AIDAS SKAUTŲ. Dievui, Tėvynei ir Artimui tarnaujant RUDUO 2020 VOL. 93 NO. 3 RUDUO 2020

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "AIDAS SKAUTŲ. Dievui, Tėvynei ir Artimui tarnaujant RUDUO 2020 VOL. 93 NO. 3 RUDUO 2020"

Transkriptas

1 SKAUTŲ AIDAS RUDUO 2020 VOL. 93 NO. 3 Dievui, Tėvynei ir Artimui tarnaujant 1 RUDUO 2020

2 SKAUTŲ AIDAS RUDUO 2020 / FALL 2020 VOL. 93 NO. 3 "Skautų Aidas" (USPS 6534) is published 3 times per year by Lithuanian Scouts Association, Inc., a not-forprofit Illinois corporation. Lithuanian Scouts Association members who have paid their annual dues receive "Skautų Aidas". Others can obtain an annual subscription for $20USD by contacting the administrative office. Administrative office is 364 Reserve Circle, Clarendon Hills, IL Periodical postage paid at Clarendon Hills, IL 60514, and at additional mailing offices. POSTMASTER: Send address changes to SKAUTŲ AI- DAS 364 Reserve Circle, Clarendon Hills, IL Office of Publication: SKAUTŲ AIDAS 364 Reserve Circle, Clarendon Hills, IL Managing Editor: Mr. Romas Rupinskas 364 Reserve Circle, Clarendon Hills, IL SKAUTŲ AIDAS Lietuvių Skautų Sąjungos organas Įsteigtas III. 15. Šiauliuose, Lietuvoje. LEIDŽIA LSS TARYBOS PIRMIJA Redaktorė v.s. fil. Rita Rašymienė 5190 West 88th Place, Oak Lawn, IL Tel. (708) (Redakcinę komisiją sudaro sesė Aušra Jasaitytė Petry, sesė Kristina Vaičikonis ir brolis Tomas Dundzila) Administratorius v.s. fil. Romas Rupinskas 364 Reserve Circle, Clarendon Hills, IL Tel. (312) Skautų aidą maketuoja Skaistė Bosas Skautų aidą spausdina Cushing Press, Chicago, IL. Žurnalą taip pat galima skaityti LSS tinklapyje skautai.net Lietuvių Fondas (LF) Viršelių nuotraukos: Skautų Aido leidimą remia Lietuviškosios Skautybės Fondas (LSF) Vydūno Jaunimo Fondas (VJF) Priekinis viršelis: VSP ir Seserijos vadė sesė Daiva Chauhan ir jos vyras Jai stovyklauja Rambyno virtualinėje stovykloje Užsikrėsk Skautavimu įsikūrimo diena Antras viršelis: Skautiškų kaukių skiltis siunčia linkėjimus Romuvos virtualinės stovyklos stovyklautojams Skautų aidui straipsnius, nuotraukas, pranešimus, žaidimus atsiuntė, ir įvairiai talkininkavo bei padėjo: Rūta Lemon, LSS Tarybos pirmininkė Toronto, ONT CA; Albertas Kerelis Chicago, IL; Daina Kasputienė Los Angeles, CA; Daiva Juozelskienė Boston, MA; Nida Petronienė Chicago, IL; Rima Sabaliauskienė Chicago, IL; Julija Kudirkienė Chicago, IL; dr. Andrius Kudirka Chicago, IL; Rima Lintakaitė Chicago, IL; Veronika Gecevičiūtė Chicago, IL; Stefa Deuschle Chicago, IL; Mykolas Slapšys Toronto, ONT CA; Aistis Meikeljohn Toronto, ONT CA; Nida Stankūnas Schmedlen New York, NY; Gilė Liubinskas Chicago, IL; Onutė Gecevičienė Chicago, IL; Sigutė Miller Los Angeles, CA; Vita Reivydaitė Los Angeles, CA; Tomas Dundzila Eliot, ME; Robertas Vitas Chicago, IL; Aldis Liubinskas Chicago, IL; Romas Rupinskas Chicago, IL; Monica Bileris New York, NY; Audra Puzerytė-Viskantienė Toronto, ONT CA; Vilija Jurgutienė Detroit, MI; Vija Maurukaitė Chicago, IL; Alė Namikienė Chicago, IL; Lietuvos žurnalistų sajunga Vilnius, LT; Julija Minkūnaitė Cleveland, OH; Kristina Vaičikonis Chicago, IL; Anita Šovaitė-Woronycz London, UK; Simon Grybas London, UK; Monika Jonikaitė London,UK; Andrius Aleksiūnas Chicago, IL; Edis Meilus Boston, MA Keturios žvakės lėtai degė. Jų aplinka buvo tokia rami, kad galėjai girdėti kaip jos tarp savęs šneka Pirma žvakė sakė, Aš esu Ramybė, bet šiomis dienomis niekas nenori, kad aš degčiau. Ramybės liepsnelė pamažu silpnėja ir pagaliau visai užgęsta. Antra žvakė taria, Aš esu Tikėjimas, bet šiais laikais aš esu nebūtinas. Tikėjimo liepsna mažėja kol visai užgęsta. Trečia žvakė liūdnai kalba, Aš esu Meilė ir nebeturiu jėgų toliau degti. Žmonės mane numeta į šalį ir nesupranta mano svarbos. Jie pamiršta mylėti savo artimiausius žmonės. Nieko nebelaukiant, Meilės žvakė užgęsta. Staiga į kambarį ateina mažas vaikas ir mato, kad trys žvakės jau užgeso ir nebedega. Jis pradeda verkti, Kodėl jus nebedegate? Jus turite degti iki pabaigos. Tada tylumoje prabyla ketvirta žvakė, Nebijok, vaikeli, aš esu Viltis ir kol aš degsiu, mes galime vėl uždegti kitas žvakes. Su blizgančiomis akytėmis, vaikas paėmė Vilties žvakę ir uždegė kitas tris žvakes. Niekad negalime leisti Vilties liepsnelei užgęsti mūsų gyvenime. Su Viltimi, kad ir kaip blogai viskas atrodo ar yra Ramybė, Tikėjimas ir Meilė gali ryškiai spindėti mūsų gyvenimuose. 2

3 LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS TARYBA LSS TARYBOS PIRMININKĖS ĮSAKYMAI Įsakymas Nr m. rugsėjo mėn. 16 d. 1. Pasiremdama Lietuvių Skautų Sąjungos vyresniškumo laipsnių ir garbės ženklų nuostatais, LSS Tarybos Pirmija patvirtino žemiau išvardintus pakėlimus ir apdovanojimą: į paskautininkės laipsnį v.sl. Ramona Stephens-Žemaitis Aušros Vartai-Kernavė, Lemont, IL, USA v.sl. Lora Maier DeCaria Gabija, Detroit, MI USA v.sl. Elena Sventickaitė Kavaliauskienė Gabija, Detroit, MI USA su Padėkos Ordinu v.s. Vytenis Lietuvninkas Lituanica, Lemont, IL, USA Įsakymas Nr m. gegužės mėn. 7 d. 1. Sutinkamai su 2020m. balandžio mėn. 8d. LSS Garbės Teismo sprendimu, LSS Tarybos Pirmija įgyvendina sekančias bausmes: 1. Dėl LSS Duty of Care nuostatų pažeidimo apkaltinimų, LSS Garbės Teismas skiria ps. Algimantui Vaitkevičiui viešą papeikimą. 2. Dėl LSS Įstatų pažeidimo apkaltinimų, LSS Garbės Teismas skiria ps. Algimantui Vaitkevičiui neviešą papeikimą. 3. Dėl LSS Nuostatų pažeidimo apkaltinimų dėl piniginės atskaitomybės, LSS Garbės Teismas skiria sekančiai: (a) atimti turimą vyresniškumo laipsnį būtent, paskautininko laipsnį, iš brolio Algimanto Vaitkevičiaus (b) per visą LSS brolis Algimantas Vaitkevičius neleidžiamas vadovauti ar bet kaip prisidėti prie bet kokio vieneto, būrelio, tunto, ar Stovyklos finansiniais reikalais. 2. Visados prisiminkime tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui. Vis budžiu! Gero vėjo! Ad meliorem! v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon LSS Tarybos Pirmininkė 2. Nuoširdžiai sveikinu brolį ir seses. Linkiu visokeriopos sėkmės visuose skautiškuose darbuose neilstančiai tarnaudami Dievui, Tėvynei ir Artimui! Vis budžiu! Gero vėjo! Ad meliorem! Įsakymas Nr m. gegužės mėn. 17 d. 1. Pasiremdama Lietuvių Skautų Sąjungos vyresniškumo laipsnių ir garbės ženklų nuostatais, L.S.S. Pirmija patvirtino žemiau išvardintus pakėlimus ir apdovanojimą: į jūrų paskautininkės/paskautininko laipsnį v.sl. Alina Volodka Davies Aušros Vartai-Kernavė, Lemont, IL, USA v.sl. Nancy Cahill-Dilbienė Baltija, Boston, MA USA v.sl. Aida Adomkaitienė Gabija, Detroit, MI USA v.sl. Maryte Kriaučiūnienė Aušros Vartai-Kernavė, Lemont, IL, USA v.sl. Daina Kalendra Šatrija, Toronto, Canada v.sl. Rebecca Montinaro Šatrija, Toronto, Canada v.sl. Rita Kingston Šatrija, Toronto, Canada v.sl. Gintas Šlapkauskas Kalniškiai, Los Angeles, CA, USA v.sl. Rima Sabaliauskas A.S.S. Centro Vadija į skautininkės laipsnį ps. Elytė Maurukienė Aušros Vartai-Kernavė, Lemont, IL, USA ps. Rima Lintakaitė Aušros Vartai-Kernavė, Lemont, IL, USA ps. Judita Urba Aušros Vartai-Kernavė, Lemont, IL, USA su Lelijos Ordinu v.s. Renata Borucki Aušros Vartai-Kernavė, Lemont, IL, USA v.s. Robertas Vitas A.S.S. Centro Vadija 2. Nuoširdžiai sveikinu brolius ir seses. Linkiu visokeriopos sėkmės visuose skautiškuose darbuose neilstančiai tarnaudami Dievui, Tėvynei ir Artimui! Vis budžiu! Gero vėjo! Ad meliorem! Įsakymas Nr m. liepos mėn. 9 d. v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon L.S.S. Tarybos Pirmininkė 1. Už aktyvų reiškimąsi Lietuvių Skautų Sąjungoje per paskutinius 50-čius metus, išvardintoms Sąjungos narėms įteikiamas 50-ties metų skautavimo ženklas ir pažymėjimas: ps. Danutė Cline Palangos tuntas, Los Angeles, CA, USA ps. Laima Balchas Palangos tuntas, Los Angeles, CA, USA 2. Nuoširdžiai sveikinu seses ir linkiu visokeriopos sėkmės visuose skautiškuose darbuose. Visados prisiminkime Dievui, Tėvynei ir Artimui tarnauti! Vis budžiu! Gero vėjo! Ad meliorem! v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon LSS Tarybos Pirmininkė v.s. fil. Rūta Baltaduonytė-Lemon LSS Tarybos Pirmininkė 3 RUDUO 2020

4 Viešas papeikimas s.v. Algimanto Vaitkevičiaus Vasario 26 d., 2020 metais įtiekiau LSS Garbės Teismui byla kuriame apkaltinau s.v. Algimantą Vaitkevičių įžeidžiant: Skautų Įstatus, LSS Duty of Care ir LSS Nuostatus. Garbės Teismas liečiant LSS Duty of Care rašė savo sprendime: LSSGT pateiktose medžiagose rado pakankamai įrodymų del kiekvieno LSS Duty of Care pažeidimo apkaltinimo ir štai LSSGT skiria bausmę viešai papeikti (LSSN, b) ps. A. Vaitkevičių dėl kiekvieno pažeidimo. Vieneto/tuntų/rajono tėvai ir remėjai turi suprasti, kad ps. A. Vaitkevičius nesekė LSS Duty of Care nuostatus. Sekant LSS Garbės Teismo sprendimu mano iškeltoje byloje prieš s.v. Algimantą Vaitkevičių ir LSS Pirmijos sprendimą, kad yra Brolijos Vado atsakomybė šį sprendimą vykdyt, rašau šį "Viešą Papeikimą." LSS Taryba 2005 metais sukūrė ir priėmė Lithuanian Scouts Association Duty of Care Code of Conduct for Adults. Šitas dokumentas yra prieinamas visiems nariams mūsų tinklapyje www. skautai.net. Taip pat, daugelis vienetų reikalauja, kad suaugę pripažintų, kad jie yra perskaitę šį dokumentą ir laikysis jų reikalavimų. Šitas dokumentas buvo parašytas tiktai anglų kalboje, kad visiems būtų aišku ir suprantama. Antrame paragrafe rašo: The Code of Conduct is expected of all adults, recognizing that at all times they are expected to act responsibly and exercise a Duty of Care to the youth members. O, toliau per Position Statement yra rašoma: The primary responsibility of adults in the Scout Movement is the welfare and development of its youth members. Our programs and ethics requires us to provide an environment in which children and young people feel valued and secure; and can grow as individuals while developing a sense of self worth...any adult behavior that is not supportive of this development process is inappropriate...this duty is exercised through a respectful, caring, empathic and friendly relationship with youth members. Per paskutinius maždaug aštuonerius metus yra susikaupę nemažai įvykių brolio Vaitkevičiaus elgesio. Tie įvykiai man buvo pranešti pačių vadovų kurie liūdėjo tuos incidentus. Brolis Vaitkevičius buvo perspėtas kelis sykius, kad jis laikytųsi Duty of Care nuorodomis. Aš išvardinau kuriuos punktus jis įžeidė ir jo įžeidžiantį elgesį: LSS Duty of Care reikalauja: 1. Encouraging Positive Behavior (Discipline): Occasionally, there may be a necessity for appropriate disciplinary action. Adults should encourage positive reinforcement to correct inappropriate behaviour inappropriate disciplinary methods: Emotional/humiliation/name calling. 5. Discrimination and Harassment: We welcome people to membership regardless of gender, race, culture, religious belief, sexual orientation and economic circumstances. We need to be sensitive to the traditions and beliefs of all people and to avoid words and actions which put down anybody at its worst, harassment is emotionally harmful. It is contrary to our objective 9. Smoking: It is inappropriate for adults to smoke in front of youth members at any Scouting activity. 10. Two Deep Leadership requires that two adults be with youth members at all times. General Conduct: Adults SHOULD NOT carry one youth member alone in a vehicle 10. General Conduct: Adults SHOULD: Be role models: be friendly, courteous, and kind. s.v. Vaitkevičius elgėsi sekančiai: Viešai prieš rikiuotę iškoliojo jauną brolį nes jo uniformą nebuvo atitinkamai tvarkinga. Per šaudymo užsiėmimą Rake, vadino jauną brolį dummy kad nemokėjo kaip laikyti ginklą. Kitą brolį vadino pussy kad abejojo apie įstojimą į Miško Brolius. ps. Algimantas Vaitkevičius tyčiojosi iš brolio su HIV. Tyčiojosi iš brolio kuris yra transeksualas per vyčių suvažiavimo pokalbį, nors to brolio nebuvo suvažiavime. Rūkė cigarą mašinoje kai vežė skautus iš iškylos Rako stovykloje. Rūkė cigarą viešai stovykloje. Vienas vežė nepilnametį skautą į stovyklą. Iškoliojo stovyklos viršininką kai buvo prašyta kad jis nevažiuotų ATV stovyklavietėje. Tas vyko vadovų kalne Rako stovykloje. Visa brolija matė ir girdėjo šį įvykį. Per Eagle Scout Board of Review jis smarkiai tardė kandidatą. BSA astovas jį perspėjo, kad klausimai turi būti draugiški ir vykti kaip pokalbis. ps. Vaitkevičius vis smarkiai tardė kandidatą ir BSA atstovas prašė jo išeiti iš kambario ir po to buvo uždraustas toliau dalyvauti BSA Board of Review. Kai vadovas ar kitas suaugęs žmogus peržengia vieną taisyklę, kiti vadovai ir suaugę privalo perspėti, priminti ir paaiškinti kas buvo neteisinga ir kaip toliau elgtis teisingai. Tas vadovas ar suaugęs žmogus reikalauja pripažinti savo klaidą ir pakeisti savo elgesį. Algimantas Vaitkevičius to nedarė. Jis aiškinosi, nepripažino kad ką blogo darė, pats ant savęs neatsiprašė, ir nepakeitė jo elgesio. LSS Garbės Teismas toliau rašė: 4. LSSGT pasilaiko sau teisę...pašalinti iš LSS be teisės grįžti (LSSN,8.1.3.g) jeigu brolis A. Vaitkevičius ignoruoja ar tyčia neseka jam paskirta bausmę kaip surašyta trečiam paragrafe šiame sprendime; ar jeigu atsirastų daugiau ar naujos kenksmingos informacijos apie brolio Vaitkevičiaus žodžius ar elgesį susisiejęs su šiuo sprendimu ar jame apibudintais pažeidimais. Broli Vaitkevičiau, aš raginu dar kartą perskaityti Duty of Care, priimti reikalvimus ir pergalvoti kaip jūs galite savo elgesį pakeisti kad atitiktų tiems principams. Kaip po vyresnio amžiaus LSS narys tau privaloma būti posityvus pavyzdys jaunesniems ir brolis kuris draugiškai ir kooperatyviai dirba su kitais broliais ir sesėmis. Jeigu jums neįmanoma tą atsiekti ar atlikti, aš patariu jums savanoriškai pasitraukti iš šios organizacijos. v.s. psv. fil. Albertas J. Kerelis, Jr. Vyriausias Skautininkas/Brolijos Vadas 4

