AB Energijos skirstymo operatorius 2020 m. finansiniai ir veiklos rezultatai

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "AB Energijos skirstymo operatorius 2020 m. finansiniai ir veiklos rezultatai"

Transkriptas

1 AB Energijos skirstymo operatorius 22 m. finansiniai ir veiklos rezultatai

2 Pagrindiniai finansiniai rodikliai ,9 Pajamos, mln. EUR 15,8% EBITDA, mln. EUR 37,1% 484,8 219 m. 22 m Grynasis pelnas, mln. EUR 12,5% 69,5 34,3 219 m. 22 m. Koreguota EBITDA*, mln. EUR 1,2% EBITDA bei grynojo pelno didėjimui 22 m. įtakos turėjo: 1. reguliuojančios institucijos patvirtintos vidutiniškai 11 proc. didesnės elektros energijos persiuntimo paslaugos kainos; 2. 7,7 proc. didesnis persiųstos elektros energijos kiekis buities klientams, atsvėręs 3,4 proc. mažesnį persiųstos elektros energijos kiekį komerciniams klientams, lyginant su ankstesniais metais; 3. Vidutiniškai 24 proc. mažesnės elektros įsigijimo kainos. Elektra perkama garantinio tiekimo ir technologinių reikmių tikslais ,6 184, ,5 198,9 Koreguota EBITDA didėjo dėl didėjančios turto bazės ir efektyvios veiklos. 219 m. 22 m. 219 m. 22 m. *Koreguotos EBITDA rezultatas apskaičiuojamas pridedant ankstesnių laikotarpių reguliuojamos veiklos pajamų perskaičiavimo įtaką (nustatyta Komisijos nutarimais) ir atimant einamaisiais metais susidariusį skirtumą tarp Komisijos leistinos ir Vadovybės vertinimu apskaičiuotos investicijų grąžos. bei įvertinant kitus netipinius įprastos veiklos, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Taip pat, koreguojant EBITDA yra papildomai įvertinama korekcija dėl pasikeitusios NV pajamų apskaitos reikalavimų (15 TFAS). Vadovybės vertinimu Koreguotos EBITDA rodiklis tiksliau atspindi įmonės rezultatus ir leidžia geriau palyginti rezultatus tarp laikotarpių, nes parodo kiek įmonė faktiškai uždirbo ataskaitiniais metais, eliminuojant Komisijos nustatytos leistinos ir faktinės praėjusių laikotarpių investicijų grąžos skirtumus, kurie gali turėti tiek teigiamos, tiek neigiamos įtakos einamųjų metų rezultatams. Koreguotos EBITDA rodiklis nėra išskaičiuojamas iš finansinių ataskaitų.

3 Turtas, nuosavybė ir įsipareigojimai ,8 1 76,6 7, ESO turtas, mln. EUR 3,3% 1 763,5 81, , ,4 9, Kitas trumpalaikis turtas Pinigai ir jų ekvivalentai Ilgalaikis turtas 94,9 proc. Bendrovės turto sudaro ilgalaikis turtas. Ilgalaikis turtas ataskaitiniu laikotarpiu padidėjo 2,5 proc. 22 m. gegužės 31 d. buvo atliktas dujų segmento turto atsiperkamosios vertės patikrinimas, kurio metu buvo nustatytas dujų verslo segmentui priklausančio ilgalaikio materialaus turto vertės sumažėjimas (6,327 mln. EUR) Nuosavybė ir įsipareigojimai, mln. EUR 1 76,6 37, 735,7 3,3% 1 763,5 151,9 946, 663,9 665, Trumpalaikiai įsipareigojimai Ilgalaikiai įsipareigojimai Nuosavas kapitalas Grynoji finansinė skola, mln. EUR 657,7 3,5% 68, Dalis Bendrovės trumpalaikių paskolų ( mln. EUR) buvo perrašyta į ilgalaikes. Grynoji finansinė skola neženkliai augo. Tokį pokyti lėmė investicijų apimtys ir dividendų už 219 m. rezultatus mokėjimai.

