pedagoginės psichologinės konsultacijos tarnyboje ir švietimo įstaigose, neskaičiuojant konsultacijų telefonu 2. Dėl gerosios patirties sklaidos ir kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo Ar vedama konsultacijų apskaita? X- taip, pedagoginių ir psichologinių. - ne Konsultacijų mokytojams ir kitiems specialistams bei tėvams (globėjams) 1567 Kiek asmenų (tėvų, mokytojų, kitų specialistų) konsultuota per ataskaitinį laikotarpį?(įrašykite skaičių) Iš viso (jei manote, kad dėl vaiko ugdymo problemų-502 tikslinga, išskaidykite į grupes) Mokytojų 56 Mokyklų vadovų, jų 43 pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų Mokinių tėvų 391 Kitų (įrašykite) VTAS, SPC 12 atstovų Kiek organizacijų konsultuota per ataskaitinį laikotarpį? (įrašykite skaičių) Iš viso (jei manote, kad 36 tikslinga, išskaidykite į grupes) Bendrojo ugdymomokyklų 17 Ikimokyklinio ugdymo 13 mokyklų Neformaliojo vaikų švietimo 3 mokyklų Kitų (įrašykite) Šeimos 3 centro, VTAS, SPC 206 Klausimo numeris

12 Ką kviečiate konsultantais? X- institucijos darbuotojus - mokytojus praktikus - aukštųjų mokyklų mokslininkus, dėstytojus - užsienio šalių mokslininkus - apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojus mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai kiti (įrašykite) Kokius reikalavimus keliate konsultantui? Įvertinkite balais nuo 0 iki 4 (4 svarbiausia) Moka aptikti probleminės situacijos priežastis 4 Moka įgalinti patį žmogų ar organizaciją spręsti savo 4 problemą Konsultantas aktyviai dalyvauja sprendžiant problemą 3 Geba bendrauti, išklausyti 3 Kita (įrašykite) išmano probleminę sritį ir turi 4 reikiamus bendravimo gebėjimus Kada teikiamos konsultacijos? (pažymėkite tipiškiausią atvejį) kliento pageidaujamu laiku institucijos nustatytu laiku X- šalims susitarus - kitu laiku (įrašykite)... Ar esate parengę konsultacijų efektyvumo vertinimo kriterijus? taip X -ne Kaip kinta konsultacijų? X- didėja - mažėja - nekinta Kiek apytiksliai klientų nurodo, jog konsultacijos duoda naudos? (nurodykite procentais) 85 proc. 5.10

13 6. Projektinė veikla ir partnerystės tinklai. 13 Klausimai apie veiklos turinį Klausimo numeris Kokiuose projektuose dalyvauja institucija? Regioniniai ir/ar lokaliniai Projektų Projektų partnerinių organizacijų 1 (pateiktas 2019 m., bus vykdomas 2020 m) Šalies 4 2 Tarptautiniai 1 4 Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai Iš viso švietimo įetaigų įtraukta Institucijos vaidmenys projektinėje veikloje Įvertinkite balais nuo 0 iki 4 (4 dažniausiai) Vykdo savo organizacijos parengtus projektus 1 Realizuoja projektus kaip partneris 4 Skleidžia informaciją apie projektus 4 Padeda rasti partnerius 2 Organizuoja projekto rengimą 0 Konsultuoja rengiant ir realizuojant projektus 3 Koordinuoja projektus 0 Vertina projektus ir jų vykdymą 0 Kita projekto dalyvis 4 Kokie institucijos per ataskaitinį laikotarpį vykdomų projektų tikslai? X- tobulinti mokyklos kaip organizacijos veiklą X- tobulinti mokytojo kompetenciją X- išmokyti mokytojus dirbti komandoje - pripratinti prie projektinio darbo režimo X- išmokyti numatyti veiklos perspektyvą bei planuoti savo veiklą, derinant ją su kitų veikla X- išmokyti žmones kurti partnerystės tinklus ir juose veikti - išmokyti žmones priimti kultūrinę įvairovę - kita (įrašykite)

