Vilniaus miesto savivaldybės stebimų gręžinių vandens kokybė. ir jos kaita m.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Vilniaus miesto savivaldybės stebimų gręžinių vandens kokybė. ir jos kaita m."

Transkriptas

1 Vilniaus miesto savivaldybės stebimų gręžinių vandens kokybė ir jos kaita 00 0 m. Pateikiami pagrindiniai 00 0 m. Vilniaus miesto savivaldybės stebimų gręžinių vandens kokybės ir jos kaitos vertinimo rezultatai, gauti remiantis UAB VILNIAUS HIDROGEOLOGIJA ir UAB DGE BALTIC SOIL AND ENVIRONMENT ataskaitomis. Paskutiniųjų metų tyrimų duomenys aptariami ir apibendrinami DGE BALTIC SOIL AND ENVIRONMENT ataskaitoje Vilniaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringo 0 metais rezultatai. Anksčiau (00 m.) monitoringo programoje buvo specialūs monitoringo gręžiniai, iš kurių 0 buvo įrengti į palyginti negilius gruntinio vandens sluoksnius, o į tarpsluoksninius vandeninguosius horizontus. Į gruntinio ir tarpsluoksnių vandens horizontus įrengti monitoringo gręžiniai buvo suporuoti, kad stebėjimo vietoje būtų žinoma neapsaugoto nuo taršos gruntinio ir geriau nuo jos apsaugoto tarpsluoksninio vandens cheminė būklė. Be to, ties Reformatų bažnyčia ir Operos ir baleto teatru buvo įrengti vadinamieji stebimųjų gręžinių krūmai, t. y. po gręžinius: į gruntinį, tarpinį ir gilųjį vandeninguosius sluoksnius. Dalis gręžinių buvo išgręžta miesto centre 987 m. vadinamojo Vilniaus požeminio tramvajaus trasai projektuoti, kita dalis išgręžta 978 m. Naujojoje Vilnioje ir buvo skirta taršos sklaidai iš pramoninio rajono kontroliuoti, trečia gręžinių grupė išgręžta prie VELGOS gamyklos ir Savanorių prospekte, ketvirta Bukčių-Jankiškių vandenviečių apylinkėse ir penkta Aukštuosiuose Paneriuose, prie Aukštųjų Panerių ir Trakų Vokės vandenviečių. Septyni iš gręžinių ( Naujojoje Vilnioje, Bukčiuose, Jankiškėse ir prie buvusios VELGOS gamyklos) pradėti stebėti tik nuo 00 m. Deja, monitoringo objektai 00-0 m. laikotarpiu keitėsi: 8 gręžiniai buvo sugadinti, o prisidėjo, iš jų tik laikinai (žr. lentelę). Taigi iš viso stebėti gręžiniai, bet duomenų bazėje yra informacijos apie, kai kurie stebėti vos keletą metų. Gręžinių numeriai pateikiami kaip yra ataskaitos Vilniaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringo 0 metais rezultatai schemoje, o skliaustuose yra anksčiau Internete pateiktieji. Sugadinti ir šiuo metu nebestebimi Vietoje seno prisidėję nauji papildomi objektai gręžiniai 9(9), Kalvarijų g. Pakeistas netoliese esančiu šuliniu Š. 00(0), prie Reformatų bažnyčios Gręž. 0(), prie naftos bazės Naugarduko g., vėliau greta esantis gręž. 7(0) (7), Aukštuosiuose Paneriuose Gręž. (), Aukštuosiuose Paneriuose 80(9s), prie buv. VELGOS gamyklos 88(8s), prie buv. VELGOS gamyklos 9(V), Vingio parke (7), Aukštuosiuose Paneriuose 0s, prie buv. VELGOS gamyklos Vandens kokybė ir jos kaita analizuojama tik 7 gręžinių, kurie stebimi šiuo metu ( iš jų neseniai). Gręžinių vandens kokybė apibūdinama vandens cheminių ar fizikinių savybių rodiklius gretinant su LIETUVOS HIGIENOS NORMOSE ar kituose normatyviniuose aktuose teikiamomis rodiklių normuojančiomis vertėmis. Monitoringo vykdytojai ataskaitoje Vilniaus miesto savivaldybės požeminio vandens monitoringo 0 metais rezultatai pateikiamų analičių vertes gretina su Lietuvos higienos normoje HN :00 nurodytomis normuojančiomis vertėmis, taip pat su LR Aplinkos ministro 008 m. balandžio 0 d. įsakyme Nr. D-0 pateikiamomis ribinėmis vertėmis II- IV jautrumo teritorijų grupių požeminiam vandeniui. Šiame apibendrinime remsimės normuojančiomis vertėmis HN :00, kurios yra griežtesnės. Vertinime atsižvelgta į rodiklių, pateiktų metodikos lentelėje.