4 Pajamos Pajamos, mln. EUR 5 15,8% ,9 484,8 22 m. ESO pajamos siekė 484,8 mln. eurų, tai 15,8 proc. daugiau nei 219 m. Teigiamos įtakos Bendrovės pajamoms, lyginant su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu, turėjo 7,7 proc. didesnis persiųstos elektros energijos kiekis buities klientams, atsvėręs 3,4 proc. mažesnį persiųstos elektros energijos kiekį komerciniams klientams, lyginant su ankstesniais metais. 219 m. 22 m. ESO pajamų struktūra 2,1%4,% Elektros persiuntimo pajamos 3,7% 7,5% 82,7% Dujų paskirstymo pajamos Elektros garantinio tiekimo pajamos Naujų klientų prijungimas Kitos pajamos Pagrindinis ESO pajamų šaltinis elektros energijos persiuntimas. 22 m. persiuntimo pajamos sudarė 82,7 proc. Bendrovės pajamų.

5 Sąnaudos ,7 374,6 81,6 98,2 Sąnaudos, mln. EUR 5,4% 394,9 82,7 15,9 186,1 194,5 219 m. 22 m. 15,9 98,2 2, 3,9 7,9% 3,2 9,7 9,1 14,8 15,5 21,7 46, 24,8 51,4 219 m. 22 m. 11,7 Kitos sąnaudos Nusidėvėjimas ir amortizacija Veiklos sąnaudos Elektros, gamtinių dujų ar susijusių paslaugų pirkimai Veiklos sąnaudos, mln. EUR 2, Nuoma ir kom. paslaugos Transporto sąnaudos Telekomunikacijos ir IT Kitos sąnaudos Remonto ir tech. priežiūros sąnaudos Išmokos darbuotojams ir susijusios soc. dr. įmokos 22 m. sąnaudos augo 2,3 mln. EUR ( 5,4 proc) dėl suformuoto dujų verslo segmentui priklausančio ilgalaikio materialaus turto vertės sumažėjimo (6,327 mln. EUR). Elektros, gamtinių dujų ar susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos 22 m. sudarė 194,5 mln. eurų. Palyginti su 219 m., jos augo 4,5 proc. tam įtaką turėjo 2,6 % išaugusi elektros energijos perdavimo kaina. 22 m. veiklos sąnaudos siekė 15,9 mln. eurų 7,9 proc. daugiau nei per 219 m. Išmokos darbuotojams ir susijusios socialinio draudimo įmokos augo 11,7 proc. pagrinde dėl didesnių priemokų darbuotojams eliminuojant audros LAURA padarinius bei mažesnio darbo užmokesčio kapitalizavimo (vykdyta mažiau investicinių projektų). Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos augo 14,2%, dėl didesnių remontų apimčių bei ankstesnio lapkričio gruodžio remontų darbų užbaigimo (planuota įvykdymo data buvo 221 m.).

6 Investicijos, mln. EUR ,2 5, , 7, -22,5% 14,4 6,1 21,4 9,6 8 79,1 54, ,4 49, 219 m. 22 m. Elektros skirstymo tinklo atnaujinimas Elektros skirstymo tinklo plėtra Dujų sistemų rekonstrukcija Kita (IT, valdymo sistemos ir kt.) Dujų sistemų plėtra Per 22 m. ESO investicijos į elektros ir gamtinių dujų skirstomuosius tinklus siekė 14,4 mln. eurų ir buvo 22,5 proc. mažesnės nei per 219 m., kai sudarė 181,2 mln. eurų. Investicijų pokytį lėmė sumažėjusios naujų vartotojų prijungimo prie tinklo sąnaudos (tinklo plėtra).

7 Paskirstyti kiekiai Elektra, TWh Dujos, TWh 1, 9,,% 8, 7, 1,3% 8, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 9,55 9,55 4, 3, 6,97 7,6 3, 2, 1, 2, 1,, 219 m. 22 m., 219 m. 22 m. Persiųstos elektros energijos kiekis per 22 m. Išliko nepakitęs lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. 22 m. ESO skirstomaisiais dujotiekiais transportavo apie 1,3 proc. daugiau nei 219 m. Dujų skirstymo apimčių padidėjimui 22 m. didžiausią įtaką turėjo žemesnė vidutinė oro temperatūra gruodžio mėnesį palyginus su 219 m. tuo pačiu laikotarpiu.