5 SVEIKINIMAI Ramiojo Vandenyno rajono sesei Lionei Vilimienei suėjo 104 metai spalio 16d. Ji gimė 1916 metais kai dar vyko pirmas pasaulinis karas (WW1). Ji išgyveno Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą 1918 m ir Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymą 1991 metais; 1918 pandemiją, antrąjį pasaulinį karą, ir taip toliau. Pasitraukimas iš Lietuvos buvo labai dramatiškas. Vokiečiai pabeldė į duris vieną naktį ir pranešė kad rusai atvks sekančią dieną ir liepė bėgti iš Lietuvos. Miegojo traukinyje kartu su karvėmis. Sesė Lionė keliavo į Vokietiją, Angliją ir pagaliau persikėlė įi JAV. Ji tarė, "As gyvenau labai daug!" Sesė Lionė įstojo į skautų organizaciją Kaune ir tęsė savo skautivimą Los Angeles kur ji buvo Palangos tunto tuntininkė ir viena iš Kunigaikštienės Gražinos burelio steigėjų. Sesė Lionė vis aktyviai dalyvauja ir dar moka nario mokestį. Šį pavasarį, sesė Lionė buvo RVR Kaziuko mugės garbės svečias ir atidarė mugę kirpdama kaspiną. Pilna energijos ir vis su šypsena, sesė Lionė tikrai įgyvendina įsakymą - Skautė linksma, susivaldo ir nenustoja vilties. Linkime sesei Lionei ilgų, sveikų, skautiškų metų. v.s. fil Daina Kasputienė Jubiliatė sesė Lionė Vilimienė. Nauja gilvelistė s. fil. Rima Lintakaitė ASS CV pirmininkas fil. Audrius Aleksiūnas prisega broliui fil. Robertui Vitui Lelijos ordiną Vs. fil Jonas Variakojis apdovanotas Geležinio Vilko medaliu Vydūno jaunimo fondo pirmininkė fil. Brazaitytė įteikia fil. Vytauto Mikūno premiją šių metų laureatei fil. Rasai Milo Sveikiname apdovanuotus ir pakeltuosius skautininkus ir linkime toliau dirbti skautybės labui Lelijos ordinu apdovanota vs. fil Renata Borucki 5 RUDUO 2020

6 SVEIKINIMAI Naujas ps. Linas Liubinskas su tėvais vs. fil. Daila Liubinskiene ir vs.fil Juozu Liubinsku Ps. Alina Davies su vyru Tom Ps. Rima Sabaliauskienė šlipsą jai uždeda jos močiutė v.s. Jonė Bobinienė Ps. Viktorija Barr (k) ir ją pristačiusi sesė Stefutė Ps. Aleta Juozelskytė (Bostonas) Iš k: ps Rebecca Jasas-Montinaro, vėliavininkė Kristina Dambaras-Janowicz, jps Samantha Gorytė ir ps Rita Kingston (visos iš Toronto) Ps. Andrius Markulis Sesė Marytė Kriaučiūnienė apsupta šeimos ir įžodį pravedusios sesės Nidos bei šlipsą užrišusio brolio Dainiaus Sveikiname naujus paskautininkus ir linkime dar daug darbščių skautiškų metų. 6

7 New South Wales, Australia Koala Preservation Society Australia Incorporated Exp: 19 Jun 2021 # New South Wales, Australia Koala Preservation Society Australia Incorporated Exp: 19 Jun 2021 # New South Wales, Australia Koala Preservation Society Australia Incorporated Exp: 19 Jun 2021 # New South Wales, Australia Koala Preservation Society Australia Incorporated Exp: 19 Jun 2021 # New South Wales, Australia Koala Preservation Society Australia Incorporated Exp: 19 Jun 2021 # Australijos gaisrai ir Lemonto skautės Žiaurūs miško gaisrai įvyko Australijoje 2019 pabaigoje ir 2020 pradžioje. Išgirdusios žinias, Lemont, IL, JAV geltonšlipsės skautės,,šešupės draugovė norėjo padėti Australijoje gyvenantiems lietuviams skautams. Draugininkė s.fil. Julija Kudirkienė susirašinėjo su Sidniejaus skaučių draugininke Marina Taylor, ir po daug svarstymo, buvo nuspręsta nusiųsti pasiūtus maišelius koalom ir kangūrom įlipti, kol gydo žaizdas. Taip pat buvo nuspręsta kad abieju draugoviu skautės nupins ir apsimainys draugystės apyrankėm- friendship bracelets. Lemonte, sesė Julija susitarė su vyr. skaučių globėja,sese Gile Liubinskas ir jos Židiniečių d-vė, kad kovo mėnesį pravestų mašinos siuvimo sueigą geltonšlipsėm, kad jos galėtų pasiūti maišelius gyvūnams. Siuntinys į Australiją iš Amerikos bus brangus, tai draugovė nusprendė suruošti atskirą kampelį Kaziuko mugėje aukas rinkti padengti išlaidoms. Draugovės vadovė, sesė Marytė Utz, paaukojo molinius švilpukus ir lagaminu žymus (luggage tags) o geltonšlipsės nusprendė dar koalos segtukus(clip on koalas)pardavinėti. Sesė Julija pridėjo mėtimo žaidimą su koalos išvaizda, kad dar daugiau auku surinkti. Kaziuko mugė įvyko kovo 1d Skautės geltonšlipsės sunkiai dirbo per ištįsą mugę, padėjo pravesti mišias, pardavinėjo savo draugovės gamintus scrunchies plaukų papuošimus, kartu su kitais papuošalais ir Plinko žaidimą prie vieno stalo, o šalia,,,šešupės d-vės skaučių atvirukai ir sveikinimai paruošti pralinksminti Australijos skautes, kuriuos išsiuntėm kartu su draugystės apyrankėm, sagutėmis ir plauku papuošalais (scrunchies) kurias skautės pačios pasiuvo. turėjo ir Australijos aukų stala. Kai užsibaigė mugė, suskaičiavome kad Australijai surinkome $123.00! Patenkintos, pasiruošėm po dviejų savaičių pasimokintis siuvimą iš sesių Židiniečių draugovės, bet pasaulinis karantinas sugadino mūsu planus, sueigos buvo atšauktos. Sesė Julija susirašinėjo su daugybe Australijos skautu pažinčiu ieškodama pagalbos skautėm sėkmingai baigti šį projektą. Australijos rajono vadas, brolis Henrikas Antanaitis, Sidniejaus,,Aušros tunto tuntininkė sesė Kristina Rupšys, ir buvusi Čikagos tunto skautė, sesė Dovilė Užubalytė Zduobiėnė (dabar gyvenanti Australijoje) davė pasiūlymus paaukoti Kaziuko muges,,šešupės dr-vės sesės pirmoje eilėje, iš kairės: sesės Jūratė Davies, Andrėja Variakojis (laiko šv. Kazimiero statulą po mišių procesijos pravedimo), Gabia Audiejaitis, Ilona Kudirka. Antroj eilėje iš kairės: sesės Veronika Gecevis, Emilija Matukaitė, Kotryna Vanagas. (trūksta Sofia Andricopoulos ir Ema Povilaitis) aukas,,port Macquarie Koala Hospital, kuri gydo koalas sužalotas nuo gaisrų. Turėjome gana pinigų 4 koalas įvaikinti (adopt) o per tunto posėdį, sesė Dana Mikužienė išgirdo apie projektą ir paaukojo draugovei daugiau pinigų, kad dar ir penktą galėtumėme įvaikinti! Skautės virtualiniu būdu nubalsavo ir išrinko 5 mėgstamiausias koalas iš ligoninės, pavadintos: Oxley Twinkles, Balmoral Mini, Crescent Head Jimmy, Lake Innes Reserve Paul,ir Lake Innes Reserve Anwin, Taip pat, skautės išsiuntė apyrankių ir atvirukų siuntinį Sidniejaus,,Aušros tunto skaučių/skautu mišriai draugovei, pralinksminti juos! Linkime stiprybės po visų gamtinių pavojų, gaisrų ir koronos viruso, ir siunčiame ypatingus linkėjimus,,aušros tuntui Sydniejuje nuo,,aušros Vartų - Kernavės tunto Lemonte! s. fil. Julija Kudirkienė,,Šešupės d-vės draugininkė Certificate of Adoption Certificate of Adoption This is to certify that Sesupes Draugove- Lithuanian Scouts Association, Lemont Illinois, USA adopted LINR Paul This is to certify that Sesupes Draugove, Lithuanian Scouts Association, Lemont Illinois, USA adopted Oxley Twinkles Koala Hospital Port Macquarie Koala Hospital Port Macquarie Koala Preservation Society Australia Koala Preservation Society Australia Certificate of Adoption Certificate of Adoption This is to certify that Sesupes Draugove- Lithuanian Scouts Association, Lemont Illinois, USA adopted Crescent Head Jimmy This is to certify that Sesupes Draugove- Lithuanian Scouts Association, Lemont Illinois, USA adopted LINR Anwen Koala Hospital Port Macquarie Koala Hospital Port Macquarie Koala Preservation Society Australia Koala Preservation Society Australia Prie Australijos aukų stalo stovi skautė Jūratė Davies, kuri paaiškino skaučių projektą draugėms jūrų skautei Lucei Stankaitis ir lenkų skautei Kingai Tamulis Kengūra bėga nuo gaisro Įvaikinimo liūdijimai už koalas Oxley Twinkles, Balmoral Mini, Crescent Head Jimmy, Lake Innes Reserve Paul ir Lake Innes Reserve Anwin. Certificate of Adoption Koala Preservation Society Australia This is to certify that Sesupes Draugove, Lithuanian Scouts Association, Lemont Illinois, USA adopted Balmoral Mini Koala Hospital Port Macquarie Prie Kaziuko mugės Australijos aukų stalo stovi sesė Marytė Utz (skaučių vadovė) kartu su skaute Sofia Andricopoulos. 7 RUDUO 2020

8 ZŪM stovykla Aušros Vartų/Kernavės tunto virtualinė savaitgalinė stovykla. Birželio 26-28, 2020 Prieš stovyklą Kai gavome žinias apie COVID-19 pandemiją, galvojome, kad tik keletą savaičių turėsime sedėti namuose, ir tada galėsime mažose grupėse stovyklauti (tik su savo tuntu ar draugove). Ir tada pasaulis užsidarė. Tai dabar ką daryti dėl stovyklos? Ar tebebus stovykla? Ar reikia daryti virtualią stovyklą, kaip Scouts BSA ir pasaulio skautai daro? Darėme draugovės virtualias sueigas (turėjome keturias virtualias sueigas kuriose sesės užbaigė liaudies dainų specialybę; pirmo ir antro patyrimo sesės pravedė sueigas; dalyvavome "Zoomžodyje" kuriame 9 prityrusios skautės kandidatės davė įžodį ir tapo prityrusiomis skautėmis), ir reikėjo pradėti galvoti apie stovyklą. Sudariau virtualios savaitgalinės stovyklos planą. Pritsėm pasakiau ką jos praves per stovyklą, kad galėtų pradėti ruoštis. Suradau globėjas šiom pritsėm, kad man nereikėtų viską daryti. Sugalvojau įvairias skirtingas programas pridėti prie skaučių patyrimo programos - jogą, zumbą, rytinę mankštą, dainavimą, ieškones, Leave No Trace pristatymą - ir tada radau vadovus kurie galėjo pravesti tas programas. Sesė Renata sukūrė puikų ženkliuką ir stovyklinius marškinėlius. Darėme stovyklos vadovių posėdžius išnagrinėti programą, ir kad pritsės išmoktų apie stovyklos planavimą. Savaitę prieš stovyklą ruošėme stovyklautojams maišus su ženklais, reikmenų sarašais, marškiniais, ir kitais įvairiais dalykais su sesėm Onute, Maryte, Ona ir broliu Aldu. Įkėliau rėklamines nuotraukas į Facebook ir Instagram, kad visi matytų ką mūsų tuntas daro. Ir prasidėjo stovykla! Penktadienis Stovykla prasideda! Prisijungusios prie Zūm Stovyklos, sesė Rima perėjo savaitgalio taisykles ir tvarką. Ir tada galėjo prasidėti laužas! Sesė Stefa, Adriana, ir Magda paruošė laužą šiam vakarui. Per Zoom laužą, negalime dainuoti kartu, nes labai priešinasi garsai; sesė Stefa pagrojo dainos įrašą ir mes visos pačios dainavome namuose. Sesė Sigutė gražiai papasakojo XTS (Dešimtos Tautinės Stovyklos) prisiminimą. Sesė Stefa pravedė smagų žaidimą - turėjome pasakyti "Aš ėjau į mišką ir radau X" pagal abėcelę. Sesė Stefa pradėjo: "Aš Pirmas stovyklos posedis - sesės Žiemos nuotrauka ėjau į mišką ir radau ąžuolą". Sesė Adriana pridėjo "Aš ėjau į mišką ir radau ąžuolą ir baravyką." Taip ir tęsėsi iki paskutinės raidės, Z, su kuria sesė Rasa baigė žaidima "Aš ėjau į mišką ir radau Zūm Stovyklą!" Sesės pažaidė smagią ir trumpą ieškonę, ir tada pakalbėjome apie gerus darbelius kuriuos stovyklautojai atliko per pandemiją. Sesė Alina su būsimuoju giliuku Dov prižiūrėjo kaimyno šuniukus. Sesė Reda ravėjo daržą mamytei. Sesės Greta ir Elenora prižiūrėjo broliuką kol tėveliai dirbo. Sesė Veronika parašė paštininkui padėkos laišką, o sesė Evelina parašė tokį laišką savo mokytojai. Gale laužo sugiedojome Ateina naktis užbaigti pirmą dieną stovyklos. Kaip ir Rako stovykloje, kartais programą vedame po naktinės programos. Taigi, sesė Vida pravedė skautėms, pritsėms, ir vyr. skautėms gražų susimastymą. Sesė Ilona pasakė, kad per šią pandemiją ir kvarantiną, jai sunkiausia yra kad negali susitikti su draugėmis ir negali į restoranus eiti. Sesė Vida pasiūlė visoms sesėms gerąjį darbėlį - parašyti popierinį laišką draugei. Sesė Vida tuomet paklausė visų sesių dėl ko jos yra dėkingos. Sesė Julytė dėkinga kad gali eiti į maisto parduotuvę, sesė Lara dėkinga kad gali daugiau miegoti ir daugiau laiko praleisti su šeima, sesė Greta dėkinga kad visi jos šeimoje yra sveiki. Sesė Vida baigė susimastymą su malda: "Padėkokime Dievuliui, kad galime saugiai ir sveikai stovyklauti, kad būtumėme drąsios, 8