2 Vilniaus miesto savivaldybės stebimų gręžinių vandens kokybė Aprašomu periodu (00-0 m.) ji įvertinta 7 gręžinių, kurie šiuo metu tebestebimi, o seniau stebėti gręžiniai neanalizuojami. Vertinta aptiktąsias maksimalias cheminių ir fizikinių komponenčių vertes palyginant su normuojančiomis vertėmis iš HN :00. Rodiklis buvo laikomas aktualiu, jei bent vieną kartą buvo viršyta pusė (0%) jo normuojančios vertės, pateiktos HN :00, kitaip tariant, jei rodiklio maksimali vertė aprašomu periodu viršijo pusę normuojančios vertės. Kokybės apibendrinime, siekiant palyginamumo, yra pateikiami tik tie rodikliai, kurie yra aktualūs ir aprašomu periodu bent vieną kartą buvo tiriami visose 7 stebėjimo vietų. Šias sąlygas tenkina 8 nuolatos tiriami rodikliai ir rečiau tiriami rodikliai. Nuolatos tiriami rodikliai (pirmieji yra bendrieji, likusieji biogeniniai): Rečiau tiriami rodikliai (metalai): Chloras (Cl), Natris (Na), Sulfatai (SO, grafikuose SO), Savitasis elektrinis laidis (SEL), Nitratai (NO, grafikuose NO), Nitritai (NO, grafikuose NO), Amonis (NH, grafikuose NH), Permanganato indeksas (PI). Geležis ir jos junginiai (Fe_b), Manganas ir jo junginiai (Mn). Dalis iš sunkiųjų metalų (Cr, Cu), nurodytų metodikos lentelėje, buvo neaktualūs, kita dalis (Cd, Ni, Pb), nors ir buvo aktualūs, bet iš 7 gręžinių buvo tiriami vos gręžiniuose (Jankiškėse 7, 7, Bukčiuose 7, 77). Dėl šių priežasčių šie rečiau tiriami rodikliai į lyginamąją 7 gręžinių analizę neįtraukti. Tikslinga nebent atskirai apibūdinti Bukčių-Jankiškių gręžinius. Cd ir Pb viršijo normuojančią vertę tik vieninteliame stebėjime (Cd 00 m. Bukčių gręžinyje 77, Pb 009 m. Jankiškių gręžinyje 7, tame pačiame gręžinyje jis viršijo pusę normuojančios vertės 00 ir 0 m.), o Ni 00 m. viršijo pusę normuojančios vertės Jankiškių gręžinyje 7. Vandens kokybės pažeidimo koeficientų K VKP maksimalios vertės 00-0 metais yra parodytos diagramose.