8 min. kartai Elektros energijos patikimumo rodikliai ,79 45,18 SAIDI 3,26 27,67 127,2 41,18 25,3 21,98 18,1 12,98 SAIDI 219 m. SAIDI 22 m. "Force majeure" Išorinio poveikio Operatoriaus atsakomybė Nenustatytos 4,33 1,4 1,3 1,2 1,1 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, 1,31,7,73,36 SAIFI 1,33,22,8,65,28,15,1 SAIFI 219 m. SAIFI 22 m. "Force majeure" Išorinio poveikio Operatoriaus atsakomybė Nenustatytos 22 m. vidutinė neplanuotų elektros energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) vienam klientui padidėjo 115,88 minutėmis. Esminį efektą tokiam reikšmingam rodiklių pablogėjimui turėjo 22 m. kovo dienomis siautusi vėtra LAURA, kurios SAIDI sudarė 127,2 minutės (66 proc. viso ataskaitinio laikotarpio SAIDI rodiklio reikšmės). Vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam vartotojui (SAIFI),2 karto didesnis nei 219 m., kurio padidėjimą taip pat lėmė vėtra LAURA. Nevertinant audros LAURA įtakos elektros patikimumo rodikliams, 22 m. būtų fiksuojamas elektros tiekimo patikimumo rodiklių pagerėjimas: lyginant su 219 m. tuo pačiu laikotarpiu, SAIDI rodiklis siektų 8,47 minutes ir, lyginant su 219 m. tuo pačiu laikotarpiu (91,79 minutės), sumažėtų 11,32 minutės, o SAIFI rodiklis siektų 1,12 karto ir, lyginant su 219 m. (1,31 karto) tuo pačiu laikotarpiu, sumažėtų,19 karto.

9 kartai Dujų patikimumo rodikliai 2, 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,,9,8,7,6,5,4,3,2,1, SAIDI 1,61 1,249,558,215 1,34 1,52 SAIDI 219 m. SAIDI 22 m.,13,12,11,1,9,8,7,6,5,4,3,2,1, SAIFI,1,8,4,3,56,57 SAIFI 219 m. SAIFI 22 m. Išorinio poveikio Operatoriaus atsakomybė Išorinio poveikio Operatoriaus atsakomybė Vidutinė neplanuotų dujų energijos persiuntimo nutraukimų trukmė (SAIDI) su stichinių reiškinių ( force majeure ) įtaka per 22 m. vienam klientui siekė 1,61 minutes ir, lyginant su 219 m. tuo pačiu metu, padidėjo,361 minutės. Vidutinis neplanuotų ilgų nutraukimų skaičius vienam klientui (SAIFI) su stichinių reiškinių ( force majeure ) įtaka per 22 m. siekė,1 karto ir, lyginant su 219 m. padidėjo,2 karto. Pagrindinė šių rodiklių pablogėjimo priežastis yra dėl trečiųjų šalių dujotiekių pažeidimų įvykę tiekimo sutrikimai, tarp kurių didžiausias 22 m. lapkričio 25 d. įvykęs gaisras Bendrovės gamtinių dujų skirstymo sistemoje Alytaus r., kuris įvyko dėl išgarinimo ir pateikimo į sistemą darbus organizavusių bei juos vykdžiusių asmenų veiklos ir buvo atjungti 732 klientai. Nevertinant minėto įvykio įtakos dujų patikimumo rodikliams, 22 m. būtų fiksuojamas patikimumo rodiklio SAIDI pagerėjimas lyginant su 219 m. tuo pačiu laikotarpiu: SAIDI rodiklis siektų 1,3 minutes ir, lyginant su 219 m. tuo pačiu laikotarpiu sumažėtų,22 minutės.

10 Naujų klientų prijungimas - ELEKTRA 45 4 Prijungtų klientų skaičius, tūkst. vnt. 2,2% Prijungimo trukmė, k. d m. 27, ,15 41,4 219 m. 34, m. 22 m. Per 22 m. ESO prijungė apie 2,2 proc. mažiau naujų klientų prie elektros skirstymo tinklo nei 219 m. Prijungimo trukmė sumažėjo 6,6 kalendorine diena.

11 Naujų klientų prijungimas - DUJOS Prijungtų klientų skaičius, tūkst. vnt. Prijungimo trukmė, k.d. 12, 1, -34,% 22 m. 54,1 8, 6, 4, 11,793 7, m. 63,6 2, , 219 m. 22 m. Per 22 m. ESO prijungė 34 proc. mažiau naujų klientų prie dujų tinklo nei per 219 m. dėl mažesnio kiekio gautų paraiškų prijungti prie dujų tinklo. Prijungimo trukmė sumažėjo 9,5 kalendorine diena.

12 AB Energijos skirstymo operatorius Įm. kodas PVM kodas LT Telefono nr.: Aguonų g. 24, Vilnius, 3212 Lietuva