9 vyr. Skautė Birutė Ankutė-Rundell su dukrelėm, liepsnelėmis Gabija (kairėje pusėj) ir Gina džiaugiasi ZŪM stovyklos ženkliukais. būtumėme linksmos ši savaitgalį, padėkokime ir priimkime visus, padėkime mums visiems suprasti kas tai yra skautybe, ir dėkokime kad esame visos kartu." Šeštadienis Pradėjome šeštadienį su rytine mankšta, taip kaip ir pradedame kiekvieną dieną stovykloje. Pravesti mankštą prisijungė Brolis Tomas (jūrų budys) iš Floridos. Jis dirba kaip mankštos instruktorius! Buvo labai smagu pasportuoti ir prakaituoti puse devynių iš ryto. Nebūtų stovykla be dainavimo; sesė Dana iš Toronto prisijungė su savo akordeonu! Dainavome skautiškas dainas (Atgimė tėvynė, Laužai liepsnoja), dainas su judesiais (Atskrend sakalėlis, Pasėjau dobilą), ir užbaigėme šią programą dainuodamos lėtesnią dainą, Greitai, greitai. Taigi ir prasidėjo patyrimo programos. Sesė Rima negalėjo visur dalyvauti, tai sesės instruktorės aprašė savo programas! Paukštytės: Šį rytą, paukštytės, liepsnelės, ir giliukai nupiešė jų mėgiamiausią gamtos vaizdą. Jie naudojo crayons, dažus, ir flamasterius, ir klausė lietuviškos muzikos. Kai jie baigė, jie papasakojo apie savo piešinį. Buvo nupiešti laužai, medžiai, meškos, ir krioklys! Tada jie išmoko apie temą "Ką reiškia būti gamtos draugas/ė?" ir papasakojo kaip jie padeda gamtai. - vyr sk kand sl Vija Maurukaitė Skautės: Mes su skautėmis darėm punktus 3 ir 4 Signalizacijos specialybės, išmokom morzės ir signalizacijos istoriją, ir įvairius metodus signalizuoti. Mes išaiškinom naudojant Google slides. Mes dėl trečio punkto naudojome tinklapį kuriame galima praktikuoti morzę. Sesės turėjo atsakyti klausimus, kad mes žinotumėme kad jos klauso mūsų kol mokiname. Jeigu jos turėjo klausimų, mes viską išaiškinome kad suprastų ir išmoktų. - vyr sk kand sl Kotryna Gučiūtė Pritsės : Pirma specialybė praėjo gerai ir buvo labai įdomi. Sesė Ona pravedė Energijos specialybę. Jinai kalbėjo apie skirtingus energijos šaltinius ir skirtingą energijos taupymo būdą. Žaidėme Kahoot ir gaminome s'mores. Visos sesės buvo labai entuziastiškos ir klausė daug klausimų. Sesė Ona buvo gera vadovė. - prit sk psl Monika Papartytė Dar kartą buvo skirtingų amžių programos - paukštytės, skautės, ir prityrusios. Paukštytės: Paukštytės, liepsnelės ir giliukai bendravo su viens kitu. Sesė Sigutė pravedė šitą sueigą, ir jinai pakalbėjo kaip mes galim elgtis draugiškiau ir skautiškiau. Nes tema buvo draugystės apyrankės, paukštytės, liepsnelės ir giliukai prisidėjo į pokalbį apie kas yra draugiškumas. Tada sesė Sigutė parodė skirtingus mazgus kur reikia naudoti kai darai mazgo apyrankė. Jinai tada rodė savo apyrankę, ir apyrankės pavyzdį, kur jinai padarė prieš sueigą. Paukštytės, liepsnelės ir giliukai klausėsi lietuviškos muzikos kol jie dirbo. Kai viskas pabaigė, paukštytės ir giliukai rašė laišką. Tą laišką, jie duotų draugui, su apyranke. Sueiga pasibaigė, visi sakė ate. - vyr sk kand sl Sigutė Garbonkutė Skautės: Savo antrąją Zūm stovyklos skaučių sueigą pradėjome žaisdamos Kahoot žaidimą. Šis Kahoot įvertino ką sesės prisimenė iš rytinės programos sesijos apie Morzę, semaforo raidyną, ir signalizaciją. Po Kahoot žaidimo, skautės atspėjo mūsų morzės kodo žinutes. Tada jos sukūrė savo žinutes ir turėjo kitų skaučių žinutes atspėti. - vyr sk kand sl Amelia Hoch Yra sunku sėdėti prie kompiūterio visą dieną - reikėjo prasijudinti! Sesė Julytė pravedė maždaug valandos ilgumo jogos sesiją. Jinai papasakojo apie jogos praeiti ir žodžių pavadinimus (ir, kad žodžiai kilo is Sanskrito, kuri kilusi iš Indoeuropiečių šaknų kaip ir lietuvių kalba). Kai darėme "Downward dog", sesė Julytė išvertė į Adho Mukha Shvanasan. Vakare sesė Olivija pravedė puikią pirmą pusę naktinės programos. Jinai sudarė tris grupes, ir kiekviena grupė turėjo sugalvoti kažkokį pasirodymą. Viena grupė padainavo Atsikėliau anksti rytelį, antra Pasėjau dobilą, o trečia grupė "padarė" sesei Juditai picą. Po pasirodymų, sesė Aušra pravedė Rako stovyklos protmūšio žaidimą. Jinai klausė apie paminklą kuris stovi mašinų aikštėje, koks Rako stovyklos adresas (ir kodėl tokį adresą parinko ), ir kokio medžio negalime kirti stovykloje. Sekmadienis Po pamaldų sekmadienį buvo trumpa pertraukėlė ir tiesiai į programą! Liepsnelės ir giliukai, su sesės Ingos pagalba, padarė projektėlį ir tada pažiūrėjome sesės Alisos video ir nudažėme akmenis. Sesės Nora ir Gina nudažė vaivorykštes! Paukštytės: Sekmadienio rytą vyko paukštyčių programa, kurią vedė Židinietė Sesė Lina. Visos paukštytės susirinko išmokti kaip kasytes įvairiai supinti ir plaukučius susitvarkyti karštai vasarai. Mergaitės pirma pradėjo praktikuotis su siūlais, kad pagrindiniai išmoktų kaip pinti įvairius pintinių rūšius. Tos kurios norėjo, tada bandė pinti savo ar šeimos narių plaukus. Buvo smagu matyti kaip visos besišypsančios paukštytės pabendravo sekmadienio ryte. - vyr sk vsl Žiema West Pritsės: Zūm stovyklos metu Sese Simona vadovavo dailininkės specialybei. Jinai išmokino kaip nupiešti kalnų, ežero ir medžių sceną. Ji taip pat išmokino kaip maišyti dažus, kad būtų skirtingos spalvos, ir kuriuos šepetėlius naudoti skirtingoms faktūroms. Visos pritsės smagiai piešė ir mokėsi meno. Visų paveikslai pasirodė puikūs. - prit sk sl Ona Kriaučiūnaitė Po pietų pertraukos, ponas Mykolas iš Wisconsin prisijungė prie 9 RUDUO 2020

10 Zūm Stovyklos ir pravedė 40 minučių Zūm-bą. Buvo labai smagu pašokti, bėgti vietoje, ir prakaituoti! Po Zūm-bos, vėl prie programos! Liepsnelės ir paukštytės turėjo progos su būsimąja biologiste sese Austėja padaryti du eksperimentus. Pirmas eksperimentas buvo pliūduriojantis kiaušinis. Mes įpylėme vandens į stiklinę ir įdėjome kiaušinį - kiaušinis nuskendo. Tada išėmę kiaušinį, pripylėme druskos į stiklinę, sumaišėme druskinį vandenį, ir įdėjome kiaušinį vėl. Kiaušinis pliūduriavo! Sesė Rima negalėjo patikėti savo akims! Sesė Austėja paaiškino, kad kiaušinis yra sunkesnis už vandenį, tai kai tik buvo vanduo, kiaušinis nuskendo, kaip ir mes kai plaukiame. Bet, kai druską ipylime, tai vanduo pasidarė sunkesnis už kiaušinį, ir jis pliūduriavo. (Puikus paaiškinimas mažiems vaikams.) Skautės ir pritsės šiuo laiku žaidė keletą pritsių instruktorių sudarytų Kahoot! žaidimus. Jos išmoko apie gamtą ir Lietuvių Skautų Sąjungą. Sekanti programos dalis buvo vėl su instruktorėm: Paukštytės: Šiandieną, sekmadienį, po pietų paukštytės dalyvavo programoje su sese Kristute. Jos išmoko skaučių įstatus "Skautė taupi" ir "Skautė gamtos draugė". Paukštytės paaiškino ką jos daro taupyti ir padėti gamtai. Tada, jos atliko rankdarbį - "perdirbtos gertuvių žuvys". Jos naudojo flamasterius nupiešti žiaunas ir pelekus, ir paskutiniausiai, suklijavo plunksnas ir dovanų popierį ant žuvyčių. Visos sesės gražiai bendravo ir klausėsi lietuviškos vaikiškos muzikos kol dirbo. Gale sueigos, sesės parodė savo rankdarbį ir atsisveikino! vyr sk kand Kristina Sherpitytė Skautės: Skautės pradėjo paskutinę Zūm stovyklos programą žaisdami Gimkit. Jos apžvelgė tai, ko anksčiau išmoko naudodamos šiuo žaidimu. Tada skautės išmoko apie skirtingus senosius Lietuvos signalizacijos būdus. Pagaliau skautės praktikavo savo Morzės kodą rašydamos ir atspėdamos 30 simbolių žinutes. vyr sk kand Amelia Hoch. Kaip ir gale kiekvienos stovyklos, baigėme stovyklą uždarymu. Sesė Rima padėkojo visoms stovyklautojoms, kad dalyvavo pirmoje virtualinėje stovykloje; instruktorėms kad pravedė atskiras amžių programas; globėjoms kad padėjo instruktorėms suplanuoti ir pravesti programas, ir ypač sesėms Onutei, Renatai, ir Marytei už patarimus ir padėjimą su stovyklos ruoša. Sesė Onutė, Aušros Vartų-Kernavės tunto tuntininkė, pranešė, kad penkios prityrusios skautės užbaigusios VISUS punktus prityrusių skaučių patyrimo programos oficialiai pereina į vyr skautes kandidates! Nesu mačius tokių didelių šypsenų per visą pandemiją! Paskutiniausiai, sesės Veronika ir Evelina liepė visom įjungti savo garsą ir sušukti sesei Rimai tris kart "AČIŪ"! Taip ir užsibaigė mūsų pirmoji (ir tikėkimės paskutinioji) virtuali "Zūm Stovykla"! Sekmadienio ryte pusryčius savo šeimoms padarė sesės Lara ir Ona Sesė Reda mokinasi pinti draugstės apyrankę Po stovyklos Dabar jau savaitė po Zūm Stovyklos, ir mano nuotaika dar vis gera. Niekada netikėjau, kad per du mėnesius galėsiu suorganizuoti skirtingų amžių programas, visas instruktores ir globėjas, kiekvienam stovyklautojui maišą su marškinias, stovyklos ženkliuku, ir programos daiktais. Darėme stovyklos posėdžius kas antrą savaitę per Zoom per tą planavimo laiką. Sesė Renata sukūrė ženklą ir marškinius, ir viską gavome laiku. Sesė Onutė išsiuntė visoms tunto vyr. skautėms stovyklos sveikinimo laiškelį ir ženkliuką. Sesė Marytė užsakė programos reikmenis. Sesės vyr. skautės globėjos padėjo pritsėms instruktorėms suruošti savo pirmąją stovyklinę programą. Be šių žmonių, tikrai nebūčiau galėjus tokią stovyklą pravesti. Aš augau skautuose, tai žinau, kad po kiekvienos sueigos, stovyklos, ir tt, reikia pereiti ir peržiūrėti kas blogai ir gerai pasisekė. Kas negerai pasisekė per stovyklą? Technologija. Penktadienio vakare buvo didelė audra ir daug kas neturėjo elektros bei interneto namuose. Bet, sakyčiau, kad jeigu taip ir buvo blogiausias dalykas kurį reikėjo apgalvoti ir "pataisyti" per šią stovyklą, tai tikrai neblogai. Kas gerai pasisekė? Visos kitos dalys stovyklos. Gal biški per daug angliškai kalbėjome, bet bandėme beveik visą bendrą programą vesti dvikalbiai, kad visi suprastų. Pritsės instuktorės buvo pasiruošusios pravesti savo programas. Globėjos darė daug nuotraukų ir prisidėjo kai reikėjo. Svečiai (sesė Julytė, brolis Tomas, sesė Dana, ponas Mykolas) pravedė smagias pasijudinimo ir dainavimo programas. Netikėjau sesės Austėjos eksperimentu su kiaušiniais. Verkiau per uždarymą kai visi sušaukė "Ačiū, ačiū, ačiū" (bet aš ir visada verkiu per paskutinę dieną stovyklos). Dabar jau laikas pradėti galvoti apie prityrusiu skaučių, Živilės draugovės, ateinančius skautavimo metus. Kaip atrodys metai? Ar galėsime skautauti kartu? Ar toliau skautausime virtualiai? Nežinosime iki rudens. Ir, kol buvo smagu planuoti Zūm stovyklą ir kad viskas gerai pasisekė, tikėkimės, kad galėsime susitikti Rako stovykloje kitais metais. S. fil Rima Lintakaitė Sesė Evelina verda kiaušinienę maišelyje Sesės Eleanora ir Greta valgo naktipiečius ir klausosi stovyklos taisyklių 10