3 Kvkp Vilniaus miesto savivaldybės stebimų gręžinių vandens kokybės diagramos Vilniaus miesto savivaldybės stebimų gręžinių vandens kokybė 00-0 m. pagal nuolatos tiriamus aktualius rodiklius Maksimalių vandens kokybės pažeidimo koeficientų Kvkp vertės stebėjimo vietose 8 7 Cl - Na SO SEL NO NO NH PI m00-0 m00-0 m00-0 m00-0 m00-0 m00-0 m00-0 m008-0 m00-0 m00-0 m00-0 m00-0 m00-0 m00-0 m00-0 m00-0 m Metai ir gręžiniai 9 (Žal.t.) (Ref.b.) 99 (Ref.b.) 797 (NV) 79 (NV) (AP) (AP) (AP) 7 (Jan) 7 (Jan) 7 (Buk) 77 (Buk) 0 (Sav ) 7 (Nau) T (7.8 m) G (0.8 m) T (0.0 m) T (.8 m) G (0.9 m) T (.0 m) G (.0 m) T (0.0 m) T (8.0 m) T (80.0 m) T (8.0 m) G (.0 m) T (.0 m) G (.0 m) T (0.0 m) T (70.0 m) G (. m) Cl Na SO SEL NO NO NH PI Nuolatos tiriamų aktualių rodiklių maksimalios vandens kokybės pažeidimo koeficientų K VKP vertės Vilniaus miesto savivaldybės stebimuose gręžiniuose 00-0 metais Pastaba: Parodyta, kiek kartų yra viršijama rodiklio normuojančioji vertė arba, jei ji neviršijama, kokią dalį nuo jos sudaro nustatytoji vertė (kaip arti ji yra prie normuojančios ribinės reikšmės). Santrumpos Cl chloras, Na natris, SO sulfatai, SEL savitasis elektrinis laidis, NO nitratai, NO nitritai, NH amonis, PI permanganato indeksas. Miesto rajonai: AP Aukštieji Paneriai, NV Naujoji Vilnia, Jan Jankiškės, Buk Bukčiai, Žal. t. prie Žaliojo tilto, Op. t. prie Operos teatro, Ref. b. prie Reformatų bažnyčios, Sav Savanorių prospekte, Nau Naugarduko gatvėje. G gruntinis vanduo, T tarpsluoksninis vanduo. Skliaustuose nurodytas gręžinio gylis. Pagal 8 metų duomenis iš 7 gręžinių išsiskiria gręžiniai su geriausia kokybe, kur visų 8 aktualių nuolatos tiriamų rodiklių maksimalūs K KVP neviršija ; tai gręžiniai Aukštuosiuose Paneriuose (, ) ir po Jankiškėse (7), Bukčiuose (77) ir Naujojoje Vilnioje (797). Didžiosios dalies gręžinių (9) vandens kokybė kiek blogesnė, nes yra po - nuolatos stebimus biogeninius rodiklius, kurių maksimalūs K KVP viršija ; gręžiniuose 99, 79, 7, 7, 7 PI, gręžiniuose 9, ir 0 NH, o gręžinyje 0 NO ir NH. Likusiems gręžiniams, esantiems prie Operos teatro, būdinga blogiausia vandens kokybė, nes juose rodiklių su maksimaliu K KVP viršijančiu yra gerokai daugiau: -7. Tarp jų net tik kai kurie biogeniniai rodikliai (NH, PI, NO), bet ir visi bendrieji rodikliai (Cl, Na, SO ir SEL).