14 14 Ką davė projektai, kuriuose dalyvavo institucija? - pagerintas institucijos materialinis aprūpinimas X- pakilo institucijos darbuotojų kompetencija - pakilo institucijos renginių kokybė X- padidėjo institucijos renginių apimtys X- užmegzti partnerystės ryšiai su kitomis institucijomis X- Lietuvoje X- užsienyje - kita (įrašykite)... Kokio masto partnerystės tinkluose dalyvaujate? (įrašykite skaičių) Regioninių ir/ar lokalinių 1 Šalies 4 Tarptautinių 1 Iš viso 6 Kokio pobūdžio partnerystės tinkluose dalyvaujate?(įrašykite skaičių) Oficialiuose (pavyzdžiui, sudarytuose ir 4 patvirtintuose Europos Sąjungos, Lietuvos švietimo projektuose) Formaliuose (sudarytuose pačių organizacijųiniciatyva, tačiau nepagrįstų kokiais nors finansuojamais projektais) Neformaliuose (susidariusiuose institucijai 2 bendraujant su dalykiniais partneriais, tačiau šių santykių neformalizuojant partnerystės tinklo sukūrimo dokumentais) Iš viso Kiek organizacijų paskatinote dalyvauti projektuose?(įrašykite skaičių) Ką davė projektai šioms organizacijoms? - organizacijos pagerino materialinę bazę X- prasiplėtė (kai kurių) organizacijos narių kompetencijos - organizacijos struktūra pasidarė efektyvesnė X- atsirado galimybės naujai organizacijos veiklai X- užmegzti partnerystės ryšiai su organizacijomis X- Lietuvoje X- užsienyje - kita (įrašykite)... Kiek pavienių asmenų paskatinote dalyvauti projektuose? (įrašykite skaičių) Ką davė projektai šiems asmenims? X- įgijo naujų kompetencijų X- patobulino turimas kompetencijas X- praplėtė akiratį - kita (įrašykite)

15 15 Pastaruoju metu institucijos dalyvavimas projektuose ir partnerytės tinkluose X- aktyvėja - nekinta -silpnėja Ar tiriamas projektinės veiklosefektyvumas? x- taip (nurodykite, kaip tiriamas) refleksija, anketos II. VERTINIMO SRITIS VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS IR JOS DALYS 8. Vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas. Klausimai apie veiklos turinį Koks yra institucijos vadovo išsilavinimas? Aukštasis universitetinis Ar institucijos vadovas turi kvalifikacinį ar mokslinį laipsnį? X- magistro - daktaro Ar institucijos vadovas turi vadybinės patirties? x- taip - ne Kaip dažnai institucijos vadovas tobulina savo kvalifikaciją? (pažymėkite + atitinkamame langelyje) Vadybinę Pedagoginę Andragoginę Kitą psichologinę Dažniau kaip kartą X X X X per pusmetį Kartą per metus Rečiau nei kartą per metus Kaip institucijoje dažniausiai priimami strateginiai sprendimai? sprendimus priima institucijos vadovas sprendimai priimami institucijos vadybininkų grupėje X- dalyvaujant visiems institucijos darbuotojams strateginius sprendimus dažniausiai priima aukštesnės institucijos Kuri darbo forma, Jūsų manymu, yra efektyvesnė institucijoje? - individualus darbas - darbas grupėmis/komandinis darbas X- vienodai efektyvios abi darbo formos Ar institucijoje tiriami personalo mokymosi poreikiai? X- taip - ne Klausimo numeris

16 16 Kieno iniciatyva institucijos darbuotojai dažniausiai tobulina kvalifikaciją? X- savo asmenine - institucijos vadovų Ar darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas planuojamas ir koordinuojamas? X- taip - ne Kaip skatinamas personalo kvalifikacijos tobulinimas? X- skatinamas materialiai X- sudarant sąlygas mokytis X- skatinant moraliai - kita (įrašykite)... Ar institucijos vadovas ir darbuotojai rengia savo kompetencijos aplankus (portfelius)? X- vadovas X- darbuotojai Kokios specialios veiklos, skirtos organizaciją reprezentuoti klientams, imasi institucija? X- projektų pradžios ir pabaigos renginiai X- tradicinės šventės X- tradiciniai vizitai pas klientus X- institucija savo interneto svetainę laiko svarbiu įvaizdžio formavimo veiksniu X- rimtai rūpinasi centro funkciniu-estetiniu vaizdu X- rengia savo organizacijos ir jos siūlomų paslaugų bukletus, lankstinukus ir kitą medžiagą - kita (įrašykite)... Ar kurti institucijos įvaizdį kviečiami specialistai? X- taip (įrašykite)... ne Planavimas ir administravimas. Klausimai apie veiklos turinį Kokius planus ir kokiam laikotarpiui rengiate? (įrašykite) X- strateginis 3 metams X- metinis kalendoriniams metams X- renginių salės užimtumo per mėnesį X- mėnesių veiklos planai Kokie yra institucijos nuostatuose suformuluoti tikslai, uždaviniai, funkcijos? X- suformuluoti remiantis strateginiais švietimo sistemos dokumentais X- institucijos tikslai, uždaviniai ir funkcijos suformuluoti, remiantis steigėjo tikslais ir uždaviniais X- institucija formulavo savus tikslus, uždavinius, funkcijas Klausimo numeris