11 Namie daryta pica Sesės Veronika ir Evelina stato savo palapinę Naktipiečiams bus smoothie Sesė Veronika žaidžia žaidimą Kahoot apie semaforą Supakuota kuprinė beveik didesnė už sesę skautę! Sesė Veronika pjausto vaisius pusryčiams Zum-ba pamoka Sesės Veronika, Evelina, ir Onutė rodo savo kasytes - sesė Evelina supynė mamai kasytes! Ranka-rankon mes kartu, AVK skautės karantino metu! Zūm stovykla prasidėjo su laužu penktadienį vakare. Daug sesių dalyvavo. Per laužą buvo dainavimo, šokimo, ir smagių žaidimų. Buvo labai smagus būdas pradėti stovykla. Šeštadienio ryta anksti prasidėjo užsiėmimai su ryto mankšta pravesta Tomo Mikužio iš Floridos. Jis buvo labai energingas ir labai įspūdingai pravedė. Dar per dieną buvo vidaus ieškonė, yoga (pravesta sesės Julytės), dainavimas ir programos pagal amžiaus grupes. Skaučių programos buvo labai įdomios. Mes mokinomės apie Morzę, Semaforą, ir kitus signalizavimo būdus. Man buvo labai įdomu ir aš noriu daugiau išmokti apie tai. Per pietų laiką buvo užduotis padaryti savo picą pietus. Mano šeimai buvo taip skanu, kad mes net dvi suvalgėme. Vakare prityrusios skautės pravedė naktinę programą. Sekmadienį ryte buvo mišios. Vėliau diena buvo Zūmba ir programos pagal amžius. Per programas paukštytės mokinosi apie plaukų pynimą, o skautės išmoko apie Birute Galdikas. Zūm stovykla pasibaigė su vėliavų nuleidimu. Visa stovykla buvo labai smagi ir įdomi, bet mano mėgiamiausia dalis buvo programos pagal amžius. Šeštadienį mes mokinomės apie Morzės ir Semaforo alfabetus. Morzė yra signalizavimo būdas naudojantis taškus ir linijas. Semaforo sistemoje žmogus vartoja dvi vėliavėles įvairiais rankų judėsiais suformuoti raidyną. Morzė ir Semaforas naudojami pranešti kitiems žinutes. Kai baigėsi Zūm stovykla aš bandžiau išmokinti savo šeimą kaip naudoti Morzę. Šeštadienį mes išmokome apie Birute Galdikas ir ką jinai daro. Man yra labai įspūdinga kad jinai gyveno džiunglėse ir kad mokino ir dirbo su orangutangais. Gir-gir-gir, Gar-gar-gar, Mes norim Dar-dar-dar Sesė Veronika Gecevičiūtė Apskritai, aš esu nustebus kad visos skautės per trumpą laiką sukūrė nuostabią stovyklą. Žinoma nebuvo visiškai tokia kaip Rakas, bet buvo tokia pat smagi! Man labai patiko, kad įvaraus amžiaus skautės dalyvavo ir pasidalino džiaugsmu per kompiūterį. Buvo tiek kūrybinės veiklos, kaip tapybos užsiėmimas, ir net joga! Skautės visuomet palieka mane sužavėta! Anksti pabudome daryti rytinę mankštą su broliu Tomu. Paskui sekė daugybė kitų užsiėmimų, įskaitant Kahoot, edukaciniai pristatymai, ir daugiau linksmybių. Penktadienį gale dienos buvo laužas, o šeštadienį vakare - naktiniai žaidimai. Prit sk psl Stefa Deuschle sesės Stefos nupieštas paveiksliukas per Zūm stovyklą Sesės Stefa ir sesė Julija dainuoja per laužą 11 RUDUO 2020

12 Geri Darbeliai Toronte (Toronto Rambyno tunto Gedimino draugovės prityrusių skautų gerasis darbelis Feed The Homeless įvyko sausio d red.) Prityrusių skautų programa reikalauja, kad kiekvienas prit. skautas privalo atlikti mažiausiai penkias valandas labdaringos veiklos. Taigi, po kelių savaičių svarstymų ir planavimo, mūsų skiltis Klevo Lapai (Aleksas Smith, Lukas Ashley, Justinas Duz, Aleksas Maksimavičius ir šių eilučių autorius Aistis Meiklejohn) nusprendė pagaminti ir išdalinti sumuštinius benamiams. Tam, kad galėtume atlikti pasiruošimo darbus, Justino mama, p. Loreta Stanulis-Duz, mus maloniai pakvietė į savo namus. Pirmiausia, mes nuvykome į No Frills maisto parduotuvę, pardavinėjančią geros kokybės maisto produktus prieinamomis kainomis. Ten, mes nupirkome tris raikytos duonos kepalus, dešros (bologna), sūrio, salotų ir margarino, iš kurių turėjome pagaminti sumuštinius. Nunešę maisto produktus į Duz namus, išėjome pavalgyti vakarienės. Sočiai pavalgę, buvome pasiruošę pradėti sumuštinių gamybą. Sustoję į gamybos eiles, greitai pasiskirstėme pareigomis - margarino tepėjas, sūrio, salotų ir dešros dėliotojai ir pakuotojas. Iš viso pagaminome 33 sumuštinius per maždaug pusę valandos. Likusią vakaro dalį prieš miegą praleidome žaisdami Monopoly ir žiūrėdami filmą. Kitą rytą autobusu nuvykome į traukinių stotį, iš kur traukiniu pasiekėme Toronto centrą. Čia mes susitikome savo Prityrusių skautų vadovą Mykolą Slapšį ir ėmėme vykdyti savo planą. Jau pačioje pirmojoje gatvių sankryžoje mes išdalinome 10 sumuštinių. Laimei mums Gerojo darbelio Toronte broliai. iš kairės: Aleksas Smith, Justinas Duz, Aleksas Maksimavičius, Lukas Ashley, Aistis Meiklejohn einant tolyn darėsi vis sunkiau rasti benamių žmonių. Tuomet mes nusprendėme pasukti į populiarias pėsčiųjų vietoves - Nathan Phillips Square ir Eaton Centre. Galiausiai mums užtruko mažiau nei valandą iki kol išdalinome visus 33 sumuštinius. Iš žmonių, kuriems išdalinome savo sumuštinius, sulaukėme daug padėkos žodžių bei kitų komentarų. Vienam vyriškiui paklausus kokiai organizacijai mes priklausome, su pasididžiavimu atsakėme Lietuvių Skautų Organizacijai. Vienas iš jauniausių mūsų sutiktų asmenų paminėjo, kad jis gyvena gatvėje jau septynis metus ir kad žmonės kaip mes jiems padedame išgyventi. Ši pastaba be abejonės buvo labiausiai įsimenanti mūsų misijos akimirka. Justino Duz nuomone, ši išvyka buvo smagi ir akis atverianti patirtis. Mes supratome kokią didelę įtaką tiems, kuriems reikalinga pagalba, gali atnešti mažiau nei 5 valandas užtrukusi labdaringa veikla. Tos dvi dienos buvo įsimenanti patirtis, kurią apibendrino Aleksas Smith: Tai buvo daug įdomiau nei aš tikėjausi. Aistis Meiklejohn, Klevo Lapų Skiltininkas (į lietuvių kalba padėjo versti Solveiga Meikeljohn) NY pritsių įžodis NY prityrusios skautės kandidatės susirinko giedrą spalio popietę (spalio 3d.) duotį įžodį, ir po to vyko smagi sueiga su svečiu, buvusiu JAV specialiųjų pajėgų karininku, Steve Forti MSG, US Army Special Forces, Intelligence Sergeant, kuris mokino mus pirmosios pagalbos įgūdžius ir kaip reaguoti į traumas, kol atvyksta pagalbą. Sužinojome kaip sustabdyti stiprų kraujavimą, iš kasdieninių daiktų sukurti žnyples ir atpažinti įvairias gyvybei pavojingas žaizdas. Mes baigėme jaučiančios pasiruošiuosios bet kokiai situacijai! Po pamokos, pabendravome (per atstumą, su kaukėmis) prie laužo, nes asmeniškai nebuvome kartu nuo 2020 kovo pradžios. Sveikiname naujas NY prit. skautes seses Rima Ferrer, Martina Marcinkevičiūtė, Greta Nemickaitė, Ona Pranevičiūtė, ir Elena Schmedlen! Aikštė (iš k:) (vadovės) Nida Schmedlen, Viivi Lora; prit sk. kandidatės Elena Schmedlen, Rima Ferrer, Martina Marcinkevičiūtė, Ona Pranevičiūtė, Greta Nemickaitė, prit. skautės Liepa Mikaliūnaitė ir Saulė Mikaliūnaitė (laiko maišiuką) Nida Stankūnas Schmedlen Naujos pritsės (iš kairės, priekinyje eilėje:) Elena Schmedlen, Rima Ferrer, Martina Marcinkevičiūtė, Ona Pranevičiūtė, Greta Nemickaitė; antroje eilėje iš k: Saulė Mikaliūnaitė, Liepa Mikaliūnaitė, Augusta Domingo Vėliavininkė Augusta Domingo Pirma pagalba iš k: Elena Schmedlen, Rima Ferrer (atsigulusi), Saulė Mikaliūnaitė, Liepa Mikaliūnaitė (su juoda kauke) Įžodžio pradžia (iš k.) Elena Schmedlen, Rima Ferrer, Martina Marcinkevičiūtė, Ona Pranevičiūtė, Greta Nemickaitė 12

13 Kaziuko mugė Lemonte Kaziuko Mugės tradicinės mišios, skautės Veronika Gecevis (antro skaitinio skaitytoja), Emilija Matukaitė (nešė Lietuvos himno audinį), Andrėja Variakojis (nešė šv. Kazimiero statula) ir skautas Lukas Kudirka (pirmo skaitinio skaitytojas) ruošiasi palydėti procesija. (O. Gecevičienės nuotrauka) Kovo 1 d. 2020, Lemonto skautai, parapijiečiai ir svečiai susirinko Palaiminto Jurgio Matulaičio Misijoje, Pasaulio lietuviu centre, Lemont, IL pagal tradicija, atšvęsti Kaziuko mugės atidarymo mišias kartu. Šiais metais, Lemonto geltonšlipsės skautės iš,,šešupės draugovės ir geltonšlipsai skautai iš,,vinco Krevės draugovės pasisiūlė padėti naujam atvykusiam kunigui, Vaidui Lukoševičiui pravesti mišias. Savaitės bėgyje, draugininkai, s. fil. Julija Kudirkienė ir s. fil. Andrius Kudirka susitiko su kunigu Vaidu, labiau supažindinti jį su Lietuvių Skautų Sąjungos veiklą ir siekiais, ir paaiškinti apie skautų tradicijas, pravedant Kaziuko mugės apeigas, kurias jis dar nebuvo patyręs. Tryse susitarėme supažindinti kunigą su skautais ir skautėmis, ir sueigoje leisti patiems skautams ir skautėms nuspręsti kaip pasiskirstyti darbais. Vasario 22 d. kunigas Vaidas susitiko su skautais ir skautėmis, ir perėjo mišių dalis, norėdamas kiek įmanoma pritraukti daugiau dalyviu, kad visi turėtų uždavinį. Pasiskirstėm pareigomis, ir repeticijos įvyko per dvi sueigas. Kol vieni veikėjai repeticiją perėjo, kiti laukiantys padėjo sukurti iškabas mišioms, kurios išreiškė mišiu skaitinius, lietuviškai ir angliškai:,,mylėk Artimą (kaip ir save) ir,,dangus Laukia (tiems kurie siekia Dievo). Kaspinuose skautai įsegė savo užrašytus 10 skautų įstatus, kuriuos pakartojome skaitydami visuotinę maldą. Neskaitantys skautai ir skautės apsiėmė būti klapčiukais, dalinti giesmynus, palydėti procesiją (nešdami šv. Kazimiero statula, ir išaustą Lietuvos Himno audinį), ir priimti rinkliavą. Sesė Ramunė Papartienė kartu su chorvedžiu, muz. p. Dariumi Polikaičiu suorganizavo skautus muzikantus kurie nuostabiai grojo savo instrumentais palydėti dalyvius giesmėse. Lemonto,,Živilės draugovės prityrusios skautės padėjo skautėms palydėti giedojima stipresniais balsais, ir net viena prisidėjo prie klapčiukų pareigų. Kiekvienas tuntas pristatė po du vėliavininkus įnešti ir išnešti veliavas. Po mišių, vėliavininkų procesija nuvedė dalyvius iš misijos iki salės, pradėti atidarymo rikiuotę, kad pirkėjai jau galėtų pradėti remti skautus vajuje. Jaunu geltonšlipsiu pravestos mišios, kartu su įvairiu dalyviu pagalba, paliko didelį įspūdį dalyviams, ir ypatingai kunigui Vaidui, kuris apsidžiaugė pradėti savo laiką misijoje su tokia džiaugsminga šventę! O geltonšlipsiams ir geltonšlipsėms didingas atsiekimas, supažindinti kunigą su jaunimo veiklą, aktyviai dalyvauti mišių pravedime, ir įspūdingai pradėti Kaziuko mugės apeigas, kurias jie kasmet labai laukia patirti! s. fil. Andrius Kudirka,,,Vinco Krevės d-vės draugininkas s. fil. Julija Kudirkienė,,, Šešupės d-vės draugininkė,,šešupės" skaučiu draugovė ir,,vinco Krevės" skautu draugovė dalyvauja mišių ruošos sueigoje, klausosi kun. Vaido Lukoševičiaus paskaitos apie šv. mišių eiga, ir kartu su kunigu nusprendžia kurias pareigas apsiims. (J. Kudirka nuotrauka),,šešupės" ir,,vinco Krevės" draugovės baigė ruošimo sueiga, ir nusifotografavo su kun. Vaidu. (P.J.M misijos nuotrauka biuletenyje) 13 RUDUO 2020

14 Židiniečių įžodis 2020 AVK vyresniųjų skaučių įžodis įvyko puikų rugpjūčio vakarą, gražioje gamtoje. Šiais įdomiais laikais, kai reikia saugotis ir gyventi pagal visokiausius pandemijos reikalavimus, ir įžodis buvo kitoks. Vyr. skaučių įžodis tradiciniai vyksta stovykloje saulei leidžiantis arba kylant. Apeigų tradicijos laikomos slaptai. Bet kadangi stovykla neveikė šią vasarą, reikėjo rasti kitą vietą. Taip pat, visos dalyvės nešiojo kaukes, laikėsi atstumų ir dalyvių skaičius buvo ribotas. Įžodį davė septynios sesės židinietės tai suaugusios moterys, nebuvusios skautės, gerai paruoštos įžodžiui jų globėjos sesės Gilės Liubinskaitės. Jos visus metus rinkosi atlikti programą ir įvykdyti įvairius projektus. Kandidatės vedė sueigas paukštytėms, skautėms ir prityrusioms skautėms. Jos suplanavo įdomią ieškonę Čikagos mieste, kurios pats įvykdymas buvo atidėtas iki pandemijos pabaigos. Savo sueigose, židinietės kandidatės išmoko apie skautų pagrindus ir istoriją, bei LSS struktūrą. Mūsų židiniečių būrys tai tikrai nuostabi grupė sesių kurios įvairiais keliais atvykusios į skautavimą. Kiekviena sesė yra ypatinga ir yra prisijungus prie LSS veiklos. Susipažinkime su joms: Sesė Danutė Audiejaitienė gimusi Lenkijoje. Augina dvi dukreles kurios nuo mažens skautauja. Viena dukrelė skautė, o kita dukrelė yra paukštytė. Danutė gavusi rudą šlipsą ir dirbusi O jau dabar vyr. skautės. Priekyje, be vainiko stovi kand. židiniečių globėja Gilė Liubinskaitė Dar židinietės -iš k: Gilė Liubinskaitė (globėja), Ieva Žigmantė, Dženeta Drilinga, Alisa Cunnngham, Gitana Variakojienė, Inga Radzevičienė, Danutė Burauskaitė ir Lina Gvildienė Saulučių paukštyčių draugovėje kaip pavaduotoja. Vadovavusi stovykloje. AVK tunto narė. Sesė Dženeta Drilinga yra gimusi Lietuvoje. Dukra ir sūnus skautauja nuo mažens. Jos dukra yra prityrusi skautė, o sūnus yra skautas. Dženeta daug metų savanoriauja Rako stovykloje. Buvusi šeiminkė ir stovyklos slaugė. Dirbo Tautinės stovyklos amublatorijoje. AVK tunto narė. Sesė Lina Gvildienė yra gimusi Lietuvoje. Jinai augina du vaikus ir susijungė su skautavimu kai prirašė sūnų į vilkiukų veiklą. Jos sūnus dabar yra trečių metų skautas. Lina daug metų dalyvauja kartu su sūnum Rako stovykloje. AVK tunto narė. Sesė Alisa Cunningham gimusi JAV. Priklauso LSS nuo mažens kai buvo paukštytė Kernavės tunte. Davė paukštyčių, skaučių ir prit. skaučių įžodžius. Po pertraukos, sugrįžo į skautavimą. Dabar augina dvi dukreles. Vyresnė tik ką davė paukštyčių įžodį. Vadovauja Saulučių paukštyčių draugovėje. AVK tunto narė. Sesė Inga Radzevičienė gimusi JAV. Kartu su vyru augina tris berniukus. Vyras skautavo nuo mažens. Visa šeima dalyvavo liepsnelių/giliukų draugovėje. O berniukai dabar dalyvauja skautiškoje veikloje vilkų draugovėje. Stovyklavusi Rake. AVK tunto narė. Sesė Gitana Variakojienė gimusi Lietuvoje. Vyras ir jo giminės ilgamečiai skautai, o abu vaikai skautauja nuo mažens. Gitana gavusi rudą šlipsą ir dirbusi dukros draugovėse kaip po pavaduotoja. Jos sūnus yra skautas Vytis kandidatas, o dukra yra skautė. Daug metų Rako stovyklos šeimininkė. AVK tunto narė. Sesė Ieva Zigmantienė gimusi Lietuvoje. Prisijungė prie skautų veiklos kai prirašė savo du sūnelius į skautų veiklą Jaunimo centre. Vaikai skautauja nuo mažens. Dažnai dalyvavusi Rako stovykloje šeimininkės pareigose. Čikagos vietininkijos narė. Sueiga baigėsi kukliomis vaišėmis (saugumo dėliui). Visos nutarė, kad gamtoje įvykęs įžodis buvo beveik kaip stovykloje, tik naujos vyr. skautės negalėjo prižadinti kitų stovyklautojų su savo dainavimu. Naujos vyr. skautės buvo maloniai nustebusios pamačiusios kitas seses vyr. skautes. Jos nežinojo ko tikėtis ir manė kad jos čia bus vienos. Ačiū sesėms Gilei už rūpestį ir paruošimą, sesei Onutei už šlipsų, diržų ir ženkliukų įteikimą ir visoms dalyvavusioms. 14