4 Kvk Vilniaus miesto savivaldybės stebimų gręžinių vandens kokybė 00-0 m. pagal rečiau tiriamus aktualius rodiklius Maksimalių vandens kokybės pažeidimo koeficientų Kvkp vertės stebėjimo vietose Fe_b Mn Metai ir gręžiniai m m m m m m m m m m m m m m m m m. 9 (Žal.t.) (Ref.b.) 99 (Ref.b.) 797 (NV) 79 (NV) (AP) (AP) (AP) 7 (Jan) 7 (Jan) 7 (Buk) 77 (Buk) 0 (Sav) 7 (Nau) T (7.8 m) G (0.8 m) T (0.0 m) T (.8 m) G (0.9 m) T (.0 m) G (.0 m) T (0.0 m) T (8.0 m) T (80.0 m) T (8.0 m) G (.0 m) T (.0 m) G (.0 m) T (0.0 m) T (70.0 m) G (. m) Rečiau tiriamų aktualių rodiklių maksimalios vandens kokybės pažeidimo koeficientų K VKP vertės Vilniaus miesto savivaldybės stebimuose gręžiniuose 00-0 metais Pastaba: Parodyta, kiek kartų yra viršijama rodiklio normuojančioji vertė arba, jei ji neviršijama, kokią dalį nuo jos sudaro nustatytoji vertė (kaip arti ji yra prie normuojančios ribinės reikšmės). Santrumpos Fe_b bendroji geležis, Mn manganas. Miesto rajonai AP Aukštieji Paneriai, NV Naujoji Vilnia, Jan Jankiškės, Buk Bukčiai, Žal. t. prie Žaliojo tilto, Op. t. prie Operos teatro, Ref. b. prie Reformatų bažnyčios, Sav Savanorių prospekte, Nau Naugarduko gatvėje. G gruntinis vanduo, T tarpsluoksninis vanduo. Skliaustuose nurodytas gręžinio gylis. Visuose gręžiniuose Fe_b ir Mn maksimalūs K KVP viršija. Tačiau pagal šių koeficientų didumą gręžinius galima suskirstyti į grupes. Pirmojoje grupėje yra santykinai geresnės kokybės 9 gręžiniai, kurie yra vakarinėje miesto dalyje (Aukštuosiuose Paneriuose, Jankiškėse, Bukčiuose, Savanorių prospekte bei Naugarduko gatvėje), juose Fe_b K KVP vertės neviršija 00, o Mn K KVP vertės neviršija 7,. Antrojoje grupėje yra blogesnės kokybės gręžiniai, esantys prie Žaliojo tilto, Reformatų bažnyčios ir Naujojoje Vilnioje, juose Fe_b K KVP vertės didesnės nei 00, bet mažesnės nei 00, o Mn K KVP vertės kai kur didesnės nei 7,, bet visur mažesnės nei 0. Trečiojoje grupėje yra blogiausios kokybės gręžiniai, esantys prie Operos teatro, juose Fe_b K KVP vertės didesnės nei 00, o Mn K KVP vertės gerokai didesnės nei 0, o gręžiniuose 9 ir 97 siekia atitinkamai net 00 ir 80. Vilniaus miesto savivaldybės stebimų gręžinių vandens kokybės kaita Vandens kokybė jos kaitos analizei vertinta pagal vandens kokybės kompleksinius ir monokomponentinius rodiklius. Pagal metodiką, skaičiuojant vandens kokybės kompleksinius rodiklius, siekiant jų verčių palyginamumo įvairiose stebėjimo vietose skirtingais metais, atsižvelgiama tik į nuolatos tiriamų rodiklių balus, be to, įtraukiami tik tokie iš jų, kurie yra aktualūs ir kurie nustatyti visose stebėjimo vietose kiekvienais jų tyrimų metais. Aptariama tik 7 gręžinių, kurie tebestebimi iki šiol, vandens kokybės kaita. Visi 8 gręžiniuose nuolatos tiriami rodikliai aptariamu laikotarpiu buvo aktualūs.