17 17 Ar darbuotojai supažindinti ir savo veikloje vadovaujasi šiais dokumentais? Institucijos vadovo ir darbuotojų pareiginiais X- taip nuostatais - ne Institucijos darbo tvarkos taisyklėmis X- taip - ne Kokiu tikslu rengiamos veiklos ataskaitos? - atsiskaityti klientams X- atsiskaityti steigėjui X- savianalizei ir problemų identifikavimui - institucijos reklamai X- viešam veiklos pristatymui - ataskaitų nerengiame Kaip dažnai rengiamos veiklos atskaitos? X- už kalendorinius metus - už mokslo metus X- kita aukštesnėms institucijoms paprašius, pageidaujant įstaigos vadovui Ar savo veikloje institucija akcentuoja kokią nors specifinę tematiką ar veiklos sritį? X- taip, savo veikloje akcentuojame (įrašykite): Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas Gabiųjų vaikų atpažinimas ir ugdymas Mąstymo lavinimas ir emocinio intelekto ugdymas Žalingų įpročių ir patyčių prevencija Krizinių ir probleminių situacijų valdymas mokykloje Profesinis konultavimas - ne, visoms sritims skiriamas vienodas dėmesys Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų vadyba. Klausimai apie veiklos turinį Ar programų vertinimas institucijoje reglamentuotas dokumentais? X- taip - ne Kas inicijuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių programų kūrimą? X- pati institucija - Švietimo ir mokslo ministerija - apskrities viršininko ar savivaldybės administracijos švietimo padalinys X- mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai X- mokytojai - kiti (įrašykite)... Klausimo numeris

18 18 Kokiu skaičiumi mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių (seminarų)programų disponuoja institucija?(įrašykite skaičių) Iš viso 75 Iš jų: 59 Akredituotų Prilygintų akredituotoms Kas rengė institucijos įgyvendinamų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių-seminarųprogramas?(įrašykite skaičių) Mokytojų kvalifikacijos Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo renginių tobulinimo renginių (seminarų) programos (seminarų, kursų, paskaitų) nacionalinio lygmens programos Institucijos darbuotojai 6 darbuotojai 6 programs 1 Mokytojai 19mokytojų 16 programų Mokyklų vadovai, jų 6vadovai,13 programų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai Mokslininkai 2 mokslininkai 2 programas Ministerijų,apskričių 4 viršininkų,savivaldybių administracijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojai Komandos 9programų rengė vadovai ir mokytojai Kiti (įrašykite)... 5 Iš viso 51 1 Kas ekspertuoja institucijos įgyvendinamasprogramas? Įvertinkite balais nuo 0 iki 4 (4 dažniausiai) Institucijos darbuotojai 4 Mokytojai 0 Mokyklų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, 0 ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai Mokslininkai 0 Apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų 0 švietimo padalinių darbuotojai Ekspertų grupė 0 Kiti(įrašykite)

19 19 Kaip institucija tiria realizuojamų programų efektyvumą? X- sprendžia pagal programoje dalyvavusių klientų skaičių X- atlieka klientų specialias apklausas apie konkrečios programos naudingumą X- analizuoja pateiktos programos turinį - efektyvumo specialiai netiria Ar dažnai turimos programos tobulinamos? - reguliariai, tam skiriamas nuolatinis dėmesys X- tobulinamos tik tada, kai išaiškėja toks klientų poreikis tai nėra daroma, tik kuriamos naujos programos, o senų atsisakoma Kas sąlygoja parengtų programų tobulinimą? X- klientų poreikių tyrimas X- siekis tobulinti savo veiklą -Švietimo ir mokslo ministerijos specialistų rekomendacijos - apskrities viršinko ar savivaldybės administracijos švietimo padalinio rekomendacijos X- nuolat kintanti aplinka - kita (įrašykite)... Kaip institucija reklamuoja savo siūlomas programas? X- skelbimais savivaldybių švietimo padaliniams, mokykloms - skelbimais pedagoginėje ir kitoje spaudoje X- skelbia informaciją savo interneto svetainėje - specialios reklaminėmis akcijomis (lankstinukai, specialūs leidiniai) X- kita (įrašykite) asmeniškai bendraujant su įstaigų vadovais, metodinių būrelių pirminikais, projekto Lydrerių laiks3 komanda