TEISMŲ PRAKTIKA. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "TEISMŲ PRAKTIKA. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis"

Transkriptas

1 TEISMŲ PRAKTIKA Lietuvos Aukščiausiojo Teismo biuletenis TU R IN Y S 1. LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS PLENARINĖS SESIJOS NUTARIMAS, IŠPLĖSTINIŲ SEPTYNIŲ TEISĖJŲ I I TRIJŲ TEISĖJŲ KOLEGIJŲ NUTARTYS CIVILINĖ TEISĖ Paveldėjimo teisė 1.1. Dėl paveldėjimo teisių pirkimo-pardavimo sutarties dalyko ir šios sutarties teisinės kvalifikacijos... 9 Prievolių teisė 1.2. Dėl turtinės žalos, grindžiamos neteisėtais teisėsaugos institucijų pareigūnų veiksmais baudžiamojo proceso metu, atlyginimo išteisintam asmeniui Dėl savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių, sudarytų iki 2002 m. gruodžio 31 d., sąlygų ir nutraukimo tvarkos Dėl Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 40 ir 47 straipsnių, reglamentuojančių paprastojo vekselio pateikimo apmokėti bei pranešimo dėl vekselio neapmokėjimo pateikimo tvarką, aiškinimo ir taikymo; dėl vekselio laiduotojo prievolės pasibaigus vekselio davėjui kaip juridiniam asmeniui Dėl Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos 23 straipsnio 4 dalies, 37 straipsnio nuostatų aiškinimo ir taikym o Dėl krovinio vežėjo pareigų pagal krovinio vežimo sutartį, atsakomybės, kai krovinys perduotas ne važtaraštyje nurodytam gavėjui, ir iš jo priteistinų procesinių palūkanų Dėl atsakingo už kapavietės priežiūrą asmens sutikimo, statant kapavietėje paminklą, reikalingumo

2 VIEŠIEJI PIRKIMAI 1.8. Dėl tiekėjų, viešajame pirkime dalyvaujančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu, teisės kreiptis j teismą Įgyvendinimo Dėl ginčų, kylančių iš teisinių santykių vykdant (keičiant sutarties nuostatas) viešojo pirkimo sutartis, arbitruotinumo Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo ir teismo įgaliojimų apimties nagrinėjant ginčus dėl perkančiosios organizacijos sprendimų Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų įsigyjant papildomus darbus ir jos neteisėtų veiksmų padarinių tenkinant ieškovo reikalavimą Dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, kuriais remiantis eksperto išvadomis buvo pakartotinai įvertinta tiekėjo pasiūlymo atitiktis, teisėtumo; dėl pavėluoto eksperto pasikvietimo to nenurodžius pirkimo sąlygose; dėl eksperto ir Viešojo pirkimo komisijos galių santykio CIVILINIS PROCESAS Dėl CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkto aiškinimo BANKROTO TEISĖ Dėl kreditoriaus teisių ir skolininko bei laiduotojo prievolės apimties, skolininkui iškėlus bankroto bylą; dėl laidavimo ir įkeitimo santykio, kai skolininkui iškeliama bankroto byla; dėl laiduotojo prievolės apimties, kai kreditoriaus (įkaito turėtojo) reikalavimas liko nepatenkintas dėl skolininko bankroto byloje susidariusių bankroto administravimo išlaidų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo Česlovo Jokūbausko atskiroji nuomonė dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimo civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/ Dėl juridinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, dalyvio teisės paduoti atskirąjį skundą dėl nutarties iškelti bankroto bylą Dėl kreditorių teisės gauti informaciją apie bankroto bylos eigą ĮMONIŲ RESTRUKTŪRIZAVIMAS Dėl restruktūrizavimo plano tvirtinimą reglamentuojančių Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatų aiškinimo ir taikym o...235

3 2. LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS PLENARINIŲ SESIJŲ, IŠPLĖSTINIŲ SEPTYNIŲ TEISĖJŲ IR TR IJŲ TEISĖJŲ KOLEGIJŲ NUTARTYS BAUDŽIAMOJI TEISĖ 2.1. Juridinio asmens baudžiamoji atsakomybė (BK 20 straipsnis) Būtinoji gintis (BK 28 straipsnis) Bausmės skyrimas už kelias nusikalstamas veikas (BK 63 straipsnis). Viešosios tvarkos pažeidimas (BK 284 straipsnis). Pasipriešinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui (BK 286 straipsnis) Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis (BK 95 straipsnis) Sukčiavimas (BK 182 straipsnis) Sukčiavimas (BK 182 straipsnis). Netikrų vertybinių popierių pagaminimas, laikymas arba realizavimas (BK 213 straipsnis) Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla (BK 202 straipsnis). Neteisėtas vertimasis komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla (ATPK 173 straipsnis) Melagingi parodymai (BK 235 straipsnis). Melagingas įskundimas ar pranešimas apie nebūtą nusikaltimą (BK 236 straipsnis) Teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas (BK 245 straipsnis) Savavaldžiavimas (BK 294 straipsnis) Disponavimas suklastotu dokumentu (BK 300 straipsnis) , Antspaudo, spaudo ar dokumento pagrobimas arba pagrobtojo panaudojimas (BK 302 straipsnis) BAUDŽIAMOJO PROCESO TEISĖ Aplinkybės, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas (BPK 3 straipsnis) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų Rimanto Baumilo, Olego Fedosiuko, Gintaro Godos, Tomo Šeškausko atskiroji nuomonė dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinės sesijos 2011 m. lapkričio 10 d. nutarties baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-444/

4 2.14. Teisė į teisingą bylos nagrinėjimą (Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnis). Nusikalstamą veiką imituojantys veiksmai (BPK 159 straipsnis, Operatyvinės veiklos įstatymo 12 straipsnis) ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ TEISENA Asmens, kurio turtas gali būti konfiskuojamas, procesinės teisės (ATPK 249 straipsnis, straipsnio 2 punktas, BPK 312 straipsnio 4 dalis) LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISMŲ PRAKTIKOS APŽVALGOS Ieškinio trūkumų šalinimą reglamentuojančių teisės normų taikymo teismų praktikoje apžvalga Teismų praktikos sukčiavimo baudžiamosiose bylose (Baudžiamojo kodekso 182 straipsnis) apžvalga EUROPOS ŽMOGAUS TEISIŲ TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS Teisėsaugos pareigūnų jėgos panaudojimo aspektai teisės į gyvybę apsaugos kontekste Sprendimo byloje GIULIANI ir GAGGIO prieš Italiją santrauka Sprendimo byloje WASILEWSKA ir KALUCKA prieš Lenkiją santrauka Sprendimo byloje MAKARATZIS prieš Graikiją santrauka Sprendimo dėl priimtinumo byloje HEIKKINEN prieš Suomiją santrauka Sprendimo byloje GOLUBEVA prieš Rusiją santrauka EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMO SPRENDIMŲ SANTRAUKOS 2005 m. gegužės 11d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 aiškinimas pagal aktualią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau - ESTT) praktiką

5 Sprendimo Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs ev vs. Plus Warenhandelsgesellschaft mbh (C-304/08) santrauka Sprendimo Telekomumkacja Polska SA w Warszawie (C-522/08) santrauka Sprendimo Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG vs. Österreich -Zeitungsverlag GmbH (C-540/08) santrauka Sprendimo Konsumentombudsmannen vs. Ving Sverige AB (C -122/10) santrauka