5 Tačiau gręžinyje m. nebuvo nustatytas natris ir nitratai, o 009 m. nitratai ir nitritai, gręžiniuose 79 ir m. nebuvo nustatyti nitritai ir natris, o 007 m. savitasis elektrinis laidis. Todėl vandens kokybės kompleksiniai rodikliai skaičiuoti pagal likusius nuolatos tiriamus rodiklius (pirmieji yra bendrieji, likusieji biogeniniai): Chloras (Cl), Sulfatai (SO, grafikuose SO), Amonis (NH, grafikuose NH), Permanganato indeksas (PI). Be to, gręžinių tyrimo laikas buvo skirtingas. Dalyje jų tyrimai pradėti visai neseniai: Aukštųjų Panerių gręžinyje nuo 008 m., o Naugarduko gatvėje esančiame gręžinyje 7 tik nuo 00 m. Tyrimų pradžia irgi skiriasi: gręžiniai Naujojoje Vilnioje, Jankiškėse ir Bukčiuose (79, 797, 7, 7, 7, 77) pradėti tirti nuo 00 m., o likusieji 9 nuo 00 m. Todėl tik tų kompleksinių rodiklių, kurie skirti atskiroms stebėjimo vietoms, pasiskirstymas rodomas per visus 8 metus, tuo tarpu tų kompleksinių rodiklių, kurie skirti stebėjimo vietų grupėms, pasiskirstymas rodomas nebūtinai per visus 8 metus. Atskiroms stebėjimo vietoms skaičiuojami metų suminiai maksimalūs vandens kokybės pažeidimo rodikliai R SM, o stebėjimo vietų grupėms metų normuoti suminiai maksimalūs vandens kokybės pažeidimo rodikliai R SMn. Išskirtos tokios gręžinių grupės: ) gręžiniai, kurie tirti nuo 00 m. ir siekia gruntinį vandenį (9 prie Operos teatro ir 0 prie Reformatų bažnyčios), ) 7 gręžiniai, kurie tirti nuo 00 m. ir siekia tarpsluoksninį vandenį (9, 97, 98, 99,,, 0), jie yra prie Operos teatro, Reformatų bažnyčios, Žaliojo tilto, Savanorių prospekte ir Aukštuosiuose Paneriuose, ) gręžiniai, kurie tirti nuo 00 m. ir siekia gruntinį vandenį; ) 0 gręžinių, kurie tirti nuo 00 m. ir siekia tarpsluoksninį vandenį. Trečia ir ketvirta grupės gautos, atitinkamai prijungus prie pirmos ar antros grupės gręžinių naujus gręžinius iš Naujosios Vilnios, Jankiškių ir Bukčių rajonų. Visi kompleksiniai rodikliai rodo vandens bendrą kokybę ir vaizduojami atitinkamose diagramose. Vandens kokybės monokomponentinių rodiklių dabartinės kaitos tendencijos tirtos, lyginant paskutiniojo periodo (0 m.) ir ankstesniojo periodo (00-00 m.) aktualių rodiklių vidurkius ir skaičiuojant vidurkių kaitos koeficientus Kkvid, taip pat lyginant paskutiniojo periodo (0 m.) ir ankstesniojo periodo (00-00 m.) aktualių rodiklių maksimumus ir skaičiuojant maksimumų kaitos koeficientus Kkmax. Šiuos koeficientus rodikliui galima suskaičiuoti tik tuomet, kai jo vidurkiai ir maksimumai nustatyti abiejų periodų metu. Tiek 8 nuolatos tiriamų aktualių rodiklių (chloro, natrio, sulfatų, savitojo elektrinio laidžio, nitratų, nitritų, amonio ir permanganato indekso), tiek ir rečiau tiriamų aktualių rodiklių (bendros geležies ir mangano) Kkmax ir Kkvid nustatyti visose stebėjimo vietose, tačiau vaizduojami atskirose diagramose. Šie rodiklių koeficientai nustatyti visuose 7 šiuo metu tiriamų gręžinių. Jų dabartinės kaitos bendrosios tendencijos vaizduojamos diagramose.