15 Skautai budėjo net ir karantino metu! Rambyno virtualinė stovykla Užsikrėsk skautavimu! liepos d. Nors 2020 metai kupini neaiškumų, baimės ir vis besikeičiančių valstybinių įsakymų, Ramiojo vandenyno rajono skautai nutarė įkvėpti skautiškos dvasios ir pravedė virtualią Rambyno stovyklą Užsikrėsk skautavimu!. Ši neeilinė stovykla buvo paruošta entuziasčių, įkvėptų įstato Skautė linksma, susivaldo ir nenustoja vilties! Su tuo iššūkiu mintyse ir širdyse prisijungė skautai iš visos Šiaurės Amerikos ir parodė savo išradingumą. Dalyviai tikrai įrodė, kad skautiška dvasia mumyse tegyvuoja. 2020m. stovykla buvo pavadinta Užsikrėsk skautavimu!, nes vadovybė norėjo įamžinti skautišką išradingumą neįprastos pasaulinės krizės akivaizdoje. Taip pat norėjome priminti, kad skautavimas yra džiaugsmingas ir naudingas užsiėmimas, todėl skatinome visus užsikrėsti tomis dorybėmis! Stovyklos ženklas buvo sukurtas talentingos sesės Rasos Hendrickson. Ženklas sudarytas iš įvairių simbolių: R ir A primena mūsų Rambyno stovyklavietę, kur stovi A formos namelis; vabalas reprezentuoja virusą ir techno- Sesės Daivos ir brolio Jai stovyklavietė Pionerijos Diena Sesės Linos gairelė Įkūrimo Diena Ramiojo Vandenyno rajono vadė s. Sigutė Miller logiją (angliškai virusas dažnai vadinamas a bug ); skautų lelija ir rūtelė rodo organizacijos pamatus, net ir ženklo kontūras simbolizuoja stovyklos unikalumą ir technologinį pobūdį. Su sesės Sigutės Miller (Ramiojo vandenyno rajono vadės) palaiminimu, brolis Gintas Šlapkauskas (stovyklos viršininkas), sesė Vita Reivydaitė (programos vadovė) ir sesė Janina Griciūtė (tinklalapio vedėja) paruošė ir pravedė labai unikalią stovyklą. Prisijungė 213 skautų, šeimų ir draugų iš 17 valstijų, 4 rajonų, 2 valstybių ir sukūrė vieną gražią skautišką šeimą! Vadovai buvo nustebinti, dideliu dalyvių skaičiumi, o dar daugiau jų kūrybingumu, pristatant nuotraukas stovyklos užsiėmimams. Kadangi visiems nusibodo žvelgti į kompiuterių ekranus, raginome skautus ir draugus ieškoti kūrybingų būdų, kaip stovyklauti kasdieniniame gyvenime. Į programą buvo įtraukti įprasti stovykliniai užsiėmimai, bet juos reikėjo pritaikyti esamoms sąlygoms. Pavyzdžiui, vasaros stovyklai reikia paruošti stovyklavietę, pastatyti ir papuošti palapinę ir sukurti skilties/ būrelio gairelę. Dalyviai gavo užduotį namie įrengti stovyklavietę, ją papuošti ir sukurti vėliavėlę. Kai stovyklautojai atliko užduotis, jie nusiuntė vadovybei nuotraukas, ir tos nuotraukos buvo įkeltos į stovyklos svetainę: rambynas2020.com. Joje iki metų stovyklos bus Užsikrėsk skautavimu ženklas Sesės Daivos naminė stovyklavietė Pionerijos Diena Sesės Dainos skulptūrinė stovyklavietė Pionerijos Diena 15 RUDUO 2020

16 galima pasidžiaugti skautų ir jų šeimų kūrybingumu bei kurį laiką pagyventi Užsikrėsk skautavimu! prisiminimais. Rajono vadovybės troškimas priminti skautams, kad stovykla nėra vienintelis būdas skautauti pasiteisino. Tegyvuoja skautybė! Vis budėkime Dievui, Tėvynei ir artimui! Kviečiame visus aplankyti mūsų internetinę svetainę ir užsikrėsti skautavimu! Taip pat yra galimybė paaukoti mūsų mylimos stovyklavietės išlaikymui ir atnaujinimui. Straipsnį paruošė programos vedėja vyr. sk. Vita Reivydaitė Sesės Rasos pasveikinimas Sesė Janina ir brolis Gintas iškylos dienoje Draugystės Diena Šių metų stovyklos tinklapis rambynas2020.com O čia yra nuotraukos iš įvairių šakų: Paukštytės: Vilkiukai: Skautės: Skautai: Prit skautės: Prit skautai: Vyčiai - Vyr skautės: Skautininkai: Oro skautai, akademikai ir kiti: Sesė Rasa draugystės dienoje Sesė Vita iškylauja SA redakcinės komisijos narys Tomas Dundzila, įsikūrimo dienoje Dienos programos 16

17 LSB Lituanicos Tuntas Troop 113 EAGLE SCOUTS ERELIAI (nuo 2002 iki 2020) 2019 metų ereliai: iš k: Aldas Kriauciunas, Tadas Stankus (stovi), Aleksas Rasutis, Andrius Deuschle, Lukas Stankus (stovi) Jonas Jodwalis, Vilius Buntinas ir Matas Skeberdis. Martynas Barškėtis Vilius Buntinas Andrius Deuschle Jonas Deuschle Jokūbas Gučius Vincas Hoffman Jonas Jodwalis Audrys Kelečius Kęstutis Kelečius Aldas Kriaučiūnas Kovas Kulbis Lukas Kulbis Vidas Kulbis Aliukas Lapinskas Albinas Liubinskas Zenius Liubinskas Jonas Majauskas Mantas Motekaitis Antanas Paužuolis Dominic Paužuolis Terrence Petry, Jr. Aleksas Rasutis Lukas Rasutis Antanas Riškus Kovas Rugienius Paulius Siliūnas Petras Simonaitis Matas Skeberdis Lukas Stankus Matas Stankus Tadas Stankus Vytas Stankus Ivas Stropus Andrius Vitas Paulius Vitas Grigas Zimkus Grigo Zimkaus projektas buvo PLC sandėlio išvalymas, kad Lietuvių dailės muziejus galėtų įkurti rėminimo aparatūrą Martynas Barškėtis (viduryje su uniforma) su talkininkais pastatė židinį Lituanistikos tyrimo centre Audrius Vitas ruošiasi savo projektui, kur skautų ir savanorių komanda išvalė Lietuvių dailės muziejaus sandėlį Petras Simonaitis (klūpo) vadovauja medelių sodinimo projektui tyrimo centre Lemonte Audrys Kelečius ant pastatyto suolelio Vinco Hoffman projektas buvo sutaisyti suolelius Kryžių kalnelyje Lemonte Jokūbas Gučius (pirmas prie palapinės iš dešinės pusės) su savo talkininkais pasodino medelius Lituanistikos tyrimo centre Iš k: Mantas Motekaitis, Jonas Deuschle, Grigas Zimkus ir Vytas Stankus 2017 metų ereliai 17 RUDUO 2020

18 Lituanicos tunto Erelio programa Lituanicos tuntas Lemonte, vadovaujamas tuntininko v.s. fil. Vytenio Lietuvninko, jau daug metų dalyvauja ir amerikiečių skautų Erelių (Eagle Scout) programoje. Lituanicos skautai vykdo visas Lietuvių Skautų Brolijos patyrimo programas, įskaitant lietuvių istoriją, kultūrą, tautosaką ir tautodailę, kad nariai pasisemtų skautiškų žinių lietuviškoje aplinkoje. Bet Lituanicos tuntas irgi žinomas kaip Boy Scouts of America (BSA) Troop 113. Vieneto skaičius 113 primena 1991 m. sausio 13 d. įvykius. Lituanicos tunto Erelių programa prasidėjo 2002 m. kai a.a. vadovas Linas Paužuolis ( ) siekė patobulinti tunto veiklą ir pritraukti daugiau berniukų į tunto gretas. Jis peržiūrėjo amerikiečių skautų programas, matė daug vertingos medžiagos ir pastebėjo, kad gali būti pritaikyta lietuviams skautams. Kai kurie tam užmojui priešinosi teigdami, kad tai nustelbia lietuvišką skautavimą ir veda jaunimą nuo lietuvybės sąmoningumo. Linas teigė, kad skautavimo principai yra tie patys visame pasaulyje, pvz., visi skautai išmoksta pirmąją pagalbą, pijoneriją, kaip elgtis gaisro atveju ir t.t. Jis matė galimybę išlaikyti lietuviškąją dvasią ir naudotis amerikiečių resursais. Amerikos universitetai ir darbo įstaigos šį pasiekimą labai vertina priimant į mokslus ir gaunant darbą, nes tai įrodo, kad asmuo ryžtingai siekia savo užsibrėžtų tikslų. Erelių programa duoda daug patirties ir plačiau atveria duris į skautamokslį. Jaunuolis, kuriam yra suteiktas toks laipsnis, stodamas į universitetą, ieškodamas darbo ar tarnaudamas kariuomenėje įgyja pranašumą prieš kitus bendraamžius. Amerikos universitetai ir darbo įstaigos šį jaunuolio pasiekimą vertina, nes tai įrodo, kad žmogus yra ryžtingas ir valingas. JAV kariuomenėje suteikdami Pirmieji du Lituanicos tunto Ereliai broliai Antanas Paužuolis ir Albinas Liubinskas prie žvakių per erelio apeigas 2007m. laipsnį taip pat atsižvelgia į pasiektą Erelio skauto įvertinimą. Pasiekti Erelio laipsnį reikia išlaikyti 350 įvairių reikalavimų, pvz. pirmoji pagalba, gyvybės gelbėjimas, visuomeniškumas, stovyklavimas, iškylavimas, maisto ruoša, fizinis lavinimas, saugus ginklo valdymas ir šaudymas, verslas ir vadyba, veterinarija, menas, astronomija, kompiuteriai, elgesys gaisro atveju, miškininkystė, teisė, kompaso ir žemėlapio naudojimas, pionerija, būriavimas, finansų bei investicijų žinios. Lituanicos tunto vadovai bei savanoriai yra specialybių instruktoriai. Broliai irgi dalyvauja amerikiečių skautų rengiamuose kursuose. Lituanicos tunto erelių programos įsteigėjas a.a. Linas Paužuolis Luko Rasučio (su uniforma, atsisukęs nugarą) projektas buvo kelio ženklų įrengimas Pasaulio lietuvių centre 18

19 Grupė pagalbininkų Kęstučio Kelečiaus projekte persodinti žolę ir krūmus Pasaulio lietuvių centre Lemonte (PLC). Vinco Hoffman (klūpo viduryje su uniforma) projektas atnaujinti suoliukus PLC kryžių kalnelyje Reikia įgyti bent 21 specialybę (merit badges) ir išlaikyti laipsnius pakeliui į Erelio laipsnį: Tenderfoot, Second Class, First Class, Star, Life. Tie laipsniai kaip lietuvių patyrimo laipsniai. O įgyti kiekvieną laipsnį, skautas turi susitikti su vadovų komitetu (Board of Review) kuris pasikalba su kandidatu ir patvirtina, kad to laipsnio reikalavimai atlikti. Erelio laipsnio komitetui (Eagle Board of Review) jau pirmininkauja atstovas iš amerikiečių skautų, nes tai rimtas įvykis. Paskutinis reikalavimas yra visuomeninio projekto planavimas ir vykdymas (Community Service Project). Erelis kandidatas turi sudaryti komandą skautų, tėvų, vadovų ir kitų savanorių ir kaip nors padėti nepelno siekiančiai organizacijai. Kandidatas su organizacija turi susitarti ir tada gauti leidimą iš komiteto kuriam pirmininkauja amerikiečių skautų atstovas. Kandidatas tada suplanuoja kokių įrankių ir medžiagos reikės, sudaro darbo grafiką, sukviečia talkininkus kurie projektą atlieka. Reikia pabrėžti, kad erelis kandidatas pats nedirba, bet vadovauja ir visą veiklą koordinuoja. Tada reikia projekto eigą aprašyti. Įvairūs projektai buvo atlikti Pasaulio lietuvių centre, Lituanistikos tyrimo centre, Lietuvių tautinėse kapinėse, Lietuvių dailės muziejuje, net Mercy ligoninėje Aurora, Illinois. Pakopti į Erelio kalno viršūnę nelengva, bet lietuviai visai neblogai pasirodo. Bendrai JAV-se trys procentai skautų įgyja Erelio laipsnį, o Lituanicos tunte daugiau. Šiais laikais kai Erelio programa yra neatskiriama dalis tunto veiklos, beveik visi prityrę skautai ir skautai vyčiai tampa ereliais! Lituanicos tuntas per 18 metų pagimdė 36 erelius. Lino Paužuolio vizija bei įkurta programa tebegyvuoja ir kasmet stiprėja. Erelio ceremonija (Eagle Court of Honor) - tai iškilminga sueiga, kurioje pabrėžiami skautų įstatai, principai ir kaip mūsų ereliai juos įgyvendina. Lituanicos tunto Erelio šventės supina ir lietuvių ir amerikiečių skautiškas tradicijas. Šventėje dalyvauja maždaug šimtas skautų, vadovų, tėvų bei svečių, įskaitant vietinius amerikiečių skautų vadovus. Pridėsiu, kad BSA organizacija labai gerbia ir remia Lituanicos tunto programą. BSA pernai pradėjo priimti ir mergaites į Erelio programą. Aušros Vartų-Kernavės tuntas, su kuriuo Lituanicos tuntas artimai bendrauja, tapo Troop 1991 (prisimenant sausio 13 d. metus). Ps. Marytė Kriaučiūnienė vadovauja programai. Jai talkininkauja tuntininkė s. fil. Ona Gecevis, s. fil. Rima Lintakaitė ir ps. fil. Ramona Žemaitienė. AVK skautės jau pradėjo žengti Erelio keliu. Abu tuntai kartu yra surengę pirmosios pagalbos, plaukimo ir gyvybės gelbėjimo kursus. Netrukus matysime pirmąsias skautes su Erelio ženklu. v.s. fil. dr. Robertas Vitas Paulius Siliūnas, Zenius Liubinskas, Paulius Vitas jų erelių ceremonijoje 2013m. 19 RUDUO 2020