6 Vilniaus miesto savivaldybės stebimų gręžinių vandens bendros kokybės kaitos stebėjimo vietose diagrama R SM Vilniaus miesto savivaldybės stebimų gręžinių vandens kokybės kaita 00-0 metais Metų suminių maksimalių vandens kokybės pažeidimo rodiklių R SM reikšmės m. 00 m. 00 m. 007 m. 008 m. 009 m. 00 m. 0 m Gręžiniai 9 (Žal.t.) (Ref.b.) 99 (Ref.b.) 797 (NV) 79 (NV) (AP) (AP) (AP) 7 (Jan) 7 (Jan) 7 (Buk) 77 (Buk) 0 (Sav) 7 (Nau) T (7.8 m) G (0.8 m) T (0.0 m) T (.8 m) G (0.9 m) T (.0 m) G (.0 m) T (0.0 m) T (8.0 m) T (80.0 m) T (8.0 m) G (.0 m) T (.0 m) G (.0 m) T (0.0 m) T (70.0 m) G (. m) Vilniaus miesto savivaldybės stebimų gręžinių vandens bendros kokybės kaita stebėjimo vietose Pastaba: Jei nėra stulpelio su žyme, tai tais metais gręžinio vanduo nebuvo tiriamas. Miesto rajonai AP Aukštieji Paneriai, NV Naujoji Vilnia, Jan Jankiškės, Buk Bukčiai, Žal. t. prie Žaliojo tilto, Op. t. prie Operos teatro, Ref. b. prie Reformatų bažnyčios, Sav Savanorių prospekte, Nau Naugarduko gatvėje. G gruntinis vanduo, T tarpsluoksninis vanduo. Skliaustuose nurodytas gręžinio gylis. Tai, kad vandens kokybės kompleksinius rodiklius buvo įmanoma suskaičiuoti tik pagal rodiklius (Cl, SO, NH ir PI), apriboja grafinės medžiagos informatyvumą. Penkių gręžinių su geriausia kokybe pagal nuolatos tiriamus rodiklius grupė. Aukštųjų Panerių gręžiniuose, ir Jankiškių gręžinyje 7 išliko stabili geriausia vandens kokybė. Bukčių gręžinyje 77 nežymus pablogėjimas buvo tik 008 m., tuo tarpu Naujosios Vilnios gręžinyje 797 tokie nežymūs pablogėjimai buvo 00, 007 ir 0 m. Devynių gręžinių su blogesne kokybe pagal nuolatos tiriamus rodiklius grupė. Šešiuose iš jų vandens bendra kokybė dažniausiai būdavo pakankamai gera, tik pasitaikydavo daugiau arba žymesnių (R SM tarp 0, ir ) pablogėjimų: Naujosios Vilnios gręžinyje ir 0 m., Aukštųjų Panerių gręžinyje 00 ir 00 m., Jankiškių gręžinyje 7 00 m., Savanorių prospekto gręžinyje m., Bukčių gręžinyje 7 00 ir 00-0 m., gręžinyje 9 prie Žaliojo tilto 008 ir 0 m. Likusių gręžinių kokybė buvo blogesnė: gręžiniuose prie Reformatų bažnyčios 0 ir 99 pablogėjimai buvo m., 008 arba 009 m., 00-0 m., o Naugarduko gatvėje esančiame ir 00 m. pradėtame tirti gręžinyje 7 buvo stabili blogesnė vandens bendra kokybė. Trijų gręžinių su blogiausia kokybe pagal nuolatos tiriamus rodiklius grupė. Tai gręžiniai prie Operos teatro, kuriuose yra labai ryškūs vandens bendros kokybės svyravimai. Tyrimų pradžioje 00 m. blogiausia bendra vandens kokybė buvo gręžinyje 9, siekiančiame gruntinį vandenį, jame pablogėjimai buvo 00-00, 009 ir 0 m. Gręžiniuose 98 ir 97 vandens bendra kokybė 00 m. buvo pakankamai gera, bet vėliau labai kito. Gręžinio 98 vandens bendra kokybė buvo blogiausia 00 m., gerėjo iki 007 m., 008 m. pablogėjo, o nuo 009 m. akivaizdžiai gerėja. Gręžinio 97 vandens bendra kokybė pablogėjo 00 m., o dar labiau 00 m., užtat 0 m. pagerėjo.

7 Vilniaus miesto savivaldybės stebimų gręžinių vandens bendros kokybės stebėjimo vietų grupėse kaitos diagramos R SMn Vilniaus miesto savivaldybės stebimų gręžinių vandens bendros kokybės kaita 8 metus tirtoje gręžinių grupėje Metų normuotų suminių maksimalių vandens kokybės pažeidimo rodiklių R SMn kaita G nuo 00 m. T nuo 00 m m. 00 m. 00 m. 007 m. 008 m. 009 m. 00 m. 0 m. gręžiniai, siekiantys gruntinį vandenį (G): 9, 0, 7 gręžiniai, siekiantys tarpsluoksninį vandenį (T): 9, 97, 98,99,,, 0 R SMn Vilniaus miesto savivaldybės stebimų gręžinių vandens bendros kokybės kaita 7 metus tirtoje gręžinių grupėje Metų normuotų suminių maksimalių vandens kokybės pažeidimo rodiklių R SMn kaita G nuo 00 m. T nuo 00 m. 00 m. 00 m. 007 m. 008 m. 009 m. 00 m. 0 m. gręžiniai, siekiantys gruntinį vandenį (G): 9, 0, 797, 7, 7 0 gręžinių, siekiančių tarpsluoksninį vandenį (T): 9, 97, 98, 99,,, 0, 79, 7, 77 Lyginant stebimų gręžinių grupes, pastebimos panašios tendencijos: gręžiniuose, siekiančiuose gruntinį vandenį, bendros vandens kokybės pablogėjimai buvo 00, 008 ir 0 m., o gręžiniuose, siekiančiuose tarpsluoksninius vandenis, šie pablogėjimai buvo 00 ir 00 m. 7

8 Maksimumai 0 m. / Maksimumai iki 0 m Vidurkiai 0 m. / Vidurkiai iki 0 m Vilniaus miesto savivaldybės stebimų gręžinių vandens kokybės monokomponentinių rodiklių dabartinių pokyčių diagramos Vilniaus miesto savivaldybės stebimų gręžinių vandens nuolatos tiriamų aktualių rodiklių 0 m. pokyčiai Rodiklių vidurkių kaitos koeficientai (Žal.t.) (Ref.b.)99 (Ref.b.)797 (NV) 79 (NV) (AP) (AP) (AP) 7 (Jan) 7 (Jan) 7 (Buk) 77 (Buk) 0 (Sav) 7 (Nau) T (7.8 m) G (0.8 m) T (0.0 m) T (.8 m) G (0.9 m) T (.0 m) G (.0 m) T (0.0 m) T (8.0 m) T (80.0 m) T (8.0 m) G (.0 m) T (.0 m) G (.0 m) T (0.0 m) T (70.0 m) G (. m) Cl Na SO SEL NO NO NH PI Vilniaus miesto savivaldybės stebimų gręžinių vandens nuolatos tiriamų aktualių rodiklių 0 m. pokyčiai Rodiklių maksimumų kaitos koeficientai 0 9 (Žal.t.) (Ref.b.99 (Ref.b.797 (NV) 79 (NV) (AP) (AP) (AP) 7 (Jan) 7 (Jan) 7 (Buk) 77 (Buk) 0 (Sav) 7 (Nau) T (7.8 m) G (0.8 m) T (0.0 m) T (.8 m) G (0.9 m) T (.0 m) G (.0 m) T (0.0 m) T (8.0 m) T (80.0 m) T (8.0 m) G (.0 m) T (.0 m) G (.0 m) T (0.0 m) T (70.0 m) G (. m) Cl Na SO SEL NO NO NH PI Pastaba: Santrumpos Cl chloras, Na natris, SO sulfatai, SEL savitasis elektros laidis, NO nitratai, NO nitritai, NH amonis, PI permanganato indeksas. Miesto rajonai AP Aukštieji Paneriai, NV Naujoji Vilnia, Jan Jankiškės, Buk Bukčiai, Žal. t. prie Žaliojo tilto, Op. t. prie Operos teatro, Ref. b. prie Reformatų bažnyčios, Sav Savanorių prospekte, Nau Naugarduko gatvėje. G gruntinis vanduo, T tarpsluoksninis vanduo. Po gręžinio nurodytas jo dabartinis gylis. Tiek