20 Prityrę Skautai Vyčiai Kas Yra Prityręs skautas vytis? Skautybė yra pagrindinai vaikų organizacija kuri suteikia jiems galimybes veikti. Skautų vyčių (Rovering pagal Baden Powell) šakos tikslas yra auklėti jaunuolį, padaryti iš jo sveiką, naudingą pilietį. Skautija tikrai yra pritaikyta visokio amžiaus žmonėms. Atžvelgiant į tą, Prityręs skautas vytis yra suaugęs skautas vytis kuris pilnai yra priėmęs ir įsitikinęs kad skautavimo ir vyčiavimo tobulėjimo ir gyvenimo kelias yra ne tik tinkamas jaunimui, bet tikrai yra pats geriausias gyvenimo būdas. Per savo veiklą ir gyvenimą jis yra įrodęs kad tas kelias jam yra prasmingas, priimtinas ir vertingas. Jis yra pasiryžęs kiekvieną dieną naudoti visas savo dvasios ir kūno jėgas įgyvendinti skauto vyčio šūkį Tarnauk! Žinoma Prityrusių skautų vyčių Istorija Pirmieji Prityrę skautai vyčiai kilo Vytauto Didžiojo universitete Kaune. Niekas nevedė sarašų kiek jų buvo, tačiau žinome bent tris: Bronių Kviklį, Vytenį Statkų ir Mykolą Naujokaitį. Tremtyje LSS Pirmija 1953 m. patvirtino Prityrusių skautų vyčių programą, kuri buvo atspausdinta knygoje Skautas Vytis. Programą paruošė Bronius Žalys. Apie 1970 m. LSB Vyriausias skautininkas Aleksas Matonis patvirtino Juozą Raškį ir Kazį Matonį prityrusiais skautais vyčiais. Vidurio Rajone Broniaus Kviklio ir Vytenio Statkaus iniciatyva buvo egzaminuojami Romas Povilaitis, Romas Fabijonas, Juozas Liubinskas ir Jonas Paronis. Visi kandidatai buvo pripažinti Prityrusiais skautais vyčiais. Šie pirmi išeivijos Prityrę skautai vyčiai buvo energingi ir aktyvūs. Dirbo su vilkiukais, skautais, tuntuose, draugovėse ir stovyklose. Jie buvo veiklūs ir pavyzdingi skautai vyčiai. Organizavo skautų vyčių būrelius ir ruošė jaunus kandidatus tapti skautais vyčiais. Buvo darbingi LSB vadijos nariai, keli net skautų vyčių skyriaus vedėjai. Brolis Kazys Matonis buvo LSB Vyriausias Skautininkas. Brolis Romas Povilaitis buvo vyriausias redaktorius 1968 metų išleistos knygos Skautas Vytis. Brolis Romas Fabijonas buvo ilgametis Prityrusių skautų vyčių seniūnas ir ruošė pirmą Prityrusių skautų vyčių reguliaminą (kartu su broliu Kaziu Matoniu). Jie dalyvavo ir pravedė ivairius vadovų lavinimo kursus ir Ąžuolo mokyklas. Broliai Juozas Liubinskas ir Romas Fabijonas buvo filatelistai ir rinko skautiškus pašto ženklus iš viso pasaulio. Dėka broliams kurie isteigė prityrusius skautus vyčius ir taip pat dėka pirmajai Prityrusių skautų vyčių grupei išeivijoje. Mūsų grupė yra maža, bet su didele garbe sekame jūsų ypatingus pėdsakus tarnaudami ir žengiant pirmyn ir aukštyn. Per daugiau negu 70 metų laikotarpį tik 44 skautai vyčiai yra atsiekę Prityrusio skauto vyčio laipsnį. Iš jų, 14 yra jau išvykę tarnauti. Kaip galėčiau tapti Prityrusiu skautu vyčiu? Jei esi išbuvęs skautas vytis bent du metus galėtum tapti Prityrusiu skautu vyčiu kandidatu ir pradėti Prityrusių skautų vyčių programą. Kaip galėčiau plačiau susipažinti su Prityrusių skautų vyčių programa? Kreipkis į Prityrusių skautų vyčių seniūną (brolį Romą Rupinską, arba į savo vietovės Prityrusių skautų vyčių seniūną (jeigu vietovėje yra), arba skautų vyčių vieneto vadovą, arba tiesioginiai į LSB Skautų vyčių skyriaus vedėją tolimesniems reikalavimams. P.S.V. Romas Rupinskas NY vyr. skautės Balandžio mėnesį, kai Niujorko miestas ir apylinkės kentėjo nuo pirminio Covid viruso antplūdžio, mūsų vyr. skautės susibūrė nuotoliniu būdu ir sukūrė duoklę mūsų miestui. Po to, bent kelios vyr. skautės kas savaitę su- sisiekė tarpusavyje, kad suteiktų paramą toms iš mūsų tiesiogiai paveiktos liga, darbo praradimo ir keičiančiom šeimos poreikiais metai NY skautam išliks su mumis ir, manome, dar labiau sustiprins mūsų vyr. skaučių ryšį. Monika Bileris, NY vyr. Sk. draugininkė Nida Stankunaite Schmedlen, Vaiva Ulenaite Boertje, Daina Mattis, Ale Mikalauskaite, Daina Penikaite, Viivi Lora, Giedre Stankuniene, Daina Cernauskaite Distefano, Aldute Belzer, Vida Jankauskiene, Claudine Vebeliuniene, mi Milukaite, Laura Milukaite, Cheryl Milukiene Ligia Brickus, Ingrida Karmazinaite, Bora Mikaliunaite, Christina Senken, Laura Milukaite, Monika Bileryte, Sigita Penikaite, Rasa Alksninis-Mokhoff, Verute VanSant-Devine, Sanda Simanaviciute 20

21 Romuvos popietinė virtualinė stovykla Ū-Ū-A-A Romuva. Rugpjūčio 15 d m. Nors dėl dabartinės pandemijos mes negalejome praleisti savo tradicinę savaitę stovyklaudami Romuvoje, mes džiaugiamės galėdami praleisti popietę kartu virtualiai, atgaivindami draugystes, dalyvaudami užsiėmimuose ir užbaigti dieną su bendru laužu. Rugpjūčio 15 diena, Kanados skautai, kartu su sesėmis ir broliais iš Atlanto, Vidurio, Ramiojo Vandenyno, ir Australijos Rajonų, praleido popietę stovyklaudami virtualiai. Stovyklos reikmenų sąrašas buvo trumpas: reikėjo tik turėti gerą ūpą ir darbo uniformą! Sesės ir broliai buvo raginti suformuoti šeimos / draugų burbulus, kad galėtų linksmai stovyklauti, bet kur jie bebūtų! Nors negalėjome susitikti fiziškai, susijungėm virtualinėje erdvėje. Su dideliu entuziasmu, popietę suorganizavo ir įvykdė sesutės vyr. skautės Julija ir Emilija Degutytės. Stovykla prasidėjo su atidarymu sesės Emilijos Degutytės komandomis, bei sveikinimais iš Toronto Šatrijos ir Rambyno tuntininkų (Vidos Skilandžiūnienės ir Andriaus Utz), rajono vadės (Audros Puzerytės Viskantienės), ir seserijos vadės/vyr. skautininko pavaduotojos Daivos Chauhan. Po to, užsiėmimų sąrašas buvo parūpintas tinklapyje, ir sesės/broliai sekė visas programos dalis. Ieškonė ir įsikūrimas: Pirma dalis buvo ieškonė suorganizuota sesės Nerijos Gacionytės-Grey. Po to sekė įsikūrimas. Stovyklautojai pastatė palapines, naudodami savo kūrybiškumą. Nuotraukos buvo pasidalintos. Skiltys taip pat ir buvo sukurtos. Manksta ir iškylos: Po isikūrimo sekė penkių minučių mankšta video su sese Nerija Sungailaite, arba stovyklautojai galėjo pasirinkti ką norėjo veikti. Pvz, dviračiai, plaukimas, ir t.t. Sesė Vaiva Šlapšytė paruošė pamoką ir video Kaip pasiruosti iškylai. Sesė Julija Degutytė virtualinės stovyklos organizatorė. Kanados Rajono vadė v.s. Audra Puzerytė-Viskantienė ir jūrų jaunė Gabrielė Viskantaitė pasiruošusios stovyklaut! Laužo vadovė Dana Biskienė ir sūnus Matas Biskys. Romuvos virtualinės stovyklos atidarymas. Sesė Emilija Degutytė, Rambyno tuntininkas s. Andrius Utz, Šatrijos tuntininkė vs. Vida Skilandžiūnienė 21 RUDUO 2020

22 Prityrę skautai sukūrė gairelę: Antanas Balaišis, Andrius Utz, Lukas Ashley, Tristan Jurevičius Geras darbelis: Mūsų įkūrėjas, lordas Robertas Baden-Powell'is sakė, kad Pats tikriausias kelias į laimę yra nešti laimę kitiems. Stovyklautojai suruošė didelę dovaną sau ir aplinkiniams, padovanodami daugybę skautiškų gerųjų darbelių. Darėm juos su tėveliais ir draugais. Jūrinė dalis: sesės Jūra ir Saulė Kalinauskaitės paruošė buriavimo pamokos video. Taip pat, buvo parūpinta burlaivio ir burlentės piešiniai. Stovyklautojai turėjo progos juos nupiešti ir bandyti juos atskirti. Lauko virtuvė: Stovyklautojai kepė ant ugnies, ant pečiaus ir ant grotelių (BBQ!) Buvo visokių skanumynų paruošta! Net ir skautišku cepelinų! Bendras laužas: popietė pasibaigė su bendru laužu. Stovyklautojai prisijungė prie Zoom ir kartu dainavo skautiškas dainas. Laužavedė sese Emilija Degutytė visus vedė pirmyn, kartu su sesės Danos Biskienės akordeonu ir brolio Andriaus Utz gitara. Buvo įvesta video dainų bei pasirodymų iš įvairių vietovių, ir pasismaginom žiūrėdami sesės Daivos Chauhan oro skautų pasirodymais. Užsibaigė vakaras su tradicine Ateina Naktis, mes pageidaujame vėl sugrįžti į mūsų mylimą Romuvą! Didelis skautiškas ačiū sesėms vyr. skautėms Julijai Degutytei ir Emilijai Degutytei už šį unikalų renginio organizavimą ir vykdymą. Taip pat ačiū visiems vadovams, kurie padėjo organizuoti įvairius užsiėmimus ir pateikė įdomius video bei nuotraukas. Būkite saugūs, sveiki ir laukiame dienos kai visi galėsime tęsti savo skautišką veiklą KARTU! Budėkime! Jeigu domėtes, prašome pasižiūrėti programos dalis ir nuotraukas: arba #RomuvaManoStovykla (Facebook ir Instagram) v.s. Audra Puzerytė-Viskantienė Kanados rajono vadė Jūrų skautininkas Edvardas Ginčauskas ir prit. skautė Cecilija Ginčauskaitė Jūrų skautų šeima! Aras, Rimas, Andrius Kruzikai Chiapetta šeima iš Čikagos bando iškylauti! Levukas ir Rūta Lelis pasiruošę iškylauti! Brolis Lukas Shmidtas 22

23 Živilės draugovės specialybių ruošimas Tautinių drabužių specialybė Aukštaitija Aukštaitijos tautiniai drabužiai yra archajiškiausi iš visų regionų drabužių. Jų rūbai dažnai turi geometrinius raštus. Aukštaičių balti marškiniai turi raudonos spalvos geometrinius raštus prie rankovės galo. Ištekėjusios moterys dėvi nuometus, dengiančius pečius ir veidą. Pagrindinės spalvos yra raudona ir žalia. Dzūkija Dzūkijos tautiniai drabužiai turi daug spalvų, dažnai su dėžutėmis ir dryželiais. Dzūkijos drabužiams pasiųsti reikia daug laiko ir jie yra dėvimi ilgiau negu visuose kituose regionuose. Moterys dėvi liemenes su keturiais dirželiais ir prijuostes bei sijonus su languotais raštais. Buvo dėvima juosta, turinti labai sudėtingus raštus. Šios juostos paprastai būna dvejų kontrastnių spalvų. Vyrai nešioja kelnes, raudonais raštais dekoruotus lininius marškinius ir šiaudines skrybėles. Suvalkija Suvalkijos tautiniai drabužiai yra padaryti iš geriausios kokybės audinio. Moterys dėvi tamsesnes spalvas, kaip tamsiai mėlyna, tamsiai raudona, violetinė ir žalia. Šviesesnes spalvas nešioja vyrai. Moterys nešioja marškinius plačiomis rankovėmis. Sijonai turi vertikalias įvairiaspalves juosteles. Moteriškos prijuostės buvo labai ryškios. Liemenės buvo gaminamos iš labai brangių medžiagų. Ištekėjusios moterys nešioja kykus iš baltų nėrinių. Mažoji Lietuva Mažosios Lietuvos tautiniai drabužiai pasižymi neįprastais raštais. Jie turi kontrastines spalvas. Moterys nešioja languotus sijonus, raudonai mėlynus arba raudonai žalius. Prijuostės yra baltos su raudonais austais raštais. Liemenės yra su plačiomis iškirptėmis. Vyrai nešioja juodas ir mėlynas kelnes su atlankais šonuose. Žemaitija Žemaitijos tautiniai kostiumai yra patys ryškiausi ir spalvingiausi. Moterys dengia pečius kaklaskarėmis. Šalikai dažnai būdavo labai brangūs. Moterys ir vyrai dėvi klumpes. Sijonai buvo labai spalvoti, bet dažniausia raudoni. Liemenės yra languotos ir tamsios spalvos. Ištekėjusios moterys nešioja šalikus. sl Vija Maurukaitė 23 RUDUO 2020