vidurkių kaitos koeficientai, tiek maksimumų kaitos koeficientai rodo daugelio rodiklių mažėjimo tendenciją daugelyje gręžinių. Pagal abiejų tipų koeficientus matyti, kad visų rodiklių sumažėjo gręžiniuose 98, 7, 7. Pavienių rodiklių vidurkių kaitos koeficientai gręžiniuose 0, jei ir išaugo, tai ne daugiau nei, karto. Vis tik likusiuose gręžinių kai kurių nuolatos tiriamų rodiklių vidurkių kaitos koeficientai išaugo daugiau nei, karto: gręžiniuose (99, 797,, 77, 0, 7) NO, gręžinyje 7 NO ir NH, gręžinyje 8

9 Maksimumai 0 m. / Maksimumai iki 0 m Vidurkiai 0 m. / Vidurkiai iki 0 m NO ir Cl, gręžinyje 9 NH ir PI, gręžinyje 79 NH ir SO, gręžinyje 9 PI, o gręžinyje 97 Cl, Na, SEL. Vilniaus miesto savivaldybės stebimų gręžinių vandens kokybės pokyčiai 0 m. pagal rečiau tiriamus aktualius rodiklius Vilniaus miesto savivaldybės stebimų gręžinių vandens rečiau tiriamų aktualių rodiklių 0 m. pokyčiai Rodiklių vidurkių kaitos koeficientai (Žal.t9 (Op.t.97 (Op.t.98 (Op.t.0 (Ref.b99 (Ref.b797 (NV) 79 (NV) (AP) (AP) (AP) 7 (Jan) 7 (Jan) 7 (Buk) 77 (Buk) 0 (Sav) 7 (Nau) T (7.8 m) G (0.8 m) T (0.0 m) T (.8 m) G (0.9 m) T (.0 m) G (.0 m) T (0.0 m) T (8.0 m) T (80.0 m) T (8.0 m) G (.0 m) T (.0 m) G (.0 m) T (0.0 m) T (70.0 m) G (. m) Fe_b Mn Vilniaus miesto savivaldybės stebimų gręžinių vandens rečiau tiriamų aktualių rodiklių 0 m. pokyčiai Rodiklių maksimumų kaitos koeficientai 0 9 (Žal.t9 (Op.t.97 (Op.t.98 (Op.t.0 (Ref.b99 (Ref.b797 (NV) 79 (NV) (AP) (AP) (AP) 7 (Jan)7 (Jan)7 (Buk)77 (Buk)0 (Sav) 7 (Nau) T (7.8 m) G (0.8 m) T (0.0 m) T (.8 m) G (0.9 m) T (.0 m) G (.0 m) T (0.0 m) T (8.0 m) T (80.0 m) T (8.0 m) G (.0 m) T (.0 m) G (.0 m) T (0.0 m) T (70.0 m) G (. m) Fe_b Mn Pastaba: Santrumpos Fe_b bendroji geležis, Mn manganas. Miesto rajonai AP Aukštieji Paneriai, NV Naujoji Vilnia, Jan Jankiškės, Buk Bukčiai, Žal. t. prie Žaliojo tilto, Op. t. prie Operos teatro, Ref. b. prie Reformatų bažnyčios, Sav Savanorių prospekte, Nau Naugarduko gatvėje. G gruntinis vanduo, T tarpsluoksninis vanduo. Po gręžinio nurodytas jo dabartinis gylis. Gręžiniuose 98, 797 ir 79 Fe_b ir Mn tiek vidurkių kaitos koeficientai, tiek maksimumų kaitos koeficientai neviršija, tai rodo šių rodiklių mažėjimo tendenciją. Gręžiniuose 7 ir 7 9

10 šių rodiklių vidurkių kaitos koeficientai jei ir viršija, tai neviršija,. Likusiuose gręžinių bent vieno iš rodiklių vidurkių kaitos koeficientai viršija,. 0 m. Fe_b vidurkis labiausiai išaugo Jankiškių gręžinyje 7, o ryškūs Mn vidurkių padidėjimai 0 m. aptikti gręžiniuose 9 (prie Operos teatro), 0 (prie Reformatų bažnyčios) ir (Aukštuosiuose Paneriuose). Šiuos didelius Fe_b ir Mn vidurkių kaitos koeficientus atitinka ir gerokai didesni už maksimumų kaitos koeficientai. 0