24 Detroito neužgęstanti veikla Niekas negalėjo pramatyti, kad po smagios Kaziuko mūgės kovo pradžioje mes vienas kito nebematysime gyvai mėnesių mėnesiais. Kaip ir viems tuntams per šią pandemiją, mūsų pavasario ir ankstyvos vasaros veikla sužlugo. Turėjome keleta smagių zoom sueigų ir keletą tunto narių smagiai prisidėjo prie Los Angeles puikiai suorganizuotos Užsikrėsk Skautavimu virtualios stovyklos. Tačiau labai trūko vienas kito. Be stovyklos šiais metais kuri vis mus suburia ir uždegia skautiška liepsnele, jautėsi kaip vieniša ir tikrai neskautiška vasara. Pirmos kurios vėl uždegė veiklos lauželio liepsnelę buvo Detroito Gabijos tunto vyr. skautės kandidatės. Kartu su draugovės vade Aida Adomkaitiene jos pravedė gyvą, socialiniai apribotą pašnekesį kartu su kitom vyr. skautėm. Jos kalbėjo apie seseriškumą, skautišką drausmingumą ir lietuviškumą; per jų žodžius ir entuziasmą skautavimui, pokalbio vakarėlis beveik jautėsi lyg esame stovykloje prie lauželio.. Sekančios sekė mūsų jauniausios paukštytės kurios be galo buvo pasiilgusios viena kitos. Linksmai susibūrusios rikiuotėje su uniformom, jos priėmė naujas paukštytės kandidates į savo draugovę, džiaugėsi naujų paukštyčių įžodžiu ir atsisveikino su dviem paukšytėm kurios jau įstoja į skaučių kandidačių eiles. Vedamos vyr. skautės kandidatės Koletos Barauskaitės, paukštytės pagamino gaireles su paukštyčių ženkleliu, iškylavo ir išmoko kaip sekti kelio ženklus. O po sueigos visos gavo smagiai paplaukti ir pažaisti baseine. Mergaičių čirškėjimas ir šypsenos išblaškė, bet tai popietei, visus pasaulio rūpesčius. Seserija liepsnojo pirmyn su skaučių baidarių iškyla. Skautės kandidatės labai laukė, nesulaukė duoti įžodį ir nešioti geltoną šlipsą. Susirinkusios pas sesę Ritą ir brolį Edmundą Kaspučius, sesės linksmai vieną kitą pasveikino po tiek mėnesių nesimatydamos. Taip pat dalyvavo vieną sesė virtualiai iš Kanados. Gabrielė Viskantaitė, kartu su šeima iš Detroito prisijungė ir dalyvavo rikiuotėje ir įžodyje virtualiai. Nors visos sesės labai pasiilgo sesės Gabrielės jos vistiek buvo laimingos, kartu tuo pačiu laiko gauti Vyr.skaučių kandidačių pašnekesys pas vyr.skaučių vadę Aidą Adomkaitienę. GAVM - Sėkmingai užbaigę Gintaro Ąžuolo vadovų kursus Miglė Orentaitė, Stasys Orentas ir Michelle Harp Naujos Detroito Gabijos Tunto vyr. skautės Kamilė Barauskaitė-Sulkson, Olivia Duobaitė ir Koleta Barauskaitė savo šlipsą. Po rikiuotės vyr. skautė kandidatė Olivia Duobaitė pravedė baidarių iškylą ant Proud Lake. Sesės išmoko apie vandens saugumą, nužygiavo į baidarių prieplauką ir smagiai praleido laiką vandenyje - buvo ir progos pasimaudyti. Po iškylos visos sesės vėl susirinko pas Kaspučius, iškepė dešrelių ir kartu padainavo. Girdėdami apie sesių iškylas, vilkiukai ir skautai neatsiliko suorganizuoti baidarių ir žuvavimo iškylos. Vanduo ir žuvys - du mėgstamiausi berniukų dalykai! Susirinkę prie baidarių prieplaukos Kensington Metropark pylime su visoms savo meškerėmis ir tinklais ir sliekas, vilkiukai ir skautai pirma dalyvavo vyr. skautės kandidatės pravestame užsiėmime apie vandens saugumą. O po to jau į laivus! Vedami brolių Tado Kaspučio, Vyto Kaspučio, Stasio Orento ir Simo Stapušaičio, vilkiukai ir skautai nuirklavo į salą. Saloje po užkandėlės visi pradėjo žuvauti - vieni nuo salos, kiti laivuose. Kadangi buvo gana vėjuota dieną žuvys nelabai kibo ir pats žuvavimas nebuvo toks sėkmingas. Bet negalėtum to spręsti iš vilkiukų ir skautų - visi su šypsenom ir žuvavimo planais ir pasakom smagiai praleido popietę - lyg tai prie Dainavos stovykloje Spyglio ežero. Tikrai diena jautėsi tokia stovykliška, vadovai beveik galvojo, kad laikas grįžti į palapines ir ruoštis vėliavų nuleidimui! Prityrę skautai ir prityrusios skautės užbaigė vasaros iškylų programą Jie kartu dalyvavo ilgoje baidarių iškyloje ant Huron River. Diena prasidėjo su prityrusių skaučių įžodžiu per kurį sesė Katrina Mitriūtė davė ižodį sesės Ritos Kasputienės jaukiame ir skautiškame kieme prie ežerėlio. Po įžodžio visos bėgo persirengti ir susiburti su broliais kurie jau jų laukė prie žygio takelio. Nužygiavę miško takeliu prie prieplaukos visi susiporavo ir sulipo į laivus. Visi turėjo žemėlapius kur ir kaip priplaukti prie upės. Broliai Vilius Vilkas ir Vytas Kasputis žinojo kelią, bet leido prityrusiams jį surasti. Po ilgo irklavimo per gražų vėlyvos vasaros spalvomis nuspalvintą upę, broliai ir sesės priplaukė prie miškelio ir pikniko vietelę. Ten, susikūrę laužą jie valgė, šnekučiavosi ir bendravo taip 24

25 kaip prityrę skautai moka geriausiai. Buvo smagu iš tolo juos stebėti ir džiaugtis mūsų tuntų bręstančia ateitim. Detroito Gabijos ir Baltijos tunto veiklos požiūris per pandemijos laikotarpį yra sugrąžinti veiklą į mažą draugovės vienetą. Kiekviena mūsų draugovė turi nedaugiau kaip 20 narių. Toks skaičius leidžia mums bendrauti laikydamiesi Mičigano valstijos nurodymais dėl grupių veiklos. Mes taip pat bandome sugražinti metinę veiklą į gamtą ir turėti daugiau skautiškų nuotykių! Sueigos viduje, kur nors salėje, jau visiems nusibodo. Laikas prisiminti mūsų tikras skautavimo šaknis ir perduoti jas mūsų jaunimui. Nebijokime gamtos, nebijokime naujų veiklos būdų. Pandemija mums duoda progos atsinaujinti, pabandyti naujus užsiėmimus ir atsirišti nuo veiklos būdų kurie gal jau nebeturi daug tikros skautiškos gyvasties. Jūk tikras skautavimas nevyksta tik stovykloje! Tad, aukim skautiška lietuviška dvasia, žygiui ruoškimės su šypsniu ir daina! Naujos paukštyės kandidatės: Liana Perchanok ir Natalija Szymanski. Naujos paukštytes: Nora Gabrielius, Ella Gabrielius ir Arija Adomkaitytė. ps. Vilija Jurgutienė, Gabijos tunto tuntininkė Sesės Ona Baker ir Kristina Balčiūnaitė plaukia baidarėmis. Sesės Audra Ambrozaitytė, Sigita Jurgutytė, Ona Baker ir Julytė Gavrilenko kartu su virtualiai prisidentančia sese Gabriele Viskantaite duoda skaučių ižodį. Broliai, su vadovais, užkandžiauja saloje. Vyr. skautė kandidatė Koleta Barauskaitė praveda paukštyčių sueigą. 25 RUDUO 2020

26 Brolis Aleksas Savickas, brolis Martis Gabrielius ir brolis Gustas Garbenis irkluoja! Brolis Darius Jurgutis ir brolis Lukas Šumskas ruošiasi žuvauti. Vėlyvos vasaros nuspalvintas upelis. Prityrę skautai ir skautės prie lauželio. Sesė Gabrielė Viskantaitė po įžodžio su šeima. Sesės Vasara Mikulevičiūtė, Ignė Savickaitė ir Monika Mikulevičiūtė ieško kelio į upę. 26

27 IŠĖJO NAMO... In memoriam A.A. V.S. GEDIMINAS DEVEIKIS (1935/01/ /06/14) Minint mums, lietuviams, skaudžiąją Gedulo ir vilties dieną, birželio 14-tą lietuviškąją skautiją išeivijoje pasiekė žinia mirė buvęs Lietuvių skautų (LS) brolijos Vyriausiasis skautininkas Gediminas Deveikis brolis Gediminas, visų mylimas, gerbiamas, visus mylėjęs ir gerbęs. Ge diminas Deveikis buvo pirmasis Lie tuvių skautų brolijos Vyr. skauti nin kas, vilkiuko įžodį davęs jau išeivijoje (1946 m. Augsburge, Vokietijoje). Gimęs 1935 m., į Ameriką atvyko 1949 m., tarnavo Amerikos kariuo me nėje. Skautiškoji tarnystė prasideda 1971 m. Šiauriniame Čikagos prie mies tyje su Jonu Pileckiu įstei gia vil kiukų Puntuko draugovę. Tai pats geriausias jaunimui auklėjimo būdas. Vaikas nuo mažens mokosi būti tie sus, ištikimas, draugas, gamtos saugotojas, sakė brolis Gediminas m. buvo JAV Vidurio rajono LS brolijos atstovas, su Adele Izokaitiene ir Antanu Paužuoliu surengė draugininkų studijų dienas m. išrenkamas LS brolijos Vyriausiuoju skautininku. Septintoje Tautinėje stovykloje buvo brolijos Kunigaikščių šalis viršininkas m. vėl išrenkamas Vyr. skautininku. Ypatingas laikotarpis. Lietuva laisva, Tėvynėje atsikuria Lietuvos skautų sąjunga (LSS). V. s. Gediminas Deveikis su kitais LSS vadovais 1992 m. nuvyko į Lietuvą, tarėsi su skautų vadovais, aplankė kelia stovyklas. Lankėsi 2002 m. Lietuvos prezidentūroje (iš k): LS brolijos V. S. Romas Otto, Gediminas Deveikis, Prezidentas Valdas Adamkus ir Albinas Sekas. pas prof. Vytautą Landsbergį, vysk. Sigitą Tamkevičių m. Vyriausio skautininko pareigas perdavė Albinui Sekui ir jo vadijoje ėjo skautininkų skyriaus vedėjo pareigas. Tos kadencijos metu, su Seserijos vadija suruošė gausų skautininkų-ių suvažiavimą Daina voje m. VIII Tautinėje stovykloje buvo komendantu m. ėjo LS brolijos Garbės gynėjo pareigas, o m. LSS Garbės teismo pirmininkas. V.s. prityręs skautas vytis Gediminas Deveikis buvo ilgametis LSS archyvo/muziejaus darbuotojas Lemonte, o nuo 2008 m. ir vedėjas. Išlydime mūsų Brolį su nuoširdžiausiu dėkingumu už jo gerumą ir skautybę. Gedimino žmonai mūsų sesei Irmai ir visai šeimai dabartinį liūdesį tegu viršija brangūs gražieji prisiminimai. Alė Namikienė In memoriam A.A. STEFA GEDGAUDIENĖ (1927/01/ /07/28) Liepos 28 dieną JAV Floridos valstijoje eidama 94-uosius metus mirė Stefa Gedgaudienė. Apie skautų veikėjos, lietuviškos spaudos bendradarbės, žurnalisto ir redaktoriaus Vytauto Gedgaudo žmonos mirtį Lietuvos žurnalistų sąjungai pranešė velionės brolis Liudas, paskutiniuosius kelerius metus su savo šeima globojęs ir rūpinęsis Stefa Gedgaudiene Floridoje. Stefa Gedgaudienė (Juodvalkytė) gimė 1927 metų sausio 5 d. Skaudvilėje, Tauragės apskrityje. Mokėsi Zarasų gimnazijoje metais Miunchene baigė lietuvių gimnazijos pirmąją laidą. Studijavo UNRRA (angl. sutr. United Nations Reliefand Rehabilitation Administration) universitete metais kartu su Čiurlionio ansambliu persikėlė į Clevelandą, JAV. Įmonėje dirbo braižytoja, o vakarais mokėsi Clevelando, OH, Western Reserve universitete ir Dailės institute. Stefa Gedgaudienė buvo lietuvių sporto klubo Žaibas narė, aktyviai dalyvavo Čiurlionio ansamblio meninėje kultūrinėje veikloje. Skautiška veikla lydėjo sesę Stefą visą gyvenimą 27 RUDUO 2020

28 1961 metais ištekėjusi už žurnalisto ir redaktoriaus Vytauto Gedgaudo Stefa Juodvalkytė- Gedgaudienė dar aktyviau įsitraukė į lietuvių visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą metais Clevelande su vyru Vytautu Gedgaudu turėjo meno galeriją Gallery International, kurioje buvo rengiamos dailininkų A. Dargio, V. Igno, V.K. Jonyno, V. Kasiulio, A. Mončio, V. Petravičiaus, V. Rato, V. Raulinaičio, J. Rimšos ir kitų parodos. Nuo 1975 iki 1991 metų Stefa Gedgaudienė dirbo Dirvos redakcijoje, talkino Vilties leidyklai. Tiek išeivijoje, tiek Lietuvoje su Stefos Gedgaudienės vardu pirmiausia siejamas skautų judėjimas. Į LSS ji įstojo 1939 metais besimokydama Zarasų gimnazijoje. Vyresniosios skautės įžodį davė 1945 m. Miunchene, nuo 1949 m. buvo skautų vadovė. Per visą skautavimo laikotarpį nuolat turėjo daug pareigų vadovės, lektorės, instruktorės, nuo skiltininkės iki tuntininkės, nuo puošimų vadovės iki stovyklos viršininkės metais buvo LSS vyriausioji skautininkė, LSS tarybos narė aisais Stefa Gedgaudienė užmezgė ryšius su Lietuvoje besidominčiais skautybe metais ji buvo viena iš Lietuvos Skautų sąjungos atkūrimo iniciatorių. Tais pačiais metais Stefos Gedgaudienės rūpesčiu į Lietuvą iš JAV buvo atsiųstos o pirmosios uniformos skautams. Stefa Gedgaudienė 1997 metais žurnalisto ir redaktoriaus Vytauto Gedgaudo 85-erių metų jubiliejaus proga įsteigė Vytauto Gedgaudo žurnalistikos premiją, skirdama savo asmenines lėšas premijų fondui. Puoselėdama savo gyvenimo Žmogaus Vytauto Gedgaudo vertybes Stefa siekė, kad ši prestižinė Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos ir Lietuvos žurnalistų sąjungos prestižinė premija būtų paskata Lietuvos žurnalistams palaikyti profesinės pareigos ir etikos principus metais Stefa savo ir šeimos bičiulių pastangomis įsteigė Vytauto Gedgaudo vardo stipendiją Vilniaus universiteto žurnalistikos specialybės studentams. Beveik per du dešimtmečius iškilaus žurnalisto ir redaktoriaus vardo stipendija buvo skirta arti pusšimčio būsimųjų žurnalistų. Šiandien dauguma Vytauto Gedgaudo stipendiatų jau yra žinomi žurnalistai, literatai, jaunieji mokslininkai. Lietuvos žurnalistų sąjunga, vertindama didžiulį asmeninį indėlį skatinant kokybišką ir profesionalią žurnalistiką, taip pat pastangas ugdyti būsimuosius žurnalistikos profesionalus, 2006 metais Stefą Gedgaudienę apdovanojo pirmuoju LŽS medaliu Už nuopelnus žurnalistikai. Lietuvos žurnalistų sąjunga gedi dėl Stefos Gedgaudienės mirties ir nuoširdžiai užjaučia brolio Liudo šeimą, artimuosius, bičiulius Lietuvoje ir išeivijoje, visus, kam likimas suteikė galimybę susitikti su šia Asmenybe, Idėjos žmogumi. P.S. Vytauto Gedgaudo kūrybinio palikimo tyrinėtoja Vilniaus universiteto doc. dr. Jolanta Mažylė informavo, kad Stefa Gedgaudienė amžinojo poilsio sugrįš į Lietuvą. Ji bus palaidota šalia savo vyro Vytauto Gedgaudo Vilniaus Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje. Apie laidotuves visuomenei bus pranešta atskirai. Mieli Sesės ir Broliai, Galbūt kai kurie iš jūsų jau žinote liūdną žinią apie tai, kad būdama 86 metų, 2020 m. rugpjūčio 22 d., šeštadienį, mirė viena ilgiausiai JK gyvenusių lietuvių, skautė sesė Irena Gerdžiūnienė. Normaliomis aplinkybėmis būtumėme sutelkę visus kurie ją pažinojo ir kartu dalyvavę jos laidotuvėse, tačiau gyvename ne įprastomis aplinkybėmis, o dėl pandemijos nustatytų apribojimų mums neleidžiama dalyvauti asmeniškai. Kadangi negalime dalyvauti asmeniškai kviečiu visus sustoti minutei, kad mielai pasidalintumėme šiltais prisiminimais kartu, galbūt uždegtumėme žvakutę, pasidalinkime senomis nuotraukomis ar paprasčiausiai pažiūrėkime į šį koliažą. Mylima mama, močiutė ir prosenelė, mylinti velionio, ne mažiau aktyvaus ir gerbiamo skautininko Algio Gerdžiūno žmona, Irena mus visus nustebino savo atsidavimu Lietuvos skautijai kaip vadovė ir vyriausioji virėja. In memoriam A.A. IRENA GERDŽIŪNIENĖ ( ) Jos gaminami valgiai stovykloje, įskaitant lietuviškus patiekalus, buvo legendiniai. Ji taip pat buvo dainininkė, šokėja ir išskirtinai aktyvi Bradfordo Vyčio lietuvių klubo komiteto narė. Pirmieji sesės Irenos žingsniai JK žemėje nuvedė ją į Europos savanorių darbuotojų nakvynės namus Cottingame, Hull, kur ji susipažino ir susidraugavo su kitais nakvynės namų gyventojais iš Lietuvos. Galiausiai ji apsigyveno Huddersfielde, Vakarų Jorkšyre, kur kartu su Algiu užaugino skautų šeimą. Tie iš mūsų, kurie pažinojo Ireną per metus ir dešimtmečius, turės savo ypatingus prisiminimus, nesvarbu, ar ji ruošė valgį ant atviros ugnies kasmetinėje skautų stovykloje Sodyba, ar kiekvieno sekmadienio susiėjimuose Vyčio klube su savo draugėmis Roma Vaičikauskaitė ir Margaret Grybienė. Ją mylėjo visi draugai ir buvo gerbiama visų kurie ją pažinojo visoje JK. Nuoširdžiausia užuojauta Irenos vaikams - Vytui, Gintui ir Mindaugui (Mindy) bei jos anūkams ir proanūkams. Šiandien mūsų mintys su jumis. Labanaktis Sesė Irena! Parašė Simon Grybas ir Anita Šovaitė-Woronycz. Į lietuvių kalbą išvertė Monika Jonikaitė. 28

29 In memoriam A.A. S.FIL. RIMAS MINKŪNAS ( ) Antanas Rimvydas Minkūnas praleido savo vaikystę Lietuvoje, apsuptas šeimos ir draugų, kurie skatino jį tapti tuo doru žmogumi kuriuo jisai ir užaugo. Vienas iš jo dėdžių, a.a. Barauskas, buvo inžinierius statybininkas (civil engineer), ir prisidėjo prie pirmojo Lietuvos greitkelio pastatymo. Antanas, stebėdamas plento tiesimą, nutarė, kad ir jis bus inžinierius statybininkas, taip pat kaip dėdė. Antro pasaulinio karo metu, Antanas su savo tėvais prisiglaudė išvietintų žmonių stovykloje (displaced persons camp) Munich, Vokietijoje. Gale 1940 dešimtmečio, emigravo į Cleveland, Ohio, jo tėvelio, Vinco, gimtinę. Antanas, kuris dažniausiai lietuvių tarpe vadinosi Rimu, baigė Cleveland Benedictine High School 1952 metais. Tęsė studijas Fenn College (Cleveland State University), kur įsigijo Civil Engineering laipsnį. Po studijų, Rimas iškeliavo į Greenland, kur dirbo inžinerijos statybų projekte Amerikos oro gynybos (Air Force) Thule bazėje. Ten, poliarinėje Arktikoje (Arctic Circle), prisidėjo prie statybos gynybos sistemų vadinamų North American Aerospace Defense Command (NORAD) ir Air Force Space Command (AFSPC). Grįžęs į Cleveland, Rimas dirbo Ohio Department of Transportation, buvo valstijos licenzijuotas inžinierius ir viršininkas. Jis vadovavo įvairiems kelių ir tiltų statybos projektams, tarp jų I-77 ir I-480 kelių statyme, ir prižiūrėjo tiltų remontą Cleveland miesto centro Flat s District ir Rocky River apylinkėse. American Association of State Highway and Transportation Officials įvertino jo darbą valstijoje įvairiais garbės pažymėjimais. Išėjęs į pensiją iš valstijos darbo, Rimas dirbo inspektoriumi City of Seven Hills kol sulaukė 83-jų metų amžiaus. Per visą savo gyvenimą, Rimas buvo pasišventęs savo šeimai ir profesijai, ir padėjo visiems kaip tik galėjo. Kol jo vaikai, Julytė ir Darius, lankė lietuvišką šeštadieninę mokyklą, Rimas buvo tėvų komiteto narys. Visą gyvenimą skautavo. Atsiekė paskautininko laipsnį ir buvo apdovanotas tėvynės sūnaus žymeniu. Buvo skautų vadovas, priklausė Akademiniui skautų sąjudžiui. Nuo studentavimo laikų, buvo aktyvus Amerikos Lietuvių Bendruomenės narys ajame dešimtmetyje, jis buvo Amerikos lietuvių ir inžinierių sąjungos centro valdybos narys. Rimas priklausė lietuvių Šv. Jurgio parapijai, buvo parapijos tarybos narys. Kai parapija užsidarė, dirbo toliau lietuvių Šv. Kazimiero parapijoje. Rinko aukas per Mišias ir padėjo su parapijos remonto reikalais iki pat 2020 metų. Jo dosnumą irgi įvertino Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception, Washington, D.C., kurioje lietuviai yra įrengę Šiluvos Marijos koplytėlę. Rimas labai mėgo keliauti su savo šeima, aplankyti gimines rytiniam Amerikos pakrašty, ir atostogauti Floridoje. Mėgo keliones laivu su žmona Rita ir draugais Nijole ir Cole, į Aliaską ir Karibų salas. Per atsisveikinimą su velioniu, vyr.sk.fil. Amanda Muliolienė pareiškė gilią užuojautą šeimai sesių, brolių, ir Akademikų skautų vardu, ir pasidalino šiomis mintimis apie brolį Rimą: Skautininkas, filisteris, skautas vytis Rimas buvo pirmajame Akademikų skautų vienete Clevelande. Pasižymėjo savo sumanumu ir vadovavimo įgudžiais. Profesorius Steponas Kolupaila pakvietė brolį Rimą vadovauti brolijos pastovyklei 1956 metais, suruoštoje vyresnių skaučių, skautų vyčių, ir Akademikų Laisvosios tėvynės stovykloje Kanadoje, prie Niagara krioklių. Ilgus metus jis dirbo su skautų tuntu ir Akademikais. Pasigęsime Tavęs, broli Rimai. Ilsėkis ramybėje, prie skautiško laužo, amžinoj Tėvynėj. Ir mums primink tą Tiesą, kai dainuojame Ateina naktis laužo pabaigoj, Dievs yr čia. Parašė duktė Julija Minkūnas, į lietuvių kalbą išvertė Kristina Vaičikonis 29 RUDUO 2020

30 Su dideliu liūdesiu dalinamės žinia, kad netekome visų mylimos mokytojos, kolegės, bendradarbės ir draugės Nijolės Pupienės. A.a. Nijolė buvo Neries Palūnienės brangi mamytė ir ištikima Kovo ir Vaivos močiutė. Š.m. rugs. 10d., dukros namuose Orcas saloje Washington valstijoje, švelniai laikydama dukros ranką, Nijolė ramiai užmerkė akis ir iškeliavo į amžinybę. Atsižvelgiant siaučiančios pandemijos, šiuo laiku šeima negali ruošti viešų laidotuvių, bet žada užprašyti pamaldas ir surengti atsisveikinimą dar nežinomoje ateityje, kai atsistatys normalus gyvenimas. Ponia Pupienė, kaip ją daugelis mielai vadino, didžiąją savo gyvenimo dalį pašventė tautiniams šokiams ir buvo gerbiama viso lietuvių liaudies šokių pasaulio kaip nuostabi mokytoja ir puiki vadovė. Ponia Nijolė buvo VI-osios Lietuvių Tautinių Šokių Šventės meno vadovė; keletai kadencijų ėjo Lietuvos liaudies šokių instituto pirmininkės pareigas; priklausė Tautinių Šokių Švenčių rengimo komitetams; eilę metų dirbo įvairiose tarybose lietuvių kultūros ir amerikos kultūros ir meno organizacijose; buvo Lėtūno pagyvenusių ratelio steigėja bei vadovė; 56 metus mokytojavo lituanistenėse mokyklose, tarp jų Čikagos Aukštesnioje Lituanistinėje Mokykloje, Dariaus ir Girėno Mokykloje ir Čikagos Lituanistinėje Mokykloje; paruošė tūkstančius šokėjų ir surengė šimtus pasirodymų lietuvių ir amerikiečių visuomenėms; su šokėjais dalyvavo penkiolikoje Tautinių Šokių Šventėse Amerikoje ir Kanadoje, dvejose Dainų Šventėse Amerikoje ir Kanadoje ir trejose Dainų Šventėse Lietuvoje; sukūrė keletą šokių, tarp jų, Siuntė Mane Motinėlė, kuris buvo In memoriam A.A. NIJOLĖ PUPIENĖ ( ) šokamas pirmą kartą VI-toje Laisvojo Pasaulio Tautinių Šokių Šventėje 1980 metais; mokytojavo tautinių šokių kursuose Dainavoje ir visada mielu noru padėdavo jauniems mokytojams savo patarimais bei puikiu pavyzdžiu. Gyventi Amerikos šiaurės vakaruose Nijolei buvo lemta vos du mėnesiai, nors jinai jau daug metų atvažiuodavo aplankyti šeimą ir pasisvečiuoti Seattle lietuvių bendruomenėje. Paskutiniu laiku, kai ji kantriai gydėsi nuo sunkios ligos, Nijolei suteikdavo didelį malonumą dažnai pasiskaityti daugybę sveikinimų ir laiškų, kurie ateidavo iš jos plačios pažinties. Ji džiaugėsi ir brangino laiką praleistą su mylima šeima, paskutiniu laiku kartu stebėjo vaizdo įrašus ne vien iš praėjusių Šokių Švenčių, bet taip pat ir iš šokių mokytojų kursų Dainavoje ir klausėsi liaudiškų šokių muzikos. Sadutė buvo jos mėgstamiausias šokis; Nijolės paskutinėse valandose skambėjo lyriška Sadutės muzika. Užuojautas galima siųsti: Neris Palunas 7 Emily's Orchard Lane Eastsound WA Gražus ir reikšmingas šeimos prašymas: jų dvasiai būtų lyg vaistai, jei visi kurie pažinojo a.a. Nijolę, prisimintų jos įtaką jų gyvenime ir parašytų šeimai savo prisiminimus apie šią nepaprastą moterį. Galite laišku parašyti Neriai tiesiog į namus arba elektroniniu būdu parašyti tinklalapyje, Ačiū už Jūsų gerumą a.a. Nijolei ir jos šeimai. Teilsisi ji ramybėje. 30

31 Paklausk Brolio Diakono Edžio... Dear Brolis Diakonas Edis, My name is Vaiva and I am a draugininkė. I earned my blue tie a few years ago and also completed Gintaro Vadovių Mokyklą. I have noticed that the girls in my draugovę do not progress through the patyrimai and specialybes at the same rate or show interest in the same types of activities. In your leadership experience have you seen the same things and do you have any insight into how better to understand the differences between the skautes in my care? I would like you to respond in Skautų Aidas. Ačiū. Vis Budžiu! Sese Vaiva Dear Sese Vaiva, Thank you for your very thought provoking question. Yes I have noticed the same things you have. Maybe this will give some guidance and insight. There is an old story about a traveler who was walking down a road and came upon a sparrow lying on its back in the middle of the road. The traveler looked down at the little bird and asked: "Why are you lying down like that, shouldn t you rather be flying?" The little bird replied - "I heard that the sky is going to fall today," The traveler began to laugh. "I suppose you think that you on your back and your little legs are going to hold up the big sky to stop it from falling?" The determined little sparrow said simply, "One must do what one can do." Everyone of us is gifted by God to do our part here on earth. God wants us to do the best we can with the particular talents we might have. Maybe there are some of us who have the opportunity to determine and influence public policy and provide for the common good. Maybe there are some of us who have the skills to bring healing, hope and wisdom to others. Maybe some of us have the ability to help others understand, affirm and celebrate the humanity we share. Most of us, though, are quiet, ordinary people whose opportunities consist in bringing hope to others through the sincerity, kindness and the love we bring to the everyday dimensions of life. We are scouts. We promise to make a difference in our chaotic world. We promise to do our best. Every one of us has talents and skills that we can invest either solely for our own benefit or invest for the common good of all. The Gospels tell us that our being part of the Kingdom of God will be determined not by the size of the talents we have, but by the way we have used the talents God has given us. No two persons have the same number or kind of talents. Sometimes we forget this and we begin to compare ourselves with others. We may sometimes say: If I had Petro wealth, or Janina s great influence, or Vytauto power, or Jūratės personal gifts, how much more I could do! But the real question is: What am I doing personally to make a difference in the world with the talents I have been given? Also, there is great danger with some parents, for example, who make unreasonable demands on their children, expecting them to achieve things for which they are not equipped. Or there are parents who compare one child to the other, forgetting that no two children have the same number of talents or the same kind of talents. The result is that the one-talent child develops the idea that it is not worthwhile to even try to develop the talent that he does have. Why try? I can never hope to do as well in school as my brother or my sister! Thus the talent that the child has is oftentimes lost, and a sense of inferiority is permitted to develop. Here is the greatest contribution that we parents can give to our children: to discover what talent God has given each child and to encourage and affirm the child to develop it. Our children are our treasures. If our children can learn the value of a true Christian life from us, a life that leads them to develop their own unique reflections of God, then we will be able to present before the Master a treasure that has gained value in our care. St. Paul calls talents charisms, which mean gifts given by God for the service of the Community. We read in St. Paul s first letter to the Corinthians No one can say, "Jesus is Lord," except by the Holy Spirit. There are different kinds of spiritual gifts but the same Spirit; there are different forms of service but the same Lord, there are different workings but the same God, who produces all of them in everyone. To each individual the manifestation of the Spirit is given for some benefit. To one is given through the Spirit the expression of wisdom; to another the expression of knowledge according to the same Spirit; to another faith by the same Spirit; to another gifts of healing by the one Spirit; to another mighty deeds; to another prophecy; to another discernment of spirits; to another varieties of tongues; to another interpretation of tongues. But one and the same Spirit produces all of these, distributing them individually to each person as he wishes. God has given each one of us some unique talent or capacity which no one else in this world possesses. How many millions and millions of people lived through the centuries, and how many are still living now and how many are still to be born. You would not find two faces that are exactly the same. You would not find the exact same combination of talents. Yet all of us are individually a reflection of the same God. In the same way, each one of us has a particular ability to do certain things as no other person can do them. This gives every man, every woman, and every child the value of uniqueness. Each and every one of us is called to add something to God s creation something that was not here before we were born. That something is from God, and it is precious, beyond all price. God has entrusted us with something He gave to no other person. We are called today to recognize that we have all been gifted by God to reflect his love in our families and in our world. To love another person is to see the face of God. He has invited us to receive his Body and Blood frequently and to pray at the foot of the cross with his mother, Mary, so that we might gain the spiritual strength to withstand all that drains our spiritual lives and to gain the courage to bring Christ's Real Presence to the world. We don't have to perform tremendous deeds, but we are called to use all the talents we have to live a Christian life and to present the treasure of our Christianity to others. Jesus Christ is with us. Our efforts to change the world will be far more successful than those of the sparrow lying on its back to keep the sky from falling. Yes, we also can only do what we can do; but what we can do is great, when we allow the power of God to work through us. Jesus Christ, our life, our strength and our hope, will help us to return to the Father a hundred times more talents than those with which we are entrusted. May we allow Christ to work through us to transform our lives by transforming the lives of other people. May the words of St. Francis of Assisi always be our prayer and our guide: Lord, make me an instrument of your peace, Where there is hatred, let me sow your love; where there is injury, pardon; where there is doubt, faith; where there is despair, hope; where there is darkness, light; where there is sadness, joy; O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console; to be understood as to understand; to be loved as to love. For it is in giving that we receive; it is in pardoning that we are pardoned; and it is in dying that we are born to eternal life. Tarnauju, Brolis Diakonas Edis 31 RUDUO 2020

32 SKAUTŲ AIDAS 364 Reserve Circle Clarendon Hills, IL